Donderdag 15 Februari 1906 5 centiemen per nummer. 57slc Jaar 5819 ELEONORA. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Engelsche Belgische LIBERALEN. Een goed werk. EEN EN ANDER. DE DENDERBODE. Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagtee- kening van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal ter week voor de Stad B frankmet den Post verronden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 voor zes maanden fr. 1-75 voor dry maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwittantiën door de Post ont vangen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, N' 31, en in alle Postkantoren des Lands. CUIQUE SIHJM. Per drukregel. Gewone 15 centiemenReklamen fr. 1-00 Vonnissen op 3de bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij acccord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Nota rissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdwr in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele dit blad. AALST, 14 FEBRUARI 1906. Een liberale ignorantijn schrijft in Dendergalm van Zondag 11. NOG NOOIT. Nog nooit hebben de oübewaarders of vasthoudisten eene klopping gekregen, gelijk zij er eene hebben opgeloopen bij de laatste kie- zingen in Engeland. Die klopping ligt zwaar op de maag 2 der Belgische klerikalen, die niet weten wat uitvinden om doen te gelooven, dat die liberale zegepraal, geen zegepraal is 2 van de liberalen. Ze mogen praten zooveel ze willen, maar ze voelen wel wat er den kleri- kalen boel in 't kort te wachten staat, Vooreerst Meester Ignorantijn ver koopt hier voorzeker 't vel van den beer eer hij geveld is en dit is nog al van libe rale gewoonte. Immers het is doodeenvoudig be lachelijk uit de zegepraal der Engelsche liberalen den val van het Belgisch catholiek Ministerie te willen afleiden. Er is geene vergelijking mogelijk tus- schen de liberalen in Engeland en in ons land. Liberale, behoudsgezinde of werkers- partij dat alles is van een anderen aard in Engeland dan hier te lande, omdat de politieke instellingen aldaar langs eene andere zijde ontwikkeld zijn als bij ons. De Godsdienst is daar de grondslag niet van de onderscheiding der partijen, gelijk in België en in Frankrijk. De twee groote Engelsche partijen de Tories (behoudsgezinden) en de Wighs (liberalen) kunnen op zeker oogenblik heel het tegenovergestelde verdedigen in haar programma zoo is nu 't geval in zake van vrijhandel en bescherming. Maar op andere oogenblikken zijn ze dikwijls tot accoord op verschillige pun ten van algemeen belang en zoo komt het dat zij eerder verschillen door hunne strekking dan eigenlijk wel door de hoofdpunten van het wederzijds pro gramma. De Wighs zijn meer tot hervormingen genegen, zij gaan sneller vooruit dan de Tories die voorzichtiger, langzamer vooruit streven al hoewel, op 't oogen blik, deze laatsten van de nieuwigheden, de bescherming of proteclionnism en 2' vervolg. Haar ernstige geest maakte zich spoe dig de onderwerpen der gesprekken eigen en zonder het zelf te weten, vertoonde haar uiterlijk spoedig de bewondering, die zij inwendig voor de geestesgaven van den jongen officier gevoelde. Stellig ver moedde zij niet dat die bewondering weldra voor een ander, inniger gevoel zou plaats maken. Weldra naderde de tijd dat de graaf de Valdeuf en zijne dochter, ondanks het aandringen der baronnes, de villa zouden verlaten, Michaël was dien avond ge komen gelijk overigens alle avonden, sedert zijne eerste ontmoeting met Irma en scheen ontroerd, zoozeer dat on danks de moeite die de huismeesteres deed om het gesprek gaande te houden, nu en dan toch een oogenblik van stil zwijgen iets gedwongen aan 't onderhoud gaf. Verscheidene malen verraste de ba ronnes den jongen graaf, terwijl zijn blik op Irma gevestigd was. Het meisje, bezig met in een album te blaêren, giste niet dat zij het voorwerp was dier bijzondere aandacht. Mevrouw von Eulden glimlachte. Met die scherpzinnigheid, dewelke alleen de ondervinding geeft, had zij weldra het 't impérialism, houden en de eersten bij 't oude slalsel van vrijhandel blijven. Het zal dus niemand verwonderen dat er in beide partijen overtuigde catholieken aangetroffen worden, alhoewel de catho lieken meestal tot de liberale partij behooren. Al de vertegenwoordigers van 't