iv Pol en Stant. Prijzen voor Reinigheid. HerdersemHerdersemGasthuisfeesten Moorsel. Partijbelang en per soonlijke baat. -s?s\VbaeQ. Erembodegem. Waar 'I liberalism voert UIT LEDE. Teterrrê Teterrrê Pol loopt al drupneuzen in 't veld. Stant. Wel Pol jongen, wa ziet g'er nu toeh mistroostig uit Pol. En kan 't mis-i sen, Stant Staiit. Neen 't man, 't en kan nie missen alzoo een verdeetruatie lijk dat er nu in den kouter is veroorzaakt, dat en is, geloof ik, nog niet teaien geweest Zie, Pol, van Aalst af tot hier toe, geen enkel partijken niemeer dat ia den grond nie gesmeten en ligt. Pol. Ooh, Stant, 't is te wreed mensoh, 't ia te wreed Ge mocht gij wel zeggen over acht dagen dat niemeer en sou geregend heb ben, en 't sa heeft sedert nog anders nie ge daan En dienen foreigen wind daarbij Zie, Stant, 't is een renuwatie voor den buiten Stant. Er is schrikkelijk veel ssha&i, PolEn wie weet wat dat er van de patatter- kes sal geworden Pol. 't Is waar, Stantmaar daar en ia tot hiertoe nog 't grootste kwaad niet aan indien 't weêr goed wierd, de patatten kunnen er nog zijn maar onsen oogst die sooveel beloofde en ons hooi da ligt te «wemmen In ons betterave die zou moeten bewerkt worden Stant, Stant, 't is om er den kop van t« verlieten I Stikt. 't Is te wTeed, Pol 1 't Xjjn open bare straffen Pol. He wel, Stant, w'hebben 't wij gis teren avond onder een ook nog gereid. Kot sen Tist was komen omsteken en hij bad sijn gazetten meegebracht, en hij beeft daar gele ien wat dat er overal in de groote steden tegenwoordig omgaat en bijzonderlijk te Brussel maar als ge dat allemaal hoort, zoudt ge nie schrikken en beven en peizen dat onzen lieven Heer 't raenschdom tal uit- roeiën lijk in den tijd van Noë Stant. Dat is iets, he Pol Alzoo nen sehurkenboel Alzoo nen hoop mee revolu- tionnairs en moordeneers Pol. En 'tsohoonste van al, Stant, al die uitvallen en verwijtingen en laster tegen ons catholiek gouvernement en tegen ons eatholieke en brave en deftige ministers, en bijzonderlijk tegen dienen manhaftigen en kloekmoedigen minister Vanden peereboom Stant. Zie, Pol, dat en is van z'leven nio gebeurd Dat en zijn geen mensehen nie meer, maar da zijn razige duivels Pol. Maar ik en versta toch nie, Stant, hoe da ze znlke dingen toelaten en hoe da ze die krawatten nie op staanden voet bij den nek en pakken en achter de grendels en draaien 7 Stant. Da was ook mij gedacht. Pol, als k hoorde lezen in de gazet hoo da ze ons ministers en eatholieke representanten daar dieven en moordeneers en schurken verweten; maar daar wierd mij daar op geantwoord dat de mannen die in de kamers zitten daar alles mogen «eggen en da «'er nie en kannen voor vervolgd worden 1 1 Pol. Hewel, Stant, dat en is nie geper- metteerd Weihoe 1 in geen een kompagme of sociëteit en mag er verweten of gelasterd of getwist worden of 't recht komt ertus- scben En in de kamers waar dat er al de verstandigste en bekwaamste en de deftigste mannen naartoe gezonden worden om daar de belangen van 't land te bespreken, en waar da ze 't voorbeeld zouden moeten geven van de beleefdheid en de deftigheid, daar mogen z'al doen wat ze willen «onder kunnen vervolgd te worden 8tant. Ja ja mensch, en 't is toch alzoo 't Is mis en duizend keer mis maar 't is de wet T, P#l. Een slechte wet is 't, Stant 1 Eu 'k zou ze k ik buiten smnten al die hnn daar niet deftig en zouden gedragen Staiit. «'En zouden maar hebben 't geen da ze verdienen, Pol en vroeger tijd en zijn die sehandalen nooit in de kamers te zien ge weest maar sedert dat er daar socialisten en donchisten in geraakt zijn, zijn daar van alle onbeschoftheden en beestighèden gebeurd, en doet ons landeken nu zijn oogen niet open om socialisten en donohisten en ander slechte tisten daar voor eeuwig en dry dagen buiten te setten, 't is er mei gedaan meê den Belgiek en meê 't geluk en den voorspoed en de wel vaart van ons volk I Pol. Och, Stant, hoe dikwijls en hebben 't wij sd tegen een nie gezeid dat er van god- deloozen en opstandelingen tegen d'heilige Kerk niets te verwachten en is dat deugt wanneer zullen alle menscben toch eindelijk nen keer hun oogen open doen Stant. Als te laat zal syn misschien. Pol Als de revolutie en den burgeroorlog en de moorderyen en de verwoestingen zullen uitgeborsten zyn 1 Pol. Hoe kunnen ze toch zoo dom zyn en zoo verblind Is g'heel d'historie daar niet om ons te leeren wije zijn en voorzichtig Stant. Jajaas, Pol, maar g'heel d'his torie is daar ook om ons t' overtuigeu dat er geen kwader beest en is voor 't mensebdom als den langen voorspoed en te veel geluk Als de menscben 't leven te gemakkelijk heb ben, ze worden t' hoeveerdig en ze staan op tegen al dat er is, en zelfs tegen onzen lieven Heer Pol. 