ZAAILANDEN BOOMTEELT L A IT D Vereenigde Nijveraars. schuilplaats had gevoodon, op een lecgen grond, waar het met zijnen kermiswagen stond. De gendarmerie bood zich daar aan, maar C. ging op den loop, zoodra hij lieu Zij hadden ook bevel, zijne vrouw en kinderen aan te houden en naar de gren zen te brengen. Doch dit ging niet ge makkelijk. Vrouw C. sloot zich in haren wagen op en beleedig-io de gendarmen. Eindelijk gelukte het hen, geholpen door de politie, zich vau haar meester te maken. De wagen is in bewaring ge houden. Een kaporaal van een linieregiment, in garnizoen te Geut, had kenuis aanga- knoopt met een jong meisje, met welk hij besloot, naar Frankrijk te vluchten. De kaporaal wist uit de regimentskas 380 fr. te ontvreemden en van dit som meke voorzien toog het paar naar Rijsel, Daar leefde het tot het op was. En toen er nog slechts eenige sous over waren, trok het meisje er vaü door. De vluchteling kwam te voet naar Schaarbeek bij zijne ouders. Deze wezen hem op het gevaar van zijne tegenwoor digheid thuis en, tot wanhoop gebracht, schoot hij zich door den kop. De kogel werd door eenen geneesheer uitgehaald on toeD bracht men hem per berrie naar het gasthuis. Maar toen men daar aankwam was hij verdwenen. Men denkt dat hij onderweg in de vaart gesprongeu is. Men leest in een Gentsch blad Sinds eenige dagen bevond het perso neel van den nieuwen cirkschouwburg te Gent, dat er 's avonds op den derden rang personen waren, die Diet langs de con- trool binnengekomen waren. Eene strenge waakzaamheid werd inge richt en men kwam tot de ontdekking, dat die personen binnen geraakten langs een venster, dat op den wandelgang dor derde galerij uitkomt. Dit veuster werd toege- nageld eu donderdag avond vatten eenige bedienden in de nabijheid post. VVbldra hoorde men, dat aan het venster, langs den buitenkant, gerukt werd, en daar do pogingen vruchteloos waren, werd eene ruit ingeslagen. De bedienden kwamen nu toegespron- Sm en de bezoekers nameu de vlucht, et zijn werklieden van 't fabriek, welke aan den cirkus paalt. Om aan het venstor te geraken moeten zij op eene ontzag wekkende hoogte over eene opening van bijna een meter springen! Een onder zoek is geopend. AdriaeusseGs, een dokwerker, wo nende in do Drie Snellenstraat te Ant werpen, kwam zaterdag nacht vroeger van zijn werk dan hij gedacht had. 'tHui# komend, kon hij zijne deur niet openen en hij moest die intrappen. Ook de deur zijner keuken was in 't slot en binnen hoorde hij zijne vrouw kermen. Hier ook moest hij de deur oponen en toen hij binnen kwam zag hij zijne vrouw geblinddoekt en aan de wieg vastgebon* den. Toen hij haar verlost had, vertelde zij dat twee personen binnen gekomen waren en, haar met een groot mes bedreigende, dwongen te zwijgen. Zij doorzochten geheel de woning, maar vonden slechts 5 franks. Daar zij meenden dat de man geheel den nacht moest uitblijven, hadden zij hun werk op hunne duizeude gemakken verricht, en zelfs een stuk gebak geëten, dat Adriaenssens zondag morgend naar zijn zieken broeder iu het gasthuis wilde brengen. De vrouw heeft slechts eene onbepaalde beschrijving van de twee kwaaddoeners kunnen gevan. Men gist dat het twee ke rels zijn die wisten dat Adriaenssens, die soldaat geweest is, dezer dagen zijne pre mie moest ontvangen. In de Diepestraat te Antwerpen, heeft zekero Frans D., zijne vrouw met het stoofdeksel op het hoofd willen slaan. Maar de vrouw was niet gediend met die doorslaande bewijzeu van liefde, en ver koelde zijne opwelling