Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Zondag 9 Juli 1899. 5 centiemen per nummer. 54s* Jaar 5380 GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. EINDE CRISIS. De Moordenaar? Overwegingen. VOLKSKAMER. Spotten met de biecht. DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemasl ter week voor de Stad 5 frank; met de Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 voor zes maanden; fr. i-75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwilantiën door de Post ont vangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijftin bij C. Van de Putte-Goosseni, Korte Zoutstraat, H. 31, en in alle Postkantoren des Land. Cuique nuum. Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00Vonnisse cp 3* bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten Bureel» van dit blad. Aalst, 8 Juli 1899. In zitting der Volkskamer van dijnsdag 11. deed de heer Vandenpeereboom de volgende verklaring In zitting van vrijdag 11., verklaarde ik dat de regeeriüg ten hoogste wenscht tot verzoening en bevrediging to geraken. Verscheidene leden hebben nieuwe wetsvoorstellen aangekondigd. De regee ring is van oordeel dat zij dienen onder zocht te worden door een Commissie waarin de partijen zullen vertegenwoor digd zijn. Ik verzoek dus do leden welke voor stellen willen indienen, dat zoo spoedig mogelijk te doen. De regeering is intusschen gestemd, om opnieuw te onderzoeken, wat tot overeen komst kan leiden. (Dus het wetsontwerp waartegen de car- telisten zoo getempeest hebben, is niet ingetrokken; het blijft behouden benevens de voorstellen door de leden in te dienen). De heer Theodor, in naam der Bauk van Brussel stelt de algeheele E. V. voor, geheel 't Land door, in de kiezingen der Leden van Volkskamer en Senaat. De kiezing voor den Senaat zou per provincie gebeuren. De heer "Vander vel de, in naam der linkerzijden, verklaart zich aan tc slui ten by het voorstel der regeering. Wij nemen aan in do Commissie te zetelen. Wij zijn overtuigd dat, gezien de on- eenigheid in de partijen over de verschil- lige kiesstelsels, de eenige oplossing zal zijn, eeue raadpleging van het Land, 't zij door de aanst. kiezingen af te wachten, 't zij door eene raadpleging des Laods bij middel van referendum. Ook zullen wij de verzending van al de neêrgelegde voorstellen vragen naar eene Commissie welke ook ons voorstel van referendum zal onderzoeken. Eu nu moet ik, in naam der linkerzij den, eene plechtige verklaring doen Voortaan zullen de beide linkerzijden, wat er ook gebeure, stevig vereenigd blijven, om eenen nieuwen partijaanslag te beletten. De heer Woeste na zijne vijandig heid aan de E. V. herinnerd te hebben, dient een voorstel van eennamig stelsel in. Dit voorstel is onderteekend door MM. Woeste, Bethune, Helleputte, Duquesne, De Neeff en Leo Visart. Spreker stelt voor dat de bijzondere Commissie zal bestaan uit 15 leden, 10 rechts en 5 links genomen; die leden zul len door hunne eigeno partij benoemd worden. Ik druk den wensch uit dat men tot eenen uitslag kome die, op de reebt- veerdigheid steunende, de openbare mee ning zoudo te vrede stellen. WIE IS NAAR HET HOOGDUITSCH van E DU AR D WAGNER. 