HuisOTTOKOENTGES DEN DEN DERBODE fflpÉp toii Alfons WILLEMS, Marktprijzen. ATTENTIE HI Aan de Boschplanters. Lil der hand te koop HITIS J. De Troch-Borrem&n, II" De Clercq-Leclercq, Govaert Ainé, i Alfons DE BOLLE, Over te nernen.™,^ Zout-en Vleeschroolterij Mr en Me RYNVELD PhotoBraphie A. Palatzky AALST GASFABRIEK VAN AALST Handel IrTliouIllekolen Geen gruis, zuivere grove galjetten. - Bouwgrond te koop, Tc verkrijgen Vereenigde Nijveraars. Groothandel. Robert E. Jonckheere, Louis DE NAEYER, CORSETS. Onmogelijke concurrentie. 7. Kerkstraat, 7, Aalst. S. Sedeyu-De Backer, ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten STOOMVERWERI.I HUISMOEDERS iïiliIiiiitT Grondcrediet van Belgie SIROOP VAN Dr VANIER Emiel MEGANCK APOTHEKER, TER DRUKKERIJ OEERAARDSBERGEN, 27 Feb. Tarwe per 100 kilo MasteluiD Ktfge Haver Boonen Aardappelen B°ter i au Eieren, de 25, Vlas, per kilogr. VEEMARKT: Verkocht 3i0 verkent Hoornbeesten. 19.00 17.00 15.00 17,00 19,00 6,00 2,56 a 00.00 a 00,00 a 00,00 a 00,00 a 00,00 a 0,00 a 2,81 a 0,00 0.00 000 Men schrijft van heden af in op de Nieuwe Belgische Illustratie, geïllustreerd Familieblad voor alle standen. Prijs per iiar 4 fr., per Post fr. 4,50, betaal baar op voorhand. De inschrÖY1°8en worden ten Bureele van den Denderbode ontvangen. SOTTEGEM, 28 Feb. Taiwe de 100 kilogr Masteluin Rogge Haver Boter de kilo Eieren 17,00 a 18 00 00.00 a 00.00 13.00 a li.00 16.00 a 17.10 2,80 a 2,90 1,10 a 1,60 DENDERMONDE 27 Feb. Tarwe per 100 kiloa Masteluin Rogge Haver Carat Lijnkoeken Koolzaadkoeken Raapkoeken HASSELT. Boter, i 17,00 a 00.00 00.00 a 00,00 13,00 a 00,00 lti.00 a 00.00 00,00 a 00,00 18,30 a 00,00 11.00 a 00,00 10,50 a 00,00 3 kilogr.fr. 2,80 LEUVEN, 27 Feb. 1899 a aux collectionneurs des car- /4 tes-postalesillustrées.Toutes les cartes-postalesavec vues de n'itnporte quel pays sent expedites A l'adresse du collectionneur. Chaque carte portera le timbrepostal de la wile ongi- naire. Prix la pièce 0,20. Correspondent pour Alost et environs. Georges Van de Putte, rue courte du Sel, 31, ALOST. TE KOOP, 25000 elzen planten kloek en straf, van 75 c. tot 1 m. 25 c llang, 500 doorn voor hagen, 300 kanada-100 olmen en 100 acasiaplantsoenen, bij Jean Limpens-Caudronboomkweeker en meubelmaker, Brusselschestraat (Pont straat), 38, Aalst. 15,00 a 16,. 15,50 a 00.00 00,00 a 0,000 12.25 a 12.75 12,25 a 00.00 16.25 a 16,73 16.75 a 00,00 17,00 a 17,50 00,00 a 00,00 per 100 kilos per 100 kilos 22.50 a 00 00 26.50 a 00.00 12.50 a 00,00 50.0C a 00,00 55.00 a 00.00 40,00 a ("0,00 00.00 a 00,00 fO.OO a 00,00 15.00 a 00,00 19.00 a 00,00 5.50 a 0,00 3.00 a 0,00 5.50 a 0,00 2,20 a 0, Inlandsche tarwe p. 100 Ml. nieuwe Handelstirwe Vrermde lar»e K-orn Haiidvlskoorn Verdi ihaver Hn-uwliavn Grerst Moot Meel, 1' kwaliteit van tarwe, te I ruven genomen per 100 kilos Fijnste fijn meel Remj Grove tarwe zemelen Koolzaadolie, per hectol ter gezuiverd Lijnolie Koolzaad Lijnzaad Raapkoeken, Lijnkoeken Aardappels, Strooi Hooi Boter, de kilo Eiers, de 26 Merkt bij voortduring wel voorzien. Kalmte en prijzen onveranderd. Koorn altijd schaarsch ondorgaat cenen afslag van 25 centiemen. De havers weinig aan geboden behouden hunnen prijs. Prijzen der meelen onveranderd. Zemelen vast. VEEMARKTEN. CUREGHEM-ANDERLECIIT28 Feb. Varkcnsmarkt.Ter merkt gebracht 1659. Getal te koop gesteld 1462—Prijs perktl. levend gew. fr. 0.78 a 0,88 ANTWERPEN. Prijzen van het vee, op de markt maandag lest gehou den: Beesten verkocht. Besteedde prij zen op voet. 104 ossen, 9,62 tot 0,82 140 koeien, 0.00 w 0,00 53 veerzen, 