DE MAAG Frankrijk. Duitschland. Engeland. Merklprijzen. HOUTWAREN ME'UBELS ZAAILANDEN I. AM) 15 01 AVAL KM geeft de vreugde of de droefheid Prenten wij allen wel Buitengewone occasie. 5000 HOPSTAKEN, EIGENDOM HUIS MEUBELS LANDBOUWALEM, sparren Hopstaken HOFSTEDEKEN Willem DE WINTER, Schoone Schepershond Warmoes- &Landbouwzaden Bouwmaterialen te koop, Pastilles Souveraines. Twee jonge lieden, die te Muysen, langs de spoorbaan wandelden kregen twist. Ik zie, sprak eensklaps de jonge ling, dat gij van mij niet meer houdt. Dat is waar antwoordde het meisje. Bij dit antwoord sprong de jongen over den spoorwegbareel en ging te mid den van de baan staan, juist toen de trein van Leuven passeeren moest. De oogenblikkelijke dood was het ge volg. De jongeling was slechts 19 jaar oud. De inventaris der kerkelijke goederen. In 't dorp Abeele dreigden de zaken een ernstigen keer te nemen. Abeele ligt op de Belgische Fransche grens. De kerk staat op Fransch grondgebied. Indien men hier komt inventariseeren zijn erge dingen te vreezen want de heele bevol king, zoo Belgische als Fransche, is over eengekomen om de kerk te verdedigen. Veertig jongelingen, gewapend me* geweren, hebben gezworen te overwinnen of te sterven. Zij zitten op de daken, van waar zij op de gendarmen zullen schieten, zoodra deze zich vertoonen. De hopwerkers van hunnen kant heb ben zeisen op stokken gebonden om de gendarmen van hunne paarden te wer pen. Men heeft verder de kasseien opgebro ken en twee bommen zijn gereed gelegd, die men op 't juiste oogenblik bij middel eeuer electrieke batterij kan doen sprin gen. Een feit toont hoe groot de opgewon- deid is. Een ouderling heeft zich met een geweer gewapend en verklaart dat hij aan 't hoofd zal staan van de verdedigers der kerk. Ik sterf liever aanstonds voor God. zegde hij, dan binnen eenige dagen op mijn bed. De XX* Siècle verneemt uit goede bron dat M. de Trooz, de Belgische mi nister van binnenlandsche zaken, die fei ten vernomen hebbend, bevel heeft gege ven aan de burgemeesters van Poperin- gha en Watou om naar de grens te gaan en met hunne policie de orde te handha ven. De bewoners van Coucourond, Ardé- che, zijn vast besloten den inventaris te beletten, zelfs tegen de soldaten. Zij heb ben de kerk versterkt en zich gewapend met geweren. Er zijn 43,833 inventarissen opgemaakt en er moeten er nog ao,o6y opgemaakt worden. Te Marseille in de cathedraal lieten de catholieken, ten getalle van 3ooo, den agent binnen komen. De bisschop laseene protestatie en daarna zette men den amb tenaar aan de deur. Te Nancy was de kerk door de troepen ingesloten en men kon dus den inventaris niet beletten. Hierop trok het volk naar de loge, nam ze stormenderhand in en hij sloeg er alles kort en klein. In Bretagne zijn de gendarmen overal erg aangevallen en zij moesten in de lucht schieten o.n uit de handen te geraken. Te Ploubezre, Cotes du Nord, had men twee uren werk om de deuren der kerk in te stampen. De onderprefect en een gen darm werden licht gekwetst. Te Altineux hadden de gendarmen twee personen aangehouden. De menigte be vrijdde ze en de gendarmen moesten in de lucht schieten om uit de handen te geraken. De bewoners van Cominac, een klein dorp van de Arriège, hebben een eigen