Duitschland. ZKFVÏSCHHAIVDEL II. Arys-De Paepe. Plaats van vertrouwen. Geldleening. Behuisde Hofstede, BOUWGll O ND, behuisde HOFSTEDE behuisde HOFSTEDE, HOFSTED E perceel ZAAILAND, Openbare Verkooping Openbare verkooping. Openbare verkooping. Zaailanden en Meersch enAnzin werden woensdag door het op geruimde menigte omsingeld. x.ooo werk lieden en 200 bedienden zijn daar opge sloten en hebben deuren en vensters moeten barrikadeeren. Een ingenieur en een meestergast werden geslagen men moest een uitval doen om hen te verlos sen. Een gendarm en drie officiers zijn gekwetst. De troepen zijn machteloos. De werkstakers hebben ook de borst- weering der brug van Faidherbe afgebro ken en de portierswoning der werkhuizen Cail in brand gestoken. Woensdag waren verscheidene gemeen ten van Pasde-Calais letterlijk in handen van de oproermakers en dc troepen, zelfs de gendarmerie, waren onmachtig de erge wanorders te beteugelen. De werkstakers hebben woensdag te Lens de spoorbaan ingenomen bij mid del van dwarsbalken die zij in een nabu rig magazijn gehaald hadden, richtten zij in eene barrikade op, en deden een regen van steenen over de gendarmen en de soldaten neerkomen. Vele gendarmen werden geraakt en bijzonder ouderluitenant Balme en Chau- my, die erg aan het hoofd gekwetst werd. Eeltige werkstakers bekwamen lichte wonden. De betoogers van Denain hebben Don derdag de naburige gemeenten doorloopen en er erge ongeregeldheden gepleegd, namelijk te Escaudin, waar zij een groot getal huizen verwoestten. De gekwetsten Tijdens de woelingen werden vijftien gendarmen en dragonders gekwetst. Lui tenant Allut, van het 28* dragonders, werd door een steen aan het hoofd ge troffen en moest in een naburig huis ge dragen worden. De ruiter Darras, van 't zelfde regiment werd ook door een steen gekwetst en bewusteloos naar de gendarmerie gedragen. De gendarm Vil- leret, van Longwy,bekwam twee wonden aan het hoofd en kneuzingen over gansch het lichaam. De gekwetste gendarm in de woelingen van Denain werd naar het gasthuis van Valenciju overgebracht en is daar over leden. De luitenant Lautour, van het 5e dra gonders, in garnizoen te Compiègne, was Woensdag tijdens de woelingen te Lens, door een karreelsteen in volle gelaat ge troffen geweest; het wenkbrauwbeen werd door den hevigen slag gebroken en de luitenant stuikte van zijn peerd en werd in zijnen val den schedel gekloven. Ten 6 uren 's avonds onderging de lui tenant de operatie der schedelboting, doch de wonde was te schrikkelijk en de ongelukkige officier is 's nachts overleden. Het slachtoffer is gehuwd en vader van drie kinderen hij verwachtte een vierde. Een andere luitenant, M. Bernard de Verzei, van het 64* infanterie, insgelijks in garnizoen te Compiègne, en die door een steen op het hoofd getroffen was,ver keert in zeer bedenktlijken toestand. Met hem bevindt zich nog in het gasthuis van Lens de luitenant Allut, die Dijnsdag avond, tijdens de woelingen te Liévin, door de werkstakers met steenen op het hoofd werd geslagen. De troepenversterkingen. In de kolenbassijn van het Pais-de- Calais is de ordedienst nog versterkt ge worden door 6,i5o man voetvolk, en 400 ruiters, zoodat de troepenmacht nu bestaat uit 17,000 manschappen. Er werden Donderdag krachtdadige maatregelen genomen om de benden s'a- kers tegen te houden, die 's morgens op weg waren naar Lens. Op de banen,naar de stad leidend, stonden de troepen om nu den weg te versperren. Talrijke pa- troetjen doorliepen de stad, te midden van den regen die gedurig neerplonste. Overal stonden belangrijke