ECHTE SINGER ACH. EEMAN, Aalst. HUIS OTTO KOENTGES F. V. D. STAPPEN-SMEESTERS OVERWIHT mZSgra T DEN DENDERBODE DROGERIJ jil%f DE OLIFANT. KZTjnsrsTT^nsriDEi^T. ST. JACOBS OLIE OVERWINT DE ZIEKTE. raaaflMijs Merktprijzen. Jaak Van den Bergh-Jouret, Naaimaehienen bij Charles VAN CALLIE FRUITBOOMEN TE HUREN Te Huren op Mijlbeke Huis te huren. Schoon groot Huis TE KOOP. TE KOOP Kanadaplantsoenen Stoven, Jachtconfooren en Kachels. M Fabriek van Ammoniakzouten en Superphosphaten KUNSTGUANo EN SCHEIKUNDIGE VETTEN De beste schrijfinkt die hedendaags bestaat. DEPOT: ONBREEKBAAR TER DRUKKERIJ Zaterdag, 1 Dec. 189-1. Tarwe Masteluin Garft Haver per 100 kil. Spelt Koolzaad per 100 kil. Lijnzaad Koolzaadolie Koolzaad koeken Lijnkoeken Aardap. roode de 100 kil. 14,00 a 15,00 11,50 a 12,75 10,50 a 10,75 00.00 a 00.00 13,00 a 15,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00 00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 ,50 a 7.50 ALLE SOORTEN van en Sieraadplanten. Spaansch hout, kanada en wilgenpoolen. Alsook eenen Stoomketel, van I 10 peerden, met al d« toebelioorten. Zich te wenden tot Leo l)e Nul, mees- ter-schrijnwerker, Nieuwbcekstraat. bij den Gentschensteenweg, Aalst. Aardap. (geele nieuwe) 00,00 a 0,00 Boter per 3 kil 6,30 a 7,20 Eiers de 25, 2,78 a 2,97 Vlas, de 3 kil. 2,00 a 3,00 Viggenen, per koppel fr. 35,00 a 50,00 Ajuin, 100 kil. fr. 0,00 a 0,00 volg. kvv. HCFMikRZT. Gewas van 1894. Heden werden ter markt gebrachti 0 Balen bel voor bel fr. 00,00 a 00,00 14 Balen 1* kwaliteit fr 42,50 a 45,00 POPERINGIIE, 30 Nov. IIUIS TB HUItEX. Een schoon en geriefelijk Woonhuis, met koer en hof, in de Gheeraerdtstraat alhier, hebbende 4 beneden plaatsen, 5 slaapkamers, 2 kelders, pomp- en regen water, stallingen en groot magazijn dien stig voor alle bedrijven. Zich te bevragen by MM. DE CO EN en Cie, Bankiers, in de Nieuwstraat, 49. Hoppe 1894 Stad Fr. Gemeente 48,00 a 00,00 00,00 a 00,00 GENT, 30 Nov. Tarwe (per 100 kilos) fr. 12,00 a 00,00 Rogge 10,00 a 00,00 Haver 15,00 a 16,00 Gerst 13,00 a 14,00 Boter per kilo, 2,16 a 2,43 Eiers per 25, 3,60 a 4,00 ANTWERPEN, 30 Nov. De kuip boter werd heden morgend ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr. 2,10 a 2,20. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,10 a 1,30. De aardappelen worden per zak, ver kocht aan Ir. 6,50 tot 7,50. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 2,75 a 3,00. Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 12,00 a 13,00 Rogge, 9,50 a 10,00 Wimergerst, 12,00 a 15,00 Zomergerst, 00,00 a 00,00 Haver, 10,50 a 11,00 Boekweit, 00 00 a 00,00 Boonen, 00,00 a 00,00 Bitterpeën, 16,50 a 00,00 Taai^RZTSSlT. BRUSSEL, 30 Nov. Kalverenmarkt. Geul te koop gesteld 633. Prijs per kilogr. op voet Ir. 0,85 a 1,22 00 lammeren van lr. 00,00 tol 00,00. Iluidenmcrkt. Ossen, fr. Slieren, Koeien en veerzen Kalveren twee huizen,te Aalst,in de Kerkstaat, nummers 4 en 8. Zich te bevragen bij Mijnheer André Stiemon, Zonnestraal17. 