Zondagrust. Nieuwjaarsgiften voor den Paus. Allerhande nieuws. IJselijke misdaad te Brussel. Patronage H. Jozef. AELST. HYGIËNE. het BESTUUR van het Stede lijk Hulpfonds tegen de Werkeloosheid brengt ter kennis van de belangliebben den, dat het bedrag van den bijleg voor de maand Maart 1906, vastgesleld is op zestig per honderd (60 p. Voor vrouwen en leerjongens is de bijleg ge paald op veertig per honderd (40 p. Daar het Bestuur beschikbare middelen bezit, zullen de vergoedingen voor lang durige werkeloosheid insgelijks uitbetaald worden. (Reglement van inwendige- en dienstorde, art. 43 tot 53). VERDELGING VAN SLAK KEN Wanneer naakte ofwel schelp slakken uwe planten aanvallen, besproei dan den grond, rond deze laatsten met gestampte waterhoudende kalk of ook met zeezout, en gij zult op zekere wijze deze schadelijke kleine diertjes verwijderd houden. Het gebeurt ook zeer dikwijls dat moes groenten, zooals de salaad verblijf ver schaffen aan zekere kleine naakte slakken die nogal moeielijk te zien zijn en waar tcne reiniging met zuiver water niet vol doende voor blijkt om ze te verwijderen. In dit geval, om niet blootgesteld te zijn deze diertjes in zijne telloor aan tafel, te zien kruipen, moet men zorg dragen de groenten eerst met zoutwater te wasschen de naakte slakken vluchten aanstonds uit hunne schuilplaats en de moeskruiden zijn er van verlost. P. d' ARLATAN. PANTOEFFELS. Waar mag 't orakel van Lebbeke nu toch vervaren zijn 't Zal weldra vijf weken gaan zijn dat we van hem iets gehoord of ontvan gen hebben... Waar mag dien grootspre ker toch gevaren 2ijn Waar Waar En De Denderbode zou hij beschamen, vernederen, ten gronde booren en och Heere 't is eene flut zei Mei Uitgesehuifeld en op de vlucht. Zondag 11. ging Groene Pie te Op- wijck-Nijversele meeting houden en toen hij van op een stoel begon te boemelen, werd hij door de gansche vergadering uitgesehuifeld. Zijne groene lijfwacht uit Baerdegem liet hem in den steek en onze GROENE PIE druipte af gelijk Medor die nen schop onder zijnen steert kreeg. Nog meer dergelijks staat Groene Pie en O hier in Brabant te wachten, zegde ons een aanwezige de groene volksbe driegerij heeft al lang genoeg geduurd. De menschen beginnen in Brabant te weten dat de Aalstersche volksbedriegers niet de verbetering van 't lot van den pachter en werkman beoogen, maar alleen hunne persoonlijke verheffing en de 4000 ballen die er aan vast zijn I... Komt maar af, groene volksverleiders, wij zullen u een dansje zonder broek leeren I DE VISVANGST is gesloten van den derden Maandag van Maart tot den eersten Zondag van Juni uitgenomen, voor den zalm en de forel. In Maart kan men groote snoeken van gen in het riet en bij uitzondering van den paling, die nog zijn winterkwartier betrekt, is het een gepast oogenblik om de lijn uit te werpen. Als lokaas gebruiki men liefst in dit seizoen den rooden teek met zwarten kop. STAD AALST. Van 's middags tot middernacht eenige dienstdoende Apotheker, op Zondag 4 Maart 1906.. M. Bonner, Bisschop straat. Opbrengst van vorige lijtten frs. 390,00 Een Priester, Aalst 20>W) M. L. Lieven», Haeltert 6.00 Onbekend Aalst Gentsche stw. 2,00 Onbekend Welle 2.00 Onbekend, Denderwindeke 20,00 Catholieke Turnkring Steun geeft Moed. Het Jaarlijksch Groot Turn- Wapen en Tooneelfeest zal plaats hebben op Maandag 12 Maart aanst. om 6 ure namiddag, ten lokale van den Catholieken Werkmanskring, (Korte Zoutstraat). Prijzen der Plaatsen Voorbehouden (genummerd) fr. 2.00 Eerste Rang fr. 1.00 Tweede Rang fr. o,5o. Kaarten op voorhand te bekomen, ten lokale van den Catholieken Werkmans kring, en bij den heer Jan D'Haese, Café Universel, Groote Markt. Deuren open om 5 1/2 uren. Begin om 6 uren stipt. STAD AALST. De groote kamp- jtrijd voor vet