Maaglijders, Vrouwenziekte VALBÜ PUT3LL SUNUght HUIS OTTO KOËNTGES Onschatbaar y^DEN WASCH Achille Eeman, Aalst. OU#4NCl Likeurhandelaars. motoren Maatschappij S1i\ G E li Zeven Groote Prijzen en Zeven Gouden Medalies. Genees- en heelkundig Gesticht VAN ONZE LIEVE VROUW, Gasmotoren Fabrik-Deutz Voor hoest Winstgevende beroep Germania Wasch-& Strijkerij Kunstguano en Scheikundige Vetten. K^opt at uwe dranken bij Th. Bbkabrt, stoker van fijne en ordinaire lik< uren, Antwerpsche Steenweg, 64, S' Amands- berg, 't is het beste en voordeeligste ge- kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude geneyer Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-S'-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Groole prijs Tentoonstelling Luik 1905 N. B. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige likorister. tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wet, zal gedaan worden, tegen al degenen die dezen naam of deszei fs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen ai degene die vreemde dranken uit deze flssschen zouden ver- koopen. Eenige echte motoor 1 OTTO vervaardigd le Keulen- Deutz. met stadsgas, arme gas (gaz-pauvre), petrool, benzine, enz. LOCOMOBIELEN - LOCOMOTIEVEN Motoren voor Schbpen. In bet oud gekend hul» Alois MERTENS, 30, Gentschestmt, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tème, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, rót es supérieures fr. t,a5 Clos Simard, 2* ciü, S' Emilion. fr. i,5o Listrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs fr. 1,75 Chateau Pontet-Canet, Médoc, erti classé fr- 2,00 Buitengewonen keus van Graan- en Wijnazijnen, bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in 't groot, voor den uitverkoop. De grootste lVaaimacliienonfabriek dei* Wereld. Mttclüenen voor huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen. UITMUXTEND FABRIKAAT Wereldtentoonstelling van St-Louis (America) 1904 BRUSSEL, 31, Oud'Kleerkoopergtraat, 31, AALST7, Alhert-Liénartstraat, 7. AALST, MOORSELBAAN, SrtA"*des moteursègazOtto-Deutz» Belgisch hulphuis te Brussel. Vertegenicoord.y er voor de 2 Vlaanderen N. De Witte-DTienin, 13, Azaleastraat, GENT. Wbrkhuis van Constructie. Herstelling van motoren Verandering van schoven in soupapen Volledige ver nieuwing van oude motoren. Fabrique de Piauos fondée en i838 MAISON E. VITS, Fournisseur des Conservatoires et Ecoles de musique Premie"» Récompenses aux Expositi0"' Bue des Champs, H£~S. Gand. Hui» te huren, wtl geklandterd estaminet Den Biekorf, zicli te be vragen bij den heer Max Moens, Molen- dries, te Aalst. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma, is er niets beter dan de Balsempillen van F. Callebaut Ir. 1 de do«»» Algemeen depot in de apotheek van M. Callebaut, Botermarkt, Aalst. VOOR MAAGPIJN, voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijs verteering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverend# pillen van F. Callebaut, i.oo fr. de doos. Algemeen depots in de apotheek van F. Callebaut, Botermarkt, A a.st In dezelfde apotheek zijn te verkrijgen Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in he hoofd, fr. i,oo de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen, fr. i,oo. Pakken voor de kal verziekte, fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven der koeien, fr. I,a5. Remedie tegen 't snot der kiekens, enz J NEEF S, Tandmeesf er-»p«»ciulist, Statiestraat, 33, Aalst. Heeft de eer het publiek te berichten dat zijne tandheelkundige inrichting is overgebracht van het Statieplein, 5, naar de Statiestraat, 33, nabij de Statie, te Aalst. Raadplegi g all dagen van 8 tot 5 j uren. 