Huis OTTO KOENTGES DEN DENDERBODE Marktprijzen. SIROOP VAN D' VANIER TER DRUKKERIJ Alfons DE BOLLE, ATTENTIE!!! Willem De Winter, Eerste Communie. In de groote RoodeLaars Landbouv/gerief. -0T%ke°°rp Over te nemen.JWel/ekalan- Algemeene Assurantiën Mr en Me RYNVELD Bouwgrond te koop, Tc verkrijgen HUIS J. De Troch-Borreman, Vereenigde Nijveraars. CORSETS. Zout-en Vleeschrookerij Photographic A. Palatzky AALST Aan de Boschplanters. Uit der hand te koop. 7. Kerkstraat, 7, Aalst. i S. Sedeyn-De Backer, BERICHT. Govaert Aim:, Groothandel. Robert E. Jonckheere, GASFABRIEK VAN AALST. Handel In Houillekolen. Geen gruis, zuivere grove galjetten. STOOMVERWERIJ bij Alfons WILLEMS, ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten HUISMOEDERS Emiel MEGANCK APOTHEKER, GEERAARDSBERGEN, 6 Maart Tarwe per 100 kilo 19,00 a 00,00 Masteluin 17.00 a 00,00 Kegge 15.00 a 00.00 Haver 17,00 a 00,00 Boonen 18,00 a 00,00 Aardappelen 6,00 a 0,60 Boter 2,7i a 2,95 Eieren, de 55, 1.Ï0 a 0,00 Vlas, per kilogr. 0,9b a 0,00 VEEMARKT: Verkocht 550 verkens en 515 hoornbeesten. SOTTEGEM, 7 Maart Taiwe de 100 kilogr Masteluin Rogge Haver Buter de kilo Eieren 17.00 a 18 00 00,00 a 00,00 15.00 a 11,00 16.00 a 17.00 2.80 a 3.00 13,0 a 1,60 DENDERMONDE 6 Maart Tarwe per 100 kilos 16,50 a 00.00 Masteluin Rogge Haver Carst Ljnkoeken Koolzaadkoeken Raapkoeken 00,00 a 00,00' 1-2,00 a 00,00 16,00 o 00,00 00,00 a 00.00 18,00 a 00,00 00,00 a 00,00 10,00 a 00,00 HASSELT. Boter, de kilogr.fr. 2,8' LEUVEN, 6 Maart 1899 Inlandsche tarwe p. 110 Hl.nieuwe 13.00 a 16,00 Handelstirwe 16,50 a 00.00 Vreemde tarwe 00,00 a 0,000 Koorn 12.25 a 12,75 Handclskoom 12,25 a 00,00 Voedcrhavcr 16,25 a 00,00 Rrouwhavei 16,75 a 00,00 Gierst 17,00 a 17,50 Mout 00,00 a 00,00 Meel, t' kwaliteit van t»>te I ruven genomen per 100 kilos 22,50 a 00 00 Fijnste fijn meel Remy 26,50 a 00,00 Grove taiwe zemeleu 12,50 a 00,00 Koolzaadolie, per hectol ter 50,OC a 00,00 gezuiverd 55,00 a 00,00 Lijnolie 43.00 a 00,00 Koolzaad 00,00 a 00,00 Lijnzaad ('0.00 a 00,00 Raapkoeken, per 100 kilos 15.00 a 00,00 Lijnkosken 19,00 a 00,00 Aar Jappels, per 100 kilos 4,50 a 0,00 Strooi 3.00 a 0,00 Hooi 5,00 a 0,00 Boter, de kile 2,90 a 0,00 Eiers.de 26 1,73 a 0,00 Weinig granen ter merkt; de landbou wers bieden weinig tarwe aan en de koo- pers weerlioudon zich zeer; weinig ver handelingen en de tarwe is in afslag van 25 centiemen. Bij de sluiting zeer kalm. Koorn vast. Havers weinig aangeboden afslag 25 centiemen. Demeelen behouden hunne prijzen ondanks groote kalmte. Zemelen vast. VEEMARKTEN. ClIREGHEM-AN DERLECI1T. 7 Maart Varkensmarkt.Ter merkt gebracht 1518. Getal te koop gesteld 1327—Prijs perkil. levend gev. fr. 0,78 a 0,88 ANTWERPEN. Prijzen van het vee, op de markt maandag lest gehou den: Beesten verkocht. Besteedde prij zen op voet. 98 ossen, 0,02 lot 0,82 112 koeien, 0,00 0,00 30 veerzen, 0,55 0,75 41 stieren, 0,50 0,70 21 kalveren 0,90 1,10 THIENEN, 7 Maart Op de veemarkt werden verkocht 402 hoorbeesten en 784 varkens. BRUSSEL, 7 Maart Varkensmarkt - Getal te koop gesteld 855 Prijs pa kilogr. levend gewogen fr. 0,79 a 0,89— KORTRIJK 6 Maart Ter veemarkt werden te koop gesteldt koeten 1421 stieren, 43 veerzen, 94 ossen, 10 totaal: 289 BRUGGE, 7 Maart Ter veemarkt van heden lelde men 269 hoornbeesten, waaronder 79 stiers van 275 a 500 fr. verkocht 79 50 ossen van 275 a 500 Ir. 50 00 melkkoeien van 000 a 0r0 fr. 0 60 vette koeien van 200 a Ir. 450 60 80 veerzen van 180 a 400 tr. 75 PARIJS-La Villette. 8 Maart Ter markt verk. lek. 2'k.3*kil. Ossen 1 2978 2743 1 44 1-30 1-15 Koeien i 7o9' 779 1-40 1-25 1-10 Stieren 293, 265 1-00 0-90 0-80 Kalveren—! 