mmmmiimm HUIS OTTO KOENTGES Achille Eeman, Aalst. DEN DENDERBODE Marktprijzen. Germania Gasmotoren Fabrik-Deutz mettbels Likeurhandelaars. 1 Wasch-& Strijkerij Voor hoest Te bekomen Genees- en heelkundig Gesticht VAN ONZE LIEVE VROUW, Kunstguano en Scheikundige Vetten. Maatschappij c( SINGER Zeven Groote Prijzen en Zeven Gouden Medalies TER DRUKKERIJ SOTTEGEM. Tarwe per ioo kilo Mm teluin H«*ge Iliver Boter de kilogram liieren de 25 19,00 00,00 14,00 21,00 2,95 2,40 20,00 00,00 15,00 22,00 3,20 *,5o GEERAERDSBERGEN. lat we per 100 kilo 18,00 a 00,00 Masteluin 14, a5 a 14,50 Kegge i4»75 a 00,00 Haver 16,50 a 00,00 Boonen i5,5o a 00,00 Aardappelen n,5o a 12,00 lk ter de kilogram 2,94 a 3,09 ICiaren de 25 2,5o a 0,00 VI is per kilogram 0,92 a 0,00 Veemarkt. Verkocht 95 Verkens en 158 Hoornbeesten. DENDERMONDE. MEM VRAAGT eene meid kunnende goed huiswerk, wasschen en strijken. Loon fr. 25.00. Adres te vragen ten Bureele van Den Dender- bode. N° 119. Tanve per 100 kilo 18,25 a 00,00 Masteluin 00,00 a 00,00 Rogge i5,5o a 00,00 Haver 21,00 a 00,00 Clcerst 00,00 a 00,00 Lijnkt >eken 22,00 a CO,OO Koolz tadkoeken 14,25 a 00,00 Raapkoeken 00,00 a 00,00 LEUVEN. Tarwe de 100 kilogr. 17,00 a «7.5o i Iandelstarwe 17.25 a 00,00 Kogge i5.'/5 a 00,00 Voederhaver 19,00 a 00,00 Brouwhaver 19,25 a 00,00 16,5o Herfstgarst 16,25 a 'laiwebloem 23,5o a oo.co Goit Remy 27,5o a 00,00 Tarwezemelen 13,25 a 00,00 Aaidappelen 12,00 a 0,00 Strooi 4,3o a 0,00 Ilooi 6,00 a 0,00 l>oter, per kilo 3,io a 0,00 Lieren per 26 2,60 a o,oo VEEMARKTEN. ANTWERPEN. Prijzen van het Vee, op de markt maan dag lest gehouden Beesten Bestendige prijzen verkocht. op voet. Ossen 0,00 tot 0,00 19 Koeien 0,00 tot 0,00 1 Veerzen Stieren 285 Kalveren 0,00 0,00 i,3o Naamlooze Maatschappij voor levensverzekering te Stettin. Gesticht 1857, onder toezicht van den Duitsehcn Staat. SEDERT 1869 IN BELGfE GEVESTIGD o— Loopende verzekeringen fr. 880,000,000 Waarborgfonds n 379,000,000 Kapitalen, renten, enz.. betaald sedert 1857 368,000,000 De Germania sluit aan de voor- deeligstevooncaarden allerhande verze keringen op het levenhuwelijksgiften, lijfrentenenz. Verzekeringen met maandelijk sche betaling der Premiën. Bestuur voor België. 12, CONGRESSTRAAT, BRUSSEL. Eenige echte motoor s OTTO e vervaardigd te Keulen-Deutz. M OTORE IV met stadsgas, arme gas (gaz pauvre), petrool, benzine, enz. LOCOMOBIELEN - LOCOMOTIEVEN Motoren voor Schepen. Sl*Am,des moteursègazOtto-Deutz» Belgisch hulphuis te Brussel. Vertegenwoordiger voor de 2 Vlaanderen N. De Witte-D'henin, 13, Azaleastraat, GENT. Werkhuis van Constructie. Herstelling van motoren Verandering van schoven in soupapen Volledige ver nieuwing van oude motoren. Lemons d'Angais. Alex. M. CHARLIE», PROFESSEUR D'ANGLAIS, 28, rue Albert Liénart, 28, Alosl, donne legons 4 domicile, k heures conve- nables aux élèves. MAGAZIJN van schoone en goede gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LOMBAERTS, Meubelmaker, in de Leopoldstraat. Nr 23, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek, dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooals bedden in accajou, j notelaar, kerselaar en olm lavabos, j commoden en kleerkassen, bufetten in accajou, notelaar, enz., tegen zeer gema- tigde prijzen. Kooptal uwe dranken bij Th. Bekaert, stoker van fijne en ordinaire likeuren, Antwerpsche Steenweg, 64, S' Amands- berg, 't is het beste en voordeeligste ge- kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. i Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude i genever Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-S'-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Groote prijs Tentoonstelling Luik 1905 N. B. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige likorister. tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wet, zal gedaan worden, tegen al degenen die dezen naam of deszelfs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen al degene die vreemde dranken uit deze ftesschen zouden ver- koopen. I11 het oud gekend huis Alois MERTEKS, 30, Gentsoheitmt, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tème, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Wijnen en Champagne, aan alle prijzen. Buitengbwonen keus van Graan- en Wijnazijnen, bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in 7 groot, voor den uitverkoop. Tl E§ I* E M II A M fc> B L. 