De koude. Een en ander. Hondsdolheid of razernij Nieuwerkerken.^tbfio1,': f Overlijden. Leening van Fr 1,649,000,00 Almanack Hackette Lebègue, Benedictus' Kalender Allerhande Nieuws. Dezer laatste dagen heeft het fel ge winterd en wel zoo erg dat wij een tijd stip van koude doorstaan hebben dat onder alle opzichten mag buitengewoon geheeten worden. Men zou het niet zeg gen, en nogtans is het zoo. Om ervan verzekerd te zijn is bet enkel noodig inlichtingen aan het weerkundig gesticht te vragen. Zoo toekende Zaterdag 16 December de warmtemeter te Brussel 15 graden onder zero of 15 en de laagste graad van den nacht was aldaar tot 15°7 ge daald. Te Luik bestatigde men 13°4, te Spa 13*5, te Oostende 10° te Veurne 11°. Ter loops gezegd is hot opmerkens waardig dat hoe meer men naar de zee gaat hoe weiniger de warmte verminderd was, en dat de koude toeneemt naar ge lang men het land binne.udringt. Zoo is het ook met de hitte, hetgeen men in weinige woorden uitdrukt met te zeggen dat de zee de eigenschap heeft de veranderingen in de luchtgesteltenis te verminderen. In Duitschland teekende men alzoo op zelfden Zaterdag 19°5, terwijl te Nice de warmte tot 4° bleef en te Biarritz tot -f- 11°, dus bijna zomer. Vier jaren is het geleden dat men te Brussel nog zulke koude onderstaan heeft want in 1895 teekende men 18° aan. De winter van 1894-1895 was buiten gewoon streng, alhoewel hij laat begon nen was. lu Januari 1895 daalde de warmtemeter, beter nu koudemeter ge noemd tot 27° 1, terwijl in Februari men te Stavelot 29°8 graden telde. Dat is byna do temperatuur van den Noordpool gedurende het overgangstyd- stip van den zomer naar den winter. Iu de maand Maart was de koude nog altijd 24 graden onder nul I Ook was de noordzee toegevrozen tot op vijf kilometers afstand van de kust door bet afdrijven van de ijsbanken uit de Schelde voortgekomen. De Schelde zelf lag toe evenals in 1891, in welk jaar de schippers gedurende 44 dagen niet varen konden en om wat te verdienen in de ijsbergen der Schelde wegen kapte om de bewonderaars van vreemde zaken toe te laten ze droogvoets over te wandelen. In dat jaar ook werd de scheepsvaart onderbroken gedurende het langste tijd stip gekend sedert het begin der eeuw. De winter van 1890-91 is ook de nood- lottigste geweest die wij kennen onder oogpunt der dagen van gevries. Den 5 November had men reeds 11°2 en den 30 December 16°2, terwyl de laagste graad, 30 onder nul bestatigd werd in de provincie Luxemburg. In Januari 1891 daalde de warmte meter tot 21° en 24 graden. Dus weinig meer dan de koude die sedert eenige dagen heerscht. Ziehier nog eenige waarnemingen van koude dagen 16°4in December 1871 16°G in Februari 1855 16°8in Januari 1861 16°9 in December en 18°8 in Januari 1838. Een laatste woord Een Italiaansch geleerde heeft opgemerkt dat de warmte- lijn verkregen door de teekening der gedane opmerkingen goed overeenkomt met diegene van den winter 1890 91 die door zijne hevigheid zal beroemd blijven en besluit byna daaruit dat eene herha ling van deze dien winter ons voor de deur staal. Hopen wij dat de eerstkomende gebeur tenissen zijne gevoelens zullen loochen- straffen N. In de kaart der geuzen. Onze geachte lezers kennen reeds de verklaring van Het Recht» van Leeuw ken Plaucquaert. In naam der Daensisterij schreef hij - Wij weten wel dat wij in de meeste arrondissementen niet de minste kans hebben niettemin zullen wij er candi- daten stellen onze mannen zullen Diet gekozen worden maar dank aan de stem men die wij aldus aan de catholiekeD onttrekken, zullen de catholieken in vele streken zetels verliezen en zullen er libe ralen in hunne plaats gekozen worden. - Dit zijn wel de eigenlijke woorden niet door 't Leeuwken