Rechterlijke kronijk. Priesterlijke benoemingen. ZWEMDOK. AËLST. Allerhande nieuws. VOOR DEN HOEST BORSTSIROOP DE PRATERE Frankrijk. Duitschland. Rusland. Spanje. Vereenigde-Staten. ieken een zetel verliezen. Er was zelfs een blad dat een verlies van n zetels voorstelde... Te Gent stonden fakkels gereed, en waren schreeuwers betaald om de omverwerping, de verplettering der clericalen» te vieren. In deze stad schreef hetVolksbelang i Acht zetels winnen wij zeker 2 te Brussel, 1 te Turnhout, 1 te Brugge, 1 te Kortrijk, 1 te Thielt, 1 te Dinant, 1 te Namen. Daarbij nog de kans van 1 te Oostende en 1 te Leuven. Wij komen onvermijdelijk tot de ont binding der Kamers de clericale partij is reddeloos verloren. Amen. Helaas,helaas Wat teleurstelling voor al die profeten 1... Pllutus Da ens, had bij brief den heer Gheeraerdts, Burgemees ter, verzocht Chipka te willen bescher men tegen 't gerucht der catholieke be tooging, omdat de zwager van Groene Pie er gevaarlijk ziek ligt... Maar wat gebeurde er Pilatus bijge staan door baas Fonteyne hield meeting aan Chipka. Dat was zeker om de rust aldaar te bewaren Er waren slechts een vijftigtal toe schouwers aanwezig, meest vrouwen en kinders. Pilatus hield eene redevoering ..'t Was een razende uitval tegen den E. P. Bouckaert die hij beschuldigde van, op Goeden Vrijdag, den predikstoel onzer St. Martinuskerk bezoeddd te hebben, enz. enz. Onze Z. E. H. Pastoor-Deken kreeg ook zijn aandeel. Verder een ge weldigen uitval tegen de catholieken, i. e. w., 't was de herhaling van 't gene in de groene organen reeds duizend maal is uitgekraamd geworden. Wij moeten er bij voegen dat de rust niet ernstig werd vestoord. Het groepje aanhoorders bleef onverschillig. Een meisje, riep Ne zoóóöót en kreeg eenc lap van een der aanwezige groenen. Ook een vrouwspersoon die scheen sterk in den ajuin te hebben gewerkt, zong dansend de armen als molenwieken zwaai ende: Vivan Paster Donsjen hij mag er wezen.... Maar 't was berniks de omstaanders bleven zou koud als ijs en trokken er van door. In den loop dezer week hadden er hier en daar voorvallen plaats tusschen bur gers en Pilatus. Men mocht hem niet bekijken of't was er op.... Wij zouden verschillige tooneeltjes kunnen aanhalen maar dit zou ons te verre leiden. Onze liberale volks vertegenwoordi ger M. Rena, een der grootste liberale poli tieke oordjeskeerskens van Geerardsbergen is ook al een profeet die brood eet. Zaterdag der veiledene week verzekerde hij te Dendermonde, dat de Ca tholieken zouden geklopt worden als kaf dat ze twaalf zetels zou den verliezen... Er was geen misericorde, 't catholiek Ministerie was naar den dieperik en zoo zeer was hij er van overtuigd dat hij drij flesschen champagnewijn ten beste gaf. Wat moet hij Zondag avond aardig staan kijken hebben met zijne profetie. Maar er is nog iets bij te voegen M. Rens verklaarde dat zoo zij, liberalen, meester zijn er geen enkel catholiek nog de kleinste bediening of 't geringste ambt zal verkrijgen. Dat is te onthouden Veel groene kazakken wonen te Hekelgem in de Langestraat. En zekeren dezer groene kazakken waren van den triomf van PILATUS zoo verzekerd dat ze Jan en Alleman uitdaagden er over te wedden. Eenige personen namen de wedding aan... Maar 't was waarlijk kurieus om zien welke aardige smoelen die groen kazak ken sponnen als ze PILATUS met klank den Bouchoutberg zagen afrollen en dan nog bovendien aan den eene 100 fr. en aaneen anderen 40 fr. moeten afdokken I.. En of er met die groene centen leute werd gemaakt MISGEPIERD. M. De Wii.de zegde