TE KOOP TE KOOP. MEERSCHEN BÖOIN U SCHAARHOUT perceel Bosch, perceel LAND, ZAAILANDEN WOONHUIZEN FRUITBOOMEN Hospicie-goederen Wijmen te koop. Bericht. Bericht. Bericht aan het publiek. Te Huren op Mijlbeke Bernard Goethals B. Schouppe-V. d. Taelen. Tnconh i OflTIS DDIS I D HUREN josepn Een schoon en ,„,iefellJtwo„o Huis te huren. Kanadaplantsoenen ÏIEUBHLS TE HUREN Bordeaux - Wijn, BOOMEU BOOMEN schoon PAARD LOOF TE VELDE, DENDERBODE. Wie een Abonnement neemt op Den Denderbode voor 1895, zal van beden tot, nieuwjaar ons blad gratis ontvangen De abonneat welke iets beeft aan te kon digen bij voorbeeld een buis te buren, 't eene oi' 't andere te koop te bieden, mag bet gratis in Den Denderbode laten al - kondigen, in dien de aankondiging de G regels niet overtreft en men er geen mis bruik van maakt. ALLE SOORTEN van Openbare verpacliling eu Sieraadplanten. Spaanscli hout, kanada en wilgettpooion. Alsook eenen Htoomkelel, van 10 pierden, mi tal il.- toebH.oorUiti. Zich te wenden tol L-n De Nul, mecs- tep-schnjnwerker, Nieawbeekstraat. bij den i.entscliensteenweg, Aulsi. o 500 schoven WIJMEN zijn te koop, bij den ben beer Leo De Coen, Nieuwstraat, Nr 49, te Aalst. Een kloek welstellende Jongeling verlangt eene goede plaats waar hij kost en logist zou hebben en behandeld als kind van den huize. Geen loon. Goed voor alle werk. Adres op te geven ten bureele yan Den Dendeebode. Joseph LIEBAUT-DE CRATE, Vleesehhouwer, in de Pont- of Brusselschestraat te Aalst. Heeft de eer bet publick te berichten dat bij zich gelast met bet "Druppen, Zouten en Rooken van Hespen eii alle an dere soorten van Vleesch. Geinatigc prijzen. Te bekomen bij DE BOE-DE CONINCK, Nieuwstraat Aalst, 1' kwaliteit vau Zce- landsche alsook Oostendscke Oesters. Door zijne goede waren en geringe prij zen, beveelt bij zich aan de gunst van eenieder. Den heer Jules Levis, maakt bekend dat bij zijn atelier van photogra- phie wederom komt te openen, van Za terdag 24 November en volgende dagen, van 's morgens 9 uren tot 3 uren 's na middags. Men poseert niet in de opene lucht. Alles is goed ingericht. Uwen dienaar, Jules LEVIS, Vooruitgangstraat, N° 10. S irdie van den Notaris IIuiccki*ox, te Aalst. Te huren terstond. 2 schoone en dienstige renteniers Hui zen, teAalsi, Albert Lienaitsirnat. 1 Deze buizen zijn voorzien van pomp water, zeer gord erkend volgens oene onl.Migsche scheikundige ontleding. i Zichtbaar alle dagen. i° Eene schoone Pach:hoeve mei uit- grmuurden Hof, groot 70 aren 50 centi aren, wel geschikt voor eenen hovenier. 2° Eene Wo 'hst daarnevens, ook met uiigemuurden Hof, groot 25 aren, diens tig voor een bediende aan den ijzerenweg of anderen. Aan de Pachthoeve zal er land aange legd worden volgens begeerte. Zich to bevragen bij den eigenaarde;! heer Charles De Vis, Molen straat, Aalst. Hoofdagent der Naamlooze Maatschappij van verzekering tegen brand en het breken van spiegelglazen. LA GLADBACII Dnk-Marteusstraat, n° 1b, Aalst. 3 Schoone tilburies met kap op. Eene courreuse op 4 wielen. Eene camion voor lol 2paaiden. 