81,u VERVOLG. Doe dit niet, mevrouw, zegde de rech ter. Wacht tot hij terug komt, ik zal hem zelfa breedvoerig schrijven eu wij zullen samen overleggen hoe te handelen. Vergeef mij, zegde Sofie, doch ik ver zoek u beiden te zwijgen, tot ik u de vrijheid geef te spreken. Ik heb de ketting gevonden laat het overige aan mij over. Ik weet me vrouw Bartineux, dat gij het niet zult wei geren. Zij zag de oude dame bij deze woorden Bmeekend aan. Ik moet bekennen dat ik niet begrijp, maar ik zal zwjjgen als gij het wenscht. Wat wilt gij doen Ik kan mij nog niet verklaren aange nomen ik zeg aangenomen, dat Alexe Mixtomo nog leefde en dit stuk ketting tot het bewijs voerde, dat de moordenaar een Op het slot zijner redevoering zegde de heer Vandervelde dat de linkerzijde eens gezind zal blijven om desnoods partij daden te beletten. In het huidig geval kon er van partij daad geen spraak zijn. Men heeft van meening kunnen verschillen over de mid delen om eene bieshervorming in to voeren die bespreking hoort echter tol het verledene. En op mijne beurt vraag ik aan de rechterzijde dat zij eensgezind zou blijven, om deu regelmatigen gang der openbare machten en de orde in het Land te be houden. (Zeer teel zeer wél rechts). De heer Vandenpeereboom doet bemerken dat de Commissie natuurlijk al de ontwerpen zal moeten onderzoeken, die neergelegd zijn of nog zullen neer gelegd worden, voor wat de kieswet betreft. Het incident is gesloten en de vergade ring herneemt de bespreking der begroo ting van spoorwegen. EEN FABEL. Do oude en trouwe Lycisca (een schapershond) was gestor ven, en Dameel (de schaper) had bij zijne schaapskooi eenen machtigen houd noo- dig. Om eene zekere keus te doen, be sloot hij de getuigenissen der wolven te raadplegen. O neem den grimmigen Lycus (een hond) niet- schreeuwden de wolven; dat is een doorslechte hond. Im mer ontrust hij de gansche streek met zijn hol geblaf. Hij verstoort ieders nacht rust, en bijt steeds naar al wat hem nadert of slechts onder den reuk der schapen komt. Geen nacht dat zijn kudde den slaap geniet; ook is hij alomme ge haat en met den nek aangezien. En dan zijn heerlijkheid «Ik heb hem gisteren den muil vol bloed gezien, riep een, die zijne tanden met moeite ont- suapt was gewis hij steelt heimelijk. «Ik zag hem zelfs met een lam, half doodgebeten, de hei oversnellen, het deerde mij, riep een ander, wien dat lam door den trouwen wachter uit do kaken gescheurd was neen, gewis Lycus is niet eerlijk 1 Maar de stille Procion dan O, dat is een goed, vriendelijk beest, dat nooit blaft of nooit bijt en met nie mand geschil heeft. Neem Procion, her der: dat is een perel der honden De grijze Melibee, die dit hoorde, sloeg Dameel op den schouder Geen slech ter teeken voor herder of hond, zei bij, dan wanneer de wolven ze prijzen. (Willem Bilderdyk). Op die fabel denk ik immer wanneer ik de geuzen of de socialisten al vloekend eu tierenVivan paster Daens 1 hoor zingen Waarom loven onzo vijanden M.Daens Natuurlijk omdat zij uit zijne hande lingen oneindig veel voordeel trekken. Voorde socialisten is hij de baanbreker van het socialism in Vlaanderen. De kie zingen van Aalst bewijzen dat. Voor de geuzen, ten hunnen voordeelo buiten verdenking staande persoon was, en Sofie dacht aan Filip en zijne juweelen. Wat dan Wat dan herhaalde de vredereshter. Zijn naam zon in eere worden hersteld. Hij zou teruggeroepen en door geheel het land juichend ontvangen worden. De menschen zouden hem in triomf op hunne handen naar het kasteel dragen. Zij zouden niet genoeg weten te doen om hun berouw te toonen hem schuldig geloofd te hebben en bem hunne vreugde over zijne rechtvaardiging te bewy zen. Eu bij zon weêr markies van Charlemont zijn. Het doet mij genoegen dat dit onmoge lijk is, zegde mevrouw Bartineux. Ik heb hem niet van nabij gekend eu wensch niet dat August voor hem heen zou moeten gaan. Die moordgeschiedenis was ontzettend, maar zij is voorbij en Alexe Mixtome dood. Niemand kan door zijne schande benadeeld worden en August is de rechtmatige heer van Charle mont. Zijn naam kan in eero hersteld worden, antwoordde