Zondag avond in den Cath. Kring te Brussel 0 Onze tegenstrevers heb- ben leelijk misrekend. Hier heb ik eene postkaart in handen, die bij duizenden en nog dui- zenden over geheel het land moest verspreid worden, om de groote zegepraal te vieren. Op deze kaart, ziet men al de voorname catholieken daar omverre getuimeld liggen. Dat was de wensch, dat was de ver- 1 wachting, en daartoe was alles bereid. Welnu, al de getuimelden, op de gen ii lustreerde briefkaart, die nu niet zal verschijnen, ze staan paal en kloek te been. Berekent daarnaar de maat der liberale misrekening en de grootte van onze victorie 1 Liberale manifestatie. Onze Aalstersche liberalen hielden Dijnsdag avond ook manifestatie en rie pen de hulp in der socialisten met besprak dat de roode vod de blauwe vlag zou volgen. Immers er mocht niet bewezen worden dat Anseele waarheid sprak toen hij aan de liberalen voorzegde Indien gij nog iets zijn wilt, moet ge de roode vlag volgen... En onze socialisten namen die voor waarde gewillig aan tot zich zeiven zeg gende Bah ge ligt toch onder onze klauwen en 't komt er dus niet op aan of de blauwe vlag voren gaat... Waarlijk wat armzalig liberaal troepje was me dat Zonderde hulp der rooden wat zou het geweest zijn Fiasco Fiasco 1 Fiasco 1... Hoe was die rood-blauwe stoet samen gesteld Onze Medeburgers kunnen er zoo goed over oordeelen dan wij. De catholieken zijn wyzer geweest dan dc rood-blauwen. In plaats van met de zelfde maat te meten, werd er geene enkele vijandige betooging tegen de rood-blauwe manifestanten bestatigd... Zonder de uit daging aan den Cath. Kring ter Merkt zou er geen fluitje gehoord geweest zijn... Toen het roode barakken muziek na de manifestatie naar Hand aan Hand terug keerde,stonden Pilatus, baas Fonteyne, 't wijf dat gewoonlijk in den ajuin werkt aan Chipka en 't waren saluades op saluades en zwaaien met den drijtip om niet te eindigen ER BESTAAT eene strooming in 't land ten voordeele der liberale gedach ten, zoo zongen de liberalen op alle tonen. In 1902 bekwamen de catholieken 589,382 stemmen. In 1906 bekomen zij 636,446 stemmen; dus een vooruitgang van 47,064. In 1902 bekwamen onze tegenstrevers 452,800 stemmen. In 1906 bekomen zij 5o3,g88 stemmen; dus een vooruitgang van 51,188 stemmen. Onze tegenstrevers hebben dus 4,124 stemmen meer bijgewonnen dan wij, Catholieken. Ziedaar wat die krachtige liberale strooming in 't land weerd is. Als 't zoo voortgaat, zal 't nog meer dan eene halve eeuw aanloopen eer de geuzen volkomen zullen meester zijn 1 GROENE PIE zegt dat hij in 1908, zijn kamerzetel zal overlaten aan Pilatus U wen kamerzetel, man, waar gij door afkeurlijke middelen zijt aange raakt 't Is 't kiezerskorps en niet gij dat er over beschikken zal en wees verzekerd Door liegen en bedriegen Is uil 1 gaan vliegen. En binnen twee jaar Ik zeg het voorwaar, Wordt ondanks zijn praten, Uiltje ft opgelaten Wat gaat Paster Donsj nu doen 't Is een geluk voor hem dat hij niet herkozen is hij zal nu den tijd hebben om zijne ongehoorzaamheid enz. te over wegen en penitentie te doen. 't Is eene gratie Gods... Hij kan terug bij de Jesulten gaan. Alia, Alia, 't ware voor de derde maal. Hij kan Benedictijn, Capucien of Trappist worden... Trapist worden kan hij zwij gen Naar Noord-Amerika, bij de Bene dictijnen te Oklahoma, naar Rio de Ja- nerio, in Brazilië. Zou men er hem willen Hij moet toch ievers gaan.. Ik ken eene goede zaak. Welke Dat men op Chipka baraks ken houdeen met Jesabel te zien ga ge weet wel met dit wijf dat de catholieken,in 1894,hebben om gekocht om pries ter Daens, even als S* Antonius, in 't verderf te .