Zondag 4 Maart 1906 5 centiemen per nummer. S78te Jaar 5824 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. Zwarte Bedelaar. GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. De vrijheid gelijk in België. D E BELGISCHE VOLKSBOND. Diljes en datjes. DE DENDERBODE Dit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere "week onder dagtee- kening van den volgendon dag. De prys ervan is tweemaal ter week voor de Stad 5 frankmet den Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 vcor zes maandenfr. 1-75 voor dry maanden, voorop te betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwittantiën door de Post ont vangen zyn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in by C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, N' 31, en in alle Postkantoren des Lands. CLIQUE 8UUM. Per drukregel. Gewone 15 centiemenReklamen fr. 1-00Vonnissen 3de bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heereu Nota rissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrij da/ in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele dit blad. AALST, 3 MAART 1906. Meer dan eene Fransche gazet, waar van verscheidene verre van catholiek te zijn, verontweerdigd over de haatvolle dwingelandij en partijdigheid van de regeering, drukten den wensch uit 11 Mochten wij de vrijheid genieten gelijk ze in Belgié bestaat. Zij, welke dien wensch uitdrukten zijr. meermaals gekende liberalen die door hunne rechtzinnigheid van onze Belgische sectarissen doen onderscheiden. Indiër, onze drie kleurige tegenstrevers nog eenigen eerbied voor de waarheid ge voelen, zullen zij moeten bekennen dat, 11a een twee en twintig jarig catholiek bestuur, er in geen enkel land zooveel vrijheid bestaat dan in België. Dc liberale drukpers, wel is waar, be weert dikwerf dat ons catholiek ministerie de vrijheid in gevaar brengt, maar wie gelooft nog zulken dwazen praat Om dien rimram te verijdelen, hoeven wij slechts op 't verledene terug te wijzen en de vraag te stellen nan hen die het be schuldigen: Toont ons eens aan in welke omstandigheden de catholieken de vrij heid van iedereen niet hebben geëerbie digd en gevrijwaard En onze liberalen, die scnijnheilig weg als de verdedigers der vrijheid optreden, blijven het antwoord schuldig. Is dit 't bewijs niet dat hunne grieven ongegrond zijn Inderdaad 't gene wij dagelijks besta- tigen, toont onbetwistbaar aan dat de catholieken die aan 't hoofd van 't Be stuur des lands staan, de overtuiging van Jan en Alleman eerbiedigen. Waar, in welk land, geniet men meer vrijheid in zake van onderwijs dan in België Iedereen mag bij ons eene school ope nen. Het staat aan de ouders vrij aan hunne kinders de opvoeding en 't onder wijs te laten geven die ze verkiezen. Wil de vader voor zijne kinders een onderwijs zonder godsdienst wie zal het hem belet ten kunnen Voorzeker zullen het de catholieken niet zijn die zelf eene schoolwet hebben ingevoerd die aan allen huisvader het recht voorbehoudt zijne kinders van het godsdienstig onderwijs te ontslagen. Maar wie zijn het die de vrijheid van den huisvader in zake van onderwijs wil len kortwieken Zij, de liberalen en socialisten, die zich over hunne liefde voor de vrijheid beroe men en de christene ouders willen dwin gen hunne kinders naar onzijdige scho len te zenden, scholen zonder godsdien stige leering die ze verafschuwen. Is het de vrijheid van vereeniging die door de catholieken bedreigd wordt «O» 26® Vervolg Hier verhaalde de bedelaar hem het voorgevallene met den aan den Auver gnaat toegeworpen brief. En gij zijt er zeker van dat het Car- ral is vroeg Xavier weifelend. Het is de man, die zich sinds twee maanden als vriend aan u heeft opge drongen, de man, dien ik van den eersten dag gewantrouwd heb de man, in een