Woensdag 1 November 1899 5 eentiemen per nummer 54sle Jaar 541o Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Roode volksfoppers. DE LANDBOUW. DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week, onder dagteekening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweenml ter week voor de Stad 5 frantmet de Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 voor zes maanden; fr. 1-75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving •indigt met 31 December. De onkosten der kwilantiëh door de Post ont vangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat. N. 31, in alle Postkantoren des bands Cuique suiim. Por orukregel, Gewone 15 centiemen Reklamen fr. 1,00 Vonnisse cp r bladzijde 50 centiemen Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren notarissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen deD iijnsdag en vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiëo uit vreemde landen zich te wenden ten Bureel* van dit blad Aalst, 31 October 1899. Ia od9 vorig nummer hebben wij ge zegd dat een der oorzaken van den ach teruitgang der socialiïten bij de laatsto gemeentekiezingen, gelegen is in de vijand- ichap, de oneenigheid die onder de roode leiders heerscht en waardoor vele lieden eindelijk gezien en begrepen hebben welke minnen bet zijn die hen als hunne speel poppen willen doen dienen. En omdat te bewijzen willen wy een en ander laten volgen geknipt uit een arti kel, eenige dagen geleden, in La Gaeetie de Liége geschreven door eenen man die gedurende zeven jaren deel heeft uit gemaakt van de roode partij, die een der voornaamste redenaars was en ook can- didaal in de kiezingen en plaatsvervan gend gemeenteraadelid te Luik is geweest. Op 18jarigen ouderdom had hij zich laten verleiden door de socialistische re devoeringen en geschriften. Zijn ganscbe schrijven meodeelen zou ons te verre leiden en wij zullen ons du« bij de bijzonderste punten bepalen Wy roepen er de ernstige aandacht onzer geachte lezers op in Afgoveerdigde benoemd bij den socia listische boud van Brussel, daar zag hij welken diepen baat de socialisten voor malkaar gevoelen: met groote moeite kon den zij hunne afgunst en hunne kwaad willigheid verbergen. Achter den rug kun nen zij niet nalaten van malka&r kwaad te spreken. Overal zijn er eenige mannen die al deplaatskens en profijtjes voor zich zeiven houden en die de mededingers moeilijk j kunnen verdragen. Hij zelve, zoo bekent by, was na eenige maanden al zoo slecht als de anderen. Wat bij ook bemerkte was de onwe tendheid en de stoutheid der redenaars. Zy geven meetingen, spreken van allerlei zaken die zij niet kennen, en na de meeting spotten zij met de lichtgelovig heid van de aanhoorders. De jacht naar de plaatskens heeft bijzonderlijk begonnen tosn het algemeen stemrecht ingevoerd wierd: De wijze waarop de kandidaten wierdan aangeduid, zegt hij, de knoeierijen zonder einde die geschieden om de eenen te doen lukken en de andaren te doen vallen, deden mij walgen. Zoo wierd eens eene kandidatuur aan een socialist aangeboden voor den pro vincialen Raad. De man weigerde omdat hij meende dat het plaatske onbetaald E MARLITT. (NAVERTELD). ZESDE YIRVOLO. Eena zonderlinge gewaarwording maakte sich van den jongen man meester, het was hem, alsof hij in deze geriefelijke vertrekken nog andere voestappen dan de zijne moest hooren. De overledene wist de nagedachtenis des geliefden, die haar waren voorgegaan, ongeschonden te bewaren. Daarnevens was de slaapkamer. Vlak bij het eene bed stond een kinder-ledekantje, met een bonte deken bedekt, als ware het, nadat de lieve elaper er uitgenomen was, pas opge maakt. Uit het bericht van den