HuisOTTOKOENTGES DEN DE NDERBODE Marktprijzen. Nieuwe Vlaamsche Illustratie. TER DRUKKERIJ Louis Ruyssinck, FBEHIË 7. Kerkstraat, 7, Aalst. Govaert Ainé, Voor hoest Balsempillen van F- Callebaut Voor maagpijn, HUIS J. De Troch-Borreman, Gust. Van Branteghem-Ihmdahl Alfons DE BOLLE, Louis DE NAEYER, D. Rynveld, Horlogiemakerij van vertrouwen Alo'is Van Vaerenberg, Mr& MeJos. Neefs, Grondcrediet van Belgie STOOMVERWERIJ bij Alfons WILLEMS, ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten HUISMOEDERS SIROOP VAN Dr VANIEI GEERAARDSBERGEN, 23 Oct. Tarw» par 100 kilo 10.00 a 00,00 Masteluin 16,00 a 00,00 Rogge 18,00 a 00,00 Haver 18,00 a 00.00 Boonen 11,00 a 00,00 Aardappelen 8,00 a 0,60 Boter 2.50 a 2,45 Eieren, de 25, 3,00 a 0,00 Vlas, per kilogr. i 0.92 a 0,00 VEEMARKT Verkucht 130 varkenv en 450 hoornbeesten. SOTTEGEM, 24 Oct. Tarwe de 100 kilogr 10,00 a 17.00 Masteluin 00,00 a 00.00 Rogge 13.00 a 14.00 Haver 16 00 a 17,00 Boter de kilo 2,80 a 3,00 Eieren 2,80 a 3.00 DENDERMONDE 23 Oct. Tarwe per 100 kilos 16,50 a 00,00 Masteluin 00,00 a 00,00 Rogge 14.00 a 00,00 Haver 17.00 a 00.00 Garst 00.00 a 00.00 Lijnkoeken 19,00 a 00,00 Koolzaadkoeken 00.00 a 00,00 Raapkoeken 00,00 a 00,00 LEUVEN, 23 Oct. Inlandscbe tarwe p. 100 kil. nieuwe HanJelstarwe Oude tarwe loom Haodelskoorn Voederbaver Brouwbaver Gee rat Mout Meel, 1' kwaliteit van tarwe, te leuven genomen per 100 kilos Fijnste fijn meel Remy Grove tarwe zemelen Koolzaadolie, per hectoliter gezuiverd Lijnolie Koolzaad Lijnzaad Raapkoeken, Lijnkoeken Aardappels, Strooi Hooi Boter, de kilo Eiers, de 20 per 100 kilos per 100 kilos 15,50 i 16,50 16.00 a 00,00 00,00 a 00,00 15.50 a 16,00 00,00 a 00,09 16,50 a 00,00 16.50 a 00.00 17.25 a 17,75 00,00 a 00,00 2-2.50 a 00.00 24,50 a 00,00 12.00 a 00,00 50,00 a OO.CO 55,00 a 00.00 40.00 a 00,00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 14,50 a 00,00 18,00 a 00,00 5,00 a 0,00 2,50 a 0,00 5,50 a 0,00 2.70 a 0,00 3,00 a 0,00 Weinig waren ter markt en beperkte zaken, de prijzen blijven zwak gehouden. Tarwe weinig gevraagd. Koorn vast en in opslag van 60 centiemen. Havers vast. Meelen vaste prijzen. Zemelen gevraagd. VEEMARKTE1V. CUREGHEM-ANDERLECI1T 24 Oct. Varkensmarkt.Ter merkt gebracht 1926. Getal te koop gesteld 1681—Prijs per kil. levend gew. fr. 0.76 a 0,86 ANTWERPEN. Prijzen van het vee, op de markt maandag lest gehou den: Beesten verkocht. Besteedde prij zen op voet. 90 ossen, 0,66 tot -j,86 i04 koeien, 0,00 0,00 30 veerzen, 0,62 0,82 34 stieren, 0,66 0.75 9 kalveren 0,83 1,03 THIENEN, 24 Oct. Op de veemarkt werden verkocht 436 hoorbeesten en 1165 varkens. BRUSSEL, 24 Oct. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 670 Prijs per kilogr. levend gewogen fr. 0,76a 0,85 KORTRIJK 23 Oct. Ter veemarkt werden te koop gesieldt koeien 1961 stieren, 68 veerzen, 143 ossen, 19 totaal: 426 BRUGGE, 24 Oct. Ter veemarkt van heden telde men 608 hoornbeesten, waaronder 104 stiers van 150 a 500 fr. verkocht 98 109 ossen van 175 a 625 Ir. - 103 69 melkkoeien van 175 a 450 fr. 41 71 vette koeien van 160 a fr. 450 67 255 veerzen van 125 a 425 Ir. 232 PARIJS-La Villrue. 