Merhlprijzen. MEERSCHEÏN Damas-Zijde !r. 1.40 Comité de defense Groot Festival BIERBROUWERIJ PARTIJ LAND Zaailanden, Hofstedegrond, en behuisde Hofstede, TOE MAAT behuisde HOFSTEDE, Openbare Verkooping. AARDAPPELEN Openbare Verkooping drij HUIZEN te Aalst 3 Woonhuizen 2 Tuinen Het pensionaat BLEEKERIJ. Gevraagd. Een? g-?e<!B K.incl8r- Te huren terstond. HEBBEUG Te huren terstond, Eindelijk vond men dijnsdag de 25 zak ken zilver in de statie van Jemolle. Hoe zij daar gekomen waren kan nie mand uitleggen. Zaterdag bemerkte M. Désiré Walc- kiers. te Georardsbergen, eene vrouw aan den boord van den Dender. Door hare zonderlingo houding kreeg hij slechte vermoedens en zond zijnen knecht Mabile naar de plaats, waar de vrouw was maar deze kwam hem reeds tegen. De knecht vroeg haar wat zij daar geworpen ha l en zij antwoordde een dooden hond. Argwaan koesterende ging bij zieu en zag een pak boven drijven, doch kon niet goeil onderscheiden wat het inhield. Hij liep op M. Walckiers, die op zijne beurt kwam toegeloopen en zij onderscheidden nu de beentjes en handjes van een kind. De meestergast verwirtigde de gendar merie terwijl de knecht naar vader Walc kiers liep, om de boot. Vader Walckiers, geholpen door den knecht, hebben er het kind levenloos uitgehaald. De Gendarmerie van Georardsbergen heeft deze ontaarde moeder opgeslotou. Zij moest toekomende week in het hu welijk treden. Mlt.BO dsn motar aliook iwarte, witte en gekleurde Henneberg'-Zljtlc, van af 95 cent. lot fr. 28.50 den meter effen, geribd, gckwadiillcerd, bewerkt. Dunt:, cm. (ong. 240 kwal. en 2000 kleurschakeringen en versch. teekeningen),vraoht-sn tolvrij te huis besteld, ■onstors por koerende. ttesoebsrs, Fabriek va» Zllde (K.mtuevcr.), Zaricn Broedermoord te Drongen. Woens dag voormiddag, ten 11 uren, is Theofiel Pauwels te huis gekomen van Gent, waar hij, zooals eiken dag, melk geleverd had. Hij was een weinig bedronken. August, dio de oudste was, maakte min of meer spottend de volgende opmer king Het is toch spijtig, broeder Theofiel, dat gij nutteloos zooveel geld verdrinkt, en dat wij 'zoo bard moeten werken hier te huis. Daardoor ontstond een woordentwist, gedurende welken van weerskanten scherpe verwijten gewisseld werden. Theofiiel werd woedend, liep in huis en naar de zolder, waar hij een geladen geweer ging halen. Hij kwam er mee naar beneden ge stormd en hot hof op, waar August voort ging aan zijn werk. Zonder dat deze er zich aan verwachte, loste Theofiel op hem rakelings het geweerschot; de ongeluk kige werd in den hoofdslaap getroffen. Min of meer moet bij de beweging van Theofiel bemerk en zijn inzicht geraden hebben, want op hot oogenblik dat het schot knalde sprong August op Theofiel toe, doch getroffen zijnde zonk hij dood voor de voeten van zijnen broeder neer. Op het geroep der ouders en het knal len van het schot liepen de geburen toe. Zij vonden het slachtoffer dood ten gronde liggen; het bloed vloeide uit de gapende wonde. Terwijl de eenen den ongelukkige in buis op een bed droegen, liepen anderen om de politie, de geestelijkheid en den geneesheer Wille deze laatste reed er per rijwiel heen, doch het was reeds te laat. Reeds ten 12 uren was het lijk afgelegd. Ook de geestelijkheid kwam te laat. De dood moet oogenblikkelijk geweest zijn. De politie begaf zich ter plaats. De commissaris en de twee veldwachters kouden niet anders dan Theofiel aanhou den. Hij liet