aardig middel bedacht om den inventaris te beletten. Zij hebben in de kerk drie ongemuilbande beren losgelaten. Toen de agent kwam liet men hem rustig in de kerk gaan, waarvan de deu ren niet gesloten waren. Nauwelijks was hij binnen of de drie beren kwamen op hem af en hij moest zich geweldig haas ten om aan de klauwen der ongewensch- te gasten te ontkomen en snel de deur te sluiten. Zooals wij donderdag meldden stroom den de boeren in groot getal naar de basiliek van Sinte Anne d'Auray. Meer dan 1000 stonden er rond de kerk ge schaard. De bisschop van Vannes en ge neraal de Charette waren aanwezig. De senateurs en afgevaardigden van het ar rondissement insgelijks. Allen waren ge wapend met stokken, gaffels en geweren. De agent van den fiscus heeft het ech ter niet gewaagd te komen en enkel een telegram gezonden, zeggende in de on mogelijkheid te zijn zijne zending te ver vullen. De smeden van het dorpje Reinsdorf, bij Zwickau, zijn volgens een eeuwenoude bepaling verplicht, aan de graven van Wildenfels elk jaar dertien schok nagels te leveren. Daar dit sedert i836 niet meer gebeurd is, verlangt de rentmeester van den graaf nu als vergoeding 3i marek voor elk jaar dat de verplichting- niet na is gekomen, dus in het geheel 227 4/a mark. 't Schijnt een proces te zullen wor den. Het kunnen dus ten slotte dure na gels zijn. I Machine a coudre univcrsellenicnt connue, de la grande maison II.1 a c o b o h n Kovilu N., I.iniciiHtv. 120, la première, la plus ancienne, Ook in Engeland hebben storm en hoog water geducht huisgehouden. Te Scarbo rough herinnerde men zich geen zoo hoo- gen waterstand. Aan de nieuwe haven werken te Dunbar is veel schade toege bracht. In Essex, in het Noorden van Wales en in andere streken ligt de sneeuw een voet diep. Telegrammen uit Schot land maken ook melding van boos weer. Op den spoorweg in de hooglanden is de sneeuwploeg gebruikt. De gemeenschap met de Orkney's blijft afgebroken. De zeerampen zijn talrijk. Fournisseur des associations d'employés des -jaojgr -• des cliemins de fer de l'Etat et de l Empire, de sodÉtés ,1'institutcurs militaire! de tout l'Alle- r magrie, fournit la machine a coudre alle- mande a bras élcvd| Singer „KPOllB", l la plus nouvelle par tour, genres de con- L lection au* prix de Frcs. 60.—4 semalnes - de garantie. Marques renommées de 1 er ordre Machines S calandrer Ie huge a prlx favorables. Economie de 100en achetant dircctement. g| Vous me feriez grand plaisir en faisant expédier e une machine a coudre, pareille a celle, que vous S| m'avez envoyée II y a quelques mois. ...II n .«n-I.. 5 «Régiment de Llgne, i Üo chaussée provincüüe74 BURGERLIJKE STAND DER STAD AELST. GEBOORTEN Mannelijk geslacht n 1 Vrouwelijk idem 12 Huwelijken. A. Schelck, wever, met C. Van der Stock, z. b. J. Van Malderen, broodb. met M. Roggeman, z. b. OVERLIJDENS. R. Kennof, z. b. 76 j., Gentschestr. J. Cornelis, w® Van der Poorten, z. b. 83 j., Oud. Denderm.st.w. C. Bac- kaert, vr. Verbrugghen, z. b. 71 j., Na- zarethstr. J. Bal, m. Van Geit, landb. 