's Zondags 's morg nds tot 12 uren. Dijnsdags 's moigends te Ninove, bij \lme Van Laer. I Tanden aan all: prijzen met waarboig j op goud, platine, en coraal, zonder plaat, (nieuw stelsel). Uittrekken zonder pijn (de meeste tan den worden gentzen en niet getrokken). Opvullen met porcelein, goud, amal- game en ciment. Herstellen der scheef gewassen tan den, (menigvuldige bewijzen). Hui» van vertrouwen. GROOT KLEIN Alfred KELDERS, (Bisschopstraat, 2. Aalst. Han lel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van eente Brabautscke matraswol aan fr. 3,5o de kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuis- vellen. P. S. Men komt met de stalen ten huize. Men gelad zich met het maken dei mati assen GROOT magazijn van Meubels rechtover het Postkantoor, HOPMARKT, AALST. De Weduwe MALEGO heeft de eer aan het geacht publiek kenbaar te maken dat er bij haar te bekomen zijn alle soor ten van meubels, tafels en stoelen vooi herbergen, eetplaatsen of salons, beddens met of zonder ressort, matrassen van i5 tot 100 fr., lavaboos kassen in alle groot ten, gepolierd of vernist, koffers van 2,25 tot i5 fr., zetels van verschillige prijzen, kerkstoelen van 2,5o tot 20 fr., kindtr- voituren, kinderstoelen met speeltafels en groote keus van eikenmeubels, tapijten en kussens, snijwerk voor meubelmakers, stoelbiezen van eerste kwaliteit, enz. voor de bedrijvige personen die een agentschap aanvaarden bij de Levens verzekeringmaatschappij l'Européenne, 56, Nieuwbrug, Brussel. Gemakkelijke bediening. Een inspecteur komt u op de noogte stellen en is u behulpzaam. Levensverzekeringen mits wekelijksche stortingen, i* Communie, Milicieloting, enz. Aankoop van onroerende goederen op lijfrente. Verkoop van stadsloten gecom bineerd met levensverzekering. Hl'IR VAK VRHTROL'WKW. Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor de boerinnen LET WEL OP HET ADRES IN DEN VOS, Gust. Van Branteghem-Ihmdahl. 17, Lange Zoutstraat, 17, AALST, nevens Mr Borreman- Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. In den Goeden Koop. Prijzen buiten alle concurrentie. Groote keus van alle aoorten van achoone groote manakoctnma, trouwkoatnma. pardes sus, eerste communiekostnma,kindei kost oma, capuchons, kleine en groote cabans, veloore veeten, broeken, gilets met mouwen in alle kleuren, blauwe lijnwaden broeken, boucbe- rons en vestons,katoenen broeken en veetons. Alle soorten van achoone fijne laine sl&ap- 1 ij ven, calegona, vareneen effen en met bloe men, jerseys hemden effen en met bloemen, fonlarda, strikken, cola, plastruna, witte en en gekleurde geetreken hemden. Groote achoone keus van swarte lakene mantels. Gase, kanten en stoffen pelerins. prijzen buiten alle concurrentie, swarte satijuen rok ken, gestikte rokken in sat\jn en pucbas, achoone dame-cabans, zwarte aatjjneu voor schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adres IN DEN VOS. Naamlooze Maatschappij voor levensverzekering te Stettin. Gesticht 1857, ondsr toezicht van den Duilsehcn Staat. SEDERT 1869 IN BELGIE GEVESTIGD o— Loopende verzekeringen fr. 880,000,000 Waarborgfonds 379,000,000 Kapitalen, renten, enz., betaald sedert 1857 368,000,000 De Germania sluit aan de voor deeligste voorwaarden allerhande verze keringen op het leven, huwelijksgiften, lijfrenten, enz. Verzekeringen met maandelijk sche betaling der Premiën. Deatunr voor België. 