mnif Plechtige Inhuldiging fmsMMUk mi mn huuus?os$. STAD AILSf, van het op Zondag 16 Juli 1899. Praalwagen. Groep. Zegepraal van het Kruis. Groep. Groep. I. Opening van den Stoet door het Muziekkorps der Pupillenschool. II. De Scholen der Stad. De kinderen dragen bloemtuilen en opschriften liulde bren gende aan de christene liefdadigheid, aan de gaslliuiszusters, aan de stichters. III. De Fanl'arenmaatschappij De Jonge Aelstenaars. IV. De Geloofszendelingen van Aelst. De II. AMANDUS predikt liet christen geloof aan de heidcnsche inwoners van Aelst en bouwt het kappeleken van O. L. Vrouw-ten Druiven op de "Werf. (Volgens ile overlevering ontstondt er te Aelst ten j re GS 1eene geweldige watervloed die alles dreigde te ver woesten. In dien bangen nood, namen de Aelstcnaren hunne toevlucht lot de 11. Moeder Gods, die Amandus hun had leeron kennen en aanroepen. Kn ziet, op de stroomende golven kwam ren heelde ken van Maria, op eenen bundel van druivenranken, afgedreven. Hot wonderbeeld wiowl godvruchtig opgenomen en de wateren keerden eensklaps tot hun bed terug. Uit dankbaarheid deed de II. Amandus, op de Werf, waar het afbeeldsel kwam aan geland, oen kerksken houwen, liet eerste dat op het grondgebied dor Stad zich verhief, en dat den naam ontving van Kapel van O. L. Yrouw-ten-I)ruivon of van de Werf.; De H. URSMAAR (644-713), Abt van Lobbes in Henegouw, kwam weinige jaren nadien de bekeering onzer voorouders voltrekken en stichtte de Priorij van Lobbes buiten de Kattestraat- poort. Knapen, palm- en lauwertakken zwaaiend, heffen lofzangen aan ter eere van het kruis. Mannen dragende een rustiek kruis op eene herrie van boomtakken. Do H. URSMAAR en zijne kloosterlingen. V. Stichting van het Hospitaal van O. L. Vrouw. (Voor het jaar 1241, bestond reeds een Gasthuis te Aelst, ergens huiten do poorten der Stad. Joanna van Con- stantinopcl en Thomas van Savoyen, gravin ett graaf van Vlaanderen en Henegouw, tot meerder gemak en voor deel der kranken, gaven aan de Zusters on de Broeders die hot Hospitaal bedienden, oenen andoren grond binnen do Stad, hunnen eigendom genaamd - Hkt Xm.iio; aan den Ouden Dender, waar de kloosterlingen, een nieuw liuisoprichtten. Dit was de oorsprong van het li gt:i: l dat tot lieden heeft bestaan) Vier bazuinblazers. Vaandels van Vlaanderen en Henegouw. Wapenknechten, Valkeniers, Schildknapen, Ridders en Ilofdamen. Joanna van Constantinopel en Thomas van Savoyen, den vergunningsbrief dragende. VI. (Welhaast schonken edele Ilceren, Priesters en Poorters aan het Hospitaal in aalmoes jaarlijkscho renten, gronden en erven.) De eerste Weldoeners van het Hospitaal. 1241. Goswyn, heer van Schendelbeke, en Ada, zijne echtgenote. (De getuigen der gifte Joannes en Jacobus Y.ui den Hove, getrouwen Hendrik Scipinan, Arnold Pau, Willem van Zole, Willem Pleting. Hendrik Von Sroudohrnec, huisgenoten van Goswyn; Ridders Bernard van Moorsel en Geeraard van Krenabodcgem, g--ir uwen van den graaf van Vlaanderen, Hendrik Van den Hede, Schepen van Aelst, meester Simoen Baudcns, zeid Coninek, notaris Theobaldus, clericus.) VII. (Tot onderhoud der zieken stonden de Selu pone:: van Aelst (12 li) aan de Hospitaalzusters hunne gruan- halle af en gunden hun het recht van den l.cpcl te scheppen van al de granen die er verkocht en ge kocht wierden; Pausen, bisschoppen en kloo.-terabten jonden hun alle geestelijke voorrechten en gunsten, en de Graven van Vlaanderen verdedigden hunne rechten en namen hen onder hunne liooge bescherming: Daarom verleenden deze laatston aan 'de kloos'.orgoincente heschermschriften of sauvegurden.) Bijvoegsel aan DE DENDERBODE van Zondag 9 Juli 1899.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 3