geschreven maar 't is dan toch onbetwistbaar de uitdrukking zijner gedachten. Nu dat de liberalen aan die verklaring toejuichen, zal men begrypen. Alle hulp wordt gretig aanveerd om huune eeuwige vijandin, de Kerk Christi, pogen te verdelgen. Rteds des maandags 's morgends vol gende op den dag dat de verklaring in Het Hecht verscheen, kondigde La Flanel/ e libérale - de vertaling ervan af. La Flandre libérale is een der hevigste geuzen organen des lands en wordt opge steld door de dweepzuchtigste godsdienst haters die cr op de wereld te vinden zijn. De Gentsche godsdiensthaters konden dan ook hunne vreugde niet verbergen en jubileerende riepen zij uit. Priester Datns, Pie Daens, Planc- quatrt enz., dat zijn de mannen die mo gen er zijn Zij beloven ons van meè te werken tot den val der catholieken eu de zegepraal der liberalen.... Eu dan durven de groene helden, die handlangers der geuzen, zich nog als calholiekeu vooistellen. Achteruit schijnheilige volksfoppers 2 I Levensduur der vrouwen. Een Duitscbe geleerde komt te bewijzen dat, ten minste in Europa, de vrouwen lauger leven dan de mannen. In Berlijn, onder andere, vindt men na 50 jaar op 1000 geboren, slechts nog 443 mannen in leven, terwyl meer dau 500 vrouwen dien ouderdom bereiken. 426 vrouwen op 1000 leven tot hun 60 jaar, 296 tot buu 70jaar, 227 tot huu 80 jaar en 13 tot hun 90 jaar. Voor de manneu is do levensduur vrij wat korter. Op 1000 zijn er maar 63 die de(80 jaar bereiken en slechts 7 die 90 jaar worden. De hondsdolheid heerscht op 't oogenblik verschrikkelijk in België en in Frankrijk en vele onheilen vallen er te betreuren. Geen dag gaat bijna voorbij of de dag bladen vooral van Antwerpen en Brussel spreken over gevallen van menschen en beesten die door razige honden zijn ge beten geworden. Het getal honden is in ons land groote- lijks geklommen overal loopen zij talryk in de straten, zonder muilband. 't Getal gevallen van razernij is ook geklommen in evenrigheid vau dit der rondloop<jnde of zwervende honden, die bij dag en bij nacht deu openbare weg om zoo te zeggen soms onveilig maken. Ouzes dunkens dienen er hier tegen maatregels genomen te worden, indien men de verspreiding der razernij wil te keer gaan. Men passé de bestaande reglementen streng toe WAar begint de 2^® eeuw f - Na eerst over het wanneer begint zij voor de zooveelste maal, een praatje te hebben gehouden en dit te hebben beaut- woord met 1 Januari 1901, werpt eeu meéwerker in do N. H. Ct eene andere vraag op Wehke aardbewouers stappeu het eerst die nieuwe eeuw binnen Aangenomen dat de 20e opuw begint juist te middernacht vau 31 December 1900 maar op welken meridiaan, dien van Londen, Parijs, Romo of Jerusalem Camille Flammariou zegt er dit vau, eu hij heeft ongetwijfeld gelijk Er is niets aan te doen dat de Duit- schers eerder in de 20* zullen zijn dan de Franschen, en de Russen alweer eerder dan de Duitschers. Men heeft na te gaan waar de dag van naam verandert, en dat geschiedt niet precies op den 180 meridiaan, van Green wich afgerekend, maar langs eene kromme lijn, die van de Behringstraat ten oosten van Japan en tusschen de Filippijnen en Caroliuen doorloopt om dan tusschen Nieuw-Caledonië en Eidzje door te gaan en Nieuw-Zeeland westwaarts te laten liggen. Het bewoonde land dat het dichtst bij die lijn en ten westen daarvan ligt, zal dus 't eerst de lieuwe eeuw kunnen be groeten. Naar 't schijnt zullen de inwo ners van de Chathameilanden, ten oosten van Nieuw Zeeland, dat voorrecht genie ten, zij zijn ons ten uaasteubij twaalf uren vooruit. Men misgunne het hun niet, want het zal de laatste eeuw zijn die deze inboor lingen beloven. Rond 1830 wareu er nog 1500. Vijf jaren later brachten hunne buren, de