troepenafdee- lingen de statie en de spoorlijn werden bewaakt. Hooge ouderdom. De correspondent van de Tagliche Rundschau te Munchen, deelt eenige bijzondeeheden mede over de stokoude vrouw Josefa Eder, die op 19 Maart te Spitzendorf haren n8den verjaardag heeft gevierd, wat uit de registers van de parochie ambtelijk bevestigd is. Zij is nog zoo krachtig en opgewekt, dat zij barre voets lang de moeielijke heuvelachtige wegen van hare woonplaats gaat 68 jaar geleden heeft zij reeds haren man, een armen houtbakker, verloren, die haar niet veel meer dan drie kinderen achter liet. Nu woont zij bij hare oudste dochter, een vrouw van 85 jaar in, en wordt daar als stammoeder van een talrijk nakroest geeerd. Verleden jaar is het oudje nog met Paschen een uur ver naar het dorp Tittling gewandeld, om er te biechten. Voor wie de bergachtige streek van het Beiersche woud kennen, wil dat wat zeg gen, en menige vrouw die 5o jaar jonger is, ziet, om de vermoeienis, van dien tocht af. Haar leven lang heeft Josefa niet an ders gegeten dan den schralen kost van de arme boschbewoners zure melksoep, meelknoedels, zuurkool en aardappelen. Vleesch kent men in de streek bijna alleen van hooreu zeggen. Hare bloedverwanten doen met hun karige middelen voor het oudje wat zij maai kunnen, maar weelde zal zij nooit van haar leven kennen. De hoofdzaak voor haar is dat zij 's morgens baar koffie krijgt. Een bescheidener roensch, voor een vrouw die in drie eeu wen geleefd heeft, kan men zich moeilijk voorstellen. Leopoldsfcraat, 14, Aalst. Prijzen voor 26, 27 en 28 April 1906. de Va kil. fr. 3,00 IVtltBOTTINS '/z kilo 2,00 HEILBOT fr. i,5o l4aUH>l|nii\v, fr. 0,80 en 0,90 Gii'iol fr. o,5o 0,70, 1,00, 2,00, 3,00 Tonden (koppel) fr. 1,00,2,00, 3,00 en 4,00 ®t©US* fr. 2,00 Roodbaarden (rougets) fr. 2,00 Pladijs 't stuk fr.o,i5 o,5o 0,70 i,5o Nieuwe Landolium fr. 0,80 Rog fr. 0,75, 2,5o tot 3,oo en 4,00 Hollandsche Schelvisch, grooten fr. 1,00, 1,25, i,5o 2,00 en 3.00 Makreelen 'tstuk fr. 0,70 1,00 Kreeften fr. 2,00, 4,00 en 6,00 Garnalen in doos fr. 1,00 Garnalen versch fr. 0,60 Hollandsch Haring o,i5 1 vaatje Beste nieuwe Haring, fr. 2,5o Melkers Haring nieuwen o,5o Tongen, grootc, midden en klein soort. Men vraagt een treffelijke jon gen voor boodschappen en huiswerk, Lange Zou:suaat, 22, te Aalst. Importante filature de coton gantoise, ciitrche sous-directeur avec bonnes references. Appnintements suivant aptitudes. Ecrire Poste restante, billet de bai.que 817D, Gand centre. Discrélion garantie. Het inzicht hebbende van te Aaist een werkhuis van Kantwerk in allen aard te openen, zoek ik een heer of dame in den grond de fabricatie van deze artikelen kennende. Voorkeur zal gegeven worden, aan deze die reeds met goeden uitslag een werkhuis bestierd heeft en bekwaam nieu wigheden te scheppen, de berekeningen te maken en 't werk aan de werksters die 't huis werken af te leveren. Ik zou hel niet van de hand wijzen mij met een facteur in iedere gemeente te verstaan. Schrijv. Aanbod en pretentiën aan Otto vom Hagen, Brussel, 34, Hande laarsstraat, (Rue des Commercants, 34). Kanten, Borduurwerken, Stroowerk. Het bureel is dagelijks open voor dc facteurs, van 3 tot 5 uren. Men zoekt te huren, een huis dienstig voor bureel en werkhuis, eener manufactuur van Kanten in allen aard. Schrijv. voorw. Otto vom Hagen, Brussel, 34, Handelaarsstraat, (Postbus t36). IIOPA'D verloren geloopen, zaterdag avond Trekhond, langharig grijs met zwarte plekken, schepershondskop. Verzoek hem terug te bezorgen aan de Weduwe Pilaete, te Aalst-Mijlbeek, Pa pestraat, 50. AVI MfCALLEBAUT. Pharmacien. J a Alost, informe sa clientèle qu'il est ri-mi déiormais dépositaire des BOLLETTES ÜEXTAIBES de Fourgeaud une seule guérit infailliblemen!., en une seconde et sans retour la plus violente RAGE DE DENTS. En vente dan» toutes le6 bonnes pharmacies. 