zich zonder verzet door de politie meêlciden en om 1 ure werd hij met een rijtuig naar Drongen-dorp ge voerd. De droefheid der ouders is onbeschrijf lijk, zooals men wel denken kan. Brand ie Turnhout. Een man opzijn bed verbrand.Vrijdagmorgend omstreeks 6 uren, de bevolking van Turnhout in opschudding gebracht door liet gelui der stormklok. Er was brand ontstaan, zegde men, in de Korte Gast huisstraat, bij M. Frans Stillekens. De pompiers snelden onmiddelijk ter plaatse, want er was inderdaad brand uitgebersten, doch met eenige emmers water was het vuur spoedig gebluscht. De stoffelijke schade is dus niet groot, maar het vuur heeft een ander verschrik kelijk gevolg gehad. M Frans Stillekens, dto hot huis alleen hewoont. heeft zulke iP' la die bet huis alleen bewoont, heeft zulke erge brandwonden bekomen, dat men nog weinig hoop heeft hem te redden. Ziehier eenige inlichtingen over dit schrikkelijk ongeluk. Vrouw Van Rooy, eene gebuurvrouw van Stillekens, zag vrijdag morgend de achterdeur half open staan; een weinig verder, bijna tegen de deur, lag Stillekeus ten gronde. Zij zag terzelfdertijd de vlam uit het bed omhoogslaan. Vrouw Van Rooy gaf onmiddelijk het alarm. De ge- buurvrouwen Lauwers en Mertens waren nu ook seffens ter plaatse; zij vonden Stillekens nog altijd ten gronde liggen. - Sus, staat toch op 1 riep vrouw Mer tens. - Als ik maar kon 1 antwoordde het slachtoffer. Toen men nader kwam, konden de ge- buren bestatigen dat de ongelukkige Stillekens ijselijk verbrand was. Zijn lichaam, waarvan de kleeren verkoold waren, vormde slechts een zwarte massa. De ongelukkige, die nog leefde, scheen vreeselijke pijnen te lydeu. Hij werd voorloopig in een aanhangend gebouw, op eene matras gelegd daar ontving by de zorgen van don geneesheer Vogels, die den toestand van het slachtoffer levens gevaarlijk bevond. Een geestelijke werd geroepen, die oumiddclijk de biecht hoorde. Vervolgens werd hij op eene draagberrio naar het gasthuis gebracht, waar hij eenige oogenblikken later de laatste HH. Sacramenten ontving. Hoe het ongeluk gebeurd is, zal zeer moeielijk uit te maken zijn. Het slacht offer zegt dat het met lamp is gekomen. Stillekens had zich donderdag avond om acht uren ter ritste gelegd. Hij heeft de gewoonte 's nzchts do lamp te laten branden. Deze zal denkelijk te dicht bij het bed hebben gestaan en bij het opstaan of anderziens kan het slachtoffer -ie lamp omgestouten hebben. De stoel, die naast hot bed stond, is geheel verkoold, ver volgens heeft het vuur zich meegedeeld aan het bed, dat ook gedeeltelijk ver brand is. Het slachtoffer door de vlammen om ringd en vreeselijk verbrand, heeft nog de bracht gehad uit het bed te komen en is toen denkelijk uitgeput, op den vloer gevallen, waar men hem heeft gevonden. Ook heeft hij do achterdeur nog kunnen openen. Men deukt dat het ongeluk zich op die wijze heeft voorgedaan. Een onge luk komt nooit alleen, zegt het spreek woord, en dat wordt hier andermaal be vestigd. Trouwens, de lezers zullen zich nog herinneren dat de vrouw van Stille kens, die dit jaar bij een eerste commu niefeest van de trappen viel en op den slag dood bleof. Ziedaar twee verschrikkolijke onge~ lukken in hetzelfde huisgezin binnen het jaar. Later. Men telefoneert dat het slachtofier ten 10 uren overleden is Woensdagnamiddag heeft men tij deus de bagger werken, ter plaatse waai de dokken der haveninrichtingen van Brugge