68 j., Langestr. E. Meganck, z. b. 22 jNieuwstr.P. Van Mol, br. 19 j,, Korte Sint Janstr. V. Guuns, wr De Witte, z. b, 83 j., Leopoldstr. M. Van den Bremt, vr. Hamelinckx, z. b. 36j., Oud. Denderm.st.w. 4 kinderen onder de 7 jaren. DE ONDERGETEEKENDE heeft de eer het achtbaar publiek kenbaar te maken dat hij, te rekenen van heden, geene schulden meer zal erkennen door zijne echlgenoote gemaakt. (Get.) Emile Pasteels-Van Thienen. Aalst, 18 Maart 1906. Huizen te koop, gestaan te Aalst, Korte Zoutstraat, N" 26 en 28, thans bewoond door MM. Meert en Van Branteghem. Zich te wenden tot Mej Adèle Van Droogenbroeck, Keizer lijke Plaats, te Aalst. CATHOLIEKE WERKMANSKRING BERICHT. Het Bestuur van den Catholieken Werkmanskring heeft de eer de Maat schappijen, Patronagiën, Gestichten enz. onzer stad te berichten, dat, in het toe komende op het leenen van stoelen, tafels, of dergelijke benoodigheden behoorende aan den kring, een tarief zal toegepast worden van 0,10 per stuk. Bovendien zullen de onkosten veroor zaakt door schade of achterblijven ten laste vallen van den ontleener. Zaterdag 17 Maart 1906. Tarwe fr. 00,00 a 00.00 Masteluin 00,00 a 00,00 Rogge 00,00 a 00,00 Garst 00,00 a 00,00 Haver per too kil. 00,00 a 00,00 Aardappelen de 100 kil. 10,00 a 11,00 Boter per 3 kil. 8,64 a 9,00 Eiers de 25 1,80 a 2,00 Viggenen,per koppel 80,00 a 85,00 Vlas. de 3 kil. 0,00 a 0,00 Ajuin de too kil, volgk.w, 2,00 a 4,00 POPERINGHE, (Hopmarkt). Gewas 1905 de 5o kilogr. fr. 3o. Markt kalm. GENT 16 Maart Tarwe, per 100 kilos, fr. 20,00 a 21,00 Rogge 15,00 a 00,00 Haver 21,00 a 00,00 Garst 00,00 a 00,00 Boter per kilo, 3,00 a 00,00 Eiers per 26, 3,00 a 0,00 ANTWERPEN, 16 Maart Ziehier de prijzen der granen op de markt in het Bolleken gehouden Tarwe per 100kil.fr. 17,00 a 17,25 Rogge :5,oo a i5,25 Wintergarst 00,00 a 00,00 Zomergerst 17,00 a 17,25 Haver 18,00 a i8,5o Boonen 00,00 a 00,00 Bitterpeën 17,a5 a 00,00 De kuipbolet weid heden morgend ter markt per kilogr. verkocht, aan de prijs zen van fr. 0,00 a 0,00. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit fr. i,5o a 1,60. De aardappels per zak i3,oo a i5,oo fr, De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 2.00 a 2,25. VEEMARKTEN, GENT, 16 Maart Getal te koopgestelde hoorenbeesten 624 Melkkoeien 20 Vette koeien i85 Groote ossen 1 j Stieren 52 Jonge ossen 45 Magere beesten 195 Vaarzen 55 Schapen 22 Varkens i52 Lammeren 5 Loopers 10 Kalveren i3o j Viggens 200 Stieren iekw. o,85 2®kw. 0,73 3®kw. o,65 Koeien 0,80 0,70 0,60 Vaarzen 0,88 0,75 0,68 Ossen 0,90 0,80 0,70 Varkens 1,18 i,o5 0,00 Kalveren r,35 1,10 0,00 CUREGHEM-ANDERL. 15 Maart. Veemarkt. Te koop gesteld 553 ossen, 188 stieren, 861 koeien, totaal 1602 stuks. Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,73 a 0,95, Stieren o,63 a 0,86, Koeien en Veerzen o,63 a o,83. Kalverenmerkt Ter merkt gebracht en te koop gesteld 777. Prijs per kilogr fr. 1,00 1to a 1,20. BRUSSEL 16 Maart Kalverenm. Getal te koop gesteld 235, per kilogr. op voet fr. 0,95 a 1,20. Huidenmarkt Ossen 1,00 a i,io, stieren 0,90 a 0,95, Koeien en Veerzen i,o5 a 1,10, Kalveren i,65 a 1,70. DOOR STERFGEVAL. GROOTE VENDITIE van XE AALST, Zwarten Hoek. aan den Tragel. De Notarissen DE GHEEST, en BRECK- POT, te Aalst, zullen op Dijnsdag 27 Maart en desnoods op Dondkrdag 29 der zelfde maand, telkens te beginnen van 8 nren 's morgens, aan het sterfhuis van den heer Francois Van Severen, te Aalst, Zwarten Hoek", aan den