woord, die gisteren met u op het balcon stond, en aan wien gij zeer onvoorzichtig uwe geheimen hebt toevertrouwd vcor zoo ver gij er zelf van wist,daar ben ik ze ker van 1 Het duurde een geruime poos eer Xa vier antwoordde, zoo groot was zijne verbazing. Caral I herbaalde hij eindelijk maar het is onmogelijk Welk belang zou hij er bij hebben mij hinderpalen te leggen weet ik niet, maar gedaan heeft hij het... dat verklaar ik u I Maar deze brief is van hem, her nam Xavier, hem het schrijven toonende, dat hij zooeven ontvangen had. Maar is het niet in België dat men in volle waarheid zegg.-n mag dat de straat aan iedereen behoort. Op sommige dagen ziet men prachtige processiën, welke de catholieke gods vrucht met zooveel luister kan inrichten, de straten onzer steden doortrekken op andere dagen ziet men liberale betoogin gen, en de revolutionnaire stoeten der socialisten de straten doorwandelen. Dat men nog zegge dat deze vrijheid bij ons onbekend is. Het zullen voorzeker de liberale be dienden en ambtenaars niet zijn welke door't catholiek ministerie in hunne plaats behouden werden, wanneer de catholie ken aan 't bewind kwamen, die de catho lieke ministers van onverdraagzaamheid zullen beschuldigen. Na twee en twintig jaren catholiek be stuur behoort de meerderheid in de ge rechtshoven en rechtbanken nog aan de liberalen. Ziedaar hoe de catholieken de vrijheid verstaan. 't Is dus ook zeer gemakkelijk te be grijpen dat tal van Fransche dagbladen de vrijheid verlangen gelijk wij ze in België genieten. Zij zien wat er in Fran- krijk g< beurt en bestatigen bet verschil met hetgeen bij ons plaats heeft. In Frankrijk is er geen spraak meer van vrijheid van onderwijs. Men ontkent er aan de huisvaders het recht hunne kinders te laten opleiden gelijk zij het be- geeren. De vrije scholen zijn afgeschaft en de kinders zijn verplicht de goddelooze staatsscholen bij te wonen. De vrijheid van vergadering en ver eeniging is onbekend geworden in Fran krijk. Terwijl de socialistische betoogin- gen beschermd worden door de politie, verbiedt men aan de catholieken het H. Sacrament plechtig te vergezellen in zijnen doortocht door de straten. De.godsdienstvrijheid bestaat niet meer voor de ambtenaren, officieren des legers en bedienden zij die des zondags Mis hoeren of eenige kerkelijke plechtigheid bijwonen worden gestraft of brutaal afge steld... De kloosterlingen, die Franschmans zijn zoowel als de anderen, zijn buiten de wet gesteld geworden. Men heeft hunne goederen en eigendommen ge roofd en openbaarlijk verkocht na ze uit 't land lijk misdadigers verbannen te hebben. De scheiding van Kerk en Staat is een voltrokken feit. De kerken, kapellen en bidplaatsen zijn eigendom van di-n Staat verklaard. De vergoeding aan de Bis schoppen en Pastoors betaald uit hoofde van den roof der kerkelijke goederen door da sansculotten der jaren 1790, is afgeschaft gewordeu, 't gene men een schandaligen diefstal heeten mag. Op 't oogenblik wordt de inventaris opgemaakt van al de gewijde vaten en ornamenten welke de kerken bezitten om Ga niet, ga niet, riep Neptunus. De man is uw vijand. Hij zal u in het verderf storten. De jongman dacht een poos na. Ik zal gaan sprak hij eindelijk be slist, al zou er werkelijk gevaar bestaan 1 Neptunus schudde mistroostig het hoofd. Mijne stem vermag niets tegen het gevoel, dat u medesleept, mompelde hij maar eene inwendige stem zegt mij, dat het een aanloksel te meer is om u naar den rand van den afgrond te lokken. Ik zal u volgen kleine meester... wees niet bevrêesd. Ik weet dat er plaatsen zijn waar dc arme zwarte het recht niet heeft zich te vertoonen. Ik weet dat mijne tegenwoordigheid voor u een last, zooniet een schande zou zijn... maar ik zal mij schuil houden, gij zult mij niet