I Donderdag I I Juli 1893. 5 centiemen per nummer. 49sle Jaar 2996. Onzijdige scholen. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement Aalst. GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Een brief van den Bisschop van Luik. Een wonder. Een en ander. DE DENDERBODE. H,4' li,SS <3.1 12,Ji 12,30 Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder igteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal ter week or de Stad 5 frankmet de Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 voor zes aanden; fr. i-75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving adigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ont ogen zijn ten laste van den schuldenaar. Wen schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, N. 31, in alle Postkantoren des Land. Cuique suum. Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00; Vonnissen op 3e bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureele van dit blad. lalst, den lOJuli 18!);>. 9,54 10,05 10,17 10,23 Geachte lezers, wilt gij eens voor goed met de nuen oordeeleu wat vertrouwen de tholieke ouders iu de onzijdige of libc- ie scholen mogen stollen, leest dan de tgende uittreksels van een vluchtschrift, ter laatste dagen, door een der invloed- kstc leden van de liberale partij in het ht gezonden. - Men durft zelfs den naam Gods in •scholen niet meer uitspreken... n In den Brusselschen gemeenteraad »ft M. Lepage een voorstel moeten 3 »n, omdat men toch soms aan de kin- i ren van het vaderland zou spreken, en imccr M. Buis, als gevolg van dit voor- 1, bevolen had dat men de Braban- t ine in de scholen zou zingen, heeft 5 tn in eene meisjesschool moeten ver- i iden ze te zingen, omdat men er onze- i lijke woorden op toepaste. s Erger zaak In de Normaalschool is opvoeding zoo onbekend als in de la- j re scholen. Van zedeleer spreekt men i weinig of niet. Hoe wil men dat de Igelingen, die daaruit komen, zonder iarborg van vaste grondbeginsels, zo re opvoeders zijn en zich niet laten tdesleepen met al de winden der geest- ering, die rond hen blazen Is het verwonderlijk dat, wanneer n socialistische meeting plaatsheeft, i,58 5n ze dichten drom ziet zitten op den ijö4 rsten rang, in eenen staat van opge- .11 indenheid, die de ongebondenheid der •U lksvoreenigingen overtreft ',29 Heeft een socialistische afgevccrdigde .36 Et onlangs te Antwerpen gezegd Wij 41 Hen hun de onderwijzers ontnemen; do Bderen zijn onder dezer invloed en dan ,58 Hon wij zien. a Heeft een lid van het onderwijzers- fP8 °P het congres der onderwijzers, in v 93, niet verklaard, dat men het pro- anuria van de socialistische werkers- irtij in de scholen moest onderwijzen laakte *s het niet bestatigd dat, tijdens de ijzenkiezingou, talrijke onderwijzers '1 nk Jk voor kandidaten van de revo- >linv*tionuaire werkerspartij gestemd en doen emmeu hebben Heeft het orgaan dier eerde0^zulks niet bevestigd n raa R z^uc'en ver gevorderd zijn, waar- ik, indien, de socialistische propa- inda langs alle toegangen binnendrin- md, men aan onze knapen deed ge- OYcn, dat de diefstal wettig is; dat het Har 'en goed is vrij met eene vrouw te leven, s ze tc huwen, dat de haat tegen de rij- 5n een plicht is; dat de bevrediging der ^eerlijkheden een recht is; dat het va- Hand eene snoeverij is dat God een Srzinsel is van kindermeiden dat de (Verhaal uit de XVI eeuw.) Vervolg. Van ,ont" J)eoogcn van den prcvosl glinslcrdcn als een vuur fi deze bekentenis, die hij aanstonds met eene onuit- zr* pAkelijkc vergenoeging aanteekende. Goed, mijn "dzegde hjj, en wat is nu den naam van dien eilander |5gk Michelle zegde den eersten naam, die haar in het Macht viel. - Zeer wel, mjjn kind en waar denkt gij dat hij tar toe is 1 E Naar Haarlem. Allerbest! wy zullen hem wel vinden; wij «Hen hem doen uitleveren. Dat men die vrouw |rag leide naar de gevangenis en haar eenen bieelit- «der bezorge. De prevost ging de zaal uit, gelastte eenen zijner jannen van den gewaanden medeplichtige te gaan .pzoeken, en vervaardigde tegen Michelle het dood- "^'Pnnis. Des avonds van den zelfden dag kondigde haar de «stoor van Sottegliem, aan wien zij voor de laatste !