de vrederechter. Ik twijfel er niet aan of hij is dood maar wanneer hij nog leefde en van de schande gezuiverd weer in zijne rechten kon treden, dan zon ik met ge noegen Bterven. Hij was my dierbaar. Een edeler man bestond er niet. Wanneer bjj zij- brengt hij verdeeling onder de katho lieken. VERANTWOORDELIJK. Wie is er verantwoordelijk voor het bloed dat in de oploopjes te Brussel is vergoten Dezen die het volk ophitsen, in 't har nas jagen om de rust te stooren Dat zijn de geuzen, de socios en de daensisteu. Tegenover het recht hebben zij het ge weld gezettegenover het Parlement waar recht en rede alleen mogen spreken het rumoer van de straat, van het schuim der bevolking Schromelijke verantwoordelijkheid Die schandalige tooneelen zullen zich voordoen telkenmale dat eer. wet wordt gestemd dat de socios niet behaagt. In die zaak zijn de geuzen en de daen- sisten de gevangenen geweest van de socialisten. Telkens de socialisten schreeuwen en huilen zullen zij meedoen of zij worden weggevaagd. O Daens hoe diep zijt gij niet gezonken! Ik wensch het mocht gij niet eens die schrikkelijke woorden hooren uitspreken: Ik had u geroepen om een gezant van den vrede te zijn, de verbroedering tus- schen de standen en de volkeren tc pre- s dilcen en gij hebt die zending miskend. Gij hebt u in 't slijk dor politieke twisten geworpen gij hebt het arme 1 volk opgejaagd aan woelingeu deel to nemen. Gij zijt geen man der orde maar een belhamel der wanorde geworden. Door uwe schuld is er bloed vergoten dat van arme sukkelaars die gij hebt meêgesleept. Gij, gij alleen, zijt er ver- antwoordelijk voor. Weg van mij... O dat ware schrikkelijk 1 Hulpe over weérhulpe. Dat is schoon zult gij zoggen. Advocaat De Backer heeft zondag een artikel geschre ven en geteekend 1 Dat artikel begint Ja hulde, aan de volksvertegenwoordigers van aUe kleur en gezindheid die het besluit namen enz. M. De Backer brengt hier hulde aan de geuzen en de socialisten. Waarom Omdat zy de Marseillaise in de Kamers brengen en zoo het regelmatig spel onzer instellingen beletten omdat zij revolu- tionnaire middelen gebruiken om do brave menschen schrik aan tc jagen en hun recht met de voeten te treden M. De Backer gij hebt nu storm geklept tegen de kieswetmaar telkens een wets ontwerp ie berde eal komen dat aan de heeren socialisten misstaat zal hetzelfde spel herbeginnen Was het zoo iets dat ge beoogdet geleerde heer, De Backer De heer advocaat heeft die hulde ge bracht in eencu oogenblik van zelfvol doening. Als de eigenliefde zoo wat ge nen broeder niet vermoordde, wanneer hij onschuldig werd veroordeeld, dan moge de hemel one genadig zijn, dat wij hem in den nood alleen lieten De vrederechter sprak op zulk eenen ern- etigen toon, dat de vrouwen de tranen in de oogen kwamen. Wanneer hem onrecht is aangedaan, meende mevrouw Bartineux, dan kan dit toch niet meer goed gemaakt worden. Maar ik zal van dit alles zonder uwe toestemming niets zeggen, Sofie. Toch moet ik bekennen ver baasd te zijn over uwe belangstelling in deze zaak. Wy zullen n niet langer lastig valleD, mijnheer Talbot, zegde Sofie opstaande. Ik hoop u binnen kort weêr te zien. Morgen ga ik naar Parijs, doch keer spoedig met me vrouw Mixtome terug. Moet gy zoo Bpoedig wsg vroeg me vrouw Bartineux treurig. Sofie antwoordde bevestigend. Zij was on geduldig om den voormaligen bezitter van de ketting op te Bporen. Gij zult niet alleen vertrekken, Sofie, zegde mevrouw Bartineux. Gy' zijt te jong eu te schoon om zonder geleide naar do stad te gaan. Ik zal u vergezellen. Ik breng u weêr mede terug. Mag ik de oorzaak weten van uwe be- streeld is, richt