IIllsOTTOKOENTGES iïümmUüïïkmiN Lion d'oki, mmmi mm M Singer's Naaimachienen BORSTPILLEN F. VERGAÜWEN ■BLOEDPÏÏENr J" Bericht iii Alfons DE BOLLE, J\ LOCUS JÖ0G Mr en Me RYNVELD Groothandel. bij Alfons WILLEMS, Ds grootste bijval. P S. A. Allen's i O. SCHIPPBBO-ES Louis Dill NAEYER, Handel in Houillekolen. g Kunstguano en Scheikundige Vetten PBUSillt.BOsSsSSSS VERGAÜWEN Groote Prijskamp op den Engelechen Biljard, bij D* W* Lenssens, Saskaai, 1. ZEER SCHOONE PRIJZEN. Vooruii Een prachtige Luster. Men kan zich van heden af laten in schrijven mits 0,50 inleg. Van heden af kan men zich laten in schrijven voor den prijskamp op den En- gelschen Billard, bij den heerJ. Panne mans, Café de TUnivers, Esplanade, naar schoone prijzen inleg fr. 0,50. Namens de Commisie. Charles Van den Driessche. BERICHT. Te bekomen bij De Boe-De Coninck, Nieuwstraat, Aalst Oostendsche oester i' kw. 12 fr. per h. Zeelandsche extra - 8 fr. per h. Zeelandsche 1* - 5 fr. per h. Door zijne goede waren en zorgvuldige bediening beveelt hij zich aan de gunst van eenieder. TE KOOP twee goede Vélos van 't nieuwste model, zich te wenden ten bureele dezer. Ta L ikiii Bouwgronden gele- m c ivuup. gen jyjjj d(J scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij het Hospitaal. Zich te bevragen bij den Notaris De Pauw, Keizerlijke Plaats, te Aalst. TV Lnnn Circa 14000 Elzen- c planten, 3 jaar oud. Zich te wenden bij den Notaris De Pauw, te Aalst, Tp troon Allerschoonste plantsoe- AC ttuuj». neD^ kana^as en wilgen. Zich te bevragen bij Petter, Ledebaan, aan den Puitenput, Aalst. Te koop 2 schoone nieuwe tilbury's met vallende kap, eenen camion en eene dogkar met 2 liaknen bij J. Van der Biest, Nieuwstraat, 48, Aalst. Bouwgrond te koop, te Aalst, aan de Kapel der Meuleschetten, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H. Speeckaert, Korte Zoutstraat, of aan den beer AlpL' Van Nuffel, landmeter, Kerkstraat. Te huren of te koop. GROOT SCHOON HUIS gestaan en gelegen te Hofstade, aan de Hoogstraat, rechtover de Dorpplaats, hebbende 4 ruime benedenplaatsen, 4 ruime bovenplaatsen, kelder en zolder, achtergebouw met keuken en verdere af hankelijkheden, pomp en regenwater, groote koer, moestuin en boomgaard al te samen eene oppervlakte beslagende van 35 aren. Nevens het woonhuis groote poort. Zich te wenden tot den heer Theo- door be Naeyer, geneesheer, te AaUt Albert-Lienartstraat Ta li n pa n k'r00t magazijn met zo!- c deringen, bij Cheri Var Hoorebeek, Statiestraat, n. 8. Ook te koop kanadaplantsoenen tegen zeer voor deeligen prijs. Te huren terstond. ^h°°° rieflijk HUIS, hebbende verscheidene beneden en bovenplaatsen, zolder, kelder, pomp- en regenwater; met ruime achter gebouwen dienstig voor werkhuis, ge staan en gelegen te Aalst, begin der Mo lenstraat, nabij de Groote Merkt; laatst bewoond geweest door wijlen Mejuffer De BuysscLeren vroeger tijds door wijlen M. Emmanuel D'Hoir, meubelmaker. Voor de voorwaarden zich te wenden tot M. Meert-Schuermans, Houtmarkt, te Aalst. Te huren terstond een schoon en welgelegen Huis, te Aalst, Brusselschestraat, 33, wel geschikt voor allerhande bedrijven. Thans bewoond door de erven Bonner. Te verkrijgen straat, 3, te Aalst, alle soorten van fruit- boomen, alsook canada en wilgen plant soenen, Spaansch hout, enz. enz. Attention Phil. Liebuiit'lIuyeBian. Chaudronnier-Plombier, Rue de tJruxelles, 5, ALOST, (prés de rÈgliso St-Martin), a l'honneur d'inlormer ses nombreux clients, qu'il s'occupera dès h présent de tout ce qui concerne le placement du Gaz. On trouvera