TE KOOP. TE HUREN HU IS MEUBELS Joseph LOCUS TE KOOP. perceel Bosch, ZAAILANDEN perceel LAND, Bericht. GR00TEN BILJARD Wijmen te koop. B. Schouppe-V. d. Taelen. Bericht aan het publiek. 1 Bernard Goethals Kanadaplantsoenen TE HIJKEN Huis te huren. Bericht. BOOMEN" BOOMEN" FRUITBOOMEN schoon PAARD BOOMEN doch niemand verscheen. Zij werden zeer beangst, toen de nacht inviel en nog nie mand tc hunner redding was komen op dagen. Bibberend van kou en in de grootste wanhoop brachten zij tot vier ure 's mor gens door, toen de boot bij Rahnsdorf te gen den wal vaarde. Gelukkig hadden zij land bereiktwie weet hoe lang zij wellicht in dien dikken mist nog hadden moeten ronddolen, in dien zij niet toevallig tegen den wal geva ren waren. Rl'SLAM) De czaar. Toen Z. M. onlangste St-Petersburg langs de Newski reed, vloeg er oenen brief door de lucht naar het keizerlijk rijtuig en viel er onder. Het gevolg van den keizer was natuurlijk weêr verschriktmaar de czaar het stil houden, deed den brief oprapen, las dien bedaard en zegde vriendelijk tot den schrijver, die inmiddels naderbij was ge komen Ik zal alles doen, wat -ij hierin vraagt, b Daarna sprak hij tot den commissaris van politie, die bij hem stond Men mag het nfet wagen, dien heer om dezen brief lastig te vallen. Nu niet, en later ook niet. Hoort gij, nooit, zeg ik Men beschouwt ditschijubaar onbedui dend voorval als een verblijdend teeken, dat de jonge keizer toegankelijk wil zijn voor al zijne onderdanen, en dal hij het Russische spreekwoord de hemel is hoog en de czaar is ver, - te schande wil maken. Een dergelijke gezindheid bij den keizer moet ook gunstig werken op het gedrag der hooge ambtenaren, die nog al geerne den baas spelen. JEene zonderlinge tijdkortingEen generaal kwam uit St-Petersburg in eene garnizoensplaats, in het binnenland van Rusland, om inspectie over de troepen te houden. Na de revue kwam hij in de eet kamer van de officieren, waar hij in het buffet eene rij flesschen zag, waaraan, in plaats van de gewone etiketten, kaartjes gehecht waren,met eene enkele letter van het alphabet. De flesschen stonden in alphabetische volgorde. Wat beteekent dat? vroog de gene raal aan den luitenant die hem rond leidde. Dat is eene officierengrap, excellen tie, antwoordde de officier, min f meer verlegen. De generaal vroeg verder en kreeg de volgende inlichting In elke flesch is een verschillende drank. Als de officiersclub vergadert, mengt een van ons die verschillende soor ten in een glas, zoodat de letters een naam spellen, en dan raden de oudere en meer ervaren leden van de club, na den inhoud geproefd te hebben, waaruit die bestaat, en noemen het bedoelde woord. Een aardig gedacht, zegde de gene raal, en zijt gc in staat zoo iets te raden Als Uwe Exellentie het verlangt, zal ik het beproeven, antwoordde de luite nant. De generaal ging naar 't buffet, schonk een mengsel in een glas, terwijl de officier aan het ander einde van de kamer stond met zijn gezicht naar den muur gekeerd. Raad nu wat dat voor een woord is, zegde de generaal, hem het glas toerei kende. De luitenant dronk het in één teug leeg smakte met de tong en antwoordde Dat was n alma Excellentie. Bravo riep de generaal uit. Daar hoort heel wat oefening toe, he Alma is gemakkelijk genoeg, Uwe Excellentie, maar er is in het korps een kapitein, die zelfs Nabucodonosor kan raden Een muizenplaag. In verschil lende deelen van Rusland heerscht een ware muizenplaag. Zoo wordt uit het district Starobelks aan de dagbladen te