Zondag 11 Maart 1906 5 centiemen per nummer. S78te Jaar 5826 Zwarte Bedelaar. Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. Verplicht onderwijs. D E De zedelijkheid der groote steden. Eet finantieel beheer der Catholieken. Landbouw. Ditjes en datjes. DE DENDERBODE Pit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere veek onder dagtee- kening van den volgendon dag. De prys ervan is tweemaal ter week voor de Stad 5 frank met den Post verzonden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 voor zes maanden fr. 1-75 voor dry maanden, voorop te .betalen. De inschrijving eindigt met 31 December. De onkosten der kwittantiën door de Post ont vangen zyn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, Nr 31, en in alle Postkantoren des Lands. ClIIQUE 8UUM. Per drukregel. Gewone 15 centiemenReklamen fr. 1-00Vonnissen 3de bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heeren Nota rissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrij da/ in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemds landen zich te wenden ten bureele dit blad. AALST, io MAART 1906. Is liet niet ten klaarste bewezen, vraagt de armtierige Dendergalm, dat de onwe tendheid de grootste corza-k is van de opvulling onzer gevangenissen?... En de remedie tegen deze kwaal is het verplicht onderwijs en natuurlijk het onzijdig of ongodsdienstig want al ander deugt niet voor onze liberalen. Het is onbetwistbaar dat de vermeer dering van 't getal veroordeelden in ons land niet voortspruit uit 't gebrek aan onderwijs, maar slechts aangroeit in even redigheid van de vermeerdering onzer be volking. De it Annuaire statistique van igo5 bewijst het op ontegensprekelijke wijze. Nemen wij vooreerst de veroordeelin gen door de Assisenhoven In i85o waren er 188 in 1880, 137 in 1890, 102 en in 1902, 84. Dus vermin dering in plaats van vermeerdering. Zien wij nu de veroordeelingen door de boetstraffelijke Rechtbanken uitgespro ken In :85o waren er 20,633 in 1890, 40,275 in 1902, 40,395 waaronder meer dan i5 duizend voorwaardelijk. Wat aan te meiken valt, 't is dat het grootste getal misdadigers wordt aange troffen in de streken waar de liberalen en socialisten volkomen meester zijn. En ten bewijze Men weet een wetsontwerp is door de Kamer aangenomen en aan den Senaat verzonden, houdende vermeerdering van het getal magistraten in zekere Recht banken. De Rechtbank van Charleroi was in het oorspronkelijk ontwerp niet begrepen. Doch de Kamer heeft een amendement aangenomen, waarbij ook die Rechtbank met eenen rechter en eenen substituut wordt vermeerderd. De beweegreden van dat amendement was de groote vermeerdering van het ge tal boetstraffelijke gerechtszaken aan die Rechtbank onderworpen. Deze hebben in igo5 het cijfer van 25,000 overtroffen, terwijl zij vroeger slechts bedroegen 6,679 'n 1881, 7,669 in 1887, 8,624 ,n 1890, io,552 in 1891, 12,ix5 in 1895 en 18,259 in 1898. Zooals men ziet is de misdadigheid in het Arrondissement Charleroi, in de laat ste jaren op schrikbare wijze geklom men. En herhalen wij het de liberalen en socialisten zijn in die streek volkomen meester. Er is geen land, denken wij, waar het onderwijs meer bloeit dan in Duitsch_ land. Vermindert daar het getal misdaden Geenzins «OB 27® Vervolg Hij legde vijf franks in de hand van Neptunus. De drommel hale mij, als dit geen goede dag voor u is, neger... Komaan nu afgemarcheerd Neptunus verliet terstond het voor plein, maar in plaats van zich te verwij deren, ging hij, zoodra hij den voet over den drempel der koetspoort gezet had, op een paal zitten, terwijl hij zorg droeg