PROPRIETY Merklprijzen. ZAAILANDEN VELDVRUCHTEN twee Huizen ZAAILANDEN Ruitenbrekerij. - tl Stad Aelst.-Kermis 1899. Concert. Verlichting en Bal Stoffen in ruwe Zijde fr. 16 50 f Overlijden, r-gr"!»": SY5IDIK AA T ZONDAGRUST tot'middernacht Allerhande Nieuws. Openbare Aanbesteding Bericht Openbare Verhooping HUIS TE AALST en Zaailanden, Openbare Verhooping perceel Meersch, F AIÏRIQUE de Filature et de Tissage et BLA NCHISSERIE, HITIZEÏT WINKELHUIS Land Bouwgronden De heer Burgemeester stemde toe maar op voorwaarde dat M. Galle, in gijn etaen naam en oolc in dien van Pie Daens, hem schriftelijk de verzekering zou geven dat de openbare rust nimmer zou ge stoord worden en dat ze beide verant woordelijk bleven voor de onlusten die in 't vervolg door de cartelisten zouden verwekt worden. En M. Galle schreef dadelijk de go- eischte verklaring. Men bekont dus dat Onze Pie de opstoker, de chef der woel- makers van des morgens was geweest. Terwijl M. Galle aan 't schrijven was, kwamen er eenige cartelisten kijkon of hii nog leefde; 't gevaar was immers groot hij verbleef daar in 't hol van den chef der zoogezegde moordenaarsbende Onze Pit werd dus om 2 en half uren 'g namiddags losgelaten. Toen de champetter de grendels had geschoven en Onze Pie terug het daglicht zag, zegde hij Champetter, 't stinkt in den bak.... Champetter (de neus opsnuivend).— I Inderdaad, 'k geriek ook iets.... maar is 't soms in uw broekske niet Onze Pie (binnen 's monds.) Zou hij dat toch gcrieken Moordenaars- I bende 1... Als Onze Pi» thuis kwam, riep lnj Rap 'oen hertversterker, 'nen druppel cognac maar hola 1... de flesch was leeg... 's Anderdaags hing er in den hof van Chipka eene broek op 't koordeken, zoo verzekert ons een gebuur. Maandag avond rond 9 uren, bij deu terugkeer der leden van den blau wen werkmanskring uit Gent, vormde zich een groenen stoet van eenige man nen maar meest vrouwen on kinders die Btilhield bij Wellekens, Molenstraat. In 't voorbijtrekken werd vooreerst de waaier der deur van 'testaminct In de Lelie Molenstraat, ingeslagen bij mid del van eene dier nieuwsoortige fakkels die heden de muziekmaatschappijen ge bruiken. Het brandende koperen ge deelte vloog in den winkel en had de vrouw de brandende petrolic by middel van nieuwe d wijlen die juist bijdehand wareu, niet kunnen uitdooven, voorzeker had er brand ontstaan. De groene loriassen eischtcn hun kope ren fakkel terug, doch men deed niet open en dan werden de vensterruiten op 't eerste verdiep ingesmeten bij middel van steenen en een looden knop van eeuen wandelstok met koorde.Een hamer werd ook geworpen en kwam terecht in 't bed der slapende kinders. Ook poogdeu zij de vensterblinden open te trekken en braken aldus de ruiten. Toen de Polilie verscheen kropen de ruitenbrekers als ware lafaards bij Welle kens binnen. De gaslanteernen waren uitgedraaid en daar het dus volle duisternis was, zijn de daders niet gekend geworden. Onze Po litie wanhoopt nogthans niet ze te voor schijn te brengen. Dijnsdag op Woensdag weiden door de cartelisten in verschillige straten do ven sterruiten ingeslagen. In de Brusselscbe straat telde men er niet min dan 31, bij verschillige inwo- To de Eilaudstraat bij M. Judocus Ver- moesen, meestermetser, werden de vens terruiten ook ingeslagen. Do dader is gekend. c In do Lange Zoutstraat, bij M. De Smet Van Ilaver, boekdrukker werd er slechts eene ruit ingestampt. De ruitenbreker moet cenen stok hebben