>ren«aal hare biecht wilde spreken, aan, dat zij des andc- ltjjd*ndaags moest sterven. hg. Koelie vroeg hem vergiffenis voor de leugen, die Communards groote Frauschmannen wa ren en dat de zotte praat, dio de gangbare munt der socialistische leerstelsels uit maakt, evangelie is üo clcricalcn, zegt de schrijver op eene andere plaats, beweerden met be trek tot de schoolwet van 1879, dat sedert den dag, waarop de priester geen toezicht in de scholen meer zou uitoefenen, men er gecne godsdienstige zedenleer meer zou onderwijzen. Van weinig belang is ons het grond beginsel, zegden zij, 't zijn de gevolgen, die wij duchten. De vrijdenkerij gaat het lager onderwijs beheerscheu, en, met dc vrijdenkerij, de haat van allen eerbied voor God, voor de wetten, voor het gezag, voor het buisgezin. i) Vele invloedrijke personen, die, tot dan toe, het liberalism getrouw hadden gevolgd, braken ermede af, omdat zij deze denkbeelden niet deelden. Hebben zij gelijk gehad n De rechtschapenheid verplicht ons JA tc antwoorden. Het onderwijs heeft zich met eene misschien bovenmatige weelderigheid, uitgebreid in dezen zin, dat men eene menigte zaken leert, lezen, schrijven en rekenen terzij gelaten, waar van er niets bijblijftmaar het hoofdza kelijke, te weten de eerlijkheid, de kin derlijke liefde, den eerbied voor de over heid, dc liefde tot den naaste, de ver kleefdheid aan het vaderlaud, de goedheid des harten, de beleefdheid, dc welgema nierdheid, de opvoeding, in één woord, houdt men er zich mede bezig In dc steden heeft het vroegtijdig bederf der denkbeelden en der zeden verontrustende vorderingen gemaakt. Bevestigt dit alles niet ten volle wat de katholieken altijd beweerd, de socialisten meermaals erkend, sommige liberalen echter altijd hardnekkig geloochend heb ben de onzijdige scholen zijn ongods dienstige scholen en broeinesten van socialisten. En 't is voor zulke scholen dat onze tegenstrevers van alle kleur in de bres springen 1 't Is om zulke scholen te be houden, dat zij het wetsontwerp van minister Schollaert halsstarrig bestrijden. Dat onze wetgevers van hun verzet geene rekening houden, en zij zullen den dank verdienen van alle weldenkende lieden, liberalen zoowel als katholieken. Ziehier den beknopten inhoud van eenen brief wolken Mgr Doutreloux, bis schop van Luik gezonden heeft aan de komiteiten van V Union eatholique en van 1'Union dcmocratique chrétienne dier stad Mgr Doutreloux herinnert vooreerst dat zij gedaan had, om de pijn der ijzeren bot tc ont vluchten, en dc goede man zag dat zij tcenemaal bedaard was nu hij haar verzekerd had dat God haar had vergiffenis geschonken. liet nas den 13 maart 1533 dat het doodvonnis moest ten uitvoer gebracht worden. Wijl de gerechtsdienaren koelbloedig het schavot bereidden waarop Michelle gehangen moest worden, bevonden zich de twee plichtigen, welkers schelmstuk de ongelukkige meid ging boeten tel'arijs. Zij hadden er gedurende acht dagen een alleronge- bondenste leven geleefd, en er in het gewoel en ecu onophoudelijk over en weer geloop ccnigc verlichting gezocht aan het wroegen van hun geweten. De afschrikkelijkste denkbeelden vervolgden voor namelijk Simeon. Maar hij dacht niet dat men een zoo deftig meisje kon vermoeden, wanneer hjj in den hof, (die thans door de keizerlijke markt is vervangen), onvoorziens Michel Van der Haegen, een koopman van Gent en den vriend zijns vaders, ontmoette, die juist (e Parijs was aangekomen. Het nas den 16 Maart. Gij levert hier u aan allerlei vermaken over, zegde hem Michel, wijl uw vader schier bezwijkt van verdriet. Wat, verdrietvroeg hem dc jongeling, wijl zyne wangen zich met schaamrood overdekten. Weet gij dat nog niet Men heeft zyne kas geplunderd, en