UNION TEXTILE Musique. TE HUREN TE HUREN KANAKA BOÖMEN TE KOOP. TE KOOP. Joseph LOCUS ZAAILANDEN EEN HUIS perceel Rosch, perceel LAND, beste schrijfinkt die hedendaagsch bestaat. TE HUREN Schoon groot Huis Hofstede te huren. TE HEREN. GROOTE N BILJARD Bericht aan het publiek. TE HUREN i Huis te huren. FRUITBOOMEN Huis te huren. Rericht. smis 'i t. Htm o. Wijmen te koop. MEUBELS Bernard Goethals B. Scliouppe-V. d. Taelen. B O O M E N ZB O OMEN" BOOMEH Blijft altijd vloeibaar en behoudt zijne kleur zelfs wanneer hij gedurig aan de lucht is blootgesteld. 1 Y 1 I 1 "I ^QT1 - ten bureelo van De\ Dex- 1 i» i I v. J I derbode, KortcZoutelraat nummer, 31, AALST. Rl SLAM> AfschuwelijkHot volgende wordt uit Warschau gemeld In de nabijheid van Radsimin waren boerenjongens bezig met liet hoeden van peerden. Door welke omstandigheden is nog niet bekend,doch een 14 jarige jongen met name Lichtenbaum, kwam in woor denwisseling met andere personen, die ook peerden hoedden, 't Liep op eene vechtpartij uit en de jongen werd met bet eene been aan eenen boom gebonden, terwijl het andere aan den steert vau een peerd bevestigd werd. Toen joeg men het beest op, met dit gevolg, dat den knaap bet eene been letterlijk van het lijf werd getrokken .Een uur later vonden zijne makkers hem dood aan den boom gebonden, terwijl zij een eindje verder het peerd met het eene been van hunnen makker zagen grazen. Vol ontzetting en angst snelden zij naar hunne woningen om hulp te halen. Het is gelukt de daders van deze vreese- lijke misdaad in handen te krijgen. terstond een schoon en geriefiyk huis, zeer wel geschikt voor herberg of alle andere bedrijven, hebbende kelderkeuken en provisiekelder, goed water, verschei dene beneden en bovenplaatsen, waaron der op het eerste eene groote zaal, dien stig voor leesten ot vergaderingen van maatschappijen, en groote zoldering allerbest gelegen op don Dam, N° 6 aan de Dendervaart en in de nabijheid der nieuwe koopwarenstatie aliiier, Hociété Anonym© a ALOST. MM. les actionnaires sonl convoqués a Vassemblée génerale statuaire qui se tiendra le Mardi 15 Janvier 1895, au Siège social, rue de Bruxelles a A lost, a 3 heures de relevée. ORDRK DU JOUR 1. Rapport du Conseil d'administra tion et des Commissaires 2. Bilan et compte profits et perles. N. MM. les actionnaires sont priés de se con former a I'art. 39 des Slatids pour le dépot de leurs Hires. La place de représentant de la. sociéte des Auteurs, Compositeurs el Editeurs de Musique est vacante pour I'A rrondissement d'A lost A dresser demandes avec re/fences avant lo 5 Janvier 1895, a M. A. GALLET-MIRY, 52, rue de la Prairie, a Gand. TE HUREN Brusselschc straat, N° 30 te Aalst. Ziel. tc bevragen ten bureelc der Anlslersclie Vlasspinnerij aldaar. Eene schoone Hofstede met ongeveer 4 heklaren landen, gelegen te Aalst, wijk St. Job, achter de Kapel, laatst bewoond geweest door den heer Louis Ringool, voortijds den heer Buekens. Zich te bevragen ter Sekretariaat der Godshuizen LeopoldslraatAalst. Een gerieflijk HUIS, voorzien van verscheidene boven- en benedenplaai- sen, kelder en