DE SCHEURMAKERS DE VROUW GELE HAREN. -)»(- 8e Vervolg. Elk kan missen, Bondgenoten en verdedigers der scheurmakers. Brief van M. PETRUS Daens. Klaar en duidelijk. Vuige lastertaal! Meeting dor scheurpartij. IJzerenweg. Allerhande nieuws. H Dit democratisch gedacht heeft het t gouvernement bezield in zijne verklaring, toen hot sprak van een billijker verdee ling der militaire lasten. i Het ontwerp heeft nog eene anderen verbetering voor de milicianen. De inaan- delijksche vergoeding wordt gebracht van 10 op 15 fr.; daarenboven zal de vrouwen kinderen der milicianen, onder de wapens geroepen voor de krijgsoefeningen, werk stakingen, enz., eene schadeloosstelling bekomen van 1 fr. daags en 50 centiemen voer ieder kind. De ontheffingen in geestelijke zaken, zijn volledig gewaarborgd, zooals de ka tholieken meer dan eens verlangd hebben. veroordeeld door Z. II. Mgh snu.IMAXN In hunne klacht tegen de geldigheid der kiezingen van 14 October bevestigden de aanklagers onder anderen dat 'L. H. Mgr Stillemans, onze Bisschop, onzijdig blijft iu den strijd die de katholieken van 't Ar rondissement Aalst verscheurt. Het Midden- Comiteit der Katholieke Vereeniging besloot dan aan Z. H. den Bisschop tc vragen van die bewering te logenstraffen. Dadelijk gaf Z. H. Mgr Stillemans aan zijnen sekretaris, den E. li. Maurits De Baets, bevel van te antwoorden. Ziehier de vertaling van den brief aan de Katholieke Vereeniging toegezonden U I to Ik O VI VAS Gent, 20 Nov. 1894. GEiTT. M. de Advokaat, Monseigneur gelast mij u te ant- woorden dat hy op zich niet nemen kan alle de onware gezegden van M. n Daens tc herstellen. Zijne Hoogwccr- digheid doet opmerken dat die heer n zich zelve» logenstraft men verzekert n ons dat hij onlangs herhaalde dat de n Bisschop met hem was; heden houdt hy zich te vrede met te zeggen dat de Bis- schop onzijdig is geweest. Gij weot, dat Monseigueur u ver- n klaard heeft dat hij diegenen laakt, die, n in diou strijd onder personen van de zelfde denkwijze den steun van do ge- ineeno vijanden vragen of enkel aan- n veerden. n Aanvaard, enz. (Get.) Maurits DE BAETS. Den heerc Advocaat Van der llaegcn, Sekretaris der Katholieke Vereeniging van het Arrondissement Aalst. Onware gezegden Voorwaar een schoone keus van woorden om niet te moeten zeggen leugens. Overigens zij hebben voor niemand eene andere beteekenis. Laken of afkeuren of veroordeelen heb ben hier ook de zelfde beteekenis. Wij mogen dus zeggen dat Z. H. Mgr. Stillemans uitdrukkelijk jojed Daens veroordeelt,omdat hij de stemmen vraagt en aanveerdt van de gemecne vijanden, 't is te zeggen, der radicalen francmafons en socialisten. jopjj Daens zal toch niet durven be weren dat hij de stemmen niet gevraagd heeft van de radikalen, francma^ms en socialisten die zijue getuigen zijn in de stemburcclcn en dat hij hunne stemmen niet aanveerdt Wie de echtheid van bovenstaanden briel mocht betwijfelen, wende zich ten lokale van den Katholieken Kring, Groote Merkt, alwaar hij ter inzage ligt van iedereen. En nu nog een woord ten slotte Wij hebben aan jomd Daens een cere- tribuDaal voorgesteld acht dagen zijn verloopeu en geen antwoord hebben wij ontvangen. Katholieken aan u is nu morgen de beurt om de veroordeeling van Z. H. Mgr. Stillemans tc bekrachtigen. Htemt duto uilen onder IV 1 M EX Mevrouw Manion, dc oude dame van bel huis in de Damstraat, was nog niet dood, Integendeel, zij leefde nogen dit zelfs met eene taaiheid, die heel veel jon geren beschaamd