Tragel, overgaan tot de open bare verkooping van eene groote hoeveelheid nienwe Houtwaren van verschillige dikte en lengte, bestaande voornamelijk in Balken, Kepers, Vloerplanken, PlafoneerlatteB, Pan- nelatten, Sparren voor Ladders, Grondstuk ken en Siellingen, Hout voor Inpakkassen, gemaakte Inpakkassen, on gezaagde Dennen blokken en ongezaagde Canada boomen. Gewone conditiën en voor de koopen boven de 20 franken tyd van betaling, mits borg stelling. Door sterfgeval. VEN DIT IE VAN WIJNEN en LIKEUREN, TE Aalst, Leopoldstraatpoort De Notaris DE GHEEST, te Aalst en de Notaris EEMAN, te Erpe, zullen op Woens dag 28 Maart 1906, te beginnen om 8 uren 's morgends, ten sterfhuize van den beer Frans Beeckman-Speeckaert, te Aalst, aan de Leo- poldstraafpoort, in het openbaar verkoopeu, alle de huismeubelen en andere voorwerpen aldaar bevonden, bestaande voornamelijk in keukentafels, zetels en stoelen, stoven, kas sen, staande horlogie, bangonde horlogie, veel koperen-, ijzeren-, gleisen- en ander keuken- gerief, petroollaiupen en petroolvuur, bier- wijn- en likeurglazen, koffiestelsel, hamme- lakens, servietten, tellooren, tafel-en dessert- messen, karaffen en ander tafelgerief, baro meter, lessenaar en 2 stoelen, ronde tafels, kachels, vasen, spiegels, pendule, posturen, lusters, kaders en printen, bedstoelen, nacht tafels, en lavabos in acajou en ander hout, commode en secrétaire in acajon, speeltafels in acajou, sopha en stoelen iu acajou, muziek- k&s, matrassen, sargiën en bedlakens, bed- en venstergarnituren en gordijnen, tafel- en voettapijten. Zilveren soeplepel, 6 zilveren lepels en fourchctten, zilveren zakhorlogie. Rooden en witten wiju, porto wijn, munthe en krieken bitteren. Gewone conditiën en tijd van betaling mits borgstelling. OPENBARE ^RKÖ0PÏNG~"~~"~ van te Schellebelle en Cherscamp. De Notaris Eeman, te Erpe, zal, namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in het openhaar verkoopen, de navolgende goederen, te weten Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Schellebelle, Bruinbeek, genaamd de Vet- teknip, gekadastreerd wijk B, nummer 256b, groot 16 aren 60 centiaren en volgens titel groot 18 aren 35 centiaren, palende oost de Krijgelstraat, zuid het Wegeltje, west Frans Schockaert en noord Frederik Van Doors- laere. Gebruikt zonder termijn door M. Emile Van Wesemael, te Schellebelle. Tweede koop. Een perceel Land, gele gen te Schellebolle, Kauter, genaamd Oostak ker, bekend bij kadrster wijk A, nummers 1004b en 1005b, met eene grootte van 21 aren 20 centiaren, palende oost Hortensia Ver- meiren, zuid de Kiuderen Karei Baeyens, west de erven Papeians en noord de Kassei, Gebruikt zonder termijn door M. Joseph Roggeman, te Schellebelle. Derde koop. Eene partij Land, gelegen te Schellebelle, geuaamd de Voorste Mense, kadastraal bekend wijk B, nnmmer 616 groot aldaar 23 aren 70 centiaren, palende oost de Suikerstraat, znid Philemon Kep- pens, west Amand Bonnarens en noord Au- gnstïen Dalschaert. Onverpacht. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen te Cherscamp, Billegem, genaamd de Roo- bocht, gekadastreerd wijk E, nnmmer 474h, met eene grootte van 16 aren 5t) centiaren, palende oost de Rede, znid Philemon Steen- bant, west de Straat en noord Dame weduwe Jan Blondeel. Gebruikt zonder termijn door M. Karei Meerpoel, te Schellebelle. ZITDAGEN Instel Donderdag 15 Manpf iqfirl Verblijf Donderdag 29 Maftrt 1905' telkens om 3 uren van den avond, ter her berg De Kroon, n gehouden noor M. Au- guste Van Steendam, te Wanzele, Dorp. ~'=JAARL1J KSO Mi' V EN mflE Koeistalmest, Strooi, Hooi, Beteraven, Boonstaken, Erwtrijs en Brandhout, te Ottergem, Erondegem en Erpe. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal op Maan dag 26 Maart 1906op de nagemelde uren en plaatsen, in bet openbaar verkoopen Namens M. Karei Schellaert, te Ottergem, om 9 nren van den morgend. Te Ottergem, aan zijnen Watermolen, 20 koopen goed Koei stalmest. Om 10 uren van den morgend, te Eronde gem, aan het Dorp. 20 koopen goed Koei stalmest. Namens de nagenoemde personen, te Erpe, om 1 nre nanoen. TE ERPE. 1° M. J. Verbrugghen, ter wyk Kat, 15 koopen goed Mest en 50( 0 kilos Beeten. 2° Jufvrouw weduwe De Swaef, ter wijk Kat, 500 kilos Hooi, en 300 kilos Strooi. 3° M. Edmond Van der Biest, ter wjjk Kat, 5 koopen Mestjen 125 Sparren Boonstaken. 4° M. Karei Van der Gucht, ter wijk Kat, 25 koopen Brandhouten 1000 kilos Beeten. 5° Kinderen Emmanuel De Saedeleer, aan de Dorpplaats, Landbouwalem, als Wan molen, Raapmolen, Kortewagen, Aalknip. Egge, nieuwe Graafschup, Braken, Pikken, Haken, Zeisen. Kafzift, Karrereep, 2 Karre- wielen, Slijpsteen, 20 koopen goed Koeistal mest, 8 Esschen planken, 6 Kerzelaren plan ken en meer andere voorwerpen. 6° M. Camille Rottiers, aan de Statie, 12 koopon Koeimest. 7° M. Constant De Vidts, aan de Zoven- cootstraat, 15 koopen goed Mest. N. B. De verkooping zal geschieden op gewone voorwaarden, mits bet gewoon ongeld en met tijd van betaling mits te stellen goede borg. DIT GEDACHT IN ONS HOOFD en vergeten wij het nooit. Eene goede maag is de sleutel van het geluk, van de gezondheid en van der. rijkdom. Eene slechte maag is eene bron van kwalen, ellenden en verval. De Poeders de Cock alleen genezen altijd al de maagziekten, de maagontste- king, de moeilijke spijsvertering, de maag- en buikpijn, de uitzetting, de slij men, de braaklust, de slechte spijsverte ring, krampen, kolijken, brakingen, de benauwdheden, de opzwelling, de be klemdheid, de bloedaaiidrang, de hoofd pijnen en de slaperigheid na Je maaltij den. De Poeders de Cock herstellen on- middelijk den eetlust, doen verteren en herstellen spoedig de werkingen der le ver, der nieren en der ingewanden. De Gezondheidspoeders de Cock geven weldra de vreugde, krachten, ge zondheid, gezonde kleur en levenslust aan de zieken terug. Het geneesmiddel dat alle dagen het grootste getal personen geneest. Het beste middel voor allen die zwak zijn, die lijden aan bloedarmoede, die herstellen of bejaard zijn. De Poeders de Cock worden in al de apotheken verkocht aan fr. 2,5o de doos. Weiger met zorg elk ander produkt dat men v. in de plaats zou willen geven. (9) Xe koop. VITRIEN in goeden staat, met dubbel deur, gesculpteerde kornis en pilasters, arduinen gepoliste plinten, kunnende dienen voor woningen van 4 meters 5o centimeters facade. Zich te bevragen ten bureele van De Den- Derbode. OPENBARE VERKOOPING en Staken voor Bouwmaterialen, XE KIOORSEL, Statie, door den Secretaris