pompwater, gestaan te AalstStoofslraat, zich le wenden lot den heer Edward uoone, Molen straat aldaar. tegen einde Januari aanstaande een schoon gerieflijk Winkelbuis in de Molen straat N 38 met groote kelders, verschei dene beneden en bovenplaatsen; ook voorzien van pomp en regenwater, dit huis heeft twee groote vitrieus en is een der oudste en beste geklaudeerde krui denierswinkels der stad Aalst. Door zijne sclioone gelegenheid is het allerbest geschikt voor alle bedrijven. Zich te bevragen bij Edmond Rumbaul- Mertens, handelaar in kruidenierswaren aan de vaart alhier, hoek der Sl-Anna- straat N 1. Alwaar zooals jaren en jaren brkend is men de beste ru.\e en gebrande koffijs vind der gansclie stad. de beste en zui verste waren en ook de besi koopste in groot en klein. Regelmatige uitlevering op alle omlig gende gemeenten voor de winkeliers. Prijzen buiten alle concurrentie. PRIJSKAMP op den bij den heer Fr. De Cock, Statieplein, Inleg Ir. 0,50 PRIJZEN 1* 2 zilveren serviesen, 2' 1 servies en 2 zilveren koffie- [lepels, 3* 1 servies. Do trekking zal plaats hebben op Maan dag 7 Januari 1895. De heer Jules Levi*, maakt bekend dat hij zijn atelier van photogra phic wederom komt te openen, van Za terdag 24 November en volgende dagen, van 's morgens 9 uren tot 3 uren 's na middags. Men poseert niet in de opene lucht. Alles is goed ingericht. Uwen dienaar, Jules LEVIS, Vooruitgangstraat, N° 10. een gerieflijk en welgelegen HUIS, in de Kerkstraat, N. 4. Te bevragen bij d'heer advocaat Parmentier, Albert Licnart- straat, 18, alle dagen van 8 tot 10 ure s voormiddags. Een gerieflijk WINKELHUIS met HOF, wel gelegen te Aalst, Leopoldstraat, Nr 10 nabij de Groote Markt. Zich te bevragen bij Mevrouw Vak dbn Hbkde, Nieuwstraat Nr 5. twee huizen,te Aalst,in de Kerkstraat nummers 4 en 8. Zich te bevragen bij Mijnheer André Stiemon, Zonnestraal, 17. ALLE SOORTEN van en Sieraadplanten. Spaansch hout, kanada en wilgenpooten. Alsook eenen Stoomketel, n" 10 poerden, metal de toebehoorton. Zich te wenden tot Leo De Nul, mees- ter-schrijnwerker, Nieuwbeekstraat, bij den Gentscliensteenweg, Aalst. aan 650.00 fr, Lange Zoutstiaal, 57, te Aalst. Groot winkelhuis met dry kelders, drij pompen en magazijn. Zich te bevragen bij B. Scliouppe-Van der Taelen, zeilde straal. Een schoon en gerieflijk, hebbende verscheidene hoven en benedenplaatsen, schoone kelders, voorzien van pomp en regenwater, hebbende ook Injzonderen uitgang, gestaan te Aalst. Zonnestraat, zich te bevragen bij den heer Meganck Rollier. nabij de statie te Aalst. Studie van den Notaris Bheckpot, te Aalst. Te huren lerstond. 2 schoone en dienstige renteniers Hui zen, te Aalst, Albert Lieiiartstraai. j De/.ê huizen zijn voorzien van pomp- waier, zeer goed erkend volgens eene oiilangsche scheikundige ontleding. Zichtbaar alle dagen. Tc bekomen bij DE BOE-DE CONINCK, Nieuwstraat Aalst, l' kwaliteit van Zee- laudsche alsook Oostendscke Oesters. Door zijne goede waren en geringe prij zen, beveelt hij zich aan do gunst van eenieder. VENIDITIE van Schaarhout en Boomsnoei, le Nieuw er ktr hen, Erembodegem, en Welle. De Notaris Brecpot, te Aalst, zei op Donderdag 3 Januari 1895, openbaarlijk verkoopen 1 Om 9 uren voormiddag, 50 koopen Schaarhouten Boomsnoei. te Niouwer- kerken, S'-Job, ten kasteele van Regels- brugge, en 30 kanadaboomen, te Nieu- werkerken. Laar en Restert. 