't Was alzoo vau in 't begin van de wereld, Stant'k heb dikwyls d'historie hoo- ren lezen van 't ond testament, en alle keeren als de joden een zeker getal jaren gelukkig waren en in voorspoed leefden, leverden a bun over aan bun driften en stonden z'op tegen onzen lieven Heer en vislen «'in d'afgodery Stant. En van den oogenblik da ze klop kregen en in 't net zaten, Pol, kwamen ze terug van hnn beestigheden en staken ze d'handen en d'erremen omhoog en riepen z'om hulp naar den Hemel I Pol. 't Is alzoo gegaan, Stant Stant. Hewel, Pol, sedert meer als zestig jaar leeft onzen Belgiek in de rust en in de vrijheid en in den voorspoed in vroeger jaren hadden ons voorouders veel geleden van de fransche Jacobynen en van d'Holiand- eche protestanten, en te midden van hnn ver drukkingen eu bun lijden waren ze getrouw gebleven aan hun catholiek geloof en meer en meer versterkt in hnn religie en in hun kristene leveu maar wa zien wjj nu gebeuren sedert een zeker getal jaren t 't Catholiek ministerie is aan t hoofd sedert 't jaar 84, bijgevolg sedert 15 jaar, en ons land heeft gedurende dien tijd nen vrede en nen voor spoed genoten buitengewoon, en voor 't klein volk bijzonderlijk is er schrikkelijk veel ge daan en iedereen moet bekennen dat alle brave en werkzame en deftige menschen den dag van vandaag gemakkelijk door de wereld kunnen en wat is er nu 't gevolg van Pol. De weelde is een kwade beeBt, Stant Stamt. Zien wij nu iedereen den kop niet opsteken, Pol Willen zy nog simileren 'tis gelyk voor wie Erkennen a'hnn plichten nog ten opzichte van hun ouders Ten op zichte van hun wettige Overheid En ten opzichte van onzen lieven Heer zelve Pol. Daar slaat ge den nagel op den kop, Stant; en zeker is 'tman, kemtden den geest van nederigheid en godsdienst niet terug onder 't volk, zeker is 't, zeg ik, dat ons land, zoowel als al d'andere waar 't plicht besef van onder 't volk weg is, zal gestraft worden door den grooten Meester zelve. ji Stant. Gelukkig nog, Pol, dat, zooals gij mij zoo dikwijls gezeid hebt, den buiten nog goed blijft en dat ae boeremenscheu vast houden aan bannen Godsdienst en aan hunne kristene plichten. Pol. Er komt misschien ook al verzwak king onder, Stantmaar, God dank, 't begint voor goed t'hernemen want die leelijke aon- chisten hadden hier ook al den opstand aan gepreekt aan de menschen en z'nodden hnn leeren stout zijn tegen hunnen pastoor en burgemeester maar nog eens, God dank, sedert dat die rampzaligaards nu publiek mee doen meê de socialisten eu meê d'ergste vijan den van Godsdienst en Kerk, nu ook zien alle buitenmen8chen klaar en bekennen zij rond uit dat zy bedrogen geweest zijn en misleid, en dat men bet hun geenen tweeden keer meer zal bakken I Stant. En wat zullen die brave sukke- leers nu zeggen, Pol, als ze zullen hooren en vernemen dat den opgeschorsten bijna g'heel de verledene week te Brussel geloopon heeft, om pnbliek meê te doen meê nen Loraud en andere kopstukkeu die 't goevernement en al ons heiligste instellingen bestrijden Pol. Ja, Stant, 'k heb dat ook hooren leien in de gazetten den ellendeling Zioh daar laten toejuichen en beplakken door d# socialisten eu al 't straatkrapruul 1 Stant. 't Is ongehoord, Pol, en 't en wilt nie gepeisd zijn I Maar nog eens bobben wij het niet gezeid en dikwyls gezeid van 't eerste af, dat d'aanvoerders van 't donchistendom io diep mogelijk zonden gevallen zijn Pol. Wa wereld toch, he Stant 1 I Er valt to lezen en te bidden, man En do ker mis is zeker stil en goed afgeloopen Stant. Allerslechtst, Pol Ten eersten, da schrikkelijk slecht weêr, en ten tweeden, troebels, vechtpartijen, ruitenbrekerijen, las teringen, baldadigheden en alle beestigheid mogelijk door de socialisten en donchisten, tot zooverre dat by na allo brave en treffelijke menschen in hun huis gebleven zijn, en dat herbergiers en winkeliers er schrikkelijk door geleden hebben I Pol. Wanneer zal da krapulespel toeh nen keer eindigen, Stant Alle treffelijke Aalsteneers zouden hnn moeten vereenigen en daar koet wa kost, een einde aan brengen Stant. 