dans son magasin tous les articles de première qualité et A trés bon marché, (verres, capuchons, etc., etc.) II espère que vuus lui continuerez comme par le passé, de l'honorer de votrc contiance. MAtiAZI J1V van gewaarborgd voor één jaar. LomhaerlM. meubelma ker, in'de Leopoldstraat, N° 23, rechtover den Berg van Bermhertigheid, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek dat bij hem alle soorten van meu- belsjte bekomen zijn zooals beddent a acajou, notelaar, kerselaar en olm lava bos, commoden, kleerkassen, bufetten in aoajou, nolelaar, enz., enz, tegen zeer ge matigde prijzen. GENEESKUNDIG MENGELWERK. Zoo Inidt de titel van een vlugschrift uitge geven door den geleerden oprichter van net Gesticht Winde- lincx. Dit werkje voor het volk ge- FOWDtE 18: IMS*1! GESTICHT WINOELINCX I Opgericht in 1 SM. ttl, Callaiutraai, lirumel Spreekuur van 11 tol I volgende grondregels schreven is dan ook opgceteid in eenvoudige en duidelijke woor den. Het lect de geneesmethode Windelincx uit gevestigd op de 1. De ziekten genezen doorstikte steu nen ep d* natuurlijke geneeskracht, zonder deze te entaarden, of le verslappen. Dit die» hoofde verwerpt de methode Windelincx allenuttelooze, hevige ef gevaar lijke artsenijen, die het lichaam vergiftigen en de heilzame geneeskracht verslappen. Zij laat dan ook terzijde alle behandelingen met het mes, of met instrumenten, dit wil zeg gen geene operatie, geene afkrabbing, uitlepehng, insnijding, branden, aondeering, inspuiting, enz. 2. De ziekten genezen, zerg dragende de natuurlijke geneeskracht niet te storen maar ze versterken door alle mogelijke mid delen volgens de regelen der gezondheids leer, door lichaamsoefening, zuivere en volle lucht, koud water, electriciteit en verstandig gebruik van onschadelijke medeeïjnen. De natuurlijke geneeskracht geholpenver sterkt, geleid met verstand ziedaar, in een woo.-d, ketgrondbegin, de onveranderlijke draaispil der rationeels behandelingen van het Gesticht. 3. De ziekten genezen met de natuur te helpen en bijzonderlijk de hervalling, terugdrijving, of het overslagen der ziekten te voorkomen. De methode Windelincx betracht dus de zweetkracht der huid te versterken, de werking der nieren en darmen te vermeer deren, zij bevordert de afscheidende werking der klieren, maakt onschadelijk liet gisten, verzuren of het scherp worden van het bloed; ontsmet de wonden, de verzwerin gen neemt weg de gezwellen, de voor komende ziektebestanddeelen en bevoor- j deeligt het uitdrijven van alle onzuivere of verdorven grondstoffen, zooals gezwel, klier, vleezig uitwas,etter, organische afval, schilfers, bloedzweer, etterzweer, wormen, zilt, graveel, enz., enz. Het is omdat zij deze grondregels en hare i schaffen tegen HO centiemen in post- gevolgen naleeft, dat de methode Winde-1 zegels lincx, gesteund nog op de ondervinding en de opmerkzaamheid, ons zoo doelmatig voorkomt, niet alleen in de behandeling van kanker en kliergezwellen, maar ook van alle geheime en slepende ziekten, tegen dewelke de methode Windelincx zoo heil zaam en doeltreffend is. Ziedaar de methode Windelincx, die san hare voorstanders roem, en eene ontelbare rei genezingen heeft verschaft. Zij is ten volle in het wetenschappelijk domein ge drongen. Het volk begrijpt en wil die geneesmethode omdat zij juist is wat het verstandig publiek verwacht, omdat zij de gedane beloften heeft gehouden. Het doel van het Gesticht Windelincx is methode te verspreiden. Een ieder kan zich de volgende boekjes, in het vlaamsch, aan- 1» De. rattnneeU levccnijze Windelincx toepasselijk oj alle ziekten. 