Pol en Stant. Es firma van Anker en Sonne aan 't werk- Snip, snap, snorium. Aan Dendergalm.' Van tak op tak. IN DENDERGALM Boekbeoordeeling. VOLLE AFLAAT De gezondheid van Z. H den Paus. Stad Aalst De Iweinszonen. ZONDAGRÜST. Allerhande Nieuws. Foulard-Zijde fr. 1.20 SYNDIKAAT Merhlprijzen. STANT komt POL tegen in zijn zondagspak. Stant. Pol, trekt g'er op uit dan Pol. Ja, Stant, den boog en moet niet altijd gespannen staan; ik ra'nen keer naar de loof- venditie. Stant. En wat is dat Pol Pol. Wat zou dat zijn, Stant, tenzij een venditie van loof te velde. Stant. C'est 9a, Pel ieverst van den eenen of den anderen boer dia er te veel heeft Pol. Ge zijt er, Stant. en ik ga 'nen keer zien of 't zijnen prijs zal gaan. Stant. In moet gij ook loof koopen, Pol Komt gij er te kort Pol. Ja en neen. Stant 'k geloof da'k zal toekomen, maar dat het daar voor 'sen appel en ei weggegeven wierd, 'k zou ik daar misschien ook wel een koopken of twee bin nenpalmen. Stant. Wa peist g'er af, Pol 't Loo1 heeft toch zoo wel gelukt geweest, en ik ver meen dat er geen koopers en zullen zijn. Pol. En ik vermeen 't kontrarie, Stant zekerlijk er beeft veel loof geweest, staar de menschen hebben er g'heel den winter te ge makkelijk aan gekunnen, en zij zeker, Stant, dat het tegenwoordig al soherpen oogst is bij veel boerkes. Stant. Maar er is toch nog veel graan en patatten en betterave, Pol Pol.Jaat, Stant, maar 't bijzonderste vulsel voor de lange steerten is loof, en daar bij 't is de boter en de melk. Stant. En waar is 't venditie dan, Pol Pol. Ginder, Stant, ginder achter 't Pa- trijzeveld zie, ge ziet er 't volk ginder al naartoe trekken. Stant. Jaa'k, Pol, en meê 't schoon weer zou er kunnen veel volk zijn, want 't is 'nen lust om buiten te zijn. Pol. Jaat, Stant, en 'tis terzelfder tijd eene occasie om de menschen 'nen keer t'hoo- ren klappen en om 't nieuws van de streek 'nen keer t'hooren. Stant. Is er bijzonder nieuws langs dees kanten, Pol Pol. 'k En weet toch van geen, Stant; er wordt nog altijd veel gesproken van da malheur op den ijseren weg daar al de kanten van Halls. Stant. Ja, Pol, 't ie schrikkelijk, en 't zal miniater Van den Peereboom nog wat te doen maken. Pol. Jaat, Staut. maar 't is toch 'nen feilen vent, en hij heeft hij nog al ander eikes te pellen g'bad, en hij en is er nog nooit nie blijven vorenstaan hij zal hij dees affaireu ook wel goed brengen. Stant.Zo zeggon inderdaad, Pol, da* da 'nen bnitengewonen mensch is van ver" atand ea werkzaamheid en bravigheid Pol. 't Is misschien do grootste minister die er ooit van z'leven in don Belgiek geweest is. Stant maar dat en belet toch niet dat de geuzen en de deugenieten er schrikkelijk tegen uitvallen, 'lijk ik kozzen Tist over eeuige dagen in de gazetten heb boeren lezen. Stant. llewel. Pol, 'k heb hooren zeg- Sin dat er dtf donchisten ook op afgeveu in un gazetten maar volgens mij is 't daar Srecies de schoonste preuf dat het 'nen ver- isnstienstelijken man moet zijn waut 't is ook tegen diegenen die in Aalst meest veor 't volk werken en liefst van de memschen ge zien zijn dat de donchisten en de genzen meest uitvollen en zottigheden schrijven en vertellen. Pol. En 't is g'heel natuurlijk, Stant 'nen revolutiounair of 'nen ruziemaker is altijd meest gebeten en koleirig tegen diege nen die meest werken voor de vrede en voor 't geluk van 't volk. Stant. 