Lion d'or, HuisOTTOKOENTGES Groote magazijnen Sioger's Naaimaehienen DEN DENDERBODE GENEZING ZONDER OPERATIE VAN KANKER, KLIEREN, ENZ. Bloedgebrek SÏROOP VAN Dr VANIER bij Alfons WILLEMS, TER DRUKKERIJ Zout-en Vleeschrookerij CORSETS. Vereenigde Nijveraars. Wijnen en Likeuren HUIS J. De Troch-Borremau, BERICHT. Govaert Ainé, 5 3 in het Gesticht WINDELINCX, pticlt in I860, 122, Gallaitstraat, Brussel. Onmogelijke concurrentie. Algemeene Assurantiën Alfons DE BOLLE S. Sedeyn-De Backer, Voor hoest Balsempillen van F- Callebaut Voor maagpijn, J". LOCTJS Aalslersche Volksbank. Gust. Van Branteghem-Ihmdalil Mr en Me RYNVELD Fhotomphie A. Palatzky AALST Matraswol, Fluimen en Donsen. G. Vande Casteele,Zoon De grootste bijval. GENT, Gouden Leeuwplaats, GENT. Groote te koopstelling der Nieuwigheden van 't Zomerseizoen. zijn de beste voor alle soorten van werk. Oude Kleerkoopersstraat, 51, Brussel. Eenig Huis te Aalst7. Albert-Liénarstraat, 7. Grondcrediet van Belgie ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten HUISMOEDERS STOOMVERWERIJ volgens het nieuw stelsel. De ondergetekende heeft de eer aan het publiek kenbaar te makei, dat bij •ene Zout- en Vleeschrookerij volgens het nieuw stelsel komt in te richten en zich gelast met het zouten en rooken van rund- en varkenvleesch aan de volgende prijzen. Tongen per stuk aan 0,40 Hespen 0,85 Buiken - 0,70 gerookt 0,80 Filets 0,50 Door myne gematigde prijzen, goed# bezorging en spoedige bediening, hoop ik de gunst van eenieder te genieten. V. Meganck-Rollier, Nieuwstraat, 1, AALST. Veuve LAURIE. 67, RUE S'-ANNE, 57, ALOST. Ces corsets qui ne sont fails que sur mesure, donneut a la femme une taille idéale; ils sont recommandés pour leur légèrité et leur forme graeieuse. Nos corsets de ville, de repos, de con- valesance, de flllette, sont eaicutós dans les trois jours. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Ach. EEÜIAM, Hoogevesting, fabriek van chemische mestoffen te Aalst. te bekomen bij de Kinderen BLEKERS 12, Korte Zout straat, Aalst. Lange Zoutstraat, iVr 42. Specialiteit van gebrande koffies echte Moka d'Arabie, alsook conserven, qiscuiten jn al wat denartikel van spece rijen betreft. Te bekomen bij De Boe-De Coninck Nieuwstraat, Aalst Oostendsche oester 1® kw. 12 fr. per h. Zeelandsche - extra 8 fr. per h. Zeelandsche 1® 5 fr. per h. Door zijne goede waren en zorgvuldige bediening beveelt hij zich aan de gunst van eenieder. Marché*au bois, T, Alo»t. TISSAGE DE TOILES, Spécialité dt sacs en tous genres. Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, k Oignons, a Grains, etc. etc- BAches Imperméablea. APA.RA.gONS, FICBLLES O s s -s O e ua a SI E Tl CÖ Z Raadpleging alle dagen van ÏO tot i uur J den Dinsdag van 9 tot 5 uur. zonder operatie van Klieren. Kanker aan de borst, Zweren s, Vretende wolt in het aangezicht. Kanker «ter lip. Fistels, Speen, Aderspattigc zweren, Verzwe ring «icr baarmoeder. Beenderbe- derf, Dauwworm, Geheime ziekten, Vernauwingen en hunne verwikke- I lingen door onvolkomen genezing, indien gij vruchteloos alles be- broefd hebt. wendt u tol het r Gesticht Windelincx,die deze ziek- ten geneest zonder snijden of liet r bloed te vergiftigen, alleenlijk door verwijdering, bij mitidel van EI rationeeie behandelingen «icr ziek tekiemen. Dus geen operation. inspuitingen, uiflepelingen, in snijdingen, poneiien, of alle heel kundige tusschenkomst. De me thode van het Geslicht Windelincx heeft voor doel de ziekte te genezen door de genezende kracht te helpen. Alle ziekte veropenbaart 111 zich =- H Pianos te koop en te huren. Pianos van occasie. Magazijn van muziek. Muziekspeeltuigen