zaakverzorger wist M. Markus, dat er in het Hertenveld een erfgenaam was geweest, een jongen, die °P jeugdigen leeftijd gestorven was. Rijkdom van teederheid en diep verlangen had zeker het hart der eenzame vrouw tot den lesten dag toe vervuld, maar zij wns ook een krachtige, gezonde geest geweest, die na hare verliezen zich niet aan de smart had was. Maar later vernemende dat er 5 fr. per zitting aan vast was, bedreigde hij met zyneu stok eenen anderen ciloyen die de kandidatuur betrachtte I Voor 't gene do vergoeding der Ka merleden aangaat, was er besloten ge weest dat de socialistische Kamerheeren 1000 fr. van de 4000 zouden afstaan voor propaganda. Eenigeu hielden hunne belofte, het meerendeel niet en, na ver loop van drie jaar, wierd de afhouding van 1000 fr. afgeschaft 1 Die heeren had den liever wijd en breed te leven en pro paganda te maken met het geld van de arme zwoegers I Ik ondervond met droefheid, zegt de schrijver, dat het geld alleen de wet stelt bij de socialisten 1 Wat do kiesbonden en de kieswetten betreft, de socialisteu zijn er voor of tegen, niet uit princiep, maar volgens dat zij zien dat het hun voordeelig of nadeelig kan zijn 1 Iu vele anderezaken heeft de schrij ver de laagheid en de valschheid der socialisten leeren kennen. In de zaak van Br. Flamidien, bij voorbeeld, werd er zoo getierd en gebuild tegen de broeders; bijzonderlijk verweet men hun Je plich- tigen te willen aan het gerecht onttrek ken en twee maanden later ontrekken de socialisteu zeiven aan het gerecht een hunner kopstukken die plichtig bevondeu was aan eerlooze aanslagen I Do haat en nijd onder de socialisten gaat zoo verre daten 't is opeabaar ge kend Volders, een hunner beste voor vechters, uitzinnig geworden is door de vervolgingen dio zijne eigene partijgan gers hem deden onderstaan In tijd van oproer, zijn het altijd de kleinen die de slagen vangen. Nooit i« er een der kopstukken die zijn kostelijk vel in gevaar zal zetteu. Neen, die op roeren zijn ten hunne voordeelo opgesto ken, ten voordeele van hunne gazetten, ten voordeele van de socialistische her bergiers Om te besluiten, zegt de achry ver, do werklieden moeten wel overdenken dat zy schandelijk bedrogen worden door eeDe bonde politiekers zonder geweten die enkel de eerbewijaen en het eigen genot vooroogen hebben. De socialistische partij bestaat immers uit drie voorname be- standdeelen le Eenen onbewusten hoop volk dat gaat stemmen. 2r Eenen hoop gelukzoekers die, in den schijn, de uitgebuitenen beklagen, omdat het niet zitten hebben om zelve de uitbuiters te zyu. 3° Politiekers van allen aard, gazet schrijvers en bedienden van cooperatie- overgegeven. Dit bewees de boekenkamer, welker inbond de oude dame volgens het zeg gen van Jufvrouw Griebel geheel in het hoofd had gehad daarvan getuigde de aan grenzende kruiden kamer, aan welker wanden groote bussels geneeskrachtige kruiden hin gen, die de overledene onvermoeid in het bosch geplukt had, om ze in het aangrenzende kleine laboratorium in geneesmiddels en spe cerijen te veranderen. Naar de koepelkamer terugkeerende, trok M. Markus in het voorbijgaan een omgesloten commode open. Een proper opgevouweu kan ten doek lag er in en daarnevens een groote groen satijnen breizak, uit welker half dicht getrokken opening, verdorde planten voor den dag kwamen. Het waren zeker de leste kruiden, die de overledene in den kouden wind, die hare dood veroorzaakte, op den bergtop geplukt had. De saamgeschrompelde blaêren vielen ritselend op den vloer, toen de jonge man den zak aanvatte en opentrok. Een koker met heelkundige werktuigen, een reukfle8chje en een veel gebruikt notitieboek maakten den verderen inbond uit. Min