Lion d'or. SINGER Groote magazijnen GENEZING ZONDER OPERATIE VAN KANKER. KLIEREN, ENZ. EEN PAARD 4 Koeien, 3 Varkens, twee Huizen ZAAILANDEN sa 3 c ai" r c" in het Gesticht WINDELINCX, jaMt in I860, 122, Gallaitstraat, Brussel. Vereenigde Nijveraars. De Naaimaehienen rsr"Slz Vrijdag 30 Juni en volgende dagen algemeenen uitverkoop on tekoopstelling Govaert Ainé, 7. Kerkstraat, 7, Aalst. Overzeescli Poeder-Andel Voor hoest, Bloedgebrek HTTIS J. De Troch-Borremaii, De grootste bijval. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERK OOPINQ ▼an Huismeubelen, Landbouwersalem, en Vruchten te velde, te HOFSTADE, Kamdries. De Notaris DE GHEZST, te Aelst, tal ten verzoeke an den beer F.mmanuel Van Wezemaele, in bet open baar verkoopen Donderdag 13 Juli 1899, Ten 9 uren 's morgens. A. HUISM LUUKLEN, als kassen, sloof, tafels, stoe len, banken, allerlei keukengerief, vleeschblok, vleeschkuip, bakmoelie, bakkers- en ander brandhout. B LANDBOUWKRSUERIEP en ALEM. als boter vat. melkkuipcn, handwan, wanmolen, raapmolen, kruiwagens, beirkuipen, braskuipen, spaden, braken, rieken, reeken, gallrls, zeisen, pikken, dorvehvlegels. C. Wagen (breed geloop), stortkarre (smal geloop), beiistuk. reep, aanschijnen, harnassuren, kussens, ploeg, slede, eggen, aledcslepers, eggebalken, krui- wagentreemen. En ten 2 uren namiddag, BEESTIALEN. Schoon ruinpaard, 4 buitenge wone melkkoeien, waarvan 3 bekalfd en 2 onlangs gekalf hebbende. 3 varkens waaronder een vet. VELDVRUCHTEN. Daarna aao de volgende lan den de vruchten er op wassende te weten op de Soiling. 35 aren koorn en 38 aren tarwe; op bet Rot, 1 hectaar. 40 aren koorn en 83 aren tarwe; op het Hauwken, 31 aren tarwe en op bet Spiegelveld, 31 aren vlas. Gewone voorwaarden en voor de koopen boven de 5 fr. tijd van betaling mits goede borgstelling. Om reden van onverdeeldheid. OPENBARE VERKOOPING van te AELST, en Land en Meersch, te Aelst-Mijlbeek en Haeltert. De Notarissen 20 Ghoest, te Aelst en Hocns, ta Leda, zullen in bet openbaar verkoopen, de volgende goederen, te weten Stad Aelst. Eerste Koop. Een buis eD grond met schoanen hof, in de Schoolstraat, geteekend N* 13, gekadas treerd wijk C, Dummer 11031/2, met eene grootte van 3 aren, 90 centiaren, houdende van de eene zijde aan een huis van den heer Van der Gucbt en aan den eigendom van den beer Van der Schueren, van de an dere zijde aan bet volgende buis en van achter aan grond van den heer De Meester. Laatst bewoond geweest rioor M. Maurice De Coen. De kooper vau dozen koop zal moeten opleggen de prijswaarde bepaald op fr. 400, van eenige roerende voorwerpen zich in gezegde huis bevindende en waar van de lijst of beschrijving aldaar kan gezien worden. Tweede Koop. Een huis en grond met hof, ook in de Schoolstraat, geteekend N° 14, gekadastreerd wijk C, nummer 1103a/2, met eene grootte van 3 aren, 40 centiareD, houdende van de cenc zijde aan het voorgaande huis, van de andere zijde aan het huis van den heer Droeshout en van achter aan grond van den beer De Meester. Bewoond door den heer Jules Du Brulle. Voorschreven buizen mogen bezichtigd worden de maandagen, woensdagen en vrijdagen van 3 tot 5 aren 's namiddags. Atlst-Mijlbeek. Derde Koop. Een perceel land. op den Roosen- kauter, groot een hectaar, 3 aren, 30 centiaren, ge kadastreerd wijk E, nummer 296. palende ten ooste, ten zuide en ten weste aan de Godsbuizen van Aelst en ten noorde aan de heeren De Coen. Gebruikt door de weduwe |('.h.