12, CONGfiESSTRAAT, BRUSSEL. Vereenigde iXijveraars, Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EE MAN, Hoogevesten, fabriek van chemische mest stoffen te Aalst. Os stikstof is onmisbaar tot bet bekomen van schoone oogsten De stalmest alléén kaa al de stikstof niet leveren noodig voor groote opbrengsten Men moet net te kort aanvullen door eene meer werkzame stikltofveth door DE ZWAVELZURE AMMONIAK, welke eenen regelmatigen en weligen wasdom verzekert DOOR ZIJNE LANGZAME, AANHOUDENDE EN DUURZAME WERKING, tevens aanzet tot groote opbrengsten de hoedanigheid der vruchten verbetert; de gevaren van roest, brand en legeren vermindert; de jonge planten beschut tegen de insekten, bijdraagt tot de volledige benuttiging der andere meststoffen. Zonder zwavelzuren ammoniak geven de fosfaten noch de potaschmesten het maximum van opbrengst, noch het maxi mum *«an netto winst Integendeel, deze meststoffen verhoogen de werking van het ammoniaksulfaat DE ZWAVELZURE AMMONIAK is de rijkste stikslofmest. Hij bevat 20 opneembare stikstof. Hij is vrij van alle nadeelige zelfstandigheden. Hij wordt goed weerhouden door den grond en zijgt niet naar den ondergrond, wat te vreezen Is met sodanltraat. Alzoo is hij de eenige stikatofmest die in den Herfst mag toegediend worden. DE ZWAVELZURE AMMONIAK behoorlijk aangewend past op alle gronden. Men gebruikt van 150 tot 250 kilos per hectaar, 14 dagen of 3 weken vóór het zaaien of plantenhij wordt door eene gewone beploeging inge werkt ofwel door eene kruisgewijze egging, en wordt ook als dekvetle gebruikt in de Lente. DE ZWAVELZURE AMMONIAK levert gewoonlijk de stikstof aan den iaagsten prijs. Al de goeds handelshuizen In meststoffen, verkoopen zwa velzuren ammoniak. Waarom nog langer met uwe kwaal voort gesukkeld Waarom nog langer geleden In wrlke stad of dorp gij ook woont, wendt u tot uwe vrienden, uwe ken-(§ lissen of gr buren en vraagt door welk middel zij volkomen van hunne maag- >f darmzit kte genc-zs-n zijn, en allen zullen u zonder aarzelen en met vreugde '.eggen door het onfeilbaar en onovertrefbaar middel. Het Elixir er. lavement poeder Van Panteghem. Dit is het eenigste mid-| iel waarmede men volledige genezing bekomt. Ziekte der malrice genezen door ie witte poeder Van Panteghem zonder B operatie. Snuifpoeder voor hoofdpijn, verstopte neuzen, aanwassen. Zalve voor kwade beenen en velziekten. vraagt prospectus of inlichtingen aan Apotheker EDOUARD It E X Phenixstraat, 55, Gent. Wordt op aanvraag per post verzonden. Depots Schaart) <.k (Brussel), Apo h k Barbry, 56, Paleizenstraat; S' Jonst- t'n Noode, Apotheek Joutdai: 84, Leuvei.sche Steenw. g Mechelen, Voiksapothei k, 81Bruul S' Nicolaas, Apotheek De Poorlere, Groon Markt; Aalst. Apoihr-ik D--V-leken--'r, Esplanadepl-in. i-ahii Sl J. zefsk 'L BECDTSTBEEKS ViS DE EILAIM HiGETOERD MET EEN STiKSTOFGEHALTE VAN ZELFS TOT 15 MECANIEKE Dames l Wilt ge uw lijnwaad, name lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, Servietten, Tafellakens, Gordijnen, enz. in hot nieuw laten strijken, zonder ver hooging van prijs, draagt liet naar de j Gezusters KIECKEIV8, 1 Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven lopen dat zij, df nk aan J hunne nieuwe mecanieken, door haar vooi treffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul len winnen Ollendorff's opgeloste Peru Guano ONDER C0NTR00L DER STAATSLAB0RAT0RIUMS Onovertroffen meststof voor narriajtpels, vla», haver, groensel», enz., enz., zonder verlies na zware regens, gelijk bij zek^e minerale zouten. Onze Heeren koopers gelieven er wel op te letten, dat onze balen thans, als volgt gemerkt zijn Het bekende opschrift in hlauwe kleur, de hoorn van overvloed in het rood, en 3 strepen in de lengte der baal, in het geel. De namaking dezer wettelijk gedeponeerde markeering zal gerechtelijk bestraft ANGL0-C0NTINENTALE ANTWRitPEN (vorm. OHLENDORFF'sche) Guano Werke ""vemncr 1905. 