ZAAILANDEN LUSTHOF GUSTAVE BUYLE LAUD LAUD L AU L GOE DEREN HUISMEUBELS Italië. Sneeuwstormen. Uit alle deelen van Italic wordt slecht weêr, sneeuwstor men, overstroomiDgen en tempeesten op zee gemeld. Te Pisa is de Arno buiten hare oevers getreden. Te Venetië is de San Marco- plaats overstroomd. Te Napels staat de zee zoo hol, dat geen enkel schip iu of uit de golf kan. Te Palermo zijn de kaaien der haven weggerukt. Te Livoruo, Pavia, Forli, Florencië, woeden sedert drie dagen hevige sneeuw stormen. Te Mirandole is een trein in de sneeuw blijven steken. Oostenrijk. Eene vreeselijlie ramp. Dicht bij de stad Ilok (Oostenrijk Hongarië), heeft eene vreeselijkc ramp plaats gehad. Eene rijke pachter der omstreken had zijnen zoon uitgehuwelijkt de gauscbe bruiloftstoet, die allbn zeer lustig waren, had plaats genomen in acht sleden om zich naar eene Daburige gemeente te be geven. De koetsiers waren dronken. Aan eenen draai van deo weggeko meD, daar waar zij langs den eenen kant eene hooge glooiing, en langs den ande ren kant den Donau hadden, gaf de man die de eerste slede voerde aan zijn voer tuig eene verkeerde beweging. Door de hevigheid van den schok, werd de eerste slede in den stroom geslingerd van eene hoogte van 4 meters. De drie andere sleden die onmiJdelijk volgden kwamen eveneens in den Donau terecht. Al de personen dio er zich in bevon den, ten getalle van 16. kwamed om in de golven. Onder de slachtoffers bevinden zich ook jonggehuwden. Tot nu toe is nog geen enkel lijk terug gevonden. Zweden en Noorwegen. Dreigende hongersnood. Naar uit de Noordelijke streken van Zweden ge meld wordt, is de toestand der bevolking aldaar hoogst ongunstig. Ingevolge de buitengewone koude in den afgeloopen zomer, is de oogst geheel mislukt en de prijzen der levensmiddelen zijn buitengewoon boog. Te Stockholm worden uitgebreide maat regelen genomen om het dreigende ge vaar voor hongersnood af te weren. Portugal. De Eest. In de week, eindigende op 11 december, beeft men groote verande ring in het optreden der pest waargeno men. Op 3, 4, 6, 7 en 8 december kwam er geen enkel nieuw geval of geen enkel sterfgeval voor, daarentegen waren er op 5 december vier sterfgevallen en don 9 een Dieuw ziekte geval. Dokter Gomes de Silva, die met het aanbreken van 't koude seizoen het afne men der ziekte voorzag, schijnt dus gelijk te zullen balen. De andere geneesheeren, waren van eene tegenovergestelde mee- ning. Intusschen worden uitgebreide gezond- heidswerken uitgevoerd, en is de alge- meene toestand zeer voldoende. Congo. Onte missies. De eerw. heer Van Genecbten, missionnarie der Abdij van Postel, te ToDgerloo, Sl Norbertus, Ibem- bo, beeft in 't begin dezer maand aan zyne familie gemeld, dat HH. HH Mars Heylen en Deckers hem hebben benoemd tot overste der Norbertijnermissie in Congo. De zusters, die iD augusti vertrokken uit Beigié naar Ibembo, voodoo bij hare aankomst hare woning gereed. 