of meer aarzelend opende M. Markus het kleine boek. Hier en daar lagen gedroog de planten tusschen de binden, en aanteeke- uingeu in onberispelijk latijn waren daarach ter gesehreven. Recepten, opmerkingen be trekkelijk het bestuur van het goed en het huis, invallende gedachten, ontwerpen van ven, enz die socialist zijn, zoo als zij handel zouden drijven. Aldus spreekt een öntgoochelde so cialist. Is het dus to verwonderen dal verstan dige lieden, die hen weieens door de schoone beloften van bet socialismus hebben laten aantrekken, door den duur eindelijk zien dat het socialismus exploi tatie en uitbuiting is, dat zij de apen van 't .spel zijn en enkel de belangen bevoor- deeligen van eenige slimmerikken Over korte dagen heeft men te Kortrijk, een gewezon socialist in den zelfden zin hooren spreken als de Luike naar; hij ook was outgoooheld en 't kan niet geschreven zijn met welken walg, met welken afkeer hij van het socialis mus sprak, en hoe bij het geld beklaagde dat bij, jaren lang, voor de volksbedrie gers aan vrouw en kinders ontroofd bad. Overweegt dat socialisten dio te goeder trouw zijt en die u hebt laten verleiden door den valschen schijn van eldemoedig- heid der socialistische grondbeginselen, overdonkt u, ziet na wat rondom u ge beurt, en ge zult als verstaudige lieden zeggen Het is nooit te laat om wel te doen en u af te keeren van do baat zuchtige volksbedrieger. Vroegoren tijd was men van meening dat de zuivelbereiding gansch aan onze landbouwsters moest overgelaten worden. Zelfs in het begin der stichting van groote melke- rijen waarin de melk van vele hofsteden vergaderd wierd, liet men nog al de be werkingen door vrouwspersonen verrich ten. Hedendaags is men veel van gedacht veranderd en in vele melkerijen vindt men slechts manspersonen. Om aan deze laatste do noodigo be kwaamheid te veracbaffen, heeft ons Gouvernement eene bijzondere school ingericht, zij is gevestigd in de Samen werkende Melkerij van Borsbeke bij Aalst. Over al de vakken welke de zuivelbe reiding betreffen, worden er leergangen gegeven, over het bereiden van boter en van verschillige soorten van kazen, over melkerijboekhouding en handelszaken, over werktuigen en namelijk over stoom- machienen, over veekweek en tevens over de verschillige oorzaken welke op do hoedauigheid der boter en kazen invloed hebben, zooals ook de middelen welke in vele gevallen moeten toegepast worden. Ook hopen wij dat overal waar men brioven wisselden op de bladzijden elkander af. Het boek was de trouwe medegezel van de houtvesterin op hare eenzame wegen ge weest daarin had zij alles wat haar in de gedachte kwam bewaard, een merkweerdig boekske, waaruit de geest dor afgestorvene onvervalscht en onverbloemd sprak zooals wellicht oog en stem in haar leven niet had den gedaan. De breizak werd eerbiedig op zijne plaats gelegd maar met het boekje ging de heer Markus iu den koepel achter het werktafeltje der overledene zitten, om het met gespannen aandacht te doorblaren. Wat zouden wel de laatste gedachten der zonderlinge vrouw ge weest zijn, voor zij genoodzaakt was het bed op te zoeken, waarvan zij niet meer zou op staan Eene met sierlijke kleine letters bedekte bladzij en na deze kwamen de leste onbeschreven bladen. Nu stond u Na rijpe overweging heb ik toch nog be sloten, mijn testament te maken, niet aan gaande de nalatenschap van mijnen man, gij weet, dat ik mij daarover het recht der vrije beschikking nooit heb toegestaan, integen deel mij slechts als de bestuurster tot aan mijnen dood beschouw. Anders is het met de pachthoeve gesteld. Het was het eerste ver- jaringsgescheuk Tan mijnen verloofde aan mij gedurende mijn huwelijk voorzag de opbrengst hiervan in mijn speldegeld en in de ondersteuning van de armen, die ik my bezig is met de stichting eenor melkerij, men niet zal nalaten eenen jongeling naar Borsbeke te sturen om op de hoogte van zijn vak te geraken. Het onderwijs is gauscb kosteloos, de leerlingen moeten ten minste 16 jaar oud zijn. De aanstaande leertijd zal waarschijn lijk don 8 November beginnen om vier maanden te duren. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot deu bestuurder der school, M. Peiffer, staatslandbouwkundige te Den- dermonde. V Oi&OUB. g Plaag onder de Verkens. Op den wijk Heikant en aanpalende gehuchten te Stekene hoort men te genwoordig veel van plaag onder de verkeus. Op het lijf der dieren komen roode plekken te voorschijn, wijl eene hevige koorts hen overvalt. Talrijke dieren zijn reeds gedolven. Men beweert dat er geen beter middel bestaat om de dieren van dezo kwaal te vrijwaren dan ze trachten in zweet te brengen bij deeersto verschijnselen, ook met ze warm to dekken, met balen, de kens, of andere warmtegevende stoffen. De stalling van het vee. De verandering, die het weêr in de laatste dageu heeft ondergaan.roept den staltijd in het geheugen des veehouders terug. Hem met juistheid te be palen is voor als nog niet mogelijk. Verschillende omstandigheden immers kunnen hem vervroegen of verla ten. Toch zijn er ook, welke nu reeds bij de bepaling van vroegen of laten stalgang kunnen gelden. Tot de eersle behooren het weêr en als gevolg daarvan de aard of toestand der weiden tot de laatste de bijeenvergaarde voedervoorraad en de aanwezigheid van gelegenheden, om zich te onttrekken aan de ongedurigheid des sêrs. Het weêr kan guur en regenachtig zijn. In dat geval lijdt het vee en gaat er vleescb en melk verloren, welk verlies zich moei lijk weêr herstelt en dus tot schade leidt. Door het opleggen van dekken kan de veehouder dezen nadeeligen invloed eenig- zins verzachten. Wijs handelt hij echter, onder zulke omstandigheden, door zijn vee niet te la ten weiden. Ten gevolge van regenachtig weêr wordt de bodem vochtig en week. Is die regen overvloedig en van laugen duur, dau kan bij eindelijk de weidende dieren niet meer dragen. De pooten zakken door do bovenste lagen en laten kuilen achter, locht veroorloven ik heb ook nog eene kleine som gespaard, die als hypotheek in de herberg van Tillroda staat. Daarover kan en wil ik met een goed geweten beschikken, 't Is mogelijk, dat ik vroeger sterf dan mijne on gelukkige vriendin op de pachthoeve, in dat geval zou zijzonder eene laatste beschikking mijnen kant, aan den verschrikkelijksten nood zijn overgeleverd. Van den brasser, don schout, en zijne onbedwingbare neiging tot verkwisten, wil ik niets weten, maar ook aan zijne vrouw mag ik de pachthoeve niet ver maken, indien ik niet wil, dat die leste red ding seffens in nutteloose dingen en zwelgerij omgezet worde zij is te zwak tegenover haar man. Wat dunkt u, als ik Agnes Franz, hare nicht, eens tot erfgename benoemde Wees zoo goed, eerstdaags op het Herteveld te ko men en, let wel op niet zonder twee wettige getuigen Die brief was ongetwijfeld aan den advo. kaat der overledene gericht. Misschien was zij op hare laatste botanische wandeling eerst op de pachthoeve geweest en had om deze of gene reden aanleiding gevonden, om onder weg haar schrijven aan haren zaakgelastigde te ontwerpen de dood had haar belet, er een afschrift van te maken en het te verzenden. M. Markus sloeg het boek toe en stak het zorgvuldig in zijnen zij-zak. Dit was eene ontdekking, die hem allee be halve aangenaam was, want ze drong hem waarin zich bet water verzamelt. Den ge- heelen winter en ook gedurende de eerste dagen