't Is alzoo. Pol er en passeert bijkans geen wsek of de geuzen en donchiste- gazetten vallen uit tegen enseu achtbaren lieer Burgemeester, mijnheor Gheeraerdts en tegen onzen ieverigen Volksvertegenwoor diger en Schepenen van Financen, mijnheer den baron Leo Bothune eu 'tis precies omdat die twse heeren zooveel goed doen en zoo krachtdadig werken voor den bloei eu de welvaart van g'heel ons stad ja ja, 'tis precies omdat die twee heeren zooveel en zulke kostelijke diensten bewijzen aan al wie ze kan vraagt. Pol. z'En zullen zeker toch nie ver ko men meê hua kattekoleire en meê ai hunnen schimp en laeter, Stant Stant. Wel nieneans, Pol, al zoo min als mtê hnn uitvallen en meê hnn leugens tegen ons priesters en andere brave en treffe lijke menschen van de stad. Pol. Gaan ze nog altijd voert meê 't geeatelijk te beschimpen en te belasteren, Stant Stant. 'k Hoor ik dat toch zeggen, Pol; maar de tretTelijke menschen en luisteren daar uiemeer naar, en daarbij de donchisten- en geuzengazetten en worden uiemeer gelezen als van prutsemannen. Pol. Ze zijn daarvoor afgekeurd en afge raden Tan de hooge geestelijks Overheid, Stant, eu 'nen goeiêu kristenen moet naar zijn geestelijke Overheid luiEteren. Stant. 't Volk begint dat overal goed te verstaao, Pol maar hoe dat de donchisten zelTe alzoo durven voortgaan in hun boos heid, dat is onverstaanbaar Pol. Zooveel te moer, Stant, dat die mannen goed geweest zijn en dat zij weten wat ze doen, ten minsten toch d'hoOfdmannen van die sekte Stant. -- 't Is waar, Pol, maar iemand kan van goed slecht worden maar wat dat er onverdragelijk en zells wraakroepend is in 't gedrag vau die ertisten, dat ie da ze willen goed ziju en sleoht terzei ver tijd van den eenen kant meêspannen meê geuzen eu socia listen, uitvallen tegen Bisschop en priesters en oprechte goede katholieke menschen, en bijgevolg het katholicismus eu den Godsdienst verachten en bestrijden en van den anderen kant naar de kerk gaan eu gebaren dat zij willen kristeuen blijven i Wat zegt gij daarvaa,Pol Pol. Bat is dwazigheid, Stant! Als ik myne geestelijke Overheid en bijgevolg God zelve gaan aanvallen, dan zou ik naar de kerk niet meer gaan ook er is daar toch niets Lij te winnen Stant. Zie, Pol, dat hoor ik dagelijks wel vyf-en-twiutig keer herhalen nis ik vau die fameuze donchisten hoor spreken maar 't is uit slimmigheid, man, dat ze nen uit- wendigeu schijn van religie bewaren: zu weten zy g heel wel, de schijnheiligen, dat indien zy met open vizier aikwainen lijk al de geu- n en, dat zij dan g'heel en g&nsoh zouden ge daan hebben en dat de weinige volgelingen die zij nu nog hebben, hen tot den laatsten man toe zouden verlaten Pol. Ja. Stant, dat versta ik maar 't is toch een klucht die niet en kan blijven duren: den domsten mensch van de wereld moet dat toch eindelijk verstaan Stant. Dat wordt meer en meer begre pen, Pol't is overigens 't geen dat er ten allen tijde gebeurd is er zijn alzoo zooveel sekten in d'heilige kerk ontstaan, waar dat de schijnheiligheid van de stichters eerst veel menschen in meê trokken, maar dat en hesft allemaal maar zijueu tijd geduurd, eu de Waarheid heeft altijd gezegepraald Pol. En de slachtoffers waren er de slechtste mtê, Stant Stant. l)at is waar, Pol maar 't en zal hier zoo ver nie komen noch geuzen, noch socialisten, noch venijnige donchisten eu zullen nooit van z'leven in ons katholiek Aalst d'overbeid behalen, en meê Oktober zullen u wy voor goed in den pot steken Pol. Als 't God belieft, Stant, en doet maar uw beste en hoe was 't meê 't vastez- sermoen den verleden Zondag Stant. 't Bijzonderste was 't verraad van Jndas, Pol 1 Pol. Heeft hij op zijn kleed gekregen, Stant Stant. Jaai, Pol den ellendigaard die voor dertig zilverlingen zijnen Goddelijken Meester gaat overleveren aan zijn baaien en aan zyn vijanden Pol. Hij is er naar gevaren ook, Stant Stant. 