Vee, zal plaats hebben op Zaterdag 7 April aanst. op de Hout- merkt. Voor nadere inlichtingen, men raadplege de plakbrieven ZIEKTEN ONZER STAD. Niets schaadt spoediger eene goede inborst, noch zet het geduld op eene grootere proef dan eene huidprikkeling. Het speen maakt U bijna zinneloos, het houdt U den ganschen nacht wakker Eczema is al even prikkelend en moeilijk te genezen. Deze pijnen vermeerderen van dag tot dag, maar dank aan verslagen in den aard als het volgende, beginnen de perso nen van Aalst te zien, dat zij een middel tegen die ziekten bij de hand hebben. M® E. Van Mieghem, 2, Esplanade plein, te Aalst, zegt ont Sedert een jaar was ik van 't speen, waardoor ik veel leed, aangetast het was mij onmogelijk te zitten en ik wanhoopte, bijzonder daar vele gebruikte middelen nutteloos bleven, toen ik bij geluk hoorde spreken van de Foster's Zalf verkocht bij M. De Valckeneer, apotheker. Ik beproefde ze en was terecht geluk kig over den uitslag en mag U zeer recht zinnig bevestigen, dat ik na eene verple ging van tien dagen niets meer leed, die vervloekte kwaal was eindelijk verdwe nen. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. De eerste toepassing van de Foster's Zalf n stilt aanstonds de prikkeling van gelijk welke huidaandoening Eczema, Speen, Droesziekte, Schurft, Winterhan den en Voeten, Barsten, Dauwworm, Aderspattige zweren, bolvormige water pokken, prikkeling der geslachtsdeelen, enz., en het is zelden dat eene doos niet voldoende is om het weerspannigste ge val op eene blijvende wijze te genezen. Verzekert U dat men U de Foster's Zalf i) geve van dezelfde soort als die welke M® Van Mieghem, gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen fr. 3,5o de doos of 39 fr. de 6 doo- zen of vrachtvrij per post als men de vraag stuurt aan het Algemeen Depot voor BelgifiEngelsche Apotheek, Ch. Delacre, 5o, Coudenbergstraat, Brussel. Wacht U voor namaaksels eisch het handteeken Tames Foster op elke doos. J D. A. 4. Denderhautem. Dinsdag avond rond 9 ure, had de genaamde Van den Eynde, gehucht Vondelen, nauwelijks zijnen stal verlaten of deze stond volop in brand. Niettegenstaande de spoedige hulp der geburen, zijn eene koe en een zwijn in den brand gebleven. Een kalf heeft men met de grootste moeite nog gered, langs eene opening welke men in den leemen muur heeft gemaakt. De oorzaak van den brand is ongekend. Er is verzekering. Vrouw X. en de man die alles onthulde werden in hechtenis genomen de laatste werd echter na ondervraging weer losgelaten. LOOCHRISTI. Dinsdag om 12 1/2 ure namiddag kreeg men alhier de blijde tijding in de gemeente dat do Z. E. II.Hector Van der Scheuren, bestuurder van het bisschop pelijk collegia van Aalst, albior benoemd is als pastoor der parochie. Nauwelijks was het bekend dat onze nieuwe Herder een bezoek zou brengen in den namiddag, of op eenige minuten tijds waren alle huizen zonder uit zondering bevlagd. De geestdrift onder de inwoners wae gemeend en allen drukten hun ne volkomene tevredenheid uit. Geeraadsbergen. Donderdag te middag stapten hier ter Statie de Burgemeester van Strijper. van den trein langs den verkeerden kant en werd door een binnenrijdenden trein vermorzeld. Emiel D. heeft op alle punten zijn alibi tijdens de misdaad kunnen be- Het winterzaaisel laat in onze gemeen te veel te wcnschen bijna alles moet herzaaid worden. Blijft het ongunslg weder zoo nog een tijd voortduren dan zien de landbouwers een heel slecht jaar te gemoet. Het jaarlijksch winterfeest welke zal plaats hebben op Zondag 25 Maart 1906 (halfvasten) belooft puik te zijn. Twee luimige blijspelen IN DE WAR en FLIK en FLOK zullen er onder andere opgevoerd worden. Volledig programma later. ^Vettelijke besluiten. Aan de volgende Gemeenten van ons