Onderwijzers. Een en ander. Een groote man. 'TLIBERA- LISUUS is eene vrijdenkerij ge worden. En 't li- beralismus kan niets dan SLECHT VOLK kweeken Jongelingen - Congregatie. Allerhande Nieuws. Zilveren Jubelfeest Burgerlijk eereteeken. Wij ter- nemen dat de heeren Fraus Do Vos, Frans Callebaut en Constant De Wolf, komen vereerd te worden met de burger lijke Medalie van 1® klas, in belooning van meer dan 25 jaren ieverige #n be- langlooze diensten als Armbezoekers van het Armbureel onzer Stad Aalst. Profi ciat Heeren, 't is wel verdiend. De Kamer heeft woensdag een begin van voldoening gegeven aan de onder wijzers. Te rekenen van 1 Januari 1899, zullen de gemeenteonderwijzers en de wereld lijke aangenomen onderwijzers, gediplo meerd of van het exaam ontslagen, eene minimum-jaarwedde ontvangen van 1500 fr., indien zij op 1 Januari 1896, ten minste 15 jaar dienst tellen; 1600 fr., indien zij op 1 Januari 1896. ten minste 20 jaar dienst tellen; 1700 fr., indien zij op 1 Januari 1896. ten minste 25 jaar dienst tellen. De vorige bepaling is niet toepasselijk op de aangenomen onderwijzers, wier jaarwedde geregeld wordt krachtens de vrijstelling, voorzien bij 3 van art. li4 der wet van 15 September 1895. Nu er aan deze klas van onderwijzers is gedacht, niet zoo veel als MM. Maeo- hout en consoorten hadden gewenscht, wordt het tijd te denken aan het lot der vrije onderwijzers. Ziehier wat de minister in de Kamer verklaarde over de ontslaggevers van 1879 Wat aangaat de ontslaggevers van 1879, ben ik gelukkig recht te hebben doen wedervaren aan cenige dier echte, goede burgers welke, zonder zich om hunne persoonlyko belangen te bekomme ren, aan hun geweten hebben gehoor zaamd. Het zyn wegloopers, heeft men ge zegd. Wegloopers van wat Van af 1879 ben ik met politieke zaken bemoeid ge weest en ik heb de eerbiedweerdige drijf- veeren dezer ontslaggevers kunnen op prijs stellen. Toon de wet van 1879 werd aangenomen, bekleedde M. Edmond de benijdbare plaats van leeraar van opvoed kunde aan do normaalschool te Hoei. n Hij schreef toen aan M. Van Hum- beeck een weerdigen brief, waarin hij zegde dat hij aan de leerlingen en onder wijzers altoos had geleerd, dat de gods dienst de grondslag is der opvoeding dat er zonder godsdienst, geen zedeleer be staat en dat, naar zijn oordeel, de wetge ver van 1842 gelijk had, deze onder de eerste der verplichtte vakken van het lager onderwijs te rangschikken; hij deed uitschijnen dat bij zich aldus gedroeg naar de letter en den geest der wet die hij zich had verplicht na te komen, en, nu do godsdienstleer van het program verdween, de nieuwe wetgeving niet kon beknibboleu maar evenmin zijn overtui- f ing en zijn onderwijs van vroeger ver- oochenen; ik vervul dus rechtschapen en gewetensvol myn plicht, zoo besloot hij, aoor u mijn ontslag te zenden. Als men aan dergelijke mannen het ambt kan weergeven dat zij in die om standigheden verlieten wie kan zulks af keuren Die man had het slachtoffer van zijne daad kunnen wezen. Voor zulke mannen koester ik enkel eerbied. (Zeer wel rechts). De katholieke Godsdienst in China. UitLyoD wordt gemeld, dat in de Missions-Catlwliques een brief zal staan afgezonden door Mgr Xavier en van den volgenden inhoud Een belangrijk dekreet is in China verschenen,en ik reken het mij ten plicht er u een afschrift van te doen geworden. Bij dit dekreet, heeft de keizer vau China den katholieken Godsdienst herkend in geheel het rijk, en 't is om hem doelma tiger te beschermen, dat een reglement in vyf artikels is opgesteld. De bisschoppen zijn erkend met ecnen graad gelijk aan dien vau onder koning en gouverneur van eene provincie. De missionnarissen bekomen eenen graad in evenredigheid hunner weerdigheid. Alle missionnarissen mogen de Chi- neesche overheden bezoeken en met hen in der minne alle zaken