0,54 0,74 42 stieren, 0,48 0,68 13 kalveren 0,88 1,08 THIENEN.28 Feb. Op de veemarkt werden verkocht 000 hoorbeesten en 047 varkens. BRUSSEL, 28 Feb. Varkensmarkt - Getal te koop gesteld 600 Prijs ps kilogr. levend gewogen fr. 0,80 a 0,90— KORTRIJK 27 Feb, Ter veemarkt werden te koop gesteldt koeien 1421 stieren, 43 veerzen, 94 ossen, 10. totaal: 289 BRUGGE, 28 Feb. Ter veemarkt van heden lelde men 244 hoornbeesten, waaronder 90 stiers van 125 a 500 fr. verkocht 90 30 ossen van 150 a 550 Ir. 30 00 melkkoeien van 000 a (KO fr. O 54 vette koeien van 250 a (r. 450 - 52 70 veerzea van 135 a 400 tr. 68 PAR1JS-La Villette. 27 Feb. Ter markt verk. l*k. 2'k.3*kil. Ossen I 3188 2825 1 44 1-30 1-15 Koeien 971 871 1-40 1-25,1-10 Stieren 336 326 1-00 0-90 0-80 i 1 - 1-65 1-55 1-40 voor Brussel eene Men "VI Jltlgl dienstmeid goed de keuken kennende, van stil en goed ge drag, catholiek, voor gesloten huis. huis houden zonder kinders, gemakelijke dienst. Huur 30 A 35 francs ter maand. Adres te vragen ten Bureele van Den Denderbode. Zeervoordeeligen Bouwgrond, dienende tot het bouwen van 14 huizen met hof, zavel en goedgekeurde plans, alsmece 360,000 goede karreelsteenen staande op zelfden bouwgrond te Aalst. Zich te bevragen bij M. Leonard blal- paert, Zaakwaarnemer, Gentschestraat, 19, te Aalst. i Lange Zoutstraat, IVr 42. I Specialiteit van gebrande koffies en echte Moka d'Arabie, alsook conserven, biscuiten m al wat denartikel van spece- 1 rijen betreft. WIJNSTEKER, rechtover de Post te Aalst. Allo soorten van wijnen en likeuren, alsook lastvrije dranken, aan prijzen buiten alle concurrentie, per stuk en per fleeth. Al dat hij levert, is gewaarborgd zuiver te zijn en geene vreemde onge zonde stoffen in te houden. Probeeren is aioh overtuigen. - i Mai-clié-a.i bois, T, Alost, 1 TISSAGE DE TOIL ES, Spécialité de sacv en tous genres. o Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, A Oignons, a Grains, etc. etc. 1 o BAches Imperméables. GAPARAQONS, FICELLES. 3 "*"™HUIS VAN VERTROUWEN. j BehangerGamierder Kerkstraat, 1,AALST. j AMEUBLEMENT. Buitengewone j keus van Behangpapieren tegen prijzen buiten alle concurrentie. 1 MAGAZIJN van gegarmerde Meubels en rieten Stoelen; Doormjksche Tapijten, Carpetten, Foyersin alle slach, Stoffen, Tafel lap ij ten en witte Gordijnen. ceriewinkel, te Aalsl. Ailres le vragen volgens Ret nieuw stelsel, ten bureele van Denderbode. De ondergetekende heeft de eer aan het publiek kenbaar te maken, dat mj eono Zout- en Vleeschrookerij volgens het nieuw stelsel komt in te richten en zich gelast van 15 September aanst. met het zouten en rooken van rund- en varken- vleesch aan de volgende prijzen. Tongen per stuk aan 0,40 Hespen - 0,85 Buiken 0,70 gerookt 0,80 Filets - - - °'50 Door mijne gematigde prijzen, goede bezorging en spoedige bediening, hoop k de gunst van eenieder te genieten. V. Meganck-Rollier, Nieuwstraat, 1, AALST. gediplomeerde Chirugijn- TAAD MEESTER 8, zijn dagelijks te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange ZoutstraatAALST, voor alle operatiën in den mond zonder de miaste pijn, plombeeren, zuivering van zwaite tanden, enz. Specialisten voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparation van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zichten huize. 