- storten... fr.-- \'t> Ge zijt er; /'t zal eene gou den zaak zijn I... y, Een groot liberaal genie is voorzeker heer schap Gustaaf LeveauWil lende bij 't publiek, zich doen doorgaan voor een doorluchtige bouwkundige beknibbelde hij, in open bare zitting onzes Gemeen- teraads, het plan voor het opbouwen van eene nieuwe school opgemaakt door den heer Stadsbouwkundige. Er staan daar, zegde 't groot genie, zulke dikke balken ingeteekend dat ze nergens te vinden zullen zijn, noch bij Van Severen, noch bij Van Geert, noch bij Van der Schueren. Verneemt thans, bewonderaars van 't groot genie Leveau, dat er op 't plan voor de school geen enkel balk wordt aangeduid en er geen enkel aan dit ge bouw moet verbruikt worden maar wel ijzeren poutrelles van a3 centimeters. Wat schoone en ernstige beknibbeling van dit wonderbaar Gemeenteraadslid dat deze poutrelles voor overgroote houten balken neemt. En dat durft andere men- schen voor ezels uitschelden. Waar de pretentie toch gaat nestelen Waarlijk, man, ge zijt ten volle waardig uw portret te mogen bewonderen op 't uithangbord der vijf ezelskoppen Hi..aan 1 Hi...aan I hiaan hiaan 1 hiaan I... Hiiiii aaaaaan Uit Kortrijk meldt men dat de verkiezing van M. f/A Busschaert verzekerd is. Een tXÏ bureel heeft, bij misgreep, in zijn proces-verbaal geschreven dat de Cath. candidaten 808 stemmen bekwamen terwijl het wezenlijk getal 880 is. Dus een verschil van 72 stemmen ten nadeele der catholieken. Nog zoo een vaag cn de catholieken zijn in den dieperik, jui chen de liberalen en so cialisten.... Zouden die mannen weer niet eens 't vel van den beer verkoopen eer hij geveld is Daar is weinig aan te twijfelen, ze ver geten immers dat zij in 1908 veel te ver liezen en niets te winnen hebben. Vijf liberale zetels zullen dan in groot gevaar verkeeren. Vier in Oost-Vlaanderen, Aalst, Den dermonde, Gent en St, Nicolaas een in Limburg te Hasselt. Eene stevige herinrichting te Dender monde, St. Nicolaas en Hasselt en de liberalen zijn weggevaagd. In de Waalsclie provinciën is voor de catholieken ook te winnen. HET BESTUUR van het Stede lijk Hulpfonds tegen de Werkeloosheid brengt ter kennis van de belanghebben den, dat het bedrag van den bijleg voor de maand Juni 1906, vastgesteld is op veertig per honderd (40 p. °/0) Voor vrouwen en leerjongens is de bijleg ge paald op vijf-en-twintig per honderd (25 p. Daar het Bestuur beschikb; re middelen bezit, zullen de vergoedingen voor lang durige werkeloosheid insgelijks uitbetaald worden. (Reglement van inwendige- en dienstorde, art. 34 tot 53). Een doodrijder veroordeeld. Ze kere M. B., gedelegeerd wisselagent te Antwerpen, reed met groote snelheid over den Cortenbergschen steenweg en wierp eene melkboerin om, die bezig was met eenen kalant te bedienen. Deze vrouw werd zwaar gewond en stierf zes maanden na het ongeluk. B. werd door de rechtband van Brussel tot 3oo fr. boete veroordeeld, voorwaar delijk. Hij heeft naar het schijnt 25,000 fr. gestort aan de familie van het slachtoffer. Dat is ander peper. Men kent dc bedriegers, die op de boerenkermissen en markten bij middel van een spel getee- kende kaarten, teerlingen of riemkens de onncozele kermisgasten en marktbezoe- kers de centen uit den zak weten te trug gelen. De rechtbank van Namen had vier zulke kerels, die door de gendarmerie waren geklist, tot twee maanden gevan genis veroordeeld. Het openbaar ministerie had daar geen vrede mee en teekende verzet aan met dit gevolg dat het beroepshof van Luik de