zien, niemand zal mij zien, tenzij... Hij voleinde zijne gedachten niet. Waar gaat gij heen hernam hij. Naar het kast el Rumbraye bij A.., in het departement der Eure. Het is goed. Gij hebt uw geld ver speeld gij kunt niet zonder zijn hier... kj°nk iets op den schoorsteenmantel. Xavier s gelaat bedekte zich met een gloeienden blos. Bloos niet, sprak Neptunus liefdevol uw vader had mij meer dan dat gegeven hij heeft mij vrij gemaakt. Het is eene schuld die ik betaal. Bij die woorden ging hij naar de deur ze op een gegeven oogenblik ten voor- deele van den Staat verbeurd te verkla ren. Die inventarissen gebeuren niet overal zonder protestatiën der catholie ken. Zelfs zijn er onlusten uit voortge sproten die bloedige herinneringen nala ten. Men leze het verhaal ervan op 2e bladzijde. Die helsche dwingelandij en willekeur bestatigende, hebben sommige Fransche schrijvers bemerkt hoe laag men in hun land gedaald is en de vrijheid benijdende die bij ons bestaat riepen zij Geeft ons de vrijheid gelijk in België Ziehier tien tekst van het adres, verle den Zondag in zitting van het Midden- comiteit, gericht tot onzen nieuwen Aarts bisschop Het middencomiteit van den Belgi schen Volksbond neemt de gelegenheid zijner eerste vergadering waar, om aan Zijne Hoogwaardigheid de eerbiedige gelukwenschen aan te bieden naar aan leiding zijner benoeming tot den Aartsbis- schoppelijken zetel van Mechelen. Bejegend sedert zijne stichting met de welwillendheid van Z. Em. Card. Goossens, roemrijker gedachtenis, zal de Belgische Volksbond steeds werken op dat Zijne Hoogwaardigheid hem voort met welwillendheid begunstigt, voor wat betreft de werken van zedelijken en stof- felijken aard, waarvoor hij ievertmoge 't herderschap van Uwe Hoogw. langdu rend en vruchtbaar wezen Vervolgens werd aan de vergadering meegedeeld dat het jaarboek van den Volksbond was verschenen, welke de lijst der aangesloten maatschappijen, met de namen en adressen der voorzitter-s en schrijvers bevat. Het getal aangesloten Vereem'gingen bedraagt thans 1005, hetzij 3o meer dan voorgaande jaar. De leden zijn met 5000 vermeerderd. De MiJd nraad heeft, bij toejuichin gen, al de leden van 't Bestuur herkozen. Het Besluur heeft vervolgens aangekon digd dat in de maand September de Volksbond zijn jaarlijksch Congres zal houden. Bij die gelegenheid zal eene tentoon stelling worden ingericht, voor doel heb bende het werk en het loon er aan ver bonden der te huiswerkers van België voor le stellen. De t'huiswerkers in België bedragen 14 van het getal arbeiders, 't is te zeg gen, meer dan 118,000. 't Za! dus zeer belangrijk zijn, de voorwaarden en het loon dier arbeiders te doen kennen. De schrijver heeft insgelijks meege deeld hoever de werkzaamheden van het gemengd comiteit der Beroepsvereeni- gingen gevorderd waren het punt, dat meest tot bespreking aanleiding geeft, is de vraag of de vakverecnigingen zouden mogen handel drijven of niet. In de maand Maart zal eene nieuwe bijeenkomst plaats hebben van dit Comi teit, waarbij de Volksbond, de Boeren bond en het Comiteit tot verdediging der belangen van de kleine burgerij, door drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn, om zich 't akkoord le stellen op eene formuul. Eindelijk werd een ontwerp van kics- manifest, door het bestuur opgemaakt, voorgelezen en goedgekeurd. Het zal eerstdaags het licht zien. maar op het punt van den drempel te overschrijden keerde hij zich om. Hoe laat vertrekt gij morgen vroeg hij. Ik weet het niet... in den namiddag. Tot weerziens, kleine meester. Voor ik u volg, zal ik den tijd hebben mij eeni ge uren aan mijne dagelijksche taak te wijden... Ik ga uwe moeder zoeken. XII. EEN VERTWIJFELENDE RIT. Den volgenden morgen daalde Nep tunus reeds vroeg de vijf verdiepingen