BOU W GRONDEN HUISMEUBELEIV SLAGHOUT, ZAAILANDEN F -A AED schoon PAARD, DU IJ WONINGEN, HOFSTEDEN BOOME1J HANDELSHUIS, Hopstaken en Kepers, OPENBARE VERKOOPING van welgelegen en van goede ZAAIL.A-IVOEIV, TE AALST-MIJLBEEK. De Notaris LIMPENS, te Aalst, zal met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in het openbaar verkcopen, de na- beschreven onroerende goederen, allen te Aalst-Mijlbeek gelegen, te weten Eerste koop. Eene behuisde Hof stede, met Grond, zijnde eene Tweewo ning, uitmakende den hoek van de Groen straat met de Binnenstraat, bekend bij kadaster wijk E, nummers 522e en 522F, aldaar groot 12 aren en volgens meting groot 12 aren 7 centiaren, palende ten ooste de Groenstraat, ten zuide M. Fie- vet, ten weste M. Jan Baetens en ten noorde de Binnenstraat. Bewoond door de heeren Victor De Bundel en Jan Van de Meetssche. Verdeeld in tien loten Bouwgrond, afgeschetst op het grondplan staande op de plakbrieven, opgemaakt door den beëe- digden landmeter, M. Bernard Goethals, te Aalst. Eerste lot. Een aar 58 centiaren Grond met de er opstaande gebouwen, ten weste of langsheen den eigendom van M. Jan Baetens hebbende aan de Bin nenstraat eene breedte van ^meters 5o centimeters. Tweede lot. Een aar 60 centiaren nevens voorgaande, hebbende aan de Binnenstraat, eene breedte van 4 meters 5o centimeters. Derde lot. Een aar nevens voor gaande, hebbende aan de Binnenstraat eene breedte ook van 4 meters 5o centi meters. Vierde lot. 69 centiaren Grond, ne vens voorgaande, met eene breedte ten voorhoofde aan de Binnenstraat van 4 meters 5o centimeters. Vijfde lot. Een aar i5 centiaren ne vens voorgaande, hebbende eene breedte ten voorhoofde aan de Binnenstraat, van 7 meters en aan de Groenstraat van 10 meters. Zesde lot. 82 centiaren Grond, ne vens voorgaande, hebbende aan de Groen straat eene breedte van 4 meters 51 cen timeters. Zevende lot. Een aar 16 centiaren Grond, nevens voorgaande, hebbende ten voorhoofde aan de Groenstraat, eene breedte van 4 meters 5o centimeters. Achtste lot. Een aar 25 centiaren, nevens voorgaande, hebbende aan de Groenstraat, eene breedte van 4 meters 5o centimeters. Negende lot. Een aar 24 centiaren, nevens voorgaande, hebbende eene breed te aan de Groenstraat, van 4 meters 5o centimeters. Tiende lot. Een aar 58 centiaren, ten oost-zuide, hebbende aan de Groen straat, eene breedte van i3 meters i5 cen timeters. Tweede koop. Eene partij Land, gelegen op de Tien Dag wanden, aan de Groenstraat, bekend bij kadaster wijk E, nummers 445e en 444D, groot aldaar 3i aren 80 centiaren en volgens meting groot 33 aren 18 centiaren, palende ten ooste M.Ganzcman, ten zuide de Groenstraat, ten weste Jufvrouw Podevyn en ten noor de met den Rozenweg den heer Boone. Voorheen gebruikt geweest door de heeren Jan Wailly en Alois Van Royen, beide te Aalst. Thans onverpacht. Verdeeld in 5 loten afgeschetst op het grondplan staande op de plakbrieven, als volgt Eerste lot. 27 aren 52 centiaren, ten weste, hebbende ten voorhoofde aan de Groenstraat, eene breedte van 3 meters 90 centimeters Tweede lot. Een aar 40 centiaren, nevens voorgaande, hebbende aan de Groenstraat, eene breedte van 4 meters 50 