gebruikt, want verscheidene flesschen inkt tuimelden naar beneden, braken en aldus werden tal van boeken, prenten, enz. enz. zoo zeer beschadigd dat ze in den vuilbak mogen gesmeten worden. De schade is zeer aanzienlijk. Volgens Vooruit zijn de inwoners der Brusselscbe straat des nachts op t zelfde opgestaan om hunne ruiten in te slagen. Wat domme beweering 1 Geweldadigheden. Woensdag namiddag rond 4 en half uren werden MM. Judocus Vermoesen, meestermetser, Petrus Kiekens, schrijnwerker en J. Spitaels, stoelzetter, op de Oude Graau- merkt ontmoet door 4 socialisten. Zonder eenige reden vielen deze laatsten de eer sten" verraderlijk aan en dienden hun eenige geweldige slagen toe. M. 1Kie- ckens bekwam een ernstige wonde aan 't hoofd en M. Spitaels werd verwond aan een der oogen. De wonde van M. Kieckeus scheen zoo erg dat men de hulp moest inroepen van den heer Wauthier genees heer, welke verplicht was do wonde te naaien. Men zegt dat de socialisten MM. Ver moesen enz. hebben aangevallen, omdat zij, dos voormiddag», als getuigen, waren gehoord in de zaak der ruitenbrekery des nachts voorgevallen. tw V"1T Ziehier de zienswijze JLFC van de verschillige leden der Commissie MM. de Smet dc Naeyer, Bilaut, de Trooz en misschien M. Hoyois, zijn vijan dig aan het eeunamig stelsel en aanhan gers der E. V. MM. Yandervelde en Lorand zullen warm de E. V. verdedigen. MM. Journez en Furnemont zijn ook aanhangers der E. V., op voorwaarde dat het algemeen stemrecht er bij weze. M. L. Defuisseaux zal de E. V. be vechten. rT MM. Woeste, Ligy en Helleputte zyn uninominalisten. MM. de Landtsheere en Tack vinden dat geen enkel der voorgestelde ontwer pen goed is. M. Heuvelmans, ten slotte, is aanhan ger van het statu quo. CASINO Lokaal der Koninklijke Harmonie. van Dijnsdag laatst, zullen morgen ZON DAG 9 JULI plaats hebben. De Burgemeester, M.-L. Gheeraerdts. Mededeeling voor het platteland. Provinciale Tentoonstelling van Gent. De tentoonstelling, ingericht in het mooie park der Citadel te Gent, trekt eiken dag, als 't weder het toelaat, eene onafzienlijke schare bezoekers. Zij is vol komen in orde on dwingt een ieders be wondering af. Nooit werd ergen» zulk een bijval bekomen. De feesten en concerten, die vooral des Zondag», Maandags en Donderdags wor den ingericht, zijn overheerlijk. De ingangprijs is maar 50 centiemen kinde reu onder de 7 jaren betalen niets. lol 77.50 dc volledige klce.lij Ttissors cn Shan tungs-Pongees alsook zwarte, wille en gekleurde van :.l 95 .ent. lol fr. 28 50 den meter elTen. g. ribd.gikwa.'rilleerd. bewerkt. Daiuas, enz. (ong. 210 kwal en 2000 kleur «chakceringen en veif.h. tekeningen), vrr.cht- en tolvrij te huis besteld. Monsters per keeri-r.le. G. HENNEBERG, Zijde-Fair» (t. tl K. Itïer.j ZURICH vruchtiglijk overleden den beer Petrus DE MOL, eerste Prijs van Rome voor getoonzet muziek, Kapellemeester onzer St. Martinuskerk, Eerebestuurder onzer Stedelijke Muziekschool en Oudbestuur der onzer Koninklijke Harmonie. De achtbare overledene was geboren te Brussel, den 7 November 1825. De Lijkdienst eu Begrafenis hebben plaats gehad, Woensdag 5 Juli en onze Konink lijke Harmonie bracht hem, in corps, een laatste blijk van achting eu hulde. MOORSEL. Bij bet ter per» leggen meldt men ons het bijna schielijk over lijden van deu heer Remisius Moroy, Burgerlijke Stand der Stad Aal»t. Geboorten. Mannelijk geslacht 8 „A Vrouwelijk 12 OVERLIJDENS. F. Van Cauwenberg, rondl. 