2. Om 1 uur nanoen,door bevoegd ambt 53 kaïirfdaboomen.te Erembodegem Lan- gemeersch en Droogemeersch.en te Wel le, Langemeersch en Oud Kerkhof. Een schoon en geriefelijk Woonhuis, inet koer en bof, in de Gheeraerdtstraat alhier, hebbende 4 beneden plaatsen, 5 slaapkamers, 2 kelders, pomp- en regen water, stallingen en groot magazijn dien stig voor alle bedrijven. Zich te bevragen bij MM. DE COEN en C1®, Bankiers, in de Nieuwstraat, 49. 500 schoven WIJMEN zijn te koop, bij den hen heer Lbo De Coen, Nieuwstraat, Nr 49, te Aalst. 3 Schoone tilburies met kap op. Eene courreuse op 4 wielen. Eene camion voor 1ol 2 paarden. 2schoone ponney kerre- kens, Schoone oude wielen en oude ressorts dienstig voor handkerrekeus. Bij Jozef Van der Biest, Nieuwstraat nummer 48, Aalst. VliADITIE van Landbouwersalem, ingeoogsle Vruchten, KOEIEN 2 MUTTEN en Loof le velde, te Melder t, dorp. Ten sterf huize van Gujli.elmcs De Mol, Vrijdag 28 December 1894, om 9 uren voormiddag, door den Notaris BRECPOT te Aalst. VERKOOPING De Notaris Breckpot, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen: Eene behuisde hofstede met schuur, stalling, hophast en bakhoven, te Moor- sel dorp, aan den steenweg van Aalst op Moorsel, Sectie C. N' 370b 372d en 374a, groot 11 aren 50 centiaren. Boom- en Landprijs fr. 60 00. Instel 31 December 1894 Verblijf 7 Januari 1895. Telkens om 3 uren namiddag, ter her berg DE KROON, bij Louis Vebmoeses- van Bbejipt, te Moorsel, dorp. N. B. Den koop>-r zal het vermogen hebben in huur over te nemen, circa 1 liectaar 50aren pachtlanden. Ongeveer 6000 extra schoone kana- <Iu-pIniitKoeiien, 3 k 4 jaar oud. Zich te bevragen bij den heer Gouberl Schouppe,te Denderhautem. Hoofdagent der Naamlooze Maatschappij van verzekering legen brand en het breken van spiegelglazen. LA GLADBACII Unk-Marleusstraat, n° 15, Aalst. Lange Zoutstraat, 3, Aalst. Besten roltabnk, rooktabak en snuit. Depot der fabriek E> ariste De Bruyn, Aalst. Lange Zoutstraat, 21, AALST, heeft de eer zich bijzonderlijk aan te hevelen voor zijne roiffeursartikels. fijne parfumerien. loiletzeepen, sunlichtzccp tegen fr. 0.75 de doos, kammen in alle soorten, quincaillerie, valsche juweelen, rouwartikels. allerhande handschoenen, corsets, wandelstokkeu, cols, kiawatten, amerikaansche cols, foulards, fichus, schoolgerief, korven, bretellen, handen paraplus, artikels voor rookers, tahak en sigaren, geldbeugels, sigaarkokers, scharen, penrncssen, zwcdcnsche stek jes, en/. Hsrophons tegen fr. 45 't stuk. Fabriek van regenschermen en zonne schermen. Men gelast er zich ook met de herstellingen. Depot van pijlen van het huis Gyssclinck, te Melle, tegen Ir. 6 het dozijn. Hairverfsels te beginnen a fr. 1,25 en de dubbele flesch h fr. 2.25Melrose d ff. 2,50 Madame Aliens k Ir. 5,50. Salon de Coiffure, bij/oudere Coilfuren van Dames en voor huwelijken. Door zijne gematigde prijzen en de frischheid zijner koopwaren hoopt hij de goede gunst van 't geacht publiek tc verwerven. Magazijn van Speelgoed. OPENBAHE VERKOOPING van gelegen tc Erondegem en Vlierzele. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het opea- baar verkoopen GEMEENTE ERONDEGEM. Eente Koop. Een perceel Land, op den Kleinen Molenkauter, gekadastreerd wijk B, nummer 647, met eene grootte van 53 aren 80 centiaren, palende ten ooste met half rybsan aan verscheidene, ten zuide ann de weduwe van Jan-Baptist Everaert, ten weste aan Joscplius Van den Ecckiout en de erven Van den Steen, len noorde aan Eugcnius Hendrickx Gebruikers de kinderen Baetent, Tweede Koop. Een perceel Land, op d'Hoogkau- ter, gekadastreerd wijk A, nummer 700, met eene groolle van 10 aren 10 centiaren palende ten ooste aan den heer Blondcel, ten zuide aan Nathalia Tem merman. ten weste aan het gescbeed van Vlierzele of de koopen 5 en 4 en ten noorde ook aan het geschecd van Vlierzele of de eivcu Meuleman. GEMEENTE YLIlRZELE. Derde Koop. Een perceel Land, op d'Hoogkau- ler, gekadastreerd wijk C, nummer 2-M, niet eene grootte van 10 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan hel gescheed van Erondegem ol voorgaanden koop 2 en Na'haliu Temmerman, ten zuide aan ÜJiiatus Le Windt, ten weste aan Joannes Cuppens cn len noorde aan het volgende perceel. Vierde Koop. Een perceel Land, op d'lloogkau- ter, gekadastreerd wijk C, nummer 236. met eene grootte van 26 aren 9J centiaren, palende ten ooste aan de erven Meuleman cn k- op 2, ten zuide aan voorgaanden koop en JoannesCoppens, ten weste aan den heer Vau der Maeren cn teu noorde aan dame Van den Hende-Fratcrs. l'e koopen 2. 5 en 4 zijn gebruikt door de kinderen Pielen. ZITDAG i Maandag; 31 December 1894. Ten één uur namiddag, ter afspanning De Ba- riérc, bij den heer Camicl Brihel, te Erondegem, aan den Gentschenstecnwcg. Openbare Verkooplng van te VLIERZELE. De Notaris De Glieeist, le Aalst, zal in hel openbaar verkoopen Gemeente Vlierzele. Een huis en hofstede, groot omtrent 11 aren, zijnde de herberg genaamd DE ENGEL, - ge staan cn gelegen te Vlierzele, aan d( Dorpplaats, gekadastreerd wijk E, deel van de nummers 455c en 457a, palende ten ooste aan Remy De Clnrq, ten zuide aan Franciscus Boeykons on Joannes Cosyns, ten weste aan de straat en ten noorde aan Constaniiiius Bambust. EENIGEN' ZITDAG Donderdag 10 Januari 1895. Ten 2 uren namiddag ter hierboven beschreven herberg, bewoond door den beer Joannes Baptist Hasaert. VENDITIE VANi Schaarhout, Mutsaard en Erwrtrijs, te Aalst-Mijibeek. De Notaris ou gmeest, te Aalst, zal op Maandag 15 Januari 1895, over gaan tot de openbare verkooping van it volgende Ten 9 uren 's morgens namens de beer Camiile Liénart, aan zijn buitengoed te Aalst-Mijlbeek, Brusselscbensteenweg 24 schoon- olmen boomen en 60 koopen schaarhout, mutsaard, erwtrijs en brand hout. En daarnu namens het Bestuur der Hospiciën van Aalst, aan Land te Aalst- Mijlbeek, Bergemeerschen gebruikt door Lean dek Van de Meersche, 12 koopen kanada boomen. Op tijd van betaling, mits