Nieuwe Vlaamsche illustratie. DEN DE IIE lil! DUE Marktprijzen. S. Sedeyn-De Backer, BERICHT. 7. Kerkstraat. 7, Aalst. FBBHIB PALATZKY, Kunst-photographie GUSTAYE BUYLE Mr&McJos.Neefs, Louis Ruyssinck, HUIS J. De Troch-Borremaii, i Onmogelijke concurrentie. Hms va™rouwEn Bloedqebrek Gov vert Ainé, STOOMVERWERIJ bij Alfons WILLEMS, M. D. Rynveld Voor hoest ACHILLES EEMAN, AALST. Kunstguano en Scheikundige Vetten HUISMOEDERS SIROOP VAN Dr VANIEE Alois Van Vaerenberg, TER DRUKKERIJ GEERAARDSBERGEN, 30 Oct. Tarwe per tOO kilo 19.00 a 00,00 Masteluin 16.00 a 00,00 n,,,Ee 15.00 a 00,00 Haver «8-00 a 00,00 Boonen «.00 a 00,00 Aardappelen b,00 a 0,00 Boter 2,30 a -,43 Eieren, de 25, 3.00 a 0,00 Vlas, per kilogr. 0.9- a 0,00 VEEMARKT Verkocht 130 verkens en 4o0 hoornbeesten. DENDERMONDE 30 Oct. Tarwe per 100 kilos Masteluin Rogge Haver Garst L jnkoeken Koolzaad koe ken Raapkoeken 16.50 a 00.00 OO.nO a 00,00 14.00 a 00,00 17.00 a 00.00 00.00 a 00,00 19.00 a 00,00 00.00 a 00,00 00,00 a 00,00 LEUVEN, 30 Oct. Inlandsche tarwc p. 100 kü. nieuw Handelstarwe Oude tarwe Koorn HaDdclskoorn Voederhaver Hrouwhaver Geerst Mout Meel. 1' kwaliteit van tarwe, te leuven genomen per 100 kilos Fijnste fijn meel Remy Grove tarwe zemelen Koolzaadolie, per hectoliter gezuiverd Lijnolie Knolzaad Lijnzaad Raapkoeken, Lijnkoeken Aardappels, Si rooi Hooi Boter, de kilo Eieis, de 20 per 100 kilos per 100 kilos 15,50 a 16,30 16.00 a 00,00 00,00 a 00,00 15.50 a 16,00 00,00 a 00.00 16,50 a 00,00 16,50 a 00,00 17.23 a 1 00.00 a 00,00 22.50 a 00,00 24,51» a 00,00 12,00 a 00,00 50,00 a OO.CU 55.00 a 00,00 40,00 a 00.00 00,00 a 00,00 00,00 a 00,00 14.50 a 00,00 18,00 a 00.00 5,00 a 0,00 2,30 a 0,00 5,50 0,00 2.70 a 0.00 3,00 a 0,00 Meer waren ter merkt meer landbou wers ter merkt en meer aanbiedingen op staal. Geen veranderincr in de prijzen maar behoud der vastheid VEEMARKTEN. ANTWERPEN. Prijzen ran bet vee, op de markt maandag lest gehou den: Beesten verkocht. Besteedde prij zen op voet. 90 ossen, 0,66 tol ó,i 10-1 koeien. 0,00 0,00 30 veerzen, 0,62 34 stieren, 0,65 0,75 9 kalveren 0,83 1,03 Ooatendscli© VUchbank van IN DEN GOEDEN KOOP Nieuwstraat, 3(ï. AaUt Te bekomen van heden af alle soorten van Zeelandschen visch, aisook zalm, steur tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schel visch, roobaarden, pladijs, makreelen. geernaart, geparkeerde mossels per kilo. kreeften, krabben, nieuwe Hollandsche haring in tonnekens van 12 stuks 2,50, Hollandsche melkersharing in tounekens van 12 stuks 2,00, Hollandsche pekel haring per stuk 0,10, nieuwe Hollandsche landolium 0,60 den halve kilo. Zeelandsche oesters 1* kwaliteit fr. 10,00 2* n fr. 8,00 3e fr. 6,00 4* - fr. 5,00 Alles vrij thuis besteld. Te bekomen bij De Roe-De Coninek Nieuwstraat, 30, Aalst. Oostendsche oester 1" kw. 12 fr. per Zeelandsche extra - 7 fr. per Zeelandsche 1° - 5 fr. per Door zijne goede waren en zijne voor- deelige prijzen, beveelt hij zich aan do gunst van eenieder. KO«I»T uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw IILOEME1MAGAZIJ1V j Bijzondere keus van bloemen en p an ten voohet versieren van kapellen en kerken. j Alles wordt volgens de goesting der koopers gemaakt. •verkrijgbaar gesteld voor de lezers ran ons blad. Verschijnt elke week in 8 a 10 friigLuis met tal van FUustratièn meien tekst. Voor onze abennés stellen wij deze Rlustratie, welker nbonnementspnis als Nederl. Illustratie met omslag fres. 26.per jaar bedraagt, ver krijgbaar voor slechts fres 3 60 per Jaar (iranco per post fres. 4,20) of 90 cent. per 3 maanden. Voorzeker eer. premie voor de abonnés op ons blad. Deze Illustratie verheugt ooh in eene toenemende belangstelling. Te verwonderen is dit niet, want. een zoo uitgezochte schat van fraaie novellen en gravures, gezonden hu mor en onschuldige scherts, welke in den familiekring past, werd nog nimmer voor zulk een L4CE* PR"S (1 franc per 3 maanden) aange boden. yy Bm» mmtratle is veer de lex rs van e»* Wad «en premia fcti altnowier ^lie'd. Wie deze illustratie rog niet bij ïij»« Courant ontvangt, veiznime niet oudenaak imer- kenbiljet in te vullen en aan ons in te zenden. De prijs is zoo gering dait bet voor niemand onzer lezers een beletsel kan zijn zich de gere gelde toezending van deze uitmui teode premie te verzekeren. PHOTOGRAPHIE AALST, 16, Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt zich aan voor alle slag i van portretten, familiegroepen enz, kunstig afgewerkt. Week- en feestdagen, «pen van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. 