men dikwijls zottemans- kuren uit en dat is M. De Backer gebeurd. Ziehier Op de meeting in het huis der socia listen was onze geleerde advocaat aan wezig en de leider van de lieve v0ige];n_ gen der Commune bad hem opgemerjjt: dank, zegt men, aan zijne felle knevels' en hij begroette M. De Backer en zegde dat hij de besto lieutenant was 7an ge weet wel, die vieze pasto0r waar Het Laatste Nieuios met zooveel lof van sprak. Op dat oogenblik dacht M. Vandervelde op de woorden die bij in 94 had uitge sproken Het Daensismis de bres langs waar hei socialism in de Vlaanderen zal bin nen dringen Die zelfde M. De Backer is in het Hof van Engeland gaan peroreeren. Waar zou die heer knevel ook niet gaan Hij pro testeerde als van zijne wijsgeerige over tuiging I Hij sprak ook van den Gods dienst. En onmiddeliik verscheen daarop een spreker die zegde dat men do ministeries moest bestormen onder den kreet weg met den Godsdienst I d bas la calotte - Eo met zulke vieze bondgenooten gaat heer advocaat roste knevel den Góds- dienst redden. Menschen met gezond verstand zeggen dat is huichelarij Met verdedigen, wil de heer advocaat, hem in den grond booron I M. de advocaat is lijk de Etoilc Beige van den tijd I Die bleef in de Kerk om-ze beter te kunnen afbreken. Dat guiten werk doet ook M. de advo caat en zijn deftige medemaat te Aalst Zitting van 4 Juli 1899. Begrooting vae Spoorwegen. De heer Baron Bethune. Ik zeg den beer minister dank voor zijne be zorgdheid om het arrondissement Aalst, en wel voor hot leggen van eene dubbele baan op de lyn van Denderleeuw naar Kortrijk en de ophooging der statie van Aalst. Ook vraag ik dat er gedacht worde aan den afkoop van de lijnen der maatschappij van West-Vlaanderen. Ik zou ook wenschou dat de heer mi nister zich met de stad Aalst verstond, voor alles wat de werken der statie be treft, dezer verbetering en de uitbreiding van do lokalen en van don gocderenkoer, die volkomen ontoereikend zijn geworden, want het vervoer neemt gestadig toe. Door het overwelven van den ouden Den der, zou men de noodige plaats vinden. De verlichting der statie van Aalst laat te wenschen over. Ik weet niet of de heer minister ze elcctrisch denkt te ver lichten dat vraag ik niet want volgens mij ware 't beter met de maatschappij voor stadsgas overeen te komen teneinde eene volstrekt noodzakelijk sterke ver lichting te bekomen. Ik vraag do spoedige uitvoering vau werken ter statiën Santbergen en Appel- langstelling in het drama van Charlemont, jufvrouw Lepage vroeg de vrederechter, die iu de gelaatstrekken van het meisje iets geheimzinnigs rond, dat zijne nieuwsgierig heid opwekte. Gij zult die op tijd vernemen, was het kalme antwoord. Ik atel er veel prijs op een gepleegd onrecht weêr goed te maken, een edelen man weer in zyne eer te herstellen. De luim van een romantisch meisje, zegde mevrouw Bartineux, eveneens opstaun- de. Auguit geeft zich zeker evenveel moeite als iemand, om zijnen bloedverwant, zijne eer te schenken, maar dat is, geloof ik, eene onmogelijkheid. Do dames verwijderden zich. Toen het rij tuig wegrolde, keek do rechter Talbot het na en sprak bij zich zelf De geestdrift van het meisje is uitste kend. Maar als Alexe Mixtomo nog eens leefde Als zijne onzehnld werd bewezen en hij weêr terugkwam Er zijn wel vreemdere dingen gebeurd, ik vind het beter dat August voorloopig niets van de ontdekking weet. Hoe zal het meisje uitmaken aan wien het stuk ketting behoorde Eu wie is zij Zij heeft de trekken der Charlemonts. Zonderling dat de geschiedenis na zooveel jaren, weêr wordt opgorakeld. Zon dat de hand der Voorzienig heid en het meisje haar