en toebeboorten» Van Kerckhove-Coessens, Albert-Lienartstraat, 20, Aalst. Van heden af te bekomeD eerste kwa liteit van groffe llouillekolen.aan i,25 fi de 51 kil. met den zak, vrij t'huis gele. verd, lij Leopold Corthals, bijgenaamd "'eperk-jek Hoogstraat, 43, Aalst. MAATSCHAPPIJ van tegen brandgevaar, op het leven en ongelukken van allen aard. Eenige Premie Ongelukken op den IJzeren weg en Tramways. HOOFDAGENTAugust De Winter. AALST, Nieuwstraat, N° 17. HUIS YAN VERTROUWEN. Behanger, Garnierder, KerkHtraat, 1, AALST. AMEUBLEMENT. Buitengewone keus van Behangpapieren tegen prijzen buiten alle concurrentie. MAGAZIJN van gegarmerde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapijten, Carpetten, Foyersin alle slach, Stoffen, Tafeliapijten en witte Gordijnen, Linoleum-Tapijten zelfde prijzen van 'i fabriek, Toile cirées, Toiles gommées, Galleries, Stores en Fiinjen. Wollen Matrassen, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga- zija, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe- j nen Draperièo, nationale Vlaggen en andere décoratieve Voorwerpen voor kerken en feesten. Het Huis gelast zich met 't versieren van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles vrat den stiel betreft bvmen en j buUen de Stad- 4 O 3 eene geneeskracht; deze kracht ondersteunen en haar helpen poging naar de genezing ziedaar het geheim der wonderbare genezin gen van het Gesticht Windelincx. Behandeling per briefwisseling, bezoek of verblijf in het Gesticht. Men antwoordt aan alle zieken die hunne kwaal uitleggen het is voldoende een postzegel voor het antwoord bij te voegen en het bulletijn van raadpleging te vragen. Het is dus in alle geval niet verplichtend zich te verplaatsen of in het Gesticht te verblijven. Men kan inlichtingen bekomen bij de volgende personen Mw W'« Van Cleempuite, llontknai 11, Geul, eenczen Tan kanker aan de borst. M' Courtin, G. Wijngaardstraat, te Auilergticm-Brusseh genezen van klieren in dcu luds. te Hévillen-Mont-St-Guibeit, genezen van kanker aan de onderlip. M. Pilact, gemccntrsekretaris, te Steendorp, geuezen van verzworen aders- PaMe?.nce Godfrinon. Maria-Henrietle- straat, (ld, Elsene-hij-Brussel. genezen van vretende wolf in het anngezicht. Mej 0. Dopret, 3, Baraplaats, Brussel, generen van vretende wolf in hel aan gezicht. Een zegel van 40 centiemen boteooen deze personen schrijft. Boendael, Brussel, genezen van klieren in den hats. Eerw- Zuster Theresa de Ylaminck, beggijuhot te Turnhout, genezen van kanker aan de borst. 51' F. Bastiaeus, gemeenteonderwijzer, Indien men wel overweegt dat de volgende geene buitengewone genezing is, maar dal het Gesticht Windelincx dikwijls brieven als dien nierneven ontvangt, mag men in volle vertrouwen zeggen dat de natuur lijke behandeling nog altijd de doelmatigste en aanbevelenswaardigste is. Het bestuur van het Gesticht Windelincx heeft het nuttig geoordeeld eene menigte vleiende brieven, zoowel van genecsheeren als van zie ken, te vereenigen, en ze laten in te zien door het publiek in de zaal der getuigschriften, geopend van Otot 4 uren, 122, Gallaitstraat, te Brussel. De personen die niet van huis kunnen om deze vleiende brieven le lezen, moeien ten minste kennisnemen van de methode Windelincx, die een ongelooflijken bijval heeft verkregen, en die onlangs verschenen is onder den titelGrondregels cener natuurlijke geneesmethode toepas selijk op alle ziekten en bijzonderlijk in gevallen van klieren, zweren, huidziekten, geheime ziekten, enz. Te koop bij alle boekhandelaars en in het gesticht Windelincx tegen I fr. in postzegels. Een aeneeslieer van het Gesticht is te