25 j. Post weg. J. Stiernon, z. b. 59 j. Zonnestr. C. Van der Biest, man Gillade, landb. 46 j. Bolleweg. P. De Mol, muziekleer. 73j. St-Jorisstr. P. Weireld, man Goens, fabriekw. 64 j. Iweinstr. L. De Mol, man Van Guckt, z.h.6öj. Lejpoldslr. 3 kinderen onder de 7 jaren. van Reizigers, Klerken en Patroons. Zondag 9 Juli, verplichtende storting voor de leden der Spaarkas, van 11 ljt tot 12 llt ureu. Het jaadijkseh uitstapje blijft vastge steld op Zondag 6 Augustus. Wij gaan te samen het schoon park van Bclceil bezoe ken, de alom gekende eigendom van den priDs de Ligne. Zelfde prijs als verleden jaar, 3,50 fr. voor ijzerenwee, bezoek van het park en een vriendschappelijk mid dagmaal. Het uitstapje vau verleden jaar naar Antwerpen heeft zulke goede uitslag gehad dat bet Komiteit er niet aan twij felt dat de liefhebbers van een aangenaam reisje dees jaar nog talrijker zullen opko men. dienstdoende Apotheker: Zondag 9 Juli 1899, Mr Bonner, Botermarkt.— H»den zaterdag werden 589 klonten boter ter markt ge bracht, wegende te samen 4700 kilos. AALST. SolosUm. Dijnsdag 4 Juli 11. werd een soloslim gespeeld ter estaminet In den Biekorf bij M. Alf. Vanden Eynde, aan St. Martiuuskerk door Michel Francois. De medespelers waren de heeren Engeon en Louis Vanltterbeek, Aug, Hoebeeck eu Frans Lievens. Diefstal. In den nacht van 3 tot 4 juli is eeu dief bij middel van beklim ming en braak binnen gedrongen ten huize van M. Edmond Gidts, Dirk-Ma r- teusstraat. Een gouden uurwerk met ket ting (waarde 300 fr.) 4 paar gouden oor bellen, gouden ring, gouden broche zijn ontvreemd geworden. Dader onbekend. Burgerlijke decoratie. Bij ko ninklijk besluit vau 4 Juli 1899, is het kruis vau 1® klas toegekend aan M. Ch. C. J. Van Vreckem, gewezen Provincie- raadsheer, Senateur en Burgemeester vau Meerbeke. Onze beste gelukwenschen. Een Engclschman, vau Londeu ko mende te Brussel, miste een pak, inhou dende meer dan voor 300,000 fr weerden. Hij signaleerde het aan de policie der statie; deze ging op zoek in den trein, waarmeê hij was aangekomen en men vond het pak in een der wagous. Het was reeds open gedaan, doch de dief moet geoordeeld bobben dat het te moeilijk zou zijn, de titels to verkoopen, zoodat hij er zich vau ontmaakte door 'tpak in eeneu wagon te werpen. Een politicagent met ecnen dolk ge stoken. Zondag nacht werd er op de Papcuvest te Brussel fel getempeest. De ruststoorders wierpen zich op den agent Deinaliunc en mishandelden hem.Dedeur waerder,agent in burgerskleeding, schoot toe ter hulp van zijnen collega. Een vreeselijk gevecht begon alsdan. De ageut Van Tillo, die ook toesnelde, werd getroffen met eenen dolk. Zijn toe stand boezemt de grootste onrust in. De gezondheidstoestand van Mgr Decrolière, te Namen, is langzamerhand derwijze gebeterd, dat do doorluchtige zieke weêr eenig vast voedsel kan nemen. Ook het gezicht, dat men verloren waan de keert terug. In den mijnput S' Theodore, te Dampremy, werden twee werklieden on der eene instorting begraven eu gedood, Men heeft verscheidene uren naar de lijken moeten zoeken. Een poeiermagazijn ontploft. Tijdens een onweer dat Woensdag woedde is te Audenne de bliksem gevallen op het poeiermagazijn van M. F. Cambron, meester'der steengroeven. Bijua geheel het gebouw werd vernield. Op grooten afstand van daar, werden ruiten verbrijzeld. Een brand volgde. De werklieden waren reeds vertrok- ken, zoodat er gcene persoonlijke onge lukken to betreuren zijn. De schade