'k Geloof 't wel, Pol 'k zie hem dmar nog altijd hangen aan de takken van 'nen boom waar hij hem was gaan ophangen en in 't midden uit angst en wanhoop open- borst PeL. 't Is een wrsod spektakel, Stant, en een schrikkelijke les Stant. Den rampzaligsard. Pol Hij was alles Tersshuldigd aan zijnen Goddelijken Meester Hij had hem uitverkozen als zijnen Apostel, Hij had zooveel mirakelen gedaan in zijn tegenwoordigheid, drij jaren lang had Hij hem gevoed en onderwezen, in 't laatste Avondmaal had Hij hem gespijsd met zijn eigen Vleesch en Bloed, en den schurk Dan loopt hij bij de moordenaars van den Goddelijken Meester en hij levert Hem over door 'nen kus Pol. 'Nen menseh zijn haar gaat er van omhoog, Stant Stant. Ja, Pol, 't is te wreed Eerst geroepen worden tot een buitengewone weer- digheid en bestemd om onzen lieven Heer te beminnen en ziju rijk overal te verkondigen en uit te breiden, an dan schandaleus afval len, bij de slechterikken overloopen, hun deugeniotengeld aarveerden, on zijnen Heer en zijnen 0od verraden Pol. Brr..., br..., Stant, laat sr ons van zwijgen van den schalm En uit die schrikke lijke les laat ons loeren ootmoedig zijn en tevreden in onzen staat ja, laat ons lezen eu bidden om te volherden in ons braaf leven eu om nooit geen verladers te worden Stant. Zekerlijk zekerlijk, Pol En ga maar algsnw voort naar uw venditie, en tot de naaste week Pol. Als 't Cod belieft, Staat. Op 24 Februari ontving M. L. Ghee raerdts,Burgemeester, do volgende naam- looze briefkaart. Wij schrijven letterlijk over - M' le Bourgemestre, a Si vous faites introduin? avec le con- b cours de M. Woeste la Representation a proport intégrale pour tout les elections b nous aurons soin de faire disparaitre a completement le parti daensiste. a Durant votre vie vous tiendrez l'echarpe do Bourgemestre, lo siège b parlementaire ne sera jamais perdu b pour M. Woeste et la deputation per- b manente restera representé par M. R. b Eeman. Discretion absolue. - Choissez vous maintiendrez beau- - coup par la R. P. ot vous perdrez le tout sana la R. P. - Un liberal convaincu. P. S. no laissez aucunement vous - influencer par Cl. Vandeputte, sauvez vous même et nous eu meme temps. Wij laten de spelfouten ter zijde en vertalen, of liever, wij gaan in't Vlaamsch eens zeggen wat de firma Anker an Zonne beduiden wil: - M' de Burgemeester - Indien gij met de medehulp vaD M. Woeste tie integrale evenredige verte- - genwoordiging voor al de kiezingen doet invoeren, zullen wij er voor zorgen de Daensisten-partij volkomen te doen verdwynen. Gedurende uw leven zult gij de sjerp vau Burgemeester houden, de parle- n mentaire zetel zal nooit verloren ziju voor M. Woeste, en de bestendige depu- tatie zal vertegenwoordigd blijven door M. R. Eeman - Volstrekte stilzwijgendheid. - Kiest gij zult veel behouden met de E. V. eu ge zult alles verliezen zonder - deE. V. Een overtuigde liberaal. P. S. Laat u geenszins influenceeren door Cl. Vaudepulte red u zelve cn ons te zelfdertijile. Alle commentaren zijn hier overbodig De opfjeachorste priester Daens schrijft dat miuister Vanden- pcereboom met twee ondeugden behebt is. En de voornaamste dezer ondeugden is dat hij te veel kluist. Vau de kerk, zegt hij, trekt hij naar n 't ministerie en van 't ministerie naar zijne kluis te Anderlecht. Priester Daens denkt juist gelijk de liberalen en socialisten. Die jesuiet, schrijven zij, zit den heelen dag in zijn kerkboek eu aan zijne paternoster te in plaats van zich bezig te hou den met de zaken die zijn ministerie aangaan. - Hoe vindt ge dat een priester die,gelijk Ue liberalen, oordeelt dat minister Van- Uenpeerebooin te veel naar de kerk gaat on bidt I.... Maar wat wil men hij is immers de bondgenoot der liberalen 1 1. 