Huis 0 T T 0 KGENT GES DEN DENDERBODE Marktprijzen. Voor hoest, Handel in Houillekolen. bij Alfons WILLEMS, sTröop VAN D' vaniee TEE DEUKKERIJ CORSETS. 7. Kerkstraat, 7, Aalst. S. Sedeyn-De Backer, HUIS J. De Troch-Borremau, Mr en Me RYNVELD Louis DE NAEYER, Algemeene Assurantiën YB1TTB accide carbonique naturel liquide Govaert Ainé, Vereenigde Nijveraars. Balsempillen van F. Callebaut Voor maagpijn, Zout-en Vleeschrookerij Alfons DE BOLLE, Groothandel. Robert E. Jonckheere, I Onmogelijke concurrentie GASFABRIEK VAN AALST. Geen gruis, zuivere grove galjetten. ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten STOOMVERWERIJ HUISMOEDERS Photograpbie A. Palatzky AALST Grondcrediet van Belgie GEERAARDSBERGEN, 17 April Tarwe per 100 kilo 19.00 a 00.00 Masteluin 17.00 a 00.00 Recge 15 00 a 00.00 Haver 17.00 a 00.00 Boonen 17.00 a 00,00 Aardappelen 5.00 a 0,00 Rnler 1.99 a 3,41 Eieren, de 25. 1.50 a 0,00 Vlas, per kilogr. 0.07 a O.OO VEEMARKT Verkocht 726 verkens en 4oo hoornbeesten. SOTTEGEM, 18 April Taiwe de 100 kilogr Masteluin Rogge Haver Boter de kilo Eieren 16.00 a 17,00 00,00 a 00.00 15.00 a 11.00 16.00 a 17.1 O 2,00 a 2.24 1,50 a 1,60 DENDERMONDE 17 April Tarwe per 100 kilos Masteluin Rogge Haver Garst Lijnkoeken Koolzaadkoeken Raapkoeken 15.50 a 16.00 00,00 a 00,00 12.50 a 00,00 10.50 a 00.00 00.00 a 00,00 r.00 a 00,00 00,00 a 00,00 11,00 a OO.OO HASSELT. Boter, de kilogr.fr. 2,80 LEUVEN, 17 April 1899 Veuve LAURIE, 57, RUE S'-ANNE, 57, ALOST. Ges corsets qui ne sont faits que sur mesure, donnent k la femme une taille idéale; ils sont recommandés pour leur légèrité et leur forme gracieuse. Nos corsets de ville, de repos, de con- valesaDce, de fillette, sont exécutés dans les trois jours. KOOI* X uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw bloemenmagazijn Bijzondere keus van bloemen en plan ten voo" het versieren van kapellen en kerken. Alles wordt volgens de goesting der koopers gemaakt. Bloemen, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. Prijzen buiten alle concurentie. LET WEL OP HET ADRES J. A.SchelIinck-De Keyser AALST, Kerkstraat7, nabij de Groote Markt. Inlandsche tarwe p. 1W kü.nieuwt Bandelslarwe Vreemde tarwe Koorn Haodelskoorn Voederbaver Brouwbaver Gecrst Mout Meel, 1' kwaliteit van tarwe, te Ieuven genomen per iOO kilos Fijnste lijn meel Remy Grove tarwe zemelen Koolzaadolie, per hectol ter gezuiverd Lijnolie Koolzaad Lijnzaad Raapkoeken, per 100 kilos Lijokoeken Aardappels, per 100 kilos Strooi Hooi Boter, de kilo Eiers, de 26 15.21 6,25 15,75 a 00,00 00,00 a 0,000 13,00 a 00,00 12,50 a 00,00 16,25 a 00,00 16,75 a 00,00 17,00 a 17,50 00,00 a 00,00 22,00 a 00 00 26,00 a 00,00 12,50 a 00.00 50,0C a 00,00 55,00 a 00,00 40.00 a 00,00 00.00 00,00 a 00,00 15,00 a 00,00 19,00 a 00,00 4,75 a 0,00 3,00 a 0,00 5,50 a 0,00 2,60 a 0,00 1,80 a 0,00 Markt levendiger en meer landbouwers die stalen tarwe aanbieden. Merk vast en loten vlug verkocht. Onveranderde prijzen. Koorn weinig aangeboden. Ha- vers vast. In meelen weinige verhande lingen en zwakke prijzen. Zemelen zwak ker. VEEMARKTEN. CUREGHEM-ANDERLECI1T. 18 April Varkensmarkt.Ter merkt gebracht lö50, Getal te koop gesteld 1374—Prijs perkil. levend gew. fr. 0.76 a 0,86 ANTWERPEN. Prijzen van bet vee, op de markt maandag lest geliou den: Beesten verkocht. Besteedde prij zen op voet. 92 ossen, 0,64 tot 0,84 115 koeien, 0,00 0,00 4? veerzen, 0,55 0,75 60 slieren, 0,45 0,65 26 kalveren 0,80 1,00 THIENEN, 18 April Op de veemarkt werden verkocht 438 hoorbeesten en 285 varkens. BRUSSEL, April 18 Varkensmarkt, - Getal te koop gesteld 575 Prijs pa. kilogr. levend gewogen fr. 0,78 a 0,88— KORTR1JK 18 April Ier veemarkt werden te koop gesteldt koeien 177 stieren, 61 veerz.en, 126 ossen, 18 totaal: 301 BRUGGE, 18 April Ter veemarkt van heden telde men 336 hoornbeesten, waaronder 95 stiers van 200 a 650 fr. verkocht 90 60 ossen van 300 a 600 fr. - 55 00 melkkoeien van 000 a 0f0 fr. 0 75 vette koeien van 250 a fr. 550 - 75 110 veerzen van 175 a 400 fr. 98 PARIJS-La Villette. 17 April Ter markt verk. lek. 2ek.3*kil. Ossen I 3068 2768 1 46 1-30 1-15 Koeien j 1038 1009 1-42 1-25 i-10 Stieren j 369 337 1-05 1-95 0-85 Kalveren i486 1267 2-05 1-85,1-05 Schapen 122930 19730 1-95 j 1-7511-55 Varkens —I 3188; 3183 1-54 1-50Ü-40 Ehlaba waar gaat gij naar toe? Naar de Visscherij van IN DEN GOEDEN KOOP, Nieuwstraat, 36. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van Zeelandschen visch, alsook zalm, tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schelvisch, roobaarden, pladijs, makreelen, geer- naart, geparkeerde mossels per kilo, kreeften, krabben, Hollandsche haring, Hollandsche pekelharing, ook eerste kwa liteit van Zeelandsche oesters aan 10 fr. 8 fr. en 6fri Alles vrij thuis besteld. Lange Zoutstraat, NT 42. Specialiteit van gebrande koffies en echte Moka d'Arabie, alsook conserven, qiscuiten 3n al wat denartikel van spece rijen betreft. gediplomeerde Chirugijn- TANDMEESTERS, zijn dagelijks te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zoutstraat, AALST, voor alle operatiën in den mond zonder de minste pijn, plombeeren, zuivering van zwarte tanden, enz. i Specialisten voor het maken van tanden a volledige gebitten aan alle prijzen a alle stelsels 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatiën van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zichten huize. Geerardbergschestraat34, Aalst. MAGAZIJN van alle soorten van papieren zakken en wit papier (cassé) voor winkeliers, alsook emballeer- en brouwerspapier, alle soor ten van wijn- en likeurflesschen. Door de goede hoedanigheid zijner waren, vei hoopt hij de gunst van een ieder. MAATSCHAPPIJ tegen brandgevaar, op het leven en ongelukken van allen aard. Benige Premie Ongelukken op den IJzerenweg en Tramways. HOOFDAGENTAugust De Winter, AALST, Nieuwstraat, N° 17. Un premier établissement pour la fabrication de l'ac- cide carbonique désire concéder la DK SON Miirclié-au bois, T, Alost, TISSAGE DE TOILES, Spécialité de sacs en tous genres. o Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, A Oignons, a Grains, etc. etc. BAches Imperméables. GA PARAGONS, F I CELLES. Verzekering tegen brandgevaar. o— Hoofdagent M. Acti. EEA1AIN1, Hoogevesting, fabriek van chemische mestoffen te Aalst. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigbeid of asthma is er niets beter dan de 1,25 de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt AALST. voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverleering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van F. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt, AALST In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50, Zenuwkoortspillen tegen flerecjjn in 't hoofd fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen fr. 1,00. Pakken voor de kalverziekte fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Remedie tegen 't snot der kiekens, enz. MAGAZIJN van gewaarborgd voor één jaar. P.-J. Lomhaerta, meubelma ker, in de Leopoldstraat, N# 23, rechtover den Berg van Bermhertigheid, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek dat bij hem alle soorten van meu- belsite bekomen zijn zooals bedde i j acajou, nolelaar, kerselaar en olm lava bos, commoden, kleerkassrn, bufetten in acajou, notelaar, enz., enz, tegen zeer ge matigde prijzen. volgens het nieuw stelsel. De ondergeteekende heeft de eer aan het publiek kenbaar te maken, dat hij eene Zout- en Vleeschrookerij volgens het nieuw stelsel komt in te richten en zich gelast van 15 September aanst. met het zouten en rooken van rund- en varken- vleesch aan de volgende prijzen. Tongen per stuk aan 0,40 Hespen - - 0,85 Buiken 0,70 - -<• gerookt 0,80 Filets 0,50 Door mijne gematigde prijzen, goede bezorgiDg en spoedige bediening, hoop jk de gunst van eenieder te genieten. V. Meganck-Rollier, Nieuwstraat1, AALST. HUIS VAN VERTROUWEN. f Behanger. Garnierder, Kerkstraat, 1, AALST. AMEUBLEMENT. Buitengewone keus van Behangpapieren tegen prijzen buiten alle concurrentie. MAGAZIJN van gegarnierde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapijten, Carpetten, Foyersin alle slach, Stoffen, Tafel tapijten en witte Gordijnen. Linoleum-Tapijten zelfde prijzen van 't fabriek, Toile cirées, Toiles gommées, Galleries, Stores en Fiinjen. Wollen Matrassen, Crin végótal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga zijn, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe nen Draperiën, nationale Vlaggen en andere décoratieve Voorwerpen voor kerken en feesten Het Huis gelast zich met 't versieren van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles wat den stiel betreft binnen en buiten de Stad. Pic-Nics en gezouten Spek, Olijf-, (Eilletten-, Sesam-, en