0 M De rauuncete ocneeiurliie Windel >,r.r.toegepast op de geluimc zieklcn en kunne noolloliige gevolgen. 0 50 5» De oetchiedciris van hei Getuclu Vindelincz, met prospectus en alle inlichttufen voor raadplegende en briefwisselende lijders. 0 50 Men adresseere alle brieven om vergis sing te vermijden als volgt: Den Heer Direo- teur van het Gesticht Windelincx, 122, Gal- laitstraat, Brussel. Men antwoordt ook aan eiken lijder, die zijne ziekte uitlegt. Het is voldoende een postzegel voor antwoord bij te voegen. In het belang van den zieke is het noodig goed te letten op het nr 122, op den voor gevel van het Gesticht, en zich niet te laten misleiden. Een geneesheer van het gesticht geeft raadplegingen te Gent alle donderda gen van 10 tot 12 uren 's voormiddags, Hotel de Londres, tegenover de Statie. KOMT TE VERSCHIJNEN Ovpr lp npnipn 8e^a^an" ie iieiiiLu.deerden mer_ Postzegels pri jscourant «wie™*»!, te Aalst. Adres te vragrai n 1 ten bureele van Denderbode. Gelli en Tani 1898-99, t te verkrijgen ten bureele dezes. Prys S fr., franco fr.3,35 Oud huis M. De Vidts, AALSTKerkstraat, 5. o— Door uitscheiding van "bedrijf UITVERKOOP VAN Goud, Zilver, Diamant en Fantai- sies, zooals Trouwringen, Oorbellen, Brochen, Ketens, Hcrlogiën. Schouw- en Tafelversiersels en nog andere Kunst voorwerpen. Aan buitengewone lage prijzen. Van den 1 September, zal den uitver koop voortgezet worden in de Molen straat, N° 61. Zout-en Vleeschrookerij volgens het nieuw stelsel. De ondergeteekende heeft de eer aan het publiek kenbaar te make adal hij eene Zout- en Vleescbrookerij volgens het nieuw stelsel komt in te richten en zich gelast van 15 September aanst. met het zouten en rooken van rund- en varken- vleesch aan de volgende prijzen. Tongen per stuk aan 0,40 Hespen 0,85 Buiken 0,70 gerookt 0,80 Filets - - 0,50 Door mijne gematigde prijzen, goede bezorging en spoedige bediening, hoop ik de gunst van eenieder te genieten. V. Megartck-Rollier, Nieuwstraat, 1AALST. HUIS VAN VERTROUWEN. Behmger. Gamier der Kerkstraat, I, AALST. AMEUBLEMENT. Buitengewone keus van Behangpapieren tegen prijzen I buiten alle t oncurrenfie. MAGAZIJN van gegarnierde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapijien, Carpetxen, Foyersin alle slach, Stoffen, Tafeliapijlen en witte Gordijnen. Linoieum-Tapijten zelfde prijzen van 't fabriek, Toiie cirées, Toiles gommées, Galleries, Stores en Fiinjen. Wollen Matrassen, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga zijn, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe nen Draperiëa, nationale Vlaggen en andere décoratieve Voorwerpen Toor kerken en feesten Het Huis gelast zich met 't versieren van kerken en feestèu en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles wat den stiel betreft binnen en builen de Stad. Bloemen en Pluimen in alle t»lueh. A.Schellinck-DeKeyser, Kerkstraat, T, Aalst, bijzondere en groote keus van bouquets, bloemkorven en planten voor trouwen feesten en geschenken; gouden en zilve ren eorbeilles, bloemenkransen voor ker ken, kapellen enz. Fantaisie artikelen voor modisten. Prijzen buiten alle concurentie HUIS VAN VERTROUWEN PARFUMEUR, Lange Zoutstraat, 21, Aalst. Groot eai Kleiv. ParfumerieLondon voor het grijs haar aan 1,50 fr. en 2,50 fr. de dubbele tlesch Melrose aan 2,50 fr. de flesch en Allen aan 5,50 fr. de flesch; scheermessen, geevi- deerd. beste merken,aan fr.2,50,3,50, 4,00 en 4,50; qnincaillerie, mercerie, bijouterie, ma- rocanerie, handschoenen, cols, oravatten, schoolgerief, wandelstokken, smoorgerief, tabak, sigaren en sigaretten. GROOTE KEUS VAN SPEELGOED. Dépot van pijlen van M' Gyselinckx, Melle aan 6 fr. 