moeten komen, op eenige minu ten van de stad afgelegen, op 3 a 4 me ters diepte, een groot driemastschip ge vonden. Het lag op zijno zijde. De lepels der baggermachien stootten op den grooten mast, die in verscheidene stukken is moeten gezaagd worden, ten einde do werken te kunnen voortzetten. Het schip, dat in eikenhout gebouwd was, is geheel en gansch in vergevorder den staat van verrotting. Men denkt dat het schipbreuk geleden heeft teu tijde dat de zee nog tot aan Brugge kwam. Oudheidskundigen onderzoeken dezen belangrijken vond. Grootc vlasbrand. Dinsdag voor middag rond 11 uren is een verschrikke lijke brand losgeborsten in de vlasfabriek van M. Constant Vandecastoele, te We- velgbem. Ongeveer een zestigtal werklie den waren aan den arbeid, toen men het vuur gewaar werd. Met ongelooflijke snelheid verspreiden de vlammeu zich rond de fabriek, die weldra aan een gloeienden smeltoven geleek. De wakkere pompiers, onmiddelijk ter plaats gesneld, stelden alles in 't werk om het vuur te beperken, en dank aan hunne moedige pogingen gelukte men er in het vernielend element te overmeesteren. Zes en twin tig zwingelberden zijn vernield en eene aanzienlijke hoeveelheid vlas. Men be rekent do schade op 5,000 fr. door de verzekering gedekt. Er komen inlichtingen uit het Leicdal, over talrijke branden, die aan misdaad toegeschreven worden. Te Lauwe op bet gehucht Schoonheer, brandde eene vlasmijt af vau 80 bal lons elk van 300 fr. weerde. Te Reckem werden twee roggemijten verbrand. Vier andere mijten, die daar in de nabijheid stonden, waren bedreigd doch bleven behouden. Te Halewijn brandden twee mijten en eene hoeve af. Twee personen werden aangehouden. Een aardig treinongeval. De rei zigers, die maandag morgend met den trein van 10 en half uren uit Oostende vertrokken waren, gevoelden kort voorbij de statie van Thourout eenen geweldigen schok, waarna de trein stil bleef. Afge stapt, zagen zij tot hunne groote Terwou- dcring dat er geene lokomotief meer aan hunnen trein was. Twee wagons, uit Blankenberghe komende, en die te Thou rout aau den trein gehecht geweest waren, waren losgeraakt, en hadden met de twee lokomotieven alleen de reis voortgezet. De machinisten hadden niets bemerkt.} Gelukkig had de statieoverste van Lichtervelde het zonderling gevonden dat twee lokomotieven slechts met twee wa gons aankwamen, en hij had de roode vlag op de baan geplant. De trein hield stil eu de machinisien zagen met verba zing wat er gebeurd was. Zij zijn aau- stonds het achtergebleven gedeelte van hunnen trein gaan balen. Deze heeft daardoor eene vertraging van 35 minuten ondergaan. Steenkolen in Limburg. De maat schappij, welke te Eelen iu de nabijheid van de spoorwegstatie, bezig is met bo ringen te doen om steenkolen te vinden, heeft weinig geluk in hare ouderneming, want nauwelijks is men, na den eersten tegenspoed op 2 Augusti herbegonnen met boren, of men beeft uu, over een viertal dagen, wederom, moeten ophouden, door dien de buizen thans op eene diepte van 60 m. weer op een barden grond of steen laag gestuit zijn waardoor deze eene scbuinscbe richting genomen Lebben,bet geen de voortzetting van bet werk belet. Men beproeft nu om de buizen weor boven te halen, doch zulks schynt ook zeer moeilijk te gelukken. Bedrog in duivenvluchten. Zou- dag moest te Verviers eene vlucht plaats hebben uit Parijs.Omtrent 10 uren bracht een mededinger drie duiven binnen. Bijna