met... eenen pot kokeud water. Hij werd met zware brandwonden naar het Stuivenberggastbuis godragen. Hij heeft verzocht, dat er tegen zijne vrouw geene rechterlijke vervolgingen zou wor den ingespannen. Ik zal dat met haar wel arrangeeren, zegde hij, als ik uit het gasthuis kom. Dat doet nadenken. Te Bellem heeft verleden zaterdag de plechtige inzegening plaats gehad van het huwelijk van baron Karei d'Overscbie de Neeryssche, vau Vierset-Barse (Luik) met jufv. Edith de Kerchove d'Exaerdo, dochter vau barou de Kerchove d'Exaerde, gouverneur van Oost-Vlaanderen. Tijdens de laatste woelingen te Mechelen had een I4jarige knaap eenen sabelslag gekregen hij is nu aan zijne wonde bezweken. Een boer van Bonheyden, zekere De Witte, die eenen stokslag bekomen had, insgelijks overleden. Andere gekwetsten en onder meer een politieopzichter, verkecreu nog in gevaar lijken toestaud. De zonen van dc weduwe Diercks te Blankenberghe badden twist gekregen, omdat een hunner de kat geslagen had. Zij raakten aan 't vechten en, terwijl zij elkander vast hadden, hoorde men de oudste een vreeselijken kreet uiten. Een stroom bloed toonde weldra aan dat de jongste hem een steek had toegebracht. Een docter werd geroepen, het parket werd verwittigd en de plichlige aange houden. De oudste broeder gaf den volgenden dag den geest. In eenen aanval van jaloezie heeft eene vrouw van Assenede eeno dienst meid op straat afgemaakt en haar met eenen dolk twee steken in de borst toege bracht. Voorbijgangers vonden het meisje in haar bloed badende liggen.De plichtige wordt opgezocht. De toestand der ge kwetste is zeer slecht. ZEEVISCHHANDEL H. Arys-De Paepe. Prijzen voor 2,3 en 4 Hot. Zalm de kilogr. fr. 0,00 tot 0,00 Tarbot fr. 2,00 Tarbottin» fr. 1,60 tot 3,00 Heilbot fr. 1,60 Kabeljauw fr. 0,90 Tongen (koppel) fir. 1,00 tot 3,00 Groote Pladijs (stuk) van tr. 0,70 tot 1.50 Rog fr. 0.76 tot 3,00 Roobaard fr.1,00 tot 1,50 Kreeften fr. 2,00 tot 4,00 1 vaatj» nieuwe Hollandsche Ha ring 12 stuks fr. 3,00 Hollandsche Melkersharing 't stuk 0,30 1 vaatje zuivere Melkers 6 stuks 2.00 Hollandsche haring 0,10 Nieuwe Schotsche Haring 't stuk 0,10 Burgerlijke Gods- Weeshuizen DER STAD AELST. De besturende Commissie der Burger- hospiciën van Aelst, heeft de eer het publiek te berichten dat zij, in bare ge woonlijke vergaderingszaal, op Maandag 6 November 1899, om 9 uren voormiddag, zal overgaan, bij gesloten soumissiën, tot de openbare aanbesteding der levens middelen en andere voorwerpen, beschikt voor hel dienstjaar 1900. Het kohier van lasten en bespreken be rust ten Bureele der voormelde Ci mmis- sie, alwaar eenieder er kennis kan van nemen, van heden tot den dag der aan besteding, van 9 uren tot 's middags en van 2 tot 4 uren des namiddags. Aelst, den 23 October 1899. De Secretaris De Voorziter Frans Crick. Bn Paul Bethune. BURGERWACHT. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. Stad Aelst. Zittijd van den burgerlijken Revisieraad. De Voorzitter van den burgerlijken Revisieraad bericht de inwoners der Stad Aelst dat de Raad zal zitting houden op Dijnsdag 7, Dijnsdag 14, Dijnsdag2ien Dijnsdag 28 November, Dijnsdag 5 en Dijnsdag 12 December 1899, telkens van 5 tot 7 uren 's avonds, ten Stadhuize, Kleine Trouwzaal. Te Aelst, den 10 October 1899. De Voorzitter O. Van der Haegen. STAD AELST. Openbare Leergang over Het College van Burgemeester en Schepenen Gezien het ministerieel besluit van 15 Februari 1882, openbar* Conferentiën over de Fruitboomteelt in de Stad in richtende. Gezien