't Zal er wel van komen, Pol Iedereen heeft er zijn gooste van en meê de kieziugen van October zal g'heel den boel voor goed weggeveegd worden 1 Pol. Alla, Stant, d'hand daar op, en tot de naaste week, en brengt toch om de liefde Gods goe weêr meê Stant. Ja, Pol, en de komplimenten aan Kaken Maandag II. heeft ter groote feestzaal van ons Stadhuis, met de gebruikelijke plechtigheid, de uitreiking der prijzen voor reinigheid in de werkerswoningen, plaats gehad. 31 Prijzen werden door het Bureel van Weldadigheid uitgereikt. De heer M. L. Gheeraerdts, welke de plechtigheid voorzat, sprak, de volgende redevoering uit Dames eu Heerea I Iu den naam van het Stedelijk Bestuur breng ik eene welgemeende hulde aau de Dames en Heeren welke op hen genomen hebben de edelmoedige, maar soms moei lijke taak de beboeftigen ten huize te gaau bezoeken om hen onderstand in hunne noodwendigheden te verleenen. Met fierheid mogen wij best&tigen dat de christelijke liefdadigheid in onze stad nog niet is vervallen talrijk zijn de goede werken die de geldelijke ondersteuniug van de burgerij vergen,nogthans ontbreekt het ook niet aau eigene dienstvaardigheid en zelfsopofferiüg. In het vervullen van deze lastige bedie- ningeu, Heeren van het Weldadigheids bureel, vraagt gij U niet af of dankbaar- beid, van wego degenen die gij hulp geeft, U over uwe welwillendheid zal belooneD, of eerbewijzing of lof U over miskenning en beleediging zal troosten gij beoogt slechts alleen iu volle gewetensrust tc mogeu zeggen uwe plichteu volbracht te hebben. Aan U, Dames en Heeren, die in de bozoekon ten huize de noodlijdenden met het verleenen van eeuige stoffelijke hulp middelen ook door aanmoodigiugcu en raadgevingen gaat heropbeuren, aan U dient onze Stad door meerderen eerbied, door grootere achting, hare erkentenis te betuigen. Ik beu gelukkig deze gelegenheid te kunnen to baat nemen om inzonderheid de aandacht te trekken op drie verdien stelijke armenbezoekers vau ons Welda- digbeidsgestiebt de heeren Frans De Vos, Constant De Wolf eu Frans Callc- baut, welke door Koninklijk Besluit van 23 Mei laatst, <lc burgerlijke decoratie van eerste klas bckomeu hebben voor diensten bewezen gedurende eon tydvak van meer dan 25 jaren. Met geluk en dankbaarheid ga ik die Eereteekens op die edelmoedige borsten hechten. Aan de werklieden welke heden eenen prijs gaan bekomen die hen zal aanzetten in de toekomst de zelfde zindelijkheid en oppassendheid in hunnen huiskriug te behouden die er bevonden is, stuur ik mijne beste gelukwenschen. Gij moet met my bekeonen dat het huisgezin waar de reinigheid in ecre wordt gehouden, waar orde en spaarzaamheid heerscht,al moest het door zware lasten overvallen zijn, toch gelukkigere stonden beleeft als daar waar slordigheid, vuilnis en de hiermede ge paard gaande zedeloosheid afschrikt en verwijdert.Ligt meestal hier niet de reden waarom mau cn vrouw hunne woning verlaten om in de kroegen het zuurge wonnen loon te gaan vei brassen in spel eu overmaat vau drank, hetgeen hen wel dra tot de ergste wanorders zal brengen Ons Stedelijk Bestuur, steeds bekom merd met de verbetering van het lot van den werkmansstand, heeft, met de mede hulp van het Bureel van Weldadigheid en de geneeskundige Commissie, reeds veel bijgebracht om de gezondmaking der werkmacswoningen to bewerken. Vele oude, ongezonde woningen zijn gesloten, veranderd, afgebroken ou door nieuwe wel verluchte huizen vervangen. Door het aanleggen van nieuwe straten waar de bouwingen moeten beantwoorden ana do veri ischteo der gezondheidsleer, heeft ons Bestuur bekomen dat de eige naars zelvcn medewerken om aan den wei kmau eeue betamelijke woning te ver schaffen. Het is voorzeker niet te betwij felen dat, wordt de huisvesting aantrekke lijk gemaakt, ook do familiegeest zal herleven. Eene andere weldaad die de werkmans stand aan ons katholiek Bestuur ver schuldigd blijft, is de opbouwing van het nieuw Hospiiaal Op Zoudag 16 Juli aan- staaude