zijn strooien hoed diep over zijne oogen te trekken. Van tijd tot tijd wierp hij een bespie denden blik door de half openstaande poort. Hij wist voortaan waar hij die vrouw kon vinden, die de trekken van Xavier had en wier naamcijfer dat der moeder van Xavier was. Maar hij had nog iets anders vernomen. Dat hotel droeg den naam van Rumbrye, den naam van het kasteelwaarheen Xa vier zich moest begeven. Een postrijtuig wachtte op het voorplein. Behoorden het hotel en het kasteel aan denzelfden per soon Was het de gastheer van Xavier die Ziethier wat hoogleeraar Aschaffenburg bevestigt in zijn werk Das Verbrechen und seine.Bekampfung In 1882 waren er in Duitschland op 100,000 volwassenen 1040 misdadigers in 1900 1236- De uitbreiding van het onderwijs belet dus niet, het getal der misdaden aan te groeien ook handelen de criminalisten over geen onderwijs zij bespreken me nigvuldige andere middelen, om de mis daad te bestrijden. Wij hebben verder het werk van Mönkenmöller in 1903 verschenen. De schrijver geeft de volgende getallen over de misdadigers van 12 tot 16 jaar In 1882 waren er in Duitschlar.d 3o duizend gestraften van 12 tot 18 jaar en in 1897, niettegenstaande den vooruit gang van het onderwijs, 45 duizend. Schrijver spreekt van geen onderwijs als het beste middel om de misdaad uit te roeien, raadt hij het bekampen van het drankmisbruik aan. Doen wij ten slotte bemerken dat de liberalen en socialisten door 't verplicht onderwijs niet de verzedelijking van 't volk betrachten, maar alleenlijk de op komende geslachten op hunnen geusclien leest willen schoeien, of liever, ze tot godsdiensthaters, godverloochenaaas wil len opleiden. Men herinnere zich de ongelukswet van 1879 en WIe den school strijd niet beleefd heeft, leze zijne ge schiedenis en hij zal weldra overtuigd zijn dat we hier waarheid schrijven. De nieuwmodische zedenleer, die in de antiklerikale vooruitstrevende kringen wordt aangeprezen, en die den mensch aanzet de banden te breken, die hem nog aan de vroegere christen levenswijze kluisteren, begint reeds hare vruchten te dragen. In La Chronique, een ultra-antica- tholiek orgaan, kwam dezer dagen een artikeltje voor, dat een helder daglicht werpt op de zedelijke verrotting, die in sommige groote steden hrandpunten van geuzenbeschaving te huis hoort. Wij vertalen, met gepaste omzichtigheid, de bekentenis van het geuzenorgaan De gruwelijke moord der Zwaluw straat heeft aan de politie gelegenheid gegeven een streng onderzoek te openen over dezen, die bij 't eindigen der klassen, de meisjes afwachten en ze aanzetten hen te vergezellen. De uitslag heeft voor ge volg gehad het opmaken van eenen onge lukkiglijk zeer lange lijst. Bij sommigen werden huiszoekingen gedaan voor anderen, van beteren stand, heeft men onderzocht hoe zij den avond der mis daad hebben doorgebracht velen zullen vervolgd worden. Bij allen, zegde ons zooeven een magistraat, zou men de gendarmen in met zijne familie in den reiswagen gingen plaats nemen Terwijl hij zich die vraag stelde, drong de galm van eene klok, door den afstand verzwakt, tot zijn oor door het sloeg twee uren op den toren van St. Thomas van Aquinen. De bedelaar sprong verschrikt op Xa vier had er van gesproken tegen den mid dag op weg te gaan en Neptunus had zich verlaathij vreesde dat de jonkman reeds vertrokken zou zijn. Volslagen onbekend met de aardrijks kunde van het rijk, had Neptunus zich slechts den naam van Rumbrye herin nerd zoodat de naam van het dorp en zelfs die van het departement, waar het kasteel gelegen was, uit zijn geheugen waren gewischt. Hij stond op het