catholieke Ierland behooren tot de li berale partij. Onze Belgische liberalen zijn de vijan den van God en Kerk, en de Engelsche liberalen zijn het niet...Ziedaar 't verschil van differentie Over een enkele kwestie zijn onze Bel gische liberalen met de Engelsche Wighs of zoogezegde liberalen, 't ac coord, namelijk,over de onzijdige school. Men moet waarlijk volslagen Ignoran tijn zijn om in de zegepraal der Engel sche liberalen den voorbode te vinden van den val van 't catholiek Ministerie in Mei aanst. Het Werk der oude Postzegels, enz n biedt aan allen een hoogst gemak kelijk middel om onze Belgische Zende lingen in hunne steeds aangroeiende noodwendigheden te steunen het vraagt geene geldelijke opofferingen, doch slechts een weinig goeden wil. De op brengst van die kleine onbeduidende za ken is verbazend en schenkt jaarlijks duizende franken. De Vrienden der Zendingen Groot Seminarie, Gent, door Z. D. H. Mgr Stillemans goed gekeurd en vurig aanbevolen, richten eenen dringenden oproep tot onze lezers allen kunnen medewerken tot den bloei van hun nederig werk men vraagt oude postzegels, boeken, zilverpapier, oude schrijfboeken, oud papier, overdeksels stopsels, oude munten, beeldjes, enz. Aan 't werk dus God zal uwe moeite ruimschoots loonen. Al die zaken worden aanvaard te Gent in 't Seminarie en in de Kloosters van 't Bisdom. Het winterweer en de fruitboomen. Menigeen vraagt zich af, wanneer zal het eens gaan winter worden en inder daad het weder is geenszins tot vorst ge neigd. Enkel heeft het dezen winter twee maal willen gaan vriezen eerst met nieuwjaar twee nachten en op 23, 24 en 25 J anuari en dan kregen we ook eene goede sneeuwvlaag. Spijtig dat zulk zacht winterweder zoo nadeelig is voor de natuur. geheim geraden, dat Michaël bezig hield, een geheim dat haar overigens veel be koorlijks voorspiegelde. Het is zoo frisch buiten, zegde zij de zonsondergang is zoo heerlijk en de avondlucht zal ons de verstikkende warmte van den dag doen vergeten laat ons in den hof gaan. Dit voorstel werd aangenomen met zoo veel genoegen, alsof het den weergalm was van elks verlangen De baronnes aanveerdde den arm van graaf de Valdeuf Michaël bood Irma den zijnen aan. De avond was inderdaad overheerlijk. Het blauw des hemels was doorstreept met lange stralen van goud en purper en was licht zichtbaar door het dicht groen nenen, dat door een bijna onmerkbaar windje zacht bewogen werd. De zon baadde in haar steeds verminderend licht den wijden horizon, waarvan geen enkel wolkje de effenheid onderbrak. De Newa weerspiegelde al dat schoone met toover- achtige kleuren. Op den legenovergesteldtn oever hoor de men het lachen en het vreugdegepraat der wandelaars en toeristen maar dit kon de aandacht en de bewondering van Irma voor het natuurschoon niet af trekken Wat is dat schoon riep zij uit, onwillekeurig de handen vouwend. Ja, dat is heerlijk antwoordde Mi chaël, medegdeept door dén naleven geestdrift. Doch, na eenige stonden van stilzwij- Verleden jaar gaven onze fruitboomen weinig fruit en werdén hierdoor weinig in hunne levenskrachten uitgeput. Ook was het najaar warm en bleven de fruitboomen gedurig in leven en boven dien was de grond bovenmate met vocht verzadigd dat alles werkte overvloedig meê tot de voortdurende opstijging der sappen. Onze fruitboomen zijn schier niet in rust geweest tijdens dezen winter en hier door komt het dat alle fruitbotten al volop in leven en zelfs reeds ver ontloken zijn. De perzikbloem der vroegste soorten is half open en hiervoor is dan ook fel te vreezen dat zij lukke. Hoe meer de fruit- bloem zich ver vooruit zet hoe meer ge vaar er bestaat indien, en zooals het bijna alle jaren gebeurt, er in Maart-April koud weder komt om de fruitboomen te zien lukken. Men zal d s weldoen van, zonder uit stel, de perzikbooraen te beschutten met mastentakken, rieten matten, enz., ten einde den bloei zooveel meer te vertra gen. Voor kemfruitboomen zal men zoo laat mogelijk de reeds vloeiende sappen te laten vcrloopen in de twijgen en voort brengselen die men moet wegsnoeien. Zaterdag zagen wij zeer duidelijk hoever reeds gesnoeide boomen in hunne botten vooruit waren tegen deze, welke nog niet waren gesnoeid derzelfde peersoorten. Dus oppassen is de leuze. (Handelsblad.) DE FAMILIE VAN Monseigneur