centimeters. Derde lot. Een aar 41 centiaren, nevens voorgaande, hebbende ten voor hoofde aan dc straat, eene breedte van 4 meters 5o centimeters. Vierde lot. Een aar 42 centiaren, nevens voorgaande, hebbende ook aan de Groenstraat, eene breedte van 4 meters 5o centimeters. Vijfde lot. Een aar 43 centiaren, ten zuid ooste, hebbende aan de Groenstraat insgelijks eene breedte van 4 meters 5o centimeters. Derde koop. Een perceel Land, aan den Grooten Bolleweg, gekadastreerd wijk D, nummer 844K en 844 j/2. groot aldaar 29 aren 70 centiaren en volgens meting groot 29 aren 5 centiaren, palende ten coste M. Van Hoorebeeck, ten zuide den Grooten Bolleweg, ten weste M. Van de Maele en ten noorde verscheideuen. Onverpacht. Laatst gebruikt door M. Jan Van de Meerssche, te Aalst, Verdeeld in 7 loten, afgeschetst op het grondplan staande op plakbrieven en heb bende elk lot aan den Grooten Bolleweg, eene breedte van 4 meiers 80 centimeters. lot, 4 aren 09 cent. ten zuid weste. I rinus Meert, ten weste M. Van de Maele 1 en ten noorde de Burgerhospitalen van i Aalst. Onverpacht. I Laatst gebruikt geweest door M. Ca- mille Gheyssens, te Aalst. Vijfde koop. Een perceeltje Land, op den Hovenierskauter, aan den Ro zenweg, gekadastreerd wijk E, nummer 454, groot aldaar 3 aren 70 centiaren, palende ten ooste en ten weste M. Achil les Eeman, ten zuide den Rozenweg en ten noorde Jufvrouw weduwe Podevyn als gebruikster. Onverpacht. Laalst gebruikt door M. Benoit Mol- laert, te Aalst. Zesde koop. Een perceeltje Land, op den Hovenierskauter, bekend bij kadaster wijk E, nummer 456a, met eene grootte van 5 aren 40 centiaren, palende ten ooste M. CamilleVan Mol, ten zuide den Voet- weg, ten weste M Achilles Eeman en ten noorde de Jufvrouw Podevyn als ge bruikster. Onverpacht. Laatst gebruikt door M. Petrus De Cooman, te Aalst. 2® lot, 4 aren 3® lot, 4 aren i3 4® lot, 4 aren i5 5e lot, 4 aren 17 6® lot, 4 aren 19 7e lot, 4 aren 21 daarnevens. ten zuid-ooste. Vierde koop. Eene partij Land op den Hovenierskauter, bekend bij kadaster wijk E, nummer 459, met eene grootte van 17 aren 90 centiaren, palende ten ooste den Rozenweg, ten zuide M. Ma- Zevende koop, Eene partij Land, op het Wijngaardeveld, gekadastreerd wijk D, nummer 102M, met eene grootte van 26 aren 70 centiaren, palende ten ooste den Dreef, ten zuide en ten weste de kin deren Frans De Cock en ten noorde M. Bruylandt. Onverpacht. Laatst gebruikt door M. Benoit Van Goethem, te Aalst. Achtste koop. Een perceel Land, op den Wijngaard, gekadastreerd wijk F, nummer 959, met eene grootte van 12 aren 80 centiaren, palende ten ooste over den Voetweg de Burgerhospitalen van Aalst, ten zuide M. Karei Schuermans, ten weste de erven De Moor en ten Roor- de M. Henri Van de Meerssche. Onverpacht. Laatst gebruikt door M. Edouard Muy- laert, te Aalst. Negenste koop. Eene partij Land, op den Wijngaard, bekend bij kadaster wijk F, nummer 961 t, groot aldaar 9 aren 3o centiaren, palende ten ooste M. Edouard Muylaert en andere, ten zuide den IJzeren weg, ten weste de kinderen Van de Meerssche en ten noorde de erven De Moor. Onverpacht. Laatst gebruikt door M. Alois Van Royen, te Aalst. Tiende koop Een perceel