punt van in allerijl naar het plein Saint-Germain des-Prés terug te kecren, toen een laatste blik op het voorplein van het hotel geworpen, hem mevrouw de Rumbrye deed bemer ken, die op den arm van een heer leu nende den hoogen stoep afkwam. Eerst had hij voor niemand oogen dan voor de markiezin en verrukt van blijdschap zich niet vergist te hebben, mompelde hij Zij is het wel 1 Toen daarop zijn oog van de markiezin op haar geleider zweefde, ontsnapte een kreet van verbazing zijne borst, terwijl zijne wenkbrouwen zich sterk fronsten. Hij hier 1 riep hij uit. dienstkleedij hebben moeten zenden om huiszoekingen te doen die les zou onge twijfeld een uitstekend uitwerksel gehad hebben voor de toekomst. «Bijna aide gekende ontuchtige vrouwen zijn eveneens onderhoord geworden in de commissariaten, en men zou verstomd staan te vernemen, hoe dikwijls zij wor den aangezet om jonge meisjes tot ontucht te brengen. i) Eindelijk heeft men, niet zonder droefheid, kunnen vaststellen, dat er in Brussel en hare voorsteden honderden bedorven jonge meisjes te vinden zijn, die door geburen aangeklaagd en in de commissariaten geroepen, bekend hebben het voorwerp te zijn geweest van zede- looze daden. i) En wanneer de commissaris aan de meesten harer vroeg waarom zij geene klacht ingediend en waarom zij zich laten verleiden hadden, antwoordden de mees ten dier ongelukkigen Oh Mijnheer, men gaf mij centen en lekkernijen ik mocht niets zeggen. Men zal bekennen, dat het afschuwelijk zedederf dat in de groote steden heerscht. en waarvan La Chronique, onbehendig genoeg een hoekje ontsluiert, van aard is om alle rechtschapen lieden walg in te boezemen. Gebeurde aan één enkel meisje eener dorpschool wat, naar de verklaring van de Chronique, aan honderden jonge meisjes van de hoofdstad en hare voor steden gebeurd is, ééne maand lang ston den de geuzeno/ganen van allen kaliber vol van opgezwollen artikels over de achterlijkheid, de verbeesting der ver- paapschte en verkwezelde buitengemeen- Heel leerzaam is het onderstaande tabeltje der lasten- en rechtenverminde ringen, die onder catholiek beheer werden ingevoerd. Werden afgeschaft of verminderd Het accijnsrecht op 't plan ten van tabak fr. 700.000 De belasting op den koffie 850,000 De belasting op de verze keringen D 1,000,000 De rechten op de registratie a 400,000 Tariefvermindering op 't ver voer per ijzerenweg 3.500.000 Belasting op de werkmans woningen 1,500,000 Griffierechten, enz. n 200.000 Baken- en havenrechten a i,3oo.ooo Rechten op cacao, geutijzer, thee a 400.000 Rechten op wijnen 0 170.000 Verschillende andere rechten, namelijk die op de suikers, enz. De meeste dier lasten- en rechtenver minderingen komen, zooals men kan Hij had den geheimen vijand van Xa vier herkend, bijgevolg zijn eigen vijand, den man, die den verraderlijken brief aan den commissaris van politie geschreven had hij had Carral herkend. Hij dacht er niet meer aan om heen te gaan. Verbijsterd, verloren te midden dier elkander zoo snel opvolgende ont dekkingen, die hem nauwelijks den tijd lieten om te overleggen, bleef hij roerloos staan. Wat te doen Het gezelschap van Carral gaf aan het vertrek der markiezin schijn van bedreiging voor Xavier. Zou de aanslag van den vorigen dag op een of andere wijze hernieuwd worden Die man kon haar alleen vergezellen tot verderf van Xavier. Indien nu Xavier op dat uur reeds bij toeval vertrokken was, hoe zou hij dan zijn spoor volgen Hoe zou hij dat kas teel van Rumbrye vinden, hetwelk hij in zijne ontstelde verbeelding vol hinderla gen en bloedige geheimen zag. Hij wierp een bssluiteloozcn