-L- Bauwens, Petrus De Neef en Constant De Smedt. Verdeeld in drij deelen. Gemeente Haeltert. Vierde Koop. Een perceel meerseh, in de Vei ling, groot 39 aren, 74 centiaren, gekadastreerd wijk C, nummer 386, palende ten ooste aan den Weg, ten luide aan de kinderen Sterck, ten weste en ten noorde aar. de kinderen Peerliock. Gebruikt door Desiré De Hondt. Boomprijs fr. 90. Vijfde Koop. Een perceel meersch, ook in de Vessiog, groot 37 aren, 45 centiaren, gekadastreerd wjjk C, nummer 319, palende ten ooste De Schryver- Rars, ten zuide aan den zelfden en aan Benedictus en Delphine TKint, ten weste Philemon De Hondt, ten noord# aao de heeran DeGraeve en Van Cromp^ont. Boomprijs fr. 3"5. Gebruikt door Charles-Louis Neirinckz. ZITDAGEN: Instel, Maandag 17) ,RQ, Verblijf, Maandag 21Juu 18y®' ten 3 uren namiddag, ter herberg u Het Land van Riem, bij den heer Victor Keppent, te Aelst, Nienwstraat, nabij de Markt. OPENBARE VERKOOPING van gelegen te Wanzele, C hers camp en Impe. De Notaris EEMAN te Erpc, zal namens wien het behoort en met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen, de navolgende goede ren, te weten Eerste koop. Een perceel Land, gelegen te Wanzele, Wanzelekauter, gekadastreerd wijk A nummer 714, groot aldaar 21 aren 60 centiaren er bij meting 21 aren, palende oost de heeren Lode- wijk Van Biesen en Frans Wya, zuid zelfden heer Van Biesen en de heer Frans Blondeel, west de Kauterhsan en noord Kinderen Theophiel Blon deel. In pacht zonder termijn bij de kinderen van wijlen mijnheer Emiel Blondeel te Wanzele, aan fr. 43,5o 's jaars. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Cherscamp, Billegem, groot volgen# meting 26 aren 16 centiaren, gekadastreerd wijk E, noorddeel van nummer 565, palende oost dc rede, zuid den navolgenden koop, west jufvrouw Dc Clercq en noord de erven Danneboom. Derde koop. Een perceel Land, gelegen te Cherscamp, Billegem, groot volgens meting 26 aren 16 centiaren, gekadastreerd wijk E, midden deel van nummer 565, palende oost de rede, zuid den navolgenden koop, west jufvr. De Clercq en noord verengaanden koop. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen te Cherscamp, Billegem, groot volgens meting 26 aren 18 centiaren, bekend bij kadaster wijk E, zuiddeel van nummer 365, palende oost de rede, zuid de heeren Auguste Vereecken en Verhulst-De Schaepdryver, west jufvrouw De Clercq en noord vorengaanden koop. De goederen onder de drij laatste koopen zijn gebruikt zonder termijn door M. Alphonse Mel- ckenbeek, te Cherscamp en andere mits 127,67 fr. 's jaars. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen te j Impe, Klauterbosch, gekadastreerd wijk A, west- I helft van nummer 5?8, groot deze helft 46 aren i5 centiaren en volgens meting 43 aren 74 centi- j aren, palende ten ooste den navolgenden koop.tcn zuide M. Üroryte Gent en de erven Boy4 te Aalst, i ten weste M. Karei de la Have en ten noorde M. Vital Van den Abeele en Leo Van de Velde. Boomprifs 410 fr. i Zeade koop. Een perceel Land, gelegen te i Impe, Klauterbosch, gekadastreerd wijk A, helft tan ooste van nummar 33groot aldaar 46 aren ft C- «Q 3 S ct «e C9 mm H pn T, BE3Ö O a GC s H Raadpleging alle dagen van IO tot A uur den Dinsdag vim 9 tot S uur, incdag zonder operatie van Klieren, Kanker aan de borst, Zwaren en bals, Vre loodt wolf in bot aangezicht, Kanker der lip. Fistels, Spean, Aderspattige zweren, Verzwe ring der baarmoeder, Beenderbe- derf, Dauwworm, Geheime ziekten, I Vernauwingen en hunne