de beraadslaging des Gemeen- teraads van den 11 Maart 1882. Brengt ter kennis van bet publiek, dat er op de hierna gemelde dagen, in den hof van het Stadhuis alhier, openbare less n van Boomteelt kosteloos, zullsn gegeven worden, onder het bestuur van de Lanabouwcomice van Ael3t, door den heer Fr. Burvenich, leeraar bij de Hof- bouwschool van den Staat, te weten: 5 November 1899 19 November id. 3 December 17 Dtcember 14 Januari 28 Januari 11 Februari 25 Februari id. id. 1900 id. id. id. 11 Maart 25 Maart 8 April 22 April 27 Mei 10 Juni 24 Juni 1900 id. id. id. id. id. id. Telkens om 10 en half uren voormiddag, Zijn tot deze Conferentiën kosteloos toegelaten al de personen die tot dies voorafgaandelijk de aanvraag aan het Gemeentebestuur zullen gedaan hebben. Gedaan den 6 October 1899. De Burgemeester en Schepenen De Secretaris, M.-L. Gheeraerdts. Oscar Reyntena. Aalstersclie Volksbank. Samenwerkende Genootschap. Gevestigd te AALST, Leopoldstraat, 25. Leent geld en escompteei t wissels aan hare leden aan zeer gematigde voor waarden. Ontvangt ook geld in bewaring. Studie van den Notaris Limpen», te Aalst. Openbare Verknoping van 100 zware kanadas, te Erpe, Aalst- Schaarbeeken Nieu werkerken, op Maan dag 20 November 1899, om 9 uren voor middag, door het ambt van den Notaris Limpens, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING van twee perceelen XE KERKXKE1V. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in liet openbaar verkoopen Gemeente Kerkxken. Eerste koop. Een perceel Land gelegen op het Kerkland, gekadastreerd wijk B, nummer 765 met eene giootte van 13 aren, 5> centiaren, palende len ooste aan Joseph Hendriekx, ten ruide aan Auguste Van den Slorme en de weduwe Flnrent Philips, ten weste aan Martin Van den Eynde en ten noorde aan dame Moens-de Hase. Gebruiker Charles Vyvcrmsn. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen op het Kerkland. gekadastreerd wijk B, nummer 825d, met eene grootte van II aren, 60 centiaren, palende ten noitfl aan Joannes-Baptist De Witte, ten xuide aan Joseph Raes, ten weste aan den heer Van de Maele-Verbert en ten noorde ook aan Joannes- Baptist Dc Witte. Gebruikster de weduwe De Pauw. ZITDAGEN: Instel, Donderdag 25 Vorblijf! Donderdag 30 November 1899, ten 2 uren namiddag, ter herberg Au ch&teau d'Kspagne, i by juffrouwen De Gendt, te Aalst, aan de Zoutstraatpooi OPENBARE VERKOOPING van goede en Meerschen, te LEDE, IMPE en WANZELE. De Notaris De Gheoet, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen I. Land te Lede, Beekveld, wijk E, nF 70, groot 2 hectaren, 91 aren, 30 cent. Verdeeld in 9 koopen. II. Land en Meersch te Lede, Beek veld, wijk E, nr 54, groot 1 hectaar, 3 aren, 12 centiaren. Verdeeld in 2 koopen. III. Meersch te Lede, Beekveld, wyk E, nr 55, groot 62 aren, 27 centiaren. IV. Land te Lede, op den Doorn, wijk E, n' 431 en 432, groot 2 hectaren, 90 centiaren. Verdeeld in 8 koopen. V. Land te Lede, Suikerstraat, wijk A, nr 135b, groot 43 aten, 70 centiaren. VI. Land en Meersch te Impe, Putting, wijk B, nr 104, groot 30 aren, 20 cent. VII. Land te Wanzele, omtrent het Dorp, nr 308, groot 1 hectaar, 44 aren. Verdeeld in 4 koopen. VIII. Land te Wanzele, wijk Billegem, nr 29, groot 45 areu, 31 centiaren. IX. Land te Wanzele, Billegem, deel van de n' 28 en 29, groot 50 aren, 27 centiaren. N. B. Alles breeder beschreven op bezondere plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Donderdag 9 No_pmhpr 1Rqo Verblijf, Donderdag 16 INOvemt)er 1899 ten 1 ure namiddag, ter herberg t De dobbel Roos, bij den heer J.