straf voor eenen hunner tot een jaar en voor de anderen tot twee jaar verhoogde. Zaak der Zwaluwstraat. De rechtbank van Brussel heeft de vrouw Van Overloop, die doktor Nijssens be schuldigde van den moord op de kleine Jeanne Van Calck, veroordeeld tot twee maanden gevangenis, 26 fr. boete, 1 fr. vergoeding aan de burgerlijke partij en inlassching van het vonnis in 20 bladen. Men weet dat deze zaak op een gege ven oogenblik eene kleine opschudding verwekte, en geen wonder. De getuigenis van dokter Nijssens zegt het genoeg. Vrouw Van Overloop zegde de genees heer in zijne getuigenis, heeft in eene herberg mij beschuldigd, de pleger of medepleger, te zijn in den moord op de kleine Jeanne Van Calck. Deze beschuldiging heeft voor mij de ergste gevolgen gehad. Een toeloop van zeer opgewonden personen had voor mij ne woning plaats, verscheidene dagen lang. Ik leed toen aan eene ziekte, waar van ik nog niet geheel hersteld ben. De dagbladen drukten zich uit in vij andelijke bewoordingen en gingen zelfs zoo verre te beweren dat ik niet vervolgd werd, omdat ik familie zou zijn van den prokureur des konings. eene beweering, die niet waar is. Uit de verdere verklaring van den ge tuige blijkt dat Dr. Nijssens de vrouw hoegenaamd niet kende en dat zij hem daags nadien eenen langen brief heeft geschreven om hem vergiffenis te vragen, maar toen was het kwaad gesticht. Na de getuigenis van den dokter vol gen nog anderen, als die van zijnen ge neesheer, zijne meid en andere personen die getuigenis geven van de ziekte des dokleis, eene ziekte, die hem zelfs in de onmogelijkheid zou gesteld hebben de misdaad te plegen. Daarop volgden de pleidooien van de burgerlijke partij en het openbaar minis terie, dat eene veroordeeling vraagt, niet te streng echter, omdat de vrouw eerder uit lichtzinnigheid dan uit kwaa Vaardig heid handelde, en overigens haar onge lijk bekende en vergiffenis vroeg. De betichte was niet aanwezig en de rechtbank moest bovengemeld vonnis bij verstek uitspreken. BEDEVAART KAAR IIEX HEILIG LAND. Vertrek van Marseille den 16 Augusti. Terugkomst den 19 September. Het Werk der Belgische Bedevaarten naar Palestina, in 1899 goedgekeurd en gezegend door 7. E. den Cardinaal- Aartsbisschop en H.H. Hoogwaardighe den de Bisschoppen van België, is in het Commissariaat van het Heilig Land, te Gent gevestigdVoor den 16 Augusti aanstaande wordt er, met de medehulp van Mgr Potard, Huisprelaat van Z. H. Pius X, cn bestuurder der bedevaarten van den H. Ludovicus te Parijs,eene vol ledige bedevaart ingericht naar de Heilig dommen en nierkweerdige Plaatsen van Judea en Galilea. Men zal stilhouden te Napels,Athenen, Constantinopel, Damas cus en Egypter. bezoeken. Tot deze bedevaart, in de beste voorwaarden inge richt, worden niet alleen de geestelijken maar ook de wereldlijken van beider ge slacht, in beperkt getal uitgenoodigd. REIS Marseille, Napels, Athenen, Constantinopel,Smyrna, Ephesen, Vathy, Beyrouth, den Libanon, Damascus, den Hauran, de vallei van den Jordaan, Ti berias, Cana, den berg Thabor, Naza reth, de Carmelusberg, Calffa, Jurusa- lem, Bethléem, de Jordaan, de doode Zee, enz. Port Said, Cairo, de Pyrami- den, Matarich, Alexandrie, Marseille. Prijs der plaatsen van Marseille tot Marseille: Eerste klas: iozS franken. Tweede klas 800 franken. Derde klas 58o franken. Voor programma en inlichtingen, kan men zich wenden lot den E. Pater Daniël LAPPAN, Algemcene Commissaris van het Heilig Land, Oude Violettenlei, 8, te Gent. Zijne Hoogw. heeft benoemd Coadjutor van den E. H. Pastoor van Pollare, den