't Is een voorloopig gebouw, in leem opgetrokken, maar sterker dan bet huis van Ibembo. Zoodra wij eenen broeder-mission- naris hebben, die den metsersstiel kent, schrijft de iererige missionnaris, zullon wij ook, als het God belieft, buizen iü steen maken. Op 8 september vierde de missie plech tig den eersten verjaardag barer stichting met eene groote en schoone processie. Het H Sacrament werd gedragen door den eerw. heer Van Hoof, onder een prachtig baldakijn, omringd door 8 koor knapen, waarvan twee keersen droegen en wierook brandden. Het beeld der H. Maagd werd gedragen door vier zwarten op eeno berrie, waarop gcwoonlyk de dooden gelegd worden. Honderd en vier kinderen, meisjes en jongens, gingen voorop den Rozenkrans biddend en lofzangen zingend. Vandaag, 10 september, woonden vijf blanken de mis bij. Ons buis ligt 35 me ters boven de watervlakte der Rubi. Een ODzer kinderen heeft twee venij nige serpenten gedood vaD 1 m. 75 lengte. Men zou, na door de dieren gebeten te zijn, geen tien stappen meer kuunen doeo zonder dood te vallen. Zoo geweldig is het vergif dezer kruipdieren. Wij gaan nooit uit zonder stok, om de serpenten te dooden. Het vleesch der gedooda dieren werd opgeëten. In do laatste veertien dagen hob ik vijf pekzwarte zwaluwen gezien, k.. De brief bevat niets over den aanval, waarvan de Norbertijuscbe missie het voorwerp zou zijn geweest van wege de iabooiliugcü. ZEEVISCBHANDEL HArys-De Paepe Prijzen voor 21, 22 en f3 Dec. Zalm de kilogr. fr. 0,00 tot 0,00 Tarbot fr. 2,00 Tarbottins fr. 1,50 tot 3,00 Heilbot fr. 1,75 Kabeljauw fr. 0,90 Tongen (koppel) fr. 1,00 tot 3,00 Groote Pladijs (stuk) van Ir. 0,70 tot 1.50 0pieten 0,50 tot 1,50 Rog fr. 0.75 tot 3,00 Schelvisch fr. 1,00 tot 1,50 Kreeften fr. 2,00 tot 4,00 1 vaatje nieuwe Hollandsche Ha ring 12 stuks fr. 3,00 Hollandsche Melkersharing 't stuk 0,30 1 vaatje zuivere Melkers 6 stuks 2.00 Hollandsche haring 0,10 Nieu wtSchotsche Haring 't stuk 0,1c De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal oprnbaarlijk verkoopen Een schoon Huis, te Aalst, in de Kapel- lestraar, geteekeud Nr 13. sectie A, num mer 467, met eene grootte van 1 a. 10 c. Bewoond door dane weduwe Florent Van Nuffel en kinderen. Ingesteld fr. 9750. DERDE ZITDAG: Donderdag 28 December 1899, om 3 uren namiddag, ten koffiehuize Café Suisse, te Aalst. Groote Markt, bg den heer Gowie-De Mette. OPENBARE VERKOOPING van te ERPE en AYGEM. De N"taris SCHELFHOUT, le Ooidegi-ni, ral ten verzoeke van wien hel behoort, met gewin van 1/2 h. instelpenning, openbaarliji te koop aanbieden. Gemeente Erpe Koop een. tene partij Land. gelegen op den Hoorcnbuts, gekend bij kadaster sectie A, nummer 506a, groot 10 aren, 80 centiaren, palend* oost Cas. Ue Ny$ Rasscharrt, zuid Jan-lsidour Bloudeel, west denzellden en noord de baan. Koop twee. Eene partij Land, gelegen op den Mirenbuts, gekend bij kadaster steile Anummer 50S. groot 22 aren, 80 enduren, palend» oust Jan Vu hoeven-DeThaeys, zuid Joannri Claus-De Gevter, ret de kinderen Van imp* en noord de baan. Knap dry. Eeu» partij Bouwgrond, gelegen rechtover De Sterra, heek der Itosschestiaat en des Gsotschen Steenwegs, gekend bij kada-ter sectie A, nummer 677, groot 50 aren, 40 centiaren, palende oost deo Arm-, >uid den voetweg en daarover ver scheidenen, »«si de B"i*ehe«tr»t en noord Guatave Par»w yck-Rasscliaert. Gemeente Aygem. Koop vier. Een in