REYNTENS, te Moorsel en bevoegd ambt van Deurwaar der D'HONDT, op Maandag 19 Maart 1906, om 2 uren namiddag. Door Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van eenen schoonen zijnde de Gendarmerie van Oordegem. De Notaris SCHELFHOUT te Oor degem, zal met tusschenkomst van zijnen ambtgenoot M' DE MOOR te Ledeberg- Gent, met gewin van palmslag en gelagen openbaarlijk verkoopen Een schoonen Eigendom bestaande in drij Woningen met afhangen, boomgaard en tuiu, gelegen te Oordegem, Dorp, langs den Steenweg van Gent naar Brus sel, kadastraal bekend sectie C, nummers I74D, 174E, 172D 172E, te samen groot 41 aren 70 centiaren, palende noord-oost de Kerkfabriek van Oordegem, zuid-oost Jufvrouw Rosalie de Schaepmcester en den Steenweg van Gent naar Brussel, zuid-west M. Petrus Goossens, M. Donaat Van der Vurst en M. Karei Galmart, noord-west Mad. Weduwe Galle-Bogaert, M. Hippoliet Van Driessche en Mad. Weduwe Amand Franfois. Dienende voor Gendarmerie en ver huurd aan den Belgischen Staat tot 15 October 1907, mits 900 fr. 's jaars. Boomprijs 400 fr. ZITDAGEN Instel Woensdag 28 Maart Verblijf Woensdag 11 April Telkens om 3 ure namiddag ter herberg c In St-Eloi bij den heer Petrus Gysels, te Oordegem, Grooten Steenweg. Bij uitscheiding van bedrijf. OPENBARE VERKOOPING van LANDBOUWALEM, 2 Paarden, 2 Koeiën, Os, Kalf, Zog, met Viggens, 2 Varkens, Hooi, Strooi, Mest, enz., TE LEDEwijk Vijverstraatnabij het Dorp. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal op Dondrrdag 29 Maart 1906, om 8 uren 's morgends, ten hove van den heer Bernardus Steenhaut, te Lede, Vijverstraat, in het open baar verkoopeu Huibmeubklb, zooals tafels, stoelen, kleer- en andere kassen, jachtconfoor, stoof met toebelioorten, horlogie, mdktcolen, marmit- ten. mooren, koffijpotten, teBten, toelen, ijze ren potten en kasserollcn, bnkmoeillie, wasch- knipen, vleeschkuip on meer andore voor. werpen. Landbouwalkm eene drijwielkarre, twee treemknrren, wanmolen, loofmolen, ploeg, eggen, slede, aalstuk, dorschvlegels. rieken, reeken, gaffels, schuppen, braken, mestha- ken, pikken en zeissen, zwingen, aanschij nen en meer nndore voorworpen. Bhestialrn een schoon merriepaard vol veulen, een 2jarig paard, 2 melkkoeien, waar van eene onlangs gekalfd, oen os Oud 2 j -ren, een kalf, zo? met 12 viggens, 2 andere groote varkens, 20 kiekens en eenen haan. Ongeveer 2000 kilogrammen strooi en hooi, eene boeveelheid gedorschen haver, mest en brandhont. De Beestialen zullen om een uur nanoen verkocht worden. Verders zal de verkooping geschieden op gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits door eenieder te stellen eene goede en gekende borg. De koopen beneden de 10 fronken zullen moeten comptant betaald worden. Bij vermindering van bedrijf. VENDÏTÏÈ VAN Trekkoei, Hooi, Strooi, Mest, XE OORDEGEM. De Notaris SCHELFHOUT, to Oordegem, zal op Dijnsdag 20 Maart 1906, om 1 unr stipt nanoen, in het openbaar verkoopen 1° Namens den lieer Alfons Verbeken, te Oordegem, aan hot Strantje, eene goede be- kalfde Trekkoei, Drijwielkarre, Ploeg, Egge, Aanschijnen, 2 Koeigareolen, Melkkuip, Kan nen, aarde Tobbens, Hooireep, Vleeaohblok, verders twee Tafels, Stoelen, Zetel en eene groote hoeveelheid MeBt, Hooi en Strooi. 