f Sterfgevallen. Kunstavond ATHALIE. Luisterrijk Weldadigheidsfeest Stad Aalst.-Werkbeurs AELST. Allerhande nieuws. IJselijke misdaad te Brussel. Frankrijk. Duitschland. Engeland. ZEE VISCHH A1XDE1 Arys-De Paepe. perceel LAND, M. Guitave Paternoster, Volkavertegen woordiger van Zoningen, Oudburgemees- ter van Edinghen, is aldaar Zaterdag overleden. Hij wordt opgevolgd door M. Boèl, zoon van den senateur Boel. M. Paternoster is aonder H. Sacra menten gestorven. Zijn broeder heeft ge weigerd den eerw. h. Deken toe te laten. M. Hubert Hannikenne, oud-strijder van i83o, is zaterdag in bet gesticht van de Zustrrbens der Armen, te Montignies- sur-Sambre, overleden. Hij was 98 jaar oud. Naar wij vernemen komt de Tooneel- afdeeling van den Kring St.-Louis a te Ronse, alhier met vol orkest en 200 zangers bet meesterstuk ATHALIE opvoeren, in de feestzaal van St-Martens- gesticht. Het feest zal plaats hebben, Maandag van Vastenavond, 26* dezer. De twee vertooningen te Ronse, heb ben eenen buitengewonen bijval genoten. De bestuurder der afdeeling E. H. Ste vens is oud-professor van St-Martens- gesticht. Koormaatschappij S'6-CÉCILE. STEDELIJKE FEESTZAAL. Maandag ign Februari 1906, te 5 uren 's avonds, onder het bestuur van M. Ph. Loockx, met de welwillende medewerking van Mej. de H.... (harpe), Mej. Das, uit den Muntschouwburg, MM. Nerinckx, De Sutter en De Vos, laureaten van het koninklijk conservatorium van Gent en M.Volckaert, kapelmeester vanS.Marten. Voorbehoudene plaats 3 fr. Eerste plaats 2 fr.Tweede plaats 1 fr. Kaarten zijn te bekomen in he 0 Beiersch Hof. Paarden voor Duitschland. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen werden de laat ste weken zeer veel paarden opgekocht, bijna geheel voor Duitsche rekening. Na tuurlijk is hieraan niet vreemd de paar denbelasting, die met Maart zal geheven worden op den invoer. Goede werkpaar den gaan tot 1600 fr., ja, nog hooger. Goede i8maanders worden met 1100 A i25o fr. betaald. Worden gevraagd Een goede wever, een weinig de meca- nieken kennende. Vragen werk. Een goede bakkersgast. Een hoefsmid. Creemboter. Markt van Woensdag 14 Febr. 1906 79 kilogrammen ter markt, Prijs fr. 3,3o tot 0,00 per kil. AALST. Dijnsdag zijn gestolen bij M. G. Van Branteghem-Imdhal, Lange Zoutstraat 6 fluweelen mansbroeken, 2 mansonderbroeken en 2 capelinen door de zelfde diefegge die de verledene werk een vest en capuchon roofde aan de uit stalling van M. De Neef, Molenstraat, (Gat der Merkt). De plichtige is slechts 14 jaren oud, en naar 't schijnt wordt zij er toe gestookt door hare oud;rs, de ge- naamden J. B. Verleysen en vrouw, beter gekend onder den bijnaam van Bult van Minikas. In alle geval het komt haar van niet verre. De diefegge heeft eindelijk de personen aangewezen bij wie zij de gestolen voor werpen heeft verkocht. Wij bezitten hier omtrent geene vertrouwbare inlichtingen maar zullen het wel ter wete komen. Zondag 18 Februari, om 5 uren. Luisterrijke Avondfzbst door de heeren Meesters der Patronage St-Aloysius, in 't lokaal S' Jorisstraat. Blijspel kluchtspel enz zullen opgevoerd worden. Prijzen der plaatsen Voorbehouden fr. a.oo i® rang fr. 1.00 2" rang fr. 0.50. Komt er licbt Men zegde reeds dat er verdenkingen wogen op een Algerijnen eene Spaansche vrouw. Deze laatste zou namelijk de c vrouw met den biegen paletot zijn, van welk in de eerste dagen zooveel spraak was, en die men maar niet vinden kon. Deze twee personen hadden samenge woond in het huis van den Antwerpschen steenweg, in eene kamer nevens die, welke de moeder van het kind betrok. Dank aan de opzoekingen der agenten van de derde divisie zijn nu deze twee personen aangehouden. De Algerijn is Ben Yager Makleuf en de vrouw Ra phaels. Ziehier