Maori's van Nieuw Zeeland, hun eeu bezoek; dezen voudeu hen ge- zond en wel gedaan en ateD hen op. In 1870 waren er nog maar 200 Chatam- eilaoders over, misschien zijn er nog een 50. Het is, in 't klein, de oude en nieuwe geschiedenis van 't menschelijk geslacht. teering plaats gehad tusschen MM. Louis Callebaut en Charles Sonck, welke bij de kiezing van 15 October 11. gelijk getal stemmen bekwamen. Beiden waren eau didaten voor de reeks uitgaande 31 Dec. 1903. M. Callebaut bekwam 379 stemmeD en M, Charles Sonck 463, 't blauw-rood- groen cartel zegepraalt dus. Pie zal jubi- leeren Men verzekert ons dat er hoogst laakbare feiten zijn bestatigd opeobare stemom- koopingen, dwaDg en scbrikaanjagingeD, in een woord, niets is onbeproefd gelaten door de cartelisten. Als er de helft waar heid is van de feiten die men ons heeft bevestigd dan raden wy onze catholieke vrienden aan een reklaam met vraag van enkwest tegen de kieziugen, gestaafd op feiten en daden, in te dienen ten einde te bewijzen dat de driekleurige cartelisten die bewercD alleen het mouopolium der politieke eerlijkheid en deftigheid te be zitten, inderdaad maar bedriegers in kieszaken zijn 1... Strenge winters dezer eeuw. Nu de eeuw ten eiude loopt, willen we wel eens nagaan, wat zij zooal aan streDgc winters opleverde. De winters van 1809 en 1810 waren bijzonder koud. Daarop volgde die van 1812, zoo noodlottig voor Napoleon en het Fransche leger. In 1814 kon men over de Teems met kar en peerd rijden. Zelfs het Kanaal was door groote ijsschullen gedurende eenige tijd niet bevaarbaar en het eiland Helgo land bleef door het ijs weken lang van de buitenwereld afgesneden. 1829-30 heeft eeneD vroegen en zeer streugeu winter opgeleverd, die door eenen buitengewoon zachten winter werd voorafgegaan. In 1853 vrozen bijna al de waterloopen van Europa dicht. Ook die van 40, 55, 59, 71 en 79 waren streng. Wat sneeuw val en koude betreft, staau zij achter bij het lieve wintertje van 1890-91, toen eeDige waaghalzen over de ijsscbollen op de Schelde van Aatwerpen naar S® Anne ke» (Vlaamsch Hoof I) trokken. Ter herinnering zij hier nog bijgevoegd dat het in 1885 was, «lat een sneeuwtem- peest, de helft van het net der tclefoon- dra«len vernielde. Het is te hopen dat de winter die be gonnen is, die van 1891 niet evenaren moge. Rechtbank van Deodermonde. Zaak William Borreman. Bij misgreep hebben wij meège«leel I dat de Rechtbank zal uitspreken op 11 Januari 1900. Nu de zaak zal alsdan worden voortgezet be pleitingen der verdedigers, rekwisitorium van 't openbaar ministerie en de re plieken. Bij verkorting schrijft men als dag- teeking op sommige brieven slechts de twee laatste cijfers van het jaartal, voor afgegaan door cijfers, die den dag en «le maand aanduiden. Zoo schrijft men bij voorbeeld vandaag in plaats van 27 December 1899: 27 12—99. Daar nu het jaar'al van 1900 met twee nullen ein ligt, is het uitgemaakt dat men 00 zal schrijven. Bij voorbeeld 1 Jauuari 1900 zal men schrijven 1 1-00. De postdienst zal dit met 2ijne stempels ook zoo doen. Over tiet program. De Courrier de Bruzelles zegt over het pro gram der rechterzij het navolgende Het gevoelen van het land is niet ver anderd het blijft even vijandig als in 1884 aan de overdrevene krijgslasten en de c«tholieke partij sou hare veroordee ling onderteekenenindien zij op dit punt moest te kort blijven aan hare verbinte nissen. Aangezien men het zoo wil, het vraag punt zal in de aanstaande kiezingen aan de kiezers onderworpen worden. Aan onze vrienden, luidop te zeggen wat zy willen 1 Eischeu wij, in al onze vereenigingen, dui'lelijk verklaringen en verwijderen wij tonder aarzelen deze die, tegen het alge meen gevoelen der catholieken, zich de