8, l'rulnenatraat. SCROFULES, ECROUELLES, HUMEURS FROIDES, GOURDES, CROUTES OE LAIT, TEIGNES. ÉCOULEDENTS D OREILLES. CROISSANCE ARRÊTÉE, DENTITION DIFFICILE. MAUX D'YEUX, FAIBLESSE, RACHITISDE. VERITABLE SIROP du Dr VANIER B. DUPUY Six foil plus actif que ihu'le da foic de morue el ses tmulsions et nombreuses affections qui font taut de victimcs pnrml les enfant les eemmites du corps médical 4 cause etc son efflcadtd parfaltomei: Las affections ila ianfanea, dit le D' Couder, qui oil pour'i. EXACtr.t, Ie r.ACHITISME rl -u qintral toutas SSafT'ctlonsoui c I'usage prolong# du vMlable HIIIOP <lu IV VA.V'I 7*5S mal&des duivent rcluser touw imitation el conlrelajoi Dépót A Alost Pharmacies Callebaut, Ghysselinckx &Meganck. Age;ice générale B. Dupuv, 8, rue du Pepin, Bruxelles. étabiio. la 8CR0FUL0SE. le LYMPHATISME -* toujours guérlts par o--$s 2 e e •S «5B» WgSS a - BESTUURD DOOR BE SPREEKUREN DER DOCTORS Oogziekten Dijnsdag en Donderdag, M. Dr De Naeyek, Aalst, om g uren. Zaterdag M. Dr Eeckman, Brussel, om 9 uren. Neus-, Keel- en Oorziekten Maandag en Donderdag, Dr Herte- cant, te Aalst, om 9 uren. Dijnsdag en Zaterdag, Dr Huybreghs, Brussel, om 8 1/t uren. Algemeene heelkunde en vrouwen ziekten. Dijnsdag en Zaterdag, M. Dr Kennis, Brussel, om 8 1/t uren. Woensdag en Vrijdag, M. Dr De Clerq, Aalst, om 9 uren. Kinderziekten en misvorming van lichaam en ledematen. 's Zateraaags, M. Dr Van Haelst, Gent, van 8_toi 9 lfa uren. Z H ARTE ZUSTERS. Op de hierneven aangeduide dagen en uren worden raadplegingen gegeven door verschillige specialisten. 70 Kamers van verschillige! prijzen, worden ter be schikking gesteld van die zieken, waar van de behandeling een oponthoud of verblijf in het Gesticht noodzakelijk maakt. Voor verdere inlichtingen vrage men prospectus. Evenaart de OM U TE BEHOEDEN EN TE GENEZEN Keelpijn, ïïeesohhexd, Griep, Verkoudheden, Influenza, Zinkingen, Bronchieten, Asthma, Beklemdheid, enz. Dit nieuw middel, samengesteld uit bederfwerende plantaardige nlttreksels en tot hiertoe ongebruikt bezit eene waarlijk vonderbare kraoht. MAAR VOORAL EISCHT DE ECHTE Dépót: t« Brussel i MM.VsiOAtrwan, I«0. W Anspach.— Da- tvxLLE, 66, Watcrloolnin.DxLAcns en 0», 14 on 18, VIII» Hermasn. Salmon en Dii.en, 33, Nienvbrug. Te Antwerpen;MM.de Bsul, 57, Lange nieuwstraat, penai eide dsul, l;h ge nieuw 4. Uurgslraat Te QentM. de M Brujsche poert, 38. Tc Luik MM. DniEssnNonGoFFiN.U.rue Fèronstrée, Te Namen i MM. Mélahd Ditekj. 16, me Emile Cuvelier, In alls A polhek De Dooa: 1.25 eischewel ile echte PasiillM ïalda. VOOR >,J8BPSa—MBBBBBfegaambaMLK. (HUIS GESTICHT IM 1876). (Prijs volgens samenstel. Vraagt prijs-courant.^ Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten i° De stikstof onaer vorm van nitraat en ammoniak; 20 Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3° De potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aan den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen de aardappelplaag en't zwart der granen. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. STOOMVERWERIJ Sint Jacobsstraat, 13, Brugge, hulpliuis le Aalst, bij Al ('ons Willeins, KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zij ien met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooalskleederen van damen, heeier. en kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in 't droo"- van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4