MERCIER. De vader van den nieu wen Aartsbisschop die te L'Hermite (Eigenbrakel) woonde, was geneesheer. Hij beoefende de schilderkunst, als lief hebber, met een wezenlijk talent. In de familie bewaart men verscheidene zijner schilderijen, onder andere in de eetzaal van Mgr. Mercier, Vlamingenstraat, ta Leuven, eene schilderij voorstellende de familie van den schilder. De gedachtenis der moeder van den nieuwen Aartsbisschop, Barbara Crocquet, wordt in de streek van Eigenbrakel in hooge eer gehouden. Mevrouw Mercier was eene heilig:. Twee der zusters van Mgr Mercier zijn kloosterzusters in de orde der HH. Har en hebben haar leven overgebracht in het onderwijs der armen. Eene derde is Zuster bij de Arme Klaren in het klooster van Beaumont. Mgr. Mercier had eenen broeder die geneesheer was. Deze stierf, twee en half gen en, alsof een onderbroken gesprek voortzette, sprak hij Dus het is bepaald morgen, dat gij vertrekt, mejuffer, sprak hij m:t bewogen stem. Verrast door dien vreemden toon, richtte het jonge meisje een helderen blik op zijn gelaat, en las daarop een wezen lijk lijden. De glimlach verdween van haren mond. Zij werd ernstig, aandach tig, toen zij Michaël hoorde zeggen De dagen, die ik met u heb door gebracht zullen een gelukkig tijdstip in mijn leven uitmaken. Irma laat gij mij toe, de herinnering aan dit tijdstip vast te hechten aan de ontwerpen mijner toe komst Wilt gij dat ik voor altijd ge lukkig zij Eene stilte van eenige seconden, doch die voor Michaël wel eene eeuwigheid duurde, volgde op deze woorden. Toch trok 't meisje den arm niet weg. Het kind beefde, doch niet uit vrees. Dit geval was voor haar zoo vreemd, dat de ontroering haar niet geheel mees ter van zichzelven liet. Ik hoopte, sprak hij, dat gij mij een weinig genegenheid zoudt toedragen voor de liefde, die ik voor u gevoel. Antwoord mij... H< b ik mij bedrogen vergeet dan wat ik zegde.Dat ik dan ten minste alleen ongelukkig zij. Nu verhelderde een zoete glimlach het ernstige gelaat van Irma. Ilaar voorhoofd werd met een bekoorlijk rood overtogen en, met eenen blik vol vertrouwen op den joDgeling, zegde zij met zachte stem jaren geleden, als slachtoffer aijner zelf opoffering in vele Brusselsche familiën herinnert msn zich zijne wetenschap, zijne goedheid en onbaatzuchtigheid. Een oom van Mgr. Mercier, Mgr. Crocquet. was gedurende eene halve eeuw missionnnaris bij de Indianen van het Rotsgebergte. Een Amerikaansch tijdschrift kondigt thans zijne levensbe schrijving af. "A Mgr Mercier en het Vlaamsch. Het ware geen wonder indien Mgr. Mer cier, Waal van geboorte, de Vlaamsche taal niet of slechts zeer gebrekkig kende. Dat is echter het geval niet. De nieuwe Aartsbisschop zegt de XX' Siècle spreekt en schrijft gemakkelijk onze taal. Tijdens zijne studiê in St Rombauts- college had hij voor leeraar den zeer eerw. heer kanunnik Schuermans. Deze laatste leerde hem niet alleen de gewone spreektaal, maar ook het letterkundig Vlaamsch. In het Groot Seminarie, subdiaken zijnde, was Mgr. Mercier de eerste Waal die zich vrijwillig aanbood om in 't Vlaamsch te prediken. Te Leuven zelf heeft de nieuwe Aartsbisschop herhaalde lijk talrijke Vlaamsche sermoenen gedaan voor de kloosterzusters der de Beriot» straat. HET VERGUNNINGSRECHT. Twee herbergiers werden vrijgesproken door de boetstraffelijke Rechtbank van Gent, alhoewel zij bekenden genever te hebben geschonken. De accijnsbediende was in eene herberg binnengekomen en had eenen druppel gevraagd, zeggend dat hij erge buikpijn had. De herbergier verklaarde dat hij geenen sterken drank verkocht. Op het aandringen van den bediende haalde de herbergier genever. Daarvoor stelde de accijnsbediende proces-verbaal op. Bij eenen anderen herbergier ging het nog mooier. Daar verklaarde de accijnsbediende dat eene vrouw ziek geworden was. Hij sprak schoon om genever te bekomen. De herbergier liet zich overhalen en bestelde den gevraagden drank. Hij moest ook op 't bankje komen. De rechtbank, oordeelend dat bovengenoemde handelwijze der accijnsbedienden onge oorloofd was, heeft beide herbergiers vrijgesproken. Het is mijn vader, die dit groote vraagpunt moet oplossen. Spreek met hem, Michaël. De jonge officier drukte met eerbied de lippen op de blanke hand van Irma en, het hart vol van eene