HuisOTTO KÜENTGES mm. Poeiers de Cock BORSTPILLEN f.vergauwen| BLOEDPILLEN SINGER GENEZING ZONDER OPERATIE VAN KANKER. KLIEREN. ENZ. In ao, a in het Gesticht WINDELINCX, gesticht in 1860, 122, Gallaitstraat, Brussel. Bloedgebrek HC TT 1 S J. De Troch-Borreman, GUSTAVE BUYLE Gov v i:rt 7. Kerkstraat, 7, Aalst. Overal 2 frank de don. Alm:, Mr& MeJos. Neefs, Voor hoest, PRIJS1 fr-50 F, VERGAUWEN PRIJS :1fr. 50 De Naaimaehienen Alois Van Vaerenberg, M. D. Iii/tweld, bij Alfons WILLEMS, Kunstguano en Scheikundige Vetten lTïfvprLnnn van al'erlei schoone «JIIVCI kuuji sparreni palmbooraen (Buis), spaanschhoui (Taxus), treurboo- men, sieraadplanten en fruitb^om-'D, tor planterii Merti*ns, te Aalst-Schaarbeek. Uit der haud te koop bij Leo De Nu!, meesterschrijnwerker en j trapmaker, Nieuwstraatpoort, Aalst, j 4000 canada en wilgen plantsoenen, als- I medeeene menigte fruitboomen, spaansch- houten en linden platsoenen. Tp l'Ann Schoone Kanadaplantsoe- K.uup. ne0i byM L [)e Coen- Burny, Nieuwstraat, 49, Aalst. j Tn L nnn Twee schoone voituren, j I waaronder een coupé n j een tilbury. Zich te bevragen ten Bureele dezer. 5 ft ft ft fe* S e ft ft -s ft O C Uit der hand te koop. j Een sterk en nieuw gebouwd Woonhuis met afhangen en 4 aren, 53 centiaren Grond, te Denderhautem, Eigtnstraat. Laatst bewoond door Dom. Temmerman. Zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Oudenhove, te Dender hautem. Tn Ir OOTI eene ^roote hoeveelheid M c kuujj zeer schoone kanadapoo- ten, staande nevens 't fabriek der heeren Borreman en Cie, Tragel. Zich te bevra gen bij den heer De CoenMoyersoen, Lange Zóutstraat, Aalst. ft S 58 W X 2 r 5R H Roadpleging alle dagen van lO tot 1 aar den ltiusdag van 9 tot B aar. entte vta Khene, Keiriwr s&> A» bent, Zweren weN is bet sangexieht, Kaefetr «ter lip. Fieteis. Speen, Adertpnkt^ iwete--, Veriwe- rtng der baarmoeder. Besncerse- dert, Dauwworm, flehoimo ziekten, Vernuwtngen en hunne verwikke lingen door onvolkomen genezing. Indien gij vruchteloos alles be- broefd hebt, wendt u tot het Gesticht Windeknex, die deze ziek ten geneest zonder snijden of het bloed te vergiftigen, alleenlijk door verwijdering, bij middel van rationeele behandelingen der ziek tekiemen. Dus geen operalién, inspuitingen, uitlepelingen, in- aijdingen, ponctiën, of alle heel kundige tusschenkomst. De me thode van het Seitieht Wmdetaex heeft voor doel de ziekte te genezen door de genezende kracht te helpen. Alle ziekte veropenbaart in zich eene geneeskracht; deie kracht ondersteunen en haar helpen in hare poging naar de genezing ziedaar kat geheim der wonderbare gtneun- gen van het Gesticht Windelincx. Behandeling per briefwisseling, bezoek af verblijf in het Gesticht. Men antwoordt aan alle zieken die hanne kwaal nitleggen het is voldoende een postzegel voor het antwoord bij te voegen en het bulletijn van raadpleging te vragen. Het is dus in alle geval niet verplichtend zich te verplaatsen of in het Gesticht te verblijven. Men kan inlichtingen bekomen bij de völgesde personen te Hévillers-Mont-St-Gnibert, ttmuea van kanker aan da onderlip. M. Pilaet, gemeentesekretari*. te Steendorp, genezen van verzworen aders pat aan da