beloopt 20,000 franken. Zaterdag 8 Juli 1899 Tarwe fr. 17.50 a 00,00 Masteluin 16,00 a 00.00 Rogge 14,00 a 00,00 Garst 00,00 a 00 00 Haver per 100 kil. 18.50 a iö;00 Aardap. roode de 100 kil. 5,50 a 0,00 Aardap. (geele nieuwe) 0 00 a 0,00 Boter per 3 kil 6,48 a 7,29 Ëiers de 25, 1,62 1,71 Vlas, de 3 kil. 0,00 a 0,00 Viggenen, per koppel r. 40.00 a 65,00 Ajuin, 100 kil. fr.00,00 a 00,00 volg.kw. POPERINGE. Hop fr. 130. GENT, 7 Juli Tarwe (per 100 kilos) fr. 18,00 a 00,00 Rogge 14,00 a 14,50 Haver 19 00 a 20,00 Gerst 17,00 a 00.00 Boter per kilo, 2,10 a 2,30 Eiers per 25, 1,60 a 1,80 ANTWERPEN, 7 Juli Ziehier de prijzen der granen op de merkt in het Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 16.00 a 16,25 Rogge, 13,00 a 14.50 Wintergerst, 00,00 a 00,00 Zomergerst, 18,00 a 18,50 Haver, 18,00 a 18,50 Boekweit, 00 00 a 00,00 Boonen, 00,00 a 00,00 Bitterpeën, 17.C0 a 00.00 De kuip boter werd heden morgeud ter markt per kilogr. verkocht, aan de prij zen van fr 2,20 a 2,40. De ponden ot halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,20 a 1,50 De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. 7.0G tot 10,00. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 1,75 a t,25 VEEMARKTEN, GENT, 7 Juli Getalte koopgestelde hoorenbeesten 525 Melkkoeien 32 Vette koeien 104 Groote ossen -l Stieren 74 Jonge ossen 112 Magere heesten 146 Vaarzen 130 Schapen 13 i Varkens 200 Lammeren 2 Loopers 10 Kalveren 123 Viggens 612 Stieran la kw. 0.78 Ja kw. 0.70 k». 0.Ö0 Koeien 0.67 0.«0 0.50 Vaarzen 0.80 0.75 0.60 Ossen 0.80 0.70 0.60 Varkena 0,80 0.7* 0.00 Kalven 1.35 1.00 0.00 CüREGHEM-ANDER LECHT, 6 Juli Ter veemarkt werden te koop gesteld Ossen 501 I Koeien en Veerzeti Stieren 315 706 Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,70 a 0,86; Stieren 0,55 a 0,70: Koeien en Veerzeu0,55 a 0.70. Kalverenmarkt 7 Juli —Ter merkt gebracht 933, te koop gesteld 9.31 Prijs per kilogram fr. 0,70 a 1,00. BRUSSEL, 7 Juli Kalverenmarki. Getal te koop gesteld 255 Prijs per kilogr. op voet Ir. 0,65 a 1,00 00 lammeren van Ir. 00,00 tol 00,00. liuidenmerkt Ossen, 0,75 a 0,90 Stieren, 0.65 a 0,70; Koeien en veerzen 0,75 a 0,80 Kalveren 1,00 a 1,20. GEMEENTE VIANE. o-o van herstellingswerken aan het Kerkgebouw. Bestek der werken 3043,70 fr. Borgstelling 150,00 fr. De plans en lastenboek zijn ter inzage nedergelegd in de pastorij van Viano. De aanbiedingen te bestelleu aan M. Charles Poelaert, voorzitter der kerkfa briek, ten laatste met den timber van 21 Juli 1899. De aanbiedingsbrieven zullen geopend worden in de Zondagschool, Kerkplaats, te Viane, den 24 Juli 1899, om 2 uren namiddag. De SecretarisDe Voorzitter, Vermeersch. Ch. Poelaert. aan Bakkers en Vetsmelters. Uit ter liand te koop BIJ Jkan LIMPENS-CAUDRON meubelmaker, Brusselscheslraat, N' 38, Aalst, eene mijt van 16 meters drooge en grove kappelingen van Boumen, en 300 droogen mutsaart, staande op zijnen koer, alsook nog eeno mijt van 20 meters eiken kappe lingen, en 250 eiken spinsen, staande in den Bosch te Wieze, voortskoraende van den reuzeneik aldaar. OPENBARE VERKOOPING van MEER§CIIEA, BOOMGAARD en BOSCH De Notaris Breckpot, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Gemeente Erembodegem. 1° koop. 46 aren, 30 cent. Land, op Broeckveld. Gebruikt door Petrus Sterck en Leo Versnickt. Verdeeld in 2 deelen. 2® koop. 39 aren, 10 cent. Land, op Landdries. Gebruikt door de kinderen van Judodus De Ryck. Verdeeld in 2 deelen. 