5, Kerkstraat, KUN STTEEKENAAE Geteekende portretten in alle groot ten onverschijnbaar, gelijkenis ge waar borg. Photographie. Alle soorten van ©n- verschijnbare portretten te beginnen van 5 fr. 't dozijn. Geschilderde portretten in pastel, eharbon, plantin, bromure. IJzerenweg-abonnementen gele verd den zelfden dag. Men begeeft zi«h «p aanvraag ten huize. gediplomeerde chirurgijns- TANDMEEST ERS te BrusselBrabantstraat133, zijn te raadplegen: Te AALST, iederen dijnsdag, woens dag, vrijdag en zaterdag Albert Liénart- straat, 22. Te NINOVE iederen dinsdag voor middag, bij de weduwe Van Laer, tegen over 't Stadhuis. Koopman in Visch, enz. IVazarethstraat, IS, Aalst, heeft de eer aan het geacht publiek ken baar te maken dat er bij hem, zooals vroeger jaren, gestadig te bekomen zijn alle soorten van gras-, hof- en veldzaden, Dendermondsch en Engelsch graszaad, Waasklaverzaad, betteravenzaad, in- landsch ajuinzaad, alle soorten van bloemzaden, bijzonderlijk ook eerste klas van bloemkoolzaden; alles van de beste hoedanigheid. Alle zijne zaden zijn gewaarborgd zui ver en van de beste soort, eu hij verkoopt alles aan den minst mogelijken prijs; hij beveelt zich in de gunst van het geacht publiek. O De Ondergetcehntule verlangt gere geld te ontvangen de IKieuwe Vlaamsche just ratte tegen den prijs van fr. 3,60 per jaar franco per post fr. 4.20 of 90 cetiütn. pee 3 maanden. WOONPLAATS: NAAM: Lange Zoutstraat, Nr 42. Van heden af te bekomen eerste kwa- - liteit Vi-n graft llouillekulen, aan 1,50 fr. Specialiteit tan gebrande koffie»e i de 51 kil. met den tak. vrij t'huis gele. i echte Moka il Arable, alsook consei ven, l verd, lij Leopold Corthals, bijgenaamd qiscirten in al watdenartikel van spece- j "Jeperk >ek Hoogstraat, 43, Aalst. i ijon betreft. Degenen onzer lezers die tot heden nog verzuimden hunne inschrijvin ten onze bureele te laten geworden kunnen nog de reeds verschenen nummers van het loo iende jaar, met het begin vaneen schoon roman - Avonturen van Miss Caylay lekomen. AllOriS Dfci BULLfc, h0üfdraaiin„en> duiZeiingen, gebrek aan Behanger, Garnierder, j eetlust, witien vloed zijn gauw genezen Lange Zoutstraat, 49, Aalst. j door de ijzer- en quinquinapillen van Ed. AMEUBLEMENT. Buitengewone j BoteSk, "Sst! keus van Behangpapieren tegen prijzen g u-ank 0% doos van 100 Dillen, buiten alle concurrentie. MAGAZIJN van gegarnierde Meubels en rieten Stoelen; Doornijksche Tapijten, Carpetten, Foyers in alle slach, Stoffen, Tafeliapijtencn witte Gordijnen Linoleum-Tapijten zelfde prijzen van t fabriek, Toile cirées. Toiles gommées, Galleries, Stores en Frinjen. Wollen Matrassen, Crin végétal, Zee- grasse en Ressorts op alle maten, wollen en pluimen Kussens gestadig in het maga zijn, in alle prijzen. Specialiteit van Rouwkapellen, katoe nen Draperiën, nationale Vlaggen en andere décoratieve Voorwerpen voor kerken en feesten Het Huis gelast zich met 't versieren van kerken en feesten en 't placeeren van rouwkapellen, vermaken van Matrassen en alles wat den stiel betreft binnen en builen de Stad. Marclié-au hois. T, AlosI, TISSAGE de toiles, Spécialité de sacs en tous genres. Toiles d'Iimballages, Toiles A Houblons, Oignons, a Grains, etc. etc SINT JACOBS ST ISA /V I' 13, BRUGBK. Hulplmis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: kleederen van damen, heeren en kinders, gordijnen, Welklwtaran, en salongarnituren; sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van bedde- dekens, Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwart© stoffen voor rouw worden In 24uren getoverd gediplomeerde Chirurgijn - tamdmee§ter, is zaterdaags te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange ZoutstraatAALST, voor alle operatiën in den mond zonder de minste pijn, plombeeren van holle tanden, zuivering van zwarte tanden,enz. Specialist voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels met gemak van betaling 