'k Lieg zooveel als ik maar kan Er blijft toch zeker iets van over, 'k Scherm met dooden, encycliek 'k Ben den grootsten albelover. Vast en zeker, zal een deel Van het volk dan voor mij stemmen Maak ik zoo een klassenstrijd, Wel, dat d'andren hem dan temmen REFREIN: Snip, snap, snorium Klniten in den zak Pecatorium Zwieren op 't gemak. 2. Zoo beloofde ik nu zet jaar Een luilekkerland op aarde 'k Wierd gekozen, ik stond daar Met beloften zonder waarde. Moest ik klappen recht en goed, 'k Sprak van kraaion en van duiven Babbelde maar altijd aan, En was weg, toen men gtif snuiven. REFREIN. 3. 'k Trok zoo zestien duizend frank Om de Kamer te vervelen, Nu trek ik een ander plan Om bedriegt den boer te spelen, 'k Spreek van armoede en druk Dat ik moeilijk kaa leven Eu richt den Dutsen-penning op Om mij centen te doen geven. REFREIN. 4. Lijk als vroeger zal ik zoo Mijn Lippen mogen likken, Rooken veel sigaarkens fijn In d'hotels zeer deugdlijk bikken, 's Zomert ga ik plmlderen dan Met die rondgescnooide duiten Bij liberaal en socialist Zeg, ben ik een hennewuiten REFREIN. Ia twee nummers hoeft ons armtierig liberaal orgaantje, al den de venijoigo gal uitgebraakt tegen de Eerw. Broeders der christelijke scholen, die een geuzen hart bevatten kan. Do Eerw. Broeders zijn onweerdige leermeesters, schreef Dendergalm, en daarom gaf hij den ouders den raad hnn hunne binders niet toe to vertrouwen. Maar terwijl onze armtierige Dender galm zijne lasterende artikels afkondigde betrekkelijk dc moord te Rijssel, en de plichtigheid van Broeder Flamidien meldt men uit Frankrijk drie feiten waar over hij voorzeker zwijgen zal De beer Mauriceau, officieële wereld lijke onderwijzer van Pin-en-Mauges, (Maine et Loire), is verdwenen, met zich nemende eenen zijner leerlingen, den jongen Pierre Papiü, oud elf jai'en er. half. Sedert lang bad geheel de klas op gemerkt dat de jonge Pierre de gunste ling was van Mauiiceau. Deze laatste had, vóór zijne vlucht, schulden gemaakt en geld geleend en is den Maandag van Karnaval naar Neuvy vertrokken, terwijl zijn leerling aan zijne ouders zegde dat hij naar St8 Christine ging- De gendarmen hebben den vluchteling achtervolgd maar hem Diet teruggevon den. De moeder van den kleinen jongen is ontroostbaar. Mauriceau is te KeuleD geboren, doch, aangezien hij het gebrek niet had belofte van zuiverheid gedaau te hebben, werd die Duitscher in Frankrijk toegelaten tot een ambt dat ontzegd wordt aan de fran- scheu die de gevaarlijke belofte heb ben afgelegd. Ander feit de wereldlijke onderwijzer van Breslé (Loire inférieure) heeft insge lijks de vlucht genomen tengevolge van klachten door den jongen L... gedaan aan zijne moeder, die ze overgemaakt beeft aan den heer Simon, maire van Guéméué. Toen de gendarmen aan de school kwa men was de vogel gaan vliegen. Zekere Heury, wereldlijk onderwijzer te Chatelue (Loire), is aangehouden en in het gevang vau Montbrisson opgesloten. Deze aanhouding had plaats na een rech terlijk en geneeskundig onderzoek. Men poogde eerst de zaak geheim te houden, doch toen het onmogelijk geworden wa», meldden de liberale bladen dat de libe rale schoolmeester gestolen bad. Doch de katholieke dagbladen brachten de waarheid aan 't licht. Mea weet nu dat er kwestie is van eene lage daad die in gemeenheid alles te boven gaat wat men verdenken kan. Het slachtoffer van den ellendeling was zijne eigene 8jarige dochter 1 Dat zijn dus drie feiteu welke in twee dagen tijds aan 't licht gekomen zijn. Zooals men ziet bestaat er nog geene reden om weg met de