-B. Van Overwalle, te Lede, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde HOFSTEDE TE ME IRE. De Notaris De Gheest, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Meire, in de Bosch straat, ge kadastreerd wijk A, nummers 186d en 186b, met eene groote van 17 aren, 80 centiaren palende oost aan de kinderen Lievens, ten zuide de erven Beirens, ten weste aan de erven Van Sande-Lievens en ten noorde aan den heer Edmond De Graeve. Derde en laatste Zitdag Woensdag 8 November 1899. ten 2 uren namiddag, ter herberg ge naamd - Het Klaverken, bij M. Augus- tinus Schouppe, te Meire, in de Vijverstraat MERKWEERDIGE VERKOOPING tid zware canada, olmen, csschen, aeeasia, abeelen, platanen en sparren BOOMEN ÜCIIAA R HOUT, Erwtrijs en kleine Boomkeni, te Aalst-Mijlbeek. Deurwaarder Jozef DE VOS, Ie Aalst, zal op Vrijdag 17 November 1899, om 0 uren 's morgens, ten aanzoeke van den heer Charles De Vis. Candidaal notaris en grondeigenaar te Aalst, op zijn buitengoed T Muisgen. aan den Brusselschen Steenweg, openbaarlijk verkoopen: 1 koop kastanieboom. AO koop canada 2 koop plaam. 41 koop canada 3 koop canada I m. 30 c. 42 koop esch 4 koop canada 1 m. 913 c. 45 koop kaalanie 3 koop canada 1 m. 82 c. 44 koop canada 6 koop canada t m. 92 c. 45 koop canada 1 m. 93 c. 7 koup canada i m. 75 c. 46 koop canada 2 m. 48 c. 8 koop canada 1 m. 70 c. 47 koop canada m. 20 c 9 koop canada I m. 82 c. 48 koop canada 10 koop canada 1 m. 88 c. 49 koop canada 2 ra. 35 r. tl koop canada 1 m. 95 c. 50 koup canada 2 m. GO c. 12 koop canada 1 m. 90 c. 51 koop esch 13 koop canada 2 m. 52 koop spar 2 m. 10 r. U koop canada 1 Ui. 84 c. 55 koop larix 1 ra. 70 c. 15 koop canada I m. 65 c. 54 koop larix 16 koop canada lm 80 c. 55 koop larix 17 koop canada 1 m. 93 c. 86 koop larix 18 koop olm 57 koop linde 19 koop abeel i ra. 55 c. 58 koop plaam 20 koop olm 59 koop plaam 21 koop olm 60koopplaam| 22 koop olm 61 koop esch 1 m. 30 c. 23 koop <>lm 62 koop accasla 24 koop olm 63 koop accasla 25 koop olm 64 koop accasia 2 m. 40 c. 26koopesch GSkoopolm 2 m. 75c. 27 koop olm 65 koop olm 2 n. <5 c. 28 koop canada 2 m. 15 c. 67 koop olm 2 m. 45 e. 29 koop canada 2 m. 30 C. 68 koop olm 2 ra. 14 c. 30 koop canada 2 m. 65 c. 69 koop olm 2 m. 05 c. 31 knop canada 2 ra. 33 c. 70 keop olm 2 m. 40 c. 52 koop canada 2 in. 25 c. 71 koop olm 2 m. 05 c. 33 koop canada 2 ui. 70 c. 72 koop olm 1 m. 'J5 c. 34 koop canada 2 m. 30 c. 75 koop olm 2 m. 20 c. 53 koop canada 2 m. 42 c. 74 keop olm 2 m. 03 c 36 kooo canada 2 m. 08 c. 75 koop olm 1 m. 63 c. 57 koop canada 2 m. 10 c. 76 koop olm 2 m. 2u c. 38 koop eik 77koepolm 2 m. 48 c. 39 koop canada 10 koopen schaarhout, 5 koepen kleine gekapte accasias en and- re hoomkens en 7 koopen kcrzelaren erwtrijs. üe hoornen staan slechts op 3 minuien afstand van de Vaart en der Koopwarenslatie, bijgevolg zeer ge makkelijk voor het vervoer. De verkooping zal geschieden op tijd van betaling mits ieder horg te stellen; de koopen onder de 16 franken en het ongcld gereed te betalen. Studie van den Notaris Van Ouden- hove, te Denderhautem. Op Woensdag 8 November 1899, om 8 uren 's morgens, te Denderhautem, Terwarent, groote verkooping ten hoeve van madame weduwe Mertens-Van den Perre, van Meubels, 3 sterke Paarden, een Hengsten-veulen. 