werktuig zijn terre, terzelfder tijd als de uitbreiding van de postgebouwen te Aalst. Ten slotte vestig ik de aandacht van den heer minister op de klachten van de handelskamer voor oliën, vette zaden en koeken, nopens de ver voortarieven voor die goederen. De heer Koch sprak over het afschaffen der 1* klas. Die maatregel dient algemeen te zijn: er bestaat enkel moeilijkheid op de lijnen waar hij niet toegepast wordt. De heer Vandenpeereboom, minis- ter antwoordde Ik zal trachten den heer Bethune vol doening te scheuken voor de statie van Aalst. Voor de statiën van Santbergen en Appelterre zal de gewenschte oplossing weldra verwezenlijkt worden. Ik zal het vraagstuk van 't vergrooten van 't postbureol te Aalst onderzoeken. Wat de goederenstatie en het magazijn der statie van Aalst betreft, ik zal naar de middelen uitzien om de gewenschte veranderiugen te doen uitvoeren. Daarna sprak De heer Arthur Vander Linden. De zoo belangrijke statie van Geerards- bergen ligt op de kruising van de lijnen van Geat-Meirolbeko naar 's Gravenbra- kel en van Denderleeuw-Bergen, twee zeer belangrijke lijnen, tusschen twee overwegen, die maar 500 meters van elkander zijn afgelegen. Daar zekere trei nen bovenmatig lang zijn, is het mancou- vroeren daardoor zeer moeilijk on dio toe stand zou volstrekt dienen rerbetord te worden. Mep. zou de goederenstatie moeten ver grooten, namelijk de ladingsplaat,s uit breiden 't is voldoende to herinneren dat men dagelijks te Geerardsbergen 97 kubiekmeters hout verwerkt in stekjes. De inrichting van de goederenstatie is niet in verhouding mot de belangrijkheid van die ny verheid. Ik zeg den heer minister dank voor zijne verklaringen betreffende Santbergen en Appeltere. Het werkloon der baanwerkers, bar- reelwachters en andere ondergeschikte arbeiders verschilt van streek tot streek, zelfs op de lijnon van den buiten, 't Ware goed daar eenigzins gelijkheid in to voeren. De heer minister beloofde bet vraag stuk van 't pensioen der werklieden en van de vergoedingen in geval van ziekte welwillend te zullen onderzoeken. Daarop zal ik dus niet verder aandringen. De minister deed dezelfde belofte be treffende do afhouding van 3 t. h. op het loon der werklieden die afhouding is thans verloren, wanneer zij den dienst verlaten. Ik neem akte van zijne belofte. Voor de briefdragers vraag ik eene verhooging van jaarwodde en allerminst eene vergoeding voor hunne kleeding. Dc landelijke briefdragers worden minder betaald dan die der steden; ze zijn noch tans blootgesteld aan al het gure weder eu hebben een zeer lastig werk. Ik vraag of er geen middel is aan de oud-werklieden en oud-briefdragers ceni- go dienstkaartjes per jaar te verleenen, um hunue verwanten te bezoeken of zich te begeren naar den «etel van den onder- lingen bystand waarvan zij deel uitmaken. Wanneer het de aanbesteding betreft van een dienst van postrijtuigen, hebben de aanbieders het recht mondelinge aan biedingen te doen. 't Ware misschien beter, onkel schriftelijke aanbiedingen toe te laten. Hij voor wien eene lading ton behoeve van den landbouw is bestemd, heeft acht uren tijd om ze te lossen. Dat is weinig, wanneer de landbouwer op zekeren al- stand van de statie woont. Ik dring aan, opdat or 's morgens een arbeiderstrein uit Deuderleeuw vertrekke, dat men ophoudo te Viane-Moerbeke en dat er een trein uit Geerardsbergen naar Denderleeuw vertrekke te 9 uren. De heer Vandenpeereboom, minis ter, gaf ten antwoord Er is besloten tot het uitvoeren van de werken ter statie van Geerardsbergen en waaneer er overvloed van materieel zal zijn, zal ik trachten de landbouwers lan ger tyd te geven om