Charkow gemeld. De dorpen zijn door de j muizen letterlijk overstroomd de katten j zijn reeds lang beu ze nog een oogslag weerdig te keuren. Al de 's nachts in pro- i visiekamers bewaarde spijzen worden 1 door de muizen opgeknaagd. In de woonvertrekken stellen zij zich bij gebrek aan iets beters tevreden met keersen, zeep, boeken en lecrzen, en be- 1 derven zij de meubelen. Wil men 's nachts kunnen slapen, dan moeten de ledikanten midden in de ka- mers en met de poten in met water ge- vulde bakken geplaatst worden; verzuimt men dit dan kruipen de kleine knaagdie- ren onder de kussens en dekens. De geheele oogst is in de bezochte streken vernield, zelfs het strooi is ver- dwenen en totaal bedorven. Eene grond- bezitster uit den omtrek van het dorp Ossibowo werd door de muizen zoo tot wanhoop gebracht, dat zij naar St.-Pe- tersburg vluchtte. Dezer dagen wilden eenige boeren in hunne karren in het open veld overnach ten; nauwelijks hadden zij zich echter ter rust gelegd, of de muizen liepen tegen de voertuigen op en kropen de boeren tus- schen de kleeren en in de leerzen. Wil lens of niet, de boeren moesten weg. Uit andere gouvernementen en distric ten komen dergelijke verontrustende be richten. Vele woningen moesten door de bewo ners worden verlaten, omdat zij door de muizen in zulk eenen toestand zijn ge bracht, dat men er onmogelijk kan in overwinteren. Alle pogingen in het werk gesteld om de plaag af te wenden, bleven tot nu toe vruchteloos. Men hoopt nu op een strengen winter, opdat kou en honger d9 muizen zouden uitroeien. 3 Schoone tilburies met kap op Eene courrcuse op 4 wilden. Eene camion voor 1 of 2 paarden. 2schoone ponney kerre- keus, Schoone oude wielen en oude j ressorts dienstig voor haudkerrekens. Bij Jozef Van der Bie»l, Nieuwstraat nummer 48, Aalst. Studie van den Notaris Breckpot, tc Aalst. Te huren terstond. 2 schoone en dienstige renteniers Hui zen, te Aalst, Alben Lienartstraat. Deze huizen zijn voorzien van pomp water, zeer goed erkend volgens eene onlangsche scheikundige ontleding. Zichtbaar alle dagen. Te bekomen bij DE BOE-DE CONINCK, Nieuwstraat Aalst, 1" kwaliteit van Zee- landsche alsook Oostendsche Oesters. Door zijne goede waren en geringe prij zen, beveelt hij zich aan de gunst van eenieder. aan 650.00 fr, Lange Zoulst'aat, 57, te Aalst. Groot winkelhuis met drij kelders, drij pompen en magazijn. Zich te bevragen bij B. Schouppe-Van der Taeler, zelfde straat. PRIJSKAMP op den bij den heer Fr. De Cock, Statieplein, Inleg fr. 0,50 PRIJZEN 1* 2 zilveren serviesen, 2* i servies en 2 zilveren koffie- [lepels, 3* i servies. De trekking zal plaats hebben op Maan dag 7 Januari 1895. 500 schoven WIJMEN zijn te koop, bij den hen heer Leo De Coen, Nieuwstraat, Nr 49, te Aalst. 511'IS i. UIJI1KN. Een schoon en geriefelijk Woonhuis, met koer en hof, in de Gheeraerdtstraat alhier, hebbende 4 beneden plaatsen, 5 slaapkamers, 2 kelders, pomp- en regen water, stallingen en groot magazijn dien stig voor alle bedrijven. Zich te bevragen bij MM. DE COEN en C'°, Bankiers, in de Nieuwstraat, 49. Openliuie Verkooping van Landbouwersnleni Hopstaken, Erwtrijs, Hooi, Strooi, te Aelst-Mijlbeek, Botennelkslraat. Deuwaardcr Jozef DE VOS te Aelst, zal op Vrijdag 21 December 1894, om 12 uren 's middag*, ten huize van Leaudcr Segers, te Aelst-Mijlbeek. Botermelk slraat, openhaarljjlc verkoopen De Huismeubels zooals Stoelen, Horlogie. Kasken. Stoof met toebehoorten, Potten en Pannen, Tobbens. Printen, Koflijpolten, Moer enz. Het Landbouwcrsalem zooals Schuppcn, Rieken, Kruiwagen, Kuipen, Vlegels, Wanmolen, Egge, Bascul enz. Hopstaken, Erwtrjjs, Hooi, Kanada en ander Berd en verdere voorwerpen. 