'T KLEIN IN Huis van vertrouwen. Juweelhandel, allerlei Uurwerken AANKOOP VAN GOUD ZILVER. Marcel FOI KDI.M, Lange Zoutstraat4, te Aalst Reparation in alle soortenVerzorgd werk Brillen, Neusnijpers, van af fr. i,5o. Regulateurs, Dubbblkijkers, Barome ters, enz. Huis van vertrouwen. GROOT KLEIN Alfred KELDERS, Bisschopstraat2, Aalst. Handel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van echte Brabantsche inatraswol aan fr. 3,5ode kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuls- vellen. P. S. Men komt met dentalen ten e. Men 1 -:~u 4 u"' A"r 1 matrassen 'T GROOT L.SNEL-SCHEPENS, Spekslachter (Charcutier), 21, Korte Zoutstraat21, Aalst. Ook gelast men zich met 't druppen, 1 fs. men Komt "'e' uV"*5" zouten, rooken van hespen, en ook alle huize. Men gelast zich met het maken der soorten van vleesch. matrassen BROHCHITE CHRONIQUE, RHUfBES HÉBLIBÉS TOUX OPINIATRES - ASTHME. OPPRESSION. CATARRHE TraU.mcnl curatif por Ie vériuble SIROP da O' VANHER<S B. DE'RJUV, .i-r ctif que l'buile de foie de morue et ses émulsions. Son usage c.ilme la TOUX arrtte les QUI1TE1, fall cesser «trefuser toute imimioa ou contreluton. Dépót A Alost Pharmacies Callebaut, Ghysselinckx Meganck. générale B. Dupuy, 8, rue du Pepin, Bruxelles. Agenc® 0,76 0,00 1,10 THIENEN. Op de Veemarkt werden verkocht 432 Hoornbeesten en 645 Varkens. BRUSSEL. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 38o. Prijs per kilogram levend gewogen fr. 1,00 tot 1,15. CUREGHEM-ANDERLECHT. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 2161. Prijs per kilogram levend gewo gen fr. 0,93 tot 1,10. KORTRIJK. Ter Veemarkt werden te koop gesteld Koeien 191 Stieren 48 Veerzen 81 Ossen 32 Tótaal 35i PARIJS-LA VILETTE. Ter markt ver- i* 2* 3* gebracht. kocht. kwal. kwal. kwal. Ossen 2978 2908 1,40 1,25 i,o5 Koeien 992 964 i,36 1,20 0,95 .Stieren 338 2g5 i,i5 i,o5 0,90 halvers 1190 1215 2,3o 2,10 1,80 Schap.16067 i5o67 2,10 1,85 i,65 Vark"" 5g85 3g85 1,62 1,55 i,5o Xe huren terstond. Een schoon en gerieflijk Huis, dienstig voor Renteniershuis, hebbende verschei dene boven- en benedenplaatsen, pomp en regenwater en hof, gestaan in de E«- planadestrart, nr 18, te Aalst. Zich te bevragen hij P. Van Milcke- beke, Brusselsche straat, nr 12, Aalst. Uit tier hand te koop, Toog en Loketten, Molenstraat, 7, te Aalst. Huis te huren, wel geklandeerd estaminet Den Bibkorf, zich te be vragen bij den heer Max Moens, Molen dries, te Aalst. OCCA8IOA. Trés beau coffro-fort pat trop grand. Bon marché. Adresae bureau du Jour nal. Vereenigde IVijveraars, Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hoogevesten, fabriek van chemische mest stoffen te Aalst. MECANIEKE Dames 1 Wilt ge uw lijnwaad, name- lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, 1 Servietten, Tafellakens, Gordijnen, er.z. in het nieuw laten strijken, zonder ver- j hooging van prijs, draagt het naar de Gezusters klECkEAIS, Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven I open dat zij, druk aan hunne nieuwe mecanieken, door haar vooi treffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul len winnen. Xeh uren. Huis met groot magazijn, met diepte van 22 meters, op 't verdiep groote zaal van 14 meters lengte op 8 meters breedte,gestaan Molenstraat, n° 38, te Aalst. Xe koop. Coffre-fort, handkar op ressort, een leisenaar met 4 plaatsen, enkele en dubbele ladders, stellingen, enz. enz. Zich te wenden te Aalst, Molenstraat, N° 40. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma, is er niets beter dan de Balsempillen van F- Callebaut fr. l,2ü de doos Algemeen depot in de apotheek van Af. Callebaut, Botermarkt, Aalst. VOOR MAAGPIJN, voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van F. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen depots in de apotheek van F. Callebaut, Botermarkt, Aa.st. In dezelfde apotheek zijn te verkrijgen Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in het hoofd, fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen, fr. 1,00. Pakken voor de kalverziekte, fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien, fr. 1,25. Remedie tegen 't snot der kiekens, enz. HUI» VAN VERTROOWIÜN. Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor de boerinnen LET WEL OP HET ADRES IN DEN VOS, ft I Gust.Van Branteghem-Ihmdalil, M lx, LangeZoutstraat, 1T, AALST, nevens MrBorreman-Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. Prijzen buiten alle concurrentie. bij <le erven 8EP8, koopman in Bouwmaterialen, bij de Vaart, te Aalst. Carton bitumé (geteerde carton voor dakken) van verschillige soorten, tegen voordeelige prijzen. In den Goeden Koop. Prijzen buiten alle ooncurrentie. Grooto keus van alle soorten van schoone groote mansko8tnni8. trouwkostums. pardes sus, oerste communiekostuine.kindeikostums, capuchons, kleine en groote cabans, veloure vesten, broeken, gilets met mouwen iu alle kleuren, blauwe lijnwaden broeken, bouche- rons en vestons,katoenen broeken en vestons. Alle soorten van schoone fijne laine slaap- lijven, calesons, varensen effen en met bloe men, jerseys hemden effen en met bloemen, foulards, strikken, cols, plastrons, witte en en gekleurde gestreken hemden. Groote schoone keus van zwarte lakene mantels. Gaze, kanten en Btoffen pelerinB. prijzen buiten alle concurrentie, zwarte satijnen rok ken, gestikte rokken in satijn en pachas, schoone dame-cabans, zwarte satijnen voor schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adrea IN DEN VOS. AALST, MOORSELBAAN, BESTUURD DOOR DE ZWARTE ZUSTERS. Verscheidene specialisten van Brussel, Gent en Aalst zij'n aan verbonden en verkenen er hunne zorgen voor Misvor- Oorziekten, Vrouwziekten, algemeene Heelkunde, Kinderheelkunde en Mis 0 ming van Lichaam en Ledematen. Voor verdere inlichtingen vrage men prospectus. Bijzondere voorwaarden voor het werkvolk. STOOMVERWERIJ Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. hulphuis te Aalst bij Alfons Willems, KERKSTRAAT, 10, AALST. de SwIrteStoffen voor rouw worden in 24 UREN GELEVERD (IIUIS GESTICHT IS 1ST®)- (Prijs volgens samenstel. Vraagt pr ijs-courant.^ AI onze vervaardigde kunstvetten bevatten 1" De stikstof onaer vormvannitrnat en ammoniak; 2» Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat, 3 De potascn onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aan den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen de aardappelplaag en t zwart der granen. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. r-sSjic Bericht aan de Damen Beleefd beveel ik mij aan voor het ma ken van Damenkleeding (genre tailleurs) costumen, paletots, pelerinnen met en zonder applicaties, enz. VOOR DE KLEERMAAKSTERS, applicaties op laken, tulle, enz. in allen aard en vorm, voor costumen, pelerinnen, enz. aan voordeelige prijzen. Theophiel Kieckens, Nieuwstraat, 78, Aalst. GROOT magazijn van Meubels rechtover het Postkantoor, HOPMARKT, -4. AAL8X. De Weduwe MALEGO heeft de eer aan het geacht publiek kenbaar te maken dat er bij haar te bekomen zijn alle soor ten van meubels, tafels en stoelen vooi herbergen, eetplaatsen of salons, beddens met of zonder ressort, matrassen van i5 tot 100 fr., lavaboos kassen in alle groot ten, gepolierd of vernist, koffers van 2,25 tot i5 fr., zetels van verschillige prijzen, kerkstoelen van 2,5o tot 20 fr., kindtr- voituren, kinderstoelen met speeltafels en groote keus van eikenmeubels, tapijten en kussen6, snijwerk voor meubelmakers, stoelbiezen van eerste kwaliteit, enz. De «i-oolste Mnoimachienenfobrlek der Wereld. Machienen vuur huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen UITMUNTEND FABRIKAAT Wereldtentoonstelling van St-Louis (Ameriea) 1904 Itltl MSI I.. SI, Oud-Kleerboopergtraal31, AALST, T, AlberLLIénarUtraal, T. VAN gelast men zich met alle slach van Boek- en Stcen^ukwerken zooals Boekwerken, Affichen, Omzendbrieven, Facturen Mandaten, Wissda, Trouwbrieven, Doodbrieven en Beeldekens, Adres- en Vrijkaarten, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat en Steendrukkersstiel betreft. GROOTE EN SCHOONE KEUS VAN DOODBEELDEKENS. Men gelast zich desnoods met den opstel van doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigde prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4