23 Oct. Ter markt verk. l«k. 2'k.3*kil. Ossen Koeien Stieren Kalveren Schapen Varkens Koopman in Visch, enz. Nazarethstraat, 12, Aalit, heeft de eer aan bet geacht publiek ken baar te maken dat er by hem, zooals vroeger jaren, gestadig te bekomen zijn alle soorten van gras-, hof- en veldzaden, Pendermondsch en Engelsch graszaad. Waasklaverzaad, betteravenzaad, in- landsch ajuinzaad, alle soorten van bloemzaden, bijzonderlijk ook eerste klas van bloemkoolzaden; alles van de beste hoedanigheid. Alle zfjne zaden zijn gewaarborgd zui ver en van de besto soort, en hij verkoopt alles aan den minst mogelijken prijs; hg beveelt zich in de gunst van het geacht publiek. verkrijgbaar gesteld voor de lezers van oas blad. Verschijnt elke week in 8 h io buginds wet tal van Illustratien en belangwekkenden tekst, Vooronte ahennés stelle* wij deze ILhistratie, welker abonnementsprijs •Is Noderl. Illustratie met omslag frcs. 10.— per jaar bedraagt, ver krijgbaar vwwr slechts frcs. 3 60 per jaar (franco per post frcs. 4,20) of 90cent. per 3 maanden. Voorzeker een premie voor de abonnés op ons blad. Deze Illustratie verheugt zich in eenc toenemende belangstelling. Te verwonderen is dit niet, want een zoo uitgezochte schat van fraaie novellen en gravuresgezonden hu mor en onschuldige scherts, welke in den familiekring past, werd nog nimmer voor zulk een LA6EN PR'IS (1 tone per 3 maanden) aange boden. pqr 9es« Illustratie In i don v«er de le* ra TBn Mad een preint* btl nlt«»mev,^b<> pgr Wie deze Illustratie nog niet bij zijoc Courant ontvangt, wraime ntel onderstaand inlee- kenbiljet in te vullen en aan ons in te zender. De prijs is zoo gerirg dat bet voor niemand onzer lezers een beletsel kan zijn zich de gere gelde toezending van deze uitrr.u' teode premie te verzek ien. KOOPT uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw (tLOEMENIMAGAZUM i Bijzondere keus vau bloemen en p an- j ten voo' het versieren van kapellen en kerken. Alles wordt volgens de goesting der j koopers gemaakt. Bloemen, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. 1 Prijzen buiten alle concurentie. J LET WEL OP HET ADRES J.A.8chellinck-De Keytor AALST. Kerkstraat7, nabij de Groote Markt. AKurché-au-boia, T, Alost, TISSAGE de toil es, Spécialité de sacs en tous genres. Toiles d'EmballagesToiles h Houblons, it Oignons, a Grains, etc. etc BAches Imperméables. CAPARAgONS, FICELLES. De Onderycteehende verlangt gere geld te ontvangen de IKieuwe 'Vlaamsche illustratie legen den prijs van fr. 3,60 per jaar, franco per post fr. 4 20»/" 90 ctnHm. per 3 maanden. WOON P LAATS 37i7| 3420 1 40 1-25 1-10 838 758 1-38 i-20 1-05 278 240 1-05 0-95 0-85! 1320 1212 1-85 1-65,1-35 23049 19549 1 80 l-60|i-40 I 3186 3486 1 42 1 35 1 30 voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma is er niets beter dan de 1,25 de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt AALST. voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van P. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt, AALST: In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50. Zenuwkoortspillen togen flerecijn iu 't hoofd fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen fr. 1,00. Pakken voor de kal verziek te fr. 1,25. Pakken tegen het slecht botor geven der koeien fr. 1,25 Remedie tegen snot der kiekens, enz. Lange Zoutstraat, Nr 42. Specialiteit van gebrande koffias e echte Moka d'Arabie, alsook conserven, qiscuiten on al wat denartikel van spece rijen betreft. Degenen onzer lezers die tot heden nog verzuimden hunne inschrijvin. ten onze bureele te laten geworden kunnen nog de reeds verschenen nummers van het loo- pende jaar, met het begin