tezelfdertijd ontving men iu het lokaal eeu telegram dat db duiven te Parijs niet opgelaten waren Ui Of onze liefhebber stond te kyken. Daaruit zullen processen volgen. De Patriote signaleert een teit, dat, indien het waar is, verdient voor heol het land geschandvlekt te worden. Te Aarlen zou namelijk, door het libe rale gemeentebestuur, een weesmeisje besteed zijn in een huis van slechte faam, iu welke eene vrouw dezer dagen do po litie ter hulp riep, om tegen haren man eene overtreding vast te stellen. Het weeskind in kwestie telt thans 17 jaar. des p'-rteurs d'actions et obligations do la Société Anonyme (en liquidation) VUnion Textile d'A lost. AVIS Les porteurs d'actions et obligations de l'Union Textile l'Alost sont informés qu' un comité de défense de leurs intéréts viont de se coustituer. Pour toute demande de renseignements et de communications, prière de s'adres- •er aux secrétaires du comité de défense: MM. L. des Essarts, 26, rue Lens A Ixelles, (les lundi et mercredi, de 9 heures A midi) et Ch. Van Lérius, expert comp- table de banques 29, rue Floris a Schaar beek. AALST. HOOGSTRAAT. tl de medehulp van 't Gemeentebestuur op Zondag lOSept. 1899, te geren door de Cath. Koormaatschappij NIETS ZONDER ARBEID, te gelegenheid der inhuldiging ran haren standaard Honderd frank» premien zullen onder de deelnemende Maatschappijen verlot worden iedere Maatschappij zal eene verzilverde herinne- ringsmedalie ontvangen. Burgerlijke Stand der Stad Aalst. Geboorten. Mannelijk geslacht 11 Vrouwelijk a 10 HUWELIJKEN. H. De Saedeleer, steenk. met C. Van Cauwenbergh, z. b. T. Troch, landb. met M. Van Gysegem, landbouwst. C. D'Hondt, ajusteur, met V. D'Haeseleer, twynst. P. Van der Eist, voerm. mat M. Verbeken, dienstin E. Van der Gucht, bediende, mei E. De Cock, z. b. C. Van Geit, landb. met A. De Pet ter. landbouwst. OVERLIJDENS. B. De Henau, vr. Van don Abeele, z. b. 60 j. Hoogstr. 6 kinderen onder de 7 jaren. o nla/>4* d'inspecteur pour l'ar- l^d J)1 dCe rondissement d'Alost d'une bonne Cu d'assurances-accidents est vacante. Traitement fixe initial 1500 fr. plus commission importante et autres avantages. On demande candidat honnête, actif et solvable. S'adresser Bureau journal A. V. L. Zaterdag 26 Oogst 1899 Tarwe fr. 17 50 a 00,00 Mastel ui n 15.00 a 00.00 Rogge 13,60 a 00,00 Garst 00.00 a 00.00 Haver per 100 kil. 15 50 a 16.50 Aardappelen de 100 kil. 5,00 a 5,50 Boter per 3 kil 7,92 a 8,46 Eier? de 25, 1,89 a 2,07 Vlas, de 3 kil. 0.00 a 0,00 Viggenen, per koppel r. 45.00 a 70,00 Ajuin, 100 kil. 'r.00,00 a 00,00 volg kw. HOPPE 104 b. fr. 60 a 100, volg. kw. GENT, 25 Oogst Tarwe (per 100 kilos) fr. 17,00 a 18,00 Rogge 13.50 a 14,00 Haver 18 00 a 20,00 Gerst 00,00 a 00.00 Boter per kilo, 2,60 a 3.00 Eiers per 25, 2,25 a 2,35 ANTWERPEN, 35 Oogst Ziehier de prijzen der granen op de merkt in hei Bolleken gehouden Tarwe, per 100 kil. fr. 15,50 a 16,00 Rogge, 14,00 a 11,50 Wintergersl, 17,00 a 17,50 Zomergerst, 00,00 a 00,00 Haver, 18,00 a 18,20 Boekweit, 00.00 a 00,00 Boonen, 00,00 a 00,05 Bitterpeën, 16.CO a f6,50 De kuip boter werd lieden morgend ter markt per ktlogr. verkocht, aan de prij zen van fr 2,80 a 3,00. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit, fr. 1,40 a 1,60 De aardappelen worden per zak, ver kocht aan fr. 5,50 tot 6,00. De eieren b-taalde men per 25 slukB fr. 2,00 a 2,50 VEEMARKTEN, GENT, 25 Oogst Getalte koopgesteldc hoorenbeesien 617 Melkkoeien 2 J Vette koeien 97 Groote ossen 51 Slieren 33 Jonge ossen 147 Magere beesten 101 Vaarzen 168 Schapen 5 j Varkens 219 Lammeren 21 Loopers 3 Kalveren 961 Viggens 478 Sliuraa l* kw. 0.78 kw. 0.70 3« kw. 0.60 Koeien 0.65 0.60 0.50 Va» non 0.75 0.65 0.55 Owen 0.60 0.70 0.00 Varkeue 0,80 0.75 0.00 Kalven 1.30 0.00 0.00 CÜREGHEM-ANDERLECHT, 24 Oogst. Ter vocmarkt werden te koop gesteld Ossen 671 I Koeien en Veerzeu Stieren 277 993 Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,68 a 0,84; Stieren 0,55 a 0,70: Koeien en Veerzeu 0,55 a 0,70. Kal veren markt 25 OogstTer merkt gebracht 951, te koop gesteld 817. Prijs per kilogram fr. 0,75 a 1,02. BRUSSEL, 25 OogstKalverenmarki. Getal ie koop gesteld 190 Prijs per kilogr. op voel !r. 0,68 a 1,02 00 lammeren van fr. 00,00 lot 00,00. Iluidenmerkt Ossen, 0,75 a 0,90 Stieren, 0.65 a 0,70; Koeien en veerzen 0,75 a 0,80 Kalveren 1,00 a 1,20. Bij Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van eene LAND, MEER8CIIEN, eu B088CHEN. te OordegemSmet lede, Erondegem, Borsbehe en Sl-Lievens-Hautem. De Notaris Sohelfhout, te Oordegem, zal met gewin van palmslag en gelagen, openbaarlijk verkoopen: Gemeente Oordegem. I. Eenen eigendom, bevattende huis en erve, remisiën, schuur, stallingen, bierbrouwerij in volle werkzaamheid, lochtingrn en boomgaard, gestaan en gelegen op het gehucht Kauter, geka dastreerd sectie B, nummers 424, 426, 427, 428 en 429, met eene grootte van 1 li. 23 a. 62 c. II. 16 a91 c. land, genaamd - De Walleweede, - sectie D, nummer 86b en 79c. III. 30 a. 75 c. land, op den Rijst, sectie D, nummer 87. IV. 34 a. 20 c. land, in het Rompe land, sectie C, nummer 94. V.32 a. 80 c. weide en bosch, in het Rompeland, sectie C, nummers 92 en 93. VI. 32 a. 10 c. land, op den Molen- kauter, sectie B, nummer 393. VII. 10 a. 75 c. lochting, aan het Dorp, sectie E, nummers 32 en 33. VIII. 90 a. bouwgrond, genaamd den Panaeker, sectie E, nummer 156. Verdeeld in zes loten. IX. 6 a. 80 c. hofstedegrond, wijk Klokshauw, sectie A, nummer 286. X. 30 a. 80 c. land, in de Zonne- broeken, sectie A, nummer 161. Ver deeld in twee deelen. XI. 77 a. 90 c. bouwland, in den Wijdenwereld aan de Oude Straat, sectie E, nummer 178. Verdeeld in 3 loten. XII. 15 a. 76 c. hofstedegrond, aan- het Rattenstraatje, sectie B, nummers 72, 73, 74 en 75. Gemeente Smetlede. XIII.—98 a. 50 c. land, aan den Her laar, sectie A, nummer 40. Verdeeld in vier loten. Gemeente Erondegem. XIV. 30 a. 90 c. land, wyk Klei- dries, S&ctie A, nummer 319a. Gemeente Borsbeke. XV. 22 a. 70 c. zaailand, op den Wijkkauter, sectie A, nummer 285a. Boomprijs 50 fr. XVI. 56 a. 80 c. zaailand, op de Baley, wijk Hekstijl, sectie A, nummer 7a. Verdeeld in oost- en westdeel. Gemeente St-Liecens-Hautem. XVII. —28 a. 50 c. land, op het Groot Wegensgehucht of Bruysbeek, sectie A, nummer 69. Boomprys 40 fr XVIII.— 63 a. land, meersch en rede, wijk Bruysbeke, sectie D, deel van num mer 487. Boomprijs 300 fr. XIX. 37 a. 90 c. meersch, wijk Bruysbeek, sectie D, deel van numm 487. XX. 83 a. 50 c. bosch, wijk Bruys beek, sectie D, nummer 470b. Boomprijs en slaghout 664 fr. XXI. 30 a. 90 c. land, op den Win kel, sectie D, nummer 27. XXII. 37 a. 70 c. land, op het Eet, sectie G, nummer 420. Boomprijs 50 fr. XXIII. 