der lente zijn ze daarmeê gevuld. Minder gewenschte gewassen schieten omhoog, de boste grassen worden er door verdrongen en verdwijuen. Veel arbeid en aanzienlijke kosten worden er toe ver- eischt om dit gebrek te herstellen. Beter is bet daarom het te voorkomen door een vroege stalling. Is het weder daarentegen droog, zijn do dagen zonnig, de nachten helder, dan blijft de bodem stevig genoeg, de tempe ratuur aangenamer en minder schadelijk. Toch blijven de nachten ook in dit geval te laüg. Komt hierbij nog nachtvorst, zoo dat het voo van bet bevrozen en beijzelde gras moet eten, dat veroorzaakt ook scha de en noopt tot vroege stalling. Eene vroege stalling blijkt dus in bijna alle op zichten meer aan te bevelen dan eene late. Sommige omstandigheden echter kunnen er toe ieiden, dat men de dieren iets lan ger buiten houdt dan gewoonlijk. Het zij gebrek aan wintervoorraad en do aanwe zigheid van hokken op de weide. Te weinig hooi en strooi doet den vee houder omzien naar middelen om daarin eonigszins te voorzien. Is er dus voldoen de gras en toont het weêr ?ich niet on gunstig, dan wordt de ontruiming der weide uitgesteld. Elke week langer buiten bespaart immers het booi. Toch zij men hierbij-voorzichtig en houde men de die ren good in het oog. Het verlies aan vleesch en melk immers is spoedig aan zienlijker dan de winst door besparing verkregen. Bevinden zich op de weide geschikte hokken, waarin het vee bij buiig onstui mig weêr kan vluchten en waarin het des nachts kan vertoeven, dan is dit inder daad winst eu kan het leiden tot latere stalling. Veel immers wordt hierdoor voorkomen. Zulke verblijfplaatsen op te richten, kunnen we dan ook niet genoeg aanbevelen. Zelfs des zomer» bij felle hitte bewijzen ze belangrijke diensten. Wat de overgang betreft, hierby houde de veehouder bovenal het groote verschil tusschen het vochtige groene voeder der weiden en het hooi der schuur in het oog. Dit plotseling te verwissoleu zou hem schade berokkenen. Vermindering der producten en ziekte van het vee waren de $cvolgen. Daarom sorge hy voor geleide- ij ken overgang. LaDgzame vermindering van groenvoe- der, hetzij nagras, knollengroen of klaver, na gepaard met even langzame vermeer dering van droogvoeder. Het spysvertee- riogskanaal gewend aan do verteering van het eerstgenoemde, wordt dit eerst na cenigen tijd ten opzichte van het laatste. Steeds denke men hieraan. esne taak op.... De lastigheid verduisterde zijn gelaat. De houtvesterin had niets van den schout, van den brasser willen weten, welnu, haar erfgenaam gevoelde even weinig Inst in aanraking te komen met de nicht van den schout, het gouvernante jufferke. Hij zag reeds in den geest de blanke han den, die zoo bevallig voor de oogen der man nen weten te spelen hij hoorde in gedachten een beetje fransch, eeue maneschijnsonate hij zag eenige potloodteekeningen en oen ge zicht met coqnet neergeslagen oogen, de bouwstoffen, waaruit zich oppervlakkig eene gouvernante laat samenstellen. Lang na den dood zyner moeder was zyn vader voor de tweede maal getronwd. Uit dit huwelijk was een doohterke gesproten, een lief meisje, dat de lieveling van den grooten broeder werd. Zijne stiefmoeder, die de huis houding bestnurds, meende zonder hnlp niet in do kleine wildzang te kannen voorzien, en zoo was dan gedurende vier jaren het huisgeziu met een nienw lid, de opvoedster, vermeerderd. lieedB driemaal wbb men in dien tijd genoodzaakt geweest, van gouvernante te verwisselen, dewijl het streven om zelvs meesteres op de villa van M. Markus te wor den, bij deze jonge damee alle andere plichten in den donkere stelde, (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 1