Eerw. Heer Lercangée, G., onderpastoor te Beveren (Waas) Onderpastoorte Gijsegem, den E. H. Verschraegen, P., coadjutor aldaar te St-Nikolaas in St-Jozefskerk, den E. H. Van Damme, J. A. STAD AALST. Het publiek wordt bericht dat de Zwemdok zal open zijn te rekenen van 4 Juni aanst. alle dagen der week van zons- op tot zonsondergang. De toegang tot de Zwemdok is koste loos des Zaterdags van 7 uren 's avonds en des Zondags van 6 uren tot 11 1/t uren 's voormiddags. MAGAZIJN van BEHANGPAPIEREN en allerhande MEUBILEERING Karei. VAK DE PUTTE, Aalst, 29, Korte Zoutstraat, (nevens 't Bureel van De Denderbode.) Matige prijzen.— Spoedige bediening. Creemboter. Markt van Zaterdag 2 Juni 1906 U2 kilogrammen ter markt. Prijs fr. 2,70 tot 0,00 per kil. Botermarkt. Heden Zaterdag wer. den 343 klonten boter ter markt gebracht, wegende te samen 2730 kilogr. "t Ih geen onbekende liiei*. Hetgeen merkwaardig is in het volgende, is dat het geen min of meer waar vertelsel is van eenen onbekende op zulk eene verwijderde afstand wonende, dat alle toezicht onmogelijk is, maar wel de rechtzinnige verklaring van iemand van hier. Zulks boezemt vertrouwen in, want dan is liet ten minste gemakkelijk er zich zeiven van te overtuigen. M. C. Dezaar, 1, Stoofstraat te Aalst zegt ons Sedert zes maanden leed ik zoo aan de nieren, dat ik maar slechts met groote moeite mijn werk kon verrich ten, iederen dag stond ik vermoeider op en van onverdraaglijke pijnen onder mijnd, al de middelen hadden mij geen goed gedaan, toen men mij de u Foster Pillen voor de Nieren verkocht bij M. De Valkeneer, apotheker, aanried. In weinigen tijd welkten ze op eene merkbare wijze in gansch mijnen toestand, die beternis deed niets dan toenemen, zoowel dat ik in minder dan eene week gansch genezen was. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. Het gevaar der nierziekte. Nierziekte nadert langzamerhand, verraderlijk en kan jaren lang in het gestel geweest zijn, voordat de zieke de ware oorzaak van ziji.e ongesteldheden vermoedde. Het kan zijn dat hij hoofdpijn, pijn in de leden, zenuwpijn, jicht, rhumatiek, een zenuw achtig, opgewonden of een zwak, afgemat gevoel, zwakte van het hart, waterzucht, enz., gehad heeft. Eisch wel de echte a Foster Pillen voor de Nieren waai van de krachtdadigheid algemeen bekend is; ze zijnéenig in hunne soort; laat U bijzonder geen namaaksel met eenen min of meer gelijken naam in de plaats stellen. Men kan ze in alle apothe ken bekomen tegen fr. 3,50 de doos of 19 fr. de 6 doozen of vrachtvrij per post met het bedrag der som te zenden aan het Algemeen Depot voor België Engelsche Apotheek Ch. Delacre, 50, Coudenberg- straat, Brussel. Wacht U voor namaaksels eisch het handteeken James Foster op elke doos. D. A. 17. Erembodegem. Terjoden. Maandag aanst. om 2 uren 's namiddags, IN HALING van den eersten Eerw. Heer Pastoor. Luisterrijke stoet en versiering der parochie. Denderhautam. Een stelling op den welken 3 personen aan 't metselen waren is ingestort. J.-B. Heyman en zijn zoon Renaat kwamen er met lichte kneu zingen van af, doch C. Van der Bremt bekwam ernstige verwondingen aan de beenen. Een metsersknaap werd verwond aan 't hoofd door neervallende kareel- steenen. WIEZE. Om eene ekster te rooven was de oudste zoon van Pieter Meersman, wonende Molenstraat, opeen boom geklauterd. Bij het naar beneden komen viel den knaap ten gronde. Zijn toestand was zorgwekkend.Dijnsdag werd hij berecht en stierf eenige cogenblikken later. Het slachtoffer is nauwelijks twaalf jaar oud. In een huis van de wijk het