Catoenolie ge waarborgd zuiver, gebrande Suikerij- Peeën, groene en gebrande Koflies, gedroogde Fruiten. ANT "W E R I» E N a aux collectionneurs des car- AVIS tes-postalesillusirées.Toutes les cartes-postales avec vues de n'importe quel pays sont expediées k l'adresse du collectionneur. Ckaque carte portera le timbrepostal de la ville origi- naire. Prix la pièce 0,20. Correspondent pour Alost et environs: Georges Van de Putte, rue courte du j Set, 31, ALOST. Van beden af te bekomeD eerste kwa liteit van groffe !Iouillekolen,aan 1,15 fr. de 51 kil. met den zak, vrij t'huis gele verd, lij Leopold Corthals, bijgenaamd "'eperk. >ek Hoogstraat, 43, Aalst. Pianos te koop en te huren. Pianos van occasie. Magazijn van muziek. Muziekspeeltuigen en toebehoorten Van Kerckhove-Coessens, Albert-Lienarlslraal, 20, Aalst. pour Alost et environs a une firme solvable. Offres sous n* 3154 au Bureau d'annonnes G. L. Daube et C°, Cologne. (HUIS 6ESTICHT IN 1876). Prijs volgens samenstel vraagt prijs-couranl) Al onze vervaardigde kunstvetten bevallen: 1. D© stikstof onder vorm van nitraat en ammoniak', 2. Het piiospliorzuui* onder vorm van superphosphaat; 3. D© potascli onder vorm van oplosbare zouten. Zeer roordeelige prijzen van 8 tot 17 ffank de 100 kilogr. vólgens iuktid. Nitraat van Soda en andere Grondstofion aan den prijs van den dag. Zuiver© blauwe aluin. Middel tegen de aard- appelplaag en 't zwart der granen. Vergruizere VERMOREL aan laagste prijzen SINT JACOBBST BAAT, 13.BBÜGGF,. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST bijzondere verwerij van zïjden met SPANTDIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, en salongarniluren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen vanbedde- dekens Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden In 24 uren gelsvird vraagt de 16 Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt ich aan voor allo slag van portretten, familiegroepen enz, kun stig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ TE BRUSSEL, GEVESTIGD IN 1835. Kapitaal 13 inillioen. Het Grondcrediet plaatst geld op hypo- theek, ten spoedigste, en aan de voordec- ligste voorwaarden, en geringen intrest, op landen,gebouwen en huizen in opbouw, in dit laatste geval worden de kapitalen naar ma teder opbouwing ter hand gesteld. Deze leeningen zijn terugkeerbaar 't zij in eens, 'tzij bjj driemaandelijksche be talingen, en in eenen vast te stellen ter mijn van jaren. Indien de geldliehter het verzoekt, kan hij eene verzekering op het leven aangaan om in geval van overlijden het thans nog verschuldigde kapitaal door de verzeke ringmaatschappij afgelost te worden. Het Grondcrediet van Belgie geelt ook obligatiën uit aan drager van 100, 200, 500 en 1000 franks, intrest betaalbaar per semester. Deze obligatiën gewaarborgd zijnde i° door de hypothecaire geldleeningen en 2° door bet maatschappelijk kapitaal en reservefonds beloopende tot 17,000,000, is er dus geen geruster middel om geld uit te zetten. Algemeene agent voor Aalst en omlig gende MDe Pauw, notaris. Keizerlijke Plaats, 65, Aalst. BEREID DOOR Emiel MEGANCK APOTHEKER, dit vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. Inderdaad de onophoudende aanbevelingen eener groote menigte geneesheeren welke er gedurende vijftien jaren de proef van gemaakt hebben, de altijd aangroeiende bijval welken zij overal geniet,eindelijk de eervolle onderscheidingen be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van hare uitmuntende kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltenis. i Deze aanqenaame siroop verzuurt nooit en bewaart zich ten allen lijae. Om gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragen van den -j reider in het glas afgegoten en rechtstreeks genomen wordenOer: Algemeen en eenig depót t Apotheek Emiel MEGANCK» Leopoldstraat, 7 nabij hot Stadhuis), AALS1 van selast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerkei zooals- boekwerken, aflichen, omzendbrieven, facturen, mandaten wissels, lrouwbrieven, doodbrieven- en beddekens, ttdres- eu visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles walde boek-en steendrukkerssliel betreft Groote en schoone keus van doodbeeldekens. Men eelasl zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens em Schoon work spoedige bediening en gematigd» prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4