1° Eene schoone Pachthoeve met uit- gemuurden Hof, groot 70 aren 50 centi aren, wel geschikt voor eenen hovenier. 2° Eene Woonst daarnevens, ook met uitgemuurden Hof, groot 25 aren, diens tig voor een bediende aan den ijzerenweg of anderen, Aan de Pachthoeve zal er land aange legd worden volgens begeerte. Zich to bevragen hij den eigenaar den heer Charles De Vis, Molen straat, Aalst. 0,55 a 0,75 0,45 a 0,55 0,40 a 0,55 0,75 a 0,85 Melkkoeien Groote ossen Jonge ossen Vaarzen Schapen Lammeren Kalveren CUREGHEM-ANDERLECHT, 29 Nov. j Ter veemarkt werden te koopgesteldl Ossen 380 I Koeien en Veerzen Slieren 383 1 658 Men betaalde per kilogram op voet Ossen fr. 0,65 a 0,96 Stieren 0.60 a 0,80 Koeien en Veerzen 0,58 a 0,80 GENT, 30 Nov. Getal te koopgestelde hoorenbeesien 751 65 Vette koeien 119 4 Stieren 70 132 Magere beesten224 163 j 53 Varkens 342 0 Loopers 25 74 j Viggens 539 De merkt was beter voorzien als ver leden week er waren 104 hoornbeesten meer. De goede stalbeesten golden gemid deld van fr. 1,40 tot 1,65. De grasbeesten golden van fr. 1,40 tot 1.45. De varkens van 70 tot 100 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,80 tot 0,90. Iluidenmerkt Ossen koei- en vaarzenvellen Ir. 0,47 Koeieuvellen 0,37 Kalfsvellen 0,47 PAR1JS-La Villette. 29 Nov. Ter markt verk. l«k. 2*k. 3*k. Ossen 2599 2118 1-62 1-52 1-40 Koeien 806, 752 1-54 1-44 1-30 Stieren 1241 lr56 1-40 1-30 1-20 Kalveren - 1063 1001 2-20 2-00 1-80 Schapen 114288; 11538 2-04 1-86 1-76 Varkens 2578| 2576,1-62 1-58 1-54 Antwerpen 30 Nov. GRANEN Tarwe onveranderd met minder vraag Amt rikaansche 13 1/8. Haver in lichte daling Russische 11 a 12 Friesland en Groi ingen 12 a 13. Garst kalm voedergarat 9a 9 1/4 moutt.TSgnrsl onveranderd Dunau 9 1/2 a 17 Smyrna 10. Maïs goed gehoudeu Mixed, onder stoom, 14 op dec. 14 12 de 4 jan.- maanden 13 3/4 Donou 13. Een schoon en gerieflijk, hebbende verscheidene boven en benedenplaatsen. schoone kelders, voorzien van pomp en regenwater, hebbende ook bijzonderen uitgang, gesiaan te Aalst, Zonnestraat, zich te bevragen bij den heer Meganck Rollier. nabij de statie te Aalst. TE HUREN Brusselsche straal, N° 30 te Aalst. ZicL te bevragen ten bureele der Aalstersche Vlasspinnerij, aldaar. Studie van den Notaris Bbeckpot, te Aalst. Te huren lerstond. 2 schoone en dienstige renteniers Hui zen, te Aalst, Alberl Lienartsfraat. Deze huizen zijn voorzien van pomp water, zeer goed erkend volgens oene onlangsche scheikundige ontleding. Zichtbaar alle dagen. Ongeveer 6000 extra schoone kana- da-plantsoenen, 3è4jaar oud. Zich te bevragen bij den heer Goubcrt Schouppe,ie Denderhautem. Cylinder le koop Stelsel Schlosser, om waschgoed te cylinderen, dienstig voor een talrijk huis gezin of kostschool. Zich te bevragen bij den heer Alfons De Vuyst, Albert Liénartsiraat, te Aalst. 3 Schoone tilburies met kap op. Eene courreuse op 4 wielen. Eene camion voor 1 ol 2 paarden. 2 schoone ponney kerre- kens, Schoone oude wielen en oude ressorts dienstig voor handkerrekens. Bij Jozef Van der Biest, Nieuwstraat nummer 48, Aalst. 