Arrondissement van Aalst, zijn toelagen verleend voor buitengewone herstellingen aan de buurtwegen S® Maria Audenhove, i,a63 fr. Appel- terre-Eychem, 1,692 fr. S'Lievens- Houtem, i,3g2 fr Woubrechtegem, 2,547 fr.Zonnegem, 1,527 fr. Den derwindeke, 1,244 fr. Erembodegem, 1,060 fr. Oultre, 2,577 *r Priesterlijke benoemingen. Bisdom van Gent. Zijne Hoogw. heeft benoemd Pastoor te Loochristy, den Eerw. Heer Van der Schueren, bestuurder van Sint-Mar- tinnagesticht te Aalst te Ophaaaelt, den E. H. Hebbelynck, onderpastoor der Sint-Nico- laaskerk, te Gent. Onderpastoor in de primaire kerk te bint- Nicolaas (Waas), den E. H. De Ceuleners, 1 eeraar in Sint-Lievenageeticht te Meirel- beke, den E. H. Cooreman, leeraar te Deinse. 'f Creemboter. Markt van Zaterdag 3 Maart 1906 140 kilogrammen ter markt. Prijs fr. 3,ao tot 0,00 per kil. Botermarkt. Heden Zaterdag wer den 287 klonten boter ter markt gebracht, wegend» 1» »mea 3390 kflop. Wanneer gaan de heeren Gemeente raadsleden van Denderhantem eens krachtige voetstappen aanwenden om het aanleggen van den tram Aalst-Ninove te verkiijgen 't Is het verlangen van al de ingezetenen 1 Les bières et les vins d'office sont ab- solument délaissées aux repas par les persormes qui ont pu apprécier le blen être incomparable aue procure A leur santé l'Eau Minérale LA ROYALE LOUISE MARIE STERILISÉE directement en bouteilles d'après les théo rie» scientifiques de Pasteur. La plus pure et la meilleur marché des eaux de table. Grand Prix d'honncur, Londres 1897. Droguerie O.Taey mans-Druck A L O S T Wanzele. De peerden van M C. De Corte van Lede gingen hier Woensdag namiddag op hol en werden niet zonder gevaar tot staan gebracht door Van Steendam, zoon. N1N0VE. Eene geruchtmakende zeden zaak. Het parket van Oudenaarde hield zich donderdag namiddag bezig met het on derzoek in eene geruchtmakende zaak, die groote ontroering in de streek verwekt heeft, Een werkman wonende te Oultre, zekere Z. was in Frankrijk gaan werken. Eenige maanden geleden, na zijne terug' komst bemerkte b(j dat zijn 14 1/2 jarig dochUrtje... moeder moest worden en on danks alle nasporingen en smeekingen gelukte hij er niet in den verleider te kennen. Dinsdag eindelyk bekende een gehuur hem de dader te zijn en eene hevige woordenwis seling had tnssch en de beide mannen plaats, waarbij de verleider aan Z. onthulde dat duo» vrouw sedert het vertrek van haren man schuldige betrekkingen had onderhou den met een landbouwer. Uit die betrekking was, zeer onlangs, een kind gesproten, te vroegtijdig echter, en zon der dat do dorpsbewoners er iets van wisten. Dit kind was hegraven in een naburigen tnin. De gendarmerie van Ninove opende aan stonds een onderzoek, dat tot de ontdekking van het lijkje leidde. Dit was geborgen in een kistje,vijftig centimeters onder den grond. Het parket van Audeuaarde werd verwit tigd, en staple Donderdag ter plaats van het gepeurde al. wijzen. Hij bekent, onvoorzichtig geweest te zijn, door zich hier en daar onder valsche namen en met valsche titels aan te bieden, maar bij protesteert krachtdadig, ook maar het geringste deel aan de misdaad genomen te hebben. Hij schijnt inderdaad enkel op de pre mie uit te zijn geweest en daardoor had hij zich als rechterlijk agent aangeboden Zonderlinge zaak.—Eenige dagen geleden werd een heer, wonende in de Zuiderwijk, te St-Gillis, bij Brussel, rond middernacht, aan de Zuidstatie aange sproken door een iajarig meisje, dat hem al weenende vroeg, om haar bij hare moeder te brengen, die te Laken woonde. M. X. achtte het voorzichtiger het kind naar het nabijgelegen commissariaat te geleiden en onderweg vroeg hij aan het meisje hoe het kwam dat zij zoo laat alleen op straat was Het meisje antwoordde dat men haar in een huis in het midden der stad gelokt had. Zij herhaalde hare verklaring in het policiecommissariaat, maar zij kon het huis niet aanduiden. Zij voegde er echter bij dat zij het huis goed zou herkennen. De commissaris verwittigde de moeder, die haar kind kwam halen. 