kou maken. Ztj was thans vijf jaar ouder dau in de dagen toen John Smith haar uit het venster van sir James aan den overkant placht te zien en vyf jaar, gevoegd bij een zeventigtal, maken gewoonlijk in een menschen- leveu een groot verschil. Doch over mevrouw Mautou schenen zg zoo goed als ongemerkt te zgo heengestreken. De oude ziel was misschien nog wat grimpelder, misschien zelfs nog wel wat grijzer geworden «raar haar hoofd en haar humeur, en hare belangstelling in alles wat tot bare omgeving behoorde, en hare wakkerheid bij luar whistspel en de levendigheid, waarmei zij babbelen kon over de kleinere en grootere nog volstrekt geene sporen vin verstomming of verslapping. elk kan zich bedriegen of slecht inge- licht zijn, schrijft Het Land van Aelst, maar zij die durven zeggen, om ons schade te doen, dat 't Land van Aelst x sedert 3 maand liegt, dat zijn eerdieven en onrechtveerdigaardsZe bestelen ons, ze moeten hun kwaad herstellen. Er is nog 'ue rechtveerdige God en een eerlyk vlaamsch volk. Pas deze regelen, Land van Aelsl, aan uw eigen zeiven toe. Hoe, hebt gij ten opzichte van De Denderbode gehandeld En'tis niet sidert 3 maanden, maar sedert 6 maanden, ja, meer dan een jaar, dat gij op alle toonen uitbazuint dat De Denderbode liegt, bedriegt en lastert. G'hebt het zelf zoo verre gedreven van op de muren onzer stad en omliggende gemeenten te doen aanplakken dat Den derbode veroordeeld was geworden tot zes maal toe, uwe woorden der wijze rege lende en schikkende al waren wij veroor deeld geweest voor eerroof en laster. Gij zy't nog verder ge gaan, g'hebt in Het I.and van Aelst en in een Vliegende bladjc geschreven.... maar neen die schadeverwekkende eerrooverij zullen wij niet herhalen wij zullen ze u met klauwende leeuwkens laten kennen. En dan eindelijk om te doen geloovon dat De Denderbode zich waai lijk ten op zichte van jojbj Daens aan eerroof en laster heeft plichtig gemaakt, daagde deze laatste De Denderbode voor de Rechtbank van Dendermonde. Zaterdag 11. sprak de Rechtbank haar vonnis uit en zij besliste dat De Dender bode Daens noch beleedigd, nooh gelasterd noch zijne eer ge roofd had met te schrijven dat hij een afgevallen of weggeloopen jesuït enz. is. Wij willen dus het vonnis der Recht bank onder oogen onzer Medeburgers brengen opdat zij zouden kunnen ooraee- len Vonnis. - Aangezien de eischer (Daens) klaagt dat men hem in de dagbladen door den verweerder (Van de Putte) uitgegeven, afgevallen en weggetoopen jesuït en afgevallen redemptorist heeft gchec- ten ;dat hij beweert dat deze beleedi- gingen nog verzwaard worden door deze omstandigheid dat hij in dio zelfde dagbladen wordt voorgesteld als door zijue overheid te zijn verloochend, en tevens als een onwaardige, als eene tristige personaadje aan de openbare verachting blootgesteld, als de eenige priester des Bisdoms zonder eer, wordt bejegend Dat hij uit dien hoofde, de veroor- deeling van den verweerder vraagt, als herstelling van de geledene zedelijke en d stoffelijke schade, tot eene schadeloos- stelling van 1500 franks en de kosten. Aangezien het ten processe bewezen en erkend is dat de eischer deel heeft uitgemaakt der compagnie van Jesus en deze heeft verlaten. Aangezien het algemeen bekend is dat de eischer, welke zich uitgeeft als priester woonachtig te Aelst, nooit x heeft opgehouden de hoedanigheid van priester te bezitten sedert dat hij het orde der Jesuïten heeft verlaten - Dat de dagbladen uitgegeven door den