de meid gaat opgehangen worden. Simeon voelde, bij deze woorden, zijne becnen wankelen. De koopman schreef deze hij in zijnen herderlijken brief van 14 ja nuari 1894 verklaard had, niets zoo zeer ter horte te hebben, dan in volle over eenstemming van gedachten met den Paus te zijn. Dat is ook oen zijner voor naamste bekommernissen geweest tijdens zijn laatste verblijf te Rome. Hij heeft den H. Vader gevonden, diep bedroefd over den vooruitgang van het socialism in België, maar terzelfder tijd volkomen overtuigd dat men in zulk ka tholiek land als het onze, het socialism gemakkelijker dan elders kan tegenhou den en overwinnen, op voorwaarde dat al de geloovigcn de onderrichting der Kerk gehoorzaam en getrouw naleven. Zij moeten die onderrichtingen toepas sen met eene aanhoudende krachtdadig heid gematigd door de wijze voorzichtig heid, welke het getal en de grootheid der te ovcrwiunen hinderpalen opleggen. Het vurigste verlangen van den H. Va der is dus, de Belgische katholieken, tot welke vereenig ing zij behooren, hunne krachten te zien verecnigen tegen de vijan den van den godsdienst en der maat schappelijke orde, welke ook de verschillen zijn die nog kunnen bestaan over zekere kwesties van ondergeschikten rang. Die geschillen zijn overigens niet zeer talrijk, zegt Mgr Doutreloux, en verschei dene punten, die vroeger betwist werden, mogen nu beschouwd worden als opgelost. Dio welke het nog niet zijn, hebben be trekking op kwesties die vrij mogen be sproken worden onder de geleerden, of op hervormingen, die van geene oumid- delijke toepassing zijn. Die geschillen van meening kuuuen geene verdeeldheid wettigen, welke de verschillende groepen zou verzwakken en de toepassing vertra gen der hervormingen, noodig tot verbe tering van het lot der werklieden. De verdeeldheid zou ook den vooruit gang van het socialism begunstigen en de algemeeue belangen der katholieke partij benadeelen. De noodwendigheden yan den toestand en de christelijke liefdadigheid, zoo be sluit Mgr Doutreloux, bevelen dus eone wederzij dsche toegevendheid aan den dag te leggen in de vraagstukken, waarover er nog geene eensgezindheid bestaat, en al len te werken, elk in zijn eigen zin en met zijne eigene middelen, om de gemeen schappelijke vijanden te bestrijden. Alle persoonlijke beschouwingen moeten van kant gesteld worden. Allen moeten bereid zijn om edelmoe dig hunne eigene gevoelens op te offeren, gehoorzamen aan den wenscli van den II Vader; het verbond van al de katholieken iu den strijd tegen het socialism en in de betrachting der lotsverbetering van den werkmansstand. Geachte Medeburgers Bemerkt het wel het vurigste verian een natuurlijk gevoel toe. Hij poogde hem tc troosten, moedigde hem aan en deed hem beloven van des anderendaags naar Gent weder te keeren. De twee jongelingen hadden reeds dc helft van het gestolene geld verkwist of verspeeld. De hoop van alles tc kunnen herstellen, zette hem aan om dien avond nog eene kans te wagen. Maar zij verloren om trent al wat zij nog bezaten en daar Simeon ver klaarde dat hij naar Gent wilde wcdcrkccrcn om zich aan dc voeten zijns vaders te werpen, hem alles ken baar te maken en de arme Michelle te redden, stemde Theodoor cr in toe hem te vergezellen, op voor waarde dat Simeon alles zou op zich nemen en zich van al de diefstallen zou beschuldigen. Theodoor wist immers dat Balthasar een groot ortuin had, en misschien bad hij een plan in het hoofd hangen. Na zijne dood moest gansch dit fortuin aan Simeon komen, en wie weet of hij niet meende dit erfdeel te kunnen verhaasten Vond men die veronderstelling wat hatelijk, dat men aan de gevolgen van een eerste schelmstuk denke dc weg des vcr- derfs wordt allyd breeder en breeder. Daarenboven bestooi Theodoor zijnen medeplichtige zelf, want hjj had nog 3000 guldens in goud in zijnen gordel, alhoe wel hij beweerde niets meer te bezitten. Bij zulkda- nige mcnschen is dus alles