's Anderdaags ging een policie-officier naar het huis der moeder, om zich door de kleine het huis te doen aanwijzen, waar men haar gebracht had. Ongelukkiglijk had de moeder, ten einde de terugkeer van dergelijke feiten te voorkomen, haar kind geplaatst bij eene vriendin in de omstreken van Gent. Het meisje zal naar Brussel teruggebracht worden, om een onderzoek te doen in het centrum der stad het meisje zal misschien het huis nog kunnen her kennen. Brrr wat is cr toch veel rots in Brus sel Een - en - veertig fabrieken ge sloten. Te Verviers en omtrek is de tosstand zeer gespannen tusschen patroons 1 werklieden. De vijandelijkheden om de zaak dien naam te geven werden reeds sedert eene maand voorbereid aan beide kanten. Beroemden de werklieden er zich op, met io.ooo te zijn en een reserve van 25o,ooo fr. te kunnen vormen.de patroons bleven ook niet onwerkzaam en sloten zich in dichte groepen aaneen. Men weet nog niet, zegt een correspon dent, of de huidige toestand slechts een voorpostgevecht is of reeds de strijd in regel, doch zeker is het dat op dit oogen blik 41 fabrieken gesloten zijn, en wel om de volgende reden, opgegeven door het syndicaat der patroons In 't fabriek van M. Dalne, te Dison, was eene werkster doorgezonden en die doorzending misnoegde het syndicaat der werklieden. De doorgezondene had namelijk de Terdienste, de andere werksters van 't fa briek rond zich te hebben gegroepeerd, en te dien titel was zij dus, voor de werk lieden, zoo wat de geheiligde persoon. De werklieden dreigden dus den pa troon, allen te staken, indien hij de werkster niet terug aannam. De patroon weigerde en daarop ver lieten allen het fabriek. De fabrikant heeft nu op zijne beurt zich tot het syndicaat der patroons ge wend, met verzoek, zich met zijn geval bezig te houden. De patroons hielden vergadering en besloten Woensdag mor- gend hunne fabrieken te sluiten wat ook gebeurde. Het is dus een lock-out in regel. Verscheidene duizende werklieden doorwandelen de straten en men vraagt zich allerwege af wat er gebeuren zal. Vraagt overal de fijne genever Rigolo. Vraagt overal de echte Ylaamsche Elixir, stokerij Bekaert, 't is de beste en goedkoopste. Dinsdag morgend terwijl eenige bonderden kinderen te Eecloo de voor stelling in eene cinematograafient oij- woonden, ontstond er een bfgin var brand. Dadelijk werd dan ook de tent met rook gevuld. Men rukte aanstonds het zeil af, ten einde den rook te laten ont snappen. Gelijk men wel kan denken, ontstond een algemeen schriktooneel, elkeen wilde zoo spoedig mogelijk vluch ten. Men sprongen drong over en door elkander naar den ingang. Een kind raakte onder de voeten en werd gewond. Verscheidene anderen hebben brandwon den aan het aangezicht bekomen. Ook eene onderwijzeres en een der eigenaars bekwamen brandwonden aan aangezicht en handen. De barak is ongedeerd geble ven het waren enkel de draden die in brand gekomen waren. Ware men blijven zitten, er zou niets gebeurd sijn. gekenmerkt werd door het verlies van verscheidene vaartuigen. Dit jaar echter heeft men verscheidene dooden te betreuren. Van af 10 uren, maandag avond, nam de rijzing van het water onrustwekkende verhoudingen de schippers legden dub bel knoopen in hunne meertouwen en bleven waken met het oog op mogelijke gebeurtenissen. Inderdaad, allerwege trad de rivier buiten hare oevers, het tramverkeer stop- >end te Marcinelle, Montignies sur Sam- 1 Marchienne-au-Pont. Te Charleroi liepen de kelders nabij de rivier allen onder koopwaren werden door