medeplichtigen zouden maken van het militarism. Zoomin met alles zonder evenredige vertegenwoordiging is België ryp voor eene krijgsinrichting op zijn pruisisch. Aangezien de militaristen hunne ontwer pen hebben, hervatten wij onzen veld tocht voor het vrijwilligersleger onder de gemeenzame leusNiemand gedwongen soldaat Priestercongres. In de tweede helft van September 1900, zal te Bourges eeu congres worden gehouden over pries terlijke werkzaamheid op godsdienstig en sociaal gebied, on«ler beschermheerschap van den aartsbisschop, Mgr Servonnet. De voorzitter van het congres is pries ter Lemire, terwijl ook de priesters Nau- det en Gayraud als sprekers zullen op treden. CONGO. Men weet dat het opper- gedeelte van den Congostroom en zijne voornaamste nevenrivieren, niet recht- streeksch bereikbaar zijn voor de stoom- booten.Daaruit volgt dat een groot gedeel te van den Onafhankelijken Staat nog niet bereikbaar is voor den handel, en dit ge deelte moeielijk en slechts met groote kosten te beheeren is. Dit is namelijk het geval met de boven gedeelten van de Ouelle en de Bomu,welke den weg vormen naar den Opper-Nijl; dat is ook de toestaml van de Opper- Lomani, de Opper-Lualaba, en in het algemeen voor heel de streek der Meeren. Er is ernstig spraak, zegt de Mouve ment géographique, aan eene groep kapi talisten eene oncessie te verleenen voor het aanleggen van wegen en het vervoer in die streken der koopwaren per auto mobiel. De voornaamste wegen, die aan de dringen'lste noodwendigheden zouden be antwoorden, ziju: de weg vau de Rubi, Ibembo, 't is te zeggen vau het bevaar baar gcileelte van den Congo, naar de Ouelle, Bomu en den Nijl; dit van de San- kuru naar de Lomani, de Lualaba en het meer Tanganyka. Die wegen schijnen bestemd om aan den Coogostaat de grootste diensten te bewijzen eu het bestuur der noorderlijke en oostelijke districten te vergemakke lijken. De Belgen gaan waarlyk snel vooruit, zegt de Gazette Coloniale, en ziedaar voor onze automobielen een on verdachten uitvoerweg. Volgens een ander bericht heeft capi- tein Carton, die in Siam heeft verbleven, de concessie bekomen van het vervoer per automobiel in de Ouelle en Tangany- k astreek. Stedelijke Werkbeurs van Aalst Worden gevraagd 1 boekbinder (leerjongen) smeders- bankwerkers, enz.stovenmaker» we vers. Vragen werk Eeu jonge bediende kunnende de Vlaamscbe en Fransche talen en heb bende ook schoon schrift1 bakkersgast eeu beenhouwer, (leerjongen) 1 huis knecht, kan ook met de paarden rijden en heeft zeer goede getuigschriften i voer- mans. het goilvruchtig overlijden van generaal Brassine, oudminister van oorlog, gene- raal-a«ljudant des konings. Generaal Brassine was geboren te Namen den 12 October 1830. Op 15 jarigen ouderdom nam hij dienst bij de grenadiers om 3 jaren later naar de militaire school te gaan. Hij doorliep al de graden van het leger en op48-jarigen ouderdom werd hij colonel benoemd en 5 jaren later gene raal. In 1893 trad bij op als minister van oorlog en bleef het 3 jaren. Hij ruste in vrede. Stad van Aalst. 1 89 1 Uitslag der 17* trekking, 22 December 1899. Obligatiën van 500 fr. uitkeerbaar aan pari te rekenen ran 1 Februari 1900. Nr' 63. 164. 294, 417, 446, 1151, 1672, 2002, 2797, 2836, 2866, 2910. Obligatiën in vorige trekkingen uitge komen en nog niet teiugbetaald 8* Trekkiug 24 Juni 1895. Nr 381 (koepon Nr 9 aangehecht.) 12* Trekking 28 Juni 1897. Nr 203 (koepon Nr 13 aaDgehecnt.) 