rceel Land. gelegen op den Vaeiinck, gekend by kadaster srel'e A nummer (3(9. groot 15 men, 8t) centiaren, palend* noord oost de weduwe Karei Jan M. ui Van Lmdersele, zuid oost Pians Schouppe-De Jaeger, luid-wt-st Geruianus Vau Bever en de weduw* en kinderen Hendrik Van Bever-De Ryck. ZITDAGEN Instel, Miandag 8 T ,nrn Verblijf, Maandax 15 Janu*rl 10OO, ltena om 2 uren namiddag, ter herberg In dc vyf u ten, bij den heer De Smet, te Erpe, Ocnticheu leeuweg. OPENBARE VERKOOPING van te Moorsel en Herdersem. De Notaris SCHELFHOUT, le Oordrgrm, zal ten veizoeke van wien brt behoort, mpt gewin van 1/2 t. h. palmslag, oprnbaarlijk te kuop aanbieden Gemeente Moorsel. Koop een. Eene partij Land, gelegen op den Tinnanhoek, bij kadaster gekend sectie A, nummer H5a, groot 16 aren. 30 centiaren, palende noord west de Binuenhoekstraal, noord-oost Pieter-Josrph Cooreman-Arya en Pieier Arvs Heiremans, zuid-oost Caonel Cooreman-Van Assche en zuid-west de weduwe en kindereu Frans De Wolf-Van der Linden. Gemeente Herdersem. loop twee. bene purlij Land, gelegen aan den Braedenweg, hij kadaster gekend, sectie B, nummer 907a, groot 61 aren, 70 centiaren, palende noord oost Pieier Redant-Oe Lao.itsheer, tmd oost de kin deren Victor Van Rr.y-D H-i.ck, zuid-wrst de kin deren Dnmien Hofmau-Kielbaey en P. trus-Josepb De M yst-De Vos en noord-west M. Pieter-Marie- Edmoud Breckpot. Verdeeld io twee deelen. ZITDAGEN Instel. Dinsdag 9 Tanuari 1Qnn Verblyf, Diüsdag 16 Januan iyuü' telkens om 2 uren namiddag, ter herberg In den gouden Leeuw, «bij Vermoesen, t« Herdersem. OPENBARE VERKOOPING van 119 koopen schoone kanada BOOMED te Denderleeuw, Deurwaarder W. Van Muylem, to Aalst, zal overgaan onder bevoegd ambt op Dijnsdag 26 December 1899, 2 Kerstdag, ten 8 uren zeer stipt voor middag, te Denderleeuw, Huissegem, Zandeken, tot de openbare verkooping van 119 koopen schoono Kanadaboomen, ten verzoeke van Jen eigenaar M. Frans Moufils, te Aalst. Te vergaderen in het Sashuis, te Huis segem, ODgeld comptant, verders langen tijd van betaling mits borg. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde HOFSTEDE te MEIRE, Oostdorp. De Notaris DE GHEEST te Aalst, zal met gewin van palmslag en grlageli. in hi t openbaar verkoopen: Gemeente Meire. Eene behuisde en bebouwde Hofstede, Kezende eene berber-', gestaan en ge egen te Meire, gehucht Oostdorp, gekadastreerd wijk C, nummers 668e en 8ti«r, mrt eene grootte vau 12 aren, 50 centiaren, palende ten ooste aan Desire Van dm Steen, ten zuidi aan Franci-cus Coppers, ten woste aan Ludo- vicus l'e Cootnao en tenaan den Vnctweg. Bewoond eugrbiuikt door den veikooper Joseph Provoost ZITDAGEN mooi Donderd.il 14 Dacember 1899 Verbluf, Donderdag 28 ten 2 uren namiddag, te-te verk iopen he»bcrg, bij dan bacr Joseph Provoost, la Meire, Oostdorp, OPENBARE VERKOOPING van goede gelegen te Aalst-St. Job en N ieuwer kerken De Notaris Gheest, te Aalst, zal met gewin van palmslagen gelagen, iu het openbaar verkocpen, de volgend» goederen te weten Aalst-St. Job. Een perceel Land, op den Iloeskauter, aan den Groenenweg, gekadastreerd wijk B nummer 131, met eene grootte van 19 aren. 60 centiaren; palende ten ooste aan den heer I)* Wolf van der N-.ot, ten zuide aan dan beer Jelie, ten wrst* aan de rven Verhuist en ten noorde aan den heer Judocus Duwez. Gebruiker de heer Judocus lluwez. Nieuw erker ken Een perceel Land, op het Driesveld. gekadastreerd wijlt B, nummers 235 en 256, niet eene grootte van 54 aren, 20 centiaren, Dalende ten ooste aan den h.