SUNLIGHT Vrouwenziekte Acfiille Eeman, Aaist. HUIS OTTO KOENTGES dexWASCH Maaglijders, DEN DENDERBOÜE Onschatbaar VOOR Maatschappij SINGER YAN ONZE LIEVE VROUW, Voor hoest Germania TER DRUKKERIJ EENE HOFSTEDE J N E E F S Huis te huren terstond meubels Alfred KELDEItS, Machienen voor huishoudelijk naaiwerk. Machienen voor fabrieken en werkplaatsen. Wereldtentoonstelling van St-Louis (Amerka) 1904 Zeven Groote Prijzen en Zeven Gouden Medalies. Genees- en heelkundig Gesticht AALST, MOORSELBAAN, Balsempillen van F. Callebaut VOOU MAAGPIJN, Rooden Pelikaan, I SSi .SP -s s 4 s jj - s buitengewone occasie. Bericht aan de Dainen Kunstguano en Scheikundige Vetten. Alois MERTE1MS M OTORE IV Gasmotoren Fabrik-Deutz Campagne Te bekomen Geldleening. Likeurhandel aars Fabrique de Pianos Winstgevende beroep G ust. V an Branteghem-Ihmdalil In deu Goeden Koop. meubels STOOMVERWERIJ Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. hulphuis te Aalst, bij Alfons Willems, Wasch-& Strijkerij OPENBARE VERKOOPING van te Erembodogem, Hoek. De Notaris DE SADELEER, te Erem- bodegem, zal openbaar verkoopen Gemeente Erembodegem. Eene Hofstede op den Hoek, aan de Groenstraat, sectie A. nummers 3i5b 3i5c, 3i6b en 317B, groot 14 aren 70 cen tiaren, palende aan de Groenstraat, den Arme van Erembodegem, Vertongen en Arys. Bewoond door Domien Meert. Laatste zitdag Dijnsdag 29 Mei 1906, om 1 en half uren namiddrg, ter herberg van Louis De Ryck, te Erembodegem, Dorp. Steengruis. Men laat weten dat er mag gestort worden, allen afval en steengruis, nevens den eigendom van Mr Lejeune, Pontstraatpoort. Verzekerde goede rede. Kleermaakster wordt gevraagd te Aalst, Kerkstraat, Nr 11 Uien vraagt een treffelijke jon gen, voor boodschappen en huiswerk, Lange Zoutstraat, 22, te Aalst. Occasie Leest Ter trouw uit der hand te koop een extra sterk schoon verzekerd Cofferforken, twee gerieflijke Keukenkassen, twee goede Deuren en twee calorifères om nieuwe huizen te ver warmen en te droogen. Zich te bevragen in de Nieuwstraat, nr 7, te Aalst. Tandmeester-specialist, Statiestraat 93, Aalst. Heeft de eer het p jliek te berichten dat zijne tandheelkun jige inrichting is overgebracht van het Statieplein, 5 naar de Statiestraat, 33, nabij de Statie, te Aalst. Raadpleging alle dagen van 8 tot 5 uren. s Zondags 's morgends tot 12 uren. Dijnsdags 's morgends te Ninove.bij Mme Van Laer. Tanden aan alle prijzen met waarborg op goud, platine, en coraal, zonder plaat, (nieuw stelsel). Uittrekken zonder pijn (de meeste tan den worden genezen en niet getrokken). OpvuMen met porcelein, goud, amal- game en ciment. Herstellen der scheef gewassen tan den, (menigvuldige bewijzen). T© koop. Extra schoone in pot gekweekte Tomatteplanten, aan vijf cen tiemen ieder. Zich te begeven bij Dame weduwe Po- devyn, Bergestraat, te Aalst-Mijlbeke. Nieuwstraat, 36, Aalst, (groote vitrine). Als ook een Kluis ©11 Magazijn, Zwarten Hoek. Zich te bevragen Nieuw straat, 34. GROOT FABRIEK van rechtover het Postbureel, Hopmarkt, 1\° 3, te Aalst. De Weduwe MALLEGO, heeft de eer bekend te maken, dat bij haar door ver grooting, Eiken Meubels en alle andere nieuwigheden tegen verminderde prijzen te verkrijgen zijn. GROOTE en SCHOONE KEUS. Kluis van vertrouwen. GROOT KLEIN 'Bisschopstraat2. Aalst. Handel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van echte Brabantsche matraswol aan fr. 3,5ode kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuts- vellen. P. S. Men komt met de stalen ten huize. Men gelaat zich met het maken dei matrassen De grootst© IVaaimachienenfabriek der "Wereld. UITMUNTEND FABRIKAAT BRUSSEL, 31, Oud-K£Ieerkoopei*straat, 31, AALST, 7, Albert-Liénartstraat, 7. Te buren terstond. Huis dienstig voor alle bedrijven, hebbende verscheidene beneden- en bovenplaatsen, pomp- en regenwater, gestaan in de Brus- selsche straat, nr 33. Zich te bevragen bij de erven Bonner, zelfde straat, nr 3i. Uit der band te koop. Eene Piano, Buffet, nog maar onlangs hersteld dienstig voor Pensionnaten of leerlingen. Zich te bevragen ten bureele dezer. I22, Huizen te koop. gestaan te Aalst, Korte Zoutsraat. N™ 26 en 28, thans bewoond door MM. Meert en Van Branteghem. Zich te wenden tot Mej Adèle Van Droogenbroeck, Keizer lijke Plaats, te Aalst. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma, is er niets beter dan de Ir. 1,33 de doos Algemeen depot in de apotheek van M. Callebaut, Botermarkt, Aalst. voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van P. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen depots in de apotheek van F. CallebautBotermarkt, Aa.st In dezelfde apotheek zijn te verkrijgen Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in he hoofd, fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen, fr. x,oo. Pakken voor de kalverziekte, fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter geven i der koeien, fr. i,a5. Remedie tegen 't snot der kiekens, enz j Drinkt de koffie dvanen in pakken van i/i kilo fr. 1,25 met SCHOONE PREMIES, verkrijgbaar bij de Gezusters Thybaert, KORTE ZOUTSTRAAT, 40, AALST. 8 c u 8 BESTUURD DOOR DE SPREEKUREN DER DOCTORS Oogziekten Dijnsdag en Donderdag, M. Dr De Naeyer Aalst, om 9 uren. Zaterdag M. Dr Eeckman, Brussel, om 9 uren. Neus-, Keel- en Oorziekten Maandag en Donderdag, Dr Herte- cant, te Aalst, om 9 uren. Dijnsdag en Zaterdag, Dr Huybreghs, Brussel, om 8 'ft uren. Algemeene heelkunde en vrouwen ziekten. Dijnsdag en Zaterdag, M. Dr Kennis, Brussel, om 8 1/t uren. Woensdag en Vrijdag, M. Dr De Clerq, Aalst, om 9 uren. Kinderziekten en misvorming van lichaam en ledematen. 's Zaterdaags, M. Dr Van Haelst, Gent, van 8 tot 9 ift uren. ZWARTE ZUSTERS. Op de hierneven aangeduide dagen en uren worden raadplegingen gegeven door verschillige specialisten. TO Hamers van verschillige prijzen, worden ter be schikking gesteld van die zieken, waar van de behandeling een oponthoud of verblijf in het Gesticht noodzakelijk maakt. «0» Voor verdere inlichtingen vrage men prospectus. 2 Q> TL M -O 4? g 35 Qj S Si 5? s 8 o 2 c (HUIS GESTICHT IN I8T6). (Prijs volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. pt1tL°nZe v®rvaard'gde künstvetten bevatten 1° De stikstot onaer vorm van nitraat n ammoniak; 2° Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3° De potasch onder vorm van oplosbare zouten. p Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aa i den prijs van den dag. ornitlZcTe CT7 bIauysren al"in' Middel tegen de aardappelplaag en 't zwart der g ïzers. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. Te koop. VITRIEN in goeden staat, met dubbel deur, gesculpteerde kornis en pilasters, arduinen gepoliste plinten, kunnende dienen voor woningen i van 4 meters 5o centimeters facade. Zich j te bevragen ten bureele van De Den- j Derbode. -»—l. -- -« j K11 het oud gekend buis 30, Gentschestraat, 30, AALST, 1 zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tème, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, cótes supérieures fr. 1,25 Cios Simard, 2- ciü, S' Emilior., fr. i,5o Listrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs fr. 1,75 Chateau Pontet-Canet, Médoc, crü classé fr- 2,oo Buitengewonen keus van Graan- en Wijnazijnen,bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in 7 groot, voor den uitverkoop. Beleefd beveel ik mij aan voor het ma ken van Damenkleeding (genre tailleurs) costumen, paletots, pelerinnen met en zonder applicaties, enz. VOOR DE KLEERMAAKSTERS, applicaties op laken, tulle, enz. in allen aard