in welke omstandigheden die aanhouding gebeurde Maandag avond, rond half 8 vernam de commissaris van gezegde afdeeling van zijn agenten dat de Algerijn en zijn bijzit in eene herberg gezien waren op den boek der Beggijnhofstraat en de La kenstraat. Hij telefoneerde dit nieuws onmiddel lijk naar den onderzoeksrechter Havau en deze gelastte hem, de twee personen aan te houden en bij hem te brengen in het paleis van justicie. De aanhouding gebeurde oogenblikke- lijk. Het koppel was in gezegde herberg gekomen om eene kamer te huren. Een derde persoon, die zich met hen bevond, werd eveneens aangehouden en meê in het rijtuig naar den onderzoeksrechter ge- brachi. Die derde persoon is ook een vreemde ling. Men is natuurlijk nog niet zeker of de aangehoudene wel de pliclitigen zijn, maar men schijnt toch redenen te hebben om te vermoeden dat zij niet heel en al vreemd aan de misdaad zijn. Dit schijnt bewezen door het groote belang, dat de magistraten aan die aan houding hechten. Een hond op het spoor. Half werk. De procureur deskcnings, M. Nagels, had aan de Hondenclub een harcr dieren gevraagd, om de policie in hare opzoekingen te helpen naar het spoor te zoeken. De africhter der club is nu juist een Brusselsch policieagent, en deze werd, met eenen hond, die verleden jaar een eersten prijs won, ter bi schikking van het gerecht gesteld. Op de de Brouckèreplaats liet men het dier rieken aan de bebloede kleeren van het kleine slachtoffer. En aanstonds daar na richtte de hond zich naar de Zwalu wenstraat. Eerst bleef hij slaan vóór de afsluiting, waar het verminkte lijk was gevonden en toen ging hij staan janken voor een ander huis derzelfde straat. Nadat men het dier had aangezet tot het volgen van het spoor, richtte liet zich naar de Pelikaanstraat, waar het voor twee huizen bleef staan, om ten slotte den weg in te slaan naar de Arduinkaai en stil te houden vóór de woning der grootouders van het vermoorde kind. Men vraagt zich af waarom men het hierbij heeft gelaten, waarom men niet de deuren heeft geopend van de huizen, voor welke den hond jankend bleef stil staan om hem vrij zijn instinct te laten volgen. En de bladen der hoofdsad melden er bij dat er tot nu toe in die huizen zelfs geen onderzoek werd Wij laten voor ds rest al de praatjes die in de bladen worden opgenomen on verlet, omdat zij blijkbaar voortkomen van lieden die meer in hunne verbeelding dan in werkelijkheid hebben gezien, en allen den schijn willen hebben, meer te weten dan een ander. Middellerwijl zoekt de policie in da vaart en in de dokken, in de riolen en in de dakgoten, overal met even weinig ge volg. Later. Belangrijke aanhouding. Eene geheimzinnige ontdekking was maandag avond gedaan. In een Water- Closet van den Waverschen steenweg te Elsene heeft een voorbijganger een pak gevonden, dat een bebloed manshemd bevatte. Het was gemaakt in wit en rood ge streepte flanel. Dit hemd werd in den policiepost neer gelegd en opzoekingen werden bevolen naar den eigenaar van dit kleedingstuk. Agenten der 6e afdeeling bemerkten op de Louisalaan eenen persoon die bedel de, en die op zicht der agenten de vlucht nam, zij hadden hem spoedig ingehaald en gevat. Naar het commissariaat der 6® afdee ling gebracht, bemarkte men dat de man geen hemd aan had. Ondervraagd zijnde, verklaarde hij Jan Baptist Manny te hee- ten, 35 jaar oud te zijn, slaehtersgast, van Fransche nationaliteit. De man, wiens gelaat tamelijk diepe krabben vartoonde, verzette zich openlijk tegen de gendarmen van dienst aan hat paleis van justicie. Voor den onderzoeksrechter gebracht en ondervraagd over die krabbeD, ver klaarde hij dat de gendarmen hem zoo hadden toegetakeld. Een wetsdoktoor, aan wiens onderzoek de kerel