mogelijk. In dien tijd reisde men zoo spoedig niet als heden. De twee jongelingen kwamen eerst den 15 maart des •gends te Gent aan, en kwamen ten 10 uren de stad binnen. Michelle moest ten 12 uren gehangen worden. Theodoor had sedert lang het hooge kruis van Sint-Jan in het oog. gen van Z. H. Leo XHI is dat alle Belgi sche katholieken tot welke vergadering zij behooren, zich vereenigen tegen de vijanden van den Godsdienst en der maatschappelijke orde. En hoe beantwoorden de helden van Chipka aan dit vurigste verlangen van den II. Vader Leo Wel in plaats van de vijanden van onzen Godsdienst en der maatschappelijke orde tc bestrijden, slui ten zij er een verbond meê. Ja, die belden van Chipka komen een verbond te sluiten met liberalen en socialisten om overal de voorstaanders van Godsdienst, Eigendom en Huisgezin uit de besturen van steden en gemeenten te verwijderen Mogen die helden zich nog katholiek noemen Eu vloekt het niet tegen alle gezonde reden, als ze beweren dat ze volgens de voorschriften van Z. H. Leo XIII han delen Het Land van Aclst van zondag 11. be wijst ontegensprekelijk dat er een ver bond tusschen de helden van Chipka en de liberalen en socialisten gesloten is. Wij moeten ze dns bestrijden even als ons ergste vijanden en hieraan zullen wij niet falen. Onder dien titel geeft de Eendracht van Mechelen a/M het volgende artikel, betrekkelijk dc God benadigde Maria Cretskens, wonende te Ophoven, (bij Macseyck) in de provincie Limburg. Ziehier het bedoeld artikel De Ouders. Onder de gemeente Ophoven, ligt de groote pachthoef Schurenhof en ook wel Neerenschuur genaamd, toebehoorende aan den heer Galiard te Stevensweert. Sedert jaren is deze pachthoeve ver- gacht aan het echtpaar M. Cretskcns- uillaume. De ouders zijn voorbeeldige lieden, die het door hunne oppassendheid verre gebracht hebben, te meer daar zij meestendoels met eigen volk werken. Zij bezitten negen kinders, zes jongen; en drie meisjes, waaronder het oudste der meisjes, Maria, dat ons voorwerp ter bespreking zal zijn. De vader was vroeger brouwersknecht in het alom gekende Hotel Van Eyck gehouden door den heer Vanderdonck- Sraeets te Maeseyck. Maria Cretskens in godsvrucht. Maria Cretskens is sedert 9 Juli 11. 22 jaar oud. Van hare eerste jeugd was zij oprecht vroom en zonder ver waandheid. Zij werkte en zwoegde voor allen, en kon zij het wakend oog harer zorgzame ouders ontvlieden, dan ver stopte zij het voor haar bestemde eten om het in stilte aan de armen en behoef- tigen te geven. In koude en gure jaargetijden zonderde Ziedaar, lietgene ons moest straffen, zegde hij al spottende. Wij hebben misschien ongelijk gehad van weder te komen. Maar, voegde hij er bij, wie zou zijn leven voor gcenen vriend wagen 1 Simeon sprak niet. Zy hadden hunne paarden bui ten de stad in eene herberg gelaten, mits zij niet wilden bemerkt worden op eenen oogenblik dat dc diefte, by Balthasar gepleegd, het voorwerp aller gesprekken zijn moest. Hij verstoutte zich nogthans een weinig bij het gedacht dat niemand de waarheid vermoed haa. Hij dacht alles aan zijn vader te beken nen, die zijne beschuldiging zou ingetrokken hebben, zeggende dat hij het geld had wedergevonden en dat de plichtigen de vlucht hadden genomen. Het was dien dag een oprecht weder van maartcr was plotselings een hevige wind opgestaan, op den oogenblik dat Simeon en Theodoor de stadspoort bin-, nen traden. De lucht werd met duistere wolken over dekt, die zich als legers tegen elkander schaarden de wind deed dc daken kraken en overdekte den grond metstecnen en pannen. Beide vrienden werden bijna weggerukt, terwijl zij de Kalandcrmarkt overgingen. Theodoor bezag op dit oogenblik, met eene zekere vrees het ijzeren kruis, dat hij in weerwil zijner spotternijen, uit zyn gedacht niet 't kon verbannen. Op het oogenblik dat zy van deze plaats de straat introkken die naar bet voorplein van Sint-Jan (thans Sint-Bavo) geleidt, deed zich