becnou. Mej. C- Godfrinon. Mana-Hennette- atraat, 92. Klsene-bij-Bnisscl, genezen van vretende wolf in het aangezicht. Mei. G. Dopret, 3, Baraplaats, Bruaael, genezen van vretende wolf in het aan gezicht. W« Tan Cleemputte, Hootkaaili, Gen'., genoten van kanker aan de borat. X' Conrtin, 6, Wijogaardatraat, te Auüerghem-Brusael, genezen van klieren m den hals. Mr Beckaert, hoofdonderw'ijier, 178, Boeudael, Krassel. genezen den liala. Zuster Theresa de Tlaminck, lndièn men wel overweegt dat de volgende geene buitengewone Senezing is, maar dat het Gesticht Windelincx dikwijls brieven als dien ierneven ontvangt, mag men in volle vertrouwen zeggen dat de natuur lijke behandeling nog altijd de doelmatigste en aanbevelenswaardigste is. Het bestuur van het Gesticht Windelincx heeft het nuttig geoordeeld eene menigte vleiende brieven, zoowel van geneesheeren als van zie ken, levereenigen, en ze laten in te zien door het publiek in de zaal der getuigschriften, geopend van 9 tot 4 uren, 132, Gallaitstraat, te Brussel. De personen die niet van huis kunnen om deze vleiende brieven te lezen, moeten ten minste kennis nemen van de methode Windelincx, die een ongelooflijken bijval heeft verkregen, en die onlangs verschenen is onder den titelGrondregels eener natuurlijke geneesmethode toepas selijk op alle ziekten en bijzonderlijk in gevallen van klieren, zweren, huidziekt. iten, geheime ziekten, enz. Te koop bij alle boekhandelaars 1 fr. in postzegols. a in het gesticht Windelincx tegen Rteuvre merkwaardige genezing Den Heere Bestuurder van hot Geatiaht Wkideünmt. m, Gallaitstraat, Wat geluk u te mogen melden dat ik genezen ben van mijn gezwel aan de oorst, en dat ik onder alle opziehten veel ben gebeterd. Het is aan u dat ik deze onverwachte en onmogelijk verklaarde gene zing ben verschuldigd. Terwijl ik in uw Gesticht in behandeling was, zegde iedereen dat ik niet meer kon genezen, en voorspelde men mij dat mijne familie mij nooit meer geaond zou terug ziendat ik onver mijdelijk verloren was. En nochtans, heden ben ik ten volle genezen door uwe zoo eenvoudige behandeling en zonder de minste openetie. Nooit kan ik u dankbatr genoeg zijn, want ik ben u het overige vaa mijn leven verschuldigd. Ook moogt gij van mijnen bedankingebnof hat gebruik maken dat u goeddunkt; ik weet wel dat ik u aldus sloehts et* klein deel terugbetaal van de dankbaarheid die ik u en de jene»»heorsn van uw Gesticht ben verschuldigd. Mijn verblijf ten uwent wai nog al langdurig, doch wat maken eemge dagen scheiding wanneer men hel leven terugvindt dat men verloren waande? Ook hebben neeh ik, noeh mijn man, noch mijne kinderen spijt over de gedane opoÉfanngo» ea scheiding, en zoolang ik leef zal ik den lof verkonden die gij allen zoo ruimschoots hebt verdiend. Uwe toegonegeue en dankbire, Vrouw PatToort, P., te Houthem-Wi-Voun# Een nenoesheer van het Gesticht is te raadplegen teoent alle donderdagen van 10 tot 12 uren 's roormiildags, Hêtel dt Londres, tegenover de Statie. 