Vestje te Dendermonde, heeft men ontdekt dat eene vrouw, die aan den drank ver slaafd is, haar kind van zes maanden oud liet verhongeren. De aandacht der gebu- ren werd gewekt door het geschreeuw van het kind, terwijl de moeder kroeg in kroeg uil liep. Het stonk er van de vuilnis. Een dokter heeft het wicht aan liefdadige geburen toevertrouwd en het wijf is op staanden voet naar het bedela» ressengesticht van Brugge gezonden. Zij heeft nog twee andere kinderen. De poli- cie heeft haar tegen de woede der geburen moeten beschermen. Te 91/4 weerklonken Zondag avond in de Nieuwlandstraat te Brussel rechtover het lokaal waar de vergadering gehouden werd van de Catholieke Ver- eeniging, twee schoten. Een man vluchtte weg in de richting der Spiegelstraat, doch werd door eenen politieagent aangehouden. Een persoon, die verklaarde dat hij den kerel had verrast op het oogenblik dat hij zijn revolver in de richting ver hief van de vensters van het katholiek lokaal. Getuige verklaarde dat hij eenen slag gegeven had op het wapen, waardoor dit laatste naar den grond was gewend en de schoten bijgevolg op desteenen werden gelost. Delliaize Broeders Clc: DE LEEUW. Buitengewone occa sies. Groote wijn, Kasteel Pichon- Longueville 1900, 2e geklasseerde gewas (gestempeld) A 2 fr. de flesch. Kasteel Marin 2e gewas S' Emilion, A fr. i,5o de flesch. (1) Het parket van Oudenaarde houdt zich met eene leelijke zaak bezig. Na eenen herbergtwist te Smeerhebbe werd een genaamde Van Crombrugge, toen hij des avonds naar huis ging, aan gevallen. deerlijk met stokken geslagen, met messen gestoken en toen in een born put geworpen. Toen hij het bewustzijn herkreeg zat hij tot de borst in het slijk gezakt. Op zijn hulpgeroep werd hij er uitgehaald en onderzocht door eenen dokter, die van gevoelen is dat de man den dood niet ontgaan zal. De plichtigen zullen wel gevonden worden daar zij met velen waren, zullen zij spoedig elkaar verraden. Een automobielrijder van Antwer pen, M. M., reed met groote snelheid langs de Fabriekkaai te Schaarbeek. Eene vrouw, die daar wandelde met haar vierjarig zoontje, sprong opzij met het kind. Het laatste was echter niet tijdig uit de voeten en werd gegrepen en tien meters verre meegesleept. Een agent per rijwiel snelde toe, juist op dat oogenblik dat de automobilist zich uit de voeten meende te maken en stelde proces-verbaal op, terwijl andere perso nen de moeder en het kind in een huis brachten. Een geneesheer, die geroepen werd, bestatigde den dood van den knaap. De doodrijder is aangehouden. Rigolo is de beste en de fijnste der oude genevers. De echte Vlaamsche Elixir stokerij Bekaert, is dc beste der gezondheidsli keur. (1) In de Onderwijsstraat te Antwerpen, heeft Woensdag namiddag, rond 5 ure, een schrikkelijk ongeluk plaats gehad. Het 4jarig kind Feüx Driessen was een oogenblik aan de waakzaamheid zijner ouders ontsnapt en liep gemelde straat over, toen een zwaar geladen koolwagen kwam aangereden. Het kind viel en, vooraleer de voerman zijnen wagen had kunnen tot staan brengen, was het onge luk reeds geschied. Een der wielen ver pletterde het hoofdje van den kleine. De dood was, zooals te begrijpen is, oogen- blikkelijk. De droefheid der ouders, welke in de Nikkelstraat wonen en die het lijk zijn gaan herkennen in het Stuivenberg- gasthuis, is onbeschrijflijk. In eene weide te Lessen, toehoo- rende aan eenen landbouwer van Won- delgem, bij Gent, heeft men vijf koeien op afschuwelijke wijze verminkt. Twee der dieren heeft men moeten afmaken. De drie andere zalmen misschien kunnen redden. De schepene Lepoivre, van Lessen, die in deze stad, vergezeld van den ge meenteonderwijzer door de rue de Gram- mont ging, was het voorwerp van eenen aanslag van .vege eenen tot nu toe onge- kenden persoon. Deze loste op hem twee geweerschoten, die gelukkig niet troffen, maar toch hadden de hagelkorrels zijn kleedsel gescheurd. Het parket van Door nik doet een onderzoek. Woensdag aanst. 