broeders te roe pen. Iadien wij nu wilden handelen gelijk ons liberaal orgaantje dau zouden wij mocton zeggen dat al de officieële onder wijzers slechterikken zijn... Maar neen... alleen willen wy doen bemerken dat zulke feiten da belagers van 't godsdienstig onderwijs tot meer voorzichtigheid zou den moeten aanzetten. Stedelijke Werkbeurs van Aalst. Worden gevraagd 1 bakkersgast 1 schoenmaker (leer jongen) 2 stiksters voor kousen enz. 1 jongen van 14 tot 15 jaar 2 leerjon gens voor het kleermaken; 1 goede dienst meid, loon 20 tot 25 fr. in de maand schrijnwerkers Toor Brussel cd Namen 10 goede macbienbreisters. Vragen werk 1 bakkersgast (groote gast); 1 leerjon gen smid 1 kuiper 1 schrijnwerker, (halve gast)daglooners en fabriekwer kers ccn jongeling met eea zeer goed gedrag, kennende de Vlaamsche en Frau- sche talen, vraagt plaats als bediende (schrijver) in fabriek of werkhuis. Z. H. Leo XIII beveelt in eenen nieuwen brief tot eenen Amerikaanschen Bisschop gericht dat vooral do priesters b zich met geene werken of ondernemin- gen mogen bezig houden tenzij onder 't bestier van dezen die van God zelf gezonden zijn, 't is te zeggen de Bis- schoppen. Z. H. de Paus zegt letterlijk 0 Een t priester mag zich zelfs op geene goede werken toeleggen anders dan ondor de leiding van zijnen Bisschop. Zal de opgeschorst© priester Daens 1 niet kwalijk nemen dat Z. H. Leo XHI i aldus spreken durft. Immers priester Daens geeft zich uit als gelast niet alleen -Ie geloovigen maar de dienstdoende priesters, de Bisschop pen, ja zelfs den Paus en tot den H. Geest toe de les voor te spellen van Zondag 11. leest men - Het doen van beloften van eeuwige zuiverheid (door priesters en klooster- b liogen) is eene zedeloosheid tegen den natuur waaruit slechts ongeregeld- beden en verderf kunnen spruiten En verder Doch er is nog meer, het - doen van belofte van eeuwige zuiver- beid is niet alleen eene verkrachting - der natuurlijke zedeleer maar van de princiepen van den Godsdienst zelve, n Gij, Priester Daens, die, even als an dere Priesters, ook belofte van eeuwige zuiverheid hebt gedaan, wat denkt ge van die beweringen van 't orgaan uwor liberale bondgenooten Treedt gij ze bij Keurt gij ze goed Neemt ge met uwe liberale bondgeDoolen aan dat bet doen van beloften van eeuwige zuiverheid ceue zedeloosheid is tegen den natuur, eene verkrachting der natuurlijke zedeleer 't Woord is aan u. priester Daens wij bopen dat ge in 't Land van Aelst pro test zult aanteekenen tegen de godde- looze beweeringen vau 't orgaan uwer bondgeuooteu 1 ¥7¥¥¥T Verleden Zondag werd hior de eerste algemeene vergadering beleid van de Maatschappij van Ouderlingen Bystand Troost in Nood. - Dank aan bet onvermoeid werken van den Heer Schepene Jozef Moens. stichter en Voorzitter der Maaticbappij, telt deze reeds 124 leden. Na de korte aanspraak en voorlezing der vastgestelde standregelen door den Heer Voorzitter, gaf de Heer Fr. Van Gbyseghem, verslag over den toestand der kas. Nog geen centiem werd er door de werkende leden gestort, en reeds is er ccn rond sommeken in kas, dank aan de milde gift van een onbekenden vriend der werklieden, en de omhaling gedaau met vastenavond. Nochtans, opdat die zoo schoone, zoo nuttige inrichting op vasten voet gerake, opdat ze moge grooiën en bloeiën tot welzijn van den nederigen stand, is er geld, ja veel geld noodig. Op dan, welhebbende Burgers van Lede, met raad en daad uwe weldenkende en min begoede Medeburgers ter hulp, de beur zen geopend voor de noodlijdende, zieke werklieden, schenkt hun hoop, eu troost in nood. Geweest. Onmisbare handleiding over Lijfrent- kasscnnaar de