-er Philemon Erckhaut De Troch.tm ruide im-t den mede- gaanden voi-tweg aan verscheideeeo. ten weste aan den heer Janssens-De b'chryver, ten noorde aan dm heer Eeckhaut-De Troch en den heer Petrus Van de Velde. Gebruikers Camille De Cunsel, Franriscus De Moor en Leo Tas. Verdeeld in ooslhelfl en nesthelft. ZITDAGEN: Instel, Vrijdag 15 nprflmber Verblijf, Vrijdag 22 üec«mDer ten 4 uren namiddag, ter herberg genaamd De Vlaamsche Leruw, bij den beer Petrus Duwez-Vau Mol, ta Aalst, op S-Job OPENBARE VERKOOPING van een perceel MEERSCH TE MEIRE De Notaris Eeman, te Erpe, zal met de tusschenkomst van zijnen ambtgenoot Meester Van der Avoort, Notaris te Antwerpen, in uitvoering van een vonnis der Recntbank van eersten aaoleg van zelfde Stad en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in het openbaar verkoopen Etnige Koop. Een perceel Meersch, gelegen te Meire, aan de Molenbeek, genaamd - Calsander- meersch, ten kadaster bekend wijk B nummer 246, groot aldaar 18 aren, 20 centiaren, palende ten ooste Benolt De Graere, ten zuide Karei De Punt als ge bruiker, ten weste De Graevo en ten noorde de beek. Boomprijs fr. 100. Onmiddelijke ingebruiktreding. Enkele Zit'lag Zaterdag 30 December 1899, om 2 uren nanoen, te Aalst, in het Vre degerecht. De kooper zal alle veilingsonkosten 11 t. h. voor zijnen koopprijs moeten betalen. OPENBARE VERKOOPING van twee goede pei ceelen XE WIEZE. De Notaris EEMAN, ie Erpe, zal nvmens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in bet openbaar verkoopen Eersie koop. De helft noordwaarts of 27 aren, 33 centiaren Land, eener partij g- legen te Wieze. genaamd den Hm-l. bekend bij kadaster wiik B. nummers 348 en 540. palende oost de erven Hen dricks. zuid de ei ven De Bom. »esi Van Dricssche en nuorJ de t rven Caudruu. Tweede koop. r.en perceel Land. gelegen te Wieze. U nlv. straat. bek-nd bij kadaster wijk A, nummer 016a, groot aid -r 25 aren, 20 centiaren en volgens titel 25 aren, 75 centiaren, palende o< st Ferdinand De Gheest, zuid de straat, westen noord Benolt De Wolf. Beide partijen land z|jn gebruikt zonder termijn door M. Iliau», te Wieze. ZITDAGEN: Instel, Vrijdag 15 Verblijf' Vrijdag 22 Deccmber i899- telkens om 3 uren van den avond, ter herberg ge houden door M. Petrus Moortgat, te Moor-el, Ste- pb'aiiuskapel. Door 't ambt van den Notaris Eeman, te Erpe. OPENBARE VERPACHTING der onroerende toebehoorendé aan het Arm- en Kerkbestuur van Wanzele, en gel- gen binnen de gemeenten Wanzele, Smetlede, Cherscamp, Lede en Schellebelle. Op Donderdag 21 December 1899, om 9 uren stipt voormiddag, ter herberg In do Afspanning, gehouden door de kinderen Erniel Blondeel, te Wanzele, Dorp. De verpachting zal aanvang nemen met de goederen toebehooiende aan het voorzegde Armbestuur. OPENBARE VERKOOPING run eene groote