verweerder altijd den eischer heb- i) ben aangewezen onder den naam van - priester Donche. r Aangezien in die omstandigheden, de uitdrukkingen waarover de eischer klaagt, slechts aan 't publiek, in eene zekerlijk hevige maar niet beleedigeude bewoording, een feit berinneren van het openbaar leven des eischera - Aangezien de eischer des te min ont- vangbaar is er over te klagen daar zijne - kandidatuur in het Arrondissement Aalst zijne persoonlijkheid en zijn s openbaar leven aan eene strengere be- oordeeling van wege de drukpers moest blootstellen en dat het, in kiezingtijd, - aangenomen is, tegen over deze laatste meer toegevend te zijn. Aangezien om te beoordeelen of - de eischer het recht heeft de uitdruk- king afgevallen redemptorist - als be is leedigend te aanschouwen, het be- n taamt, dat men haar niet afscheide n van het artikel waarin zij voorkomt dat wanneer men het artikel in zijn ge- De eenige vijand, die van tijd tot tgd eenen dreigen den vinger tegen haar ophief, was de jichtcn soms braken er tijden, van verschrikking aan, gedurende welke er voor baar geestelijk oog visioenen opdaagden van gezwollen gewrichten en kromgetrokken ledema ten. ja, misschien van jarenlang pijn lijden op eenen sofa. Nauwelijks echter was dc aanval wat geweken of alle gcloovige, boetvccrdige en sombere stemming verdween, en men zag het levenslustige oudje stap bij stap wéér tot de wereld en hare begeerlijkheden terug- keeren. In den winter dan nu, wiens stormen zoo guur er Biumville-super-Mare raasden, bad mevrouw Manton twee dingen aan haar hoofd, die haar gestadig bezighielden. Het eerste was eene grief van haar eigen, de oorzaak dus van onophoudelijk spijt en i-rgernis. Het tweede was eene grief van iemand an ders en bijgevolg de aanleiding tot eenen over vloed van klinkende beschouwingen vroolijke bespie gelingen in gezellige praatjes. Haar eigen grief had met een tot antwoord kunnen dienen op al de stille vragen eu gissingen van den gewezen bottelier van mevrouw Manton's overbuur, Sir James. Mijn aardig kamermeisje zoo boorde men baar lamenteeren tegen eene bezoekster, voor wie zjj haar bart eens meende te kunnen uitstorten Ach, j ch mijn aardig kamermeisje, dat ik nu zooveel 1 aren af en aan in myacn die nst heb gehad Want j tweemaal is zij van mij weggegaan en wéér tweemaal i> heel onderzoekt, het onmogelijk is aan de bedoelde uitdrukking cenig beleedi- gend karakter toe te kennen Aangezien om te beoordeelen öf de eischer hei recht heeft te klagen van n voorgesteld te zyu geweest als door n zijne overheden afgekeurd als onwaar- dige en tristige personaadje, aan de b openbare verachtiug blootgesteld, als r priester zonder eer, is het aller uood- b zakelijkst de uitdrukkingen niet afzon- b derlijk te beschouwen, maar men moet b ze verbinden met de artikels waarin zij b zich bevinden r Aangezien het voldoende is deze ;ir- b tikels te lezen om te bestatigcu dat er n geene kwestie is van het huiselijk leven b van den katholieken priester, van de - uitoefening van zijn priesterlijk ambt b of van zijue achtbaarheid als bijzon- b dere; dat de aangeduide artikels slechts het karakter beoordeelen van dezen die b een kiesmandaat najaagt en zijne hou- b ding laken in eene bewoording waar- b van men de bitsigheid kan betreuren, b maar tot geene rechterlijke ecrherstel- n ling kunncu aanleiding geven. Dus de Recbtbauk verklaart dal De Denderbode jojbj Daens, noch beleedigd, noch gelasterd, uoch zijue eer geroofd heeft, spreekt