1184 1093 2-05 1-85 1-65 Schapen 18838'17628;i-95|l-75 1-55 Varkens 3226j 3226! 1-56 1-50 1-45 HUIS VAN VERTROUWEN. Behanger, Garnierder, Kerkstraat, 1, AALST. AMEUBLEMENT. Buitengewone keus van Behangpapieren tegen prijzen buiten alje concurrent ie. MAGAZIJN van gegarnierde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapijten, Carpetten, Foyersin alle slach, Stoffen, Tafeliapijten en witte Gordijnen. Linoleum-Tapijten zelfde prijzen van 't fabriek, Toile cirées, Toiles gommées, Galleries, Stores en Fiinjen. Wollen Matrassen, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga zijn, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe nen Draperiën, nationale Vlaggen en andere décocatieve Voorwerpen voor kerken en feesten Het Huis gelast zich met 't versieren van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles wat dun stiel betreft binnen en buiten de Stad. Men schrijft van heden af in op de Nieuwe Belgische Illustratie, geillustreerd Familieblad voor alle standen. Prijs per jaar 4 fr., per Post fr. 4,50, betaal- baar op voorhand. De inschrijvingen j worden ten Bureele van den Denderbode j ontvangen. MOLENSTRAATN" 8, AALST. MAGAZIJN van alle soorten van Eersie Communie- hoedekens, manshoeden in zijde en castor, mutsen en al ander kindergoed aan zeer gematigde prijzen. Wil gij goed gediend zijn, doet uwe aankoopen in het HUIS VAN VERTROUWEN OST-IILILEBROECK, Leopoldstraat5, (achter het Oud Stadhuis), daar vindt gij: voolen, rokken, hemden, in een woord, alle Eerste Communie arti kels vnor jongen en meisjes. Men kan er altijd krijgen damen- en kinderhoeden in alle prijzen, corsets, rok ken en ander ondergoed stoffen voor kleederen, flanelle, hemden voor hoeren endamen, manchetten, faux-cols, beste lijnwaad, servetten, handdoeken en al wat de lingerie betreft. Gewatteerde spreien, wollen en katoe nen sargiën, een vollen keus van gordijn- goed in allo dessins en prijzen. Hot huis heeft ook alle slach van bou quets en korfjes voor huwelijken, verja- rings-en huIdigiDgsfeesten, in natuurlijke en gemaakte bloemen ook lijkkronen in natuurlijke en gemaakte bloemen, in peerlen en metaal. Er zijn te krijgen de beroemde naai- machienen, systeem Kayser; op termijn of met 10 t. h. op comtant. Spoedige be diening en ter trouw. Leest en oor«leelt! Geld te winnen Om rede dat er heden zooveel carton verwerkt wordt, is 't noodig'tgoed werk aan het geëerd publiek te doen kenneD. Ons werk van ouds gekend zijnde voor de bestoen goed waterdicht gewaarborgd sterk en gansch van goed leder gemaakt, wordt door de beste werkers afgewerkt; den hoogsten Ioob aan de werklieden be talende en door den grooten verkoop ods met een klein winst tevreden houdende kunnen wij UEd. verzekeren dat ons werk al andere overtreft in deugden en verre onder een ander staan in prijs. Het .schoon werk voor heeren, damen, jongens en meisjes, kan op maat gemaakt worden gelijk het geteekend staat, de prijzen buiten concurentie. Een overzicht op de prijzen zal UEd. overtuigen. Bottinnen voor heéren te beginnen van fr. 5,95, boste fr. 8,50 bottinnen voor damen te beginnen van fr. 3,95, beste fr. 6,95; kinderbottinnen te beginnen van fr. 1,95 tot 3,50 kinderschoentjps te be ginnen van fr. 1,25; witte haren, blauwe verlakte, geele cuir russe, zwarte ver lakte en leeren schoentjes alles gewaar borgd op leder. Wij gelasten ons met alle herstellingen van de schoenen die elders zouden mis maakt zijn, te klein of te groot, en voorts alle reparatien worden aanvaardt en goed afgewerkt. LET WEL OP HET ADRES TL. SPEECKAERT-SMEKENS, Lange Zoulstraat, 12, Aalst. Bijzondere schoone keus voor de Eerste Communie: jongensbottinnen te begin nen