w Zondag 3 September 1899 5 centiemen per nummer. 34sle Jaar 3306 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Verantwoor delijkheid. De Moorden aar i LANDBOUW. Zuiver AS. Pontstraatpoort. - Tram. DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemast ter week voor de Stad 3 frank; met de Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3-23 voor zes maanden; fr. 1-75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwitantiën door de Post ont vangen zijn ten iaste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, N. 31, en in alle Postkantoren des Lands. Cuique tauum. Per drukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnisse op 3C bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord, Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Deeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen deD dijnsdag en vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen ziGh te wenden ten Bureele van dit blad. Aalst, 2 September 1899. Er is dus veel vrees dat wij de even redige vertegenwoordiging zullen hebben. Onze overtuiging is dat die evenredige vertegenwoordiging ons bij de eerste kie- zingtot de nederlaag zal brengen. Wij roepen in om dit te bewijzen de tafel der uitslagen gegeven door deu beer De Jaer in zijn verslag van de Midden sectie. Die tafel geeft 72 liberalen en socialisten en 80 katholieken, dus eene meerderheid van 8 stemmen. Maar in die meerderheid zijn begrepen de independenteu van Brusselwij zullen toegevend zijn en er niet meer dan 3 rekenen. Dit maakt uogeene meerderheid van 5. Maar in die lijst staat Gent met 7 ka tholieken. De uitslagen van de laatste kiezing te Gent geven 5 katholieken en 4 liberalen. Eecloo komt nu by met 1 representant. Zal dat nu voor uitwerksel hebben dat de katholieken, niet alleen dien van Eecloo meer hebben, maar ook nog. eenen aan de liberalen ontnemen Daar zullen te Gent zijn niet 7 katholie ken en 3 liberalen maar wel 6 katholieken en 4 liberalen. Dat brengt onze meerder heid op 3. In die tafel komt Kortrijk voor met 3 katholieken en 1 opposant. Maar ziet de cijfers der laatste kiezing als de democraten,de socialisten en do liberalen overeen komen hebben zij er twee. En waarom zou het niet zijn Zij doen het wel te Aalst en de beweging der demo craten te Kortrijk is juist deze van Aalst. Dit brengt onze meerderheid op 1 In die tafel komt Mechelen voor met 3 katholieken on 1 liberaal. Maar ieder een is 't akkoord om aan de zegepraal te twijfelen te Mechelen. Dit brengt ons tot eene minderheid van 1 stem. En dan bebt ge nog Oostende en Ant werpen. Onderliggen doen wij bij de eerste kie- ziDg, niet min of niet meer. En wij mogen ons verwachten aan eene zekere bestendigheid in die nederlaag. Dc voorstaanders van de evenredige ver tegenwoordiging zeiden vroeger dat zij ons eene bestendige meerderheid zou ge ven wij mogen bet woord meerderheid in minderheid veranderen en wij hebben eene bestendige minderheid. En wat zal daaruit volgen Zal daaruit volgen het zuiver algemeen stemrecht Het is b\jna zeker. Maar wat er ook uit volgen zal, bet is de ondergang van dit schoon prachtig werk, de hoop van de toekomst voor de Samenleving en den Godsdienst, bet werk der katholieke Scholen. WIE IS NAAR HET HOOGDUITSCU van EDUABD WAG NEB 88"* VERVOLG. De eer zal hersteld worden riep Sofie opgetogen uit en haar gelaat werd gloeiend rood. Zooals gij zegt, beb ik een goed begin gemaakt, mijnheer Talbot, en ik zal niet rus ten, voor dat ik het overtuigend bewijs gele verd hebbe 1 Zij stond op om heen te gaan. De rechter was overtuigd, dat een geheim dit meisje om gaf want hij kon zich maar niet verklaren, dat zij niet uit eigenbelang handelde. Ilare gelijkenis met Alexe Mixtome kwam weder in zijne gedachten op. Wie kon zij ziju en wat dreef haar, eenen naam in eere te willen