Een Tnelesdiger der H. Maagd. Een en ander. Muziekschool. Aalst. De vlag van het kartel te Aalst- DE STOET t'nS Mgr de Harielk~™ w- YLIBERA- LISMUS is eene vrijdenkerij ge worden. En 't li- beralismus kan niets dan SLECHT VOLK kweeken (Getrokken uit de gazet van Pie Daens van 5 October 1890). Rechterlijke kronijk BEDEVAART Heilig Sacrament naar Lourdes Allerhande Nieuws. In de Kamer, heeft onlaDgs een afge vaardigde, de H. Maagd Maria welke wij als de Moeder Gods eeren, op eene ge- meene wijze beleedigd. Hij heeft dit glans rijk wezen dat wij huldigen als heilig en onbevlekt willen bezwalken. Dadelijk is van de banken der rechter zijde eene verontwaardigde en welspre kende tegenbetuiging uitgegaan. Het catholieke land is het eens met M. Ren- kin, die met zooveel wilskracht opkwam tegen den openbaren hoon een onzer duurbaarste geloofspunten aangedaan. Het is de socialist Demblon die het noodig heeft geacht zijn vuigen haat en lastertegenO.L. Vrouw uit te spuwen. Dit bewijst klaar dat wij onze lezers niet op het dwaalspoor brengen als wij hun zeggen dat de socialisten vijanden zijn van den Godsdienst. Demblon's lasterwoorden zeggen onB genoeg welke gevoelens de socialisten voor den Godsdienst koesteren. Met zulke mannen mag niet een christen, dien naam waardig, nog iets gemeens hebben. En als later de socialisten op de dor pen den schijnheilige komen uithangen en zeggen dat zij den Godsdieust eerbie digen, dan zullen onze lezers aan Dem blon's lastertaal denken. Dit zal huu vol doende wezen om te weten wat zij van den eerbied der socialisten voor den Godsdienst moeten gelooven. Laatst spraken Singer, Liebknecht, Vaillant en andere hoofden der socialen over dezelfde liberalen. Alhier sterft de liberale partij uit, riep Vaillant, alleen het socialistisch proletariaat en het clericaal kapitalisme blijven overEeno partij die niets meer te doen heeft, gelyk de liberale, moet maar verdwijnen, a Liebknecht, het woord van wijlen het Journal de Gand wijzigende, dat eens zegde De catholieken gijn slechtst goed om afgerost te worden, verzekerde dat de liberalen slechtst goed waren om weggevaagd te worden. Wij zouden willen weten wie van de twee, Vandervelde of Vaillant, de recht zinnigheid, waarop de rooden altijd roe men, in pacht heeft. De openbare Prijskampen voor 1899, zullen plaats grijpen ten Stadhuize, Groote Feestzaal, om 9 uren 's voormid- dags, als volgt Maandag 31 Juli. Koperen Blaas speeltuigen. Dijrudag 1 Oogst. Zang en Snaar speeltuigen. Woensdag 2 Oogst. Piano (Jonge lingen en Juffers). Vooruit, 't rood volksbedriegersor gaan, kondigt in zijn nr van dijnsdag 18 Juli aan, dat de kartelpartijen te Aalst een groot, een grooooooot vaandel komen te bestellen waarop hunne kleuren zul len voorkomen: blauw, groen, rood, (libe ralen, daensisten en socialisten). Het vaandel zal hot Vlaamsch op schrift dragen Het volk van Aalst eischt het A. S. en de E. V. Overwinnen of sterven. Dit vaandel zal aan 't hoofd van al de stoeten worden gedragen en geplant wor den op meetingen, vergaderingen con gressen, enz. 't Is om er van te schrikken en te beven I ,01 En als de catholieken nu van t Stad huis niet gekegeld wordeu in Oktober dan verstaan de groene verraders er niets meer van I Maar holakadééééée ge zult met de catholieken weerd af te rekenen hebben en die wel de poort van ods Stadhuis voor u zal weten gesloten te houden... Hospitaal, zondag 11., was prachtig en overheerlijk zoo in zijn allegorisch als in zijn historisch gedeelte; de bewondering was algemeen. Wij denken het niet noo dig den stoet opnieuw te beschrijven aan gezien eene uitvoerige beschrijving, als bijvoegsel, is gehecht geweest aan ons nummer van Zondag 9 Juli 11. Zeggen wij nogthans dat de Praalwagen der Eerw. Dames van Maria, de verheerlijking der H. Maagd Maria, Moeder Gods, voorstel lende allerprachtigst was en vooral hoogst indrukwekkend. De inwijding der Kapel werd gedaan door den Z. E. H. Raemdonck. Zondag aaDst. zullen wij de redevoe ringen meêdeelen uitgesproken duor de heeren M.