blik om zich heen en zag iets verder aan den tegenovergestelden kant der straat een met twee stevige paarden bespannen rij tuig staan. Hij haalde verlicht adem. Ik zal hem volgen, sprak hij tot zich zeiven. Op dat oogenblik wipte mevrouw de Rumbrye, vlug en bevallig als een jong meisje, in het postrijtuig. Alvorens in te stappen, zeide zij tot Carral bemerken, vooral den werkenden man ten goede. In i883 In 1904 Prijs van den petrool 0,25 0,13 suiker 1,60 o,55 11 koffie 4,30 2,60 n van het zout 0,10 o,o5 n meel 0,41 0,27 En dan schrijven de anticatholieke ga zetten, dat de verbruiksbelastingen onder catholiek beheer ingevoerd de prijzen der eetwaren bezwaren Hoe rechtzinnig Bemesting der haver. De haver bekleedt eene voorname plaats in de vruchtafwisseling. En niet zonder reden 't Is een beste peerdenvoeder, dat men voor deze dieren moeilijk missen kan en voor de melk- en vetbeesten heeft zij sedert lang hare proef doorstaan. Niet zonder reden dus dat haver steeds aan goede prijzen betaald wordt. 't Is dus eene vrucht die alleszins ten hoogste de belangstelling der landbouwers moet opwekken. En daar de bemesting de hoofdrol speelt in de opbrengst den ken wij onze lezers nuttig te zijn door hier beknopt een en ander daarover mede te deelen. Volgens Muntz en Girard, twee Fran- sche deskundigen, bevat haver gemid deld stikstof fosfoorzuur potasch stroo 0,40 0,28 °/0 0,97 haver 1,92 o,55 0,42 °/0 Een middelmatige oogst van 2000 kgr. haver en 3ooo kgr. stroo, zou dusvolgens aan den grond ontnemen stikstof fosfoorzuur potasch stroo 12,0 kgr. 8,4 kgr. 29,1 kgr. haver 38,4 9 11,0 1» 8,4 5o,4 kgr. 19,4 kgr. 37,5 kgr. Daaruit volgt dat haver veel stikstof en potasch noodig heeft en min fosfoorzuur. Uit de samenstelling echter de bemes- tingswijze heel en gansch willen afleiden, ware onredelijk. Men moet immers ook rekening houden van de vruchteloosheid des gronds. Daar men in 't algemeen klavers in de haver zaait, raden wij aan eene sterke minerale bemesting te geven. Klaver immers is gretig naar potasch, fosfoor zuur en kalk. De potaschzouten zijn hier bijzonder op hunne plaats. Het weg sterven of verdwijnen der klaver is ge woonlijk toe te schrijven aan gebrek aan potasch. En 't is bij het zaaien der haver dat m.=n de minerale meststoffen moet in den grond brengen, later kan men dat niet meer. Wét de stikstof aangaat, daarmede moet men voorzichtig omgaan, war.t te veel stikstof doet de haver vroegtijdig Nu wij alleen zijn, zullen wij den tijd hebben om een en ander te bespre ken. Maar zij had buiten den jongen Alfred Lefebvre des Vallées gerekend, die zich reeds vooruit gemakkelijk op een der banken uitgestrekt had. Hem ziende, kon mevrouw de Rumbrye hare teleurstelling niet verbergen. Gij verwachltet niet mij hier te vin den zeide de groote jongen met een zoo dommen en luiden lach. Ik rijd met u mede, de drommel hale mij 1 zonder gtk- heid. Ik meende dat gij met Helena en mijnheer de Rumbrye vertrokt, antwoord de de markiezin droog. De heer Alfred Lefebvre des Vallées haalde een spiegeltje uit den zak en streek welbehaaglijk zijne dunne knevels °P* De drommel hale mij als ik ooit met den heer de Rumbrye op reis ga, gromde hij. Op mijn woord van eer, mevrouw, ik ben niet op mijn gemak in zijn gezel schap hij verveelt mij De markiezin maakte van den nood een deugd, en beval Carral in te stap pen. Het rijtuig zette zich in beweging. Uit de koetspoort komende, ontwaarden Car ral en mevrouw de Rumbrye gelijktijdig den zwarten bedelaar, wiens vurig oog in den wagen blikte. Alweder die man prevelde de mar- legeren, en dat is allergevaarlijkst voor de jonge klaver. Daarom ook verkiezen wij zwavelzuren ammoniak boven sodanitraat. Wij raden dus aan, boven stalmest, per hectare te gebruiken 100 k. zwavelzure ammoniak. 