hem bij gevolg vrij en ver oordeelt Daens tot dc onkosten. En nu te slotte zeggen wij tot. Het Latul van Aelst en Daens, leest het ar tikeltje Elk kan missen enz. en kijk dan in den spiegel en voor 't overige verwacht de gevolgen. Socialist Vander Velde, Lid der Volks kamer hield eene voordracht, zondag lest te Parijs, in het Latijnsch Kwartier. Zijn onderwerp was Het socialism in België, b Volgens Le Temps zegde hij onder auderen u Frankrijk heeft goede reden om zijn verbrokkeld grondgebied te bemiuuen 8 en de Fransche socialisten om patriot te blijven.... maar wij Belgen ivij b hebben geene eigene nationaliteit. België b is beurtelings Spaanscli, Oosteurijksoh n en Frauscb geweest.... Binnen kort zal b het socialist internationalist zijn.. Ziedaar hoe hoog de socialisten onze Belgische nationaliteit schatten J Zij toonen ons verder aan wat wij van do socialisten mogen verwachten. En die vijanden des Vaderlands waren het die de scheurmakersin de Volkskamer verdedigden en nu heden hunne bondge noten zijn. De Kroepziekle en de Se rum. De twee kinderen van den heer S., brouwer te Erembodegem waren van kroepziekte aangedaan. De ziekte was reeds zoo verre gevorderd dat er geene genezing meer te hopen viel. Men besloot in den uitersten nood zijue toe vlucht te nemen tot inspuiting van den Serum. De Geneesheer van Erembodegem begaf zich naar onze stad om dit genees middel te verkrijgen en de heer Schepen Gheeraerdts,bij afwezigheid van den heer Burgemeester Van Wambeke, gaf aan den heer Apotheker der Weldadigheidsge stichten de toelating om de nooaige hoe veelheid Serum en de bijzondere spuit af te leveren. De heer Gheeraerdts gat den raad do hulp van den heer Dokter Claus in te roepen, welke met die behandeling goed bekend is. Die raad werd gevolgd. Die inspuitingen werden dadelijk ge daan en thans zijn de kinderen buiten gevaar en voor goed aan de beterhand I Dus niet alleen zullen onze medebur- fers, burgers en werklieden, in geval van roepziekte, door het wondermiddel, kunnen geholpen worden, maar ook de inwoners onzer naburige gemeenten. Het strekt dus tot eer aau ons Katho liek Stedelijk Bestuur en bijzonderlijk aan den Raadsheer, Dokter Claus, dat de Serum, dit heilzaam middel, hier zoo vroegtijdig ter beschikking van arm en rijk wordt gesteld. Eere zij dus aan ons Katholiek Bestuur. bij mü teruggekomen. Eu zij kon tafeldekken zoo knap als ik het van den besten butler ooit beb gezien cn mijn zilver poetste zjj, mevrouw, dat ik er mijn muts wel iu kon opzetten en met haar schoon gezichtje en met haar net figuurtje maakte zij al de mannen, die b|j mij kwamen dinceren, half zoten zij kon mij een wijnsoepje maken, zooals ik sedert uooit wéér tc proeven kreeg en zoo vlug eo handig als zjj was, en zoo knap als zij mij mijn oud haar kou opmaken zie neen, daar is het voorbeeld van weg De bezoekster, die voor het eerst deze jammer klacht moest aanhooren, trok natuurlijk een deelne mend gezicht cn vroeg of het onschatbare meisje in kwestie dood was. Dood Ah neen was bet maar zoo Veel erger, veel erger Nog erger t Veel erger, zeg ik u Niet dood maar ge trouwd, getrouwd, mevrouwNadat zjj al dien tijd bg mij was gebleven en haar dubbele loon weerd geworden was, moest zjj zich met alle geweid gaan weggooien aau een manspersoon een klerk, of kantoorbediende, of machinist, of zoo iets, ik was te kwaad, begrijpt gij. om er onderzoek naar te doen I En dat niet alleen Neen, dat stuk van een man, in plaats van