schier bedwelmde hoop, zwijgend, om des te beter het geluk te gevoelen, stapten zij langzaam naar graaf de Valdeuf en de baronnes von Eulden. Het eerst maakte Irma alles aan haren vader bekend. De baronnes, die reeds den graaf met haar vermoeden bekend had gemaakt, stelde zich als voorspreekster van den jongen officier aan. En de graaf zelf ge voelde door de vraag van Michaël eene innige vreugd. Wel is Irma zeer jong, had hij bij zichzelven gezegd, maar buiten mij heeft zij niemand meer in de wereld. En in dies zij mij moest verliezen Wat zou er geworden van het kind, zoo geheel alleen, verlaten in dit vreemde land Al die redenen hadden den vader en de dochter even veel doen nadenken en zij zelf was door dit nadenken meer en meer in verlegenheid geraakt. Zij minde Michaël, dat wat niet te ont kennen van den stond waarop de jon geling haar zijne liefde bekend had ge maakt, had zij ook voor hem het hart voelen kloppen door een gevoel, dat iets meer was dan vriendschap en genegen heid. Toch aarzelde zij om toe te ge ven. De jonge officier had schitterende hoe- LANDELIJKE HUISHOUDSCHO LEN. Do inrichting van ons land bouw en huishoudkunding onderwijs voor jonge meisjes wordt zeer gewaardeerd in den vreemde, vooral in Frankrijk. M. Méline, gewezen hoofd van het ministerie, hoofdman van de republie keinsche landbouwpartij, maakt in zijn boek Retour a la terre, den hoogen lof van de Belgische inrichting en prijst het landbouw-huishoudelijk onderwijs aan, als een der beste middels tot maatschap pelijke verbetering van den toestand der landbouwers. M. Dabat, direktenr in het ministerie van landbouw van Frankrijk, stelt, in een uitgebreid werk over het landbouw onderwijs in den vreemde, de Belgische landbouwscholen voor jonge meisjes tot voorbeeld. Het NoorderJepartement heeft de eerste rondreizende school in Frankrijk inge richt, naar het Belgisch model en met een Belgisch personeel. Het internationaal melkerijkongres, in October laatst te Parijs gehouden, heeft de wenschen der congressen van Brussel, Namen en Luik bekrachtigd, waarbij de uitbreiding van dat onderwijs in all* landen wordt gevraagd. DE KERK DER BELGEN TE ROME. Eenige dagen geleden, in een gehoor verleend aan Mgr. de 'T Serclaes, president van het Belgisch College te Rome, heeft de H. Vaaer gesproken over de nieuwe parochiekerk van St-Lauren- tiuswijk Er bestaan zegde Pius X groots moeilijkheden voor de grondvesten. Men heeft er zware uitgaven moeten voor doen. Maar ik heb bevel gegeven maar vooruit te gaan. Ik wil dat, als de Belgische dag bladschrijvers komen, zij de kerk uit den grond zien oprijzen. De Belgische Catholieken zullen in die woorden de levendige belangstelling zien welke de H. Vader wijdt aan het bouwen der kerk welke zij beloofd hebben in de Eeuwige Stad op te richten, als eane gedurige getuigenis hunner gehechtheid aan den stadhouder van Jesus-Christus. De edelmoedigheid der Belgische ge- loovigen, dia te Rome wel gek:nd is, zal zich weten te verheffen tot de hoogte der opofferingen welke noodig zijn om het ondernomen werk tot goed einde te brengen. danigheden, dat is waar hij was door de natuur en door de aarde kwistig bedeeld met verstand en fortuin. Zijne vurige inborst was edelmoedig en gul. Maar de baronnes had het gezegd hij beleed den griekschen eeredienst. Hij was een dier verdoolde schapen, voor dewelken de Kerk eiken morgen en eiken avond een gebed op de lippen harer kinderen legt. Irma had lang geaarzeld want, hoezeer zij Michaël met al de krachten eener eer ste liefde beminde, toch bedroefde het haar zich met eenen chismatiek te ver eenigen. Eindelijk had sij overwogen, geraad pleegd en gebeden. Misschien is het eene zending, die de hemel mij toevertrouwt, zegde zij.Wie weet, ben ik niet bestemd,om die schoone ziel te redden Die laatste beschouwing deed haar ceu besluit nemen. Zij vereenzelvigde zich met dit edele doel en zag in hare liefde nog slechts deze ééne zaak haren be minden Michaël terug in de armen van God cn dc Kerk voeren. Graaf de Valdeuf riep al zijne herinne ringen op en zuchtte, den officier siende henengaan. Mijn God, mijn God als hij mijn kind eens ongelukkig maakte 1 Een lichte stap en een kus van Irma wekten hem uit zijne mijmeringen. Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 1