5000 Kanada-, 50 Wilgen-en 50 Planta nen plantsoenen, van eerste kwaliteit en zuiveren wasdomalsook alle soorten van «11 E U B E 1. S Stoelen, Kassen, Tafels, Vensterramen, Spiegels, Snij- en Draaiwerk, Ressorts, Matraden. Crin vëgéiale, Peerdshair. Zeegras en Wol, Galochen, Blokken, Blükleèren, Sletsen, Pantoeffels, enz., alle-, in 't groot en in t klein, aan zeer gei inge prijzen te bekomen bij a. LIMPEW8-CAUDROM, Brusselscheslraat (Pontstraat), N' 38, AALST. MAGAZI.1N van MEUBELS rechtover het Postkantoor, Hopmarkt, te AALST. Te bekomen aan geringe prijzen. alle soorten van: Stoelen, Zetels, Kerk- stoelen, KassenTafels, Lavabos, Bed den, Ressorts, Matrassen in wolle en zeegras. Wiegen, Koffers, Stoelkus- sens, Tafeltapijten en Borstels. Aankomst van nieuwe Stoelbiezen. We Mallego. Salonvuren en andere 3-F.XXjLSIT, 3ALCC1TS 31T S3«31T, Poeder, Lood en alle Jachtarlikels. Zonnestraat, 15, Aalst. COFFEES-FORT EN KLEINE COFFRETTEN. HTR 1VT171 C Gebreveteerde en lAILIll J. HjLjo Tandmeester Abert Liénartstraat Vervviseeling en Reparation. Kapelleslraat, 15, AALST. (tuBBClien cl© Gr< ote Markt en de Graanmarkt.) Alle drogerijen. Sch kundige Produkten.—Fijne Specerijen. Nieuwe stelsels van gebreveteerde Kunstanden en gebitten opgemaakt op goud of caoutchouc, de natuur allerbest namakende en de spijzen volkomenlijk malende. Deze tanden worden geplaatst zonder de stuk ken wortelen uit te trekken. (nabij de Statie) Aalst. Raadpleging alle Woens- en Zaterdagen van 8 tot 12 are. DE BESTE EN MEEST GEZOCHTE zijn de WACHT XJ VOOR NAMAAÜ8EL8 De naam SINGER bevindt zioh op den arm en het onderstel van elk maohien Sukkersaal voor Oost-Vlaanderen. GENT Zonnestraat, 4 GENT. Aalst, Albert Liénartstraat, 7. nRonse, Si. Martinusstraat, 7. j Eecloo, Roelandstraat, 9. St. Niklaas, Statiestraat, 61. Geeraardsbergen,Penitentenstraat,4.() Wetteren, Benedenstraat, 14. V l'W hoofd—dit van ieder en doet somtijds pijn. Uwe b enderen—do n zij zoo veel pijn als de tandpijn? Hebt gij eene koude gehad die zich over het panrche lichaam erspried h:e'"t Uw rug zeker doet hij pijn ons heeft geene pijn gelu-J - oorzaken zijn talrijk -doen zij pijn en zijn ,:ij op het aambeeld gelt-gc n had Gevoelt gij pij-gelij waarook 5 Gevolt gij u stijfenziek? Zoo ja, verlies gcci en tijd, en ver schaft u aanstonds uit uitstekend geneesmiddel de Bijzonder nuttige en voorJeeligt artikels voor huishouding en landbouw. Custrine Glantz geeft s'vle en glans aan hemden 0,10 het pak, Zeepoecler-plienïx om het lijnwaard schoon wil te wasschen 0,15 het pak Bolerpoeder 1 u lo om meerdere en schoone boter te bekomen 0,40 het pak Krachtinik victoria geelt goede eetlust en vervetting aan alle dieren 0,30 id. Kalvercnsmul urn spoedig vette en witte kalveren te kweeken 0,60 het pak Mitliine vernielt alle insekten bij menschen en dieren 0,25 Ratten dood 0,25 het lleschje Vergiftige muizenlarwe 0,20. Zeker middel tegen hei zwart of masser der Granen in pakjes fr. 0,25 voldoende voor 25 kilos Zaaiiarwe. l'rijs volgens samenstel- van 8 tol 18 franks de O/o kilos. (I rwigi PKWSCOURANT.) Al onze vervaardigde Kunstvetted bevatten 1° Stikstof onder vorm van Nitraat en Ammoniak 2° Het Phospliorzuur - Superphosphaat. 