van fr. 4,95 meisjesbottinnen te be ginnen van fr 3,95; extra schoone witte schoentjes gansch leder fr. 3,25. Punu een weinig de keuken LCIIt; 111 HU kennende doch goed voor alle ander werk vraagt eenen dienst. Adres: Theresia Lievens, te Aygem, Op- aygem, bij Burst. goede stortkar en ploeg, bij Cam. De Smpt-Vermassen, te Erpe, Vijf Huizen. MAATSCHAPPIJ deerden mer- ceriewinkel, te Aalst. Adres te vragen ten bureele van Denderbode. o brandgevaar, op het leven ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den IJzerenweg en Tramways. j HOOFDAGENT August De Winter, AALST, NieuuistraatN° 17. te Aalst, aan de Kapel der Mmileschetten, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H. Speeckaert, Korte Zoutstraat.of aan den heer Notaris Limpens, Vrijheidstraat. straat, 3, te Aalst, alle soorten van fruit- boomen, alsook canada en wilgen plant soenen, Spaansch hout, enz. enz. Lange Zoulstraat, N' 42. Specialiteit van gebrande koffies en echte Mcka d'Arabie, alsook conserven, qiscuiten en al wat denartikel van spece rijen betreft. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Acli. EEHAN, Hoogevesting, fabriek van chemische mestoffen te Aalst. Veuve LAURIE, 57, RUE S'-ANNE, 57, A LOST. Ces corsets qui ne sont faitsquesur mesure, donnent A la fsmme una taille idéale; ils sont reeommandés pour leur légèrilé et leur forme graeieuse. Nos corsets de ville, de repos, de con- valesance, de flllette, sont exécutés dans les trois jours. gediplomeerde Chirugijn- TANDMEESTERS, zijn dagelijks te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zoutstraat, AALST, voor alle operatiën in den mond zonder de minste pijn, plombeeren, zuivering van zwarte tanden, enz. Specialisten voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatien van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zichten huize. volgens het nieuw stelsel. De ondergeteekende heeft de eer aan het publiek kenbaar te maken, dat bij eoneZout- en Vleeschrookerij volgens het nieuw stelsel komt in te richten en zich gelast van 15 September aanst. met het zouten en rooken van rund- en varken- vleesch aan de volgende prijzen. Tongen per stuk aan 0,40 Hespen n 0,85 Buiken 0,70 gerookt 0,80 Filets 0,50 Door mijne gematigde prijzen, goede bezorging en spoedige bediening, hoop k de gunst van eenieder te genieten. V. Meganck-Rollier, Nieuwstraat, 1AALST. 16 Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt ich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kun stig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. 4 i' aux collectionneurs des car- /m. VIS tes-postalesillusirées.Toutes les cartes-postales avec vues de n'importe quel pays sont expediées a l'adresse du collectionneur. Chaque carte portera le timbrepostal de la ville origi- naire. Prix la pièce 0,20. Correspondent pour Alost et environs: Georges Van de Putte, rue courte du Sel, 31, ALOST. TE KOOP, 25000 elzen planten kloek en straf, van 75 c. tot 1 m. 25 c. lang, 500 doorn voor hag» n, 300 kanada- 100 olmen en 100 acasiaplantsoenen, bij Jean Limpens-Caudronboomkweker en meubelmaker, Brusselschestraat (Pont straat), 38, Aalst. Zeervoordeeligen Bouwgrond, dienende tot het bouwen van 14 huizen met hof, zavel en goedgekeurde plans, alsmede 360,000 goede karreelsteenen staande op zelfden bouwgrond te Aalst. Zich te bevragen bij M. Leonard Stal- paert, Zaakwaarnemer, Gentschestraat, 19, te Aalst. K O O 1» X uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw DLOENIENiMAGAZIJNI Bijzondere keus van bloemen en p'an- ten voo hst versieren van kapellen en kernen. Alles wordt volgens de goesting der koopers gemaakt. Bloemen, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. Prijzen buiten alle concurentie. LET WEL OP HET ADRES J. A.SchcIlinck-De Keyset* AALST, Kerkstraat, 7, nabij de Groote Markt. Ehlaba waar gaat gij naar toe? I Naar de Visscherij van IN DEN GOEDEN KOOP, Nlieuwetraat, 36. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van Zeolandschen visch, alsook zalm, tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schelvisch, roobaarden, pladijs, makreelen, geer- I naart, geparkeerde mossels por kilo, kreeften, krabben, Hollandsche haring, Hollandsche pekelharing, ook eerste kwa liteit van Zeelandsche oesters aan iO fr., 8 fr. en 6 fr Alles vrij thuis besteld. Te bekomen bij De Boe-De Coninch, Nieuwstraat, Aalst Oostendsche oester le kw. 12 fr. per h. Zeelandsche extra 8 fr. per h. Zeelandsche .1° - 5 fr. per h. Door zijne goede waren en zorgvuldige bediening beveelt hij zich aan de gunst van eenieder. Miii'ché-au boia, T, A1o>k1, TISSAGE DE TOILES, Spécialité de sacs en lous genres. o Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, a Oignons, a Grains, etc. etc. BAches Imperméables. GA PARAGONS, FICELLE S .fl Tp lrnnn Bouwgronden gele- r* gen aan do Scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij bet Hospitaal. Zich te bevragen bij den NotarisDePauw, Keizerlijke Plaats, te Aalst. Ta Lnnn C'rca 14000 El/.en- 1 c; tvuujj» p|anlen? 3jaar oud. Zich te wenden bij den Notaris De Pauw, te Aalst, Pic-Nics en gezouten Spek, Olijf-, OSillelten-, Sesam-, en Catoenolie ge waarborgd zuiver, gebrande Suikerij- Peeën, groeDe en gebrande Koflies, gedroogde Fruiten. ANTWERPEN. 4 I INI X .1 ACOBt 4TRAAT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuisohen in 't droog van allo stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleedercn, tapijten, eai salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wassehcn en solferen vanbedde- dekens, Verwen en wassehen in 'l droog van Handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in 24uren geleverd (huis gesticht in 1876). Prijs volgens samenstel vraagt prijs-couranl) Al onze veiwaardigde kunslvetten bevatten1. De stikstof ondef vorm van nitraat en ammoniak-, 2. Het pliosphoi-zuui* onder vorm van superphosphaat; 3. De potasch ondervorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoilon aan den prijs van den dag. Zuivere blauwe aluin. Middel tegen de aard- appelplaag en 't zwart der granen. VergruizerB YERMOREL aan laagste prijzen vraagt de BEREID DOOR dit vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. Inderdaad de onophoudende aanbevelingen eener groote menigte geneesheeren welke er gedurende vijftien jaren de proef van gemaakt hebben, de altijd aangroeiende bijval welken zij overal geniet,eindelijk de eervolle onderscheidingen be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van hare uitmuntende kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltonis. Deze aangenaame siroop verzuurt nooit en bewaart zich ten allen tijde. Om gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragen van den be- reider in het glas afgegoten en rechtstreeks genomen worden ter Algemeen en eenig depót Apotheek Emiel MEGANCK» Leopoldstraat, 7 nabij het Stadhuis), AALST van gelast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerkes zooals; boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandaten wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- en visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek-en steendrukkerssliel betreft. Groote en schoone keus van doodbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz Schoon werk spoedige bediening on gematigdn prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4