Huis OT TO KOENTOES DEN DE NDERBODE Marktprijzen. GUSTAVE BUYLE Bloedqebrek nlTSoH'F Louis DE NAEYER, Voor hoest M. D. Rynveld bij Alfons WILLEMS, SIROOP VAN Dr VANIEK TER DRUKKERIJ A. PALATZKY, Kunst-photographie Louis Ruyssinck, Balsempillen van F- Calïebaut Voor maagpijn, Wijnen en Likeuren Matraswol, Fluimen en Donsen. G. Mande Casteele, Zoon Mr&MeJos. Neefs, Govvert Ainé, 10 Grondcrediet van Belgie VT J. EYLENB0SCH Roosens-Vercauteren 7. Kerkstraat, 7, Aalst. Sust Van Branteghem-Ihmdalil ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten STOOMVERWERIJ HUISMOEDERS Horlogiemakerij van vertrouwen Alois Van Vaerenberg, GEERAARDSBERGEN, 9 Oct. Tarwe per 100 kilo 19.00 a 00,00 Masteluin 17.00 a 00,00 Rogge IS.00 a 00.00 Haver 19,00 a 00,00 Boonen 17,00 a 00,00 Aardappelen 5,00 a 0,00 Boter 2.50 a 2,80 Eieren, de 25, 2.72 a 0,00 Vlas, per kilogr. 0.93 a 0,00 VEEMARKT Verkocht 295 verkenv en 115 hoornbeesten. SOTTEGEM, 10 Oct. Tal we de 100 kilogr 16.00 17,00 Masteluiu 00.00 a 00.00 Rogge 13.00 a 14.00 Haver 16.00 a 18.00 Uuter de kilo 2.80 a 3,00 Eieren 2,50 a 2.80 DENDERMONDE 9 Oct. Tarwe per 100 kiloa 16.50 a 00.00 Masteluiu 00,00 a 00,00 Rogge 14.00 a 00,00 Haver 17.00 a 00.00 Garst i 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 19.00 a 00,00 Koolzaadkoekcn 11,30 a 00,00 Raapkoeken 00,00 a 00,no LEUVEN, 9 Oct. Inlandsche tarwe p. 100 kil. nieuwe 15,25 a 16,25 Handelstarwe 15,50 a 00,00 Oude tarwe 00,00 a 00,00 Koorn 14.78 a 15,23 HaDdelskoorn 00,00 a 00,06 Voederhaver 16,25 a 00,00 Rrouwhaver 16,73 a 00,00 Geerst 17.75 a 00,00 Mout 00,00 a 00,00 Meel, 1' kwaliteit van tarwe, te Ieuven genomen per 100 kilos 22.30 a 00,00 Fijnste fijn meel Retny 26,50 a 00,00 Grove tarwe zemelen 11,50 a 00,00 Koolzaadolie, per hectoliter 30,00 a OO.CO gezuiverd 55,00 a 00,00 Lijnolie 43,00 a 00,00 Koolzaad 00,00 a 00,00 Lijnzaad 00,00 a 00,00 Raapkoeken, per 100 kilos 14,50 a 00,00 Lijnkoeken 18,00 a 00,00 Aardappels, per 100 kilos 5,00 a 0,00 Strooi 2,50 a 0,00 Hooi 5,30 0,00 Boter, da kilo 3,00 a 0,00 Eiera, de 26 3.00 a 0,00 Geen volk ter merkt. Weinige zaken en prijzen blyven onveranderd voor de granen, meeien en zemelen. VEEMARKTEN. CUREGHEM-ANDERLECHT 10 Oct. Varkensmarkt.Ter merkt gebracht 1742. Getal te koop gesteld 1473—Prijs per kil. levend gew. fr. 0.76 a 0,86 ANTWERPEN. Prijzen van het vee, op de markt maandag lest gehou den: Beesten verkocht. Besteedde prij gen op voet. 84 ossen, 0,65 tot 0,81 114 koeien, 0,00 0,00 29 veerzen, 0,62 1,82 30 slieren, 0,55 0,75 26 kalveren 0,83 - 1,03 THIENEN, 10 Oct. Op de veemarkt werden verkocht 444 hoorbeesten en 1056 varkens. BRUSSEL, 10 Oct. Varkensmarkt. - Getal te koop gesteld 480 Prijs par kilogr. levend gewogen fr. 0,75 a 0,85 KORTRIJK 9 Oct. Ter veemarkt werden ie koop gesteldt koeien 1761 slieren, 60 veerzen, 132 ossen, 14 totaal: 382 BRUGGE, 10 Oct. Ter veemarkt van heden telde men 558 hoornbeesten, waaronder 93 stiers van 200 a 550 fr. verkocht 91 109 ossen van 225 a 600 fr. - 99 48 melkkoeien van 150 a 475 fr. 31 57 vette koeien van 175 a fr. 500 50 281 veerzen van 125 a 500 fr. 278 PARIJS-La Villetie. 9 Oct. Ter markt verk. i€k. 2ek.3*kil. PHOTOGRAPHIE AALST, 16, Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt zich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kunstig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. i 55, Kerkstraat, S. KUNSTTEEKENAAR. Geteekende portretten in alle groot ten onverschijnbaar, gelijkenis ge waar borg. Photographie. Alle soorten van on- verschijnbare portretten te beginnen van 5 fr. 