hoeveelheid Hooi, Strooi, Mest, ingeoogste Vruchten, Loof te velde, Aardappels, Beeten, gezaagd Perd, Brandhout, enz. le MEIRE, vijk Beek. De Notaris LI.MPENS, te Aalst, zal op Donderdag 21 December 1899, om 1 ure stipt nanoen, ter hofstede van wijltu den heer Dominicus Cooman, tc Meire, wijk Beek, open baarlijk verkoopen Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, mest, ongedorschen rogge en masteluin, 4000 kilogrammen aardappels, 5000 kilo grammen beeten, gezaagd berd, brand hout, mest en aal en meer andere voor werpen. Verders op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits door iederen kooper te Steil' n eene goe le en gekende borg. De koopen onderdo vijf franken moe ten comptant betaald worden. OPENBARE VERKOOPING van en 3 Werkmanswoningen XE AAL8X. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal openbaar verkoopen 1° Lust- en Groenselhof, te Aalst, groot 9 a. 10 c., bij kadaster sectie A, n. 178a. komende met eenen uitweg in de Vrijheid straat. Op te leggen boomprijs 100 fr. 2° Twee aaneenbangende Werkmans huizen, te Aalst, Lange Ridderstraat, n' 13 en 15, bij kadaster sectie A, d. 171 en 172, samen groot 1 a. 60 c, Verhuurd aan 2 fr. en 2,25 fr. per week. 3° Huisje, te Aalst, Achterstraat, nr 2^ bij kadaster sectie A, n. 809, groot 20 c. Verhuurd aan 2 fr. per week. ZITDAGEN Instel, 30 December 1899, Verblijf. 6 Januari 1900, telkens eenen Zaterdag, om 2 uren na middag, ter herberg A la Métropole, - te Aalst, Statiestraat, bij M. Verwayen. Kantoor van den Notaris De Windt, te Aalst. Bovengenoemde Notaris DE WINDT, zal open baarlijk verkoopen, in het Ge meentehuis, te Ottergem, den Yrijdag 29 December 1899, om 2 uren nanoen, een goede partij Meersch, gelegen te Ottergem, eenige sectie n. 393, groot 53 a. 40 c. Op te leggen boomprijs 650 fr. Studie van den Notaris Van Ouden- hove, te Denderhautem. Om uil onverdeeldheid te geraken. OPENBARE VERKOOPING van ea Voorraad, Landbouwersalem, BEE8XIALEIV, ingeoogste Vruchten, Hooi, Strooi, Aardappels, Beeten en gezaagd Hout te DENDERHAUTEM, Leebeke. D-- Notaris VAN OUDENHOVE. verblijvende te Drmterbaut- ui, zal op verzoek en ter hoeve van den heer Frederik De Leenheer en medeeinemars, ie Driiderhauieni, wijk Leebeke, op WOENSDAG 17 DECrMUKR 18 dl, om 8 uren slipt vuornjidda|, in 't openbaar vn koopen A. Alle de nuishouJelijke mobilaire voorwerpen aldaar vooihanden, als: tafels, stoelen, kassen, com- muilen, koperen, gleiaen. ijzeren en aarden keuken- geritven, stoof met'.oebrhoorten, hangende uurwerk, wekker, lubben-, teelen, botervaten machien, melk kuren. boterwieg, Vleesch-eu andere kuipen, bak- moelie. lantaren eu quinquets, spiegels, hakers en emmers, ijzeren potten eu marmieten, koperen moo- ren en t.' CD potten, beelden onder bokalen eu ander*, st-iren en gordijnen, bascule met gewichten, in eeD woord al den huisraad aldaar te bevinden. B. Al het groot eu klein landbouwalem, als raapmolen, aalpomp, botermachiei, slijpsteeu, krui wagens, aalkuip en stuk. ploeg, eggen, 2 karren, een berdwagen voor «en paard met dijsel, vlegels, «chup- pen. rieken, braken, reeken, g, (Telt, pikken an zeisen, reepen en ladders, gezaagde houten voor karre en kruiwagentreemen, wanmolen met ziften, dorsch- en eu draagkleederen, zaadkleed, ledige linnen zakken, manden, lange ladderen alle paaidenharnassureu en gerieven. C. Ged ir'chen en ongedorschen graan en vruch ten, zooals JOUO kilos schakeloen en andere granen, 1 htclaar ongedorschen tarwe, 5J areu oogedorschen rogge, 30 areu ongrdor.