2schoone ponney kerre- kens, Schoone oude wielen en oude icssoris dienstig voor handkerrekens. Bij Jozef Van der Biest, Nieuwstraat nummer 48, Aalst. Ongeveer 6000 extra schoone kana- <1 a-plantsoen en, 3 4 jaar oud. j Zich te bevragen bij den lieer Gouberl j Schouppe,te Denderhaulem. Cylinder le koop Stelsel Sch'osser, om waschgoéd tc - - - cylinderen, dienstig voor een talrijk huis- i gezin ol kostschool. Zich te bevragen bij den heer Alfons De Vuyst, Albert Liénartstraat, te Aalst. Lange Zoutstraat, 3, Aalst. Besten roltabak, rooktabak en snuif. Depot der fabriek E-ariste De Bruyn. Aalst. Lange Zoutstraat, 21, AALST, heeft de eer /icli bijzonderlijk aan te beveb-n voor zijne coifleursarlivels, lijne parfumeriên. toiletzeepen, sunlichlzecp legen Ir. 0Tb de doos, kamnier. in a Ie soorten, quincaillerie, valsclie jltweClun, roir.yartiKcis. allerhande handschoenen, corsets, wandelstokken, cols, kruwattcn. amerikaanscho cols. foulards, lichus, schoolgerief, korven, bretellen, handen paraplus, artikels voor rookers, tabak en sigaren, geldbeugels, sigaarkokers, scharen, penmesscn, zwedensehe stek jes, enz Herophons tegen fr. 4b I stuk. Fabriek van regenschermen en zonne schermen. Men gelast er ziph ook mei de herstellingen. Depot van pijlen van bel huis Gysselitick, te Melle, tegen lr. 6 bet dozijn. Hairverfsels te beginnen ii fr. 1,25 en de dubbele flescb ii fr. 2,25 Melrose a fr. 2,50 Madame Aliens k Ir. 5,50. Salon de Coiffure, bijzondere Colffuren van Dames en voor huwelijken. Door zijne gematigde prijzen en de frischheid zijner koopwaren hoopt hy de goede gunst van t geacht publiek te verwerven. Mnag/.ijn van Speelgoed. Een schoon en geriefelijk Woonhuis, met koer en bof, in de Gheeraerdtstraat alhier, hebbende 4 beneden plaatsen, 5 slaapkamers, 2 kelders, pomp- en regen water, stallingen en groot magazijn dien stig voor alle bedrijven. Zich te bevragen bij MM. DE COEN en C10, Bankiers, in de Nieuwstraat, 49. Èen gerieflijk WINKELHUIS met HOF, wel gelegen te Aalst, Leopoldstraat, Nr 10 nabij de Groote Markt. Zich te bevragen bij Mevrouw Van den Hende, Nieuwstraat Nr 5. 5000 Kanada-, 50 Wilgen- cn 50 Planta nen plantsoenen, van eerste kwaliteit en uiveren wasdomalsook alle soorten van Stoelen, Kassen, Tafels, Vensterramen, Spiegels, Snij- en Draaiwerk, Ressorts, Matrassen, Crin végétale, Peerdshair, Zeegras en Wol, Galochen, Blokken, Blokleéren, Sletsen, Pantoeffels, enz. alles in 't groot en in 't klein, aan zeer geringe prijzen te bekomen bij J. LIMPÉIVS-CAIJDROIV, Brusselschestraat (Pontstraat), Nr 38, AALST. een gerieflijk en welgelegen HUIS, in do Kerkstraat, N. 4. Te bevragen by d keer advocaat Parmentier, Albert Liénart straat, 18, alle dagen van 8 tot 10 ure 's voormiddags. Openbare verkooping van een stuk (Sl JUL1EN), van 222 liters en van allerbeste hoeda nigbeid. Op Donderdag 13 December 1894, om 2 uren namiddag, ten lokale - 't Land van Riem. Albert Lié nartstraat, TE AALST, door hel ambt van Deurwaarder DE VOS. Met gereed geld en verhooging van 10 voor veil kosten.. K. b. De Wijn zal op bet oogenblik der verkooping geproefd worden. VAN AELST. De Besturende Commissie der Burger lijke Godshuizen van Aelst, laat weten, dat er op Dijnsdag 11, Donderdag 13, Vrijdag 14 en Maandag 17 December 1894, telkens te beginnen om 12 uren 's middags, ter estaminet - Het