van zijn zolderkamertje af om aar. zijn dagclijkschen onderzoekingstocht te be ginnen. Hij had Parijs gedurende de laatste twintig jaren tallooze malen in alle rich tingen doorkruist. Hij had elk huis be spied, elke vrouw aandachtig gadegesla gen, wier houding en ouderdom eenig- zins overeenkwamen met de voorstelling die hij zich van Xavier's moeder gevormd had en gelijk zij hem nog voor den geest stond. Het zal wel niemand verwonderen als wij zeggen, dat er nooit eenig spoor het loon zijner standvastigheid geweest was. Dien dag echter zou hij niet geheel doelloos rondzwerven. Hij had eeneaan- wijziging, zeer zwak wel is waar, maar die toch genoegzaam was om zijn moed aan te wakkeren. Hij ging dus vol hoop op weg telkens VERPLICHTEND ONDERWIJS. Hoort de liberalen en socialisten eens beweren dat ze, het verplichtend onder wij:; eischende, eenieders overtuiging eerbiedigen willen. Zoo is 't niet en onze tegenstrevers verduiken hier weer eens hunne meening of liever wat ze in 't schild voeren. Gezel .*.De Brouckere zegde het ons Woensdag avond der verledene week op eene meeting ingericht door de Bond van 't Onderwijs. (Ligue de l'Enseignement.j Het onderwijs dat tot hiertoe in onze lagere scholen, zelfs officieele, gegeven a wordt, is niet goed. Men vergeet dat de school moet dienen als voui bereiding tot het werkhuis. Om voordeel te kun- nen doen met de lessen van den meester, moet het kind den geest vrij hebben. En die vrijheid, die gerustheid van den geest hangt af van die van het lichaam. Nu, talrijk zijn de arme kleinen die onze scholen bezoeken en die de nood- zakelijkste verzorging niet bekomen. Het is dus noodig eerst en vooral te zorgen dat de leerlingen het noodige voedsel en de noodige kleeding ontvan- gen. Dit is nog zoo erg niet, doch gezel De Brouckert voegde er bij Het geld dat daarvoor noodig is zal men vinden door de belasting op het inkomen in te voeren, de begrooting van oorlog te verminderen, en de be- grooting der eerediensten af te schaffen. Dus voor de socialisten betcekent ver plichtend onderwijs de belasting op het inkomen, de besnoeiing dt-r begrooting van oorlog en de afschaffing van de begrooting der eer;diensten. DE GOEDE WEEK TE JERU SALEM. Opdat de Franschen, die zullen deel maken van de XXXle Bede vaart naar Jerusalem, zouden in tijds terug zijn voor hunne kiezingen, heeft het Comiteit het vertrek dezer bedevaart vastgesteld op den 24 Maart en den terug keer op den 26 April. Wij herinneren dat die bedevaart gansch in 't bijzonder zal toegewijd zijn met te bidden voor den naar zijn zak tastende, om zich te verge wissen, dat hij nog altijd in het bezit was ■an den bewusten batisten zakdoek met de beginletters F. A. Regelrecht en zonder aarzelen richtte hij zijne schreden naar de voorstad Sint-Germain, die het vaderland der met wapenschilden beschilderde rijtuigen is. Hij kende de dame en het rijtuig maar de dames staan laat op, terwijl men des morgens het toilet der rijtuigen maakt. Hij rekende meer op liet rijtuig dan op de dame n hij zou zich in zijne hoop met teleurgesteld zien. Na vruchteloos vijf of zes uren rondge zworven te hebben, op alle voorpleinen der hotels bespiedende blikken werpende, ofwel het hoofd tusschen de vleugeldeu ren der hotels doorstekende, zoodat men hem zou hebben kunnen houden voor een dier betaalde bedelaars die de policie naar men zegt, voor verschillende doelein den gebruikt, kwam hij voor eene soort van paleis in het midden der rue de Gre- nelle, waarvan de fraaie bouwstijl, die der naburige hotels geheel in de schaduw stelde. De koetspoort stond half open. De be delaar wierp er een blik in. Hij zag eerst een postrijtuig met vier stevige paarden bespannen, die een lang jonkman, met eene Engelscne houding in reiskostuum, met