6 Juni, zal de W* Dupuis van Bascoup haar 104° jaar intreden. IS DE wereldberoemd. Hij alleen geneest zonder gevaar, ter wijl andere onbekende pillen, tabletten of andere siroopen, schadelijk zijn voor het hart, maag, nieren, en de longvezeltjes verbranden. De siroop De Pratere bevat geene schadelijke stoffen, stopt niet op, en mag zelfs door de kinderen genomen worden, want hij geneest ook de kink hoest in 10 dagen. Prijs 2 franken de groote flesch. Te bekomen te Oostende, bij den uitvinder Od. De Pratere die overal verzendt tegen een postbon van fr. 2,50 (5o centiemen meer voor port), alsook te Aalst, bij deapothekers De Valc- keneer en Callebaut, Tekort. Volgens de Parijsche Matin zal naar de schatting van M. Poincarré de aanstaande begrooting slui ten met een tekort van 23o millioen, voortkomende van 40 millioen nieuwe uitgaven voor de marine, 3o miilioen oorlog, 70 millioen voor de toepassing van verschillende wetten en 90 millioen tckoit op het huidige dienstjaar. Om die tekorten te dekken, spreekt men van belasting op het inkomen en een nieuw staatsmonopool, namelijk de raffineering van petrool. Er is echter nog niets beslist. Wat zou er meer kosten Republiek of monarchie Kerkdieven. De rechtbank van Aken heeft een handelsreiziger en een lakenkoopman van Brussel veroordeeld. Die kerels behoorden tot eene bende, die de kerken op de Duitsch-Belgische grens bestal. De policie hoopt de hand te leggen op de andere leden dier bende. Misgewas. De bedenkelijke toe stand, waarin Rusland verkeert, wordt ongelukkig nog verergerd door misgewas. Volgens een onderzode door de Vereeni- ging voor Volksgezondheid ingesteld, is de oogst van igo5 in i38 afdeelingen van 24 gouvernementen (provinciën), met eene bevolking van 25 millioen, zoo tegengevallen, dat hij bij de drie laatste jaren, gemiddeld gerekend, 347 millioen pud, en bij 1904 587 millioen ten achter is. In een aantal provinciën bedraagt hij slechts de helft van de jaarlijksche be hoefte, in sommige zelfs maar een derde. Gebrek, en de ziekten die daarvan het gevolg zijn, kwamen in den afgeloopen winter dan ook in hooge mate voor. Huwelijk van den Spaanschen Ko ning.Donderdag bood de stad Madrid een indrukwekkend uitzicht aan. Toen de krijgsmuzieken de Konink lijke Spaansche Marche uitvoerden het teeken dat de schitterende stoet in aantocht was brak er een onbeschrij felijk gejuich los. Op de balkons aan de vensters, op de daken, in de straten wuifden duizenden en duizenden men- schen met hoeden en zakdoeken en riepen onophoudelijk Viva's zonder einde. Het schouwspel aan de Puerta del Sol en aan de Carrera San-Geronimo was overheerlijk al de huizen waren be- vlagd, behangen met kostelijke tapijten en draperijen en opgesmukt met Spaan sche en Engelsche vlaggen. Hier en daar zag men ook eenige Fransche, Belgische en Duitsche vlaggen. Noch de koninklijke stoet met zijne koetsen uit de XVIII' eeuw, zijne prach tige gespannen en gepruikte lakeien, noch zelfs de voorbijiocht van den koning en de koninklijke familie verwekten eene uit barsting van geestdrift, gelijk aan de onbeschrijfelijke ovatie die prinses Ena van Battenberg, vergezeld van hare moe