84 a. 40 c. zaailand, op d'Eiken of Keindaars, sectie B, nummers 506 en 507. Boomprijs 30jfr. XXIV. 17 a. 80 c. land, op de Baley of Kleindaars, sectie B, nummer 500. ZITDAGEN: Instel, Dinsdag 5 September 1899. ter herberg In de Zwaanby de weduwe De Mulder. Verblijf, Dinsdag 19 September 1899, ter herberg In St-Marlinusbij den heer Donatus Van der Vurst, te Oordegem, Grooten Steenweg, tel kens om 1 ure namiddag. OPENBARE VERKOOPING van eene ie Leltertanulem. De Notaris De Sadeleer, te Erem- bodegem, zal openbaar verkoopen met gewin van 4/2 0/0 instelpremie. Eene partij Land, zijnde Bouwgrond, gelegen te Letterliaulem, aan de Wind gatstraat, kadaslralijk aangeduid sectio C, nummers 169en 160a,met eene grootte van 30 aten, 69 centiaren. Gebruikt door Vital Deschamps. Verdeeld in 2 Loten i) de helft ten noorde, 2) de helft ten zuide. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 26 September ,ftQQ Verblijf, Dijnsdag 3 October löyy> telkens om 1 en half ure namiddag, te Letterliaulem, In het Gemeentehuis. OPENBARE VERKOOPING van te Aygem, Haeltert en Meire. DeNotaris EKMAN te Krpe. zal met de pleegvormen der »et nnli Juni 1816.m het opeubaar verkoopen; Eerste koop. Een perceel Meersch, gelegen te Aygem, Groet Geetegem. gekadastreerd w(jk A. uum- uier 1433, groot 21 aren, 10 centiaren, palende ten ooste de beek. ten zuide den beerBaeten en teu weste de kinderen De Mever. Onverpacht. Boomprijs fr. 20,00 Tweede koop. Een perceel Meersch, gelegen te Aygem, in de Varinck, hekend by kadaster wijk A, nummer 1474, groot 13 aren, 60 centiaren, palende teu ooste Plorent Casteels, ten zuide de heek, ten weste den heer De Wilde en ten noorde de erven Steppe. Onverpacht. Buomprijs fr. 15,00 Derde koop Een perceel Land, gelegen te Hael tert, in de Geetegemmeerscben, wijk C. nummer 12b van het kadastraal plan, groot 18 aren 50 centiaren, palende ten ooste jufvrouw weduwe D'Haeseleer en den heer Constant De Meyer, ten zuide en ten noorde zelfden lieer Constant De Mever en ten weste den heer ans Van Londcrzeel. Boomprijs fr. 40,00 Vierde koop. Een perceel Land. gelegen te Hael tert, Geetegem, gekadastreerd wijk C, nummer 180, groot 10 aren, palende ten ooste de Kauterbaan, ten zuide den heer Bencdictus Rcdanl, ten weste den voet- weg en daarover jufvrouw Henrica De Paepe en ten noorde jufvrouw weduwe Schouppe. De goederen onder beide leste koopen zijn gebruikt zonder termijn door juffrouw weduwe Van Mol, te Haeltert. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen te Haeltert, Geetegem, hekend bij kadaster wijk C, nummer 232a, groot 22 aren, 10 centiaren, palende ten ooste en teu zuide juffrouw weduwe Seraphien Sli-rck, ten weste de Kauterbaan en teu noorde juf frouw weduwe Frans Redant. Gebruikt zouder termiju door Felix De Bolle, te Haeltert. Zesde koop Een perceel Land, gelegen te ■ire, op het Geetegemveld. gekadastreerd wjjk C, nummer 203, groot 18 aren. 80 centiaren, palende ten ooste Notaris De niemaecker, ten zuide de heeren Desiré Maessc alck en Maurits Van Sande, ten west verscheidene en ten noorde voornoemden Notaris De Rieruaecker. Gebruikt zonder termijn door den medeeigenaar Al. Jan-Baptiste Maesschaick. Ie Meire. Zevende koop. aren, 36 centiaren Hofstede grond, niet een deel Stalleken er opstaande, hebbende ter straat eene breedte van 11 meters »0 centimeters, noorddeel eeoer hofstede gelegen te Meire. Broeck- veld. gekadastreerd wijk C, nummers 518a, 530 en 521a, palende dees deel hofstedegrond oost het vol gende goed, zuid de heeren Jan-Baptiste Maesschalrk