Land, op den Bevgenkauter, gekadastreerd wijk F, nummer 800 d, groot aldaar 16 aren 3o centiaren, palende ten ooste de Rijbaan, ten zuide de kinderen De Leeuw als ge bruikers, ten weste M. Van der Vorst als gebruiker en ten noorde M. Gustaaf De Petter en de kinderen Van Geem-Eeman. Onverpacht. Laatst gebruikt door de heeren Jan Van de Meersche en Emile De Leeuw, te Aalst. Elfde koop. 7 aren 10 centiaren Land, op de Beek, zijnde het 1/4 deel on verkaveld van de partij gekadastreerd wijk F, nummer 896 f, palende voor het heel oost de Beek, zuid M. Michel Van der Biest, west den Voetweg en noord M. Tolleneer. Onverpacht. Laatst gebruikt door m. Edouard Muy laert, te Aalst. TWEEDE ZITDAG Zaterdag 24 Februari 1906, om 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zit tingszaal van het Vredegerecht. Voor nadere inlichtingen en kennisne ming van het kohier, wende men zich ook ter studie van den Notaris EEMAN, te Erpe. Bij Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van Landbouwersatem, Hooi, Slrooi, Mest, Beelen, Loof te velde, Drijwiel- en Treemkar en Beestialen, to Moire, Beek. De Notaris EEMAN te Erpe, zal op Maan dag 19 Februari 1906, om 8 uren van den inorgend, namens de erfgenamen en ten hove van wijlen M. Frans Schockakrt, te Meire, Beek, in het openbaar verkoopen Iluismeubelen als stoof met toobehoorten, kassen, stoelen, banken, tafels, gleize kom men, tellooren, potten, kannen, tassen en jatten, bier en andere glazen, heiligbeelden onder glazen bocal, vazen en printen, han gende horlogie, wekker, olielampen en bol- lantaarn, koffijmolen, koflij- en peedoozen, ijzeren moor en koffijpot, ijzeren braad en andere kommen,ijzeren potten en marmitten steenen teelen,kommen ou tobbens, houten en zinken emmers, waschmachien en kuipen, broodmoelie en vleeschkuip, en meer ande re gerieven. Landbouwersalem als kern met staf, melkkuip,steenen melkteelen en tobbens, ijze ren marmitten, 3 koeigareelendrijwielkar treemkar met rossorts, aanschijnen en rem- stok, karreladders, ploeg, rolblok, sledde, eggen, 2 kortowagens, aalstuk met berrie, aalpomp, aalkuipen en goot, snypaard, wan molen, raapmolen, viggourenne, hoeuderkeef, bascule met gewichten, braskuipen, 2 zeisens, pikken, spaden, schuppen, braken, bekker, rieken, mestbaken, roeken, gaffels, aalschep per, landdraad, kafzift en meer andere voor werpen. Eene groote hoeveelheid hooi, strooi, mest, beeten, wortels, loof te velde, berd, brand hout en aal in do putten. Beestialen Eene onlangs gekalfd hebben de extra goede trekkoei, 1 rund, 1 mutten 3 vette verkens, 1 geit, 25 hoenders, 1 haan en duiven. Een goedo trekhond oud 3 jaren met gareel. N. B. De verkooping zal geschie.lon op gewone voorwaarden en mits gewoon ongeld. De koopen tot en 5 franken moeten gereed betaald worden. Voor de andere koopen wordt er uitstel gegund mits te stellen gekende en gegoede borg. OPENBARE VERKOOPING van 200 koopen zwaar Elzen en ander TE HOFSTADE, Denderland. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal na- I mens Mevrouw Burny-Antheunis, eige nares te Anlst, in het openbaar verkoopen, op Maandag 5 Maart 1906, om 8 uren voormiddag, te Hofstede, in 't Jachtpark, Denderland, 200 koopen schoon en zwaar Elzen en ander Slaghout, dienstig voor kepers, hoppestaken, boonstaken, kuip- banden, bakkershout en andere gerieven, N. B. De verkooping zal geschie den op gewone voorwaarden en mits het gewoon ongeld, doch vrij van kapgeld. Tijd van betaling zal worden verleend, mits te stellen goede borg. OPENBARE VERKOOPING van E» BOSCH, T E W A N Z E L E De Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een perceel Land en Meersch, gelegen to Wanzele, Billegem, ge kadastreerd eenige seotie, nummer 69, groot aldaar 31 aren 90 oentiaren, palende oost M. Jan Baptists Baeyens-Wyns, zuid verschei- denen, west de Wanzelestraat on noord Juf vrouw Eveline De Backer. Gebruikt zonder termyn door M. Juliaan Bogaert, te Wanzele. Tweede koop.— Eene partij Land en Bosch, gelegen te Wanaele, Billegem, bekend by kadaster eenige eeotie nummers 57, 58, 59 en 60, met eene grootte van 74 aren 40 cen tiaren, palende ten ooste verscbeidenen, ten zuide Jnfvrouw Eveline De Backer, ten weste zelfde Jnfvrouw De Backor en bet Armbe stuur van Schellebelle en ten noorde den beer Notaris De Gheest en het Armbnreel van Wanzele. Boom- en Houtgewasprijs Ir. 165. Gebruikt het Land zonder termijn door Jnfvrouw weduwe Leander De Geyter, te Wanzele en het deel Bosoli onverpacht. ZITDAGEN lkens om 3 uren van den avond, ter her berg De Bareel, n bij den heer Frans De Caluwe, te Smetlede, Dorp. ""openbar E°VERKOÓ~PINg'"TO van een goed en van Rijtuigen, TE AALSTin de Nieuw straat, De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op Dijnsdag 6 Maart 1906, ten een uur namiddag, aan de afspanning ge naamd De Oude Posterij, bij den heer De Saedeleer-Van Cauwenbergh, in de Nieuwstraat, te Aalst, in het openbaar verkoopen Een «choon en goed Ruinpaard, oud 6 jaren, (race Anglo-Hongrois), dienstig voor alle bedrijven. En verders de volgende Rijtuigen schoonen Landau, een en twee paarden onlangs nieuw; schoonen Omnibus nieuwen Buggy Tonneau sterken Camion, van 2000 tot 25oo kilos, schoonen IJsstoel, van een en twee paarden, Harnassuren voor een en twee paarden, Tilbury met soufflet voor poney, 2 Tilburys met kap, 2 Tilburys zonder kap, Landeau, Due en Buggy voor poney, Car en Tonneau, Comline voor ponney. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstelling. VENDITIE VAN een Landbouwalem en Loof te velde, TE AALST, Ouden Dendermondschen Steenweg. De Notaris DE GHEEST, zal namens de heeren Jban en Gustaaf Boeykkns. ter hunner hofstede, te Aalst Mijlbeke, Papenrode, aan den Ouden Dendermond schen Steenweg.in 'topenbaar verkoopen: op Dijnsdag 20 Februari 1906. Te beginnen om een uur namiddag, hetgene volgt A. Landbouwalem, als sggens, slede, ploeg, beirstukken, karreas, vlasstreep met bank, knapper of vlascylinder, reep, voortrein van eenen wagen, 2 karren, de eene van breed de andere van smal ge loop. B. Schoen Mcrriepaard met harnas suren. C. Hooi, gedroogden tcemaat en een hectaar loof, waisende op land, nabij voorschreven hofstede. Gewone conditiën en tijd van betaling, mits borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van te Baardegem, Dorp. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Gbmrbntk Baardbgrm. Eenen Eigendom, bestaande uit dry Wo ningen, gestaan en gelegen nabij het Dorp, aan de Kerkweg, cekadastreerd wyk 0, num mers 132a en 132b, met eene grootte van 5 aren 50 centiaren, palende van de eene zijde aan den heer Emile De Coster en van de an dere aan den heer Louis De Uauwere. Bewoond door Franoiscus De Smet, de kindoren Baert en Reimond De Bolle. ZITDAGEN Instel Woensdag 7 n Verblijf Woen.dag 21 F«br»«n 1906. ten 2 uren namiddag, ter herberg van den heer Rhmt Polltn-Joostkns, te Baardegem, aan de Kerk. Door sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van HERBERGEN, ZAAILANDEN, Meersschen en Tailliebosschen, te (lordegem. De Notarissen CRUYT, Botermarkt, 3 en VAN ZANTVOORDE, Burgstraat, 59, beide te Gent, znllen ten aanzoeke van wie het behoort, openbaar verkoo- pen Gemeente Oordigem. Eenen schoonen Eigendom, te Oorde- gem, wijk Cloxhouwvelden, zijnde ver scheidene Hofsteden, Herbergen, Zaai landen, Meerschen en Taillieboaachen, groot 23 hectaren, i3 aren 47 centiaren. Boomprijs frs. 840. In gebruik bij verscheidene mits 3654 fr. boven de bosschen, in regie. Bij samenvoeging slechts gebracht op op 83,000 franken. Derde en allerlaatste zitdag Vrijdag 23 Februari 1906, om 2 uren namiddag, ter verkoopzaal voor Notarissen, te Gent, hoek der Win kelstraat. OPENBARE VERKOOPING van schoone gavige CANADA en ESSCHEN te Kerkxken. De Notaris DE SAÜELEER, te Erembo- degem, zal ten verzoeke van het Bureel van Weldadigheid der gemeente Kerkxken, open baar verkoopen, aan den voet der koopon op Dijnsdag 20 Februari 1906, om 8 uren 's morgends. 16 zeer «ahoone, gavige Canadaboomen, te Kerkxken-Hoek en 1 Esch, te Karkxken- Bouckent. Men zal vergaderen te Kerkxken-Hoek. Gewone voorwaarden. Door Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van een Herberg, Woonhuizen, Bouwgronden, Landen en Meersch, to Erembodegem en Aalst. De Notaris DE SADELEER te Erembode gem, zal ten verzoeke der erven Petrus Car- aon-Sonok, te Erembodegem, met gewin van palmslag en gelagen, openbaar verkoopen Stad Aalat. Koop 6. Een peroeel Meersch, zeer wel geschikt voor bouwgrond, gelegen op Mijl beke, hoek van den Ouden Dendormondichen steenweg en Geldhofstraat, gecadastreerd sactie D, Dummers 707 en 708, groot volgens meting 21 aren, 25 oentiaren, palende noord M. Frans De Cock, oost de erven Ilerelle, zuid de Geldhofstraat en west den Ouden Dendermonsched steenweg. Gebruikt door Michel De Wageneer, mits 40 frs 's janrs. Verdeeld in 14 loten, volgens grondplan. Lot e Lot twes Lot dry Lot vier Lot vyf Lot zes Lot saven Lot acht Lot negen Lot tien Lot elf Lot twaalf Lot dertien Lot veertien groot 1 are 32 oentiaren. 1 are 1 t 24 1 are 17 1 are 13 2 aren 70 0 are 1 are 1 are 1 are 1 are 1 are 1 are 1 are 76 73 69 65 61 57 Koop 1. Een Handelhuis met winkel au herborg, hebbende 4 beneden- en 4 hoven- plaatsen, remise, bakoven, sohuur, paarden stal en koeistal, gestaan en gelegen aan het Dorp. naby de Statie, gekend ten cadaster sectie B, nummers 525, 526 en 527, groot volgens meting 4 aren, 28 osntiaren, palende noord Louis De Schryver, oost Leopold Van Driessche, zuid de wed. Petr.