6 batige bekalfde Melkkoeien, 2 bekalfde Vaarzen, Kalve ren, Stieren en vette Varkens, Wagens, Karren, Ploegen, Aalstuk en alleBoeren- gerief. De Beestialen om 11 uren stipt. MERKWEERDIGE VENDITIE van schoone K AN AD ABO OM EN en een Eikenboom; te ErondegemErpeMeire en Nieuwer kerken. De Notaris Breckpot, te Aalst, zal ten verzoeke van M Charles Liénart, grondeigenaar te Brussel, op Maandag 13 November 1899, openbaarlijk verkoopen 1. Om 8 uren voormiddag, Ie Erondegem 3 schoone kanadas en een eik. aan eene partij land op den Neerkauier, aan den Steenweg van het Dorp naar den Gentschen Steenweg, gebruikt door Camiel De Vlieger. 2. Om 9 uren voormiddag, te Erpe 37 schoone kanadas. aan eene parlij meersch aan de Koeibrugge, gebruikt door Louis Van der Biest. 3. Ora 11 uren voormiddag, te Meire 27 schooso kanadas. aan eene partij meeisch aan den Water molen (Boschstraat), gebruikt door Albien Van Vaerenbergh 4. En om I namiddag, Ie Niruwerkerken, St-Job 66 allerschoonste en gavige kanadas, in den Dreef leidende van 't kasteel van .Rrgelsbruggc naar den Gentsch'-n Steenweg; I grooten kanadaaan het Sluis- k'-n 19 kanadas aan de plantcrjj tegen de hofstede van Constant De Spiegeleer eu 1 kanada in den Bosch. De hoornen, waaronder vele van 2 tot 2 m. 50 c. dikte, zijn allen van zuiveren wasdom en staan allen zeer gemakkelijk voor het vervoor De verkooping zal geschieden op gewone voor waarden en tijd van betaling, mits stellende goede en gekende borg en betalende comptant het ongrld. Men zal vergaderen te Erondegem, Gentschen Steenweg, ter heiberg Den Congo bij sieur noelandt-De Kerpel, Kassei BERICHT. Buitengewone prijskamp op den groo ten billard, naar zeer schoone prijzen, ter estaminet 7 Beiershof (Café Riche), bij den heer Jan KesteDs, Groote Markt. Inleg 0,50 fr. Men kan zich van heden af late inschrijven. BERICHT. Van heden af kan men zich laten in schrijven voor den prijskamp op den Engelschen Billard, bij den heer J. Pan nemans. Café du l'Univers, Espla nade, naar schoone prijzen. Inleg 0,60. Namens de Commissie, Charles Van den Driessche. Dienstmeid ™r Erfsel J™"» gevraagd, catholiek huis zonder kinders, Huur 35 fr. Adres te vragen ten Bureele van Den Dender- bode. 14 /-| nor* 11 Tl er kennende alle huis- S werk en met paarden omgaan vraagt plaats. Adres te vragen ten Bureele van Den Denderbode. 13 Men vraagt s'"',de°'*'erks,t8r,s o voor Brusselsch kantwerk. Zich te wenden ten Bureele van Den Denderbode. 12 Men vraagt efn,en smidgast voor bank- werk en stoven. Zich te bevragen ten Bureele van dit blad. Verzekerd werk en goed loon. 10 Mpn vi'totrf een bebwamen sto- men vraagt veBmakengMt cn een halve gast; verzekerd werk en goede loon. Zich te bevragen ten bureele van dit blad* 9 Oppihip ^e koop eene zuig- en steekpoinp zoo goed als nieuw, cylinder en luchtbal in geel koper. Zich te bevragen bij Hipp. Brantegem, loodgieter, Molenstraat, Aalst. I 00 OOO extra schoone elzen- planten, hoogte 1 m. 50 c. te verkrijgen bij M. Joannes Bruy- landt, te Hofstade, Kamdries, bij Aalst. IlitvprkpAn van «l'erlei schoone üuup sparren, palmboomen (Buis), spaanschhout (Taxus), treurboo- men, sieraadplanten en fruitboomen, ter planterij Mertens, te Aalst-Schaarbeek. Uit der hand te koop bij Leo De Nul, meesterschrijnwerker en trapmaker, Nieuwstraatpoort, Aalst, 4000 canada en wilgen plantsoenen, als mede eene menigte fruitboomen, spaanaeh- houten en linden platsoenen. TV l-Ann Schoone Kanadaplantsoe- 11 nen, bij M. L. De Coen- Burny, Nieuwstraat, 49, Aalst. Tp Loon Twee schoone voituren, 1 waaronder een coupé en een tilbury. Zich te bevragen ten Bureele dezer. 