wegens den Gods dienst behandelen. De Heilige Vader wordt aangeduid met den naam van Kiao-Hoang,(Keizer van denGodsdienst.) De gezant van Frankrijk mag alleen offi cieel onderhandelen. - De bisschoppen moeten altijd tot hem hunne toevlucht nemen, wanneer zij niet in der minne hebben, kunnen han delen, of indien, als zij onderhandeld hebben het noodig is de schikking officieel te doen erkennen. Het dekreet zal ons niet verlossen van gedeeltelijke vervolgingen. Oproer lingen en bandieten zijn er altijd maar het keizerlijk gouvernement toont, door dit dekreet, zijnen goeden wil, en daar over moeten wij hem dankbaar zijn. Mgr Xavier is kontent over het dekreet van den keizer en de keizerin van China, en hij heeft gelijk. Daardoor wordt het protektoraat van Frankrijk herkend en de vrijheid van den katholiek Godsdienst uitgeroepen doch waar de Chineezen het schoon hebben, zullen zij niet nalaten het dekreet te miskennen en daden van sluwe boosheid en zelve van wreedheid te plegen. Er is dezo week te Parys een man ge storven die schrikkelijk veel geschreven heeft in FraDschc dagbladen en schrikke lijk veel conferenties gegeven heeft in Frankrijk en in België. Hij heette Fran- cisque Sarcey. En nu staan al de Fransche gazetten van beide landen zelfs de katholieke haast vol van dien man. Wij moeten dat slecht voorbeeld met navolgen, want do vent verdient zooveel eer niet, o neen I Kan het van den eenen kant uitgelegd worden dat de katholieke bladen iets zeggen over de letterkundige weerde van zijn schriften (die volgens de Franschen zeiven niet hoog loopt), van den anderen kant moeten zij niet vergeten dat die kerel een der hardnek kigste en domste vijanden der Kerk was. Ja, een der domste;: en om aan zijne hardnekkigheid en zijne domheid wat palen te stellen hebben byzonder drie diDgen bijgedragen 1° Hij had den Bestierder van 't Werk der B. Kindsheid beticht van bedrog en aftruggelnrij; hij kreeg een proces op den hals, en... moest betalen en beschaamd optiekken 2° Hij betichtte de missionarissen van Lourdes het volk te bedriegen om aan geld te komen bij kreeg een proces op den hals en... moest wederom betalen en beschaamd optrekken; 3° Hij beweerde dat er van de mirakels door H. Lasserre van Lourdes verteld geen woord waar was een priester van Marseille, M. Belot, stelde in handen van eenen notaris duizend frank die voor Sarcey waren indien deze kon bewijzen dat er één van die mirakels valsch was. En Sarcey is met zijnen mond vol tanden blijven staan en speelde heel voorzichtig maar heel laf... scbampavi. Waarempel, la belle France moet zoo hooveerdig niet zijn op Sarcey I Eu de katholieke Fransche bladen mogen gerust den rent in stilte laten... opbranden. Want gestorven zonder priester of iet, heeft hij den wensch uitgedrukt van na zijne dood opgebrand te worden en in eene specie van zalfpottekea in vorm van assche to worden verzameld. B (Onafhankelijke). Buitengewone dui venvluchten. Op eenen duivenwedstrijd van. Nantes op Lancashire vlo gen de duiven eenen af stand Tan 440 engelsche mijlen op eenen enkelen dag (ééne engelsche mijl 1609 meters) die zelfde duiven vlogen ook van Shetland naar Londen op eenen dag. In Juni 1897 vloog de winnende duif dier wedstrijden, van Lerwick naar Stan- more, een afstand van 191 mijlen en 1010 meters en behaalde aldus het record voor verre vluchten. De zelfde duif was 's na middags 3,30 uren losgelaten en kwam op zijn hok 's avonds ten 7,22 uren. Den heer Tegetmeier, de bevoegste En gelsche duivenliefhebber, bekwam van eenige Brusselsche vrienden 200 vau die vogels, deze werden Dabij het kristaal Pa leis te Londen 's middags losgelaten, een telegram werd om het lichtingsuur ken baar te maken naar Brussel gestuurd, doch de duiven waren reeds op hunno hokken voor de aflevering des telegrams. Zijn dit geene