her stellen, dien hy zelve voor eeuwig onteerd geloofde Sofie liet hem geenen tijd tot vragen, maar ging heeu nadat zij hem beloofd bad, terug te komen, zoodra zij eene nieuwe ontdekking zon gedaan hebben. Toen zijne bezoekers vertrokken waren, De katholieke Scholen, ton gevolge van de wet van Mr Woeste, zijn overal in vollen bloei eu doen goede vruchten ver hopen. Die katholieke Scholen, hun einde is nabij. Wat uit de evenredige vertegenwoordi ging volgen zal, het is eene onderhoorige rol voor de katholieke Partij. De katho lieken zullen in de Kamer de rol spelen dien de katholieken nu spelen in de Ge meenteraden van Brussel, Autwerpen en Gent. De liberalen zullen besturen nu zullen zij de katholieken gebruiken tegen de socialisten, en dan de socialisten tegen de katholieken. Laat ons van die onder- hoorige rol niet veel verwachten. Ziet voor Antwerpen en Brussel hoe weinig toegevend de liberalen en socialisten zijn zij laten zelfs het onderwijs van den Gods dienst ib hunne scholen niet inbrengen, niettegenstaande dat het Staatsbestuur bijzondere meesters betalen wil, als de gewone meesters die taak op zich niet willen nemen. Wat wij ook vreezen uit dien staat van zaken te zien volgen, het is het vorwaar- loozen van de belangen van de werkmen- schen en der landbouwers. Wij vreezen dat de halve katholieken onzer Kamer zullen samenspannen met de liberalen op economiek gebied dat zij te veel de be langen van het kapitaal zullen verdedigen tegen de belangen van het werk op. Van dien toestand met zijne gevolgen zijt gij, Bien Public, verantwoordelijk. Gij hebt wat gij gezocht hebt, gij hebt het eeunamig stelsel omver geworpen, het eennamig stelsel dat alleen ons redden kon. Gij hebt ons door uw geschreeuw overweldigd en wij voelen ons nu over wonnen. Maar wij wijken enkel voor uw geweld do helft misschien van dc leden der Rechterzij, die de evenredige verte genwoordiging stemmen gaan, doen het niet uit overtuiging, gij weet het, en dat is schandig. Er valt niet te komen zeg gen dat Mr Van den Peereboom toch geene bloedtranen storteu zal. Verplaatst de verantwoordelijkheid niet, dat is niet deftig gij, Bien Public hebt uwen wensch. Is de evenredige vertegenwoor diging voor ons noodlottig, zij is het of wij daar in eenen stap of io tweo stappen toe komen. Daarbij wij zijn alleeu niet om te denken dat het wetsontwerp van Mr Van den Peereboom niet kon doorgaan voor ons houden wat zeker is, deelen wat verloren is of twijfelachtig, kon dat zijn Maar M. Woeste, altijd rechtuit, had het ongeluk te zeggen wat hij peisde. Ja, Bien Public, dit zeggen wij u in volle vrijheid, gij zijt verantwoordelijk. Gij, dank aan het gezag van den Bien Public van vroeger, gezag dat gij bezig zijt met te verliezen, gij hebt ongelukkig lijk nog het gedacht van veel katholieken gemaakt.die op hunne beurt de gedachten van anderen hebben gemaakt. Gij Bien Public zijt verantwoordelijk voor het geen gaat gebeuren Bemestingsproeven op Winter graangewassen. A op Winter tarwe B op Rogge. A. Wintertarwe (soort kleine inland- sche rosse). Deze bemestingsproeven zijn ingericht geworden in den Herfst 1898 op een mid delmatig kleiachtig land, gezond, maar ecue kleine middelmatige vruchtbaarheid. Op dezen grond worden er, in 1898, aardappelen gewonnen, bemest met ge wone hoeveelheid stalmest. Eene maand na het uitdoen der aard appelen, den 17 October ging men over tot het zaaien en zulks in lijnen met 120 kg. zaad per hectare. Dit proefland bevatte drie perceelen van 5 aren elk. Het perceel I, of getuige-perccel, werd geen mest toegediend de twee anderen ontvingen per hectare Het perceel II, 800 kg. metaalslak- keu aan 75 fijnte, bevattende 16 phosphoorzuur, in September toegediend; het perceel III, dezelfde hoeveelheid metaalslakken eu 250 kg. sodanitraat, waarvan 75 kg, bij het zaaien eu 175 kg. in twee keereu in de Leute, hetzij 75 kg. deu 1 Maart en de overblijvende kg. den 20 April van dit jaar, werden toegediend. Do volgende uitslagen zijn, per hectare, bekomen Perceel 1. 