-L. Ghecraerdts, Burgemeester en Baron Paul Bethune, Voorzitter der Godshuizen. De socialisten en de orde. MM. Eibers, Serwy en Furnémont hebben op de partij vergadering verslag gegeven over de voorstellen van M. Buis, betreffende de politie der betoogiogen. De vergadering heeft de voorstellen des burgemeesters aangenomen. Voortaan zullen bijzondere commissa rissen door de socialistische federatie be noemd worden bij betoogingen en mee tings in de opene lucht. Zij zullen instaan voor 't behoud der orde. Roode verklikkers ofto mouchards dus wat verachtelijke typen I De burgemeester zal de meetings onder de openlucht toelaten op twee voor waarden Dat hem op voorhand de lijst ervan worde gezonden en dat die meetings geen beletsel wezen voor het openbaar verkeer. godvruchtig overlijden van Mgr do Harlez, leeraar aan de Hoogschool. Hij was geboren te Luik in 1832. De eerzame overledene, zegt Het Han delsblad, vereenigde in zich al de hoeda nigheden van den geleerde. Een wonder baar geheugen, eene groote gemakkelijk heid om zich vreemde talen en verschil lende kennissen eigen te maken, en bij dit alles eene diepe godsvrucht en eene groot liefde voor de jeugd. Aalst. Met inkt besmeerd. Vrijdag nacht zijn de liberale affichen ge plakt op den gevel van 't liberaal lokaal Groote Merkt totaal met inkt besmeerd, zoodanig dat men er niets meer van lezen kan. Volgens Vooruit zijn het catholieken die er de daders van zijn... Neen, roode volksbedriegers, 't zijn de liberalen die het deden om er de catholieken te kunnen van beschuldigen. Onze beweering is de uwe weerd, begrepen Werkmanspensioenen. De Raad onzer Provincie van Oost-Vlaanderen komt eene be langrijken maatregel te stemmen. De Raad besliste namelijk zijne toe lage van 14 duizend franks tot 40 dui zend franks te vermeerderen, ten einde de voordeeion welke meu vroegere jaren voor't pensioen der werklieden, aan de maatschappijen van onderlingen bijstand verleende, te behouden, in afwachting dat de Regeering Laar wetsontwerp over de werkerspensioenen neerleggen zal. Deze maatregel zal algemeen goedge keurd en met vreugde door de belang' hebbenden vernomen worden. v Le Suffrage (Le Soufflage) Universel Een deel der menschen is braaf en oprecht, Maar velen, ja, de meesten zijn slecht. Een deel der menschen zijn knappe bazen, Maar de meesten zijn sukkels en dwazen. Een deel der menschen is vast van wil. Maar de mcesten geleidt hunne gril. Wie lust heeft in 't revolutiespel Decreteer LE SUFFRAGE UNIVERSEL.» Prudent Van Duyse. Hoe eerlijk I De blauwe en roode nieuwspapieren, Le Soir, Le Petit Bleu, Nieuwe Gazet, t Laagste vuil Nieuws tot onze armtierige Den- dergalm toe die talrijke artikels hebben afgekondigd om de plichtigheid van den E. B. Flamidien te bewijzen, kondigen nu in een hoekje de vrijspraak van den ver volgden Broeder af. En de schrij velaars van die bladen dur ven dan aanspraak maken op eerlijkheid en rechtschapenheid I Tartuffe en C". Ziehier wat Van dervelde in eene der laatste zittingen der middenafdeeliog verklaarde Ten aanzien van de politiek, op schoolgebied door het klericaal ministerie gevolgd, is het hoogst wenschelyk dat de de liberale partij terug aan het bewind kome. Ruchtbaarheid is het leven van allen handel. Die eenen nieuwen handel aan gaat en hem niet en doet kennen in ga zetten gaat onnoozel te werk. OPGEPAST! De dacht der katholieken schrijft de Brus- selsche correspondent van Het Han delsblad a dient ook te worden ingeroepen op het dubbel spel, op dit oogenblik door de oppositie gespeeld. In