zal de plechtige inwijding der lokalen geschieden wij hopen dat ons volk van Aalst met dankbare vreugde dezen dag zal vieren. Dit grootsch werk zal immer getuigenis ge*en van de be zorgdheid waarmede de Katholieke Ge meenteraad onzer Stad bezield is geweest jegens de beboeftigen. Anderen kunnen om het volk te mis leiden onmogelijke, nooit te verwezen lijken beloften doen wij toonen onze daden en mogen er op roemen. In de woelige tijden die wij beleven, trachten eenige verdwaalden, door hunne hartstochten verblind, het volk in zyne onwetendheid tegen ons op te hitsen en het doen te gelooven dat wy,katholieken, de vijanden, de verdrukkers van den min deren man zijn. Maar, God zij geloofd, do weldenkende, de vredelievende werklieden oordeelen er anders over en zullen het blijven betoo- nen. Men sprak hier deze week veel in blauwe cn groene lokalen, over eene interpellatie in de Volkskamer, over het poortermaken vau Pie Daens, Teterèêêê 1 Do druiven zijn zeker te groen niet waar, M. Gallo Wat had Pie toch gelijk als hij schreef Geef H menneten nen cents H/T 1 Voorwaar het gaat over Wanneer ik zondag 27 juni Het Land van Aelst een cansch artikel van smaad en laster naar het hootd van onzen Eerw. Heer Coadjutor zag slingeren, trok ik onverschillig de schouders op denkende Nu wil den eenen of den anderen Pilatus aan de lezers van Het Land Aelst een groene pil doen slikken. Nogthans het schijnt dat Het Land er volstrekt aan houdt dal men zijn gezegde voor echt aan- neme, want zondag laatst terugkomende op den eerbiedweerdigen heer Hulppriester herhaalt Het Land dat de Coadjutor van Moorsel te Aalst en te Moorsel gedanst en geroepen heeftViva Woeste Hewel, M. Daens, als waarheidsminnende bur ger, teeken ik krachtdadig verzet aan tegen deze scbandige aantijging door u onderteekend. Honderden zullen getuigen dat den Ecrw. Heer Carnonkel zich aan geen enkel feit waarmede gij hem beticht, heeft plichtig gemaakt. Ge ziet, er bestaat hier dus van uwentwege eenvoudigheid ('t is tc zeggen dat z'u daar 'n foef opgevezen hebben) of kwade trouw. Dit laatste zou ik best aannemen aangeiicn het bij Het Land van Aelst een ingekankerd gebruik is d* gezagvoerende standen, zoo geestelijke als we reldlijke, in d'achting te willen doen dalen door zijne venijnige aanvallen. Voor wat aangaat den Daenscntruk als zouden sommige Zwarten de houding van onzen E H. Coadjutor op den preékstoel afkeuren» denk ik hier de duidelijke uitdrukking te lijn der katho lieke volksmeening van Moorsel met te verklaren dat wij allen den diepsten eerbied koesteren voor onze achtbare Heeren Geestelijken en bereid zijn hunne wijze raadgevingen te volgen die zij ons voorhouden met het oog op het algemeen welzijn, en niet uit eigenbelang en zelfsverheffing. Het volk door bedrogmiddelen aanvuren tot miskenning van eerbied en gezag berust misschien daarin, volgens Het Land, de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk Peëken I Peëken II Peëken III In alle geval daarvoor moeten de gendarmen of het parket in Moorsel geen onderzoek komen doen'Na Zwabtsn. statigd gewordrn dat de liberalen slechts voorstaanders der E V. zijn wanneer de toepassing van dat stelsel hun voordeel bijbrengen kan. Wat zo te Brussel aan 't bsramen rijn, is er oen bewijs vsn. Men weet het: de BrusseLchs stedelijke Raad is heden, dank zij do E. V., samen gesteld uit liberalen, socialisten en ca tbolieken. Meent ge dat de auti-catholieken hier- meè vrede hebben In 't geheel niet. De overgroote meerderheid onder hen, zou den do catholieken willen uitsluiten. De liberale associatie komt aan andere anti-catbolieke kringen eenen omzendbrief te zenden waardoor voorge steld wordt een verbond te sluiten, dat hun de volstrekte meerderheid verzekeren zou eu zich aldus van de catholieken te ontmaken. Die omzenbrief is geteekend door M. Lorand, een der grootste voor- ders der E. V. Dat heet men princiepen hebben, niet waar M. Lorand Maar de doctrinairs ofte oudepruiken toonen zich weerspannig om dit verbond te sluiten. Maar is 't uit liefde voor de E. V. Wel duizend maal neenl 't Is uit belang. De doctrinairs vinden het heel heil zaam dat do catholieken in den Raad zetelen. De doctrinairs immers spelen nu Sche pen op 't stadhuis te