400 k. superfosfaat of 600 k. thomas slakken. 5ook. kalniet of liever i5o k. chloor- potasch. Lowis. Internationale Tentoonstelling van Huishoudkunde te Antwerpen. Hoog Beschermheer Z. K. H. Prins Albrecht van België. De officieele opening der Tentoonstelling, welke ge houden wordt in het Zomerlokaal der Koninklijke Harmoniemaatschappij, is vastgesteld op Zondag 14 April. Het zal een groote bijval zijn. Zij zal duren tot i5 mei en open zijn alle dagen van 10 uren 's morgends tot 6 uren 's avonds. Luisterrijke feesten zullen er gegeven en talrijke en afgewisselde aantrekkelijk heden dagelijks ingericht worden. De Tentoonstelling is verdeeld in vijf tien groepen Voeding. Gezondheids leer. Reddingsmiddelen. Kleeding en bijhoorigheden. Electriciteit. Maatschappelijke werken. Klein ge reedschap. Letteren, Iiunctcn en Wo tenschappen.Landbouw, Hovingbouw en Boomteelt. Jacht en Vischvangst. Sport. Coloniën. Verschillende nijverheden. Wij gelooven het nuttig onze lezers er aan te herinneren, dat zoowel als de sociale werken, de werklieden die per soonlijk tentoonstellen, van de kosteloos heid der plaats genieten. De toetredingen worden aanvaard tot 25 Maart, in de bureelen der Tentoon stelling, Leopoldslaan 104, Antwerpen. MISSIE NAAR TRANSVAAL. De Eerw. Paters Benedictijnen der Abdijen van Affligem, Dendermonde en Steen brugge gaan de wegen bewandelen van hunnen Heiligen Vader, Stichter van hun orde. Zij gaan eene nieuwe Missie stichten in 't noorden van Transvaal, een grondgebied drijmzal uitgestrekter dan België. De drij eerste Missionarissen zijn Dom Victor Van Schcpdael, oud bestier der der Samenwerkende Melkerij der Abdij van Affligem, Dom Thomas Van Laethem en Bioeder Eligius Wageinans. Op 't einde dezer loopende maand zullen ze zich te Antwerpen inschepen. Drukken wij den wensch uit dat ze zonder tegenspoed in het verre gewest aanlanden en dan vele vruchten van be schaving en zaligheid inoogsten. OORDJESBIJTERS. Toen wij, catholieken, ten gevolge der onge lukswet van 1879, duizenden scholen kiezin niet zonder eene vage gewaarwor ding van angst. Er schuilt iets in de volharding van dien schavuit, dat ik niet begrijp, dacht Carral van zijn kant. Wat den jongen alfred Lefebvre des Vallées betreft, hij vergenoegde zich met glimlachend te mompelen Als John maar twee jaren ouder geweest was, had ik hem met dien neger laten boksen, zonder gekheid De potskoets ziende vertrekken was Neptunus naar het huurrijtuig gesneld. Hij fluisterde den koetsier een paarwoor den toe, stopte hem een louis in de hand en het logge voertuig reed de postkoets achterna. Om op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, had Neptunus des morgens, voor hij zijn kamertje verliet veel geld bij zich gestoken. Zoolang men binnen Parijs bleef, kost te het den fiacre niet veel moeite het post rijtuig bij te blijven. Zij zat het zelfs dicht op de hielen en over de brug Lodewijk XV gaande, kwam de huurkoets de post paarden op zijde. De bed' laar beval onmiddelijk den koetsier het postrijtuig voor te laten gaan. Dit was een overbodig bevel, want nauwelijks was de postkoets op het effen zand der Champs-Elysces gekomen, of zij liet het huurrijtuig steeds verder achter zich. Vooruitriep de bedelaar door't portier. openden met eigene penningen gesticht, gingen de liberalen eens vlug dit voor beeld navolgen. Ja, ze zouden ook scholen, liberal® scholen stichten en ze openden er