-Joan. Ghysens on mad. Pirot en west de Statie6ti aat. Be woond door de verkoopers. Op ta leggen voor boomprys 80 franks voor winkeltoog, loketten en meetkosten 62,50 franks. Koop 2. Eenen Eigendom bestaande nit 5 woonhuizen met grond en bouwgrond, tus- schen de Keppestraat en den Dnitsohenweg, geoadastreerd in 't geheel seotie B, nummers 478 en 479, groot volgens meting 31 aren, 42 centiaren, palende noord de Keppestraat,oost Ch'-L' De Ronck, zuid den Duitsohenweg, woet de erven De Backer. Verdeeld in 3 loten, volgens grondplan. Lot een. 2 Woonhuizen, waarvan eene herberg, groot 12 aren, 49 oentiaran.hawoond door de weduwe D'Hondt en Jean Wanten, mits 4,40 franks per week. Op te leggen landprijs en meetgeld 18 franks. Lot twee 2 Woonhuizen, groot 10 aren, 58 oentiaren, waarvan een gebruikt door Henri De Smet. mits 2.20 frs per week en een onverhuurd. Op te leggen als voren 18 frs. Lot drij. Een Woonhuis, groot 8 aren, 35 oentiaren, verhuurd aan De Poorter Pe trus mits 2.20 frs per week. Op te leggen als voren 13 franks. Koop 3. Eenen Eigeudom bestaande nit eene herberg en woonhuis, land, bouwgron den en meersch, gestaan en gelegen aan den Ninofschen steenweg, geoadastreerd seotie B, nummer 142, groot iu 't geheel volgens me ting 90 aren, 57 oentiaren, palende noord dame wed.Veroruyssen-Van Landnyt, oost do Osbroeckbaan en doarover dame wed. Jan Moyersoen, zuid de Osbroeckbaan en den Ninofschen s'.eenweg, west zelfden stosnweg. Verhuurd aan 318 franks 's jai rs. Verdeeld in 5 loten, volgens grondplan. Lot een. Eene Herberg en woonnnis met land, groot 19 aren, 74 oentiaren, in gebruik bij J.-B. De Boom en Petrus Van de Maele. Op te leggen prijzy en meetkosten 18 frs. I ot twee. Een perceel Bouwgrond, groot 15 aren,37 oentiaren,gebruikt door de zelfden. Op te leggen als voren 28 franks. Lot dry. Een peroeel Bouwgrond, groot 15 aren,37 centiaron.gebruikt door de zelfden Op te leggen als voren 28 franks. Lot vier. Een perceel Land, groot 15 aren,37 centiaren,gebruikt door dezelfden en Jean Ghysens. Op te leggen als voren 23 fr. Lot vijf. Eenen Meersch, groot 24 aren, 72 oentinren, gebruikt door Jean Iiaes. Op te leggen voor meetgeld 3 franks. Koop 4. Eene party Land, gelegen op Zwaluwkauter,ter plaats gena*md«l)e Wilg,» gecadastreerd sectie B, nummer 847b, groot volgens meting 12 aren, 8 c., palende noord oost do kinderen Callebant, zuid koop vijf en J.-B. Giets en west den losweg van den yze- renweg. Gebruikt door Jean Ghysens,mits 27,50 franks 'sjsars. Op te leggen voor prijzy en meetkosten 23 franks. Koop 5. Eene party Land, gelegen als voorgoande, gekend ten cadaster sectie B, nummer 855, groot volgens meting 15 aren, 44 centiaren, palende noord koop 4 en de kinderen Callabant.oost Adolf De Boom, znid den betr Notaris Van do Velde en weet J.-B. Giets.