1 TV koon Eencaleche voor een er M. C KUUji. twee paarden, evn om nibus van zes plaatsen, een tilbury, eer docar en een charette anglaise, bij A Winnepenninckx-Spanug''p, Veldstraat, 8, Aalst, rijtuigmaker en schilder. IV Lnnn Aan ™ordeeligeti prijs, M. e »vuu|j. meer dan 200allerschoon ste canada plantsoenen, geslaan nabij da statie Erpe-Meire. Zich te bevragen bij Leonard Stalpaert, zaakwaarnemer te Aalst of bij Cyriel Piron-Stalpaert, te Erpe, Dorp. Tp k tui IK eene Gentscbe Bakkers- IC hUU|l kar slechtseenige keeren gebruikt. Zich te bevragen ten Bureele dezer. 6 To l-Ann Goeden en ouden Geuzen- At, Kuup. Lambic aan 0,25 fr. de liter, bjj P. Verloes-Van Gindt racbter, brouwer, Assche, (Brabant). Uit der hand te koop. Onlangs nieuwe handschoenmachienen. Zich te bevragen ten Bureele dezer. 7 To Limneen nieuwen Camion, een j At, KIHJp victoria, een Eugelsche j Dogcar, twee Tilburys en ook eene Poney- j kar, bij J. Van der Biest-Van de Meers scue, rijtuigmaker en schilder,48, Nieuw straat, te Aalst. Studie van den Notaris Eeman, te Erpe. Te koop uit der hand 12 koopen Bouwgronden, te Aalst-Mijl- beek.Moorselsche Baan en i.ieuwe straat, leidende van deze laatste naar de Groen straat, hofstede van M. Henri Van de Meerssche Voor de voorwaarden en de prijzen begeven men zich ter stutie van bovengenoemden Notaris Eeman. Studie van den Notaris De Pauw, te Aalst. Uit der hand te koop 18 loten schoone Bouwgronden, gelegen te Aalst, in de Binnenstraat. Zich te be vragen bij zelfden Notaris. Vouoaisi 6gnazing H^V^BlOSdOOeill Eenlq bijzonder veroorloofd middel. de ZUS I ER %.iuLIEFDE, i05, RueSt-Óominique, Parlj». GUlNEI.Aputcker-ChimUt, l. Pastage Saulnier, Parijs. Algemeen Depot CH. DELACRE Bruxelles, in »lh apoteken. Vlutichrlft franco. 1) E P O i Apotheek De Valckencer, Esplanadeplein, te Aalst. Wijnen en Likeuren te bekomen bij de Kinderen B U E K E IV' 8, 12, Korte ZóutstraatAalst. BERICHT. Te bekomen bij De Boe-De Coninck, Nieuwstraat, 30, Aalst Oostendsche oester 1' kw. 12 fr. per h. Zeelandsche extra 7 fr. per h. Zeelandsche - le 5 fr. per h. Door zijne goede waren en zijne voor- deelige prijzen, beveelt hij zich aan de gunst van eenieder. HUIS VAN VERTROUWEN. IN DEN GOEDEN KOOP BIJ Gust. Van Branteghem-Ihmdahl Lange Zóutstraat, 34, Aalst. Groote keus van jerseyhemden, coutil en flanellen hemden, lainen slaa lijven, vareusen mei bloemen eu zijde foulards. Op maat gemaakte manskleederen, zooals cosfumen, pardessus, broeken in velours in -alle kleuren,kat. enen broeken, coulil en blauwe lijnwaden vcstons, baai en deinilten slaapüjven. Alle soorten van kinderkostmnen, ver ders ODgentaakte elastieken nieuwighe den, velours in alle kleuren, flanelie, handdoeken, deinit enz. enz. Groote specialiteit van schoone kant n en gazen pelerinnen voor dainen en juf frouwen, ook stoffen pelerinnen, corsets, satijnen rokken, jakken, schoone lakeneu mantels. Prijzen buiten alle concurrentie. Oude Kovrmarkt, ANTWERPEN, 'IV L-UHI Bouwgronden gele- **w|»o ^n aan de Scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij het Hospitaal. Zich te bevragen bij den Notaris De Pauw, Keizerlijke Plaats, te Aal3t. Bouwgrond le koop, te Aalst, aan de Kapel der Meuleschetten, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H. Speeckaert, Korte Zóutstraat,of aan den heer Notaris Limpens, Vrijheidstraat en bij M. Van Nuffel, landmeter. Kerkstraat. Avoml,*#» 1)011 terrain industriel TC d'une contenance de 7500 metres carrés is cöté de l'usine de M. Lejeune, tenant A la Dendre et grande facilitédoraccordement au Chemin de fer. Conditions avantageuses pour le paie- ment. S'adresser A M. Henri De Clercq, vins et char bons en face la Poste, Alost. Huis te huren 8oïa1a«!