een afschrikkelyk gefluit van den wind hooren, zoodanig dat de grond scheen te beven en eensklaps werd het groote ijzeren kruis van den toren weggerukt en stortte op de twee dieven zij zich af op eene afgelegene plaats in het ouderlijk huis, om zich in de diepste ingetogenheid met haren Heer en Schep per tc onderhouden. Alle Zon- en Feest dagen naderde zij sedert hare eerste communie tot do HH. Sacramenten en alhoewel tot den gegoeden boerenstand behoorende, bleef zij afkecrig van alle pracht en uiterlijk vertoon aan de een voudigste kleedmg werd door haar de voorkeur gegeven. Zij woonde afwisselend de Mis bij tc Ophoven en te Stevensweert. In beide kerken stichtte zij alle aanwezi gen door hare verhevene godsvrucht. In december van verleden jaar stemden de ouders toe om hunne dochter Maria, naar het klooster te Ech (Ned. Limb.) te laten gaan. Zij wierd weldra ongesteld en keerde den 2 Januari van (fit jaar huiswaarts. HET WONDER. In 8 maanden geen spijs. In 76 dagen geen teug water. Onmiddelijk bij hare 't huiskomst uit het klooster, heeft zich Maria Cretskens, te bed gelegd. In den beginne bevochtigde zij hare lippen met een druppel wijn, doch zij bleef weigeren aan alle spijzen en sedert 75 dagen, neemt zij niets meer, 't zij spijs noch water. In half zittende houding bevindt zij zich op het rutsbed. Haar hoofd is omge ven mot goudblond krulhaar en op hare fijne, zeer regelmatige wezentrekken, blozende wangen, lachenden mond en zacht gesloten oogen, teekent zich eene hemelsche vreugde af. In hare rechterhand een rozenkrans. Van hare gezonde kleur is niets afgeno men sedert het wondervertoon. Zij ademt natuurlijk en zichtbaar en bet gansche lichaam blijft steeds onbeweeglijk. Drie a viermaal per week, ontvangt zij de II. Communie met eene godsvrucht en ingetogenheid, waarvan zich de ge wone sterveling geen gedacht kan maken. Mannen van het moderne licht, ont sluit do schatkamer uwer wetenschappen en bewijst eens, dat krachtens de wotton der natuur, dit een verklaarbaar ver schijnsel is, immers nooit hooft ons de wetenschap geleerd, dat het een mcusch langer dan 46 dagen, zonder spijs noch drank, kon volhouden. Gouvernement en meerderheid zijn besloten de schoolwet met spoed te behandelen. M. Woeste zal ze verdedigen met eene krachtdadigheid, waarvan zijn verslag, dat zeer merkweerdig is, naar men zegt, eenen voorsmaak geeft. 't Is mogelijk dat er eenige kleine wijzi gingen aan toegebracht worden. M. Schollaert is niet onverbiddelijk maar men denkt dat de wet in hare groote lijnen zal behouden blijven. neder, na eerst het kapitelbuis verbrijzeld te hebben' en velde ze ten gronde. Theodoor werd m tweecn gesneden, en kon niets anders meer zeggen dan Zu heeft celuk cehad en stierf oogenblikkeiijk. Simeon, alhoewel teenemaal verbrijzeld, was nog in leven. Aanstonds kwamen er twee priesters van het kapittel toegcloopcn, De jongeling bekende in hunne tegenwoordigheid en in bijwezen der toegesnelde me nigte, het schelmstuk dat Michelle ging boeten. Men droeg hem weg, alsook het doode lichaam van zijnen vriend, op eene berrie naar liet gehucht Sint- Bavo. Daar herbaalde hjj zijne bekentenis en stierf. Men vond op Theodoor de 3000 guldens, die hy had verborgen, met eenen derden sleutel der geldkas, teerlingen en andere bewyzen. De lichamen der beide plichtigen werden aan de galg gehaugen en de pastoor van Solteghem werd gelast met Michelle uit dc gevan genis te gaan verlossen. Wanneer Balthasar vernam wat er gebeurd wa», rukte hjj zich de baren uit het hoofd en verliet het land na aan Michelle eene lijrrent van 2000 guldens jaars bezet te hebben. arme meisje ging het Beggynhol bewonen want hare moeder was komen te sterven. Zjj zelf leefde met lang meer. De straat w aar die voorzegging schier op eene mi- rakuleuze wijze volbracht werd, heeft sedert den naam Kbcisstraat gedragen. - EINDE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1895 | | pagina 1