de commissie der XV verklaren al de opposanten, uitgenomen M. Defuis- seaux, zich aanhanger der E. V. Maar buiten de commissie verklaren de liberalen die deelgemaakt hebben van de Kamer od hunne politieke vrienden die in den Senaat zetelen, zich ten gUDste van de eennamige stemming. Onnoodig te zeggen dat noch voor de eene, noch voor de andere oplossing, het gouvernement steun zal vinden by zijne tegenstrevers. Het eenig doel der oppositie is inderdaad men kan het niet genoeg herhalen het ministerie in een straatje zonder einde te brengen en het omver te werpen. Op 23 Oogst 1853, tot Montier in Savoye, wierd Gervaas Baudi onthoofd. Daags vóór zyne dood sprak hy tot de aanwezigen Ik heb het recht niet aan iemand zijne plichten te herinnoren. Maar ik heb recht en houd het mij als een plicht, hier te verklaren dat, zonder de slechte gezel schappen en de slechte boeken ik nooit zoo ver zou gekomen zyn. Ik zeg het niet om my te verontschuldigen, maar om mijne misdaad nog meer te haten en te verfoeien, met er de oorzaak van te ver foeien. Gelukkig die van jongs af eenen afschrik gevoelen voor de aautrekkelijke doch bedervende gezelschappen, en die do verpestende boeken en de slechte dag bladen verfoeien 1... Bij '1 schavot ge komen, sloeg hij eonen laatsten oogslag op zijne makkers en omstaanders, en zeide hun Ik zal voor God verschijnen; jongelingen, gij allen, vrienden en ken nissen, neemt les uit mijne doodtrekt in tijd weg vau de slechte bijeenkomsten en gezelschappen; laat u niet verleiden door de goddelooze en zedeluoze lezingen in boeken en dagbladen; maar boort de lee ring van den katholieken Godsdienst: zij, en zij alleen, zij kan den mensch geleiden en hem gelukkig maken reeds hier op aarde. Stedelijke Werkbeurs van Aalst. Worden gevraagd Machienbreisters kleermakers schoen makers sraeders en schrijnwerkers 1 bakkersgasteen kindermeid van 13 tot 16 jaren; 12 espadrillenmakers. Vragen werk 1 voerman 3 kuipers daglooners en fabriekwerkers eene winkeldochter ken nende de Vlaamsche en Fransche talen eene werkvrouw voor reparatie ten huize) enz. i vuursmid 1 schoenmaker (halve gast); 1 letterzetter; 1 koetsier. Twee advocaten waren zoo hard en hevig aan 't pleiten op een gerechtshof, dat men er geen klaar meer in zag en niets hoorde dan schertstwoorden. 1 Maar, zegt de voorzitter, die zaak is toch zoo belangrijk niet om zooveel lawijt te veroorzaken er is maar kwestie van wat water.... Verschooning, heer voorzitter, B ont breekt er een de zaak is hoogst belang rijk: er is kwestie van den eigendom van eenen waterput, en... beide de kliënten zijn wijnverkoopers Pi o on c" verachtelijke politieke rit? DctCiiö verrader, de menigte walgt van u. En dat de menigte van u walgt, wordt ge zoo zeer gewaar dat gij u zelfs niet kunt wachten het te bekennen. Immers waar 't hart van vol is, spreekt de mond zegt 't spreekwoord. Ja, dat de menigte van u walgt bekent gij in yt Land van Aelst van Zondag 11. als ge schrijft «Veel menschen gaan 11 misleid en bedrogen worden en bij de oude bewaarders terug keeren. Neen, 't volk wordt niet misleid en be drogen maar het «pent altijd meer en meer de oogen en ziet maar al te klaar dat de logenaars, de volksfoppers op Chipka huizen. Ziedaar. Dit gezegd zijnde laten wij hier een ant woord volgen van Pie Daens op ons arti kel Teterre van Zondag 2 Juli 11. Wij willen ons onthouden van bemer- kingen te maken vooreerst omdat er pro cesverbaal is opgesteld tegen de rustver stoorders van 2 Juli en ook dat 't laatste woord over de revolverszaak niet is ge- 'zegd Denderbode, Indien het zoo dom en dwaas niet ware, men zou hertelijk moeten lachen over uw fameus artikel van Zondag 9 Juli 1899, waarop ik hier kom antwoorden Ten eersten, er is geen spraak geweest van Republiek 1 of bas