Brussel, dank zij de stemmen der catholieken. Werden deze laatsten uitgesloten, dau ware het ook gedaau met hun schepenen spelen; dan zouden de progressisten en socialisten in meerderheid zijn eu iu hunne plaats op treden. Ziedaar waarom de doctrinairs het heil zaam vindeu dat de catholieken op het stadhuis zetelen. Men weet het de doctrinairs zijn over tuigde tegenstrevers der E. V. en nog thans beroepen zij er zich op maar 't is uit eigeu belaug. Vau den anderen kant ziet men de pro gressisten, voorstaanders der E. V., uit eigenbelang hunne princiepen verloo chenen. Wat comedianteu toch 1 Die gemeente gezeten op den rand der groene Dendervallei, nan de noordergrens van 't Ar rondissement Aalst. \Yie kent or zijn klooster niet van Zusters Josephienen De prachtige Concerts die daar jaarlijks worden gegeven, en nist min de goede faam der Zusters zeiven, hebben het alom bekend gemaakt. Daar, in dat klooster, zal het binnen kort, namelijk den 17 Augusti, volop feest zijn. De eerweerde Moeder-Overste viert dien dag haar Zilveren Jubelfeest; sedert 25 jaren bestiert s| met een ongewoon beleid en een bewondorensweerde zelfopoffering dat aan zienlijk gesticht dat zy de kunst verstaat zicli van iedereen te doen achten en beminnen, zal blijken uit de geestdrift en de uitbundige ▼reugde, welke te Herdersem heerichen zul len. Immers, dit feest zal geen feest zijn voor de kloosterbewoners alleen gausch het Catho lieke Herdersem, de CatholiekVriendenkring nan 't hoofd, zal er deel aan nemen. Heel het Catholieke Herdersem zal wetea te toonen, dat het zijne ware vrienden kent, en huldigen en danken kan. Wij mogen niet vergeten dat de Eerweerde Moeder niet alleen is om tejubbelen ook Zuster Agatha en Zuster Catharina vieren den 25" verjaardag van hun aankomst in het Kleoster van Herdersem aau die drie Jubilarissen, wenschen wy uit ter harte Proficiat OiVyf^ Aalstersch» liberale werk- manskring, volgens jaarlijk- sche gewoonte, trok maandag, 2* kermis dag uit onze stad dus gingen ze weêr eens hunne centen elders verteeren in plaats van hier te Aalst bij vrienden en kennissen. Onto liberale jongens begaven zich dit maal naar Gent om er, zoo Vooruit ons zegt, een bezoek tc brengen aan de pro vinciale Tentoonstelling en ook aan de lokalen van Vooruit, 't Allerminst wat vrienden en bondgenooten doen kunnen, 'tis elkander een bezoek brengen. Maar hoe gedroegen onzo Aalstersche blauwen zich te Geut Zy dreven het zooverre tan in de Ten toonstelling te mauifesteeren. Het Fondsenblad schrijft hierover Velen waren bij drank, enkele bliezen als uitziunigen op genikkeltle trompetten, anderen zongen deMarseillaiseO Van- denpeereboom of hieven de gekende Aalstersche deuntjes aau Ziet hem daar eens gaan.... cn Wij eijn de mannen van 't ajuin kwartier In de tentoonstellingzalen werden de bewakers alsook do van dienstzijnde sol daten brutaal uitgescholden door eukelo bedronken mannen van het hopland zij maakten het zelfs zoo bont, dat men gedwongen was eenige dier typen buiten te leiden. Deftig niet waar?.... Of Dcndergalm in zijn verslag over die plezierreis zal zwijgen van deze gemeine streken. Er waren toch zulke aardige typen bij die blauwe reizigers naar Gent. Een dezer typen, een Jantje die des don derdags naar de stembus mag gaan, kwam rond 7 uren 's avonds 't huis en sloeg met den stok die hij 's morgeuds had gekregen om naar Geut te trekken, al dc ruiten in van 't huis zyner ouders omdat zijne moe dor hem geen geld geven wilde. Een tweede dezer typen kwam 's avonds om 10 uren bedronken 't huis, kreeg ruzie met zijne vrouw cd rammelde met zijnen stok waar't maar vliegen wilde.... en wie van de brokkelingen kreeg dat weet 't vrouwtje best 1 Aardige typen, aardige, aardige, voer- waar heer dc meester van Erembodegem is de man niet, om n als knecht op 't Gemeentehuis te regeeren. Deze regelen vinden wij letterlijk in 't Land van Aelst van zondag. Het gebeurt zeer raar dat wij t'accoord zijn met de schrijvers van dit gevaarlijk blad, en daar is precies ook niet veel aan gelegen, maar nu moeten wij toch bekennen dat zij eens de waarheid schrijven. M. Dc Cock, catholieke Burgemeester, door de catholieken gekozen en dooi' het catholiek Minis terie benoemd, kan, mag of zal op het Gemeente huis