verwikke- I lingen door onvolkomen genezing. Indien gij vruchteloos alles be- broefd hebt, wendt u tot het Gesticht Wmdelincx,die deze zick- ten geneest zonder snijden of het bloed te vergiftigen, alleenlijk door verwijdering, bij middel van rationeele behandelingen der ziek tekiemen. Dus geen operatiën. inspuitingen, uitlepelingen, in snijdingen, ponctiën, of alle heel kundige tusschenkomst. De me thode van het Gesticht Windelinex heeft voor doel de ziekte te genezen door de genezende kracht te helpen. Alle ziekte veropenbaart in zich oene geneeskracht; deze kracht ondersteunen en haar helpen in hare poging naar de genezing ziedaar het geheim der wonderbare genezin gen van het Gesticht Wmdelincx. Behandeling per briefwisseling, bezoek of verblijf in het Gesticht. Men antwoordt aan alle zieken die hunne kwaal uitleggen het is voldoende een postzegel voor het antwoord bij te voegen en het bulletijn van raadpleging te vragen. Het is dus in alle geval r:_"•- verplaatsen of in het Gesticht te verblijven. Men kan inlichtingen bekomen bij de volgende personen te Hóv Uiers - Hout - St - Guihert, Mr Courtin, C. Wijngaardstraat, te Audergliem Brussel, genezen van klieren in den hals. Mr Beckaert, hoofdonderwijzer, 178, steenweg van Boendael. Brussel, genezen van klieren in den bals- Eerw Zuster Theresa de Vlaminck, beggijnbof te Turnhout, genezen van kanker aan de borst. MrF. Bastiaeus, gemeenteonderwijzer. vi. ruuui, semucuieseM cuius, 10 Steendorp, geuezeu van verzworen aders pat aan de bcenen. Mej. C- Godfriuon. Maria-Henrielte- straat, 92. Elsene-bij-Bnissel, genezen van vretende wolfin bet aangezicht. Mej- C. Depret, 3, Baraplaals, Brussel, genezen van vretende wolf in het aan- Een zegel vim 10 centiemen bljleoaen aan deze personen schrijft. Indien men wel overweegt dat de volgende geene buitengewone genezing is, maar dat het Gesticht Windelinex dikwijls brieven als dien nierneven ontvangt,ma» men in volle vertrouwen zeggen dat de natuur lijke behandeling nog altijd de doelmatigste en aanbevelenswaardigste is. Het bestuur van het Gesticht Windelinex heeft het nuttig geoordeeld eene menigte vleiende brieven, zoowel van geneesheeren als van zie ken, te vereenigen, en ze laten in te zien door het publiek in de zaal der getuigschriften, geopend van 9 tot 4 uren, 132, Gallaitstraat, te Brussel. De personen die niet van huis kunnen om deze vleiende brieven te lezen, moeten ten minste kennis nemen van de methode Windelinex, die een ongelooflijken bijval heeft verkregen, en die onlangs verschenen is onder den titelGrondregels eener natuurlijke geneesmethode toepas selijk op alle ziekten en bijzonderlijk in gevallen van klieren, zweren, huidziekten, geheime ziekten, enz. Te koop bij alle boekhandelaars en in bet gesticht Windelinex tegen 1 fr. in postzegels. Nieuwe merkwaardige genecing Den Heere Bestuurder van het Gesticht Windelinex, 133, Gallaitstraat, Wat geluk u te mogen melden dat ik genezen ben van mijn gezwel aan de borst, en dat ik onder alle opzichten veel ben gebeterd. net is aan u dat ik deze onverwachte en onmogelijk verklaarde gene zing ben verschuldigd. Terwijl ik in uw Gesticht in behandeling was, zegde iedereen dat ik niet meer kon genezen, en voorspelde men m3 dai mijne familie mij nooit meer gezond zou terug ziendat ik onver mijdelijk verloren was. En nochtans, heden ben ik ten volle genezen door uwe zoo eenvoudige behandeling en zonder de minste operatie. Nooit kan ik u dankbaar genoeg zijn, want