en Florent Casteels, west den heer Karei Lodewyk Vho den Broeck en noord Alpbons Scheerlmck. Boomprys fr. 110- Achtste en laatste koop. 16 aren, 84 centiaren. Hofstedegrond, utet de gebouwen van Woning. Schuur en Stalling er opstaande, gestaan en gelegen te Meire. Broeckveld, zuiddeel van uuminers 520, 521a eu 518a, der wijk C van het kadastraal plan. palende oost de straat, zuid den heer Jan-Baptiste Maesschaick west even voorgaande koop en noord den heer Alphons Scbcerlincb. Boomprijs fr. 75. Beide leste konpen gebruikt zonder termyn dooi den heer Alfous Licvens, tc Meire. ZITDAG Zaterdag 23 September 1899, it 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zittingszaal van het Vredegerecht. JAARLIJKSCHE VENDITIE van TE ERPE. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal op Vrijdag 8 September 1899, om 2 uren namiddag, in het openbaar verkoopen: 25 koopen schoonen Toemaat, was sende te Erpe, in de Molenmeerschen, op mecrschen van mijDheeren A. D'Hondt, te Aalst, K. Schockaert, te Erpe eu anderen. Op gewone voorwaarden en lijd van betaling mits te stellen goede en gekende borg. OPENBARE VERKOOPING van eene schoone te MEIRE, aan de Audenaardsche Kassei. De Notaris LI 11 PENS te Aalst, zal namens wicn In t behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eenige Koop. Een Huis en Grond, voorheen genaamd dc herberg De vier Emmers, gestaan en gelegen ie Meire, n de Provinciale Baan van Aalst naar Audcnaarde, gekadastreerd wijk A, nummer 101, met eene grootte van 3 aren, 80 centiaren, palende oost aau de erven De. Hert-Van de Putte, ten zuide aan den grooten Steenweg, ten weste aan dc erven van Mailinus D'Hondt en ten noorde aan de erven Willems. ZITDAGEN: Instel, Woensdag 23 Augusti .fiUO Verblijf, Woensdag 6 Septomber) telkens om 3 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Frans VAN IMI'E. te Meire, wijk Holland. L)e Notaris De Gheest, te Aalst zal in het openbaar verkoopen I. Een huis en grond, groot 2 aren 36 centiareu, te Erembodegem, buiten de Zoutstraalpoort van Aalst, aan den steen weg naar Ninove, nabij hel houten hand. Gebruikt door Alexis Van Londersele. II. Twee huizen en grond, groot 2 aren 60 centiaren, ook te Erembodegem, buiten de Zoutstraatpoort van Aalst, aan di steen weg naar Geeraardsbergen, nabij het houten hand. Gebruikt door Philemon Renneboogh en August Boxstael. Tweede zitting Zaterdag 2 September 1899, ten 2 uren namiddag, ter zittingszaal van het Vredegerecht, in het stadhuis to Aalst. VENDITIE VAN te HOFSTADE, Kamdries. De Notaris DE GHEESTte Aalst, zal ten verzoeke van den lieer Emmanuel Van Wezemael, te Hofstade, op Woens dag 30 Augusti 1899, ten 9 uren des morgens, in het openhaar verkoopen Verscheidene koopen Aardappelen, was sende op landen gelegen te Hofstade, op het Hofveld en achter de Wal, in de nabij heid zijner hofstede aan den Kamdries. Verdeeld in koopen t'elks gerief. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstelling. Studie van den Notaris Do Windt, te Aalst. Openbare verkooping door 't ambt van gezegden Notaris, van 1° Eene goede gekalandeerde Herberg en Beenhouwerij, te Aalst, Ledeweg, rechtover het nieuw lokaal der Coopé- rative Alostoise. Bewoond bij D. Van Geert, aan 300 fr. 's jaars. 