-eheu masteluin. veel ho-'i en strooi, klaver- en beetenzaad, ÏO.OOO kilogrammen patalten, 12.000 kilos beeten. veel mest, aal en hout waren en alles in koopen verdeeld t'elks gerief. Beestialen. als 1 vierjarig raemepaard, 1 bekalfde koe, ecu* vaars aan de bate onlangs ge kalfd, 3 bekalf.le vaarzen, 1 es (twee jaarj, een dito jjailin-), 1 mijtten 2 vette varkens, 77 hoenders, hanen, 3 eenden en eenen goedeu boterhond. N. B. Da beastialcn en het groot akkeralem, zullen op klokslag van 1 ure nanoen verkocht worden. Da verkooping geschiedt onder de gewone voor waarden en met tijd van betaling, doch enkelijk voor dc koopers welke het gewoon oi.geld voldoen en gaede borg »t<-llen. De koopan tot 10 fr. moeten comptant voldaan worden. A vendre ou a louer un beau et grand magasin A houblon arec matériel situé au centre de la ville. S'adrei- ser au bureau du journal. 17 Meersch te huren, achter de stokerij, voorheen van den heer Van \ssche, groot zes dagwanden. Zich te bevragen bij den heer Alphonse Van Nuffel, landmeter te Aalst, Kerkstraat. Te huren <;™sch°on huis, gestaan iu de Veld straat, N' 2, bewoond door M* W* Cor- nand. Zich te bevragen bij P. De Coninck- Peirreboom, Nr 8, Korte Zout.straat. TE KOOP. Een schoon, groot «n gerieflijk HUIS met grooten Hof. gestaan te Aalst, Vooruitgangstraat, n° 13zelfde huis heeft eenen uitgang met groote poort in de Handel8traat. Bewoond door madame weduwe De Meeter. Voor de conditiën zich te wenden bij den Notaris De Windt, te Aalst. TV koon Een velo in goeden r siaat, by J. Van der Biest, Nieuwstraat. Aalst. T® koop eene zuig- en VFcc-asic. stcekpoinp zoo goed alg nieuw, cylinder en luchtbal in geel koper. Zich te bevragen bij Hipp. Brantegem, loodgieter, Molenstraat, Aalst. Uit der hand te koop bij Leo De Nul, meesterschrijnwerker en trapmaker, Nieuwstraatpoort, Aalst, 4000 canada en wilgen plantsoenen, als mede eene menigte fruitboomen, spaanssh- houten en linden platsoenen. Uit der hand te koop. Een sterk en nieuw gebouwd Woonhuis met afhangen en 4 aren, 53 centiaren Grond, te Denderhautem, Eigrnstraat. Laatst bewoond door Dom. Temmerman. Zich te wenden ten kantore van den Notaris Van Oudenhove, ts Dendsr- hautem. Ta koOD eene S1^04® hoeveelheid r zeer schoone kanadapoo- ten, staande nevens 't fabriek der heeren Borreman en C'«, Tragel. Zich te bevra gen bij den heer De Coen-Moyersoen, Lange Zöutstraat, Aalst. Ta» L oon Schoone Kanadaplantsoe- 1C KUUF« nen, bij M. L. De Coen- Burny, Nieuwstraat, 49, Aalst. Tg koOD Eencaleche vooreenen F* twee paarden, een om nibus van zes plaatsen, een tilbury, een docar en een charette anglaise, bij A. Winnepenninckx-Spanoghe, Veldstraat, 8, Aalst, rijtuigmaker en schilder. Tp knnn Aan voordeeligen prijs, ™"uP*meer dan 200allerschoon ste canada plantsoenen, gestaan nabij