raadpleBen te Gent Mie donderdagen van IQ tot 12 uren 's voormiddags, HSIel de Londres, tegenover de Statie. Nieuwe merkwaardige genezing Den Heere Bestuurder van het Gesticht Windelincx, 122, Gallaitstraat, Brussel. Wat geluk u te mogen melden dat ik genezen ben van mijn gezwel aan de borst, en dal ik onder alle opzichten veel ben gebeterd. Het is aan u dat ik deze onverwachte en onmogelijk verklaarde gene zing ben verschuldigd. Terwijl ik in uw Gesticht in behandeling was, zegde iedereen dat ik niet meer kon genezen, en voorspelde men mij dat mijne familie mij nooit meer gezond zou terug ziendat ik onver mijdelijk verloren was. En nochtans, heden ben ik ten volle genezen door uwe zoo eenvoudige behandelingen zonder de minste operatie. Nooit kan ik u dankbaar genoeg zijn, want ik ben u het overige van mijn leven verschuldigd. Ook mooglgij van mijnen hcdankingshrief het februik maken dat u goeddunkt; ik weet wel dat ik u aldus slechts een lein deel terugbetaal van de dankbaarheid die ik u en de geneesheeran van uw Gesticht ben verschuldigd. Mijn verblijf ten uwent was nogal langdurig, docli wat maken eenige dagen scheiding wanneer men net ,i.,»„.„.-trwlaV rinlf hahhnn nnch ik nne.h leven terugvindt dat men verloren waande? Ook hebben noch ik, noch mijn man, noch mijne kinderen spijt over de gedane opofferingen en scheiding, en zoolang ik leef zal ik den lofverkonden die gij allen zoo ruimschoots hebt verdiend. Uwe toegenegene en dankbare, Vrouw Patfoort, F., te Houthem-bij-Yeun^ - Oostendsche Viscliliank^ van IN DEN GOEDEN KOOP, Nieuwstraat, 36. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van Zeelandschen visch, alsook zalm, tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schelvisch, roobaarden, pladijs, makreelen, geer- naart, geparkeerde mossels per kilo, kreeften, krabben, Hollar.dscbe haring, Hollandschepekelharing, ook eerste kwa liteit van Zeelandsche pesters aan 10 fr., 8 fr. en 6 fr Alles vrij thuis besteld. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma is er niets beter j dan de 1,25 de doos. Algemeen dépöt in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt AALST. voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverleering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van F. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek rtmtT a nUDD F. Callebaut, Botermarkt, AaLST: j JjOUIS JN -A.Ü< A ÜiJtC, hoofdraaiingen. duizelingen, gebrek aan eetlust, witlen vloed zijn gauw genezen door de ijzer- en quinquinapillen van Ed. Vandergeten, apoth. te Luik. Depot Apotheek Callebaut, Botermerkt, Aalst. Een frank de doos van 100 pillen. HUIS VAN VERTROUWEN PARFUMEUR Lange Zoutstraat, 21, Aalst. Groot eiv Kleiv. Parfumerie London voor het grijs haar aan 1,50 fr. en 2,50 fr. de dubbele llesch Melrose aan 2,50 fr. de flesch en M"* Allen aan 5,50 fr. de flesch; scheermessen, geevi- deerd, beste merken,aan fr.2,50,3,50, 4,00 en 4,50; quincaillerie, mercerie, bijouterie, ma- rocanerie, handschoenen, cols, cravatten, echoolgerief, wandelstokken, smoorgerief, tabak, sigaréh en sigaretten. GROOTE KEUS VAN SPEELGOED. Dépót van pijlen van Mr Gyselinckx, Melle aan 6 fr. 