doorslaande proeven van buiten gewone sterkte by den vogel De heer Huon, bestuurder van het slachthuis te Marseille, heeft een merk waardig geval van overdraging der tering, van rncnsch op dier, kunnen vaststellen. Eene koe werd in een gansch afgezon derden stal geplaatst en op den dag harer aankomst aan de tuberculineproef onder worpen. Deze gaf het bewijs dat het dier niet in het minst teringlydend was. Do man, die met het verzorgen van de koe gelast was, hoestte echter sedert lang en zijn speeksel bevatte tal van toringba- cillen. Zijne ziekte nam toe, eindelijk stierf hij. De koe werd nu opnieuw met tuber- culine ingespoten, en vertoonde eene ver hooging van lichaamswarmte van 3 gra den, een zeker bewijs dat zij nu pokziek, dat is teringlijdend geworden was. Het dier werd geslacht, waarbij men duidelijk de pokken der tering in de lon gen en aan het borstholte kon waarne men. Zonder twijfel was de koe door het sputum van haren oppasser, die de slechte gewoonte had overal rond te spuwen pok- ziek geworden. Niet speeken I Do notas die geneesheeren hebben meêgedeeld over het voortzetten der teering, hebben ons geleerd dat het speeken in de treins, de trams en andere plaatsen, zeer uadeelig is voor de personen die zich daar be vinden. Wij zouden die gewoonte willen afge schaft zien. De gezondheidsdienst van Boston (Ame rika,) heeft een bericht uitgegeven dat luidt als volgt Dc gezondheidsdienst acht het feit van te speeken in de openbare plaat- b sen,een gevaar en eene bron van ziekte. Dien ten gevolge is het formeel verbo- n den te speeken op den vloer, de plat- - formen of treden van alle openbare rijtuigen en tramwegen in de wacht- zalen, gestichten, kerken en schouw- burgen op de markten, gaanpaden en openbare plaatsen. Dat is nu wel wat erg en wij laten de markten, gaanpaden en openbare plaat sen nog daar doch wij roepen de aan dacht van dat verbod in op de tramwegen, de treins, de publieke rijtuigen,de wacht zalen,kerken en schouwburgen en zouden daar te minsten de goê gewoonte van niet te speeken willen toegepast zien. In zekere streken past men die loffe lijke gewoonte reeds toe. Zoo ziet men, bij voorbeeld, te Gent in al de trams het is verboden te rooken en te spuwen» hangen. (Getrokken uit de gazet van Pie Daens van 5 October 1890). Waarde van een komma. Een Pruisisch schoolopziener kwam aan hel bureau van den burgemeester eener kleine stad, om hem te verzoeken op een school bezoek te vergezellen. De burgemeester was in kwade luim, en de schoolopziener hoorde hem mom pelen Waar komt die ezel nu alweer voor?i De schoolopziener zei niets, maar wachtte zijn tijd af, en ging met den om- willigen burgemeester de ronde doen. Op de eerste school gaf hij te kennen dat hij wilde zien hoe do punctuatie ge leerd werd. Och, dat komt er niet op aan, bromdo de burgemeester. Wij geven niet om komma's en zulke kleinigheden, a Maar de schoolopziener zond een jon gen naar het bord en beval hem te schrijven De burgemeester van R, zegt de schoolopziener, is een ezel. Waarschijnlijk kreeg de onwillige bur gemeester nu wel een nieuw begrip van de waarde van komma's en zulke klei nigheden. Stedelijke Werkbeurs van Aalst. Worden gevraagd Machiecbreisters kleermakers schoen makers sraeders en schrijnwerkers een goede schrijnwerker voor een bijzonder huis, verzekerd werk. Vragen werk 1 voerman 2 kuipers daglooners en fabriekwerkers eene winkeldochter ken nende de Vlaamsche en Fransche talen eene werkvrouw voor reparatie ten huize, enz. 1 vuursmid. Aanstaande Zondag zal er om 11 uren geen vergadering der Congregatie zijn, maar do H. Mis die om 10 uren in de Kerk van het College voor de Verceniging der Apostolische School van Turnhout, bij gelegenheid van haar 25jarig bestaan, gezongen wordt, zal voor vergadering die nen. Eene Waalsehe geestigheid. In 't