2* En namens M. Francis De Ryck, Ge neesheer, te Oordegem, 30 koopen goed ge teerd Mest, aan do Varkousmarkt. De verkooping geschiedt op gewone voor waarden en tijd van betaliug mits stellende goede en gekendo borg. OPENBARE VERKOOPING. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Stad Aalst. i° Een Huis, in de Gazometerstraat, geteekend nummer 53. Bewoond door Marcel Vertongen, aan 18 fr. ter maand. Gebracht op frs. 3200, 2° Een Huis, in de Gazometerstraat, geteekend nummer 55 Bewoond door Gustaaf Blonvnaert, aan 14 fr. ter maand. Gebracht op frs. 2640. 3° Een Huis, in de Brabanlstraat, ge teekend nummer 25. Bewoond door Frans Van der Schueren aan 18 fr. ter maand. Gebracht op frs. 2900. 40 En een Huis, hoek der Korte- en Lange Sint Jorisstraat. Bewoond door de weduwe De Roeck, aan 25 fr. ter maand. Gebracht op frs. 6240. LAATSTE ZITDAG Dijnsdag 20 Maart 1906. Om 4 uren namiddag, ter Estaminet van den heer Joseph Van der Vorst, Zaadhandelaar, te Aalst, aan de Sint Martenskerk. Studie van den Notaris DE SADELEER te Érembodegem. VENDITIE VAN 8,000 te Érembodegem, Statie en Denderbrug. op Dijnsdag 20 Maart 1906, om een ure namiddag. OPENBARE VERKOOPING van een TE EREMBODEGEM, Terjoden; De Notaris DE SADELEER, te Érem bodegem, zal ten verzoeke van de weduwe en kinderen Frans De Smet, met gewin van een half instelpremie, openbaar verkoopen Eenige koop. De gebouwen van een Hofstedeken, te Érembodegem, wijk Terjoden, aan den Dries, op grond eigendommen van het Armbestuur van Érembodegem, 7 aren 68 centiarent palende noord de baan, oost Domien De Smet, zuid Frans Perdaens en west Slagmulder. Bewoond door de W® Frans De Smet. TWEEDE ZITDAG Maandag 19 Maart 1906, om 3 uren namiddag, ter herberg van Louis De Smet, te Érembodegem, Ter joden, aan de School. Er zal geen derde zitdag gehouden worden. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. Hoeden en Mutsen Magazijn Molenstraat, 8, Aalst, heeft de eer het publiek te berichten dat er bij hem te bekomen zijn, eenen overgrooten en schoonen keus van Eerste Communie-Hoedekens alsook Hoeden in Zijde en Castor, aan voordeelige prijzen. Men vraagt een uitdrager van 16 tot 17 jaar, Lange Zoutstraat, 2a, Aalst. MEM VRiiilGT eene bekwame meid, Brusselsche straat, nr 80, te Aalst. to koop. Zich te bevragen ten Bureele van Den Üenderbodb. 120. Xe huren terstond. Een schoon en gerieflijk Huis, dienstig voor Renteniershuis, hebbende verschei dene boven- en benedenplaatsen, pomp en regenwater en hof, gestaan in de Es- planadestrart, n' 18, to Aalst. Zich te bevragen hij P. Van Melcke- beke, Brusselsche straat, nr 12, Aalst. Huis t© huren, wel geklandeerd estaminet Den Biekorf, zich te be vragen bij den heer Max Moens, Molen dries, te Aalst. mXe huren. Huis met groot agazijn, met diepte van 22 meiers, op verdiep groote zaal van 14 meters lengte op 8 meters breedte .gestaan Molenstraat, n° 38, te Aalst. Uil der liand t© koop. Toog en Loketten, Molenstraat, 7, te Aalst. X© koop. Coffre-fort, handkar op ressort, een lessenaar met 4 plaatsen, enkele en dubbele ladders, stellingen, enz. enz. Zich te wenden te Aalst, Molenstraat, N° 40. "171 ^1 MfCALLEBAUT, Pharmacien, x» U3I a Alost, Informe sa clientèle qu'il est At - désormais dépositaire des BOULETTE8 lUC.VTAIItEN de Fourgeaud une seule gucrit iniailliblement,, en une seconde et sans retour la plus violente RAGE DE DENTS. En vente dans toutes les bonnes pharmacies. 