1800 kg. graan eu 3225 kg. stroo. Perceel II. 2310 kg. graan en 3990 kg. scroo, dus eene meerdere opbrengst van 450 kg. graan en 765 kg. stroo. Perceel III.3065 kg. graan en 5970 kg. stroo. 't zy eene meerdere opbreugst, betrekkelijk het peiceel zonder mest, vau 1205 kg. graan en 2745 kg. stroo, en van 755 kg. graan eu 1980 kg. stroo, in ver gelijking met het perceel uitsluitelijk bemest met pbosphaat. Besluiten. Do grootste oogst is be komen door gezamenlijk gebruik van stikstof- en phosphoorzuurhoudeud most. Het zal in 't algemeen zoo zijn, wan neer do voorafgaande teelt geen welge- lukt peulgewas geweest is, of dat de grond, gelijk het ia 't algemeen het geval is, slechts geringe hoeveelheden stalmest ontvangt of laat bozaaid wordt. Eerstdaags zullen wy de uitslagen van reeks B modedeelen. L. Van Den Berck. Land hou w-i ngenieur. Er dient opgemerkt te worden dat de grond welke gediend heeft tot de bemestings- proeven, sedert drie jaren geen phoaplioor- zuurhoudend mest, ontvangen had. Dit legt de gebruikte hoeveelheid phosphaat uit. Als do kinders klein zijn, 't is hoofdzeer, en als zij groot zijn, 't is hertzeer. Ons artikel over dit pnnt is ten minste door een deel onzer tegenstrevers opge merkt en besproken geworden. Dender - galm heeft de pen gevat, Klokke Roeland heeft gezwegen. Dendergalm werpt ons den steen om dat wij voor het dwaze stelsel der meervoudige stemmen de pen opnamen en nochtans is hij ver van onze beweeg reden te hebben weêrlegd. Een weinigs ken meer ootmoed zou beter gepast heb ben. Iu het beoordeelen van het Z. A. S. hebben wij ons geplaatst op het gebied van het natuurrecht. De positieve wetten lieten wij heel en gansch daarbuiten,daar die zelfde positieve wetten niet in kwestie gestold wierden en wij de vraag onder zochten onder oogpunt der gezonde rede alleen. Dendergalm schrijft Denderbod* plaatst da kwestie op haar wezenlijk standpunt. Inderdaad de vraag is deze Hqeft ieder burger hetzelfde belang bij het handhaven der orde Neen, zegt, Den- derbode, wie roerende goederen bezit heeft meer belang bij den vrede dan degene welke niets beeft. Wij integendeel zeggen als burger en als men8ch bobben alle Belgen evenveel be- lung in het handhaven der goede orde en in het goed bestnnr van het land. n De grondwet zegtalle Belgen zijn gelijk voor de wet. Het kiesrecht is geregeld door de wet, dus moet volgens de grondwet zelve het kiesrecht, voor allen gelijk zijn en be schouwen wij het meervoudig stelsel als ongrondwettelijk. Wij vinden in dat antwoord 1° eene beweegrede getrokken uit het artikel 6 van de grondwet 2° eene bewering dat ieder burger gelijk belang heeft bij de handhaving der orde. Hij wil het in de volgende reken be wijzen Hoe is het toch mogelijk te beweren dat de rijke meer belang heeft bij het bandhaven vau den vrede, dan de man die niets bezit, dan de eenvoudige werkman. Het tegendeel is waarals de vrede gestoord is verliest de arbeider zijn werk, bij en zijn huisgezin lijden honger. n We willen aannemen dat de schrijver van Denderbode oprecht is in zijne meening, maar we vragen hem wie b. v. in het arrondisse ment, Aalst heeft meer belang bij het behoud van den vrede de boerenarbeiders die jaar lijks naar den vreemde trekken, om daar in Frankrijk en elders in zwaren arbeid bet brood te winnen voor vrouw en kinderen of de rijke die op zijn gemak te huis blijft. Wie heeft er meer belang by het bandhaven der goede orde de werkman die bij de minste kri- 8L8 gebrek en honger lijdt of de rijke, die ge- ruimen tyd tegen wederwaardigheden kan worstelen wie heeft meer belang by het handhaven van den