zondagsbijvoegsel van het Luiker doc trinair blad La Meuse komt eene Waal sehe poezie voor, geteekend I. Vrindts, eu voor titel dragend Li Mdva Laron et la Flaminds. Het ding is eene borijmde Waalsehe geestigheid en komt hierop neêr Als Christus aan 't kruis hing tusschen de twee Waalsehe deugnieten van den tijd, wilde de Luikerwaal, die links hing, de slechte moordenaar, niet luisteren uaar de preek van Christus en weigerde vergif fenis te vragen. Christus, zegde hem dan in 't Waalsch. naar de pojeet van La Meuse beweert Nou lu Di c'est-lk qu'vairont fou di t'race Ni poront fer n'saqwes d'adreut, Ci seres n'sort di gins dang'reux Qui s'front prinde ou jou po tignasse. (Deze die zullen voortspruiten uit uw ras, zullen nooit veel deugen 't zullen gevaarlijke kerels zijn die vroeg of laat eens onder de galg komen.) En La Meuse voegt er de gevolgtrek king by Adon l'Christ pria d'vintaam mint, Et l'Pere Eternel, quo l'houteve, Fon de mava Laron, verecve, Li bon Diu fa n'race di Fiaminds. (En Christus bad daarna, en de Eeuwige vader, die luisterde uaar 't gebed vau ziju zoon, verwekte uit 't nakomelingschap van den slechten moordenaar, hetras der Vlamingen, b) Wat lieve, goede broeders toch.^die Walen 1... Aalst. Nieuw Hospitaal. Vrijdag 11., is gansch het personeel van het hospitaal naar de nieuwe gebouwen op de Hertshago verhuis I. De E. H. Roe- giers, Pastoor, bracht het Allerheiligste van de oude kapel naar dc nieuwe over. DeEerw. Zusters en de zieken werden er met rijtuigen naartoe gevoerd. Drij zieken zijn niet kunnen vervoord worden en ver blijven thans nog in 'toude lokaal. De plechtige inhuldiging van het nieuw Hospitaal zal, zoo het programma dor kermisfeesten aankondigt, op Zondag 16 Juli plaats hebben. Dronkemansdrama en poging tot zelfmoord. Maandag 11., 2dl' Sinxen- dag, kwam de genaamde Neirinckx Con stant, wonende Scherreveldstraat, alhier, dronken 't huis eu had eenige oogenblik- ken twist met zijne vrouw Rosalie De Schepper, welke aanstonds met haar kind vluchtte. Vol woede greep hij naar zijn revolver en sprong den koer op alwaar hij een schot in de lucht lostevervolgens trok bij de herberg van Jan-{Karei) Cor nells binnen, alwaar hij beweerde zijne vrouw geschoten te hebben. Daarop haul- de hij een revolver te voorschijn en zette hem op de borst om zoo doende zyne woorden te bevestigen. Doch Cornelis ge lukte er in hem te bemeesteren en te ont- wapeuen.De revolver is dan aan den agent De Veylder in handen geleverd. Den volgenden dag, dijnsdag 23 dezer, verschafte Neirinckx zich een nieuwe revolver en begaf zich uaar den Ajuin kauter, wetende dat bij door de Politie was achtorvolgd. De agent Polidoor De Vleeschouwer ontdekte hem slapend in een korenveld. Zich verrast ziende greep hij naar zijn wapen en schoot zich een kogel in het voorhoofd. De zelfmoordenaar werd aanstonds naar het hospitaal gebracht alwaar de heeren doktors Claus en De Moor heden woens dag den kogel hebben uitgehaald. Neirinckx verkeert in bedenkelijken toestand. Naar wij vernemen zal hij,in ge val vau genezing,wegens zelfmoord streng vervolgd worden. Eeu inwoner var. Elsenc, die de ge- woonto heeft, zijne vrouw af te ranselen wanneer hij dronken is, werd op zonder linge wijze gestraft. Maandag, na zijne wederhelft eene nieuwe rammeling te hebben toegediend, ging hij naar bed. Do vrouw riep nu een paar buurvrouwen en met behulp van deze, naaide zij hem haastig maar sterk tusschen de dekens en de matras; zij namen toen ieder eenea stok en klopten er maar op toe, tot de man beterschap beloofde. Vergiftigd door kermes pas tillen. Êen geval van vergiftiging dat verdient gemeld te worden is bestaligd geweest vrijdag nacht, Brabantstraat, te Schaerbeek. M. Roders, burgerlijk ingenieur, wo nende nabij do Rogierstraat, leed vreese- lijk aan eene bronchiet. Een zijner vrien den, om hem te genezen, gaf hem ker- mèspastillen die hij met andere moest innemen. M. Roders nam verscheidene van deze pastillen en gevoelde niet het minste ongemak. Maar binst den nacht toen hij te bed lag, werd hij plotselings ziek. Al de voor teekens van de vergiftiging, brakingen, duizelingen en krampen aan do maag volgden malkander op. Een geneesheer werd aanstonds bij geroepen om den vergiftigde te verzor gen. De geneesheer heeft veel hoop op 1874. STAD AALST. 