oogsnblikkelijk werd onderwor pen, verklaart integendeel dat die krabben verscheidene dagen oud zijn. Het hemd, dat Manny beweert niet van hem te zijn, is met groote bloedvlekken bedekt. Hij beweert van Holland geko men te zijn op het tijdstip der misdaad, en te dien tijde eene mansarde te hebben bewoond in de St-Pieterslraat. Die straat ligt op omtrent i5o meters van de Zwaluwstraat. Het onderzoek, maandag morgend ge daan, heeft bewezen, dat daags of twee dagen na den moord, Manny in zijne ka mer den vloer zoo hevig schuurde, dat het water door de zoldering drong in het appartement onder zijne kamer. 't Is ingevolge de protestaties van den huurder van dit appartement, dat Manny zijne mansarde moest verlaten. Manny ging dan in de Koolstraat wo nen, waar hij 24 uren later weer verdween. De beschuldigde heeft zeer onlangs zijn baar doen snijden. Zijn haar is zwart welnu in den halsboord van 't hemd dat men Maandag gevonden heeft, vond men kortgesneden haren van dezelfde kleur, en wat nog erger is, men vond er ook eenige blonde baren van andcrhalven vinger lang, welke haren schenen te zijn van de kleine Jeanne Van Calck.* Op dit oogenblik bevinden de magis traten zich in de mansarde in de St-Pie- tersstraat, waar de aangehoudene woonde voor eenige dagen. Zij doen er, met de hulp van de agen ten der rechterlijke brigade, zorgvuldige onderzoekingen. Zij hebben den plankenvloer doen op breken, om te zien of er geen sporen van bloed zijn in de voegen. Villadieven afgevangen. Een bijzondere policiedienst was in de ge meenten rond Brussel ingericht naar aanleiding van de talrijke diefstallen, die gepleegd werden in onbetrokken villas en buitenverblijven. Die brigade vernam nu dat te Ukkel een buitengoed was leeggestolen en dat de buit in eene naburige weide verborgen was. Het was dus zeker dat zij dien daar des nachts zouden komen halen. Eene val werd gespannen en de agen ten wachten een heulen nacht. Maar toen deze de dieven niet zagen komen, gingen zij naar de schuilplaats zien en bevonden tot hunne groote ontgoocheling dat de deugnieten hen voor waren geweest de buit was weg. Maar Maandag morgend werden toch twee mannen, dieven van stiel, die reeds meermaals veroordeeld werden, en die men als de daders aanzag, op hun bed aangehouden, alsmede een derde, die ook in slechten geur stond. En in hunne woning vond men een heel magazijn van meubelen, schouwgar- nituren, kunstvoorwerpen, enz. Men denkt dat die groep nog zal ge volgd wordên door andere ontdekkingen en wellicht aanhoudingen bij opkoopers. De fabriek Bollinckx, te Huyssin- gen, is Zaterdag in opschudding gebracht door een erg ongeluk. Vier werklieden waren bazig met het gieter, van gesmol ten ijzer, toen de bak, die de vloeistof inhield eensklaps omkantelde. De werk lieden hadden den tijd niet meer om op zij te springen en zij werden allen door den gloeienden stroom getroffen. Een hunner was stervende en de toestand der anderen is zeer erg. Een slechte gewoonte. Nog immer ziet men op de Botermarkt te Gent en ook wel elders, vrouwen die wanneer ze boter proeven hiervoor een geldstuk bezigen. Dit gebruik is alleszins af te keuren vooreerst hot is alles behalve zindelijk, en ten tweede is zulks een bestendig gevaar. Immers, men mag niet vergeten dat geld stukken, welke in ieders handen komen, dikwijls de kiemen bevatten van allerlei besmettelijke ziekten. liet ware dus hoogst wenschelijk dat met die gewoonte afgebroken werd en dat ook do boterverkoopers zich krachtig verzetten wanneer een kooper met eenig geldstuk hunne waar proeven wil. De steenhouwer A., te Antwerpen, was in den loop der week van zijn werk weggezonden en stak dit op zijnen gezel Molitor, die iets aan den meester zou verteld