't dozijn. Fabricatie van parapluies en parasols. Men gelast zich ook metdereparatiën. Ehlaba waar gaat gij naar toe? Naar de Visscherij van S. Sedeyn-De Backer, IN DEN GOEDEN KOOP, NieuwHtraal, 6H. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van 1 Zeelandschen visch, alsook zalm, tarbot, grielen, tongen, kabeljauw, schelvisch, roobaardcii, pladijs, makreeien, geer- naart, geparkeerde mossels per kilo, kreeften, krabben, Hollandsche baring, Hollandschepekelharing, ook eerste kwa- liteit van Zeelandsche oesters aan 10 fr., 8 fr. en 6 frj Alles vrij thuis besteld. KTTIS I J. De Troch-Borremau, I Lange Zoutstraat, .Yr 42. Specialiteit van gebrande koffies en echte Moka d'Arabic, alsook conserven, biscuiten ?n al wat denartikel van spece- rijen betreft. H" De Clercq-Leelercq, WIJNSTEKER, rechtover de Post te Aalst. Alle soorten van wijnen en likeuren, J alsook lastvrije dranken, aan prijzen buiten alle concurrentie, per stuk en per flesch. Al dat hij levert, is gewaarborgd zuiver te zijn en geene vreemde onge zonde stoffen in te houden. Probeeren is zich overtuigen. gediplomeerde Chirugijn- TAMDMEE8TER8, zijn dagelijks te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zoutstraat, AALST, voor alle operatiën in den mond zonder de minste pijn, plombeeren, zuivering van zwarie tanden, enz. Specialisten voor het maker van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatién van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zich ten huize. Pie-Nics en gezouten Spek, Olijf-, CEilletten-, Sesam-, en Catoenolie ge waarborgd zuiver, gebrande Suikerij- Peeën, groene en gebrande Koffies, gedroogde Fruiten. Robert E. Jonckheere, A 1% X W I'I IC 1» li A Fhotograchie A. Palatzky 'AALST 16 Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt ich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kun stig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. Matraswol, Pluimen en Donsen. Voor geheel zuivere Matraswol, als ook Pluimen en Donsen, zich te bevragen bij G. Vaitde Casteele,Zoon j SlijpBtraal, I'I, Gent. PaardshairCrin Végétal, Zeegras, Ressorts, enz. van alle landen, zelfs d> meeat gewone, voor priesterlijke roe- v pingen van arme kinderen. Kostbare godsdienstige •t gedenkenissen in ver- sfwX wisseling gegeven» Wiu VAX "ï„3 BETHLEHEM Montaen-Moresnet (Luik), of aan Juf er Blaneqnaert te Cortenbergh (Brabant). 5 OUD GEKEND HUIS G- V erheugen-Quaesaet le Prijs voor Prachtvuren j! van allen aardmet Kolen, Gaz, enz. Buffetten voor Eetplaatsen KEUKENVUREN en VUREN voor groote inrichtingen BRAWDKASSEftl. G. Coryn Poel, 11, opvolger, gent. zijn de beste voor alle soorten van werk. verwierven meer tlan 3JJO EER8TE PRIJZEN op de voornaamste tentoonstellingen. Wij verzoeken het publiek, in zijn eigen belang, zich te wachten voor namaaksel» en voor goedkoope machienen, die van mindere kwaliteit zijn en met onze alom vermaarde Singer-Machienen in 't geheel niet kunnen vergeleken worden. Eischt dus altijd een machier op den arm en het onderstel den naam SINGER dragende en stelt u niet met uitwijkende antwoorden tevreden. Directie voor Belgiè en algemeen magazijn Oude Kleerlcoopersstraat, 31, Brussel. Eenig Huis te Aalst7. Albert-Liénarstraat, 7. STOOMVERWERIJ SINT J A.COB SST BA AT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERKT VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuisohen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, an salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van bedde- dekens, Verwen en wassehen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in 24uren geleverd "VAM OEM GENT, Gouden Leeuwplaats, GENT. Solden en occasièn der internieuwigheden Confectiën voor Heeren, Damen en Kinderen, PELSETST, Rokken, Peignoirs: Stollen, Zijden, Eluweelen, Peluchen, Schoenen. -GROOTE» AFSLAG.