1 fr. 50 le flacon, KI* 'erniaakster wordt gevraagd te Aalst, Kerkstraat, Nr 11. Kleine en gioote kapitalen aan 3,j5 en 4 t. h. op huizen en land, voor te bouwen en renten af te leggen. Zich te bevragtn bij den agent, te Aalst, hoek der Kerkstraat, 19. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING van eene te BAARDEGEM, nabij het Dorp. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal achtervolgens bevel verleend door den heer Voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde, in date 4 April 1906,in het openbaar verkoopen Gemeente Baardcgem. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen op den Helderberg, nabij het Dorp, gekadastreerd wijk C, n™ 3aOA, 319A en 32IA, met eene grootte van 16 aren, 3o centiaren, palende ten oostc aan Cornelius De Meersman, ten zuide aan den zelfde en aan Victor De Wolf, ten weste aan Ludovicus Van der Cruys en ten noorde aan de Kerkstraat. EENIGE ZITDAG Zaterdag 22 Mei 1906, ten 3 uren namiddag,ter herberg van den heer Remy Pollyn-Joostens, te Baarde- gem, aan het Dorp. OPENBARE VERKOOPING van TE AAIAT, Boudewijnkaai en Hertstraat. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal op het verzoek van Meester Van der Haegen, Advokaat, te Aalst, in zijne hoe danigheid van Curator der bankbreuk Benjamien Roelardt, in liet openbaar veikoopen Een perceel Bouwgrond, groot 9 aren, 3 centiaren 70 milliaren, gelegen tc Aalst, in het nieuw kwartier van d'Hertszaag, gekadastieerd wijk D, nummer 773d, houdende van voren op eene breedte van 14 meters, aan de Boudewijnkaai, van de eene zijde aan Dame Hermans, van den anderen kant aan grond der Stad en van achter aan de Hertstraat, ook met eene breedte van 14 met.jrs. ZITDAGEN Instel Zaterdag 5 Verblijf Zaterdag 19 el '9° ten 2 uren namiddag, ter Zittingzaal van het Vredegerecht, te Aalst, in het Stad huis. OPENBARE VERKOOPING van eene EN TUIM, ERONDEGEM, Zandstraat De Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, in het openbaar verkoo pen Eenige koop. Eene behuisde Hofstede, met nanhoorighe- den en Tuin, g. staan eu gelegen te Eronde gem, aan de Zandstraat, bekend bij kadaster wijk B, nummer 23a en 26a, te samen groot 7 aren 20 centiaren, palende ten ooste den Voetweg, ten zuide Domien Coouian, ten weste de Zandstraat en ten noorde Petrns Peerlinck. Bewoond en gebruikt bij de maand, door Mr J.-B. Mertens, te Erondegem. ENKELE ZITDAG: DONDERDAG 17 MEI 1906, om 4 uren vun don uvond, ter herborg gehou den door M' Augustikn Kloot, te Erondegem, aan den Gentschen Steenweg. OPENBARE VERKOOPING van eene en ZA S I.Ai\DECIV, TE MEIRE EN AYGEM De Notaris EEMAN, te Erpe, zal, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in het openbaar verkoopen de navolgen de goederen te weten Eerste koop. Eene behuisde Hof stede, gestaan en gelegen te Meire, Beek, bekend bij kadaster wijk A, nummers 801, 802 en 8o3, groot aldaar i3 aren 5o centiaren, palende ten oostc het Baantje en daarover de Kinderen Lievens en an dere, ten zuide de Straat, ten weste Camiel Raes en ten noorde het Baantje en daarover den Arme van Meire. Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, Beek. gekadastreerd wijk A, nummer 750, met eene grootte van 6 aren, palende ten ooste Benedictus Van Lui, ten zuide Clement Ruyssinck, ten weste Remt De Smet en ten noorde de Kinderen Lievens. Derde koop. Een perceel LaDd, gele gen te Aygem, Seaysveld, wijk A. num mer i563 van liet plan kadastraal, groot 11 aren 60 centiaren, palende ten ooste Victor De Troyer, ten zuide Burgemees ter De Vos, ten weste Lodewijk De Keur- leer en ten noorde Domien Van Impe. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen te Meire, op d'Hoef, gekada streerd wijk A, nummer 1107, met eer.e grootte van 4 aren 90 centiaren, palende ten ooste over den Weg aan de erven Dominicus Lievens, ten zuide aan Ange lica D'hoey, ten weste aan Franciscus Van Impe en de Beekstraat en ten noorde aan Ludovicus Sienaert. Vijfde koop. Eene partij Land, ge legen te Meire, Saeyersveld, groot 12 ai en 92 centiaren, bekend bij kadaster wijk A, nummer 1071, palende ten ooste Victor De Troyer, ten zuide de Straat, ten weste den Waterloop en daarover Ivo Van Boxstael en ten noorde den heer Baron de Bethune, N. B. De koopers zullen van de voormelde goederen onmiddelijk het g<\- biuik bekomen. ENKELE ZITDAG Zaterdag 28 April 1906, om 2 uren namiddag, te Aalst, ter Zit tingszaal van het Vredegerecht. Om uit onverdeeldheid te Bcheiden. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde Zaailanden «mi Weorscli TE IMPE. I>e Notaris EEMAN te Erpe zal, namens wien het behoort, met gewin van palmslagen gelagen, in het openbaar verknopen, de na volgende goederen, te weten Eerste koop. Eene behuisde Hofstede gestaan en gelepeu te Impe, Nesscliestraat, gekadastreerd wijk A, nummers 434, 435 en 436, groot 7 aren 90 centiaren, palende oost de Wed. en Kinderen Joseph Van Moorter, zuid de Nesschestraat, w«st de Wed. en Kin deren Auvustien De Cuyper en noord Engel- bert De Craeker. Onmiddelijke ingebruik- tred ing. Tweede koop.Een perceel Lnnd, gelegen te Impe, Hoogwegelbroeck. bekend bij kadas ter wijk A, nummer 514, groot, li aren. j palende oost de Wed. en Kinderen Joseph Van Moorter. zuid Octaaf Torrekens, west de 1 Erven Verl rugghen en noord do Kerkfabriek van Impe. Onmiddelijke ingebrniktreding. j Derde koop. Eene partij Meersoh, gole- 1 gen te Impe, Grootenmeersch, wijlt B, num i mar 469 vau het plan kadastraal, groot 20 J aren 90 centiaren, palende oost d'Erveu Van j l'amel, zuid en west liet gescheid met Eron- I degem en noord Alfous Annorel en Frans i Pauwels. Onmiddelijke ingohruiktreding. j Vierde koop. Ken perceel Land. gelegen j te Impe, Pnpegemkauter, gekadastreerd wijk B, nummers 514b en 544c, groot 31 aren 90 centiaren, palende oost Victor Van Cauter, zuid Fr; ncisca Van Leuven en andere, west Leopold Dooreman en noord de Nessche- strnat. Gebi uikt zonder termyn door J.-B. Lemeire te Impe en anderen. Vijfde koop. Eene partij Land, gelegen te Impe, Nesschestraat, bekend bij kadaster wij A, nummer 445, groot aldaar 15 aren 90 centiaren, palendo oost Juffrouw Blommaert, zuid de Nesschestraat, west Joseph Keieman en noord verscheidenen. Onmiddelijk ingc- biuiktreding. Zesde koop. Een perceel I.aiul, gelegen te Impe, Hocgwegelbroeck, gekudaetroerd wijk A, 498. groot 29 aren, palende oost Pepinos Buert.zuid verscheidene, west Joseph Keieman en noord Juffrou w Blommaert en het volgende goed Deels oDverpacht en deels gebruikt zonder termijn door Au.-usto Eloot te Impe. Zevendo koop. Een perceel Land, gele gen te Impe, J^eegw6gelhroeck. wjjk A, num mer 500a, groot 13 aren 20 centiaren, palende oost de Wed. en Kinderen Joseph au Moor ter. zuid het goed onder koop 6 bier voren, west Juffrouw Blommaert en noord Emila De De Wint. Gebruikt zonder termijn door Alfons Van Leuven te Impe. ZITDAGEN: Instel Donderdag 26 April 1Qn(ï Verblijf Donderdag 10 Mei Telkens om 3 uren van den avond ter her berg van M. Jan Matthys, te Impe, Nessche straat. OPENBARE VERKOOPING van een goed gelegen TE OORDEGEM. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien bet behoort, in het open baar verkoopen Eenige koop, Eon goed perceel Zaailand, gelegen te Oor degem. wijk Rompland, bekend bij kadaster sectie C. nummer 10, aldaar groot 59 aren 50 centiaren, palende ten ooste Mijnheer GuataafVaö Gysegem, ten zuide den heer Victor Van der Kecken, ten weste Jufvrouw Rosalie De Schaepraeester en ton noorde de Pontweg8traat. Verdeeld in twee deelon. Gebruikt door deo heer Desire Schockaert, te Oordegem. ENKELE ZITDAG Maandag 3o April 1906, om 4 uren namiddag, ter herberg genaamd In dbn Nieuwen Boulevard, n gehouden door den heer Placide Keppens, te Oordegem, wijk Dries. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. Eene behuisde Hofstede te Aalst- Mijlbeke, op Papenrode, aan den Ouden Dendermondschen Steenweg, groot i5 aren 90 centiaren. Ingesteld frs. 2740. Op te leggen boom- en landprijsfr. 170 2. 24 aren 3o centiaren Land te Aalst- Mijlbeke, op het Benedenboschveld, ge naamd het Bijl. Ingesteld frs. 2440. Boom- en landprijs fr. 100. 3. 46 aren 80 centiaren Land te Aalst- Mijlbeke op het Hooiveld. Ingesteld frs. 3440. 4. En 32 aren 23 centiaren Land te Aalst-Mijlbeke, op den Imbaut. Ingesteld frs. 1840. Landprijs fr. 63.00. De koopen 1, 2 en 4 gebruikt geweest door wijlen Charles De Bruyn en koop 3 gebruikt door Charles Wauters. LAATSTE ZITDAG Zaterdag 5 Mei 1906. Om 2 uren namiddag ter Zittingzaal van den heer Vrederechter te Aalst, Grootc Markt. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk veikoopen i° 17 aren 22 centiaren Land, te Erpe, op den Boschkauter, gebruikt door Fre- derik De Saedeleer. 20 7 aren 10 centiaren land, gebruikt door Acliille De Saedeleer. 3° <0 aren 21 centiaren Land, gedeel telijk op Erondegem en gedeeltelijk op Ottergem gebruikt door Jan-Baptiste De Pauw. 40 35 aren 33 centiaren M ersch, tc Ottergem, aan de Rusts'.raat, gebruikt met het volgende door August Rottiers. 5° En 14 aren 47 centiaren, Land, te Ottergem, op d'Evcndael. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 24 April Verblijf Dijnsdag 8 Mei I9°°' telkens om 3 uren namiddag, ter herberg Het Gemeentehuis, bij Dame weduwe Lopus-Van Belle, te Erondegem, Dorp. l)e Not_ris BRECKPOT, te Aalst, zal oprnbaarlijk verkoopen i° Twee Woonhuizen met Tuin, getce- ktnd n5 en 117, groot 5 arc-n 5o centia ren, te Aalst, Nkuwstraatpoort. 20 Twee Woonhuizen, geteekend 119 en i2i, met Tuin, groot 5 aren 80 centia ren, nevens voorgaande. 3° Vier Woonhuizen, geteekend 127, 129, i3i en i33, te Aalst, Gentschestraat. 4* i3 aren 90 centiaren Land, te Aalst- Schaarbeke, op het Kapelleveld, aan de Duivekeetstraat, gebruikt door Constang Boel. 5° En 21 aren 70 centiaren Land, te Aalst-Schaarbeke, op den Molenkauter, gebruikt door Constant Boel en de we duwe Sterck. ZITDAGEN Instel Maandag 23 April) fi Verblijf Maandag 7 Mei 9 telkens om 3 uren namiddag, ter Estami- net van den heer Joseph Van der Vorst, Zaadhandelaar, te Aalst, aan de Sint Martenskerk. Studiën van den Notarissen FOBE, te Gent en DE PAUW, te Aalst. Bi] Sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van beste te Haeltert, Nieuwer kerken, Erpe, Lede en Herdcrsem. Koop i en 2 Zaailand, te Haeltert, wijk Den Bank sectie B, nr 456. groot 1 h. 14 a. 70 c. Boomprijs fr. i5, In gebruik bij de We Leo De