hebben. Daar wilde hij wraak over nemen Zaterdag avond zocht hij hem op en trof hem aan in de Van Kerck- hovesiraat. Er ontstond eene woorden wisseling, die echter niet lang duurde, want A. trok eensklaps een revolver uit den zak en loste een schot op Molitor. Deze ging op de vlucht, aehtervolgd door zijnen vijand, die nog een schot loste. Molitor vluchtte alsdan in eenen krui denierswinkel, op den hoek der Everaert- en Dambruggestraat. A. achtervolgde hem nog altoos er. loste weer twee scho ten op zijnen vijand. De eerste liet zich dan neervallen en gebaarde dood te zijn. De andere was daarover tevreden, want, nu had hij met hem afgerekend, zegde hij De policie kwam er toen bij en kon den dader aanhouden, welke ter beschikking van den prokureur des koning opgeslo ten is. Het slachtoffer mag van geluk spreken want van al de schoten heeft er slechts één getroffen en dan nog lichtelijk het oor. Haat tegen het Fransch. Moord. Te Achel zaten eenige spoor wegbedienden in de herberg van de we duwe Bernaert, aan tafel. Zij spraken onder elkander Fransch. Dat beviel niet aan twee kerels, die hen datrom begonnen te tergen. De bedienden stonden op en gingen eene andere herberg binnen, andermaal gevolgd door de twee plagers, die dr ig- den, hen bet hoofd in te slaan, indien zij voortgingen met fransch te spreken. En de daad bij het woord voegend, een hunner den stoofhaak en dreigde er mee. De hospes wilde nu de rustverstoor ders aan de deur zetten, maar op dit oogenblik werd eenen der bedienden, de 5ojarige Crombeer, een messteek in den rug toegebracht, die hem zoo goed als dood deed nederslorten. Het leven van den gekwetste is nog slechts eene kwestie van uren. De vermoedelijke pleger een 27jarige werkman is aangehouden. Te Hoeylacrt heeft een jongen van deze gemeente, woedend gemaakt door kwaadsprekerijen die zelfs rechterlijke gevolgen hadden, eene moordpoging op genoemden Cools gepleegd. Zoo ten minste loopt het gerucht, want het slacht offer werd overhoeds aangevallen. De verdachte is aangehouden. De gemeentesecretaris van Racour, Hoei, M. Kinnard, is dood op den bodem van eenen waterput gevonden.Het parket onderzoekt of hier geen misdaad gepleegd is. De stoomtram van Namen naar Fleurus is Zaterdag in den sneeuw blijven steken. Het oponthoud heeft geduurd van 12 ure *s middags tot 6 ure des avonds. De sneeuw, door den wind opgejaagd, lag op sommige plaatsen tot im5o dik, Een erg ongeluk gebeurde zaterdag morgend tusschen de statics van Vaux- sous-Chèvremont en van Bois-de-Breux. Alle dagen rijdt er een trein met ledige wagons naar den plateau om de wagons te verdeelen tusschen de staties die er noodig hebben. Die trein was Zaterdag morgend samengesteld uit een groot getal wagons die gedreven werden door twee lokomotieven eene voor, de andere achter den trein. Bij de kromming, op 1 kilometer van Vaux-sous-Chévremont, zag de machinist van de voorste lokomotief met schrik, dat in de tegenovergestelde lichting vier wagons in duizelingwekkende snslheid afgereden kwamen. Alvorsns hij eene beweging had kunnen doen had er eene vreeselijke botsing plaats. De lokomotief werd over de spoorbaan geworpen en verbrijzeld door den volgenden wagon die er op viel. Al de wagons van den trein zijn beschadigd. De stoker Simon Higny, 23 jaren oud, werd teruggevonden onder de ma- chien, afgrijselijk verbrand aan den buik, de borst en de armen. Zijn toestand is zeer erg. De machinist, Lucien Girard, 55 jaren oud, werd gekwetst aan het hoofd en de beenen. De hulp-mecanicien werd inden wagon geworpen, die op de machien viel. Vier Treinwachters werden gekneusd. De stof felijke schade is aanzienlijk. De inventaris der kerkelijke goede ren. Volgens berichten uit Bretagne zijn