diep in de drij eene school te Boom, eene te Geeraardsbergen en een collegie te Ieperen... Ja, diep in de drij... en om in de onkosten te voorzien stonden er bus sen in alle liberale herbergen, hotels enz. des lands. En wat was de uilslag Die diep in de drij liberale onderwijsgestich ten zijn van krot vergaan. Moeten wij het zeggen. Waarom Omdat de zakken der liberale rijkaards met een slotje vastgaan. Tour pingres, al oordjesbijters, zegde La Chronique. b ALLES IN EERLIJKHEID EN DEFTIGHEID. De Aankondiger, uitgegeven door M. Spitaels Schuermans, alhier, kondigt een vonnis af van onze Rechtbank van Koophandel, 't welk de failliet opent van M. Denis Mayart, wis selagent, Brusselschestraat. Vrijdag der verledene week stapte de heeren van 't Parket te Dendermonde alhier af en begaven zich naar de woning van den gefailleerde Mayart, doch vonden niemand thuis. Om binnen te geraken, moest men langs 't huis van M. Van Melckebeke, over den muur klauteren, 't Was de Secretaris van 't Aalstersch Parket des Vredegerechts, M. P. Van Nuffel, die met 't overklauteren gelast werd. Eens de deur open, konden de heeren des gerechts binnen treden. Ze legden er do zegels, zegde men ons. Indien wij van deze zaak gewagen dan is het eenvoudig om te doen bemerken dat, moest M. Denis Mayart een catholiek of ou-bewaarder zijn in plaats van een groene democraat gelijk hij is, al de libe rale en roode en groene organen de zaak met ap en dependentiën zouden verkon digen. Ge zoudt M. P. Daens-Mayart in zijne Werkman en Land van Aklst hoo- ren afgeven... En nu zwijgt men gelijk versmoord over al die eerlijkheid en def tigheid. PANTOEFFELS. Nog altijd geen nieuws van 't vermaard orakel van Lebbeke, van den grootspreker die De Denderbode met een lap naar de maan ging slagen om nimmer te verschijnen... En zeggen dat dit blauw orakel ons al den zoo dommen als dwazen rimram in De Denderbode b zou hebben willen doen inlasschen, dien hij te gelegenheid, van de bespreking der stadsbegrooting voor 1906 uitkraamde... Attend je viens I Opslag der steenkolen. De bestuurders der magere steenkoolmijnen hebben te Charleroi vergadering gehou den en besloten, deze met aanvang April 3 fr. per ton te verhoogen. De fijne magere, voor kalk- en steen ovens, zullen op 14 fr. komen, dus nog een frank bij den reeds bestaanden opslag. In den Borinage wacht men de aanbe steding van den 20 dezer af, voor het be palen van den prijs der nijverheidskolen. Geen nood, mijnheer I antwoordde de koetsier, wij zullen ze aan de klim ming weer gemakkelijk inhalen. Inderdaad op de klimming voor de Barrière de l'Etoile herwon de fiacre het verloren terrein. Zij was bespannen met twee stevige, maar oude paarden, wie de hellingen sterk afmatten. Op eene mijl voorbij de barrier keerde de koetsier zich op den bek öm. Zeg eens, mijnheer, vroeg hij, waar gaan wij eigenlijk heen Neptunus wees op het postrijtuig. Bekend 1 antwoordde de koetsier. Wij gaan, waarheen zij gaan maar waar heen gaan zij Rijd maar voort I riep Neptunus on geduldig, gij zult wel betaald worden. De koetsier legde zijne zweep over de paarden en knoopte het gesprek weder aan. Dat is altemaal goed en wel, mijn heer, hernam hij maar ik heb twee goe de paarden, die ik bezig ben dood te rijden, en met uw verlof, gij ziet er niet naar uit om mij.... Neptunus haalde een handvol Napo leons uit en toonde ze den koetsier. Deze liet terstond met geestdrift zijne zweep klappen. Te drommel I mompelde bij, naar het schijnt moet het goed wat opleveren, een neger te zijn. (Wordt voortgezet).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 1