behoorlijk zijnen tijd af te wachten en eenige jaren stil >e blijven vrijen, moest het ook nog zijn ezelachtig hoofd krijgen om ongeduldig te worden eu te verklaren dat hij met het trouwen niet langer wachten kon I... Natuurlijk kan ik hem dat in den grond van mjjn hart niet kwaljjk nemen evenmin i Heer Uitgever van De Denderbode De wet geeft mij het recht te antwoor den op uw artikel van 29 November 1894. Koeragie, man Schep goeden moed 1 Weêral een loochenstraffing. Hoeveel vaantjesvol hebt gij al Dat wij van spions omringd zijn, kunt gij niet loochenen Maar dat wij ooit dit laag middel ge bruikt hebben of ervan gesproken, dat zult gij niet bewijzen. Trek uw zoo dikwijls gekeerde infor- meerkazak maar aan, loop den brief halen in welken wij zouden bedreigd hebben met spion neeriug en kondig hem maar af, wij geven u de volle toelating. Gij denkt waarschijnlijk Stout gesproken is half gevochten maar gii vergeet dat er ook geschreven staat uie op slechten grond staat, hoe meer hij zich roert, hoe dieper hij zinkt 1 U groetende, P. DAENS. 5 December 1894. Goed, mijnheer Petrus, zoodra wij tijd vindeu, zullen wij onze informeerkazak eens aantrekken. Maar zie, mijnheer Petrusgekeerd is die kazak nog niet z' is nog altijd in den zelfden goeden staal als ten tijue dat Het Land van Aalst gesticht werd met het eenige doel Den Denderbode te dooden. Vraag het liever aan M. Adolf Bvl. Proceit wegens laster taal. Twaalf Voorzitters der stem- bureelen van 't Kanton Sottegem komen joijed Daens en C"'e voor de Rechtbank van Audenaarde te dagen, ten einde er te verantwoorden over de lasterlijke be schuldigingen dat zij kiesbedrog gepleegd hebben in de kiezingen van 14 October. De twaalf eischers vragen eene rech terlijke eerherstelling van 18 duizend franks en afkondiging van 't vonnis dooi de nieuwsbladen. De advocaten der scheurpartij hebben dus werk op hunnen winkel. Te Luik in den provincieraad sprak men over de schoolsoep, voorgestaan door citoyen Smeets. M. Polet. Waar zult gij het halen voor al de gemeenten Citoyen Smeets. In de kas der rijken 1 En verder. Citoyen Smeets. W(j geven eerst het voodsel. Stem. En later Citoyen Smeets. Later de kleeding. Stem. En dan Citoyen Smeets. Zullen wy alles in de gezamentlijke kas doen komen 1 GIJ weet het nu, heeren liberalen, wat uwe kweekelingen willen en zullen doen Men heeft hier heden een vliegende bladje willen verspreiden, gedrukt bij F. Sterck (Klokke Roeland) waardoor wordt aangeklaagd dat ze tegen pater Daens het grootste schelmstuk hebben willen plegen die ooit ieverst is begaan geweest. Een vrouw hebben se willen uitkoopen; zij hebben haar duizend franks willen geven, kon zij pater Daens in schande brengen. Dit vliegende bladje is door onze Policie aangeslagen geworden. Wie is of zijn die ze en zij P Dat zegt men niet Waar is 't gebeurd Dat zegt men ook al niet. Een rechterlijk onderzoek is inge spannen, drukt Sterck. Waar te Dendei monde P te Aude- naerde P •Is ik had kunnen verwachten dal bet kind zonder aanloop blijven zou. De jouge Saltasch gij kent natuurlijk den jongen Sallaschzijn oom, de oude sir James, woonde bij zijn leven hier aan den over kant wel, die jonge Saltasch was letterlijk verzi.t op haar. Hij placht in het beneden portaal met haar tc blijven staan praten, zoodal ik hierboven half wegwaaide van den tochten meer dan eens beb ik bem moeten verzoeken ten minste de trapdeur te sluiten, als hij dan absoluut met Mary Hanson ja, too heette zjj beneden