't dozijn. Geschilderde portretten in pastel, •harbon, plantin, bromure. IJzerenweg-abonnementen gele verd den zelfden dag. Men begeeft zich op aanvraag ten huize. Koopman in Vischenz. NlazarelheLraat, 12, Aalst, heeft de eer aan het geacht publiek ken baar te maken dat er bij hem, zooals vroeger jaren, gestadig te bekomen zijn alle soorten van gras-, hof- en veldzaden, Dendermondsch en Engelsch graszaad, Waasklaverzaad, betteravenzaad, in- landsch ajuinzaad, alle soorten van bloemzaden, bijzonderlijk ook eerste klas van bloemkoolzaden; alles van de beste hoedanigheid. Alle zijne zaden zijn gewaarborgd zui ver en van de beste soort, en hij verkoopt alles aan den minst mogelijken prijs; hij beveelt zich in de gunst van het geacht publiek. wa,.,™ Alions UIL UULLiL, Geerardberqscheslraat, 34, Aalst. hoofdraaiingen. duizelingen, gebrek aan eetlust, witten vloed zijn gauw genezen door de ijzer- en quinquinapillen van Ed. Vandergeten, apoth. te Luik. Depot Apotheek Calïebaut, Botermerkt, Aalst. Een {rank de doos van 100 Dillen. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma is er niets beter dan de 1,25 de doos. Algemeen dépöt in de apotheek F. Calïebaut, Botermarkt AALST. voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van P. Calïebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Calïebaut, Botermarkt, AaLST In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50. Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in 't hoofd fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen fr. 1,00. Pakken voor de kalverziekte fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien fr. 1,25 Remedie toifin snot der kiekens, enz. BehangerGamier der, Kerkstraat, 1, AALST. AMEUBLEMENT. Buitengewone keus van Behangpapieren tegen prijzen buiten alle concurrentie. MAGAZIJN van gegarnierde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapyten, Carpetten, Foyers in alle slach, Stoffen, Tafeliapijten en witte Gordijnen. Linoleum-Tapijten zelfde prijzen van 't fabriek, Toile cirées, Toiles gommées, Galleries, Stores en Fiinjen. Wollen MatrasseD, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga- zijn, in alle prijzen. I Specialiteit van Rouwkapellen, katoe- j nen Draperiëa, nationale Vlaggen en andere décoratieve Voorwerpen voor kerken en feesten i Het Huis gelast zich met 't versieren i van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles wat den stiel betreft binnen en builen de Stad. te bekomen bij de Kinderen It UE KENS, 12, Korte Zoutslraat, Aalst. Voor geheel zuivere Matraswol, als ook Pluimen en Donsen, zich te bevragen bij Slijpstraat, 71, Gent. Paardshair, Crin Végétal, Zeegras Ressorts, enz. gediplomeerde chirurgijn- TANDMEESTER, te Brussel, Brabantstraat, 133, is te raadplegen Te AALST, iederen woensdag en za terdag Albert Liénartstraat, 27. Te NINOVE iederen dinsdag bij de weduwe Van Laer, tegenover 't Stadhuis. Mnrché-au-boia, T, A lost TISSAGE DE TOILES, Spécialité de sacs en tous genres. Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, A Qignons, a Grains, etc. etc. BAcbes Imperméables. CA PARAGONS, FICELLES. Geerardbergschestraat, 34, Aalst. MAG AZ IJN van alle soorten van papieren zakken en wit papier (cassé) voor winkeliers, alsook emballeer- en brouwerspapier, alle soor ten van wijn- en likeurflesschen. Door de goede hoedanigheid zijner waren, verhoopt, hij de gunst van een ieder. MAGAZIJN van gewaarborgd voor één jaar. Lomhaerts, meubelma ker, in de Leopoldstraat, N° 23, rechtover den Berg van Bermhertigheid, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek dat bij hem alle soorten van meu- bels te bekomen zijn zooals bedde i i j acajou, notelaar, kerselaar en olm lava- I bos, eommodin, kleerkassen, bufetten in i acajou, notelaar, enz., enz, tegen zeerge- i UiUtigdeprijzen. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ TE BRUSSEL, GEVESTIGD IN 1835. Kapitaal IJ» millioen. Het Grondcrediet plaatst geld op hypo theek, ten spoedigste, en aan de voordee- ligste voorwaarden, en geringen intrest, op landen,gebouwen en huizen in opbouw, in dit laatste geval worden de kapitalen naar mateder opbouwing ter hand gesteld. Deze leeningen zijn terugkeerbaar 't zij ineens, 'tzij bij driemaandelijksche be talingen, en in eenen vast te stellen ter mijn van jaren. Indien de geldlichter het verzoekt, kan hij eene verzekering op het leven aangaan om in geval van overlijden het thans nog verschuldigde kapitaal door de verzeke ringmaatschappij afgelost te worden. Het Grondcrediet van Belgie geelt ook obligatiën uit aan drager van 100, 200, 500 en 1000 franks, intrest betaalbaar per Deze obligatiën gewaarborgd zijnde 1* door de hypothecaire geldleeningen en 2° door het maatschappelijk kapitaal en reservefonds beloopende tot 17,000,000, is er dus geen geruster middel om geld uit te zetten. Algemeene agent voor Aalst en omlig gende M. De Pauw, notaris. Keizerlijke Plaats, 65, Aalst. gediplomeerde Cbirurgijn- TANDMEE8TER, is zaterdaags te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zoutslraat, AALST, voor alle operatiën in den mond zonder de minste pijn, plombeeren van holle tanden, zuivering van zwarte tanden,enz. Specialist voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels met gemak van betaling 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatiën van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zich ten huize. ««rnnlswagMU vu »Ue ludei, selK da Ossen Koeien Slieren Kalveren Schapen Varkens 3706 3395 1 44 1-30 1-15 1126 1060 1-40 1-25 1-10 224j 204 1-10 l-00|0-90 12791 1083,1-80 1-60 1-40 22698,21198 1-80; 1-60 1-40 3076] 3ff76]l-62 l-4S]i-40 HOTEL-C A Ft-BEST AU RA NT Roode Hoed Cliapeau Rouge Ï7, Oude Koormarkt, ANTWERPEN, (nabij O. L. V. Kerk) I r Marc hi c AN VERS, (prés la Cathèdrale) Middagmaal te begin- Diner a i,a5 fr. et plus nen van i,23 fr. Beaf- ;i Beafstcack, Lapin. An- steack, Konijn, Paling. guille, etc. a_desprix gematigde prijzen. Huis bijzonder ge schikt voor huwelijks- en andere feesten. trés modérés. Etablisse ment spdcialement re- commandc pour ban quets de noccs et autres fétes. K O O X uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten In het nieuw j BLOEMENMAGAZIJN Bijzondere keus van bloemen en plan ten voor het versieren van kapellen en kerKen. Alles wordt volgens de goesting der koopers gemaakt. Bloemen, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. Prijzen buiten alle concurentie. LET WEL OP HET ADRES j.A.Sehellinck-öe Keyaer AALST, Kerkstraat7, naby de Groote Markt. HUIS VAN VERTROUWEN. IN DEN GOEDEN KOOP BIJ Lange Zoutstraat, 34, Aalst. Groote keus van jerseyhemden, coutil en flanellen hemden, lainen slaaplijven, vareusen met bloemen en zijde foulards. Op maat gemaakte