-st' markt, laatst bewoond geweest door Karei Penneman, meesterschrijnwerker. Studie van den Notaris Breckpot, te Aalst. Te huren terstond, schoon Renieniershuis, te Aalst, Albert Liénartstraat, n° 13. Laatst bewoond ge weest door Mevrouw Auguste Lefebvre. Tp hllTPIl 8000011 Buitengoed, met AC li ui c tl serre> magazijn, kelder, enz Zoutstraatpoort, oud hof Uyttersprot. Zich te bevragen Nieuwstraat, 34. Stoven, Kachels, Jachtconfooren, Coffres-forts, IJzerenwaren en Alem, Van den Bergh-Jouret, AALST, Korte Zóutstraat, 43. hoofdraaiingen. duizelingen, gebrek aan eetlust, willen rloed zijn gauw genezen door de ijzer- en quinquinapillen van Ed. Vandergeten. apoth. te Luik. Depot Apotheek Callebaut, Botermerkt, Aalst. Een frank de tlooa van 100 Dillen. v er huis wagens W" J. EYLENB0SCH HOTEL-CAFÈ-RESTAURAKT Roode Hoed Chapeau Rouge a7. Vieux A fare hè au BU. ANVERS, (nabij O. L. V. Kerk) fprès laCathèdrale) Roosens-Vercauteren Middagmaal ie begin-Dinerai.aS fr et plus nen van 1.25 fr Beaf Beafstcack, Lapin. An- steack. Konijn. Paling. guille etc a desprix enz aan zeer gematigde trés modérés Etablisse prijzen. ment spécialement re- Iluis bijzonder ge- commando pour ban- scl.ikt voor huwelijks-j quet# de noces et autres en andere feesten. i j fêtes. Lange Zoulstiaat, iVr 42. Specialiteit van gebrande koffies e echte Moka d'Arabie, alsook conservon, qiscuiten m al wat denartikel van spece rijen betreft. Kunst-photographie 2>, Kerkstraat, J». KUNSTTEEKENAAR. Geteekende portretten in alle groot ten onverschijnbaar, gelijkenis ge waar borg. Photographic. Alle soorten van on- verschijnbare portretten te beginnen van 5 fr. 't dozijn. Geschilderde portretten in pastel, charbon, plantin, bromure. IJzerenweg-abonnementen gele verd den zelfden dag. Men begeeft zich op aanvraag ten huize. Oostendsche Vischhank van S. Sedeyn-De Backer, IN DEN GOEDEN KOOP Nieuwstraat, 3G. Aalst. Te bekomen van heden af alle soorten van Zeelandschen visch, alsook zalm, steur tarbot, grieten, tongen, kabeljauw, schel- visch, roobaardeii, pladijs, makrcelen, geernaart, geparkeerde mossels per kilo, kreeften, krabben, nieuwe Hollandsche haring in tonnekens van 12 stuks 2,50, Hollandsche melkersharing in tonnekens van 12 stuks 2,00, Hollandsche pekel haring per stuk 0,10, niiuwo Hollandsche landolium 0,60 den halve kilo. Zeelandsche oesters Is kwaliteit fr. 10.00 2" fr. 8,00 3e - fr. 6,00 4e - fr. 5,00 A Ilea vrij thuis besteld. Murché-an boia, T, Alcai, TISSAGE de toiles. Spécialité de sacs en lous genres. Toiles d'Emballages, Toiles A Houblons, A Oignons, a Grains, etc. etc BAches Imperméables. CAPARAV'ONS, FICELLES. Aalslersche Volksbank. Samenwerkende Genootschap. Gevestigd te AALST, Leopoldstraat, 25. Leent geld en escompteert wissels aan hare leden aan zeer gematigde voor waarden. Ontvangt ook gold in bewaring. KOO B» T uwe bouquets en bloemkorven voor trouwen en