beste bronnen met tal rijke ophelderingen en voorbeelden, door lï De Gbaevb en L. Versnick. Druk ker D. Annbessens, teNinove. fr. 0,50 per ex., fr. 20 de 50 eu fr. 35fr. de 100. Wij hebben dit werkje met Teel ge noegen gelezen en onderzocht,en in waar- beid mogen wij zeggen, dat liet hier eene degelijke propagan la-brochuur geldt. De Lijfrentkasson, wij weten het, ma ken in onzen tijd en wel terecht zooveel belangstelling gaande.Welnu, wij zijn var. meeoing, dat alwie vermeld boekje met aaudacht en ernst leest, over- luiyd zal wezen van het nut en de voor treffelijkheid dezer ionchtingeD. Niet ééu werkje van dien aard hebben wij tot hiertoe aangetroffen, waarin de werkwijze der Lijfrentkassen zoo flink uiteengezet is. Het is vol kostbare bijzonderheden. Van eenen anderen kant geeft het volle dig op al datgene wat men voor het stich ten van Spaarmaatschappijen behoort te weten. Kortom.dit werkje verdient de grootste aaubeveliug en mocht het een ruim debiet vinden hetgeen wij overigens wenschen bet getal mutualisten zou er wellicht op aanzienlijke wijze door aan groeien. Het uiterlijke is keurig verzorgd cn strekt don drukker, D. Anneessenstot G. Z. J. C. A. J. M. J. F. C. 0. in de kerk der Arme Claren Coletinnen. Maandag 6 Maart, Feestdag van de H. M. Coleta; de Diensten zullen geschie den als volgt Om 6 urou de 1® Mis, met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament tot na het Lofom 8 uren do 2® Mis om 3 uren namiddag het Lof. ROME, 1 Meert, 12 u. 45.De meest tegenstrijdige geruchten over de gezond heid van den Paus doen de ronde. Dr Lapponi heeft het Vatikaan niet verlatën. Dr Mazzoni is reeds ten half negen Daar het Vatikaau gegaan. Hij biacht slechts een kort bezoek aan Z. H. en ging ten 9 uren weêr heen, om weldra terug te keeren, ten einde Z. H. to opereeren van een gezwel aan de liuker bil, waaraan hij sedert lang leed. Do operatie is zeer goed gelukt en Z. H. heeft ze zeer goed doorstaan. De gencesheeren verklaren dat de koorts nu verdwenen is en zij hopen ver wikkelingen te voorkomen. De plechtig heid voor morgen is afgezegd, maar de Paus verlangt dat de vergaderiug der cardinalen plaats hebbe. Dr Mazzoni verzekert dat de koorts enkel voortkwam uit het gezwel, dat ontsteken was. De geneesheer is zeer ge rust over den afloop. Tijdens het bezoek zijner geneesheeren, donderdag morgend, was Leo XIH van zeer goed humenr. Hij wilde niet dat men den warmtemeter zou gebruiken, daar hij zelf wel gevoelde geen koorts meer te hebben, zegde hij. Na de vermaking der wonde, onder hield de Paus zich-verder met zijne ge neesheeren. Hij zegde lachend tot Dr Mazzoni Gij moet mij genezen zonder pijnen in twee dagen tijds. De genees heer antwaordde eerbiedig Heiligheid, bet is een mirakel dat gij van mij vraagt, en dat kan ik niet volbrengen. De Paus voedt zich, volgons het voor schrift zijner geneesheeren, uitsluitend met vloeibaar voedsel. Het is volkomen valsch dat er gevaar bestaat voor dysen terie of bloed bederf. De geneesheeren verklaren dat zij stellig op de genezing van deu Paus rekenen. Indien de Paus geneest, zegde Dr Mazzoni tot een hoog geplaatst persoon, waaraan ik niet twij fel, zal hij zeker nog wel tien jaar leveu. Ten 2 uren bezocht Dr Lapponi den H. Vader en te 5 uren gingen de geneeshee ren wcêr samen bij den doorluchtigen zieke. De omgeving van den Paus is nu geheel gerust gesteld. De Osservaloro Romano gaf donderdag eene bijzondere uitgave, geheel gewijd aaD den verjaardag van 3 meert. Het blad bevestigd dat de ziekte haar normaal ver loop heeft. Het bulletin van 6- uron donderdag avond, meldt dat de dag zonder inciden ten voorbij