— Door de goede uitslagen welke wij dage- ljjks meer en meer bekomen, kunnen wij niet nalaten aan de personen welke aan slechte spijsvertering onderhevig zijn, bet regelmatig gebruik aan te bevelen van den Echten Maagbitter VanCrombrugghe. De Maagbitter Van Crombrugghe van over ouds gekend om zijne doeltreffende eigen schappen is uitsluitend samengesteld uit de zuiverste plantaardige stoffen, en over treft in waarde alle andere maagbitters. De Maagbitter Van Crombrugghe mag als een echt geneesmiddel en als eene ware weldaad voor het mensebdom beschouwd worden. Duizende getuigschriften bewijzen de onfeil- a&rheid van dezen drank die den eetlust her stelt en de spij verteering bevordert, Wij raden alle personen aan welke door moeilijke spijsvertering aangedaan zijn er regelmatig gebruik van te maken on zijn overtuigd dat zij er de beste uitslagen zul len door bekomen. Oorspronkelijk huis te Deinze. Depot voor Aalst Michkl BALLINCKX, Leo poldstraat, 73. WERELDBEROEMDE HAAR HERSTELLER bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt desielfc leven, kracht en groei Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk on keurig. IWrkfUKbMr bij Coiff. en PirC HooM Deptti sBKve i ü-iinc Mucet (rerhuud Ttn 92 Bd. SÓOCJ. Wpol), Vanji. Te verkrijgeu bij J. LÜC"US,~ Lange Zoutstraat, 12, te Aalst. ,4 GROOTE VERWERM zonder weerga voor het. verwen van Katoenen, Wollen en iCijdenstoReu. Vertegenwoordigd te Aalst door den lieer E. MEGAÜfCK-MEEET, Korte Zoutstraat, 29, Aalst. Verwing;. Drooge reiniging. Bijzonder zwart voor Rouw. Jn 't nieuw wasschen. Onlglanzen en bereiden. 6 3 BI.IIIL'IZEa I M BELG IE. Geerardbergschestraat34, Aalst. MAGAZIJN van alle soorten van papieren zakken en wit papier (cassé) voor winkeliers, alsook emballeer- en brouwerspapier, alle soor ten van wijn- en likeurflesschen. Door de goede hoedanigheid xijner waren, verhoopt hij de gunst van een- j ieder. GASFARRIEK VAIV AALST. Geen gruis, zuivere grove galjelten. ACHILLES EEMAiN, AALST. (huis gesticht in 1876). Prijs volgens samenstel vraagt prys-eouranl) 8 Al onze vervaardigde kunstvetten bevallen 1. i>e etikslol onder vorm van nitraat en ammoniak-, 2. Met pliospliorzuur onder vorm van superphosphaal; 3. Be potaecb ondervorm van oplosbare zouten. ij Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. Mitraut van £8n<la en andere Groiulalol'ion aan den prijs Ivan den dag. Zuivere blauwe aluiu. Middel tegen de aard- appelplaag en 't zwart der granen. VerKi*ui*:e«*» VERMOREL aan laagste prijzen .A^XKXXXXXXXXXXXXXKX* t«fen Hoest, Asthma, Verkoudheid AumbaretlgheM.eu tlle Zlektea derluehtpUpen, U htm nmilli aangeraden te«en ai de keratkwalea. thmeade- i mm MaanljB, •Pontileld. Uul a Lpvbi hm bUed- BloedpllUn va ▼AH die bmihe. Het tffo oprecht pülea tid laaf levea. Hm IA d 'n ■PA d« do°*- Déi'öt Apothitn r. r«n A I 11. QIJ j?P.'-AntjMchUian, Bnuui.Fnaoc Te bekomen in Aalst bij de Apothekers Callabauf. De Valckeneer, De Waele, Renneboog, Van Caelenberg en Van Damme. Te Sottepem by: V. Van der Scheuren en Vekeman-Dossche. pnMzesels vandU centunen. a

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4