Pavil- loen, bewoond door den beer Emtel Van de Maele, te Aelst, Groote Markt, door het ambt van Meester Victor DE GHEEST, Notaris te Aelst, zal overge gaan worden tot de openbare verpachting van de Goederen aan de voornoemde Godsbuizen toebehoorende voor eenen termijn van zes achtereenvolgende jaren, ingang te nemen met 1 Januari 1895. ORDE DER VERPACHTUVG Donderdag 13 December 1894, de goe- dereu gelegen te Welle, Denderleeuw, Iddergem,Heldergem, Nederkassclt, Oul- tre, Aspelacre, Appelterre-Eyckem, Ay- gem, Herzele en Erondegem. Vrijdag 14 December 1894, de goede ren gelegen te Baardegem,Moorsel, Erpe, Hofstade, Gysegem, Lede, Herdersem, Impe, Smetlede, Wichelen, Cherscamp, Sckellebelle, Ressogem, Letterhautem en Buggenhout. Maandag 17 December 1894, de goede ren gelegen te Nieuwerkerken cn Erem- bodegem. Aelst, den 5 November 1894. Namens de Commissie De Selcrclaris, De Voorzitter, Frans CRICK. Baron Paul BETHUNE. Bijzondere aanmerkingen 1. De pachters die hunne achterstal lige pachtsommen vóór de verhuring niet gekweten hebben, zullen noch als pach ters, noch als borgen aanvaard worden. 2. De pachters zullen gehouden zijn, op den stond der toewijzing, vau 't pacht- recht te betalen tot 8 op hunne huur- sonimen voor alle onkosten. 3. Boekjes aanduidende den aard, de grootte en de ligging der Goederen, rijn verkrijgbaar ten bureele van liet Sekre- tariaat der Hospiciën, te Aelst, in de Leopoldstraat. Openbare Verkooping van le ERPE. Dc Notaris DE GHEEST te Aalst, zal met gewin ..in palmslag en gelagen in het openbaar verknopen, de volgende Meerschen, gelegen te Erpe, in de Lange- broeken.nabij de Slatie.aan den Audenaarsche kassie, te weten Den eersten knop groot29 aren -f8 centiaren, ge kadastreerd wijk nummers 905b. 970a, 96'.» cn 90Sn, met eene groette van '26 aren 30 centiaren, palende ten ooste mei half los aan den volgenden koop. ten zuide aan den steenweg, ten weste aan den heer Joseph iMculcman en ten mierde met half los aan den lieer Leo Stalpaert. Boomprijs fr. 750,00 En den tweeden koop groot76 aren 75 centiaren, gekadastreerd wijk D. nummer 820b, met ene grootte van 74 aren 60 centiaren, palende ten ooste aan den heer Leopold Van W'assenhove, ten zuide aan den steenweg, ten weste met half los aan voorgaanden koop en ten noorde aan verscheidene. Boomprijs fr. 470.00 Derde en laatste zitdag Zaterdag 15 December 1894 a 5 uren namiddag ter herberg van Victor Ver Meolkn, te Erpe aan de Dorpplaats. B'j uiischeiding van Landbouw. VENDIT1E VAN nummers 593c en Sitöu, groot 20 aren 80 centiaren, palende oost de kinderen Yonck en vrouw weduwe Van den Bossche, zuid voornoemde kinderen Vonck, «est Mijnheer Van den Steen en noord voornoemde vrouw W' Van den Bossche Gebruikt door de kinderen Bosman, voornoemd. DERDE KOOI». Een perceel Land, gelegen te Moorsel, genaamd de Hulshout, groor volgens titel 13 aren 3S centiaren, gekadastreerd wijk D, nummer i9l, met eene groote van 14aren 90centiaren, palen de onsl Mijnhceren Saeys en Vermocsen, zuid Mijnheer Ruhbrecht west denzelfden en de kinderen Bosman, eu noord vrouw weduwe Leemans. Gebruikt door Mijnheer P.