la calotte I..., Dat komt hier niet te pas.Recht en Brood voor ons arm Volk Evenredig stelsel om slokopperij en konkelfoezerij te verdrij ven zuiver Algemeen Stemrecht, om do Volkswetten te veroveren De Pensioen kas voor d'oude Werklieden, die nu als speelbal dienen aan een oude politieke veroordeelde Party de regeling van den arbeid de klimmende Belasting d'af- schaffing der Doodschuld in rechte lijn de aflossing der Hipotheken, met me dehulp van den Staat; meer rechtveerdig- hoid in de Krijgslasten. Dit behertigen wij en daarom zullen wij Geld en Geweld, list en bedrog overwinnen. Heft u maar omhoog hoe hooger heffen, hoe dieper vallen. Ten tweedenniemand heeft geworpen, niemand de Werklieden met hun Vrien den stonden daar ongewapend, zelfs zon der stok. Hun eenigste gedacht was Vreedzaam, kalm, deftig, hun ideaal vra gen Zuiver Algemeen Stemrecht De Gelijkheid 1 Verstaat ge dat woord niet Alle Belgen gelijk voor de Wot 1?.... Niet aan d'een 4 stemmen en aan d'ander 1, terwijl dit eén stemmeken nog beneden en bestreden wordt. Och, door die Gelijk heid, er zal zooveel Vrede komen en elk wenscht den Vrede, behalve eenigen die iu oorlog, door den buit willen floreeren, ten nadeele hunner medeburgers... 'tZijn voor eenige Heerkes schoon dingeu, maar schoon is niet altijd goed, en schoon din gen duren niet lang wacht maar, weldra is 't een ander gezaDg. Ten derden, stoornis der Kermis hemelsche deugd Is dat de Kermis stoo- ren eens roepen binst de stukken Leve Algemeen Stemrecht en Evenredig Stel sel 1 Verscheurt dat uw ooren Zijt ge daarmeè 't vel af?.... 't Volk zijn recht, 't Volk zijn vrede,controol en vrije bespre king in alle openbare besturen, is dat uw dood niets,niets is gestoord,en indien men had laten roepen, tusschen elk stuk van 't Concert, elk zou gerust gebleven zijn, en de Gendarms te peerd hadden niet moeten komen. Ten vier den,ge kunt nu,dat het wapen stilstand is, nog komen roepen... Wapen stilstand 1 Zijn de revolvers wegt'Aalst de revolvers, die nog zoolang zullen kna gen, de loodstokken Wapenstilstand In uw gedacht wil dat zeggen dat,men zal zwijgen van Evenredig Stelsel, dat tor menteert u meest, niet waar Evenredig Stelsel, al de Partijen in't Bestuur, de prijs aan die best voor d'openbare wel vaart handelt 't Evenredig Stelsel reeds toegestaan, men kan er niet uit, ge moet er maar een rede in maken 't zonneken kan altijd in uwen hof alleen niet schij nen ge denkt dat men daarom moet zwijgen van 't zuiver Algemeen Stem rechtZoo niet, Denderbode, de bewe ging gaat voort,krachtiger dan ooit geen Vrede zonder de Rechtveerdigbeid, do beweging gaat voort, al komt ge daar spreken vau den Congo.... Ten vijfden, onze Kermis Wie jaagt er 't Volk uit de Stad?.... Wie maakt Aalst vijandelijk De Kermis 't Zou hier een ander leven zijn, indien de vier Partijen op 't Stadhuis waren indien alle vier bun Partijgenoten vroegen naar de Festivals, naar de Feesten daarop roep ik d'aandacht van iedereen.... Verbeeldt u, Aalstenaars, 't Stadhuis een waar Gemeentehuis geen Partijhuis... al de Partijen zetelen daar in 't begin, 't stuift al eens men moet toch konnis maken in 't begin, 't stuift al eens doch korts nadien, men deukt dat men voor een bevolking staat, in 't openbaar, dat men moet zijn beste doeu dat er rekening zal te geven vallen dat de prijzen zullen ge geven worden door de Bevolking dan werkt men samen voor d'algemeene wel vaart.... Aalstenaars, veronderstelt een Kermis, eenparig geschikt.... De stad zal te klein zijn voor 't vreemd Volk in alle wyken en straten, d'ontvangst zal groot zijn bij winkelier, bij herbergier, dus voor Nijveraar, Huismeester, voor alle stiel- doende lieden.... Zie, Denderbode, 'k ben blij dat ge my aangerand hebt, om dat eens te kunnen in uw blad melden. Wat mij