19 Kiekens. De verkoopiog geschied met gereed geld. Lange Zoufstraat, 3, Aalst. Besten roltabnk, rooktabak en snuif. Depot der fabriek E ariste De Bruyu, j Aalst. i De heer Jules Levin, maakt bekend dat hij zijn atelier van photogra- j pbie wederom komt te openen, van Za- 1 terdag 24 November en volgende dagen, van 's morgens 9 uren tot 3 uren 's na middags. Men poseert niet in de opene lucht. Alles is goed ingericht. Uwen dienaar Jules LEVIS, Vooruitgangstraat, N° 10. Lange Zoutstraat, 21, AALST, heelt de rer zich bijzonderlijk aan le hevelen voor zijne coifleursartikels, lijne parfumcrièn, toiletzeepen, sunlichlzeep tegen fr. 0.75 de doos, kammen in alle soorten, quincaillerie, valscbe juneeleii, rouwartikels. allerhande handschoenen, corsets, wandelstokken, cols, krauatteu, amerikaanschc cols. foulards, fichus, schoolgerief, korven, bretellen, banden paraplus, artikels voor rookers, tabak en sigaren, geldbeugels, sigaarkokers, scharen, penmessen, zwedensche stek jes, enz Herophoni tegen fr. 45 't stuk. Fabriek van regenschermen en zonne schermen. Men gelast er zich ook mei de herstellingen. Depot van pijlen van het huis Gysselinck, te Melle, tegen fr. 6 het dozijn. Htirverfieli te beginnen h fr. 1,25 rn de dubbele flesch a fr. 2,25 Melrose a fr. 2,50 Madame Aliens h Ir. 5.50. Salon de Coiffue, bijzondere Coiffuren van Dames en voor huwelijken. Door zjjne gematigde prijzen en de frischbeid zijner koopwaren hoopt hij de goede gunst van 't geacht publiek te verwerven, llaagzijn van Speelgoed. Hoofdagent der Naamlooze Maatschappij van verzekering tegen brand en het breken van spiegelglazen. LA GLADBACII Duk-Martenssiraat, n° 15, Aalst. 5000 Kanada-, 50 Wilgen- en 50 Planta in;» plantsoenen, van eerste kwaliteit en uiveren wasdomalsook alle soorten van M E I' tt I-, is Stoelen. Kassen, Tafels, Vensterramen, Spiegels, Snij- en Draaiwerk, Ressorts, Matrassen, Crin végétale, Peerdsliair, Zeegras en Wol, Galochen, Blokken, Blokleêren, Sletsen, Pantorffels, enz. alles in 't groot en in t klein, aan zeer geringe prijzen te bekomen bij J. LIMPENS-CAUDRON, Rrusselsclieslraat (Pontstiaat), N' 38, AALST. Ongeveer 6000 extra schoone kana- da-pl«ntsoenen, 3k4jaar oud. Zicli te bevragen bij den heer Gouberl SchouppcM Denderliaulcm. een gerieflijk en welgelegen HUIS, in de j Kerkstraat, N. 4. Te bevragen bij d heer - advocaat Parmentier, Albert Liénart- straat, 18, alle dagen van 8 tot 10 ure 's voormiddags. Een gerieflijk WINKELHUIS met HOF, wel gelegen te Aalst, Leopoldstraat, Nr 10 nabij de Groote Markt. Zich te bevragen bij Mevrouw Van den Hende, Nieuwstraat Nr 5. Joseph LIEBAUT-DE CRAYE, Vleescbliouwer, in de Pont- of Brnsselschestraat te Aalst. i Heeft de eer het publiek te berichten dat hij zich gelast met het Druppen, Zouten en Rooken van Hespen en alle an- dere soorten van Vleesch Gematige prijzen. VENDITIE TE HU.LEGEM. Op Donderdag 27 December 1894, ten 8 ure 's morgens en des noods den vol genden dag, op gelijke uur, zal de sekre- taris TALLUEN .te Hillegem, door bevoegd ambt, namens dame De Gheest- v au Temsclie, te Aalst, de erven van den heer Burgemeester Victor Van Temsche, tp Hillegem en de boeren Gustaaf Beeck man, te Buelegcm en Donaat Baetens te Aygera, overgaan tot de openbare ver- kuoping van 370 koopen zeer schoone en zware Boomen, op goederen le Hillegem, en