gegaan is. De Paus voelde geene pijn en heeft herhaaldelijk met grooten eetlust voedsel genomen. Hij was ook van 'l beste humeur en scherste herhaaldelijk. Hij vroeg met veel belangstelling hoe de geneesheeren over zijnen toestand dachten. De geuees- heeren stelden hem gerust. In werkelijk heid waren zij wel eeuigzins bevreesd, wegens ceue lichte temperatuurverhoo- ging. Zij hebben evenwel vertrouwen, maar wachten voor het doen eener ver klaring tot zij zien hoe de spijsverteriug werkt. Dr Lapponi heeft weêr den nacht in het Vatikaau doorgebracht. De Paus heeft de dokters geluk ge- wenscht over de behendigheid, met welke zij de operatio hebben gedaan. Hij heeft zelf de gezondheidsbulletijns willen lezen en zegde toen Mij duukt dat er geene reden is om zich ongerust te maken. Tot hiertoe heelt men in het Vatikaan meer dan 10,000 brieven en telegrammen ontvangen uit alle deelen der wereld. Men schrijft do lichte toeneming der temperatuur toe aan het feit, dat Z. H. niet strikt de voorschriften van de ge neesheeren volgt. Hij heeft in den na middag eenigo telegrammen gelezen en zich vermoeid. De geneesheeren hebben nu streng den toegang tot de kamer des Pauzes verboden. Ten 1 ure vau den nacht werd van wege het Vatikaan bericht, dat de tempe ratuur vau deu Paus gedaald was. Alles is rustig in het Vatikaan. Naar professor Mazzoni aan vrienden verklaarde, zou alle gevaar nog niet ver dwenen zijn. Op Zaterdag 25 Maari aanstaan- an^de zal alhier, op de Iloutmerkt, eene buitengewone Veemarkt, ge volgd vau eenen prijskamp voor vet vee gehouden worden. Eermetalen ea geldprijzen zullen uitgeloofd worden. Plaatsgebrek noopt ons de afkondiging der affiche tot ons nujumer van Zondag aanst. te verschuiven. MAATSCHAPPIJ Algemeene Vergadering der Leden op Zaterdag 11 Maart,om 8 '/zuren 'savonds, ter estaminet Het Metershuis bij M. Frans De Wilde, Groote Merkt. dienstdoende Apotheker Zondag 5 Maart 1899, Mr Callebaut, Boter markt. Aalst. In zitting vau den Gemeen teraad van gister vrijdag, zijn agent van politie benoemd Karei Tallier, Karei Do Decker, Frans Petit en Seraphion Podevyn, nu heden nachtwakers. Karei Colson, Willem Van Renterghem en Prosper Buys. L. Gits is agent van lstc klas benoemd. Botermarkt.- Heden zaterdag werden 683 klonten boter ter markt ge bracht, wegende to samen 5460 kilos. Aalst. St.-Martinuskerk. Zondag aanst. 12 Maart,zal ten Stadhuize, zaal des Gemeenteraads, ten toon gesteld worden, bet ontwerp van voltrekking onzer hoofdkerk van St.-Martinus, volgens de plans opgemaakt door deu heer Julius Goethals, stadsbouwkundige. Wij sporen al onze geachte Medebur gers aan de plans te gaan bezichtigen. Ongeluk. Woensdag morgond, l,n dezer, rond 7 u'eu is het kind Smekens Desiré, oud 3 jaren, zoontje van Jozef en De Sadeleer Leonie in eene kuip ziedende water gevallen, terwijl de moeder eene andere kuip water naar buiten droeg. Dokter Hertekant verzorgde het jongetje doch 's anderdaags overleed het ten prooi aan de schrikkelijkste pij nen. Postkantoor van Aalst. De eigenaars van spaarboekjes uitgegeven voor 1 Januari 1899 zijn verzocht dezelve in te brengen voor het inschrijven der intresten. Denderleeuw. [n den nacht van ZoDdag 11. is er om 4 uren brand ontstaan ter wo-' ning van de Wc Caigoau. Do huisraad, een schaap, eene geit, een varken en al de hoenders zijn in den brand gebleven. Ongelukkiglijk was niets verzekerd. Tot meerder onheil duelde het vuur zich mede aan de woonstede van Aug. Beeckman eu alles werd door 't vuur ver slonden. Gebouwen, meubels, beesten alles, in een woord, is gelukkiglijk ver zekerd. Eene som van 400 franks werd gedurende den brand