hunne waren te los sen. Is 't mogelijk het achtbaar lid ti bevredigen, dan zal ik volgaarne het ver trekuur van de door hem aangeduide treinen wijzigen. XXX EEN BONDGENOOTSCHAP. Den volgenden morgen vertrokken Sofie en mevrouw Bartiueux naar Parijs en gingen naar een hotel, waar de dame meer gelogeerd had. Het huis der Charlemonta ia nog geslo ten, zegde zij, de markies logeert bij eenen vriend en dineert in de klnb. Wanneer het seizoen aanbreekt neemt hij al zijne bedienden mede en leeft hier op grooten voet. Wilt gij nog heden avond of morgen mevrouw Mixtome bezoeken Ik zal het morgen doen, antwoordde So fie. Oni tien uren ga ik even heen en zal spoedig terugkeeren. Geen van beiden sprak over het gevonden ■tukje ketting, doch Sofie dacht er onophou delijk aan. Het was avond en de dames legden zich spoedig ter rust. Sofie sliep er achter weinig, omdat zij to onrustig was. Den volgenden morgend na het ontbijt, reed zij alleen in een rijtuig uit. Mevrouw Bartineux wilde haar eerst niet alleen laten vertrekken, doch Sofie stond er op dat nie mand met haar ging. Toen zy in het rijtoig stapte, noemde zy De Bruzselscho dagbladen deelen meê dat er zaterdag II. eono meeting tegen de kieswet werd gehouden te Koekelborg. De opgesc'oorste priester Daens on M. Lorand voerden er bet woord. De opgeschorst» zegde onder anderen dat M. Vandenpeere boom, met de kieswet voor te stellen, als christen, eeue grovo fout had bedreven, dat hij zich in staat van doodzonde bevindt en dus moet to biecht gaan. Die domme spoterny lokte natuurlijk 't gelach uit der tegenwoordige godsdiensthaters. Toen M. Lorand aan 't woord kwam, richtte hij zich tot den opgeschorste en zegdo: Wij zullen aan M. Vandenpeereboom de absolutie geven, niet waar, mynheor pastoor, indien bij in zyne goede voorne mens volhardt? En de opgschorsto antwoordde te mid den van een algemeen gelach: b Ja maar hij zal zijne penitentie moe ten doen Te recht zegt -Het nieuws van den dag- s Ja M. Daens doet zijne toehoorders lachen, door aldus dea spot te laten dry- von mot het H. Sacrament der Biecht. Als priester had hij uogtans de eerste moeten zijn om te protesteoren tegen de gemcene spoternyen van M. Lorana, den godloochenaar. Maar bij laoht meöondoet de anderen lachen... t Overigons dat moet ons niet verwon deren van wege een priester, die staat te lachen wanneer eene bende liberalen en socialisten die hij aanvoert d bas la en- lotte! schreouwen voor eeue kerk, terwyl daar binnen de zegen mot het H. Sacra ment gegeven wordt. Priester Daens waar toch heefc hoog moed, hoerschzucht en baatzucht u ge voerd don koetsier het adres dat haar vader ale het zijne had opgegeven. Z(j geloofde dat deze te l'arije was en achtte het noodzakelijk hem te zien en te spreken. Zij trok den sluier over haar gelaat toen z(j aan het kleine hotel kwam, ging naar het bareel en vroeg aan eeuen kantoorbediende Logeert hier zekere Lepage oil Grieken land De heer herhaalde den naam en zag hot meisje uitvorschend aan. Men heeft reeds naar hem gevraagd, antwoordde hij, maar niemand heeft hem ge vonden. Hij is reeds sedert acht dagen ver trokken naar Griekenland teruggekeerd naar ik hoor. Sofie werd bleek. Vertrokken herhaalde ijj. Ja, jufvrouw. Hij moet een politieke vluchteling zyn of iets dergelijks. Wij hebben hier meer politieke bannelingen gehad, doeh zeo kalm als hij was, Dog niemand. Wanneer het u gerost kan stellen, kan ik n atededee- len, dat hij gelukkig ontsnapt is, toen men hem heeft willen vervolgen. Kant gy mij ook zeggen wie naar hem vroeg was de wedervraag van het bevende meisje. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 1