borgstelling. Men zal vergaderen ter herberg Het Muisken, aan den Brusselschensteen- weg. VENDITIE VAN SCHOONE en van Schaarhout, Erwtrijs en Brandhout, le Aelst-Schaarbeek, Hof stade en Aelst-M ijlbeek. De Notaris DE GHEEST te Aelst, zal op MAANDAG JANUARI 1885, ter nagemelde plaatsen operbaarlijk verkoopen Namens mijnbeer Leo Gheeraerds, ten 6 uren morgens, aan eenen meerscb, te Aelst-Schaarbeek, Schouwbroek, nevens de steenbakkerij van de erven Remory, 5 kanadas van twee meters en half dikte. Daarna aan land, te Aelst-Schaarbeek, Ledeweg, achter het Lindeken, 10 kanadas. Kil te Hofstade, Blekte, aan den Watermolen en li eenen meersch aan de Molenbeek, 25 kanadas. Namens mijnheer Paul De Clippele, ten 11 uren, te Aelst-Mijlbeek,Papenrodc, aan de hofstede gebruikt ooor Bernard Clacssens, 20 wilgen en kanadas. En daarna namens mijnheer Camiel De Schaep- dri.iver, opzijn buitengoed, te Aelst-Mjjlbeek. liergen- kauter, 3 abeelen, 92 kanadas, 10 koopen schaarhout, 20 koopen erwtrijs en 20 koopen brandhout. Gewone' konditiên en tjjd van betaling mits borg stelling. VE1VDITIE TE HILLEGEM. Op Donderdag 27 December 1894, ten ure 's morgens en des nouds den vol genden dag, op gelijke uur, zal de sekre- taris TALLOEN te Hillegcm, door bevoegd ambt, namens dame De Gneest- v au Temsche, te Aalst, de erven van dea heer Burgemeester Victor Van Temsche, te Hillegem en de heeren Gustaaf Beeck- m m, te Baelegem en Donaat Baetens te Aygem, overgaan lot de openbare ver kooping van 370 koopen zeer schoone en zware Boomen, op goederen te Hillegem, en bestaande in Eiken, Olmen, Esschen, Beuken, Herselaars, Wilgen, Linden en Kanadas, meest allen van 2 tot rond de 3 meters dikte. VERKOOPING VAN EEN te Erembodegem. Do Notaris DE SADELEER, te Erem bodegem, zal namens Juff. M. De Bièvre, eigenaarster te Wettereu, openbaar ver koopen met gewin van- 1/2 instel- premie. Eenen Boschgrond, gelegen te Erem bodegem, in 't Broeck van Gent of Kor- tenbosch, kadastrale sectie A., n" 3094 en 3095, groot 21 aren 80 centiaren; pa lende noord-oost M. Cornet d'Elzius, te Brussel, oost-zuid d'heer Ch.-L. Van den Bossche, te Erembodegem en de gebroe ders Pauwels; zuid M. J. Van der Stocken, te Bergen; en west-noord d'heer Malderie D'Haeseleer en Benedikt Vermoesen, te Ercmbodegen. ZITDAGEN Instel 20, Verblyf 27 December 1894. Telkens donderdag om 1 ure namiddag, ter estaminet van dame wed. Van dei- Poorten, Het Roomsch Hof, aan de statie te Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING van een te Erembodegem. De Notaris DE SADELEER, te Erom- bodegem, zal, namens d'ervon Elskens, openbaar verkoopen, met gewin van 1/2 7o instelpremie, Een perceel Land, gelegen te Erembo- gom, op het Wilgeveld, groot omtrent 28 aren, 30 centiaren, gekadastreerd sectie B. n. 948, palende oost den Ninofschen- steenweg; west M. Van Vaerenbergh, en noord M. Bauweus. Ingebruik by M. Alphonse Matthvs. VeSltSf, December 188t Tolkcns om 3 ure namiddag ter her berg van wed. Dc Couinck, In de Lelie, rechtover de kerk, te Erembodegem.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1894 | | pagina 3