het water mcêgevoerd. De aanblik der rivier wier geelachtige, woedende golven geweldig komen aanspoelen, is ijzingwekkend wrakkan van allen aard, en ook talrijke doode koeien, paarden en verkens drijven voorbij. De gasfabriek is ook onder geloopen, de ovens zijn uitgedoofd en de fabricatie ligt stil er volgt uit, dat men maar een derde der gewone hoeveelheid gas kan leveren. En dit met Vastenavond, als de levering meer dan het dubbel moet zijn I Eene geheele familie verdronken te ChAtelet. Maar dit is maar stoffelijke schade. Het ergste nieuws komt echter uit ChAtelet, waar eene gansche schip- persfamilie verdronken is in de volgende omstandigheden De schipper Charlemagne Masy, wiens boot gemeerd lag te Hénin, had heel den nacht van maandag tot dijnsdag gewaakt; maar, toen hij rond 4 uren zag, dat het water al woeliger en woeliger werd en meer en meer buiten de oevers liep, riep hij zijne familie naar boven en gaf hij be vel naar den wal te roeien. De vijf kinderen van den schipper, een jongen van 21 jaar en vier meisjes, waar van het jongste 4 jaar, sprongen half ge kleed in de boot, doch door het losgaan van het schip, stootte dit laatste de boot om en de vijf kinderen verdwenen in de diepte. Geen enkel kwam terug boven en de lijken werden dcor het woelige water meegesleept. Allerwege overigens zijn het tooneelen m verwoesting en niemand in de streek denkt nog aan vastenavondvreugde. middernacht, toen heel de bevolking sliep, dat eenige late carnavalvier Jers het alarm gaven. Reeds was toen de rivier buiten hare oevers en liep de groote dorpstraat onder. De noodklok werd geluid. De halfge- kleede inwoners moesten hunne reeds door 't water overweldigde huizen ont vluchten en, daar vele huizen geen ver diep hebben, ziet men van hier welke paniek er volgde. Velen liepen, zonder iets te kunnen redden, naar het dorp anderen liepen binnen in de woning van den apotheker, wiens huis eene verdieping heeft. Ten 2 ure bereikte het water zijn hoog ste peil, en eerst rond 5 ure begon het wat te zakken. Er had al dien tijd 1 me ter water in de straten en bij de daling, liet dit water een geelachtig zandslijk achter. Vooral de groote dorpstraat waar ver scheidene chicoreifabriekanten zijn ge vestigd is de scbaé groot. Al de pakken chicorei worden in de kelders opgesta peld bijgevolg is alles reddeloos verloren. Bij MeWe Baudour is het aantal ver loren pakken 80.000. De schade is bier zoo aanzienlijk als tijdens de noodlottige waterhoos van 1898. De vrucht van lange jaren arbeid is er in éénen nacht verloren 0 /erstroomingen in Tul rijke rampen Te Charleroi. De plotselinge rij zing van de Samber veroorzaakt door stortregens, maandag avond en Dijnsdag gevallen, heeft eene nog grootere ratnp te weeg gebracht, dan die yan 1894 en die Ziehier het verhaal van den schipper Masy over de vreeselijke ramp die hem getroffen heeft Ik bevond mij op mijn schip met mijne vrouw en mijne kinderen. Rond 2 ure 's nachts riep ik mijne familie op het dek en deed al de kinderen in de boot afdalen, aan een hunner 2000 fr toever trouwende. Mijne vrouw volgde. Allen waren half gekleed. Mijne dochter Leonie was bang en wilde met kracht en geweld terug op het schip klimmen. Toen daalde ik neer op mijne beurt in de boot en wat er toen gebeurde weet ik nietwaarschijnlijk stoolte de boot tegen een touw in alle geval, zij viel om en allen vielen wij in 't water. Ik kon alleen mijne vrouw en twee mijner dochters vastgrijpen en redden. Octavine, 16 jaar, Celine i3jaar, Ce lestine, 8 jaar Celeste, 2 jaar en Charle magne, 4 jaar, verdronken. 