16® Trekking 26 Juni 1899. Nr 2775 (koepon Nr 17 aangehecht.) Ten onze bureele prachtige Vi- sietkaarten in boekdruk op extra fijnen carton 1,00 fr. het honderd. IS VERSCHENEN verkrijgbaar ten bureele vau dit Blad. DE PRIJS ER VAN IS Ingenaaid fr. 1,50 gebonden fr. 2,00 gebonden in leer fr. 3,00. Buiten de stad meer het port voor de bestelling. Van heden af kan den ten Bureele dezer en ter Abdy van Affli- gem verkregen worden. Prijs 0.30, franco per post 0,40. Vraagt 't Leuvensbier dor Brouwerij Druwé, Aalst. Vergiftiging. Een heer kwam te Hamme met zijn rijtuig bij eenen apo theker waar hij gewoon was een zeker geneesmiddel te halen. De apotheker was binnen en hij riep ik zie my geneesfleschke daar staan n en nam het meè. In zijn rijtuig gestapt, nam hij een slok van het fleschken en reed een eind wegs voort. Doch voelende dat het verkeerde medecijnen waren, reed hij terug en zegde aan den apotheker ik heb met der haast een verkeerd middel gepakt. De apotheker zegde gij zijt dood waar gij staat, indien gij niet gauw een tegen- vergif neemt. Terwijl de apotheker een tegen vergif zocht, viel de heer dood in de apotheek. Hy had nitro-benzien genomen. Dit heeft te Hamme algemeene versla genheid verwekt. 4t Leuvensbier der brouwery Druwé is het beste. Gedurende don nacht van vrijdag op zaterdag, rond 2 uren, is oen hevige brand uitgebersten te Brussel iu 't Palais du Midibegonnen in eene tusschenverdie- ping van den Passage du Midi in gebruik door M. Koekelberghs, schoeneuhan- delaar. Het was deze, die het eerst den brand gewaar werd, aan eon dichton rook, die zyne slaapkamer vulde. Zonder zich te kleeden opende hy een venster liet zich met een beddelaken langs den muur naar beneden zakkeu om vervolgens in nachtgewaad, blootvoets met eene slaapmuts op, als een zinne- looze iu de richting van de Henegouwlaan te vluchten. Zijn hulpgeroep werd gehoord door eene politieronde, die per telefoon de pompiers verwittigde zoo dat deze weldra uit alle richtigen opdaagden. Met verschillige lansen werd het bran dend gedeelte van het gebouw besproeid, maar daar de ijzeren sluitbinden neerge laten waren, moest men deze met bijlen open kappen. Het vuur was,- na den winkel en het huis van M. Koekelberg vernield te heb ben, overgeslagen naar de groote hal, eene overdekte markt, waar een ,60tal kramen ziju, op welke alle soorten van waren bestendig zyu uitgesteld, als boeken, ellegoederen, kleeren, wat alles vlamde met eene hevigheid, die door geen water te weerhouden was. Weldra stortte het koepeldak der markt in. De nijverheids- en beroeps- scholen waren bedreigd en de pompiers moesten wonderen verrichten. Ten 3 uren was het vuur binnen zyne grenzen beperkt. Des morgens vertoonde geheel het bin- nengodeelte een afzichtelijken puinhoop. De scnade kan op 300,000 fr. gerekend worden. Drinkt 't alom 't bekende Leuvensbier der Brouwery Druwé, Aalst. Naar aanleiding van het bezoek, dat de nieuwe shah van Persië binnen kort in België zal brengen, wordt gemeld dat de perzische gezant dezer dagen on zen minister van buitenlandsche zaken officieel is komen bedanken, voor de diensten, door onze landgenooten in Per- zië bewezen. De perzische munt wordt tegenwoordig in België geslagen. Twee gewezen ministers als bagage verzonden.'t Is de Messager dcBruxelles die ons het nieuwsko aanbrengt. Wij hebben, zegt het blad, gemeld dat woensdag de Antwerpscho Volksvertegen woordigers de Kamerzitting niet hebben kunnen bijwonen, uit hoofde der vertra gingen in den spoorwegdienst. Deczelfden dag wareu de afgeveerdigden van Geut in een nog kritieker toestand. Deze vertrekken gewoonlijk, om naar Brussel te reizen met den expres van Brugge; maar daar deze veel in vertraging was, waren de Kamerleden verplicht plaats op eenen gewonen trein te nemen. Maar deze was ongelukkiglijk opgekropt met reizigers. De statieoverste stelde voor,een 1® klas- rytuig er ean te hechten, maar uit hoofde der nieuwe vertraging welke hier het gevolg van zou ziju, namen MM. Begerem Cooremans en de