zorg inspekteerde. Dat was het niet wat hij zocht. Hij ging zijn weg voortzetten, toen de I goeden uitslag der kiezingen, zoowel in België als in Frankrijk. De XXXII® Bedevaart, die reeds vast gesteld was voor de maand Augustus, zal maar met September vertrekken, opdat de bedevaarders niet zouden belet zijn van deel te nemen aan het Congres van het H. Sacrament des Altaars. Men vrage programma en inlichtingen aan E. P. Legrand, Perkamentstraat, 16, te Brussel, of aan M. Felix Van De Kerchove, Epinoy-straat, 4, te Doornik. OUDE HOEDEN. - Te Berlijn was er dezer dagen eene tentoonstelling van werk en ambachten die geschieden ten huize. Men heeft een raar ambacht ontdekt^ en dat in de duitsche hoofdstad veel uit breiding neemt. Het bestaat eenvoudig hierin oude hoeden opkoopen, ze zuiveren en tot soorte van nieuwe bewerken 1 Opkoopers van zulke hoeden trekken zelfs tot in Engeland, en koopen er maar op zoovele zij kunnen. Het sterkwater, de waschkuip en het strijkijzer doen natuurlijk bij dit ambacht veel dienst Den gekuischten hoed wordt dan her vormd, met eenen nieuwen rand en eene nieuwe voering voorzien, ën opge poetst dat hij pronkt en blinkt. Het is wel een twijfelachtig hoofddek sel, zoo'n oud-iiieuwen hoed maar, <1 wie niet weet, niet deert, en de Ber- lijners kunnen goedkoop aan eenen hoed geraken. DE WERKMANSPENSIOE NEN IN FRANKRIJK.—De Fransche minister van financies heeft uitgerekend dat de toepassing der wet op de pen sioenen, voor de tien eerste jaren, elk jaar 270 miljoen zal kosten, en daarna i5o miljoen, en hij weet niet waar het geld daartoe te halen, zoodat, al wordt de wet door de Kamers gestemd, de werk lieden toch hun pensioen niet zullen trekken. 't Is eene schandelijke comedie, welke daarmee gespeeld wordt. In Mei moeten in Frankrijk de Kamerkiezingen plaats hebben, en de Kamer zal dus voor dien tijd de wet op de werkmanspensioenen stemmen om de kiezers zand in de oogen te strooien. Maar na de kiezingen zal de Senaat de wet verwerpen, omdat het onmogelijk is ze uit te voeren. Zoo fopt men Frederik En dan durven de Belgische socialisten den spot drijven met onze wet op de pen sioenen, waardoor nu aan de ouderlingen van 65 jaar een pensioentje van 65 fr. ver- z< kerd is, en die aan elkeen de gelegen heid geeft zich voor zijnen ouden dag een behoorlijk inkomen te bezorgen. De Fransche werklieden zouden heel gelukkig zijn eene pensioenwet te hebben gelijk in Belgie, in plaats van de ijdele beloften der roode kopstukken. KRENTEN ALS PAARDEN- VOEDER. Drooge krenten, van tijd jonkman een der paarden door eene plot selinge aanraking deed schrikken, zoo dat het een sprong vooruit deed. Het postrijtuig kwam in beweging en deed eene fraaie kales zichtbaar worden, die niet het lamoen in de lucht, ongetwijfeld op de spons en der; borstel van den stal knecht wachtte. Op dat gezicht bleef de bedelaar aan zijne plaats als vastgenageld staan. Hij bekeek de kalcs uit de verte met de grootste nauwkeurigheid. Het is dezelfde mompelde hij einde lijk op een toon, die van blijdschap tril de. Hij ging stout het voorplein op en re gelrecht op den langen jonkman toe, die niemand anders was dan Alfred Le- febvre des Vallées die zijne balkleeding van den vorigen dag verwisseld had tegen een Engelsch rijkostuum.Zoo gekleed zag die jonkman er niet minder dom en ver waten uit dan in de kleeding voor een soiree* - Op mijn woord van eer sprak hij. Neptunus door zijn lorgnet bekijkende, ziedaar een neger met een grijzen baard. De drommel haie mij als dat niet aller grappigst is Ik had er nooit zoo een ge zien De zwarte naderde langzaam. Hij bleef voor den heer Alfred Lefebvre des Vallées staan. Deze nam zijn lorgnet van den neus, John riep hij. tot tijd aan paarden gegeven in plaats van haver, wekken de krachten der dieren op en versterken hun weerstandsvermogen. VOOR KIEKENHOUDERS.