25 schepen gezonken. Het was rond 2 uren in den morgend, toen een lichter met graan geladen en met andere schepen achter de gevangenis gemeerd, van zijne meertouwen werd los gelaten en met geweld gedreven tegen twee a bakken die het schip meêsleepte. De schippers hadden pas den tijd om over te springen op de schepen, die vast bleven liggen. Een hunner, wiens vrouw on langs bevallen was, wierp in het voorbij gaan moeder en kind op een ander schip over. Eenige oogenblikken later ging een der drie booten naar onder aan de gevan- genisbrug de twee anderen sloegen stuk tegen den sluismuur en de wrakken gin gen zich tusschen de pijlers der brug en den weg verstoppen. Van aan de grens te Erquelinnes tot Namen zijn op de Samber 25 booten ge zonken, tegen 7 in 1894. De boot van M. Masy, wiens familie te ChAtelet is verdronken, was maandag te Chaileroi voorbijgevaren. Niet alleen heeft hij zijne vijf kinderen verloren, maar bij de redding zijner vrouw, heeft deze eene som van 2000 fr. verloren, die zij van boord had meêgeno- men. Wegens het stilzetten van de gaspro ductie, zulien Charleroi en omstreken niet alleen tijdelijk in de duisternis ge huld zijn, maar, bij gebrek aan beweeg kracht zal geen enkel dagblad te Charleroi kunnen verschijnen. Er staat meer dan tm50 water in de fa briek cn men vaart met eeD bootje naar het huis van den portier, om hem eten te brengen. Alle fabrieken langshenen de Samber liggen stil, uit hoofde van overstrooming. De schade zal honderd duizenden be dragen. IN DEN BORINAGE. Een dorp geheel onder water. Eene ramp zonder voorgaande heeft de streek bezocht. De Haine is zoo geweldig buiten hare oevers gestroomd, dat op eenige uren de rivier veranderd was in een meer. De Honnelle, eene weinig diepe maar zeer breede rivier, in hst zuiden van den Borinage en die door de dorpen Angre, Angreau, Heusies en Quiévrain loopt,liep om 2 ure 's morgends buiten hare bed ding. Heel het dorp Angre staat onder water en de ramp is verschrikkelijk. Een chicorei-fabrikant, Mev. Baudour, ver liest 40,000 fr.; een ander 52,000. De be volking is als verslagen. De ramp te Angre, eene kleine gemeen te van i3oo zielen in het dal der Honnel le, overtreft ook al wat men zicb inbeel den kan, Het was maandag avond, rond gegean. Bij M. Lembourg, eveneens chicorei- fabriekant, is de schade zeer aanzienlijk. Bij den brouwer gingen twee brouw sels verloren en werd veel graan wegge voerd. Ook staat het gemeentekerkhof onder water. Twee jonge lieden hebben een gebrekkelijken grijsaard uit zijne overstroomde woning gehaald en van een gewissen dood gered. In al de dorpen aan de Honnelle is de schade even aanzienlijk. Te Luik. Men moet opklimmen tot 1880 om zich een gedacht te vormen var de rijzing der Maas en haar bijrivieren. Het schouwspel is rampspoedig en grootsch te gelijk. De stortregen van Maandag-avond heeft boven den sneeuw doen smelten en van alle bijrivieren is de toevoer van water zoo groot geweest, dat de Maas, in eenen nacht, 2 meters klommen is. De rijzing ging zoo snel toe, dat men op vele plaatsen de afdammingen niet heeft kunnen neerlaten en op dit oogen blik zou het niet mogelijk geweest zijn. de uitgebreidheid der ramp te overzien 't Is Dijnsdagmiddag dat het gerucht dezer verwoestende hooge tij zich ver spreidde. In enkele uren waren Ourthe en Vesder anderhalven meter geklom men. Te Luik zelf. in volle stad aan de Quai de la Batte, kwam het water tot over den blauwen steen. Al de kelders langshenen de kaai lie pen onder en men heeft dijken moeten opwerpen om het water te beletten in de stad te loopen. Het best .ur van bruggen en wegen had de winkeliers verwittigd, om hunne goederen in veiligheid te brengen. Een groot deel der rue des Yennes, nabij de Ourthe, staat vol water en men zet de bewoners met karren over. In de rue de Froidmont en de rue du Gravier is het verkeer verboden. Op de Quai St Leonard is de Maas buiten hare oevers geloopen en heerscht er eene