3® koop.— 14 aren, 50 cent. Land, op Landdries. Gebruikt door J.-B. Pari- daens. Gemeente Haeltert. 4® koop. 25 aren, 20 cent. Boom- w iard, in den Eede. Gebruikt door Constant Fahy. Boomprijs 450 fr. Verdeeld in 2 deelen. 5® koop. 17 aren, 40 cent. Bosch, in den Larenbroeck. Gebruikt door Ben. Van den Steen.Boomprijs 510 fr. 6® koop. 33 aren, 60 cent. Laud, op den Bril. Gebruikt door Felix Sterck, grofsmid. Boomprijs 635 fr. 7® koop. 31 areD Land, op 't Soncks- veldeken. Gebruikt door Charles De Smet. Boomprijs 135 fr. 8® koop. 7 aren, 40 cent. Land, op den Grootkauter. Gebruikt door J.-B. Van Boven en de kinderen van Joseph Coppens. 9® koop. 14 aren, 10 cent. Land, aan de Plaats. Gebruikt door het Klooster van Haeltert. 10® koop. 9 aren, 50 cent. Land, op den Brilkauter. Gebruikt door Char les De Smet. 11° koop. 7 aren, 50 cent. Land, op den Brilkauter. Gebruikt door Fr. Van den Steen en Martin Saey. Boom prijs 75 fr. 12® koop.— 15 aren, 20 cent. Land, op den Droeskauter. Gebruikt door Ed. Van den Bruelle. 13® koop.34 aren, 20 cent. Meersch, op bet Musschenzeleveld. Gebruikt door Vict. Roelandt.Boomprijs 780 fr. 14® koop.— 13 aren, 90 cent. Land, op den Kleinen Droeskauter. Gebruikt door Joseph HerremaDS. 15° koop.— 60 aren, CO cent. Land, op den Wyngaord. Gebruikt door MM. J.-B. Goossens, Philemon Verhofstadt en de kinderen D'Haegeleer. Verdeeld in 2 deelen. Boomprijs 230 fr. 16® koop.8 ar»n, 40 cent. Land. op den Herbezienborm. Gebruikt door Fr. Allard. 17® kot'p. 57 aren, 40 c»nt. Land, op bet Boekentveld. Gebruikt door de kinderen van Leander De Smet. Ver deeld in 2 de»len. 18® koop.24 aren, lOcent. Meersch, inde Coelsbroeken. Gebruikt door de erven van M. Ambr. De Decker, te Aygem. Boomprijs 20 fr. 19® koop.31 aren, 40 cent. Meersch, in het Terrenthout of Langemeerschen. - Boomprys 500 fr. 20® en laatste koop. En 93 aren, 70 c»nt. Land, op den Brilkauter.Gebruikt door de kinderen van J. Coppens, J. De Smet, J.-B. Van Boven, Aug. De Ryck en door den heer verkooper. Boomprijs 12 fr. Verdeeld in 4 deelen. Instel, Donderdag 27 Juli ,nqi. Verblijf, Donderdag 10 Augusti om 2 uren. «Inde Vlasmarkt, - by M. Joseph Van der Vorst, te Aalst. Vlas markt, N° 2, St-Marlenskerk. Kantoor van den Notaris De Sadeleer, te Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING van te Haeltert en Erembodegem, op Woensdag 19 Juli 1899. I. Te Haeltert en Erembodegem Terjo den, om 8 ure 's morgens. II. Te Erembodegem (Goede zijde) om 1 ure namiddag. Ta l-nAn een n'euwen Camion, een r Victoria, een Engelsche Dogcar, twee Tilburys en ook eene Poney- kar, bij J. Van der Biest-Van de Meers scuï, rijtuigmaker en schilder,48, Nieuw- straat, te Aalst. De Notaris De Gheest, te Aalst zal in het openbaar verkoopen I. Een huis en grond, groot 2 aren 36 centiaren, te Erembodegem, buiten de Zoutstraatpoort van Aalst, aan den steen weg naar Ninove, nabij het bouten hand. Gebruikt door Alexis Van Londersele. II. Twee huizen en grond, groot 2 aren 00 centiaren, ook te Erembodegem, buiten de Zoutstraatpoort van Aalst, aan de steenweg naar Geeraardsbergen, uabij het houten hand. Gebruikt door Philemon Renneboogh en August Boxstael. Eenige zitting Zaterdag 5 Augusti 1899, ten 2 uren namiddag, ter zittingszaal van het Vredegerecht, in hel stadhuis te Aalst, OPENBARE VERKOOPING gelegen te Erpe, Impe en Bambrugge. De Notaris DE GHEEST. te Aalst, tal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen, de volgende