de statie Erpe-Meire. Zich te bevragen by Leonard Stalpaert, zaakwaarnemer te Aalst of bij Cyriel Piron-Stalpaert, te Erpe, Dorp. VPnrlpp hon terrain industrial m. VC1IUIC d,une contenance de 7500 metres carrés A cóté de l'usine de M. Lej'eune, tenant h la Dendre et grande facilitéderaccordementau Chemin de fer. Conditions avantageuses pourle paie- ment. S'adresser A M. Henri De Clercq, vins et charbons en face la Poste, Alost. Uitverkoop al'erl1? f'00"6 I sparren, palrnboomen Buis), spaanschhoui (Taxus), treurboo- men, sn-raa-planten eu fruitb 'oni n, ter planterij Mertens, te Aalst-Schaarbeek. Studie van den Notaris Eeman, te Erpe. Te koop uit der hand 12 koopen Bouwgronden, te Aalst-Mijl- beek,Moorselsche Baan en nieuwe straat, leidende van deze laatste naar de Groen straat, hofstede van M. Henri Van de Meerssche Voor de voorwaarden en de prijzen begeven men zich ter stutie vam bovengenoemden Notaris Eeman Studie van den Notaris De Pauw, te Aalst. Uit der hand te koop 18 loten schoone Bouwgronden, gelegen te Aalst, in de Binnenstraat. Zich te be vragen bij zelfden Notaris. Tp koon Bouwgronden gele- F gen aan du Scherrestraat en Ouden Dendermonschen Steenweg, nabij het Hospitaal. Zich te bevragen bij den Notaris De Pauw, Keizerlijke Plaats le Aalst. Tp k onn Goeden en ouden Geuzen- '"F* Lambic aan 0,25 fr, de liter, bij P. Verloes-Van Gindirachter, brouwer, Assche, (Brabant). Bouwgrond te koop, te Aalst, aan de Kapel der Meuleschetten, verdeeld in 20 loten. Zich te bevragen aan den eigenaar, den heer H. Speeckaert, Korte Zöutstraat,of aan dun heer Notaris Limpbns, Vrijheidstraat en bij M. Van Nuffel, landmeter. Kerkstraat. In den dikke eik van Wieze Meubels, Stoelen, Spiegels, Matrassen. Boomkweekerij Jan Limpens-Caudron, Meubelmaker en Boomkweeker, Brusselscheslraat (Pontstraat), N° 38. AALST, laat aan het geëerd publiek weten, dat er bij hem gestadig te bekomen zijn alle soorten van meubels in alle stijlen en in alle soorten van hout, gepolierd, gesi- reerd en vernist; draai- en snijwerken, galeries, baguetten voor caders, matras sen in wol, crain vegital en zeegras, pluimen kussens, spiegels in alle soorten en grootten,alle soorten van stoelen, zoo als kurk- bureau- herberg- salon- keuken en kinders'oelen, alsook houten blokken, blokleeren, galochen, pantoefels en espa- drilleD, enz. in 't groot en in 'i klein. Ter zijner Boomkweekerij 3000 kanada, 700 olmen, 300 wilgen, 300 Amerikaansche eiken, 200accasia, 100 bueken en 25 platanen plantsoenen, alsouk 35000 elzen planten van een tot twee meter hoog, en buitengewoon kloek van stam, kastanie en 2000 doorn voor hagen, enz. Gematige prijzen en goede bediening. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. Kunst-photographie ïi, Kerkstraat, KUNSTTEEKENAAR. Geteekende portretten in alle groot ten onverschijnbaar, gelijkenis go waar borg. Photographie. Alle soorten van on- verschijnbare portretten te beginnen van 5 fr. 't dozijn. Geschilderde portretten in pastel, charbon, plantin, bromure. IJ zerenweg-abonnementen gelo erd dun zelfden dag. Men begeeft zich op aanvraag ten huize.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 3