1899. der Maatschappij ten voordeelo der Apostolische School van Turnhout. PROGRAMMA: Zaterdag 27 Mei, om 7 uren 's avonds, aankondiging der Feestelijkheden door klokgelui, beiaardspel en geschut. Zondag 28 Meiten 6 en halfuren, Mis en Algemeene Communie in de parochiale kerk van don H. Martinus. Om 1G uren, Plechtige Jubelmis, in de Kapel der EE. PP. Jesuïten, opgedragen door den Z. E. Pater Rector, waaronder gelegenheidssermoen door den Z. E. Pa ter Van Meensel, Overste der Aposto lische School van Turnhout. Men zal vergaderen om 9 en half ur en in het Lokaal, bij don heer Fbans Calle baut, Korte Zoutstraat. Ten 5 uren 's namiddags, Feestmaal in de Zaal van den Katholieken Kring, Korte Zoutstraat. 's Avonds, Concert en Verlichting van het Lokaal. Maandag 20 Mei, ten 9 uren, in dc St. Martenskerk, Mis voor de afgestnrveue Loden der Maatschappij, aan het Hoog- lataar. Nieuwe uitvinding van Van Ryscl- berghe. Tusschen Parijs en Brussel zijn proeven genomen met eene uitvinding op het gebied vau electriciteit, welke wij tot hiertoe in België nog niet kenden en, die men in Amerika den grooten Antwerp- schen uitvinder heeft weten te ontfut selen. Er viel te beproeven om langs denzelf- deu draad en gelijktijdig te telefoneoren, te telegrafeeren eu te schrijven. De prooven zijn volledig gelukt. De duidelijkheid vau de overgebrachte be richten liet niets te wenschen. De zoon van een Antwerpschen schipper Lerigur genaamd, wiens schip in de Maas te Luik gemeerd lag, wilde zaterdag namiddag per zeilboot een tochtje op de rivier doen. Het vaartuigje had door den zwaren wind veel te lijden en de jongeling met zijn gezel, bang wordende sprongen in het water om naar den oever te zwemmen. Alleen de jongste gelukt# #r in; de andere verdronk. Smokkelarij. In den nacht van 18 tot 19 dezer, lagen de tolbeambten Emmanuel Dcscourrouez eu Gustaaf Vcr- cruysse, in den oud Arenbergpolder, te Kieldrecht. Omstre#ks 10 uron zagen zij eenen persoon voorbijkomen. Onmiddelijk daar na verschenen 3 hoornbeesten; de doua niers schoten toe en gelukteu erin, een beest aan te slaan. De drijvers, die onbe kend zijn, namen de vlucht. Het aange slagen beest zal verkocht worden te St- Nikolaas. Misdaad van Moerbeke-Koetoacht. Zaterdag is het gerecht vau Middel burg te Koewacht geweest om een nader onderzoek ir. te stellen naar den aldaar plaats gehad hebbenden moord. Ook het jarket van Gent was aanwezig. Te samen jezocht men de school op het Belgische gedeelte, waar de verschillende afgesne den lichaarasdeelen eu stukken vleesch, men zegt 17 in getal, door de geneeshee ren werden onderzocht. Volgens de deskundigen moet de vrouw een slag op het hoofd gehad hebben met een zwaar voorwerp, daarna moet haar de hals ziju afgesneden, waarna het lichaam in verscheiden stukken is ver deeld, zooals slachters eene koei in stuk ken snijden. De verdachte is eenigen tijd slachtersknecht geweest. De kouseu en schoenen waren nog aan de beenen en voeten; aan één kous, hing een oorbelleke van de verslagene. Het andere belleko is nog zoek. In den zak vond men nog een hemd, eene muts en eene ledige beurs, alsmede eenige steeuen, zooals er aan hot huis vau den verdachte gevonden zijn. De Nederlandsche justicie begaf zich daarna naar het huis van den verdachte, waar bloedsporen ontdekt zijn. Er werd eeu mes, eeu koord eu een