Vadder- Baetens en Kinderen, mits fr. 200 'sjaars boven de lasten tot Kersavond aanstaande. Koop 1 ingesteld frs. 495o. Koop 2 ingesteld frs. 4600. Koop 3 Land te Nieuwerkerken, Res- tert, aan de Kwade Steenstraat, sectie B, 464, groot 25 a5o c. Boomprijs fr. 60,00. In gebruik bij Pieter Van der Linden, mits fr. 3o,oo 'sjaars, boven de lasten tot Kersavond aanstaande. Ingesteld frs. 700. Koop 4 Land te Erpe, Erondegem- kauter, sectie D, 601, groot 16 a. 40 c. In gebruik bij Jan Buyens-Kuppens, mits fr. 3o,oo 's jaars, boven de lasten tot Kersavond aanstèande. Ingesteld frs. 65o. Koop 5 De oosthelft, groot 18 a. 17 c. cener partij Land, te Erpe, wijk Over- impe, aan de Overimpestraat, sectie A, 24. In gebruik bij Charles De Brueker, winkelier te Lede, Overimpe, mits fr. 20,00 's jaars, boven de lasten tot Kers avond aanstaande. Ingesteld frs. 450. Koop 6 Land te Lede, Baarevoet- schenhoek, sectie F, 464, groot 43 a. 70c. Ir. gebruik bij Jan Baptist en Pieter Ras- schaert, mits fr. 100,00 's jaars. Ingesteld frs. 38oo. En koop 7 Meersch te Herdersem bij de Kapelle en de Vaart, sectie A, 146A, groot 37 a80 c. In gebruik bij Louis Van Langenhove-Do Meersman, mits fr. 42,50 's jaars, boven de lasten tot Kersavond aanstaande. Ingesteld frs. 1100. Instel Zaturdag 7 Verblijf ,8 Ap"1 '5°6- Telkens om 2 ure namiddag, ter her- btrg De Vier Winden bij M. Jaak Van der Linden, Keizerlijke plaats. Studie van den Notaris DE PAUW, te Aalst. De Notaris DE PAUW, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen 1. 22 aren 80 centiaren Land, te Hof- stade, Molenkauter, sectie C, nummer 446bis, gebruikt door Leopold Bonna- rens. Ingesteld frs. 1240. 2. Eenen Meersch, te Moorsel, Zand- beekheide, sectie C, nummer f27, groot 18 aren 70 centiaren. Boomprijs fr. 280. Gebruikt door Benoit Vereecken. Ingesteld frs- 600. 3. Eenen Meersch, te Impe, omtrent den Watermolen, sectie B, nummer 377, gtoot 12 aren 10 centiaren. Gebruikt door J.-B. De Cuyper. Ingesteld frs. 400. 4. Een Meersch en deeltjen Bosch, te Lede, Smesveld, sectie D, nummers 697 en 700, groot 76 aren 10 centiaren. Gebruikt door Vital Van der Snickt. Boomprijs fr. 170. Ingesteld frs. 2200. 5. Eenen Meersch, te Aalst, Os- broecken, sectie B, nummer 556, met eene grootte van 77 aren 3o centiaren. Gebruikt door Alfons en Camille Meert. Ingesteld frs. a5oo. 6. Eene partij Land, te Aalst-Mijl beke, Hoorekensvcld. sectie E, nummer 328, groot een hectaar, 7 aren 90 centia- jen. Gebruikt door Pieter-Frans Be Bac ker, Camille Van Mol en Frans De Pet ter. Verdeeld in oost-midden en westdeel. Ingesteld frs. 4020. 7. Een perceel Land, te Aalst-Mijl- beke, Hoorekensveld. sectie E, nummer 314, groot 35 aren 20 centiaren. Gebruikt door Camille Van Mol. Ingesteld frs. i5oo. 8. Een perceel Land, te Aalst-Mijl beke, Hoorekensveld, sectie E, nummers 313 en 3i3bis, groot 92 aren 3o centiaren. Gtbruikt door Camille Van Mol en Phi lemon Wauters. Verdetld in oost-midden en westdeel Ingesteld frs. 3120. 9. Een perceel Land. te Aalst-Mijl- beke, Hoveniers, sectie E, nummer 410s, groot 19 aren 5o centiaren. Gebruikt door Camille Van Mol. Ingesteld frs. 800. to. Eene Hofstede, te Aalst, Groen straat, sectie E, nummer H4A, ii5c en 1 i5a bis, groot 60 aren 70 centiaren. Ver deeld in vier deelen. Gebruikt door Al- bert Van de Maele. Ingesteld frs. 65So. Instel Donderdag 19 April Verblijf Donderdag 3 Mei 190 om 3 uren namiddag, ter estaminet Aux Quatre Vents, bij den heer Jacques Van der Linden, te Aalst, Keizerlijke plaats.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3