—Verhuurd aan Philistien Cardon.mits 32,50 frs '8 jaars. Op te leggen voor meet kosten 3 franks. Op te leggen voor meetkosten 2,50 frs per lot. ZITDAGEN telkens om 1 ure namiddag, ter herberg van Jean Ghysens-Cardon, te Erembodegem, aan de Statie. Er zal geen derde zitdag plaats hebben. Zelfde Notaris De Sadelekr, zal ten ver zoeke ala hierboven ten huize beschreven onder koop een, nog openbaar verkoopen, op Donderdag 22 Februari 1906, om 8 uren morgens, al de roerende voor werpen aldaar te bevinden en beetaande voornamelijk in Meubels stoof met toebehoorten, ronde- en andere tafelt, katoen,commode, secretaire, rieten- en andere stoelen, hangende horlogie, lessenaar, vuren, spiegels, qninqnete, lavabo, dry ledekanten met reasort, 2 matrassen, pluimenbed en plnimen huppalingen en hoofdkussens, wasohtafel, petrolvnnr, nacht tafel. kapstokken, barometer, transparanten, gemak, beelden onder bokaal, printen, kan delaars, vaten en banken. Alem kruiwagen, waechknip, lijnwaad- mande, balanoe met gewichten, tinnen- en andere maten, meter, manden, ledige zakken en dooeen, flesschen, winkelbok"als, pint glazen, kisten, bakken, emmers, tonnen, roeken, rie'c, mösthaak, gaffel, schappen, braken, dorsohvlegel en meuig ander alem. Verscheidene koopen brandhout. Gewone voorwaarden. OPENBARE VERKOOPING. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. i° Een Huie, in de Gazometsratraat, geteekend nummer 53. Bewoond door Marcel Vertongon, aan 18 fr. ter maand. a° Een Huis, in de Gazometerstraat, geteekend nummer 55 Bewoond door Gustaaf Blom naert, aan 14 fr. ter maand. 3* Een Huis, in de Brabantstraat, ge teekend nummer 25. Bewoond door Frans Van der Schueren aan 18 fr. ter maand. 4* En een Huis, hoek der Korte- en Lange Sint Jorisstraat. Bewoond door de weduwe De Roeck, aan 25 fr. ter maand. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 20 Februari Verblijf Dijnsdag 6 Maart l9°ö' telkens om 4 uren namiddag, ter Estami- net van den heer Joseph Van der Vorst, Zaadhandelaar, te Aalst, aan de Sint Martenskerk. """"ven D I T I e VAN 5ooo Larix te Aalat, Yaartkaal. Op Maanuag 19 Februari 1906, om een ure namiddag, docr het ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalat. OPEN BARE VERKOOPING. De Notaria BRECKPOT, te Aalat, zal open baarlijk verkoopen Stad Aalst. Een schoon Koophandelshuis met Bouwgrond, aan de Boudewijnkaai, groot volgens meting 12 aren 3g centiaren, ver deeld in twee deelen. Bewoond door M. Robert Schelfhout-Meert. Te samen gebracht op fr. 18,100. LAATSTE ZITDAG Donderdag 22 Februari 1906, om 3 uren, ter estaminet van M. Emile Rombaut, ondernemer, te Aal6t. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. OPENBARE VERKOOPING VAN i i° Een Huis met afhangelijkheden en Landen, te Aalst, Dendermondschen Steenweg, groot 3 hectaren, a8 aren a 1 centiaren, dienstig voor het oprichten van nijverheidsgestichten, fabrieken, woon huizen of andere gebouwen, nevens de boogachuttersmaatachappij Sint Sebas- tiaan. Verdeeld in 35 koopen, onder voor behoud van samenvoeging. Gebruikt bij den heer Camille Cleemput. 2® Eene partij Bouwgrond, te Aalst, Nieuwbeekstraat, groot 63 aren 90 cen tiaren. Gebruikt bij den heer Gustaaf De Reu. 3° De onverdeelde hal ft van 12 aren i5 centiaren Land, te Aalst-Mijlbeke, Mo lenweg, houdende aan den heer advocaat Felix De Hert en aan het nieuw genees kundig gesticht. Instel 20 Februari- Verblijf 6 Maart ign6> om 2 uren namiddag, ter estaminet Aux Quatre Venle. bij den heer Van dbr Linden, te Aalst, Keizerlijke Plaats.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3