vrouwunpara- plue in beslag genomen. Alles wekt sterk vermoeden, dat dc moord in die woning, waar de verdachte geheel alleen woonde, heefc plaats gohad. Daardoor zal dus de zaak in handen vau de Nederlandsche justicie overgaan, waarna de verdachte, die thans to Gent gevangen zit,-uitgeleverd zal worden. Stoutmoedige dieven. Maandag namiddag was 't duivenprijskamp in den Lion cCOr, Augustinenrei, te Brugge. De vlag wapperde aan den huisgevel en het volk kwam en ging naar het koffiehuis. Twee schelmen die daar voorbij kwamen die zeker al huu geld verteerd hadden, bemerkten do pomp die aan deu ingang van den koer staat eu zetteden zich aan 't werk om den looden darm er af te ruk ken en om er geld van te maken. 't En ging niet gemakkelijk en daarbij nog wer den zij ongelukkiglijk door de komst van eenen verbruiker verjaagd. Het was rond 4 uren. In de kleine gemeente Dickelo, Op staldries, berstte vrijdag nacht brand uit in de groote hoeve van pachter V. De hevige wind veranderde weldra de hoeve in eene vuurzee, daar drie aangrenzende gebouwen mee werden aangetast. Een tachtigjarige ouderling, dio lam was, werd door zijnen zoon met levensgevaar uit de vlammen gehaald, doch do onge lukkige had reeds zulke zware brandwon den bekomen, dat hij er ongetwijfeld het leven zal bij inschieten. Van de vier huizeh blijft niets over dan een puinhoop. Niet alleen eene aanzienlijke som geld, maar ook talrijke andere voorwer pen, door bet parket in beslag genomen, werden gestolen uit de brandkas der grif fie, in het justiciepaleis van Namen. On der daze zijn vele juweelen en andere dingen. Het zal wel veertien dagen duren eer men de juiste lijst der gestolen voor werpen zal opgemaakt hebben. Eene statistiek heeft doen waarne men, dat in Frankrijk 46,000 Belgen wonen, terwijl het getal Franschen in België slechts 52,000 bedraagt. De .staat van verval, waarin de kool mijnen verkeeren, ter oorzake der vier weken lang werkstaking heeft reeds ver scheidene ongelukken veroorzaakt. Te Anderlues eu te Fontaine l'Evéque on der andere, werden werklieden onder in stortende kolenmassas bedolven. Twee of drie dier werklieden hebben het met hun leven bekocht. Gestrand. Een suelscbrift uit Falmouth bevestigt dat de transatlantiker Paris gestrand ligt bij de Manacles eilan den sedert zondag morgend. Den transatlantieker Paris had 380 passagiers aan boord en 300 koppen be manning. Hij had zaterdag te Cherbourg aangeland waar nog 30 passagiers opge laden werden. Zaterdag uit Cherbourg vertrokken om 6 uren, is het schip ge strand om 8 uren zondag morgend. De passagiers en de bemaning zijn gered. Te midden oenen dikken mist is den stoomer in volle vaart op de rotsen op 200 meters van de kust geloopen; vuur pijlen werden gelost om hulp te vragen en uit do haven van Falmouth werden aanstonds schepen en sleepbooten ge zonden. De zee was zeer kalm; de passagiers namen plaats in de sloepen die in de ha ven van Falmouth gesleept werden. De bemanning heeft den stoomer niet verla ten. Men gelooft d it dit vaartuig avarie heeft aan het oudergedeelte van den voorboeg. Bij hooge tij zal het schip kunnen vlot gebracht worden. Het ligt gestrand op eene mijl afstands van het wrak der Mohegan. Eene ongélukkige jachtpartij. Men seint uit Luik 22 Mei Dezen avond rond 7 uren maakten vier mannon een bootje bevarend,jacht op do zeehonden die uit den dierentuin alhier sedert een veertiental dagen ontsnapt zijn en in de Maas zwemmen. Op het oogenblik dat onze jagers of visschers, zoo gij het wilt, de zeehonden in eene sluis konden verjagen kantelde het bootje om en de vier mannen stortten in het water. Een van hen werd door den stroom medegevoerd en zijn lijk is nog met weder gevonden de drie andereu die zich aan het bootje vast geklampt hadden, werden

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 2