Groep. Groep. De Jagersstoet. Groep. Groep. "Wagen. Klaroenen in kleedij der XV0 eeuw. De Sauvegarden. Wapenherauten, gelast met het uitroepen der Sauvegarden. Dienaars, laten en pachters dra gende de blazoenen en stocken ofte pencheelen verwapent met den wapene der gravenbestemd om op de huizen, sehuren, weiden, akkers en bosschen, eigendom des Hospitaals, gesloken te worden, tot leeken der grafelijke bescherming. De Hoogbaljuws van het Land van Aelst gelast met hunne beschermers te zijn in name der Graven 1) Guidolf van Gruuthuuse, 1370. 2) Jan Pieterssoenen, 1380. 3) Robrecht van Leeuwer- ghem, 1105. 4) Jan Van Vaernewyck, Heer van Exaerdc, 1420. 5) Maximiliaan Vilain, Heer van Resseghem, 1573. De Graven van Vlaanderen 1) Lode wijk van Maele, 1370. 2) Philip de Stoute, 13S6. 3) Jan zonder Vrees, 1103. 4) Philip de Goede, 1420. 5) Philip II, Koning van SpaniS, 1573. Ridders en voetknechten. VIII. De H. Elisabeth van Hongarië (1207-1231) Patrones van de Gasthuisnonnen en van het nieuw Hospitaal. (Het mirakel der rozen. Elisabeth, dochter van Andreas II, koning van Hongarië. muntte uit door hare liefde voor de armen en de kranken. Eens dat zij, vergezeld van cenc dienstmeid, eenen steden wegel afdaalde, in haren schoot vleeseh, brood, eieren en andere mondbehoeften dragende om die aan de noodlijdenden uit te doelen stond zij op het onverwachts voor haren man Ludwig, landgraaf van Dwingen, die van d jacht terug keerde'. Daar hij verwonderd was haar eenen zoo zwaren last te zien dragen, trok hij huren mantel qpen, zeggende Laat zien wat gij draagt. En, o wondor, witto en roode rozen, de schoonste die men ooit kon zien, vielen op den grond, hetgeen den Landgraaf des tc meer verbaasde daar liet volstrekt liet seizoen der bloemen niet was. Hare ontsteltenis bemerkende, stelde hij haar gerust, en keerde naar zijn kasteel van W.u tburg terug, liet mirakel overwegende dat God voor zijne heilige gemalin kwam te verrichten.) Hoornblazers. Kruisboogschutters. Valkeniers. Pagcn. Edclvrouwen cn Ridders. Jachthonden. Wild. Ludwig van Duringen. Elisabeth van Hongarië. Hare meid. IX. De H. Martinus, Patroon der oude collegiale kerk. (Martinus, omtrent 18 jaren oud, diende in het leger van keizer Conslautimis-de-Grootc, toen hij gedurende een strengen winter, (334) met zijno wapenbroeders aan de poorten der stad Amicus kwam, en er' eenen armen man, half naakt, die almoezen vroeg, zag zitten. Niemand scheen hem te bemerken .Martinus, die niets bezat dan zijne wapens en zijne kleederen, door medelijden bewogen, trok zijn zwaard, verdeelde zijnen mantel in twee stukken, en gaf in Christus'naam den helft aan den bedelaar. Den volgenden nacht verscheen hem .Tesus-Christus bekleed met het stuk mantel, en den jongen soldaat' aan eeno menigte engelen die hem omringden toonendo zeide hy Martinus, die nog catechumeen is, heeft mij met dit kleed bedekt. Later wierd hij de heilige Bisschop van Tours en stierf in den ouderdom van 84 jaren.) De H. Martinus verdeelt zijnen mantel. Soldaten te voet en te peerd. Martinus en de bedelaar. X. De H. Joseph, patroon der Nieuwe Kerk en Beschermer der Werklieden. Knapen met zinnebeeldenDe bloeiende roede, de lelietak, limmergerief. De H. JOSEPH. Werklieden van alle ambachten, in kostuum der gilden van de XVI eeuw, met kartels en vaandels. XI. O. L. Vrouw, sinds zeven eeuwen patrones van het Oud Hospitaal. De verheerlijking van Maria. De wagen wordt gevoerd door de dry Goddelijke Deugden Geloof, Hoop en Liefde. XII. De Koninklijke Harmonie Al Groeiend' Bloeiend. XIII. Maatschappijen en Vereenigingen der Stad. XIV. De Geestelijke en Wereldlijke Overheden. XV. Rij Stedelijke Pompiers. De stoet zal gevormd worden om 1 ure 's namiddags op het Esplanadcplein en zal de volgende straten doorkruisen r Esplanade, Vrijheidstraat, Keizerlijke Plaats, Korte Zoutstraat Lange Zoutstraat Markt Molen straat. Molendnes, Varkensinarkt, Iloveniersstraat, Ouden Dendermons-ben Stoênwe" 'Violet testraat, Gasthuisstraat, Borluutstraat, Boudewijnkaai. wo,cl Bij de aankomst aan het Hospitaal zal de plechtigheid der Inwijding geschieden. Aalst, Boek- en Steendrukkerij van C. Van de Puüe-Goossens.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4