-J. Lowies, te Moorsel. VIERDE EN LAATSTE KOOP. Een perceel Bosch gelegeu te Moorsel, genaamd Buitenbroeek, groot" aren 69 centiaren, bekend bij kadaster wijk B, num mer 402a, met eene groote van li aren 10 centiaren, palende oost de gebroeders Vastenavond! en vrouw weduwe Van den Steen, zuid Mijnheer vander Noot, west denzelfden cn andere, cn noord voornoemde ge broeders Vastenavond!. Gebruikt door voornoemde kinderen Bosman. Boomprijs fr. 250,00. ZITDAGEN vlïbf«r: Dondt"l,ï2g j ,8M. Telkens om 3 uren namiddag ter herberg genaamd a In St-Rochus, gebonden door vrouw weduwe Van den Steen, te Moorsel, l)orp. OPENBARE VERKOOPING van en Slaghout, XE LEDE. De Notaris Louis MOENS, te Lede, zal op Donderdag 20 December 1894, om 8 Vt ure voormiddag, openbaarlijk ver- koopen A. Namens Mijnheer Eniest Beeck- man, Notaris te Anderlecht bij Brussel, op het Gucht, te Lede, achter de hofstede van Verbustel L4 gavige Kanada Boomen, 20 Eiks- keris, en liet Slaghout op struik. B Namens Mevrouw de Baronnes de la Faille, in het beluik van haar Kasteel te Lede. Driesch. 12 koopen schoon en zwaar Slaghout. C. Namens gcmelden heer Beeckman. 7 koopen schoone Kanada Boomen, wassende aan het land gebruikt door Fr. De Smet en andere, op het Gilhout, Lede, Vogelenzang. D. Namens Dame Coleta Daelman. 3 gavige Kanada Boomen, op het Gïl- hout, voornoemd, aan het land In gebruik bij Fr. Daelman. E. Namens gemelderi heer Beeckman. 6 Kanada Boomen en 2 Eiken Boomen, in liet Kwaadland, Vogelenzang. F. Namens Dame weduwe Victor Verbekt, te Lede- 24 schoone en hoogs'ammige Kanada Boomen, 2 Olmen en 2 Abeelen, ook was sende in hut Kwaadland. G. En namens meer gnmelden heer Beeckman 7° in de Vrijdagmarkt5 Kanada Boo men en 21 Eikskens. 2° iu de BoschstraatEenen schoonen Kanada. De verkooping zal geschieden in de orde hierboven aangeduid. Men za! vergaderen om 8 V* ure voor middag. op hei Gucht, om rond 10 uren ie komen aan het Kasieel van Mevrouw de Baronnes «le la Faille. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, rails goede en gekende borg. Na de verkooping zal men verborgen, bij Mijnheer Emiel Melckenbeeck, te Lede, aan de Statie. Openbare Verkooping van 200 koopen verscheidene zuivere en hoogstammige De verkooping zal geschieden in voorscbrevene ge stelde orde. Verders gewone voorwaarden en t|jd van betaling, mits stellende goede cn gekende borg. Te verborgen na de verkooping bij Alphonse Ho els, op den steeu- weg van Aalst. VEIVDiriE VANI kanada en Linde te Aalst-Schaarbeek en Lede. De Notarjs BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen, op Maandag 17 December 1894. 1. Om 9 uren voormiddag. Te Aalst-Schaarbeek, St. Apolonia en m den Broekmeerscli.eenige koopén elzen schaarhout en 16 schoone kanadas. 2. Om 12 uren te middag, te Léde,wyk Overrimpe, Eiplas, suikerstraat en aan de dreven van het groot kasteel nabij de Statie,96 koopen kanada en lindeboomen. VERKOOPING VAN EEN te Erembodegem. De Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal namens Juff. M. De Bièvre, eigenaarster te Wetteren, openbaar ver koopen met gewin van 1/2 °/0 instel- premie. Eenen Boschgrond, gelegen te Erem bodegem, in 't Broeck van Gent of Kor- tenbosch, kadastrale sectie A., n* 3094 en 3095, groot 21 aren 80 centiaren; pa lende noord-oost M. Cornet d'Elzius, te Brussel, oost-zuid d'heer Ch.