goederen Stad Aalst. Eerste koop. Een Huis en Grond, in deLcopold- straat, nabij de Groote Markt, geteekend nummer 6 cn gekadastreerd wijk A. nummer 281, houdende van de eene zijde aan het huis van dame weduwe Vlie- bergh cn van dc andere zijde of noordwaarts aan het huis van den heer Joseph Wuytens. Bewoond door Petius Vonck. Gemeente Erpe. Tweede koop. Een perceel Land, groot 22 aren, 40 centiaren, gelegen op Eletibroek, gekadastreerd wijk D, nummers 80, 90 en 90tus, palende ten ooste aan de kinderen Versmessen-De Wint, tenzuide aan Carolus-De Brucker, ten weste aan den heer Dokter De Vos en ten i oordr aau juffrouw Fièvet. Gebiuiker Victor Van Impe. Gemeente Impe. Derde koop. Een perceel tjnd, groot 31 aren. 50 centiaren, gelegen op Papenberg. gekadastreerd wijk A, nummer 581, palende ten ooste aau de erven M'-ulcman en dame Moyersoen-Van den Hende, ten zuidb aan het Weldadigheidsbureel van Impe. ten weste aan juffrouw Marie Steeman cu ten noordeook aan het Weldadigheidsbureel van Impe. Gebruiker Theodore l'onnet. Gemeente Bambmgge. Vierde koop. Een perceel Land, groot 30 aren, 88 centiaren, gelegen op den Dremtkauler, gekadas treerd wijk A, nummers 2 eu 5, palende ten ooste aan de kinderen Liefmans-De Vuyst. de erven De Paepe, den lieer Dooreman en anderen,ten zuide aan de weduwe Van Boxstael-Moreels en Benedieius Fosselle, teu weste aan den heer Domiuicus Ver- strae.ten en ten noorde aan dc erven van Donatus Schauwvlieger. Gebruiker Eduardus Renneboogh. Vijfde koop. Een perceel Land, groot 23 aren* 23 centiaren, gelegen op het Edegemvcld. gekadas treerd wijk A. nummer 193. palende ten ooste aan dc kinderen Clompen, ten zuide aan den lieer Notaris Dc Vnyst, ten weste aan den heer Sassen en ten noorde aan den heer Rosseels-Dooreman. Gebruiker Leonardus De Jonge. ZITDAGEN Instel, Woensdag 28 Juni,SQQ Verblijf, Woensdag 12 Juli ten 5 uren namiddag, ter herberg St-Eloi, bij juffrouw weduwe Aleeit, te Aalst, aan de Esplanade. Kantoor van deu Notaris De Sadeleer, te Erembodegem. van 2 perceolen Land, te Erembodeuern. Eenige Zitdag op Donderdag 13 Juli 1899, om 2 uren namiddag, ter herberg van deu heer Charles Van don Bossche, te Erembodegem, Brusselscben Steenweg. OPENBARE VERKOOPING van en welgelegen BOUWGRON OEN, te AALST De Notarissen De Gheest, te Aalst e Schelfhout, te Oordegem, zullen met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Stad Aalst. I. 2 Huizen en 4 Bouwgronden, in de Gentscbestraat, (Nieuwstraatpoort). II. 5Bouwgronden, uitkomende inde nieuw ontworpen® straat leidende van de St-Jobssteeg, naar de Nieuwbeekstraat. III. 10 Bouwgronden, in de Dirk-Mar- tenstraat. Alles breeder beschreven en met plan aangeduid op bezondere plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Woendag 19 Juli .RQO Verblijf, Woendag 2 Augusti ten 4 uren namiddag, ter herborg Thierry Martens, - bij den heer Eduard Barbier, te Aalst, Esplanade. OPENBARE VERKOOPING van goede en van een gelegen to Bambrugge. De Notaris DE G H E E S T te Aalst, zal met gewin van palmslag cn gelagen, in het openbaar verkoopen, de volgende goederen gelegen binnen de Gemeente Bambrugge, te weten Eerste Koop. 26 aren. 90 centiaren Meersch, aan den Meulenkauler, gekadastreerd wijk B, num mer 15. palende ten ooste en ten zuide aan de kin deren De Winter, ten weste aan Josephtis De Vos en ten noorde aan de kassei naar den Dries. Gebruiker deu heer Raes-Lievens Boomprijs fr. 173. Tweede Koop. 28 aren. 