ik ben u het overige van mijn leven verschuldigd. Ook moogtgij van mijnen bedankingsbioef het februik maken dat u goeddunkt; ik weel wel dat ik u aldus slechts een lein deel terugbetaal van de dankbaarheid die ik u en de geneesheeren van uw Gesticht ben verschuldigd. Mijn verblijf ten uwent was neg al langdurig, doch wat maken eenige dagen scheiding wanneer men het leven terugvindt dat men verloren waande? Ook hebben noch ik, noch mijn man, noch mijne kinderen spijt over de gedane opofferingen en scheiding, en zoolang ik leef zal ik den lof verkonden dia gij allnn zoo ruimschoots hebt verdiend. raadpleging te vragen. Het is dus in alle geval niet verplichtend zich te laatsen r"~ *- -* - Een {leneesheer van het Gesticht is te raadplegen te Gent alle donderdagen van 10 tot 12 uren 's voormiddags, Hotel dé Londrestegenover de Statie. Uwe toegenegene en dankbare, Vrouw Pzttoort, F, te Houthem-bij-Veunf» 15 centiaren en volgens meting 45 aren 74 centi aren, palende oost M. Drory en juffrouw Van Innis, zuid zelfden heer Drory en de erven Boyé, west voorgaande koop en noord dc heeren Vital Van den Abeele en Leo Van de Velde. In pacht zonder termijn, beide leste koopen, bij M. Josephus Van Moorter, te Impe en Frans Van Wesepoel, te Smetlede, mits ioo,5o 's jaars. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 11 Verblijf, Dijnsdag 25 Juu18yj' telkens om 2 uren nanoen, ter herberg De Af spanning, bij de kinderen Emile Blondeel, ta Wanzele, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van BOUWMATERIALEN en Schrijnwerkersbout, TE HOFSTADE(Statie). Deurwaarder Jozef DE VOS, te Aalst, zal ten verzoeke van wien het behoort, op Maandag 10 Juli 1899, om 2 uren •tipt namiddag, te Hofstade,aan de Statie, overgaan tot de openbare verkooping van 300 koopen Bouwmaterialen en Schrijn werkershout in rooden Deel en grooten deels in Piche-pin, bestaande voorname lijk in Joeffers, Kepers, Balken, Plan ken, Ryboomen. Stijlen, Latten, enz., in alle dikten en lengten, verdeeld in koo pen 't elks gerief. De verkooping zal geschieden op de gewone voorwaarden en tijd van betaling mits goede en gekende borgstelling. De koopen onder de tien franken moeten dadelijk betaald worden. N. B. De verkooper zal zich, op aanvraag, gelasten de aangekochte koo pen aan billijken prys, ten huize des koo- pers te bestellen. OPENBARE VERKOOPING van gezaagd HOUT en BERD XE AALST. De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal ten verzoeke van wien het behoort, openbaarlijü verkoopen. op Maandag 10 Juli 1899, om 1 ure stipt namiddag, ter afspanning t In den Meiboom, bij den beer Tbeopbile Wauters, te Aalst, aan de Geerardsbergschestraai, de hieronder aange duide gezaagde Houtwaren allen van extra goede en zuivere hoedanigheid, te weten 1000 meters Populierenberd van 0 01 dikte 1000 id. Populierenberd vau 0,01 1/2 id. 1000 id. Populierenberd van 0,02 1/2 id. 1000 id. Populierenberd van 0,04 id. 500 id, Abeelenliout van 0,01 tot 0.»# id. 1000 id. Beukenhout vnn 0,01 tot 0,13 id. 500 id. Gimenbout van 0,01 tot 0,13 id. 3000 id. Eikenbout van 0,01 tot 0,09 id. 100 iJ. Kerselarenhout van 0.03 1/2 tol 0,08 id. 50 id. Notelarenliout van 0.01 tot 0,04 id, 50 id. Kastaniênhout van 0,02 tot 0,04 id. Verder# schoon gerief voor Trappenmakera. Alles zeer dienstig voor timmermans, schrijnwer kers, meubel-, rijtuig- en wagenmakers, stoeldraaiers, kuipers en andere ambachtslieden en geacbikt in kno pen l'elks gerief. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits goed gekende borgstelling en comptanta betaling der onkosten. Schoone Piano bevragen Gentschestraat, N° 22, Aalst. Ov rer te nemen. ^e™r' voordeelige conditiën. Mits goede borg mag men het geld laten staan aan 2 ljt o/o Adres te vragen ten bureele van en derbode. Bij uitscheiding van handel te koop een goed onlangs nieuw limonademachien met toebehoor- ten. Voor de conditiën zich te bevragen ten Bureele van Denderbode. TV Lnnn hoeden en ouden Geuzen- c F' Larnbic aan 0,25 fr, de liter, bij P. Verloes-Van Gindtracbter, brouwer, Assche, (Brabant). Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Ach. EEMAIV, Hoogevesting, fabriek van chemische mestoffen te Aalst. MAATSCHAPPIJ van Algemeene Assurantiën tegen brandgevaar, op het leven en ongelukken van allen aard. Eenige PremieOngelukken op den IJzerenweg en Tramways. HOOFDAGENT: August De Winter, AALST, Aieutcslraat, N° 17. HTpn vpooert eene 8°ede dienst- lueil VI«iasl meid vooralle werk. Zich te bevragen ten bureele dezer. bon terraiu industriel d'une contenance de 7500 metres carrés A cöté de l'usine de M. Lejeune, tenant A la Dendre et grande facilitéderaccordementau Chemin de fer. Conditions avantageuses pour le paie- ment. S'adresser A M. Henri De Clercq vins et charbons en face la Poste, Alost. Bij uitscheiding van bedrijf Uitverkoop van ongeveer 3500 meters lijnwaad in alle kwaliteitenen soorten tegen verminderde prijzen. Livinus Beerens, Lijnwaadfabrikant te Haeltert. Uil der hand te koop. Onlangs nieuwe liandschoenmachienen. Zich te bevragen ten Bureele dezer. Ta Irnnrt Eene bakkerskar on- 1 langs nieuw met twee trekhonden bij R. De Smet, Langestraat, Aalst-M ijl beek. Studie van den Notaris Eeman, te Erpe. Te koop uit der hand 12 koopen Bouwgronden, te Aalst-Mijl- beek,Moorselsche Baan en nieuwe straat, leidende van deze laatste naar de Groen straat, hofstede van M. Henri Van de Meerssche. Voor de voorwaarden en de prijzen begeven men zich ter stutie van bovengenoemden Notaris Eeman. Studio van den Notaris De Pauw, te Aalst. Uit der hand te koop 18 loten schoone Bouwgronden, gelogen te Aalst, in de Binnenstraat. Zich te be vragen bij zelfden Notaris. Ta Lnnn Bouwgronden gele- m. gen aan Scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij het Hospitaal. Zich te bevragen bij den NotarisDePauw, Keizerlijke Plaats, te Aalst. Bouwgrond te koop, te Aalst, aan de Kapel der Meuleschetten, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H. Speeckaert, Korte Zoutstraat,of aan den heer Notaris Limpens, Vrijheidstraat en bij M. Van Nuffel, landmeter, Kerkstraat. Tf* Ennn Circa *40°0 Elzen- j. c wuujJ. pjanten, 3 jaar oud. Zich te wenden bij den Notaris De Pauw, te Aalst, Studie van den Notaris Breckpot, te Aalst. Te huren terstond, schoon Renteniershuis, te Aalst, Albert Liénarlstraat, n° 13. Laatst bewoond ge weest door Mevrouw Auguste Lefebvre. Te huren terstond. Een klein buitengoed of villa, staande te Sint-Job. Zich te bevragen bij Charles Van Hauwermeiren, Groote Markt, 18, Aalst. Schoone, gerieflijkejenfgek landeerde HERBERG te huren, gestaan hoek der Gazometer- straat en Schoolstraat. Zich te bevragen teD Bureele van Den Denderbode. Tf* hllFPll sc*100n Buitengoed, met e ,IUI C11 serre, magazijn, kelder, enz Zoutstraatpoort, oud hof Uyltersprot. Zich te bevragen Nieuwstraat, 34. Oostendeelie Viachbank van S. Sedeyn-De Backer, IN DEN GOEDEN KOOP, Hlieu\v6traat, 36. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van Zeelandschen visch, alsook zalm, steur tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schel- visch, roobaarden, pladijs, makreelen, geernaart, geparkeerde mossels per kilo, kreeften, krabben, nieuwe Hollandsche haring in tonnekens van 12 stuks 2,50, Hollandsche melkersharing in tounekens van 12 stuks 2,00, Hollandsche pekel- i hariug per stuk 0,10, nieuwe Hollandsche landolium 0,60 den halve kilo. Allee vrij thuis besteld. j Roode Hoed 27, Oude Koormarkt, ANTWERPEN, (nabij O. L. V. Kerk) HOTEL-CAFÈ-RESTAUBANT Chapeau Rouge 27. Vieux UmrcU mm BU, ANVERS, i (pres la Cathèdrale) Rooseus-Vercauteren I Middagmaal te begin- I j Diner a 1,25 fr. et plus j nen van 1,25 fr. Beaf- I Beafsteack, Lapin. An- j steack, Konijn, Paling,'; guille. etc. a des prix enz aan zeer gematigde trés modérés. Etablisse- j prijzen. ment spécialement re- Huis bijzonder ge- commandé pour ban- i schikt voor huwelijks- quets de noces et autres en andere feesten. fëtes. Matraswol, Pluimen en Donsen. j Voor geheel zuivere Matraswol, als- ook Pluimen en Donsen, zich te bevragen bij G. Vande Casteele,Zoon j Slijpstrnat, 71, Gent. Paardshair, Crin Végèlal, Zeegras, Ressorts, enz. hebben hunne groote vermaardheid te danken aan haren ■terkon bouw, hare snelheid, hare sierlijkheid. SPECIALE MACHIENEN VOOR FABRIKANTEN. WACHT U VOOR NAMAAKSELS! Directie voor België en algemeen magazijn Oude Kleerkoopersstraat, 51, Brussel. Eenig Huis te Aalst7. Albert-Liénarstraat, 7. VAW DEM BETHLEHEM ■Mttwn-Moresnet (LeftL of tas Jvffar MaMqsMK te Qorteabereh (BrabrffQ. HUTS VAN VERTROUWEN. IN DEN GOEDEN KOOP BIJ Gust. Van Branteghem-Ihmdahl Lange Zoutstraat, 34, Aalst. Groot assortiment van pelerinnen voor damen en juffrouwen en van zwarte la- kene mantels, ook van corsets, satijnen rokken, wollen rokken, enz. Op maat gemaakte manskleederen, kostumen, broeken, lastik, vestons, broe ken en vesten in velour, in a'le kleuren. Alle soorten vau kinderkostumen. Buitengewone keus van kostumen voor de Eerste Communie, alsook hemden, strikken, enz. enz. Groote keus 7an jerseys-hemden voor velo en plastrons, enz., enz. Aalslersche Volksbank. Samenwerkende Gevestigd te AALST, Leopoldstraat, 25. Leent geld en escompteert wissels aan haro leden aan zeer gematigde voor waarden. Ontvangt ook geld in bewaring. GENT, Gouden Leeuivplaats, GENT. VAN SOLDEN EN OCCASIËN VAN EINDE SEIZOEN. Confectiën en nieuwigheden voor heeren, damen en kinderen ameublementen, tapisserijën, schoenen, parfumeriën, regen- en zonschermen, enz. ena. Alle onze koopwaren zullen eene prijsvermindering van 50 t. h. ondergaan en zullen bijgevolg aan halven prijs der wezenlijke waarde verkocht worden. Wij raden hoogstens onze klanten aan een bezoek I aan onze magazijnen te willen brenuen ten einde zich te overtuigen der voordeelen welke wij hun aanbieden. V RI JE INGANG. Marché-au hoi», 7, Aloet, TISSAGE DE TOILES, Spécialité de sacs en tous genres. Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, A Oignons, a Grains, etc. etc BAches Imperméables. CAPARAgONS, FICELLES. Louis Ruyssinck, Koopman in Visch, enz. NozaretliHtraat, 12, Aalst, heeft de eer aan het geacht publiek ken baar te maken dat er bij hem, zooals vroeger jaren, gestadig te bekomen zijn alle soorten van gras-, hof- en veldzaden, Dendermondscb en Engelsch graszaad, Waasklaverzaad, betteravenzaad, in- landsch ajuinzaad, alle soorten van bloemzaden, bijzonderlijk ook eerste klas van bloemkoolzaden; alles van