van een schoon roman Avonturen van Miss Caylay bekomen. HUIS VAN VERTROUWEN. IN DEN GOEDEN KOOP BIJ Lange Zoutstraat, 34, Aalst. Groote keus van jerseyhemden, coutil en flanellen hemden, lainen slaaplyven, vareusen met bloemen en zijde foulards. Op maat gemaakte manskleederen, zooals costumen, pardessus, broeken in velours in alle kleuren,katoenen broeken, coutil en blauwe lijnwaden vestons, baai en demitten slaaplijven. Alle soorten van kinderkostumen, ver ders ongemaakte elastieken nieuwighe den, veloui's in alle kleuren, flanelle, handdoeken, demit enz. enz. Groote specialiteit van schoone kanten en gazen pelerinnen voor darnen en juf frouwen, ook stoffen pelerinnen, corsets, satijnen rokken, jakken, schoone lakenen mantels. Prijzen buiten alle concurrentie. HUIS VAN VERTROUWEN. BehingerGarnierder, Kerkef raat, 1AALST. AMEUBLEMENT. Buitengewone keus van Behangpapieren tegen prijzen buiten alle concurrentie. MAGAZIJN van gegarnierde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapijten, Carpetten, Foyersin alle slach, Stoffen, Tafeltapijten en witte Gordijnen. Linoleum-Tapijten zelfde prijzen van 't fabriek, Toile cirées, Toiles gommées, Galleries, Stores en Fiinjen. Wollen Matrassen, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga zijn, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe nen Draperién, nationale Vlaggen en andere décoi-atieve Voorwerpen voor kerken en feesten Het Huis gelast zich met 't versieren van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles wat den stiel betreft binnen en buiten de Stad Geei'ardbergschestraat34, Aalst. MAGAZIJN va* alle soorten van papieren zakken en wit papier (cassé) voor winkeliers, alsook emballeer- en brouwerspapier, alle soor ten van wijn- en likeurflesschen. Door de goede hoedanigheid zijner waren, verhoopt hij de gunst van een ieder. gediplomeerde Chirurgijn- TANDMEESTER, is zaterdaags te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zoutstraat, AALST, j voor alle operation in den mond zonder de minste pijn, plombeeren van holle 1 tanden, zuivering van zwarte tanden,enz. Specialist voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels met gemak van betaling 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatiën van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zich ten J huize. -O-O— I Horlogiemaker en Zilversmid, te Denderhautem, Vondelen. Groote keus van allerhande soorten van goede Horlogièn inet-2 jaren waarborg, zooals Regulateurs i met muziek en slag van alle lengte, Pendullen en Schouwgarniluren, allo soorten van Wekkers mot muziek en andere. Buitengewone keus van zeer schoone Kapellekens en ronde Huishorlngièn; op aanvraag worden de Uor- logièn ten huize besteld. Alle soorten van Zakhorlogièn van de beste kwali teit, Remontoirs en Cylinders zeer dienstig voor de duivenliel hebbers en gewaarborgd, alsook Dameshor- logièn buiten alle concurentie scboone keus van zfl- veren Juweelen, zooals zilveren en nikelen Kettingen, Brochen, Hingen, Garmtuurkens, Oorringen, Trouw ringen, goud op zilver Oorbcllekens, enz. Gewaar borgd zilver. i Men gelast zich inet alle reparatièn van alle norlo- gitu en van gouden en zilveren juweelen enz. i Boor mijne geede bediening hoep ik de gunst va* i eenieder te verwerven. gediplomeerde chirurgijns- TANDMEESTERS, te Brussel, Brabantstraat, 133, zijn te raadplegen: Te AALST, iederen d.jnsdag, woens dag, vrijdag en zaterdag Albert Liénart- straat, 22. Te NINOVE iederr-n dinsdag voor middag, bij de weduwe Van Laer, tegen over 't Stadhuis. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ TE BRUSSEL, GEVESTIGD IN 1835. Kapitaal IK inillioen. Het Grondcrediet plaatst geld op hypo theek, ten spoedigste, en aan de voordee- ligste voorwaarden, en geringen intrest, op landen .gebouwen en huizen in opbouw, in dit laatste geval worden de kapitalen naar mate der opbouwing ter hand gesteld. Deze leeningen zijn terugkeerbaar 't zij in eens, 't zij bij driemaandelijksche be talingen, en in eenen vast te stellen ter mijn van jaren. Indien de geldlichter het verzoekt, kan hij eene verzekering op-het leven aangaan om in geval van overlijden het thans nog verschuldigde kapitaal door de verzeke ringmaatschappij afgelost te worden. Het Grondcrediet van Belgie geelt ook obligatiën uit aan drager van 100, 200, 500 en 1000 franks, intrest betaalbaar per semester Deze obligatiën gewaarborgd zijnde 1* door de hypothecaire geldleeningen en 2° door het maatschappelijk kapitaal en reservefonds beloopende tot 17,000,000, is er dus geen geruster middel om geld uit te zetten. Algemeene agent voor Aalst en omlig gende M. De Pauw, notaris. Keizerlijke Plaats, 65, Aalst. SINT JACOB 88T RAAT, 13, BRUMGK. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuisohen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, hecrcn en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van bedde- dekens, Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor ronw worden in 24 uren geleverd (huis OESTICHT IN 1876). Prijs volgens samenstel (1vraagt prijs-courant) Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten 1. Do stikstof onder vorm van nitraat en ammoniak2. Het photphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3. De potaach ondervorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoid. Nitraat van Soda en andere Grondstoflon aan den prijs van den dag. Zuivere blauwe aluiu. Middel tegen d« aard- appelplaag en 't zwart der granen. Vergruizer» VERMOREL aan laagste prijzen vraagt de BEREIDDOOR Emiel MEGANCK APOTHEKER, dit vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. Inderdaad de onophoudende aanbevelingen «aner groot* menigte gaaaesheerei welke er gedurende vijftien jaren de proef van gemaakt hebban, de altijl aangroeiende bijval welken zij overal geniet,eindelijk de eervolle onderscheidingen be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van hare uitmuntende kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltenis. Deze aangenaame siroop verzuurt nooit en bewaart zich ten allen tijdt. Om gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragen van den bè- reider in het glas afgegoten cn rechtstreeks genomen worden ter Algemeen en eenig depöt Apotheek Emiel MEGANCK» Leopoldstraat. 7 nahii hot Stadhuis). AAI.RT van gelast men zich met alle slach van .boe^- en steendr"^f»^®® zooals: boekwerken, affichen, omzendbrieven facturen, mandateB wissels, trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- eu visietkaarten, registers, etiketten, enz. enz., in een woord, met aiies wat de boek-en steendrukkersstiel belrett Groote en schoone keus van doodbeeldekens. Men eelasl zich desnoods met den opstel van dood beeldekens enz Schoon werk spoedige bediening eo Remnt'izo» prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4