-L. Van den Bossche, te Erembodegem en de gebroe ders Pauwels; zuid M. J. Van der Stocken, te Bergen; en west-noord d'heerMalderie D'Haeseleer en Benedikt Vermoesen, te Erembodegen. ZITDAGEN Instel 20, Verblijf 27 December 1894. Telkens donderdag om 1 ure namiddag, ter estaminet van dame wed. Van der Poorten, Het Roomsch Hof, aan de statie te Eremoodegem. OPENBARE VERKOOPING te Erembodegem. De Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal, namens d'erven Elskens, openbaar verkoopen, met gewin van 1/2 instelpremie, Een perceel Land, gelegen te Erembo- gem, op het Wilgevela, groot omtrent 28 aren, 30 centiarengekadastreerd sectie B. u. 948, palende oost den Ninofschen- steenweg; west M. Van Vaerenbergh, en noord M. Bauwens. Ingebruik bij M. Alphonse Matthys. Telkens om 3 ure namiddag ter her berg van wed. De Coninck, In de Lelie, rechtover de kerk, te Erembodegem. 3 Koeïen, 2 Varkens, Kanen, Landbouwersalem, ongedorschen Granen en Loof te velde, TE NIEUWERKERKEN. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Vu ij dag 21 December 1894, ten 9 uren stipt voormiddag, binnen de Gemeente Nieuwerkerken, op het Kaatspel, aan de Dorpplaals, overgaan tol de openbare verkooping van liet volgende, te weten Een schoon en kloek Ruinpaard. Drij b' kallde Melkkoeien. Twee Varkens. Twee Treemkarren met onlangs nieu we Wielen, de eene van vier de andere van drijduim besla»; Nieuwe Drijwielkarre met vierduim beslag. Piiardharnassuren en allerlei Landbou wersalem. Veel ongedorschen Tarwe en Rogge. Eene hoeveelheid goed Mest. En zwaar Loof te velde staande aan den W indmolen en op de Kriek. Gewone conditiën en tijd van betaling, I 6. - Namens den heer graal Cornet d'Elzius, voor- mits borgstelling. Openbare Verkooping van goede wien bet gelagen, in het perceel R08CI1, 73 1C;CB.S31>. De Notaris EEMAN te Erpe, z-t behoorl met gewin van palmslag openbaar verkoopen EERSTE KOOI'. - Een perceel Land, gelegen le Moorsal. op de Vqfschoof, bekend by kadaster wijk E, numm-r itifio. groot 14 aren 40 centiaren, palende oost de kassei, zuid Mijnbeer De Meyer en andere, west het haartje en daarover Mijnheer De Vos en noord Mijnheer Vermoesen. Gebruikt door de kinderen Bosman, te Moorsel. TWEEDE KOOI'. Een perceel Land, gelegen te Moorsel genaamd bet Heyken, gekadastreerd wyk B, Nieuwerkerken en Kaaltert. De Notaris Louis MOENS Ie Lede, zal op Maandag 17 December 1894, ora 9 uren stipt voormiddag,open- baarlijk verknopen i i. —Namens den heer graaf Cornet d'Elzius,grond- eigenaar te Parijs; I hoogstammige kanadaboomeD, walsende aan een perceel meersch, te Nieuwerkerken, I Zwijnen Driesch, in gebruik bij Victor Van Beveren. i j. Namens den heer Franciscus Cobbaut, te I Nieuwerkerken; t zware kanadaboomen, wassende op i den grond zijner hofstede, tc Nieuwerkerken, Grooten Driesch. 3. —Namens den heer Auguste Peynsaert, eigenaar te Hofstade 5 abeelen, 1 esch, t wilg en 10 kanada boomen zeer schoon, wassende op eenen meersch, te Nieuwerkerken, Driesch. 4. Namens den heer Victor Heckenbroeck, te Nieu werkerken; 4 zware hoogstammige kanadaboomen, wassende in eenen meersch, over zijne hofstede te Nieuwerkerken, Driesch. 