vrede de werkman die als soldaat moet oprukken of de rijke die zich vrij koopt n Een arm man die 5 fr. verliest, is met zijn gezin meer gekrenkt in zijne belangen dan een miljonnair die 1000 fr. kwijt geraakt. De belangeu der burgers in het behoud van orde en vrede kan niet in geld worden uitge- zond mijnheer Talbot eenen telegram aan den president van het hooggerechtbof, om hem oumiddelyk een i bekwamen geheimen politieagent te zenden. De beambte zal morgen vroeg bier zijn, 1 sprak hij bij zich zelf. Ik zal hem zoggen wat hij doen moet en hem als bediende op het kas- teel plaatsen zoodra by daar is, zal ik naar Parijs gaan en het gerecht de ontdekking van het meisje mededeelen. Maar zal Alexe Mix- tome daardoor gerechtvaardigd worden Ik j vrees dat er nog vele hinderpalon uit don weg te ruimen zijn. Voor alles moet ik zorg dra- J gen, dat edele moedige meisje te beschermen, over wier hoofd het dreigendste gevaar zweeft, want ik geloof dat Filip spoedig wcêr zal komen, om zijn misdadig plan ten uitvoer te brengen. Sofie en de buishoudster keerdon naar het kasteel terug, zonder dat de koetsier of be dienden eenige achterdocht hadden opgevat. Mevrouw Bartiueux sliep en bij het middag maal werd er voor Sofie alleen gedekt. Na het eten besloot zij deu vroegeren tuinman vau het kasteel, deu tegenwoordigen mole naar, Jacob Greg, een bezoek te brengen. Zij giug naar hare kamer, deed eenen mantel om zette baren hoed op en sloeg alleeu den weg in, die de huishoudster haar aangeduid had. Zij steeg de trappen af naar het terras, die geheel van marmer waren en bereikte het park. Er werd op Charlemont een geheel leger van arbeiders gehouden en het groote park was een model van schoonheid en zui verheid. Geen dor blad lag op de groene per- ken noch op do witte zandwegen het wild graasde op de daarvoor aangelegde weide- vlakten. De fonteinen sprongen niet, omdat de markies afwezig was maar Sofie merkte de 8choonhoid der beeldengroepen op, die eene groote monumentale waarde hadden. Ilare blikken zweefden van den eenen uaar den anderen kant met steeds grooter verlan gen en haar hart werd door eene geweldige outroering aangegrepen. Dit groote stuk grond was mijns vaders rechtmatige erfenis en is nit de rechte lijn op den tegenwoordigen bezitter overgegaan. Zou het weer eenmaal aan den wareu markies van Charlemont terugkomen Onder zulke en soortgelijke vragen, stapte zy verder het park door, de banken voorbij die hier en daar tot rusten uituoodigden. In een kwartier doorliep zy het park en kwam in een eng dal, waardoor ;de Le Mont zich kronkelde, eene smalle maar diepe en snelvlietende beek, waarover eene steenen brug lag. Sofie bleef staan en zag in het rond. Do straatweg liep over de brug en aan den ande ren kaut van den oever langs hoeven en den molen, terwijl aan deze zijde een beschaduwd pad naar den molen leidde, waar eene smalle plank de beide oevers verbond. Sofie sloeg dit pad in, omdat zy hierlangs onbemerkt den molen bereiken kon. Deze was groot en schil derachtig gelegen, even als het daarnaast staande, van een ilef tnintje omgeven woon huis. Er moesten groote sommen besteed zijn, om deze fraaie woning zoo in te richten. De markies van Charlemont moet wel eene gewichtige reden hebban, dat hij dit alles om zoo te zeggen aan Greg schonk, dacht het meisje. Greg was slechts tuinman. Welke aan spraken kon hij dan bij den markies doen gelden. Niemand schijnt iets verdachts iu da betrekkidgen tnsschen den markies van Char lemont en den tninman te vermoeden. Het schijut eene ziekte van mij te zijn dat ik alles wat mij onduidelijk voorkomt, met het drama van het kasteel in verband breng. Greg was in den nacht van den moord op het kasteel zou hij ook weten dat Filip schaldig is En zou Filip zynen heer, ton gunste van Gi hebben aangewend Zij was den