6 Uit der hand te koop. Een sterk en nieuw gebouwd Woonhuis met afhangen en 4 aren, 53 centiaren Grond, te Denderhautem, Eigrnstraat. Laatst bewoond door Dom. Temmerman: Zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Oudenkove, te Dender hautem. Tp koOD eene £roote hoeveelheid F zeer schoone kanadapoo- ten, staande nevens 't fabriek der heeren Borreman en Cie, Tragel. Zich te bevra gen bij den heer De Coen-Moyersoen, Lange Zöutstraat, Aalst. Tp knnn Eencaleche vooreenen F* twee paarden, een om nibus van zes plaatsen, een tilbury, een docar en een charette anglaise, bij A. Winnepenninckx-Spanoghe, Veldstraat, 8, Aalst, rijtuigmaker en schilder. Tp konn Aan voordeeligen prijs, I meer dan 200 allerschoon ste canada plantsoenen, gestaan nabij de statie Erpe-Meire. Zich te bevragen by Leonard Stalpaert, zaakwaarnemer te Aalst of bij Cyriel Piron-Stalpaert, te Erpe, Dorp. Tp knnn eene Gentsche Bakkers- I kar slechts eenige keeren gebruikt. Zich te bevragen ten Bureele 2r. 6 Tp knnn Goeden en ouden Geuzen- me nuup. Lambic ^,5 0 25 (ri de liter, bij P. Verloes-Van Gindtracbter, brouwer, Assche, (Brabant). Uil der hand te koop. Onlangs nieuwe handschoenmachienen. Zich te bevragen ten Bureele dezer. 7 Tp koon een nieuweQ Camion, een m c tvuop victoria, een Engelsche Dogear, twee Tilbury# en ook eene Poney- kar, bij J. Van der Biest-Van de Meers- sche, rijtuigmaker en schilder,48, Nieuw straat, te Aalst. Studie van den Notaris Eeman, te Erpe. Te koop uit der hand 12 koopen Bouwgronden, te Aalst-Mijl- beek,Moorselsche Baan en i.ieuwe straat, leidende van deze laatste naar de Groen straat, hofstede van M. Henri Van de Meerssche. Voor de voorwaarden en de prijzen begeven men zich ter stutie van bovengenoemde?! Notaris Eeman. Studie van den Notaris De Pauw, te Aalst. Uil der hand te koop 18 loten schoone Bouwgronden, gelogen te Aalst, in de Binnenstraat. Zich te be vragen bij zelfden Notaris. Tp koon Bouwgronden gele- F* gen aan de Scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij het Hospitaal. Zich te bevragen bij den Notaris De Pauw, Keizerlijke Plaats, te Aalst. Bouwgrond te koop, te Aalst, aan de Kapel der Meuleschetten, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H, Speeckaert, Korte Zöutstraat,of aan den heer Notaris Limpens, Vrijheidstraat en bij M. Van Nuffel, landmeter. Kerkstraat. vpnrl i*p k°n terrain industrial X%. VCI1U1C d,une contenanco de 7500 metres carrés A cóté de l'usine de M. Lejeune, tenant A Ia Dendre et grande facilitéderaccordement au Chemin de fer. Conditions avantageuses pour le paie- ment. S'adresser A M. Henri De Clercq, vins et charbons en face la Poste, Alost. Huis te huren 8e'taf°„leA,l3t- Oude Graan markt, laatst bewoond geweest door Karei Penneman, meesterschrijnwerker. Studie van den Notaris Breckpot, te Aalst. Te huren terstond, schoon Renteniershuis, te Aalst, Albert Liénartstraat, n# 13. Laatst bewoond ge weest door Mevrouw Auguste Lefebvre. Tp hiirpn schoon Buitengoed, met "HtiLii serre, magazijn, kelder, enz Zoutstraatpoort.oud hof Uyttorsprot. Zich te bevragen Nieuwstraat, 34. Stoven, Kachels, Jachtconfooren, Coffres-forts, IJzerenwaren en Alem, Van den Rergh-Jourel, AALST Korte Zöutstraat43. HAATSCRIPPU van Algemeene Assurantiën tegen brandgevaar, op het leven en ongelukken van allen aard. Eenige PremieOngelukkeu op den IJzeren weg en Tramways. HOOFDAGENT: August De Winter, AALST, Nieuwstraat, N° 17. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Ach. EEMAN, Hoogevesting, fabriek ran chemische mestoffen te Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 3