ware paniek onder de bevolking. Te Yvoz-Ramet, bij Flémalle, staat de kerk onder water de buurttramlijn Val St-Lambert-Clavier is erg beschadigd. Men heeft bij hoogdringendheid maat regelen genomen om de overstrooming der gekende Cristalleries te voorkomen. Te Jupille heeft men 's nachts de inwo ners gewekt, opdat alleman zich in veiligheid zou stellen. Te Renoury is een huis met zulke snel heid ondergeloopen, dat men met moeite een kind heeft kunnen redden. Te Wandre is het schouwspel der ont ketende rivier inderdaad schrikverwek kend. Te Seraing is de verwoesting groot. Vijf molens zijn door het water overwel digd. Een 8jarig meisje is in 't water gevallen en werd door den stroom mede- gesleept, doch van een gewissen dood gered door vader en zoon Goblet. Te gemeente Prayon-Trooz staat onder water. Te Veaux sous Chrèvremont is alles ondergeloopen en kunnen de inwo ners hunne huizen niet verlaten. Door het geweld van den regen heeft Maandag avond eene grondinzakking piaats gehad op de spoorweglijn, nabij de statie van Esneux en een koopwarentrein van Luik naar Arlon werd hierdoor ge stopt. Het water blijft wassen en men vreest dat, als 't water der Boven-Maas en der Samber hier komt, de rivier nog 5o cen timeters zal klimmen. Te Verviers. De stortregens der laatste dagen hebben te Verviirs en om streken eveneens eene verschrikkelijke ramp teweeggebracht. Daar de sneeuw in het Hertogenwald en in de Vennen gesmolten is. is er in de vallei eene ware waterhoos neergevallen. Te Dolhain is de overstrooming volle dig alle fabrieken liggen stil en de arbei ders kunnen ze overigens niet bereiken. De Vesder loopt boven de bruggen en een steunmuur werdt omvergerukt. Op de Zavelplaats is eene onlangs ge bouwde danszaal totaal meegesleept door de Vesder. Te Renonpré-Verviers hebben de gol ven der Vesder uit eene weide i5o ton nen vet en verscheidene producten meege sleept. Te Verviers is het schouwspel bedroe vend. Alle straten in de buurt der Vesder zijn onder water geloopen. De winkeliers hebben ontzaglijke schae geleden. Een handelshuis alleen heeft voor 55,ooo fr. verliezen geleden. In ze kere straten gebeurt den dienst van ber voorrading bij middel van wagens op zekere plaatsen loopen echter de paar den tot aan den buik in het water. Op de Vesder ziet men allerlei voor werpen vlotten. Lijken van stuks vee, meubelen, boomen, petroolvaten, schut sels enz. drijven voorbij. Te Hodimont en te Ensival staat 1 meter water in de straten er. is de dienst der trams onderbroken. Van Pepinster tot Theux en te Nessonvaux zijn alle fa brieken gesloten en vele hoeven verwoest en is er vee verdronken, Aan de Gileppe het schouwspel zeer grootsch. Het meer heeft reusachtige afmetingen geno men en de waterval bedraagt er 3o.ooo kub. met. in de seconde. Rond 11 ure gisterenavond kwam er stilstand in het water. Namen. De Maas te Namen en al de bijrivieren zijn dijnsdag nacht met verbazende snelheid geklommen ten ge volge van den stortregen, die sedert maan dag namiddag onafgebroken neergestort. De Maas en de Samber zijn 40 centi meters boven hunne oevers geklommen de overstrooming is algemeen. Te Wépion zijn alle hovingen vernield en liep de stoomtram dezen morgend door 3o centimeters water. Te Dinant staat alles onder 3o werk manshuizen aan de Fonds de Leffe zijn totaal overstroomd. Overal zijn de trek- wegen onbruikbaar. Te Tailfer Davc en Velaine zijn de om streken der rivier in een waar meer her schapen te Profondeville is een deel van den tunnel ondergeloopen. De Samber klimt geweldig en is bo ven de stad overal overstroomd. Te Flo- refte Malonne, Tamines vormt de rivier een meer massas steen en aarde zijn met het water van de bergen naar beneden gekomen in de vallei. De andere rivieren in de provincie