molen genaderd en ging nu den tien voet hoogen oever op. Zij zag dat het groot molenrad in beweging was. Op den kant speelde een knaapje van driejaren eenige zoon van den molenaar. Uit zijnen echt waren zes dochters maar tot zijne groote droefheid geen enkele zoon geboren, die zijnen naam konerven, totdat eindelyk dt het levenslicht aanschouwde. De molenaar was bezorgd voor de toekomst drnkt. Het zedelijk belang is voor allen ge lijk, het stoffelijk belang is in evenredigheid zoo aanzienlijk, ja, zelfs aanzienlijker voor de armen dan voor de rijken en het is onrecht vaardig aan de rijken 2, 3 en 4 stemmen te [even als de werklieden maar 1 stemmeken tebben. Hebben wij het gaDsche antwoord niet overgedrukt toch zal onze tegenstrever moeten bekennen dat wij zijn argumenten trouw hebben weêr gegeven. Wij hebben reeds gezegd dat onze grondwet in deze zaak niets heeft te zien daar wij ons, in deze bespreking op het gebied stellen van het reine natuur recht. Het artikel der grondwet wordt ten idere op zeer slechte wijze door onzen genstrever begrepen. Wij zijn zoo vrij hem te verzenden naar het uitmuutend werk van M. Beltjens. Op bladzijde 101 van u La Constitution reviséc - zal hij zien op welke manier die gelijkheid moet uitgelegd en verstaan worden. Hij zal er terzelfdertijd leeren waarin die gelijkheid bestaat. In het oud regiem en iu de grondwet der Hollanders bestonden er drij klassen die der geestelijken, die der edelen en die der burgery. Die klassen wordeu door art. 6 afge schaft en door de daad zelfs de gelijkheid der burgers uitgeroepen. Wij behoeven er niet verder in te gaan. Onze tegenstrever zal reeds bemerkt heb ben dat hij den hal lcclijk missloeg. Hij hoeft slechts zyn belastiugsbriefje Da te gaan om verzekord te zijn dat alle Belgen voor alle wetten niet gelijk zijn. Zal hij die wetten ook als ongrondwet telijk aanschouwen Zijne bondgenooteu, de daensisten, vragen de progressieve be lasting onzes wetens heeft Dendergalm ze nog niet bevochten en dat stelsel als ongrondwettelijk uitgekreten 1 Trekt, om Gods wil, beste man de grondwet bij de hairen niet en roept geene wetten in wier draagwijdte misschien bui ten uw begrijp vallen.Dan verbrandt men zich deerlijk de vingers. Oaze tegenstrever bekent dat wy de bespreking op het waar standpunt plaat sen. En hij, hij wil zo verdraaien en ze brengen op het gebied van ons grondwet telijk recht. O Beste heer I Komen wij nu tot zijn tweede argu ment Wij vragen aan iedereen met ge zond verstand begaafd zijn alle menschen maatschappelijk gesproken gelijk Neen niet waar Zekere bondgenooten vau Dendergalmde socialisten, wen- schen die gelykheid. Nu vermits de menschen niet maat schappelijk gelyk zijn, bestaat er ook een verschil in het belang aan de bestaande orde. Indien ons land eons door eene omwen teling, lijk de Fransche der vorige eeuw, wierd geschokt zouden het de Fransch- mans zyn die er het meest zouden bij verliezen Een koopman,bij v. dio groote zaken doet, op gelijken voet stellen mot iemand die van het werk zijner handen leeft en die gemakkolyk zich naar elders kan verplaaisen en er werk vinden, is wat te sterk en kan niet ernstig opgeno men worden. Wij laten het zedclyk belang onverlet en wachten tot dat onze tegenstrever het verder zal uiteen gezet hebben. Om te eindigen zulleu wij de aandacht nog roepen om een ander punt van groot belang. Het uitoefenen van het stemrecht is eene zaak van uiterst gewicht die vele kennissen vereischen. Nu het Z. A. S. stelt geleerde en ongeleerde op denzelf den voet. Wij vragen nogmaals aan onzen tegenstrever Is dat billijk Op die wyze wordt het meervoudig stemrecht der geleerden gewettigd en ook het Z. A. S. in het ongelijk gesteld. Dat hij dit alles overwege I Zaterdag 1.1. heeft de aanbestuJiug plaats gehad voor de brug, Poutstraat- poort. Het