't dozijn. Fabricatie van parapluies ea parasols. Men gelast zich ook met de reperatiën. VAN DEN In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50. j Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in i 't hoofd fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver- 1 stuikitigen fr. 1,00. Pakken voor de kalverziekte fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. i,25. Remedie tegen 't snot der kiekens, enz. Geerardbergseheslraat, 34, Aalst. MAGAZIJN van alle soorten van papieren zakken en wit papier (cassé) voor winkeliers, alsook emballeer- en brouwerspapier, alle soor ten van wijn- en likeurflesschen. Door de goede hoedanigheid zijner waren, verhoopt hij de gunst van een ieder. A G A Z I «I N van i 1 gewaarborgd voor één jaar. Lomhaertü, meubelma ker, in'de Leopoldstraat, N° 23, rechtover den Berg van Bermhertigheid, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek dat bij hem alle soorten van meu- belsjte bekomen zijn zooals bedde i acajou, notelaar, kerselaar en olm lava bos, commoden, kleerkassen, bufetten in acajou, notelaar, enz., enz, tegen zeer ge matigde prijaen. Samenwerkende Genootschap. Gevestigd te AALST, Leopoldstraat, 25. Leent geld en escompteert wissels aan hare leden aan zeer gematigde voor waarden. Ontvangt ook geld in bewaring. HUIS VAN VERTROUWEN. IN DEN GOEDEN KOOP BIJ Lange Zoutstraat, 34, Aalst. Groot aasortimeDt van pelerinnen voor damen en juffrouwen en van zwarte la- kene mantels, ook van corsets, satijnen rokken, wollen rokken, enz. Op maat gemaakte manskleederen, kostumen, broeken, lastik, vestons, broe ken en vesten in velour, in a'le kleuren. Alle soorten vaa kinderkostumen. Buitengewone keus van kostumen voor de Eerste Communie, alsook hemden, strikken, enz. enz. Groote keus 7an jerseys-hemden voor velo en plastrons, enz., enz. Wi gediplomeerde Chirugijn- TANDMEE8TERS, zijn dagelijks te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zoutstraat, AALST, voor alle operatiën in den mond zonder de minste pijn, plombeeren, zuivering van zwarte tanden, enz. Specialisten voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparation van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zichten huize. 16 Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt ich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kun stig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. Voor geheel zuivere Matraswol, als ook Pluimen en Donsen, zich te bevragen bü glijpstraat, Tl, Gent. Paardshair, Crin VégétalZeegras Ressorts, enz. van alle landen, zeilt de meeat gewone, voor priesterlijke ro#- pingen van arme kinderen. Kostbare godsdienstige gedenkenisaen in ver- WIIK VAN ■CTMAHIM Bentxen-Morwnet (Luik), •funJufer Blanequaert te Cortenbergh (Brabant). Door de goede nitelagen welke wij dage lijks meer en meer bekomen, kunnen wij met nalaten aan de personen welkeaan slechte spijsvertering onderhevig zijn, het regelmatig gebrnik aan te bevelen van den Echten Maagbitter VanCrombrugghe. De Maagbitter Van Crombrugghc va no ver ouds gekend om zijne doeltreffende eigen schappen is uitsluitend samengesteld uit de zuiverste plantaardige stoffen, en over treft in waarde alle andere maagbitters. De Maagbitter Van Crombrugghe mag als een echt geneesmiddel en als eene ware weldaad voor het menschdom beschouwd worden. Duizend# getuigschriften bewijzen de onfeil a&rheid van dezen drank die den eetlust her stelt en de spijverteering bevordert, Wij raden alle personen aan welke door moeilijke spijsvertering aangedaan zijn er regelmatig gebruik van te maken en zijn overtuigd dat zij er de beste uitslagen zul len door bekomen. Oorspronkelijk huis te Deinze. Depot voor Aalst Michel BALLINCKX, Leo poldstraat, 73. Confectiën voor Heeren, Dames en Kinderen, Bijzondere afdeeling van Costumen (Tailleur) voor Dames Zie onze (iostumen op maat voor Heeren, fr. 32,00 Ameublementen, Tapisserijen, Schoeisels. VRIJE INGANG. De groote Magazijnen van den Lion d'Or betalen de tram biljetten terug 1 door 2 francs, 2 door 4, 3 door 6, enz. IVv" •Viffsrr'-y"reari5Eg '#,jj verwierven meer dan 3öO EERSTE PRIJKEN op de voornaamst© tentoonstellingen. Wij verzoeken het publiek, in zijn eigen belang, zich te wachten voor namaaksels en voor goedkoope machienen, die van mindere kwaliteit zijn en met onze alom vermaarde Singer-Machienen in 't geheel niet kunnen vergeleken worden. Eischt dus altijd een machier op den arm en het onderstel den naam SINGER dragende en stelt u niet met uitwijkende antwoorden tevreden. Directie voor Belgié en algemeen magazijn „.