der en de koninginmoeder van Spanje begroette alle drie waren zichtbaar ont roerd. Bom geworpen. Madrid, 7 uur 's avonds. Bij den terugkeer naar het paleis werd een bom naar den koninklijken stoet geworpen. De bom ontplofte, Twee der acht paarden, aan een koninklijk rij tuig gespannen, werden gedood. Er zijn 25 dooden en talrijke gekwetsten. De koning en de koningin hebben blijken gegeven van grooten moed. Vijf personen werden aangehouden maar men kent den dader. De bom was gesloten in een bloemtuil. Het huis voor hetwelk de aanslag is ge pleegd, werd door de gendarmerie om singeld. Het eerste onderzoek heeft bewezen dat de bom gevuld was met dynamiet. De uitwerksels der ontploffing waren verschrikkelijk. Verscheidene der slacht offers zijn afgrijselijk verminkt. Smakelijk eten De correspondent van de «Standard# te New-York meldde gisteren, dat M. Roosevelt een onderzoek heeft bevolen over de voorwaarden waarin te Chicago de conservennijverheid wordt uitgeoe fend. En hierbij deelde het blad bijzon heden mee, zoo buitengewoon dat zij waarlijk ongelooflijk schenen. Volgens andere berichten nochtans be rusten zij op waarheid. Ziehier nu hoe de aandacht op deze zaak werd gevestigd. Onlangs verscheen een boek, geschre ven door M. Upton Sinclair en getiteld The Jungle waarin de methoden van de conservenfabrikanten beschreven wer den. Men zegt nu dat Roosevelt, na het boek gelezen te hebben, de beschuldigin gen van Sinclair niet wilde gelooven. Hij zond evenwel twee getrouwe agenten naar Chicago, welke ontdekten dat de beschuldigingen niet overdreven waren. Er bleek dat de Amerikaansche fabri kanten bedorven vleesch gebruikten, van dieren die aan besmettelijke ziekten ge storven waren. Zoo gebruikte men, zegt de New-Yorksche correspondent van de Times krengen van honden, aan be smettelijke ziekten gestorven, voor het maken van olie voor sardienen rottende hesp werd met scheikundige stoffen over- geten, om ze reukeloos te maken worst werd gemaakt met het afschraapsel der vloeren parelziek vee werd als het stierf door de inspecteurs geschikt verklaard tot verbruik en zelfs in gevallen, waarin menschen-ledematen verloren gingen tusschen de machienen, werden deze niet stil gezet om ze te verwijderen, maar arm of been, ja heele lichamen zegt men, werden mee verwekt, zoodat het bikjes- vleesch en de worst een deel uit men- schenvleesch bestond. En dat is nog niet alles volgens zelf den correspondent is de helft van de waarheid nog niet openbaar gemaakt, of zal ze nooit openbaar gemaakt wor den, daar ze de grenzen der welvoege- lijkheid overschrijdt. Al die onthullingen wekken in Ameri ka zooveel verontwaardiging en walging dat wettelijke voorzorgsmaatregelen, ze ker wel genomen zullen worden. Opti misten gelooven zelfs dat de bandieten, die fortuinen verdiend hebben door in 't groot het Amerikaansche volk te vergif tigen met ongezond voedsel, gestraft zul len worden.. Daarentegen hoort men een blad als de Herald reeds ach en wee roepen over het nadeel dat deze onthul lingen zuilen doen aan den uitvoerhan del maar deze oude methode heeft niet veel kans, nu te slagen, al zet het blad ook boven zijn artikel Novel is Injuring Trade de handel benadeeld door een roman. Met dien roman wordt het werk van Sinclair bedoeld. Senator Beveridge heeft reeds een wetsontwerp neergelegd om de bevoegd heid van de ambtenaren, met de vleesch- keurig belast, uit te breiden. Dit wets ontwerp zal denkt men binnen dc tien dagen door de beide kamers aangenomen zijn.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 2