niet regeeren als knecht van den Grooten Heer Albert, die van de kiezerslijst is sfgeschrabt, die noch van God noch zijn gebod wil weten en aan al zijne christelijke plichten tc kort blijft 1 Hij kan, mag of zal de knecht niet zijn van den ge- buisden Heer Leon die, wel is waar, alle gelegen heden waar neemt om den heer Burgemeester de hand te drukken en familieer hem Hilloné te groe ten, maar die achter zijnen rug met hem den spot drijft. Neen, van zulke mannen kan de catholieke Burgemeester de dienstknecht niet zijn, gij hebt wel duizendmaal gelijk, Pie Donchel... Doch daar ligt het peerd niet gebonden. Pie zou gaarne twist en tweedracht zaaien lusschen de catholieken van Erembodegem cn met zijne appelblauw roode-groene zeenet voor zijne vrienden in troebel water te visschen. Maar het zal niet pakken, Pic, wij kennen onze catholieke vrienden van Erem bodegem te lang en te wel. Zoo als zij voor dl laatste Kamerkiezing samen hand in hand hebben gewerkt en gestreden en aan onze candidatcn ei schoone meerderheid gaven, zoo zullen zij met aanstaande Gemcentekiezing eensgezind zijn strijden, en de catholieke candidatcn zegepralend uit de stembus doen komen. La Dyle van Mechelen deelt een beknopt verslag meê eener zitting der Liberale Voorwacht aan de welke al de kopstukken van den Mechelscben liberalen eerlyken handel tegenwoordig waren. In die vergadering sprak een geus de volgende woorden Ik heb den haat tegen de clericalen met de moedermelk ingezogen. Wan- n neer ik bakkersgast was, piste ik op do botervaten ons door de boeren aan- a gebracht. Die boeren, vermits mij a meester een clcricaal was, waren hol natuurlijk ook, en de seminaristen - welke die boter eten moesten, waren maar slechts papea. Gevolg Mijn a patroon verloor zijne kliëuten en do boeren ook. Ziedaar hoever mij den a haat tegen de clericalen drijft. Eu La Dyle voegt er bij dat dete verklaringen met een geestdriftig hand geklap werden begroet. Hoo laag sijn zekere liberalen dan toch gevallen op Zondag, 10 dezer. In den stoot, die do Inhuldiging van het Nieuw Gasthuis zal verheerlijken, wordeu de stichters en weldoeners van ons vorig Hospitaal herdacht in eene groep van edelvrouweu en edellieden te paard. Die vau deze ruitei sbondc wonscht deel uit te maken, gelieve, vóór Dinsdag eerst komende, zijuo bijtreding te doen gewor den aan den Voorzitter der «Ruitcrsclub.a Deze Maatschappij gelast zich met het inrichten der bedoelde groep. Kostuum, paard, zadel en toebehoorteu, odelknaap worden, door bemiddeling der Ruiters- club, verschaft, doch dit alles, het rijpaard uitgezonderd, op de kosten der deelnemers. Namens de Ruitersclub De Schrijver, De Voor sitter, Ch. De Wolf. Dr Is. Bauwens. I>© carl «listen zijn v#rrc van eensgezind te zijn. Zoudag 11. vergaderde de socialistische Federation Boraine en stemde een dagorde waarin zij de E. V. krachtdadig verwerpt, zelfs indien het algemeen stemrecht er bij gegeven wordt. Men kent minstens 15 100de kamerle den die er aldus over oordeelon. Begint u dan eerst 't accoord te stellen, cartelisten 1 Een jonge muzikant uit Lede zond verle dens week eene briefwisseling naar het Vuil- blad van Chipka (soort zoekt soort) over de muzikale moeilijkheid. Eerst en vooral zullen wij zeggen, dat dit jong muzikantje veel beter zon doen nog eeni- gen tijd op de schoolbanken te slijten, voor aleer zijne mislukte proza het üaansenpu- blieksken op te cijferen ten tweede, dit ventje deed hater den bek in zyn pluimen te houden en zich met dingen te bemoeien, die onder de bevoegdheid vallen zijner verhevene wijsbegeerte. Nu ter zake. Iedereen of ten minste al dezen die catholiek en geene verwaande wijsneuzen zijn, hebben met droefheid bemerkt dat het muziek van Lede, die catholieke gemeente, op de betoe- ging-Woeste schitterde doorzijne afwezigheid. Dit affront, onze gemeente aangedaan, hadden wij te danken aan eenige opgemaakte muzi kanten mat het jong muzikantje aan 't hoofd. De uitstap naar Aalst was aangenomen met meerderheid der stsmmen, het manneken bekent hetzelf. Waarom zich dan niet gedra gen naar de meerderheid En waarom dan na de stemming het reglement ingeroepen Die heer moest misschien den pools eens voe len van de muzikanten, en waarom Dit eeuwig dwarsboomen in 