30 centiaren Land, op den Dupperskauter. gekadastreerd wijk B, deel van ai nummer 411. palende ten ooste met half kauterbaan aan juffrouw Dooreman en den heer ouderpastoor He Feyler, ten zuide en ten weste aan du kinderen De Clcrcq en ten noorde aan den volgenden koop. Derde Koop. 28 aren. 30centiaren l,and, op den Dupperskauter. gekadastreerd wijk D, deel van nummer 411, palende ten ooste met half kauterbaan aan juffrouw Dooreman, ten zuide aan den voor- gaanden koop, ten weste aan d' kinderen De Clcitq i ten noorde aan den volgenden koop. Vierde Koop 28 aren, 30 centiaren Land, op den Dupperskauter. gekadastreerd wijk B. deel van nummer 414, palende ten ooste met half kauterbaan aau Felix De Schepper, ten zuide aan vnorgaanden koop, ten weste aan dc kinderen De Ctercq en Quin- lyn en ten noorde met half kauterbaan aau Auguste Dc Winter. De koopen 2, 3 en 4 zijn gebruik door de heeren Van Boxstael en Van Bever. Vijfde Koop. 34 aren, 86 centiaren Land, op den Dupperskauter, gekadastreerd wijk B, deel van nier 3ti9*. palende ten ooste aan den Zadelweg. zuide aau Auguste De Winter, ten weste aan Domiuicus De Coker cn Josephus De Vuyst eu ten noorde aan den volgenden koop. Zesde koop, 34 aren. 86 centiaren Land, op den Dupperskauter. gekadastreerd wjjk B, deel van nummer 369*, palende ten ooste aan den Zadelweg, ten zuide aan voorgaanden toop.ten west» aan Joseph De Vuyst en het Weldadigheidsbureel van Bambrugge i ten noorde aan den volgenden koop. Zevende Koop.34aicn, 86 centiaren Land, op den Dupperskauter, gekadastreerd wijk D. deel van nummer 389*. palende ten ooste aan den Zadelweg. ten zuide aan voorgaanden koop, ten weste aan het Weldadigheidsbureel vau Bambiugge en teu noorde aan deu volgenden koop. Achtste Koop.—31 aren, 86 centiaren Land, op den Dupperskauter, gekadastreerd wijk B. deel van nummer 369*, palende ten ooste aau den Zadelweg, ten zuide aan den voorgaanden koop, ten weste aan hel Weldadigheidsbureel van Bambrugge en Auguste De Winteren ten noorde aan den volgenden koop. Negende Koop. 34 aren. 86 centiaren Land, op den Dupperskauter, gekadastreerd wijk B, deel van nummer 369*, palende ten ooste aan den Zadelweg. en zuide aan den voorgaanden koop. ten wrst>- aau August De Winter en teu noorde aan verscheidene» i 'e koopen 5, 6, 7, 8 en zijn gebruikt door de heeren Van Boxstael cn Van Bever. Tiende Koop. 27 aren, 20 centiaren Land. op Eveudael, gekadastreerd wijk A, deel van nummer 342, Dalende ten ooste aan den heer Franciscus De Meyer, ten zuide aan den heer Notaris De Riemaecker, ten weste aan den volgenden koop cn ten noorde aan de heeren bebbaudten Van Ruggenhout. Elfde Koop. 27 aren, 20 centiaren Land, op Kvendael, gekadastreerd wijk A, deel van nummer 342, palende ten ooste den voorgaanden koop, ten /.ui«te aan den lieer De Riemaeckcr, ten weste aan den heer Van Buggenhout en ten noorde aan den heer Dehhandt. Dc koopen 10 en II zijn gebruikt door de heeren Van Boxsladl en Van Bever. Derde en laatste Zitdag Dijnsdag 11 JuU 1899, ten 3 uren namiddag, ter herberg van M. Petrus D'Baens-De Strooper, aan de Statte te Frpe-Meire. VENTE PUBLIQUE d'une belle comprenant k usage A A LOST. Le Notaire DE GHEEST, ré- siilant A Alost, procédera le Samedi 15 JuUIet 1899, A 2 heures de relevée au prétoire de la Justice de Paix, A Alost. Grand' Place, A la vente publique d'une belle Propriété, siluée A Alost, contigue A la Gare des Marchandises, composóe d'uno Fabrique A usage do Filature de Jute et de Tissage de Toiles et d'une Blanchisserie, contenant ensemble un hectare, 81 ares, 61 centiares, divisée en 4 lots, savoir 1" LOT. Les BAtiments de la Fabrique avec le terrain en dépendant, contenant 17 ares, 34 centiares. Et le Matériel consistant notamment en machine A vapeur horisontale de 75 chevaux, (systême Nolet A condensation), chaudière, installation compléte J'éclai- rage électrique, reservoir, tuyaux, transmissions, pièces de rechange et autres accessoires. 