daar de agenten van den fiscus overal verjaagd. Te Beziers ging het volk stee- nen werpen in de vensters der loge. In de voornaamste plaatsen der Cha- rente Inférieure hebben de catholieken insgelijks den inventaris belet. Te Rijsel heeft men voor de tweede maal de deuren der kerk van den H. Ste- phanus gesloten gevonden. Men heeft ze moeten openbreken en groote barrikaden van stoelen en banken moeten omver halen. Onder de kolonnade van de Madeleine- kerk te Parijs, waren vrijdag veel jonge lieden bijeengekomen, om den inventaris te beletten. Onder de nieuwsgierigen voor de kerk waren er die protesteerden tegen de toebereidselen der catholieken en het duurde niet lang of er onstond een ge vecht, uitgelokt door tegenbetoogers, dio met steenen naar de kerk wierpen. Rond vijf ure drong eene bende tegen betoogers lang de rue Trouchet binnen het hek der kerk, verdeelde zich in twee groepen, en begaf zich nuar het peristy- lium, om de catholieken langs achter aan te vallen. Voorbij eene zijdeur gaande, haalden zij revolvers uit den zak en scho ten door de glazen der deur. Gelukkig was er niemand in de kerk, zoodat er ook niemand getroffen werd. Aan het perysti- lium sloten de groepen zich aaneen en er ontond een hevig gevecht Maar de catho lieken waren minder sterk en moesten achteruittrekken in de kerk. De tegenbe toogers wilden ze Volgen, maar op dit oogenblik kwam de policie die een einde •telde aan het gevecht. Er werd ook met revolvers geschoten, maar gelukkig werd niemand getroffen. De hardnekkigste vechters werden meègenomen naar het policiebureel. Er zijn een aantal gekwet sten. Te Tours en te Cette kon de inventaris plaats hebben, na hevige manifestaties. Vooral in die laatste stad hadden er hevige betoogingen vcor en tegen plaats. Te Castries moesten de ambtenaren ook achteruitgaan bij de houding der bevol king. Men kon er geen enkel werkman vinden om de deuren der kerk open te breken. De ambtenaars keerden n Montpellier terug om den prefekt te vra gen wat zij te doen hadden. Men nam werklieden meê, deed de deur openbre ken en stond tegenover 800 menschen, die de werklieden, welke de deur hadden opengebroken, aanvielen. Zij moesten naar de gendarmerie dc wijk nemen. De inventaris kon evenwel zonder verdere incidenten gebeuren. Weer zijn vrijdag te Parijs een aantal personen wegens de betoogingen veroor deeld. De tijdingen over de boedelbeschrijving in de kerken verschillen niet van die der vorige dagen. Hier kon zij plaats hebben, elders werd zij met meer of minder geweld belet. In de Madeleine te Parijs, zijn door den pastoor maatregelen genomen, om alle wanorders te beletten. Een aantal betoogers werden nog ver oordeeld. De catholieke jeugd zal eene eerepunch aanbieden aan de veroordeel den. Volgens het Journal des Débats wordt er to Pignan, bij Montpellier een geweldige tegenstand voorbereid. Heel de bevolking maakt zich gereed om in de kerk een beleg in regel te doorstaan. Er zouden deuren toegemetst, levensmidde len opgesteld zijn, enz. Zondag hadden er wegens den Zondag geen boedelbeschrijvingen plaats. Maandag morgend werd de inventaris in St-Roch en in de Madeleine te Parijs zonder incidenten opgemaakt. Merkwaardige verschijnselen. Geck, de sociaal democratische onder voorzitter van de Tweede Kamer te Karls ruhe, segt de N. R. Ct. heeft inde vergadering van dia Kamer medegedeeld dat de groothertogin van Baden (de doch ter van Keizer Wilhelm I) zijne vrouw gevraagd had bij haar te komen, om eens kennis te maken, en dat de groothertogin later gezegd had dat de ontmoeting to! haar tevredenheid uit was gevallen. Von Vollmar die voor zijn landhuisje gaat staan, om den prins-regent van Beie ren terwijl hij voorbij rijdt, te groeien