't muziek Waar wil hij naartoe Als gewoon muzikant blijven spelen.... zeg, zou er soms Moe der, doet open, Onzenee do ward is daar Wij weten wel een artikel van ons reglement «egt dat het verboden is aan politieke feesten deel te nemen. Maar zeg eons, jong muzi kantje, aangezien dat onzo gemeente door en door catholiek is, mogen wij toch zeker wel veronderstellen dat onze muziekmaatschappij ook catholiek is. WQ hoorden hier nooit van eenige partijschap spreken, en waarom eene catliolieke maatschappijmet eeu catho liek proviuciaal Raadslid als Voorzitter,waar om zou «ij den koenen strijder niet vieren, den alomgeachten Heer Woeste, die 25 jaren ons catholiek Arrondissement vertegenwoor digt, tot spijt en schrik zijner onnoozele tegenstrevers, maar ook tot vreugde eu tót groote voldoening van alle ware catholieken Gij zegt, jong muzikantje', dat er vier slep- dragers," (och God, geeft dei H. Su Pieter, een beetjeu hout, hi| beeft van kou) weiger den den uitstap mede te doen naar Gent. En of se gelijk hadden Die slepdragers hebben de pretentie vau catholiek te zijn, catholiek vooral, verstaat ge Gij noemt die vier slep dragers ook nog stoktrekkersmaar zeg eens, ventje, wie heeft er sedert lang den stok ge trokken, wie steekt er gedurig stokken in het wiel Sedert dat gij bij ons muziek gekomen zijt, ia er alle eensgezindheid uit verdwenen. Dit weet ieder muzikant. Gij zegt ook dat de Heeren leden van 't Co- miteit hun ontslag gaveaen gij zoudt willen doeu verstaan dat dit ontslag toe te schrijven is aan de weigering der vier slepdragers van mode te gaan naar Ge«t, en zoo zoudt ge de lezers van 't Vuilblad van Chipka doen geloo ven dat die Heeren de muzikanten gelijk gaven naar Aalst niet gegaan te zijn, te meer, zegt ge, dat een dor vier stoktrekkers syne klari net moest afgeven aan eenen Heer van 't Co- miteit. Luistert, jong muzikantje wij kun nen U verzekeren dat «lie Heeren hun ontslag niet gaven voor die vier slepdragers, maar wel uit schaamte nog aau 't hoofd te staan van oene maatschappij die niet openlijk catho liek zou heet en. En zeg eens, als die Heer van 't Comiteit zijn ontslag gaf, mocht hij dan zijne klarinet niet vragen zijnen eigen dom. Maar neen, hij had beter gedaan ze aan de muzikanten te laten met dommekratische gedachten bezield. (En nog zoo jon» zijn, Dus?jong muzikantje, met dommekratische en meer verhevene gedachten bezield,^ gaat voort op den weg die gij ingeslagen zyt, en laat u niet dwarsboomen door die vier zeer simpele muzikanten, gij die denkt dat de maatschappij zonder u niet voort kan. Nu komen wy te sluiten en laten U toe, Mijnheer Van de Putte, ons schrijven openbaar te ma ken in den Dknderbodk van 9 Juli aanstaande. -Muzikanten vut echt dompersbloed. Kenmerkend. Zondag, zegt Het Nieuws van den Dag, bevonden wij ons te Dinant, waar in don mor eend tal rij ko reizigers uit Brussel waren toegekomen. Daar onder bevond zicli ook eene beude jonge socialisten, en toen dezen een priester ontmoetten, begonnen zij te huilen A bas la calotte Vwan van pastoor Daens Zoo ver is het dus gekomen dat do naam van M. Daeu» reeds dient als uitroep van haat tegen «le priesters, als een oorlogkrwet tegen den godsdienst 1 Droevig I Droevig MEN SCHAT op 60 duizend fr. do som die de Stad Brussel gaat te beulen hebben voor het herstellen der stoffelijke schade door de woelmakers aangoricht bet verbrijzelen van ruiten, beschadigen van ritrienen, enz. enz. PIE DAENS, Poorter van Aalst. Zaterdag 11. las men op twee plaatsen in 't Land van Aelst Zondag groot con cert om 11 ljt uren op de Merktallen op post Wie tusschen de regels lezen kan, mocht zich dus aan woelingen ter Merkt verwachten. Doch later bekende men in 't verslag van Vooruit over de meetiug van Zater dag avond, in Den LetU-rzetterskring, dat een ordewoord was gegeven van, door manifestation, hot concert te gaan stooren 't welk onze Koninklijke Harmonie ter Merkt zou geven. Zondag dus rond 11 */4 uren verzamel den met Pie Daens een honderdtal groe nen, blauwen en rooden, nabij het kiosk, langs den kant der Lange Zoutstraat. Ook bemerkte men aldaar oenige chefs van do de liberale firma Anker en Zonne. Nauwelijks had onze Harmonie hot eerste muziekstuk uitgevoerd, of. op 't signaal door Pie