bij Beeckman ge stolen. De dader is tot hiertoe onbekend gebleven. Eenige liefdadige personen speken van een Concert te geven' ten voordeele der ongelukkige We Caignau. Onrust en rust. Die moeder welke zjch bekommert, zich verontrust Jj als ze denkt aan 't lot dat de wisselval ligheden der toekomst aan hare kinders voorbehouden, schrikt toen haar echtge noot spreekt van zich te verzekeren. Is dat logisch Welke verontschuldiging, welke ver- rechtveerdiging kan zij vinden om zich te verzetten tegen de verzekering, die onuit putbare brou waar zij met volle handen kan putton het geluk voor de haren en rust voor haar eigen bestaan Zij moet tot zich zelve zeggen dat niets broozer is dan de fortuin men houdt haar, zij veigaat ih rook, men denkt ze te houden? zij ontsnapt. Niets is beter om haar te vereeuwigen en zelfs haar te doen voortbrengen dan de combinatiën en de winsten van de Mutual Life. - De feiten zijn bewijzend, onbetwistbaar: De Mutuaal Life b heeft als winst, aan zijne verzekerden, meer dan een half milliard franks betaald, verbeeldende een vergeldende intrest der ontvangone in tresten. De verschotten bij overlijden overtref fen een milliard. Zijne verzekeringen in loop bereiken 5 milliards. Geene Compagnie kan meer zekerheid aanbieden, meer voordeelen, meer winst gevende combinatiën. Om er u vau te overtuigen, wendt tot don zetel der Mutial Life n to Brussel, 156, Nieuwstraat. ~VJT¥ der Nationale Wapenfa- V LLiUÖ bdek vaij Herstal De bijval der velos F.jN met kettiDg is zeker verleden jaar zeer groot geweest maar deze der Chaioless (zonder ketting), zal, te oordcelen naar de ODtvangen be stellingen nog veel grooter zijn. Zou dit anders kuunen Goede, kloeke machicn, licht, goed rollende, knap afge maakt... en de waarborg. Ellce Icooper van een rijwiel te Gent of gelijk waar mag zich alle beschadigde stukken kosteloos doen vervangen door gelijk welken agent in België. F. N. N° 1 fr. 250, F. N. Luxe fr. 300, Chninless (zonder ketting) me-t Dunlop fr. 400. Agenten Toor Aalst. Amedóe Corael, Groote MarktGustaaf Leveau, mecani cien, Vaartkaai Victor Segers, mecani cien, Leopoldstraat, 61 Camiel Scbotto, to Suttegem en Aalst. tol 6.55 den meterchineesch, jipaansch, enz., in de nieuwste kleuren en leckeningen, alsook zwarie, witte en gekleurde Henncl>er£-ZU<lc. van af 05 cent. tot fr. 28.60 den meter eflcn, geribd, gekwadrilleerd, bewerkt, Damas, enz. (ong. 810 kwal. en 2000 kleurscba- keeringen en versch. teekeningen), vracht- en tolvrij te hult besteld. Monsters per koerende. S. Heimtiiri. furie* in ZIUii«.«i!.i,ra.i. Zirö. Zie notai-iëele Annoncen op tie •i"" Bladzijde. van Reizigers, Klerken en Patroons. Zondag 5 Maart, verplichtende storting voor de leden der spaarkas, van 11 '/e tot 12 uren. Priesterlijke benoeming. De E. H. Tack, professor in St-Jozefs- gestiebt te St-Nikolaas, is onderpastoor benoemd te Waesmunster, in vervanging van den E. H. Van Caelenbergh, die, om gezondheidsredenen, zijn ontslag heeft gegeven. Dc E. II. Van Single is pro fessor benoemd te St-Nikolaas. De E. H. Goeminne, priester in het Seminarie, is coadjutor te Heldergem be noemd. Zaterdag Tarwe Masteluin 4 Maart 1899 fr. 16,50 a 17,50 14.50 a 15.50 12.00 a 12,50 00,00 a 00 00 16.00 a 17.00 4,50 a 5,00 0 00 a 7,47 a 1,53 a 2.30 a Garst Haver per 100 kil. Aardap. roode de 100 kil. Aardap. (geele nieuwe) Boter per 3 kil Eiers de 25, Vlas, de 3 kil. Viggenen, per koppel r. 40.00 a 55,00 Ajuin.lOOkil.fr. 9.00'a 9,50 volg.kw. Hop 0 baal nieuw gewas, fr. 000 a 000 volgens kwaliteit. POPERINGE. Hop fr. 128. 0,00 8,55 1,71 2.70

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 6