1 s. Namens madame weduwe Alexander Lienart, tc Aalst; I zware hoogstammige kanadaboom, was- i sende op haren eigendom aan de hofstede bewoond I door Victor De Schryver, te Nieuwerkerken, Restert. noëmd, a) 5 schoone zwarte abeelen, vau zwaien trek.wassende aan een perceel land te Nieuwerkerken, Kriekveld, in gebruik bij Joseph Ringoot; h) 121 koo- pen kanadaboomen, wassende le Nieuwerkerken, in den dreef van Maal. i 7. Namens vrouw weduwe Langcndriesch, tc Nieuwerkerken 3 koopen Kanadaboomen wassende op haar land te Nieuwerkerken, dreef van Maal. j 8. Namens den lieer Emiel De Windt-De l'rez, te l Nieuwerkerken; 1 zware hoogstammige kanadaboom, j wassende op zjjn land, te Nieuwerkerken, dreef van Maal. I 9 —Namens den heer Franz De Gendt, te Nieuwer- kerken; 22 kanadaboomen, wassende op zqnen land tc Nieuwerkerken, dreef van Maal. 10. Namens den heer graaf Cornet d'Elzius,voor- noemd; 5 kanadaboomen. wassende op zijnen eigen dom tc llaaltert, Eede.op land in gebruik by Alphonse Schecrlinck-De Boom. Alle deze boomen ztfu van zeer zuiveren was en verscheidene hebben over 2m50 omtrek, zij wassen langs of dicht nabij eene kassei en zijn dus ten voordeeligste voor liet vervoer. Men zal vergaderen om 8 1/2 ure 's morgenS, aan de herberg In den Halt, »bjj Frederik Biebaut, Kwale straat te Nieuwerkerken. OPENBARE VERKOOPING van te Erembodeffem. I)e Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal, op aanzoek van verschillige eigenaars, openbaar verkoopen, verschei dene koopen loof te volde, op donderdag 13 December 1894. Zie plakbrieven. Kapitalen te bekomen mits goede hy potheek. Openbare Verkooping van te Aalst Zonnestraal en Peperstraat. De Notaris LIMPENS te Aalst, zal, met tusschen- komst van zjjnen ambtgenoot den Notaris RKNS te Dcftingc, met gewin van palmslag en gelagen open- baarlijk verkoopen. Eerste koop. Een woonhuis geslaan en gelegen te Aalst Zonnestraal, nummer 43 groot in gronde 70 centiaren, gekadastreerd seklie A, N. 1874 b ISbis palende oost den lieer Francois Caliebaut, zuid den heer ('amu, west den volgende koop en noord de straat. Bewoond bij Gustave Vtasscbaért aan fr. 17 per maand. Tweede koop. Een schoon en geriefelijk woon huis. hebbende beneden vier plaatsen, pomp eu regenwater, boven vier schoone plaatsen, bof, maga zijnen en afzonderlijken uitgang met poort, gestaan en gelegen te Aalst in de Zonnestraat, nummer 411,groot in gronde 2 aren 10 centiareu, gekadastreerd sektieA. N. 1871 k 12bis palende oost voorgaande koop. zuid den heer Camu, west den heer Callaert en noord de straat. Alsnu onbewoond. Verhuurd geweest aan fr. per maand Derde koop. - Eene tweewoonst gestaan cn gelegen te Aalst in de Peperstraat groot in gronde 90 centi aren, gekadastreerd sektie A, nummers 378t,eD 378c, pelende oost den heer Petrus Van Melkebiek, zuid de Burgerhospitalen van Aalst.west dame wed. Wauthier, en noord de straat. Verhuurd aan fr. 3,50 per week. ZITDAGEN Instel; Zaterdag 1 December 4aQ. Verblijf, ld. 15 id ,MU4 Telkens om 2 ure namiddag, ter estaminet Den Meiboom bewoond bij den beer Tb. Wauters te Aalst Gheeraerdsbergschïstraat.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3