Ulrich die op een parlementaire avond partij en Balthasar Cramer dio op audiën tie bij den groothertog van Hessen gaat mevrouw Geck die een vriendschappelijk bezoek bij de groothertogin van Baden brengt zijn het niet allemaal toekomen dat onder de socialistische leiders in Duitschland, in weerwil van het gefoetei der Vorwarts de meening in gang vindt, dat men politieke tegenstanden kan zijn en elkaar toch niet als persoon lijke vijanden behoeft te behandelen Een andere vraag is, waar het bezoek van mevrouw Geck grooter ergenis zi geven op het redactie-bureel van dc Vorwarts often paleize te Berlijn. In dezelfde vergadering waarin Gen! het bovenvermelde voorval ter sprake bracht, heeft hij zich niet alleen bereid verklaard om alle verplichtingen tegen over het hof, die het ambt van tweeder ondervoorzitter voor hem meèbracht, ni te komen, maar ook nog de verklaring gedaan dat zijne partij zich niet meer sa: de verplichting om voor de begrooting ti stemmen, kon onttrekken, nu zij zoosterl was dat zij meê verantwoordelijk wï voor het lot van de begrooting. De Badensche social-democraten heb ben, nu zij met de liberalen de meer derheid tegenover het centrum en di conservatieven vormen, alle gevolge! aanvaard van hunne positie als parlemen taire regeeringspartij. Het grootste thans bestaande oor logschip. De Dreadnought eei slagschip van 18,000 ton," werd Zaterdaj te Portsmouth te water gelaten. Hc zal het eerste slagschip zijn dat rret tui- binen zal werken, deze zullen het schi] eene snelheid van 22 knoopen in 't uu geven Het zal bewapend sijn met 10 kanot nen van 305 m/m., 18 snelvurende kanot nen en 4 of 5 torpedo werpers. De geheel bouw van dit reuzen vaartuig zal fi 45,000,000 kosten. Binnen kort zal me beginnsn aan den bouw van een tweed dergelijk schip van 18,000 ton. In Japi is een slagschip van 20,000 ten in aat bouw. Leopoldstraat, 14, Aalst. Prijzen voor 14, i5 en 16 Februari TARBOT de i/e kil. fr. 2,5 TAHIIOTTIAS «/s kilo 1,0 HEILBOT fr. x,5 Kabeljauw, fr. 0,8 Griet fr. o,5o 0,70, 1,00, 2,0 Tongen (koppel) fr. 1,00, 2,00, 3,o Steur fr. 20 Pladijs 't stuk fr.o,i5 o,5o 0,70 1,5 Nieuwe Landolium fr. 0,8 Rog fr. 0,75, 2,5o tot 3,o Hollandsche Schelvisch, grooten fr. 1,00, 1,25, i,5o2,o Makreelen 'tstuk fr. 0,70 1,0 Kreeften fr. 2,00, 4,00 6,00 en 10,0. Garnalen in doos fr. 1,0 Garnalen versch fr. 0,6 Hollandsch Haring 0,1 1 vaatje Beste nieuwe Haring, fr. 2,5 Melkers Haring nieuwen o,5. Tongen, (groote, middeu eu klein soort. VASTENAVOND 1906 Gedurende de Vasten- avonddagen zullen geene gemaskerde personen toe gelaten worden in de vol gende herbergen In den Hangar, bij Van der Steet Brusselsche Steenweg, nr 9. In de Groene Wandeling, bij Gustar De Buck, Sin; Janstraat, nr 26. Allerbeste Vlas- en Klaverzaad van Zeeland of Holland tegen zeer vooi declige prijzen te bekomen bij H. Luyci Kerrhmans, in cc Het Gouden Tonnekem te Aalst, Brusselsche straat. OPENBARE VERKOOriNG van een goed en welgelegen te Erembodegem, Damstraat, nabij hel grondgebied, van Welle. De Notaris SOETE, te Lode, zal name: wien het behoort, in het openbaar verkoopei Eenige koop. Een goed en welgelegen perceel Land, gf legen te Erembodegem, aan de Damstraat, 0: den Berg genaamd de Meert, bekend by kt daster wijk B, nummer 1113, groot 28 ars 30 cent.palende oost de w* Charlea De Sm deleer, zuid de Damstraat, west de gebro» ders De Backer en noord Louis De Leenheer Gebruikt door M. Benoit D'Iiaeseleer, t te Welle. ENKELE ZITDAG: op Maandag 26 Februari 1906, om 2 uren namiddag, ter herberg In Neder hasselt ook genaamd De Boerenmeid 9 gehouden door M. Alfonb Matt his, te Aalit Geeraardsbergsohen Steenweg, Zontstrwt poort.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 2