feesten in het nieuw ItLOEMEAMAGA/JJA Bijzondere keus van bloemen en p an ten voo het versieren van kapellen en kerken. Alles wordt volgons de goesting der koopers gemaakt. Bloemen, pluimen, pailletten en laatste nieuwigheden voor modisten. Prijzen buiten alle concurentie. LET WEL OP HET ADRES: .1. A.8chellinck-De Keyser AALST, Kerkstraat, 7, nabij de Groote Markt. PHOTOGRAPHIE A. PALATZKY, AALST, 16, Albert-Liénartstraat, 16. Beveelt zich aan voor alle slag van portretten, familiegroepen enz, kunstig afgewerkt. Week- en feestdagen, open van 9 uren voormiddag. Men begeeft zich ook ten huize op aanvraag. yan alle landen, zelfs de ment gewone, voor priesterlijke roe- pingen van arme kinderen. Kostbare godsdienstige gedenkenissen in ver- 'SoX, wisseling gegeven, plaunhet inUsh. WERK V*» d/ff BETHLEHEM Meetxen-Moresnet (Luik), ef aan Juffer Blanequaeit le Cortenbergh (Brabant). Louis Ruyssinck, xijn erkend, en mat roden, als het doelma tigste middel om allo maagaandoeningen te genezen, den eotlust terug te brengen en de spijsvertering te bevorderen. **jmK*X***X**K*****XXX*XXXXX legen noest, Asthma, Verkondheld H Lanborotlghetd.en alle Ziekten dor luehtplipuu, j De beste remedie aangeraden tegen al de bontkwalea. X gediplomeerde chirurgijus- TANDMEESTERS, te Brussel, Brabantstraat133, zijn te raadplegen: Te AALST, iederen dijnsdag, woens dag, vrijiiag en zaterdag Albert Liénart straat, 22. Te NINOVE iederen dinsdag voor middag, bij de weduwe Van Laer, tegen over 't Stadhuis. Koopman in Visch, enz. IVazarethstraal, 12, Aalst, heeft de eer aan het geacht publiek ken baar te maken dat er bij hem, zooals vroeger jaren, gestadig te bekomen zijn alle soorten van gras-, hof- en veldzaden, Dendermondseh en Engelsch graszaad, Waasklaverzaad, betteravenzaad, in- landsch ajuinzaad, alle soorten van bloemzaden, bijzonderlijk ook eerste klas van bloemkoolzaden; alles van de beste hoedanigheid. Alle zijne zaden zijn gewaarborgd zui ver en van de beste soort, en hij verkoopt alles aan den minst mogelijken prijs; hij beveelt zich in de gunst van het geacht publiek. voor influenza, brouchiet, keelpijn, kort- borstiglieid of asthma is er niets beter dan de Balsempillen van F- Callebaut 1,25 de doos. Aleemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt AALST. Voor maagpijn, voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverleering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van F. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen dépót in de apotheek F. Callebaut, Botermarkt, AALST: In de zelfde apotheek zijn te verkrijgen: Remedie voore tandpijn fr. 0,50. Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in 't hoofd fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen fr. 1,00. Pakken voor de kalvorziekta fr. 1,25. Pakken tegen tiet slecht boter geven der koeien fr. 1,25 Remedie tegen snot der kiekens enz. ungen oi i«*t« ■ut nKpl|n, Haofinur, Jlan«kra.n|.«B, ■toptlieltl. «ui «Bl.evcr«li'klon.ÈJ pnrfetnm ia hot blood- Do Bloodplllen van F. Vergauwen ujs een waro - -~ht pillen ti» Uns leien. de dooi. Dépét Apoihtsk F. F«ry< 160, Arupaclihian, llnuiêt.Tnntc - den tegen Ui rosteegeh OOI OIOOU- W T TOOT elke fusiUe. Het lijn oprecht pjlle» t«» ling leien. X—aaf rniÜU O I "J,WU den tegen Uiposteegeh vti Mconlunon. !