nu persoonlijk aangaat, elk heeft gezien dat ik heel gerust naar den bak ging, al lachende het was daar redelijk proper, het stinkt daar niet, de stinkers zitten elders verre van te smce- ken, w'hebben daar heel gerust gezeten en meer dan een Meetingsken in ons hoofd opgemaakt wilt gij zaterdag naar de Meeting komen, ge zult ous verhaal hoo- ren van 3 uren in 't kot w'hebben nie mand gesmeekt, niemand doen roepen niets is geteekend of gevraagd om getee- kend te worden volgens u moesten wy schriftelijk de verzekering geven dat de openbare rust nimmer zou gestoord wor den en dat wy in 't vervolg verantwoor delijk waren voor al de onheilen der CartellistenZoo I zoo 1 ge zijt gij nog niet gemakkelijk I.... Welke prultaal 1.... Er is daar geen pen op papier gezet, zelfs niet om proces-verbaal tegen ons op te maken. Rond 3 ure zijn wij gerust naar huis gegaan, eene groote menigte Volk volgde ons binst ons gevangzitting was er een groote Meeting geweest.... We zijn vrolijk naar huis gegaan, hebben smake lijk geëten, zijn aanstonds terug de stad ingegaan... Het zyn wy niet die uitvluch ten moeten zoeken, om de verantwoorde lijkheid van ons hoofd te schudden.... Ten zesden, ziehier de ontegenspreke lijke waarheid Wij riepen met ons Volk Evenredig Stelsel Algemeen Stemrecht I.... Zonder een woord te spre ken, is men er tusschen gesprongen en beginnen te kappen, te kappen op stuk met duizende menschen hebben dit ge zien. Eindelijk, Denderbode, ik zou in uw artikel nog een goed dozijn leugens kun nen aanhalen, maar ge moogt ze houden voor uwen kermis. Waarmede de nieuwe Poorter van Aalst al uwe Lezeressen en Lezers vriendelijk groet en U verzoekt dezen brief op te nemen, in antwoord op uw artikel Teter re /van Zondag 9 Juli 1899. Aalst 12 Juli 1899 P. Di Een berouwhebbende dief. Zekere L., bediende van eenen wissel agent, te Luik, was onlangs naar Grie kenland vertrokken met zekere juffer voor 120,000 fr. weerden. Hij kreeg heimwee, geraakte in ruzi met de juffer, keerde naar Luik weêr i gaf de 60,000 fr., die hij nog bezat, terut Zijne familie betaalde bet overige. Donderdag verscheen hij voor de rechi bank by werd voorwaardelijk verooi deeld tot 6 maanden gevangenis. Zijo meêplichtige, die nog voortvluchtig 1 werd bij verstek tot dezelfde straf verooi deeld, doch niet voorwaardelijk. van het ingericht onder de bescherming van Z. D. H. Mgr Doutreloux, Bisschop van Luik, Voorzitter van het bestaande Comi- teit van het Congres van het heilig Sacrament, bij gelegenheid van het Con gres dat zal gehouden worden te Lourdes van den 7 tot den 11 Augustus 1899. Vertrek den 6 Augustus, 's namiddags. Aankomst te Lourdes den 7. De vergaderingen van het- Congres zullen plaats hebben in de kerk van den Rozenkrans, te Lourdes den 8, 9 en 10 Augustus. Den 11, Sluiting en plech tige processie van het H. Sacrament. Vertrek den 12, 's morgens.Terugkeer den 13. Prijs der reiskaarten. Van Brussel (Zuiden) 1® kl. fr. 148 2® kl. fr. 98 3® kl. fr. 66. Luik-Longdoz 1" kl. fr. 150 2e kl. fr. 99 3e kl. fr, 67. 5 fr. vermindering tot den 15 Juli. Nationale Belgische Bedevaart van September naar O. L. Vrouw van Lourdes. 1. Half-rechtstreeksche treinen. Ver trek den 4 September uit Luik, Brussel en Gent. Den 5, ophoud bij O. L. Vrouw de Verdelais en te Bordeaux. Den 6, Aankomst te Lourdes. 