Daens gegeven, begon nen de mannen die hem omringenden met hem te schreeuwen Leve het algemeen stemrecht Leve de Republiek 1 O Vau- deupeereboom 1 Leve de E. V. I A bas la calotte enz. enz. En terwijl Pie Daens en zijne lijfwacht langs den eenen kant stonden te schreeu wen,werden van don kant langs 't liberaal lokaal met stalen bouten, stukken ijzer, steenen enz. enz. naar de muzikanten ge worpen. Een der werpers scbynt gekend te zijn 'tis eeu scheele socialist. Twee muzikanten om zich te vcrwee- ren, wierpen hun ijzeren stoeltje naar de smijters, doch niemand werd er ernstig door getroffen. Onze stedelijke Politie met den heer Vervoort, Commissaris aan 't hoofd, trad op om de samenscholing langs do Lange Zoutstraat, uit een te drijven. Doch «le manifestanten met Pie Daens aan 't hoofd weigerden aan de bevelen der Politie te gehoorzamen de heer Commissaris en zijne agenten wierden uitgelachen, uitge floten en hoe meer men de stilte verzocht hoe heviger Pie Daens en zijne mannon aan 't schreeuwen gingen. Enkelen be gonnen de agenten te stampen en te stoo- ten en dan gaf de heer Commissaris het bevel van den sabel te trekken en de samenscholing met geweld uit een te drijven. Zelfs ging eon der betoogers zoo verre van den agent Gits in den grond te stampen, doch hij was vlug als dc weer licht terug op de voeten. Ook bracht zekere De Neef den agent Gits een slag op 't hoofd toe met eenen koperen 1/f kilo. Daar er verzet was. heeft natuurlyk hier en daar den eenen en den anderon van 't plat van den sabel geproefd- Pie Daens die de chof van de bende was en niet ophield zijne lijfwacht aan te hitsen, werd door dc Politie vastgegrepen en naar den bak geleid. Rttelens, de uit venter vau 't Laatste vuil Nieuws, die hem aau de handen der agenten wilde ontrukken, onderging het zelfde lot. Ver der werden ook in den bak gedraaid Coppens Frans, Van Geetruye Jao, Ver huist Cornelius en De Neef Jan. Die moedwillige stoornis eener open bare feest, te gelegenheid onzer kermis, wordt, om zoo te zeggen, algemeen afge keurd zelfs deftige liberale heeren druk ken er hunne verontweerdiging over uit en noemen de handelwijze van Daens en zijne groene, blauwe en roode helpers een oprecht schaudaal. En inderdaad schandalig, oneerlijk is do houding van de cartelisten het was de plaats en 't oogenblik niet eener be tooging. Eu daarbij de wapenstilstand was uitgeroepen en die wordt altijd door alle eerlijke tegenstrevers cn zelfs door de wilden in den Congo geëerbiedigd.... Maar, noen, bij de cartelisten schijnt er noch eerlijkheid, noch deftigheid te be staan 1 Dat onze kermisfeesten er door ge schonden werden, hoeven wij bijna niet te doen bsmcrk«n. In den namiddag reeds was het een uur in 't ronde vau Aalst ge kend wat er 's middags kwam voor te vallen. En gelijk het gemeenlijk gaat wordeu zulke zaken nog altijd verergerd. Men bemerkte dus bijna geen buiten lieden in onze stad en des avonds was onze Foore, anders zoo druk bezocht door onze Burgerij, ook gansch verlateu. De groote meerderheid bleef thuis uit vrees voor de onlusten die Daens en zijne blauwe en roode lijfwachten opnieuw zouden kunnen verwekken.| De groene, blauwe cn roode cartelisten hebben dus aan talrijke nceringdoende burgers een bijna onberekenbare schade veroorsaakt. 't Was de eenigsto dag dat zij iets zou den kunnen verdienen hebben, want de oTcrige dagen was het weder afgrijselijk slecht. Onze neeringdoende Burgerij zal onze kermis van 1899 goed in haar geheu gen bewaren ou het zich op tijd en stond gedenken. Nu, komen wij tot Pie Daens, den nieuwen poorter Teterrrê l terug. Onte Pie wil mordicus op 't stadhuis zetelen eu nauwelijks zetelde hij er (in den bak) of hy smeekte en bad om er uit tc geraken. Onze Pio sprak toch zoo schoon dat men advocaat Gallo zou gaau viuden eu hem verzoeken van bij den heer Burge meester te gaau vragen van hem toch te willen loslaten voor do gerusthei'I van vrouw en kinderen en, nog meer, omdat zc zonder hem de socissen, hesp, vlaaien, taarten, wijn, kafé en cognac zouden kunuen binnen spelen. Advocaat Galle ging dus by den heer Burgemeester de loslating van Onte Pie vragen, om zegde hij, vrouw en kinderen gerust te stellen, enz.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 2