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX$SXXXXX Te bekomen in Aalst bij de Apothekers: Callebaut, De Valckeneer, DeW aele, Renneboog, Van Caelenberg en Van Damme. Te Sottegem bij: V. Van der Scheuren en Vekeman-Dossche. hebben hunne groote vermaardheid te danken aan haren sterken bouw, hare snelheid, hare sierlijkheid. SPECIALE MACHIENEN VOOR FABRIKANTEN. W ACHT U VOO IA WAMAAK8EL8! Directie voor Belgié en algemeen magazijn Oude Kleerkoopersstraat, 51, Brussel. Eeöig Huis te Aalst: 7, Albert-Liénarstraat, 7. Horlogiemaksrij van vertrouwen -0-0 Horlogiemaker en Zilversmid, te Denderhautem, Vondelen. Groolc keus vnn allerhande soorten van goede Horlogifin met '2 jaren waarborg, /.ooals Regulateurs mei mu'iek en slag van alle lengte, P. ndulleu en Schouwgnrniluren, alle soorten van Wekkers met muziek eu andere. Buiten::ewuue keus van zeer schoone Kapellekens en ronde Huishorlogiën; op aanvraag worden de Hor- loglén te huize besteld. Alle soorteu van Zakborlogiên van de beste kwall- teil, Remontoirs en Cylinders teer dienslig voor de duivenlidhebbers en gewaarborgd, alsook Dameshor- logiën builen alle concureulie schoone keus van zil veren Juwcelen, zooals zilveren en nikelen Kettingen, Brochen, Kingen, Garnituurkens. Oorringen, Trouw ringen, goud op zilver Oorbellekens, enz. Gewaar borgd zilver. Men gelast zich met alle reparation van alle horlo- gién en van gouden en zilveren juweelen enz. mijne goede bediening hoop ik de gunst van te verwenen. gediplomeerde Chirurgijn- T A A I) AI LESTER, is zaterdaags te raadplegen bij Mr De Smet-Van Haver, drukker, Lange Zóutstraat, AALST, voor alle operatién in den mond zonder de miaste pijn, plombeeren van holle tanden, zuivering van zwarte tanden,enz. Specialist voor het maken van tanden en volledige gebitten aan alle prijzen en alle stelsels met gemak van betaling 10 jaren gewaarborgd. Herstelling en reparatiën van alle mis lukte mondstukken door andere tand meesters gemaakt. LET GOED OP HET ADRES. Op aanvraag begeeft men zich ten i huize. 11 STOOMVERWERLI SI AT JACOB88TRAAT, 13, BRUGGE. Hulphuis te AALST, Kerkstraat 13 AALST. BIJZONDERE VERWERIJ VAN ZIJDEN MET SPANTUIG. Verwen en kuischen in 't droog van alle stoffen voorwerpen,zooals: klecderen van damen, heeren en kinders, gordijnen, tafel kleederen, tapijten, en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van nedde- dekens, Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. De zwarte stoffen voor rouw worden in 24 uren geleverd ACHILLES EEMAN, AALST. (HUIS GESTICHT IN 1876). Prijs volgens samenstel vraagt prijs-courant) Ai' onze vervaardigde kunstvetten bevatten i. I>e stikstol onder vorm van nitraat en ammoniak', 2. Hei. phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3. I>e potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 frank de 100 kilogr. volgens inhoud. Aitraat van Soda en andere Grondetoflen aan den prijs van den dag. Zuivere blauwe aluïu. Middel tegen de aard appel plaag en 't zwart der granen. Vergrui/er» VERMOREL aan laagsu? ju ijz n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 4