de beste hoedanigheid. Alle zijne zaden zijn gewaarborgd zui ver en van de beste soort, en hij verkoopt alles aan den minst raogelijken prijs; bij beveelt zich in de gunst van het geacht publiek. KOOPT uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw BLOEMENMAGAZIJN Bijzondere keus van bloemen en plan ten voo" bet versieren van kapellen en kernen. Alles wordt volgens de goesting der koopers gemaakt. BloemeD, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. Prijzen buiten alle concurenlie. LET WEL OP HET ADRES J. A.öebellinck-De Keyser AALST Kerkstraat7, nabij de Groote Markt GEDEPONEERD MARK. Vereerd met de hoogste beloonmgen DOODT OIAXA.ALI6iA.AIA Wandluizen, Vlooien, Motten, Kleerwormen, Cafards, Vliegen, Mieren, Olopoi tes, Vogelluis en in 't algemeen .allen aard van ongedierten, zoodat er geen de minste soort van Insekten-Broeisel overblijft. Alleenlijk te verkrijgen bij den heer Victor Meirsschaut, Korte Zoutstraat, 39, te Aalst. Algemeen depot voor Oost-Vlaandereu Albert Ceuterick, Drogist, Veldslraat, 59, te Gent. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigbeid of asthma is er niets beter dan de Balsempillen van F- Callebaut 1,26 de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt AALST. Voor maagpijn, voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverleering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van F. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt, AALST In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50. Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in 't hoofd fr. l,0'0de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen fr. 1,00. Pakken voor de kalverziek te fr, 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25. Remedie tegen 't snot der kiekens, enz. Photographie A. Falatzky AALST 16 Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt ich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kun stig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. hoofdraaiingen. duizelingen, gebrek aan eetlust, witten vloed zijn gauw genezen door de ijzer- en quinquinapillen van Ed. Vandergeten, apoth. te Luik. Depot Apotheek Callebaut, Botermarkt, Aalst. Een frank de doos van 100 pillen. Lange Zoutstraat, Nr 42. Specialiteit van gebrande koffies e echte Mcka d'Arabie, alsook conservan, qiscuiten jn al wat denartikel van spece rijen betreft. Door de goede uitalagen welke wij dage lijks meer en meer bekomen, knnnen wij niet nalaten aan de personen welke aan slechte spijsvertering onderhevig zijn, het regelmatig gebruik aan te bevelen van den Echten Maagbitter Van Crombruggbe. De Maagbitter Van Crombrugohe van over ouds gekend om zijne doeltreffende eigen schappen is uitsluitend samengesteld uit de zuiverste plantaardige stoffen, en over treft in waarde alle andere mnagbitters. De Maagbitter Van Crombrugghe mag als een echt geneesmiddel en als eene ware weldaad voor het menschdom beschouwd worden. Duizende getuigachriften bewijzen de onfeil aarheid van dezen drank die den eetlust her stelt en de spijverteering bevordert, Wij raden alle personen aan welke door moeilijke spijsvertering aangedaau zijn er regelmatig gebruik van te maken en zijn overtuigd dat zij er de beBte uitslagen zul len door bekomen. Oorspronkelijk huis te Deinze. Depot voor Aalst Miouel BALLINCKX, Leo poldstraat, 73. Wijnen en Likeuren tc bekomen bij de Kinderen BUÉKEN 8, 12, Korte Zoutstraat, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 6