11. Rechtstreekscho treinen. Ver trek den 5. Aankomst te Lourdes den 6. Voor prospectus en iuschrijvingen zich te wenden tot M. Fl. Raikem, 31, quai de la Derivation, te Luik. Aalst. Ongeluk. Dijnsdag 1 dezer draaide de genaamde Frans-XaTe< Kiekens, geboortig van Herdersem, e werkzaam in de drukkerij der Filatu." et Filteries Réunies den top een ziia vingers af, tusschen de raderen van "e< verguldmekaniek. Alhoewel de wonde ni ernstig was, overleed do ongelukkige to< aan den door dit ongeluk veroorzaakt schrik. - TEN BUREELE van Den Dn derbode schrijft men in op de Nieui Vlaamsche en Belgische Illustratie, üebi Land und Meer, Illustrirte Welt, A! und Neue Welt, Lectures pour tuus en Op aanvraag proefnummers gratis. Op 6 dezer,- deed een gentleman zi; in het Hotel de V UniversNieuwstraa te Brussel, inschrijven, onder den naa van Paul Lecuyer. Hij koos de schoons kamer, de smakelijkste spijzen, de le kerste wijnen. Vrijdag verdween hij een klap3 spoorloos. Hij vergat zijne rekenii te betalen. De policie heeft het signal ment van den bedrieger in alle richtiüg Het parket van Brussel doet onderzoek naar eene zonderlinge zan Den 8 dezer stierf namelijk in het Sin Pietersgasthuis een wildstrooper, di torwijl hij met eenen kameraad op strooj tocht was, door eenen kogel van zijn ei geweer gekwetst was. Dit ten minste weerde de kameraad in kwestie. M» het parket denkt dat hier een drama 't spel is en onderzoekt nu of er op hoogte van Audergem, waar de stroop 't huis hoort, geen gevecht heeft pkJ gehad. Jacht. Slecht nieuws voor jagers en liefhebbers van wild. De hevi regen heeft al de jonge patrijzen geiloo zoodat dit soort van wild, dat reeds ze duur was, daar het zeldzaam is, moeilijker zal te bekomen zijn. M. Vandenpeereboom zal nooit kilometer-reiskaarten invoeren, zegtb Journal de Bruxelles.De proefnemiage die in andere landen met dit stelsel gem men zijn, leveren geen gunstigen uitsl t op. Onder de slachtoffers van de soci xWIsche en liberale wanorders te Bruss zijn 41 agenten van politie, te wotec drie inspecteurs, vyf adjunkt-commia rissen en drie-en-dertig agenten. Zijnd ook slachtoffers van de brutaliteit d gendarmen vraagt de Courrier. Gedurende de peerdenkoersen hetS' Denysplein, te Gent, liep een p# soon over de renbaan juist toeu de pea den in volle vlucht aankwamen. Een di jockeys hield zijn peerd in, om den 01 voorzichtige niet te overrijden, doch b peerd dat achter kwam, botste op b eerste en beide ruiters en peerden vlog ten gronde. De twee jockeys Stanton Matthews zijn erg bezeerd van den ee ste werd den schouder gebroken. E werd op eene berrie weggedragen. Mi heeft den dwaaskop, die de oorzaak ti het ongeluk is, niet kunnen terugvinda Te Hcmixem. Wanorders. Na de vechtpartij, waar acht geniesoldi ten door eenige werklieden met stokke naar hunne kazerne werden gejaagd, on dat zij eene herbergierster mishandelda waren deze baldadigen door acht ander soldaten vervangen. Maar, wat te denken was, zou gobei ren zij wilden revanche nemen. De burgemeester, die dit voorzien I wachtte hen af, vergezeld van den veil wachter en poogde de ruststoorders bodaren te brongen. 't Hielp nietzij duwden burgemeesh en veldwachter opzij en braken het hui gedeeltelijk af. De burgemeester had middelerwijl de garde naar de kazerne van S' Bernai gezonden em oen hulp-piket op te eisches doch toen dit kwam, waren d« baldadigei weg. Nu begaf men zich naar de kazerne waar al de geniesoldaten moesten voor komen, en waar de burgemeester eenige plichtigen tusschen aanduide. Er is voor 190 fr. schade betaald. Onvoorzichtige zwemmers. twee dagen tyd zyn er uit de Kielscbe vest te Antwerpen, twee lyken opgeviscfc van personen, die daar waren gaan bade: in plaats van naar de zwemdok te gaas die nauwalyks 5 minuten gaans van dal gelegen is. De eerste, is de 17jarige Janssen» schilder, wonende Isabellalei. Da tweede, die xondag werd opgevischt, is de 22jarige Van Heukelom, wonendt S1 Bernardus steenweg. Zijn lijk werd ge vonden achter den molen. Gevaarlijke schelmstukken. Een» groote ontroering beving maandag mor- gend de inwoners van het volkrijk L. Vrouwekwartier, te Brugge, die hier es daar in de straten verbrijzelde of

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 2