wilde staan praten.... Wat heb ik haar niet tegen het trouwen gewaar schuwd Wal heb ik baar niet onder het oog ge bracht hoe zij met open oogen in het verderf liep Want zij had het goed bij mij eu wat is ouder het slag van menscben het huwelijk Maar dat was na tuurlijk voor doove ooren geredeneerd, Mary, heb ik toen tot hiar gezegd, bet spijt mjj dat gij van mij weggaat, en ik ben beel boos op u, erg boos. Maar als u* huwelijk ougelukkig uitvalt, zooals ik niet voor u hoop, maar stellig verwacht, als bij aan den drank raakt of u begint te slaan, of naar Amerika trekt, laat het m|j dan maar dadelijk weten, en, ziedaar, dan neem ik wéér terug Ja, Ja I En nu is zij al eene maand van mij weg, en ik heb nog geen taal of teeken van haar vernomen Is het niet voor m|j om uit mijn vel te springen Na dezen uitval kneep Mevrouw Manton hare lippen op elkander, alsof zg besloten was nu in der eeuwig- I beid geeu woord meer te spreken. Dat zegt men weèr niet. En wij zeggen dat het schandali ge leugens zijn. Wij zeggen dat Sterk leugens heeft gedrukt. Wij zeggen dat het vuige laster taal is Wij zeggen dat zulk eene laste ring alleen in 't brein van eenen verachtelij ken mensch kan gesmeed worden. Sterck moet den persoon kennen die hem het lasterlijk en logenachtig stuk heeft doen drukken. Wij dagen dien persoon uit ons te kunnen aanwijzen i° De vrouw in kwestie 2° Waar het gebeurd is 3° Welk Parket met het onderzoek gelast is. Kan die persoon ons bewijzen dat de katholieke partij er eenige plicht in heeft dan betalen wy 10,000 franks aan den arme. Maar hij zal 't niet bewijzen, 't zyn leugens, 't is de laatste Roelandsche gal die tegen de katholieke partij wordt uitge braakt 1 DENDERBODE. Wie een Abonnement neemt op aLy Den Denderbode voor 1895, zal I van lieden tot nieuwjaar ons blad gratis ontvangen. De abonuent welke iets heeft aan te kon digen bij voorbeeld een huis te huren, 't eene of 't andere te koop te bieden, mag het gratis in Den Denderbode laten at- kondigen, in dien de aankondiging de 6 regels niet overtreft en men er geen mis bruik vau maakt. Getuigen van pater Donche. Zekere liberale heeren wier namen als getuigen van pater Donche worden open baar gemaakt, zijn gram, eu zeggen dat ze tien duizend franks zullen betalen als, men kan bewyzen dat ze aangenomen hebben van getuigen te zijn. 't Zal morgen te zien zijn of men de oomedie wil voortspelen. Vrijdag avond hield de scheurpartij eene meeting ter brouwerij van bier of van azijn of van...., Zoutstraatpoort. Na de meeting werd ao^ed Donche in rijtuig naar de woning van zijn zwager gevoerd. Dit rijtuig reed op stap en was gevolgd van eene bende van ongeveer 300 perso nen, meest klein geschoor van 12 tot 20 jaar, zingde Leve paster DoucheVan tijd tot tijd hoorde men ook eenen witjtoe af trekken. jaquj Donche zat in zijn rijtuig zoo te vreden en fier als 'nen keizer. Als gewoonlijk werd het Bureel van De Den derbode met een concert van ahoe's enz. vereerd.... en dat deed aau den joptd zulke deugd. Is '1 waar dat bedienden van den IJzerenweg manifesten der scheurpartij hebben meegevoerd en onder weg hebben afgegeven zelfs aan bareelwachters Mon opene een enkwest. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij Koninklyk besluit is het burgerlijk Eerekruis van 2* klas gegund aan de juffers De Groote, Kloosterzuster en De Wandel, dienstmeid van het burgerlijk Godshuis te Goefferdingen. De heer Tuypens, Ontvanger van 't Bu reel van Weldadigheid te Velsiccjue-Rud- dershove, komt met de burgerlijke Me- dailje van 1* klas vereerd te worden. Sterfgeval. Uit Sint-Nicolaas meldt men het overlijden, iu den weinig gevorderden ouderdom van 32 jaren, van aen heer Urbanus Dalschaert, uitgever van het Katholiek Weekblad Het Land van Waas. n De overledene heeft dus slechts menigen tijd zijnen Vader over leefd den heer Ed. Dalschaert-Praet. De uitgaaf van gemeld blad zal voortgezet worden. Priesterlijke benoemingen. Zün onderpastoor benoemd te Melsele, de E. H. A. Schollaert, onderpastoor te Grembergen; te Grembergen, de E. H. F. Van Cleemput, gewezen surveillant in de Normaalschool. Is professor benoemd te Audenaarde, de E. H. R. Nuttinck, diaken in het Seminarie. Bolermnrkf.- Heden zaterdag werden 700 klonten boter ter markt ge bracht, wegende te samen 5600 kilos. A AI QT Heden zaterdag. Feestdag van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis was er veel en vooral j oug volk in onze stad. Hier en daar zijn er krakce- len ontstaan verwekt, door de tien-stui- versgasten der scheurpartij, die op die wijze willen doen gelooven dat de wind iu hunne zeilen waait. Doch het spelle ken is niet gelukt, 't keersken was dade lijk opgebraud. De overgroote meerder heid toonde zich vijandig aan de scheur makers. Eene 82-jarige vrouw, te Brussel, die 's avonds ten 7 uren haar bed aan 't opmaken was, sloeg de lamp om. Hare kleederen vatten vuur en op haar geroep kwam haar schoonzoon toegesneld, die de vlammen uitdoofde, doch niet zonder zich zeiven erge brandwonden veroorzaakt te hebben. De oude vrouw is over een gedeol- 1 te van haar lichaam gansch verkoold. Zij lijdt verschrikkelijk, j Nieuwe en groote brand te Antwer- pen. Een hevige brand is dinsdag avond, omtrent 5 1/2 ure uitgeborsten in de stoommaalderij van MM. Van der Strucken-Vreede, gelegen op den Dam, in de nabijheid der dokken, bij den ijzerweg van Stuyvenberg. Het gebouw was 15 meters lang op 60 breed en vijf verdiepingen hoop. De bu- reelen zijn afgescheiden van de fabriek door een grooten koer. 't Is in het werk huis, waar men het graan zuivert, dat do brand eerst ontstaan is. De pompiers konden niets anders dan de aanpalende gebouwen vrijwaren. Gansch het gebouw is de prooi der vlammen geworden. Er zijn gelukkiglijk geene ongelukken te betreuren. Het gebouw en koopwaren zijn verze kerd voor 8 tot 900,000 fr. aan verschil- 1 lige maatschappijen. Aangerand en opgesehud. Men zou zeggen dat Antwerpen tegenwoordig in bezit is van eene bende aanranders, die het gemakkelijker vindt, de voorbii- fangers op straat te berooven, dan by de urgers binnen te breken. Dijusdag avond werden van eene dame op de Handelslei de oorbollen uitgerukt; I dijnsdag was een herbergier uit de Beel- 1 dekeusstraat het slachtoffer van eene aan- randing. I In de Pelikaanstraat werd hij aangespro ken door eenen heer met blond kneveltj o, klak met duivenklep en veston, welke hem vroeg of hij meê naar Zurenborg ging om werk te zoeken. Hij wist hem naar het fortje Lange Leemstraat, te lokken waar de herbergier op de leege gronden gekomen, eensklaps door twee andere kerels vastgegrepen en zoo lang vastgehouden werd, tot de eerste i hem beroofd had van zijn horlogie, ket- ting, sleutel, klak, sloffen; portefeuille, i portemonnaie en het was dank aan zijn I bidden en smceken dat men hem nog zijn broeken frak liet behouden. De aangerande denkt den kerel reeds vroeger in de nabijheid der static te heb ben zien rondslenderen. I Het