manskleederen, zooals costumen, pardessus, broeken in velours in alle kleuren,katoenen broeken, coutil en blauwe lijnwaden vestons, baai en demilten slaaplijven. Alle soorten van kinderkostumen, ver ders ongemaakte elastieken nieuwighe den, velours in alle kleuren, flanelle, handdoeken, demit enz. enz. Groote specialiteit van schoone kanten en gazen pelerinnen voor dainen en juf frouwen, ook stoffen pelerinnen, corsets, satijnen rokken, jakken, schoone lakenea mantels. Prijzen buiten alle concurrentie. v (huis gesticht in 1876). Prijs volgens samenstel vraagt prijs-coura.nl) Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten-. 1. De «tikstof onder vorm van nitraat en ammoniak-, 2. flet, phoaphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3. De potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoflon aan den prijs van den dag. Zuivere blauwe aluin. Middel tegen de aard- appelplaag en 't zwart der granen. Vergfruizer» VERMOREL aan laagste prijzen - - - jjenwr- f Tfv.uOTWWWWwrT-n glNT JACOB88TRAAT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuisohen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van bedde- dekens, Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in 24uren geleverd vraagt de BEREIDDOOR Emiel MEGANCK APOTHEKER, dit vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. Inderdaad de onophoudende aanbevelingen eener groote menigte geneesheer»! welke er gedurende vijftien jaren de proef van gemaakt hebben, de altijd aangroeiende bijval welken zij overal geniet,eindelijk de eervolle onderscheidingen be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van hare uitmuntende kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltenis. Deze aangenaame siroop verzuurt nooit en bewaart zich ten allen tijde, j Om gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragen van den be* reider in het glas afgegoten en rechtstreeks genomen worden ter Algemeen en senig depöt Apotheek Emiel MEGANCK» LeODOldstraat. 7 nahij hot Stadhuis). AALST O-O— Horlogiemaker en Zilversmid, te Deuderhautem, Vondelen. Grooie keus van allerhande soarten van goede Horlogi»n mei 2 jaren waarborg, zooals Regulateurs met muziek en slag van alle lengte, Pendullen cn Schouwgarniluren, alle soorten van Wekkers mot muziek en andere. Buitengewone keus van zeer schooae Kapellekens en ronde luishorlngifin; op aanvraag worden dc Hor- ilogiên ten huize besteld. Alle soorten van Zakhorlogièn van de beste kwali teit, Remontoirs en Cylinders zeer dienstig voor de dnivenlielhebbers en gewaarborgd, alsook Damesbor- logién buiten alle concurentie schoone keus van zil- i i veren Juweelen, zooals zilveren en nikelen Kettingen, i Brochen, Ringen, Girnituurkens. Oorringen, Trouw- ringen, goud op zilver Oorbellekens, enz. Gewaar borgd zilver. Men gelast zich met alle reparatiin van alle horlo- gién en van gouden en zilveren juweelen enz, j Boor mijne goede bediening heop ik de guast van eenieder te verwerven. van gelast men zich met alle slach van boek-en steendrukwerkei zooals; boekwerken, affichen, omzendbrieven, facturen, mandaten wissels, trouwbrieven. doodbrieven- en beeldekens, adres- eu visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de boek- en steendrukkersstiel betreft. Groote en schoone keus van doodbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz Schoon werlt spoedige bediening en gematigd» prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4