„.«m... NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ TE BRUSSEL, GEVESTIGD IN 1835. Kapitaal 13 millioen. Het Grondcrediet plaatst geld op hypo theek, ten spoedigste, en aan de voordee- ligste voorwaarden, en gerisgen intrest, op landen,gebouwen en huizen in opbouw, in dit laatste geval wordende kapitalen naar mateder opbouwing ter hand gesteld. Deze leeningen zijn terugkeerbaar 't zij in eens, 'tzij bij driemaandelijksche be talingen, en in eenen vast te stellen ter mijn van jaren. Indien de geldlichter het verzoekt, kan hij eene verzekering op het leven aangaan om in geval van overlijden het thans nog verschuldigde kapitaal door de verzeke ringmaatschappij afgelost te worden. Het Grondcrediet van Belgie geelt ook obligation uit aan drager van 100, 200, 500 en 1000 Iranks, intrest betaalbaar per semester. Deze obligatiën gewaarborgd zijnde l* door de hypothecaire geldleeningen en 2° door het maatschappelijk kapitaal en reservefonds beloopende tot 17,000,000, is er dus geen geruster middel om geld uit te zetten. Algemeene agent voor Aalst en omlig gende M. De Pauw, notaris. Keiaerlijke Plaats, 65, Aalst. (huis gesticht in 1876). Prijs volgens samenstel {vraagt prijs-courant) Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten 1. De etiKstof onder vorm van nitraat en ammoniak', 2. Het phospborzuur onder vorm van superphosphaat; 3. De potasch onrfer ron» van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. Altraat van Soda en andere Grondstellen aan den prijs van den dag. Zuivere blauwe aluin. Middel tegen de aard- appelplaag en 't zwart der granen. Vergruizen» VERMOREL aan laagste prijzen vraagt de BEREID DOOR Emiel MEGANCK APOTHEKER dit vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. Inderdaad de onophoudende aanbevelingen eener groote meaigte geneesheeren welke er gedurende vijftien jaren de proef Tan gemaakt hebben, de altijd aangroeiende bijval welken zij overal geniet,eindelijk de eervolle onderscheidingen be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van hare uitmuntende kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltenis. tóO» Deze aanqenaame siroop verzuurt nooit en bexoaart zich ten allen tyae. Om gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragen van den be- reider m del glas afgegoten en rechtstreeks genomen worden ter Algemeen en eenlg depfltApotheek Emiel MEGANCK, Leopoldstraat, 7 nabij het Stadhuis), AALST SUNT JACOB88TRAAT, 13, BBUeBE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, eii salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasscnen en solferen van bedde- dekens, Verwen eii wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw wordea in 24 uren geleverd van gelast men zich met alle slach van boek- en steendrukwerkes zooals: boekwerken, affichen, omzendbrieven facturen, mandaten wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- e« visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek-en steendrukkersstiel betreft. Groote en schoone keus van doodbeeldekens Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekensenz Schoon werk .poedlge bediening en gemati.de prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4