2m® LOT. Le Matériel de la Filature de Jute. 3m® LOT. Le Matériel du Tissage de Toiles. 4mt LOT. La Blanchisserie contenant un hec tare, 04 ares, 27 centiares, avec 5 reser voirs en cuivre, 7 cuves en bois, 2i euvel- les et 4 brouettes. Les états détaillés du Matériel com- posanl les Lots 1,2 el 3, se trouvenl déposés en Tétude de M"' De Gheest, ou les amateurs peuvent s'en procurer des copies, sans frais. Les biens pourrant ètro visités les Lundi et Jeudi, de 9 A 6 heures. Bij Licitatie. OPENBARE VERKOOPING van twee te Aalst en AIL \\IH gelegen te Lede, Impe, Zele, Ber'ae-e en Welle. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen 1. Huis en Grond te Aalst,Molenstraat- poort, bewoond door de weduwe Constant Bosscbaert. 2. Huis en Grond te Aalst,Molenstraat- poort,bewoond door Edmond Keymeulen. 3. 29 aren, 35 cent. Land te Lede, op hel Steenland, gebruikt door Benoit Ver meulen. 4. 24 aren, 70 cent. Land te Impe, op het Hoogmigelbroek, gebruikt door August Rottiers. 5. 20 aren, 65 eent. Land te Impe, op Papegemkauter, gebruikt door Petrus Janssens. 6. 90 aren, 67 cent. Land te Zele, op de Eekers, gebruikt door Theodore Van Eet- velde. 7. 78 aren, 85 cent. Land te Zele, op de Eekers, gebruikt door Gustaaf Moens. Verdeeld in zuid- en noordhelft. 8. 62 aren, 20 cent. Land, Meersch en Bosch te Berlaere, in het Oudbroek, ge bruikt doorCh.-L. De Graeve. 9. 30 aren, 10 cent. Land te Welle, op het groot Moortelveld, gebruikt door J.-B. Van Mulders. EENIGE ZITDAG Zaterdag IK Juli 1899. Ten 2 uren namiddag, ter zittingzaal van het Vredegerecht, ten stadhuizo, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van een schoon te AALST, in de Kerkstraat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen STAD AALST. Een schoon en aangenaam Winkelhuis met Achtergebouwen allervoordeeligst gestaan en gelegen te Aalst, in de Kerk - straat, geteekend N° 18 en gekadastreerd wijkA, N°876a, met eene grootte van 2 aren, houdendo vau de eene zijde of oostwaarts aan het huis van den heer Aitné Borreman en Zuster, van de andere zijde of westwaarts aan een huis vau den heer Borré Bewoond door den heer Eduard Van den Bossche. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 18 Juli ,RQQ Verblijf, Dijnsdag i Augusti ten 4 uren namiddag, ter herberg Sint Lieven bij den heer Victor Van den Eynde, te Aalst, aan de groote Kerk. OPENBARE VERKOOPING van te EHEMBODEGEM. De Notaris De Gheest, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen: I. 33 aren, 25 centiaren allerbeste Land, te Erembodegem, op den Molen- kauter, wijk B, nummer 166. II. 8 loten schoone Bouwgronden, te Erembodegem, in het Dorp, ten voor hoofde in de Kerkstraat. Zie plan op bezondere plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Vrijdag 14 189g Verblijf, Vrijdag 28 JU" 18yV' ten 4 uren, In het Hof van Weenon, bij den heer Adolf De Gendt, te Aalst, aan de Botermarkt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 5