bestek beliep tot 691,428 frs. De volgende aanbestedingen zijn inge diend Dilleroy, Uccle 608,556 frs. Van der Veken, Bergen 647,675 frs. My nek, Gent 665,599 frs. Monnoyer, Brussel 682,000 frs. De werken zulleu zonder verwyl aan gevangen worden, hetgoen voorzeker onze arbeidende klas zal verheugen vermits zij opnieuw, dank zij ons katholiek minis terie en onze katholieke vertegenwoor digers. werk zal bekomen. Jammer echter dat geen enkele Aalster- sche ondernemer het kansje dorst wagen, en dat onze inboorlingen de eer en het profijt van 600,000 frs werken aan vreem de aannemers hebben overgelaten I Voegen wij hierbij dat het aanleggen van die brug boven den IJzereuweg ein delijk de stichting van den tram van Assche op Aalst zal toelaten aan te van gen. Immers men weet dat de Staat niet toelaat dat trams eeuou IJzeren weg ge lijkvloers kruisen. De brug boven den IJzerenweg, Poutstraatpoort, moet er dus noodzakelijk bestaan vooraleer men aan don tram kan beginnen. Deze korte uitlegging zal bewijzen hoe belachelijk de aanvallen, zijn gericht door onze groene voksfoppers tegen bet Be stuur van Aalst betrekkelijk den tram. Het veemerken. Deze kwestie, voorgeschreven doer koninklijk besluit van 29 december 1892 maakt op dit oogenblik het voorwerp uit van eene nieuwe studie. Er is spraak die pleegvormen veel te vereenvoudigen, of misschien wel geheel af te schaffen. van zijnen zoon, en maakte juist te dezer tyd toebereidselen om zijnen levenslangen eigen- in eenen pacht van negen en negentig jaar te doen veranderen, waardoor de toe komst van zijnen zoon verzekerd zou zijn. Hij had hierover aan den markies eenen brief ge schreven, die echter tot nu toe onbeantwoord gebleven was, waarom by zich voorgenomen had zelf naar hem te gaauzoodra deze van Parijs zou teruggekeerd zijn. De molenaar was aan zijn werk, toen Sofie naderde zijne vronw en dochters waren ner gens te zien en de knaap, de irots en de hoop zijns vaders, zette zijn kostbaar leven op het spel, door zich te dicht langs den kant van het water te begeven. Op dit oogenblik kwam de vader aan de deur en zag het gevaar,waar in zyn hoopvolle spruit verkeerde. In zynen schrik liet hij eenen schreeuw,welke de ramp, die hij vreesde, tot zekerheid maakte. De knaap verschrikte, zag op, niet wetende wat er gebeurde, verloor het evenwicht en stortte in het water. De molenaar stond als verlamd. De schrik had hem zijne tegenwoordigheid van geest be- Sofie snelde naar de plaats des onheils. Een blik op het suelvlietende water en het in volle werking zijnde rad was voldoende, om te zien dat het kind in levensgevaar verkeerde, en dit gaf haar den moed, die tot de redding van den kleine noodig was. Zij wierp hoed eu mantel af, en sprong van den hoogen oever in den stroom. Eenige krachtige en vlugge bewegingen brachten haar bij het kind, dat zy vastgreep, om daarna met haren last naar den oever te zwemmen. De molenaar had zich intnsschen derwaarts gespoed en nam het kind aan, terwijl een molenaarsknecht, die op het geroep van den vader eveneens ter hulp snelde, Sofie uit het water trok. Nu kwamen ook de vrouw en de dochters van den molenaar klagend en weenend aan- geloopen. De vrouw viel Sofie om den hals en dankte haar in roerende woorden. De man stamelde weenend zijnen dank, kuste Sofie's hand en verzocht haar, op eene of andere wijze erkentelijkheid te mogen betuigen. De dochters echter, verzochten Sofie binnen te komen, zich te verwarmen en drooge kleeren aan te trekken, wat het moedige meisje dade lijk aannam. Het kind was ongedeerd zijne moeder nam de noodige voorzorgmaatregelen, om eene mogelijke verkondheid te voorkomen, terwijl Sofie in eene kamer gebracht werd en haar nat pak met dat van de oudste dochter des huizes verwisselde. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 1