bestaande in Eiken, Olmen, Esschen, Beuken, Hersplaars, Wilgen, Linden en Kanadas, meest allen van 2 tol rond de 3 meters dikte. VENDITIE VAN SCHOONE en van Schaarhout, Erwtrijs en Brandhout, te Aelst-Schaarbeek, Hofstade en Aelst-Mijlbeek. De Notaris DE GHEEST le Aelst, zal op MAANDAG 7 JANUARI 1895, ter nagcinnlde plaatsen operbaarlijk verkoopen Namens mijnheer Leo Gheeraerds, ten 8 uren 's morgens, aan eenen meersch, te Aelsl-Scliaarbeek, Schouw broek, nevens de steenbakkerij van de erven Rcmory, 5 kanadas van twee meters en half dikte. Daarna aan land, tc Aelst-Schaarbeek, Ledeweg, achter het Lindeken, 10 kanadas. En te Hofstade, Blekte, aan den Watermolen en aan eenen meersch aan de Molenbeek, 25 kanadas. Namens mijnheer Paul DeClippele, ten II uren, tc Aelst-Mijlbcck, Papenrode, aau de hofstede gebruikt door Bernard Clacsscns, 20 wilgen en kanadas. En daarna namens mijnheer Camiel De Schaep- dri.iver, op zijn buitengoed, te Aelst-Mijlbeek. Bergen- kauter, 3 abeeten, 92 kanadas, 10 koopen scbaarhont, 20 koopen erw trijs en 20 koopen brandhout. Gewone konditiên en tijd van betaling mits borg stelling. DERDE KOOP. Een perceel Land, gelegen te Moorse), genaamd de Hulshout, groor volgens titel 15 aren 38 centiaren, gekadastreerd wijk D, nummer 191, met eene groote van 14 aren 00 centiaren, palen de oost Mijnhceren Saeys en Vermoesen, zuid Mijnheer Rubbrecht west denzelfden en de kinderen Bosman, eu noord vrouw weduwe Leemans. Gebruikt door Mijnheer P.-J. Lowies, le Moorsel. VIERDE EN LAVTSTE KOOP. Een perceel Bosch gelegen te Moorse!, genaamd Buitenbroeck, groot 7 aren 60 centiaren, bekend bjj kadaster wijk H, num mer 402*, met eene groote van 11 aren 10 centiaren, palende oost de gebroeders Vastenavond! en trouw weduwe Van den Steen, zuid Mjjnbeer vander Noot, west denzelfden en andere, en noord voornoemde ge broeders Vastenavondt. Gebruikt door voornoemde kinderen Bosman. Boomprijs fr. 250,00. ZITDAGEN Instel, Donderdag 6 r, Verblijf, 20 December 1894. Telkens om 3 uren Datniddag ter herberg genaamd i In Sl-Rochut, gehouden door vrouw wedu we Van den Steen, te Moorsel, Dorp. ALLE SOORTEN en Sieraadplanten. Spaaiisch lioul, kanada eu wilgenpoolen. Alsook eenen Htoomkelel, var 10 peerdeti, metal de toeMioorleu. Zich te wenden tol Leo üe Nul, mees- ter-schrijnwerker, Nieuwbeekstraat, bij den Gontschensteeuweg, Aalst. Bij uitscheiding van Landbouw. VENDITIE VAN j een 3 Koeïen, 2 Varkena, Karren, Landbouwcrsalem, ongedorschen Granen en Loof te velde, TE NIEUW ERKERKEN. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Vrijdag 21 December 1894, ten 9 uren stipt voormiddag, binnen de Gemeente Nieuwerkerken, op het Kaatspel, aan de Dorpplaats, overgaan tot de openbare verkooping van liet volgende, te weten Een schoon en kloek Ruinpaard. Drij bekalfde Melkkoeien. Twee Varkens. Twee Treemknnen mei onlangs nieu we Wielen, de eene van vier de andere van drijduim besla.-. Nieuwe Drijwielkarre met vierduim beslag. Paardbarnassuren en allerlei Landboo- wersalem. Veel ongedorschen Tarwe en Rogge, j Eene hoeveelheid goed Mest. En zwaar Loof te velde staande aan den Windmolen en op dc Kriek. Gewone conditiën en tijd van betaling, mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van en Slaghout, XE LEDE. De Notaris Louis MOENS, te Lede, zal op Donderdag 20 December 1894, om 8 t/ï ure voormiddag, openbaarlijk ver koopen A. Namens Mijnheer Ernest Beeck- man. Notaris te Anderlecht bij Brussel, op het Gucht, te Lede, achter de hofstede van Verbustel 14 gavige Kanada Boomen, 20 Eiks- kens, en hel Slaghout op struik. B Namens Mevrouw de Baronnes de la Faille, in het beluik van haar Kasteel le Lede, Driesch. 