2° Een Huis, te Aalst, Vrijheidplaals (Kat), N° 63. Bewoond bij Jan Strickx, aan 3,50 frj per week. ZITDAGEN Instel, 21 Augusti ,8Q Verblijf, 4 September telkens eenen Maandag, om 4 uren ra- noen, ter herberg Den Turk, - te Aalst, Dendermondschen Steenweg. Studie van den Notaris Breckpot, te Aalst. van eene Hofstede, Zaailanden en Meersch, te Burst, aan de Stokterstraat, op het Stoktersveld en op 't Groot en 't Klein Baardegem, te Bambrugge, op den Hasenkauter en te Grootenberge, Wa- penhove, op den Abrahamkauler. Ver deeld in 7 koopen. Zie plakbrieven. Instel. Woensdag 23 Oogst ,RQQ Verblijf, Woensdag 6 September) om 2 uren namiddag, ter estaminet van M. Petrus D'Haens-De Strooper, aan do Statie, te Erpe-Meire. Studie van den Notaris Breckpot, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING VAN 2 in het Windmolenstraatje en 1 in de Erembodegemsiraat. Laatste Zitdag: Zaterdag 2 September 1899, om 2 uren namiddag, te Aalst, in het Vredegerecht, Grutte Markt. Studie van den Notaris Breckpot, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING VAN samen groot 65 aren, 65 centiaren, te Aalst-Mijibeke, omtrent de Groenstraat. En 10 aren, 40 centiaren Land, te Aalst-Mijlbeke, op de Drij Velden. Laatste Zitdag Zaterdag 2 September 1899, oui 2 uren namiddag, te Aalst, in het Vrodogerecht. Groote Markt. van 's Staats Middelbare School te Rceulx staat onder het hooger toezicht van den opzichter van 't Staats bestuur en van de gemeentelijke Over heid. Lager eu middelbaar onderwijs; vlaamsohe, duitsche en engelscke taal volgons do Berlitz-Melhode. Bijzondere leergang van fransch voor vlaamsche en duitsche leerlingen. Uitste kende gezonde ligging; uitgekozen voe ding. Kostgeld 425 Tr. Br J. Goffin De Bestuurraad der Naamlooze Maat schappij - La Centrale Africaine heeft de eer het achtbaar publiek kenbaar te maken, dat tegenstrijdig de geruchten in omloop, de al oud gekende linnenblee- kerij Van den Bossche C" hare wer kingen voortzet onder bovengemelde fir ma La Centrale Africaine. - Groote verbeteringen, zullen kortelings aan de bleekerij gebracht worden. Mpii vrnnfft 0,'n Uorjoiigeii en vitictgi. oen hal ven gast voor 't smeden, by Jean Colpaert-Meert, Gent- schestraat, 10. gen ten bureele dezer. meid. Zich te bevra- (II4'II VI'HIO-t naai' 0en(1 8terk® im,n stootkarre. Zich to adresseren Zonnostraat, N° 90, Aalst. Tp LAnn Schoona Kanadaplantsoe- neil) bijM L £)0coen- Burny, Nieuwstraat, 49, Aalst. luii*4'li een 8Cb°on en geriefelijk 1.43 iiiii cu buj3 met groot werk huis, laatst bewoond door don heer Petr. Caliebaut, in de Schoolstraat. Zich te be vragen bij den heer J. Goethals, Dirk Martensstraat, 15. d'une conlenance de 7500 metres carrés A cóté de l usine de M. Lejeune, tenant a la Dendre et grande facililéderaccórdement au Cbemin de fer. Conditions avantageuses pour le paie- ment. S'adresser A M. Henri De Clercq, vins et charbons en face la Poste, Alost. Een schoon Huis, te Aalst, Keizerlijke Plaats, N° 38, bewoond door M. Van Lierde. Voor de conditiën zich te bevra gen bij M. Heyvaert-Moyersoen. "schoone'"gérieflijkê en'geklandeerde te huren, gestaan hoek der Gazometer- straat en Schoolstraat. Zich te bevragen teD Bureele van Den Dendcrbode. A Sludie van den Notaris Breckpot, te Aalst. schoon Renteniershuis, te Aalst, Albert Liénartstraat, n° 13. Laatst bewoond ge weest door Mevrouw Auguste Lefebvre. Tp liiippn 80,10011 Buitengoed, met 14^ 111114,1» serre, magazijn, kelder, enz.Zoutstraatpoort,oud hof Uyttersprot. Zich te bevragen Nieuwstraat, 34.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 3