en vorm, voor costumen, pelerinnen, enz. aan voordeelige prijzen. Theophiel Kieckens Nieuwstraat, 78, Aalst. Eenige echte motoor OTTO vervaardigd te Keulen-Deutz. met stadsgas, arme gas (gaz pauvre), i petrool, benzine, enz. LOCOMOBIELEN - LOCOMOTIEVEN Motoren voor Schepen. a louer pour g, 6 ou g années, une campagne, située h Erpe, k 7 minutes de la gare Vijf Huizen, i et de la halte du tram vicinal. Cf tte propriété comprendmaison d'ha bitation toute neuve, au rez-de chaussée salon, salie k manger, bureau et cuisine. k l'étage, cinq chambres k coucher, deux mansardes pour bonnes, magnifique jar- din d'un demi hectare avec verger en plein rapport, buanderie, écurie pour 2 chevaux, remise pour voitures et garage pour automobile. Conditions trés avanta- geuses. S'adrcsserè Mr Jules Verbrug- ghen, Brasseur, k Erpe. Groote afbraak van Magazijnen en Fabriek. Buitengewone occasie van BOUWMATERIALEN, bestaande uit goede Hollandsche en platte Pannen, Ramen, Deuren, schoone ronde Plavei, Dakvensters, Poutrelles, Roosters, van alle maten, alsook schoone Kepers, Slaghouten, Plancher en oude Ankers. Ook verscheidene eiken Balken. Zich te bevragen bij Rob. Meganck- Kelders, Ondernemer van openbare wer ken, Schoolstraat, Nr 32, te Aalst. bij de erven SEP8, koopman in Bouwmaterialen, bij' de Vaartte Aalst. Carton bitumé (geteerde carton voor dakken) van verschillige soorten, tegen voordeelige prijzen. Kleine en gioote kapitalen aan 3,75 en 41. b. op huizen eu land, voor te bouwen en renten af te leggen. Zich te bevragen bij den agent, te Aalst, boek der Kerkstraat, 19. Koopt al uwe dranken bij Th. Bekaert, stoker van fijne en ordinaire likeuren. Antwerpsche Steenweg, 64, S' Amands- berg, 't is het beste en voordeeligste ge kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude genever Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-S'-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Groote prijs Tentoonstelling Luik 1905 N. B. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige likoristen tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wet, zal gedaan worden, tegen al degenen die dezen naam of deszelfs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen al degene die vreemde dranken uit deze flesschen zouden ver koopen. SuAn,edes moteursagaz «Otto-Deutzt Belgisch hulphuis te Brussel. Vertegenwoordiger voor de 2 Vlaanderen N. De Witte-D'henin, 13, Azaleastraat, GENT. Werkhuis van Constructie. Herstelling van motoren Verandering van schoven in soupapen Volledige ver nieuwing van oude motoren. Prijzen buiten alle concurrentie. fondée en i838 MAISON E. VITS, Fournisseur des Conservatoires et Ecoles de musique Premiêre' Recompenses aux Exposition« Rue de» Champs, «4, Gaud. voor de bedrijvige personen die een agentschap aanvaarden bij de Levens verzekeringmaatschappij l'Européenne, 56, Nieuwbrug, Brussel. Gemakkelijke bediening. Een inspecteur komt u op de noogte stellen en is u behulpzaam. Levensverzekeringen mits wekelijksche stortingen, i* Communie, Milicieloting, enz. Aankoop van onroerende goederen op lijfrente. Verkoop van stadsloten gecom bineerd met levensverzekering. Ruls le buren terstond, Dirk Marjensstraat, N° 12. Zich te wenden tot M. J. Gobthals, zelfde straat, N' 14. HUIS VAUI VIOHTHOUWUIV. Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor de boerinnen LET WEL OP HET ADRES IN DEN VOS, 17, Lange ZouUtraal, 17, A A U 8 X nevens Mr Borreman- Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. Prijzen buiten alle concurrentie. Groote keus van alle soorten vau schoone groote manskostums, trouwkostums. pardes sus, eerste cominuniekostums.kindeikostums, capuobons, kleine en groote cabans, velonre vesten, broeken, gilets met mouwen in alle kleuren, blauwe lijnwaden broeken, bouche- rons en vestons,katoenen broeken en vestons. Alle soorten van scboone fijne laine slaap- lijven, ca lemons, vareusen effen en met bloe men, jerseys hemden effen en met bloemen, foulards, strikken, cols, plastrons, witteen gekleurde gestreken hemden. Groote scboone keus van zwarte lakene mantels. Goze, kanten en stoffen pelerins. prijzen buiten alle concurrentie, zwarte satijueu rok ken, gestikte rokken in satyn en pacbas, schoone dame-cabans, zwarte satijnen voor schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adres IN DEN VOS. Naamlooze Maatschappij voor levensverzekering te Stettin. Gesticht 1857, onder toezicht van den Duitsehcn Staat. SEDERT 1869 IN BELGIE GEVESTIGD o '-"opende vorzekeringen fr. 880,000,000 Waarborgfonds 379,000,000 Kapitalen, renten, enz., betaald sedert 1857 368,000,000 De Germania sluit aan de voor- deeligstevoortcaarden allerhande verze keringen op het levenhuwelijksgiften, lijfrenten, enz. Verzekeringen met maandelijk- sche betaling der Premién. Bestuur voor België. 12, CONGRESSTRAAT, BRUSSEL. magazijn van schoone en goede gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LOMBAERTS, Meubelmaker, in de Leopoldstraat. Nr 23, heeft de eer j bekend te maken aan het geéerd publiek, dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooais bedden in accajou, j notelaar, kerselaar en olm lavabos] i commoden en kleerkassen, bufetten in accajou, notelaar, enz., tegen zeer gema tigde prijzen. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zij ien met spantulg. Verwen en ltuischen in het droog aan alle stoffen voorwerpen, zooals kieederen van damen, heeien en kmders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en saloogarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen i.n 't droog van zrraENGkLETORiWASTE ST0FFEN V00R K°UW WOEDEN IN Waarom nog langer met uwe kwaal voort gesukkeld V\ aarom nog ianger geleden We!ke u ad °f dorp gij °°k woont. wendt u tot uwe vrienden, uwe ken I nissen of «buren en vraagt door welk middel zij volkomen van hunne maag-L IpFDeZf ^Jn' 6n allen 2ulIen u zonder aarzelen en met vreugde» zeggen door het onfeilbaar en onovertrefbaar middel. f del lis en lavemf,nt poeder Van Panteghem. Dit is het eenigste mid-| I del w^rmede men volledige genezing bekomt. |ZlekopedratiematriCe genezen door de witte poeder Van Panteghem zonder I Snuifpoeder voor hoofdpijn, verstopte neuzen, aanwassen. Zalve voorï kwade beenen en velzkkten. - vraagt prospectus of inlichtingen aan 8 H Apotheker EDJOUARO REMO, Phenixstraat, 55, Gent. J I Wordt op aanvraag per post verzonden. I Dï°tSM: Soha^beeki(Brussel), ApotheekBarbry, 56, Paleizenstraat; S' Joost- L I^Voiu .1'e^,JOUrdain' 84» Leuvensche Steenweg; Mechelen, tfi V irUn' S' Nicolaas, Apotheek De Poortere, Groote j ^P01^ De Valckcneer, Espianadeplein, nabij S'Jozefekerb S MECANIEKE Dames I Wilt ge uw lijnwaad, name lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, Servietten, Tafellakens, Gordijnen, enz. in hut nieuw laten strijken, zonder ver- hooging van prijs, draagt het naar de Gezusters UIECKEIVH, Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven I open dat zij, dr nk aan hunne nieuwe mecanieken, door haar voortreffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul len winnen VAN BS1" hmetn JSh van Do0k" 611 Steendrukwerkeo zooals brforan no'j) Omz®n0^neven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouw- 2, Beeldekens, Adres- en Viaietkaarteu, RegWel kèrssttel betreft. ln W° mC' a"eS Wa' de Boek" en Steendruk' Groote en schoone keus van (Doalbeeidekens Men gelast zich desnoods met den opstel van Doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigde prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4