Na- _en de L:sse, de Homme, de Semois, de Boe, de Viroin en al de beekjes die er in uitloopen, zijn allen buiten hunne oevers getreden. Te Namen is op 24 uren tijd 44 milli meters water gevallen. Delhaizo Broeders O®, DE LEEUW. De lekkere chocolaad der Boteresses die zulken eerlijken bijval ter Tentoonstelling van Luik heeft gehad, is nog te koop in onze succursa len. (a) Eene Russische familie bevond zich zondag in den expresstrein van Parijs, wanneer de moeder die een kind op den arm droeg, iets door het portel wilde .verpen, Eensklaps vloog het portel open. De man kon nog het kind grijpen, doch de vrouw rtortte uit den trein. Te Lan- drccies waar de trein stilhield, stapte men af en men ging op zoek naar de vrouw. Zij werd langsheen de spoorbaan gevonden, met verbrijzeld hoofd. Zij was slechts 28 jaar oud. In de gemeente Dottenijs zijn zwartgemaakte bandieten bij middel van braak binnengekomen in de woning van M. Bény en zijne zuster, 65 en 62 jaar oud. Zij hebben beiden aan de stoelen vastgebonden en hen met het mes op de keel gedwongen hun geld aan te wijzen. Zij stolen eene som van 2000 fr. gouden en zilveren horlogies en kettingen, oor bellen, enz. en ledigden in tegenwoordig heid hunner slachtoffers eenige flesschen wijn. Alvorens te vertrekken gaven zij MBény welke op het punt was in on macht te vallen, jenever te drinken. Geen spoor van de bandieten is gevonden. —WAAROM NOG HOESTEN?— wanneer wij openbaarlijk verzekeren dat eeneflesch BORSTSIROOP DE PRATERE altijd voldoende is om den geweldigsten en gevaarlijksten hoest te genezen. Alwie borstsiroop Depratere genomen heeft kan niet nalaten zijne voldoening uit te druk ken en zegt aan al wie het hooren wilt dat is waarlijk eene goede borstremedie. Te bekomen in alle goede apotheken aan 2 franken de flesch, te Oostende, bij den apothe ker Depratere, die in de provincie verzendt op aanvraag ook te Aalst, bij de apothekers De Valckeneer en Callebaut GENEZING. Frankrijk. De inventaris der kerkelijke goederen. Volgens de laatste berichten zijn de onlusten te Champels, Haute Loire, niet zoo erg geweest als eerst gemeld werd. Er zouden enkel vijf gekwetsten zijn, waarvan geen enkel vijf gekwetsten zijn, Ziehier wat er eigenlijk gebeurde. De betoogers wachtten in eene schuur op de komst der ambtenaren. Zij waren gewa pend met vorken en geweren. Zoodra de ontvanger verscheen, gingen de boeren hem tegemoet. De ontvanger kreeg een slag met eene vork en riep om hulp tot de gendarmen. Deze gelukten er niet in hem te ontzetten en ziende dat de menigte grooter werd en dreigender, verloren zij het hoofd en schoten, eerst in de lucht, dan op de vijandige groep. Er zijn ge kwetsten, maar zooals hooger gezegd, minder dan men eerst vreesde. Het ge recht is ter plaatse. De toestand van den ontvanger sshijnt ernstig. Nog altijd heerscht er groote opgewon denheid te Champels. De kapitein der gendarmerie met vijf gendarmen poogden tot het gehucht door te dringen, maar gezien de dreigende houding der bevol king keerden zij terug en gingen het parket van Monistral d'AHier tegemoet. Overigens is de opewondenheid in heel de Haute Loire zeer groot sedert het begin der inventarissen. Te Rosiéres werden ambtenaren en gendarmen op oenen regen van steenen ontvangen en, in een nabrig dorp beletten 200 met vorken ge wapende boeren de agenten van den fiscus de kerk te naderen. Te Duinkerken had de inventaris plaats in St-Jean Baptiste, te midden van de grootste moeilijkheden en prctestaties door de geloovigen. Te St-Privat heeft men ook den inven taris belet. Te St-Alban-sur-Limagnolle ging het ernstig toe. Vijfmaal poogde de gendarmerie zich meester te maken van de kerk. De vijfde maal werden er geweer*

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 2