12 koopen schoon en zwaar Slaghout. C. Namen3 gemelden heer Beeckman. 7 koopen schoone Kanada Boomen, wassende aan het land gebruikt door Fr. De Smet en andere, op het Gilhout, Lede, Vogelenzang. D. Namens Dame Coleta Daelman. 3 gavige Kanada Boomen, op hel Gil hout, voornoemd, aan het land In gebruik bij Fr. Daelman. E. Namens gemelden heer Beeckman. 6 Kanada Boomen en 2 Eiken Boomen, in het Kwaadland, Vogelenzang. F. Namens Dame weduwe Victor Verb eke, te Lede. 24 schoone en hoogstammigo Kanada Boomen, 2 Olmen en 2 Abeelen, ook was sende in het Kwaadland. G. En namens meer gemelden heer Beeckman 7° in de Vrijdagmarkt.- 5 Kanada Boo men eu 21 Eikskens. 2" iu de BoschsiraatEenen schoonen Kanada. De verkooping zal geschieden in de orde hierboven aangeduid. Men zal vergaderen om 8 ure voor middag. op het Gucht, om rond 10 uren te komen aan het Kasteel van Mevrouw de Baronnes de la Faille. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling, mits goede en gekende borg. Na de verkooping zal men vei borgen, bij Mijnheer EmielMelckenbeeck, te Lede, aan de Statie. VERKOOPING VAN EEN te Erembodegem. De Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal namens Juff. M. De Bièvre, eigenaarster te Wettereu, openbaar ver koopen met gewin van 1/2 °/0 instel- premie. Eenen Boschgrond, gelegen te Erem bodegem, in 't Broeck van Gent of Kor- tenbosch, kadastrale sectie A., n" 3094 en 3095, groot 21 aren 80 centiaren; pa lende noord-oost M. Cornet d'Elzius, te Brussel, oost-zuid d'heer Ch.-L. Van den Bossche, te Erembodegem en de gebroe ders Pauwels; zuid M.J. Van der Stocken, te Bergen; en west-noord d'heerMalderie D'Haeseleer en Benedikt Vermoesen, te Erembodegen. 1 ZITDAGEN Instel 20, Verblijf 27 December 1894. i Telkens donderdag om 1 ure namiddag, ter estaminet van dame wed. Van der Poorten, Het Roomsch Hof, aan de statie te Erembodegem. Openbare Verkooping van goede OPENBARE VERKOOPING perceel IfOSClI, 73 1/ICCP.S3L. De Notaris EEMAN tc- Erpe, zal namens wien het behoort met gewin van palmslagen gelagen, in bet openbaar verkoopen EERSTE KOOP. Een perceel Land, gelegen te Moorsal. up dc Vijfschoof, bekend bij kadaster wijk E, nummer I68d, groot 14 aren 40 centiaren, palende oost de kassei, zuid Mjjnbeer Üe Meyer en andere, west het baantje en daarover Mijnheer De Vos en noord Mijnheer Vermoesen. Gebruikt door de kinderen Bosman, tc Moorsel. TWEEDE KOOP. Een perceel Land, gelegen te Moorsel genaamd het Heskei-, gekadastreerd wijk B, nummers 595c en 595i>, grom 20 aren 80 centiaren, palende oost de kinderen Vonck en vrouw weduwre \an den Bossche, zuid voornoemde kinderen Vonck, west Mijnheer Van den Steen en noord voornoemde vrouw W* Van deu Bossche Gebraikt door de kinderen Bosman, voornoemd. te Lremliodegem. De Notaris DE SADELEER, tc Erem bodegem, zal, namens d'erven Elskens, openbaar verkoopen, met gewin van 1/2 °/o in.stelpremie, Een perceel Land, gelegen te Erembo- gem, op het Wilgeveld, groot omtrent 28 aren, 30 centiaren, gekadastreerd sectie B. n. 948, palende oost den Ninofschen- steenweg; west M. Van Vaerenbergh, en noord M. Bauwens. Ingebruik bij M. Alphonse Matthys. Vert* tëSl: 1°7 S Decern .894 Telkens om 3 ure namiddag ter her berg van wed. De Coninck, In de Lelie, rechtover de kerk, te Erembodegem.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3