andere leden der Gent sche deputatie plaats iuden bagage wagen. Volgens jaarlyks gebruik werd in de feestzaal, in het paleis van den graaf van Vlaanderen weer een prachtige kerst boom opgericht waarvan de talrijke ge schenken en versiersels, aan de arme kin deren der parochie werden uitgedeeld. De ouders dier kinderen wareu iusgelyks ge- noodigd. Er werd hen allen een feestmaal aangeboden en aan de kinderen werden behalve de geschenken ook talryke stuk ken kleergoed uitgereikt, door de gravin van Vlaanderen en hare beide dochters, de prinsessen Hendrika en Josephine. j> Groote brand te Gent. /jHV Vrydag avond, rond 8 uren, is brand ontstaan in de groote AjW vlasfabriek La Gantoise, gele- lltM Pen 'a d0 Molenaarstraat, te /j^J^^-Gent. De pompiers waren ter plaats ten 8 uren. Ten half 9 uren was de brand het he vigste. De vlammen sloegen wel 15 a 20 me ters boven het dak uit. De pompiers geholpen door de werk lieden, vielen den brand langs verschil lende zijden aan. Het vuur was ontstaan in de drogerjj en sloeg om 9 uren naar de hekelkamer over. Dit gebouw kon men echter bevrijden. De drogerij werd gansch vernield en stortte ten 9 uren in. Er zal veel werkvolk voor eenigen tijd leeg loopen. De schade is zeer aanzienlijk. De pompiers hebben bovenmensche- lijke pogingen in het werk gesteld by de bestrydiog van deze ramp. Eene vrouw van Ganshoren, Mad. V.. die tijdens den krach van notaris Ver- haegen, eene zijner voornaamste slacht offers was, vernam vrijdag van eeoen ge- buur dat de dief aangehouden was. De vreugde der oude vrouw, en de hoop, hare verloren fortuin terug te krijgen ont roerden haar zoo zeer, dat zij er zinneloos van werd, en men haar moeit opsluiten. Ou noodig te zeggen dat het nieuwsken der aanhouding valsch was. Zonderling. Zaterdag nacht werd er bij den koster eener naburige ge meente van Turnhout op de deur geklopt. Zijn broeder Leo vroeg wie er klopte. Goed volk werd buiten geantwoord. De deur was nauwelijks geopend of Leo werd vastgegrepen, huiten getrokken en tegen den muur geduwd. Terwijl de kerel Leo tcgeu den muur hield staao, ging een makker de woning binnen, naar het bed van den koster en bracht hem eenen slag op het hoofd toe. Daarna snuffelde hij in eene kas en nam twee gespen meè, een zilveren en een nickelen. Het goud, dat in de kas lag, liet hij onaangeroerd. Daarop verliet by het huis. De andere makker loste toeu buiten Leo, die dood was van schrik, en beiden namen de vlucht. Wanneer de mannen verdwenen wareD, gingen de bewoners hulp zoeken. De koster noch zijn broeder hebben de indringers herkend alhoewel de lamp brandde. Een persoon werd door den veldwach ter aangehouden, doch later in vryheid gesteld omdat hy zyne onschuld kon bewijzen. Een buitengewoon brutale diefstal heeft te La Louvière plaats gehad, in het postbureel, ingericht in de spoorweg statie. De dienstdoende nachtwaker had wel eenig vreemd gerucht gehoord, maar toen hy onderzoek deed, vond hy niets verdachts. Men kan denken hoe de post bedienden 's morgens te moede waren, toen zij de deur opengebroken vonden. Heel het bureel was overhoop geworpen. De brandkas was opengebroken en de in houd gestolen, alsook de penduul en zelfs meubelen. De Pays Wallon meldt een yson- geluk als volgt Vrijdag speelden eenige kinderen op de Maas, te Jambes. Plotse ling verdween een kind in de diepe. Zyu broerke Ferdinand, dat ter hulp snelde, zakte eveneens door bet ijs. Gelukkig kwam er spoedig hulp. Een paar soldaten begonnen het reddingswerk. Zij hadden de voldoening, een der kleinen levend uit het water te trekken. De kleiue Victor had opgehouden te leven. De oudera zyo aan groote wanhoop ten prooi.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1899 | | pagina 2