16 Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt ich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kun stig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. XE KOOP twee goede Velos van 't nieuwste model, zich te wenden ten bureele .dezer. To I nnn Bouwgronden gelG; 1 e hOUjlgen aan scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij bet Hospiiaal. Zich te bevragen bij den NolarisDePauw, Keizerlijke Plaats, te Aalst. T. Circa 14000 Elzen- J. C ÜUU|J» planten, 3 jaar oud. Zich te wenden bij den Notaris De Pauw, te Aalst, Linoieum-Tapiiten zelfde prijzen van 't fabriek, Toile cirées, Toiles gommées, «alleries, Stores tn Fiinjen. Wollen Matrassen, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle malen, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga zijn, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe nen Draperiën, nationale Vlaggen en andere décoratieve Voorwerpen voor kerken en feesten. Het Huis gelast zich met t versieren van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrasson en alles wat den stiel betreft binnen en buiten de Stad. te Aalst, aan de Kapel der M.uleseheilen, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H. Speeckaert, Korte Zoutstraat,of aan den heer Notaris Limpens, Vrijheidstraat. straat, 3, te Aalst, alle soorten van fruit- boomen, alsook canada en wilgen plant soenen, Spaansch hout, enz. eDZ. Verzekering tegen brandgevaar. o Hoofdagent M. Acli. EEMA1V, Hoogeveeting, fabriek van chemische mcctoffen te Aalst. Pic-Nics en gezouten Spek, Olijf-, (Eillelten-, Sesam-, en Catoenolie ge waarborgd zuiver, gebrande Suikerij- Pecën, groene en gebrande Koffies, gedroogde Fruiten. v A I av i: it E tv Geerardbergschestraat, 34, Aalst. MAGAZIJN van alle soorten van papieren zakken en wit papier (cassé) voor winkeliers, alsook emballeer- en brouwerspapier, alle soor ten van wijn- en likeurflesschen. Door de goede hoedanigheid zijner waren, verhoopt hij de gunst van een ieder. Kalveren 1275 1103 2-05 1-85 Schapen 19924 18124 1-95 1-75 Varkens 3675; 3575! 1-50.1-46 AI AGAZI J A van Veuve LALIHIE, 57 BUE S'-ANNE. 57, ALOST. Ces corsets qui ne sont fails que sur mesure. donneDt A la femme une taille idéale; ils sont recommandés pour leur légèrilé et leur forme gracieuse. Nes corsets de ville. do repos, de con- valesaace, de fillette, sont exécutés dans jee trois jours. Pianos te koop en te huren. Pianos van occasie. Maga2ijn van muziek. Muziekspeeltuigen en toebehoorten.- Van Kerckhove-Coessens, Albert-Lienarlstraal, 20, Aalst. Van heden af te bekomeo eerste kwa liteit vrn groffe llouillekolen,aan 1,15 fr. de 51 kil. met den zak, vrij t'huis gele verd, lij Leopold Corthals, bijgenaamd Tepe'rkoek Hoogstraat, 43, Aalst. KOOP X uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw bloemenhagazijiv Bijzondere keus van bloemen en p an ten voo het versieren van kapellen en kerken. Alles wordt volgens de goesting der koopers gemaakt. Bloemen, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. Prijzen buiten alle concurentie. LET WEL OP HET ADRES j.A.SchellïncU-De lieyser AALST, Kerkstraat7, nabij de Groote Markt. Ehlaba waar gaat gij naar toe! Naar de Visscherij van (huis gbstight m 1876). Prijs volgens samenstel vraagt priis-couranl) Al onae vervaardigde ktinstaaUan bevatten: 1. lie slikslol ondea vorm van nitraat en ammoniak-, 2. Het phosphormuuronder vorm aan superphosphaat; S. He potxscli mier vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. TOiti-nnt van Soda en andare Grondstofion aan den pr«s van d«?ag - Zuivere blauwe alui... Middel tegen de aard- anaelulaag en 't zwart der granon. Vcrgruizers VERMOREL laags SINT J ACOB SST RAAT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. bijzondhre vbrwbrij van zijden met spantuig. Verwen en kuisten in 't dnog van alle stoffen voorwerpen,zooals. klcedaren vau damen, lwtren en kinders, gordijnen, taiclkleederen, lJP'l'Gn, m sjtels. pan., snz. enz. - Wass. .en en solferen van bedde- deksns Verwen «n vra.s.d.n in t droog van Handschoenen. DoBWUrts sdofïfin voor rouw worden in 24 uren geleverd IN DEN GOEDEN KOOP, Nieuwstraat, 3G. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van Zeelandschen visch, alsook zalm, tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schelviscb, roobaarderi, pladijs, makreelen, geer- naart, geparkeerde mossels per kilo, kreefien, krabben, Hollandscbe haring, Hollandschepekelharing, ook eerste kwa liteit van Zeelandsche oesters aan 10 fr., 8 fr. en 6 fr AUes vrij thuis besteld. Te bekomen bij De Boe-De Coninck, Nieuwstraat, Aalst. Oostendsche oester 1' kw. 12 fr. per h. Zeelandsche - extra - 8 fr. per h. Zeelandscho 1® 5 fr. per h. Door zijne goede waren en zorgvuldige bediening beveelt hij zich aan de gunst van eenieder. gewaarborgd voor één jaar. P.-J. Loniliaerts, meubelma- ker, inde Leopoldstraat, N°23,rechtover j den Berg van Bermhertighcid, heeft de eer bekend te maken aan het geeerd publiek dat bij hem aile soorten van meu- belsite bekomen zijn zooals bedde a 1 acajou, notelwr, k -rselaar en olm lava- 1 bos, commoasn, kleerkassen, bufetten in acajou, notelaar, enz., enz, tegen zeer ge matigde prijzen. NAAMLÓFzF^ MAATSCHAPPIJ TE BRUSSEL, GEVESTIGD IN 1835. Kapitaal 13 millioen. Het Grondcrediet plaatst geld op hypo theek, ten spoedigste, en aan de vooidee- ligste voorwaarden, en geringen intrest, op landen .gebouwen en huizen in opbouw, in dit laatste geval worden de kapitalen naar ma teder opbouwing ter hand gesteld. Deze leeningen zijn terugkeerbaar 't zij in eens, 'tzij by driemaandelijkschc be talingen, en in eenen vast te stellen ter mijn van jaren. Indien de geldlichter het verzoekt, kan hij eene verzekering op het leven aangaan om in geval van overlijden het thans nog verschuldigde kapitaal door de verzekc- ringmaatschappij afgelost te wordt n. Het Grondcrediet van Belgie geeft ook obligatiën uit aan drager van 100, 200, 500 en 1000 franks, intrest betaalbaar per semester. Deze obligatiën gewaarborgd zijnde 1° door de hypothecaire geldleeningen en 2° door het maatschappelijk kapitaal en reservefonds beloopende tot 17,000,000, is cr dus geen geruster middel om geld uit te zetten. Algemeene agent voor Aalst cn omlig gende M. DE- Pauw, notaris, Keizerlijke i Plaats, 66, Aalst. vraagt de BEREID DOOR dit vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. Inderdaad de oaorRoudende aaabe,eli"6eu eener groote T^StM welke er gedureade yijtlien jaren de proef van gemaakt hebben de «lijd aangroeiende bijval welken zij overal geniei,eindelijk ue Mrvolle ouderscheiding be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van bare uitmunt kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltenis. aangenaam* siroop verzuurt nooit en^aar\z'±^a}lfnd5jï ^Ora gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragon van den be reider in het glas afgegoten en rechtstreeks genomen >Y?rd.enlt®1L'irf am r>w Aigemeenlneenig dep6tApotheek Emiel MEGANCK, Leopoldstraat, 7 nabij hot Stadhuis), AALST van wlast men zich met alle slach van boek-en.sleendrnkwerkeB zooals- boekwerken, affichen, omzendbrieven facturen, mandaten wissels trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- e» visietka'arten, registers, etiketten enz. enz., in een woord, met allei wüt dp hoek- cn steendrukkersstiel heireii. Groote en schoone keus van doodbeeldekens. prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4