1 fr. 50 le flacon, A.llorl>cst© Vlag en Klaverzaad, van Zeeland of Holland tegen zeer voon- deelige prijzen te bekomen bij H. Luycx- Kerremans, in Het Gouden Tonneken te Aalst, Brusselsche straat. BIJZONDERHEID VAN C. MAGNEH Y LUIK, 1, Montagne Se Walburge, 1, Huis gesticht in 1870 GROOT KLEIN Prijzenlijst en stalen op aanvraag. 5923 aan civielen prijs, bij André Stiernon, Zonnestraal, Nr i5f te Aalst. OPENBARE VERKOOPING VAN i° Een Huis met afhangelijkheden en Landen, te Aalst, Dendermondschen Steenweg, groot 3 hectaren, 28 aren 21 centiaren, dienstig voor het oprichten van nijverheidsgestichten, fabrieken, woon huizen of andere gebouwen, nevens de boogschuttersmaatschappij Sint Sebas- tiaan. Verdeeld in 35 koopen, onder voor behoud van samenvoeging. Gebruikt bij den heer Camille Cleemput. Gebracht op frs. 31,900,00. 2' Eene partij Bouwgrond, te Aalst, Nieuwbeekstraat, groot 63 aren 90 cen tiaren. Gebruikt bij den heer Gustaaf De Reu. Te samen ingesteld fr. 5,5oo,oo. 3° De onverdeelde helft van 12 aren i5 centiaren Land, te Aalst-Mijlbeke, Mo lenweg, houdende aan den heer advocaat Felix De Hert en aan het nieuw genees kundig gesticht. Ingesteld fr. 1,000,00. Derde en laatste zitdag Dijnsdag 20 Maart 1906, om 2 uren namiddag, ter estaminet Aux Quatre Vents. bij den heer Van der Lindbn, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Twee lange en goede reepen met twee stalen katrollen, vier schijven zeer gemak kelijk loopen, met grootemande, een ma- chien met handbeweging, Laminoir, voor het maken van grove waren om fijn te maken kunnende sluiten zoo nauw als men wilt met grooten ijzeren mortier en grooten ijzeren stamper, een goede aarde- winde, een schoonen en goeden ijzeren liter, eene groote partij noordsche en in- landsche lange sparren kunnende dienen voor rebben en kepers, riethoornen en balken, eene groote partij lange en breede van alle maten goede metsersplanken, een duim en half dik zeer goed voor ma gazijnen of zoldering, negen lange han gende ladders, dubbele ladders, lange ladders, schraven, spide, nieuwe strin- gen, kortewagens, stalen handboomen, piossen, rosassen en ornamenten in plaas ter, consols klein en groote met vormen en kasseihamers, een grooten voorhamer, varken in hout om pijlen in den grond te slaan, schraven in hout, bruin- en wit hair, ciment- en ceramieke steenen voor vloeren, een borreputwinde, een ijzeren comfoor, plafonnetrhamers. plekijztrs, ijzer en in fijn zij ziften, koperen bol, suspension met ketting met hanger, een goed en groot strikkussen met twee schra ven. Zichtbaar alle dagen. Uwe aankomst te laten weten een dag op voorhand. genezen volkomen en spoedig hoest, ver koudheid, keelpijn, ontstekingen, bron- chict, asthma, influenza, kinkhoest enz. Prijs fr. i,5o de doos, verkrijgbaar in alle goede apotheken. Depot te Aalst; Frans Callebaut, apotheker, Botermarkt te Sottegem, Van der Schueren, apothe ker te Geeraardsbergen, Francois Van Damme, apotheker te Ronsse, Albert De Donder, apotheker te Ninove, Dfl Ruyver, apotheker.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3