spoorwegbestuur van België heeft evenals te Frankfort, Basel, Weeuen, Milaan, thans ook een agentschap te Lon- den ingericht, gelast met het helpen ontwikkelen van den transithandel, het maken van propagande voor den post dienst Oostende-Dover, enz. Wij bevelen dit agentschap in de aandacht aergeuen, die inliehtingen des aangaande zouden noodig hebben. Prins Seid-Mir-Mansour, broeder van den emir van Boukhara en officier in Russischen dienst, heeft aangeboden, op eigen kosten een postduiveudienst in zijn regiment in te richten. Hij heeft met dit doel, ten koste van eene aanzienlijke som feld een aantal duiven uit Luik doen omen. VI. Gaten wij in het toriie hoofdstuk een tamelijk uit voerig verslag van mevrouw Manton's eigen grieve, nu moet dc beurt komen aau die andere ramp, van welke aldaar spraak was eene ramp, die niet haar zelve, maar eene goede kennis van haar getroffen had eene ramp, die zij derhalve met zoo voorbeel dige gelatenheid droeg, en die in de dagbladpers en bjj het publiek reeds berucht was gewordeu onder het opschriftDe jdwbelehuostal bij i.ady Markham. Mevrouw Manton's belangsteiling in deze gebeurte nis werd nog verlevendigd door de omstandigheid, dit zjj zelve pas eene maand te voren op Markham Abbey in Wiltshire lady Markham'sgast was geweest. Zij dankte dus haar goed gesternte, dat zjj en Mary Hanson, die toen nog bjj baar in dienst was, nog juist bijtijds naar Londen waren teruggekeerd an ders toch zouden ook zy zich onfeilbaar hebben moe ten onderwerpen aan de ondervragingen en verhoo- ren, welke de poiicie aan geen der gasten of dornes- tieken, die tijdens den diefstal in het buis waren, bad kwijtgescholden. Terwijl nu mevrouw Manion hare vriendin om het geleden verlies van harte beklaagde.hii-ld zjj tevens vol, dat lady Markham slechts aan hare (jdelheid, om geen barder woord te bezigen, het ongeluk te wijten had. Lady Markham was niet jong meer, en zjj had over zulk eenen lantastischen opschik geen oogenblik be- booren te denken. Zjj bad er ook het figuur niet meer voor, beweerde mevrouw Mauten, en, kort en goed, het gehccle avontuur gaf blijk van een jammerlijk ge mis aan gezond verstand, tact en goeden smaak. Wal toch was het geval geweest Er zou ceu gekostumeerd bal plaats hebben, en toen had lady Markham bet in haar dwaze hoofd gekregen, als IJsjonkvrouw te willen verschijnen, zjj, eene vrouw van vijf-en-veertig jaar, eene moeder van veelbelovende knapen eo meisjes, en ten overvloede gezegend met eene welgevuldheid van vormen, die I met de nu eenmaal, te recht en ten onrechte, iuge- I wortelde begrippen omtrent de uiterlijke verschijning van nimfen, tooverfeeCn en dergelijke wezens aller- i minst overeenkwam Voor zoo iets moet men achttien jaar zyn, meende mevrouw Manton, en ook dan nog moet men bedeeld zijn met eeue mate van schoonheid, slank- heid en gratie, op welke die goede Arabella zich zelfs in hare beste dagen nooit heeft kunnen beroemen. Doch lady Markham bleef, niettegenstaande deze kritiek baar vermoedelijk wel ter oore gekomen was, styf op haar stuk. Zij moest eu zou IJsjonkvrouw voorstellen en aangezien zij in hare jeugd een wei- i nig teekenen had geleerd, zoo verkoos zjj het kostuum zelve tc ontwerpen. Het moest, gelijk van zelf sprak, geheel wit zijn, van eene soort doorschijnende zijde en het groote effekl zou worden teweeg gebracht door het opleggen van diamanten bij wjjze van ijskegels of ijskristallen. {Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 2