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatiën van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zich ten huize. BAchee Impermeables CAPARAQONS, FICELL verhuiswagens W" i. EYLENB0SGH [AGAZIJN van ovoor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- Bloemen, pluimen, pailletten en laatste j borstigheid of asthma is er niets beter nieuwigheden voor modisten. dan de prijzen buiten aiie concurenüe. Balsempillen van F- Callebaut Horloriemakerii van vertrouwen LET WEL OP HET ADRES 1,25 de doos. 1 0 0 J.A.SchelIincK-OeKeyser Aipemeen dépót in de apotheek AALST, y. Callebaut, Botermarkt AALST. Kerkstraat, 7, nabij de Groole Markt. 1 ^001' maagpijn voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverleering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van P. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt, AALST In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50. Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in 't hoofd fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen fr. 1,00. Pakken voor do kalverziekte fr. i,2o. Pakken tegen liet slecht boter geven der koeien fr. 1,25 Remedie tegen t snot der kiekens, enz. (huis gesticht in 1876). Prijs volgens samenstel {vraagt prijs-couranl) Al onze vervaardigde kunslvetten bevatten 1. O© stikstof °™e vorm van nitraat "en ammoniak- 2. Het phonphorzuur ander vorm van superphosphaal; 3. De polascl. ander vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeeüge prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grond»tollen aan den prys van den dag. Zuiver© blauw© aluïu. Middel tegen de aard- appelplaag en 't zwart der granen. VPi'gruizerB VERMOREL aan laagstejanjzen^ vraagt d© BEREIDDOOR Emiel MEGANCK APOTHEKER, vesterkend geneesmiddel welke reeds tweemaal bekroond is geworden in België. dit Inderdaad de onophoudende aanbevelingen eener groote welke er gedurende vijftien jaren de proef van gemaakt hebben, de altijd aangroeiende bijval welken zij overal geniet,eindelijk de eervolle onderscheidingen be haald in de Wedstrijden zijn ontegensprekelijke bewijzen van hare uitmuntende kracht tegen de algemeene verzwakking der lichaamsgesteltenis. Deze aangenaame siroop verzuurt nooit en bewaart ~ich ten allen tyd. Om gewaarborgd echt te wezen, moet de flesch den naam dragen van den reider in bet glas afgegoten cn rechtstreeks genomen ™rdenter-. Algemeen cn eenig depót Apotheek Emiel MSGANCK, Loopoldstraat. 7 nabij lift Stadhuis). AALST gewaarborgd voor één jaar. p.-.J. Loml>uert8, meubelma ker, in de Leopoldstraat, N° 23, rechtover den Berg van Bermhertigheid, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek dat bij hem alle soorten van meu bels te bekomen zijn zooals bedde i acajou, notel'-ar, kerselaar en olm lava bos, couimodin, kleerkassen, bufetten in acajou, notelaar, enz., enz, tegen zeerge- matigdepryzea. Horlogiemaker en Zilversmid, 1 te Denderhautem, Vondelen. j Groote keus van allerhande soorten van poede I Horlopièn met 2 jaren waarborp, zooals Repulateurs met muziek en slap van alle lengte, Pendullen cn Schouwparnituren, alle soorten van Wekkers met 1 muziek en andere. Buitengewone keus van zeer schoone Kapellekens en ronde Huishorlngiön; op aanvraag worden de Hor- teit. Remontoirs en Cylinders zeer dienstig voor de duivenliolhebbers en gewaarborgd, alsook Dameshor- logién buiten alle concurentie schoone keus van zil veren Juweelcn, zooals zilveren en nikelen Keltingen, Brocben, Ringen, Garnituurkens. Oorringen, Trouw ringen, goud op zilver Ooibellekens, enz. Gewaar borgd zilver. Men gelast zich met alle reparation van alle norlo- gien en van gouden en zilveren juweelen enz. Door mijne goede bediening hoop ik de gunst van eenieder te verwerven. van gelast zooals men zich met alle slach van boek- en steendrukwerkM boekwerken, affichen, omzendbrieven facturen, manlatw wissels trouwbrieven, doodbrieven- en beeldekens, adres- e Storten registers, etiketten enz enz., in een woord, met alle» wat de boek-en steendrukkersstiel betreft Hpkpns Brnote en schoone keus van doodbeeldekens. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens Schoon werk spoedige bediening en «en.et.gde prijzen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4