— Maakt de zitstokken in de hokken vooral op dezelfde hoogte, want ieder kieken wil de hoogste plaats hebbendesnoods jagen ze elkaar er af en vechten den geheelen nacht om een uitverkoren plekje. WIJ ZIJN VERWITTIGD. La Gazette de Charleroi zegt ons als volgt wat de liberalen zouden doen, in dien zij met behulp der socialisten 't be wind moesten veroveren Het zal ons voldoende zijn Frankrijk na te volgen door liet kosteloos en ver- plichtend onderwijs, den persoonlijken en verplichtenden krijgsdienst voor allen, zelfs voor de seminaristen, in n te voeren, door al de instellingen te verwereldlijken die het niet zijn en het zouden moeten zijn, door uit de scholen en de rechtbanken de kruis- beelden weg te nemen, welke daar niets te doen hebben, enz... 0 Behalve dat zullen de priesters meester zijn in hunne kerken en mogen voort- gaan met de uitoefening van hun bedrijf, a Die bekentenis is klaar, duidelijk en onbewimpeld Wij zullen wel doen ze te onthouden en wel te overwegen wat ons zou te wachten staan, indien die blauwe en roode huichelaars moesten meester worden van 's landsbestuur. Wij teekenen het aan. KLERIKALE SCHANDALEN. De liberale bladen deelen met groot genoegen het volgende verhaal meê, dat zij uit de parijzer bladen halen a Over, eenige dagen zagen de bezoekers van een groot koffiehuis der Porte-Maillot, te Parijs, met verbazing een jongen priester binnenkomen in gezelschap van vier vrou wen van de lichte soort. Het vijftal zette zich aan eene tafel en men hoorde er het walgelijkst gesprek voeren. De getuigen van dat tooneel waren verontweerdigd, en een hunner maakte opmerkingen aan den priester. Deze nam het kwalijk op, een twist ontstond en de priester kreeg ten slotte een kaakslag. De twisters werden buiten- gezet en trokken naar het policiebureel. Daar verklaarde de zoogezegde priester dat hij een handelsbediende was en enkel voor eene wedding het priesterkleed had aangetrokken. Daar, sedert de scheiding van Kerk en Staat het dragen van het pi iesterkleed volkomen vrij is, werd er zelfs geen proces-verbaal tegen den schaamteloozen bedrieger opgemaakt. 1 De liberale bladen, die dit feit meedee- len, schijnen niet te begrijpen dat zij alzoo zelve het bewijs leveren, dat het meerendeel der a zoogezegde klerikale schandalen waarop zij altijd azen. niets anders dan zulke eerlooze bedriegerijen zijn. En dit alles mag nu in Frankrijk ongestraft geschieden I En zoo ver ook zouden de liberalen het in on6 land willen brengen 1 Eene kleine Normandiër van om streeks achticn jaar wien men een Engel- schen naam en een Engelsch pak gegeven had om er een groom van te maken, ver toonde zich aan de staldeur- Neem een zweep, ging de jonge Alfred Lefebvre des Vallées met onver stoorbare Britsche koelheid voort. Hij voltooide zijne gedachte door met een welsprekend gebaar op den bedelaar te wijzen want nij nam onwillekeurig zijn stok, die geen te verachten wapen was, steviger vast. Gelukkig had hij niet noodig er zich van te bediener. De heer Alfred was niet kwaad van aard. Hij had slechts een grap willen hebben. Neger, zeide bij lachend, als John maar een paar jaren ouder was zou ik hem tegèn u laten boksen. Wat verlangt gij Men loopt zoo maar niet in het hotel de Rumbraye binnen. Rumbraye herhaalde de bedelaar met een gebaar van verwondering. Men bedelt aan de deur, hernam mijnheer Alfred nooit zet men een voet op het voorplein ga I Neptunus antwoordde niet, maar hij haalde den met de letter F.A. geborduur- den zakdoek, die zorgvuldig in een vel wit papier gewikkeld was te voorschijn en overhandigde dien aan den jongen Al fred Lefebvre des Vallées. (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 1