3° D© vvatervri je Potassium Oplosbare Zouten. (Ter uitsluiting der organische Stikstof waarvan door ontbinding een derde in den dampkring verloren gaat, alsook geen lusschenkomst der Phosphoorzuren in onop osbare verbindingen, zooms die der IJzerslakken, der basische I'hosphaten, enz.) GRÜNDSTUFFEN aan den Cours van den dag, zooals Superphos phatenSulfaat d'ammoniak, Nilraat\an Soda,Nitraat van Potassium, Chloorzuur-potassium, Sulfaat-potassium, Plaaster, Kainit, IJzerslak ken, IJzersulfaat, enz Op geloste Gii:ino l)E ZON: Zuivere blauwen Aluin, (98/99 p. zuiver), zijnde het middel tegen de aardappelplaag en het zwart (masser) der tarwe. Blijft altijd vloeibaar en behoudt zijne kleur zelfs wanneer hij gedurig aan de lucht is blootgesteld. len bureele van Den Den- derbode, Korte houtstraat nummer. 31, AALST. Dii da fr. dei 0 stel schi meê 0 anti katl hebl V diei die alle kwalen en alle lichamelijke pijnen geneest. Zij werkt als bij betovering Zij geneest de rhuinatism en de zenuwziekten, de ruggegraatkromming en het jic: t, oe vliesontsteking en de heupjicht, de wonden en de uitwassingen. Zij is een uitwendig geneesmiddel, maar hare inwerkende kracht maakt dat zij de eigenlijke zetel der .kwaal bereikt, en er de oorzaak van uitroeit. Zij is onschadelijk, zeker en haar uitwerksel suel. Opzending tegen postmandaat dezer som, gestuurd aan den Engelschen apotheker Karei Delacre, Brussel, en aan den apotheker A. Astier, Avenue Kleber, Paris. HET.SPEEN.~Si,""* blikltelijk alle pijn. het verzocht d« ahijd het spocu. Aend 30 centiemi uw adres volledig Prijs van de Ch. Dalacre te Brussel. Wordt vi 1 in postzegels en gij zt maamste geneesmiddel v »r al de geneesheeren H It onmiddclli)lc da hloedin. vrachtvrij een staaltje van TECTORIUM dakbedekking VHAMJT d.t6 TECTORIUM dX?ekk;™&"e iVSAAGT d.hs.enz hvos'-.'SMoasTtas «mE.VOLLMER R STOOM VEBWElilJ eiKT J VCdltWHTIt A V T13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en knisohen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, talelkleederen, tapijten, en salongarniluren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solleren van beddedekens, Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in drie dagen geleverd. tc n kl b d< b a; zi n di n (L B V B h n ai A r Oh van gelast men zich met alle slach van boek- en sleendrukwerkei zooals: boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandate! wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- e: visietkaarten, registers, etikellen, enz enz., in een woord, met alle wat de boek-en steendrukkerssliel betreft. Groote en schoone kues van doodbeeldekens Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens eni Schoon werk spoedige bediening en gematigde) prijzen. I dez Kaï ZW£ 'tb gec uitl gel net «tai dig stri

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 4