vX; scs H 1906' HOOI en NAGRAS, Merklprijzen MEERSOHGRAS HOOIGRAS Hooigras en te wassen Nagras HOOIGRAS HOOIGRAS, behuisde HOFSTEDE TWEE HUIZEN, behuisde HOFSTEDE, Hooigras en te wassen Nagras WOONHUIZEN HUISMEUBELS LAND, BOSSCHEN perceel ZAAILAND HOOILANDEN W O O NH U I S Het is geene dwaasheid meer, het is barbaarsclie moedwil, en het is tijd daar een einde aan te stellen. Te Gent wierp een velorijder een kind omverre en het slachtoffer werd met ge broken beenen opgenomen Dinsdag tegen den avond hoorde men te Leuven hulpgeroep in eenen groenselhof der Broekstraat. Geburen, die wilden zien wat er ge beurde, moesten de koetspoort, welke van de straat toegang gaf tot het terrein openbreken en, terwijl dit gebeurde, ging het hulpgeroep voort. Toen zij binnen konden, zagen zij een jong meisje in eenen bloedplas liggen, terwijl een jongeling de vlucht nam, roe pende dat hij in 't water ging springen. Het slachtoffer bloedde uit een tiental wonden, waarvan ten minste drie doode- lijk waren. De policie deed het slachtoffer naar het gasthuis brengen en een eerste onderzoek werd ingesteld, waaruit bleek dat het meisje, C. genaamd, sedert twee jaar betrekkingen onderhield met den moordenaar S. geheeten. Jaloersch zijnde, had hij het meisje afgewacht en mishandeld. Daarna had hij vergiffenis gevraagd doch, aan de wo ning harer ouders gekomen, had hij haar den groenselhof binnengesleurd, de poort gesloten en toen haar met slagen en stom pen overladen, om haar vervolgens met eenen dolk te dooden. De dolk werd gevonden. Op den oever der Dijle vond men ook de klak en den veston van den moordenaar, doch men denkt dat hij zich niet verdronken heeft. Talrijk reeds zijn de merkwaardig heden en de prachtige natuurtooneelen, welke de vreemdelingen naar de schilder achtige Maasvallei en namelijk naar Di- nant lokken. Er is nu te Dinant zelf, op vijf minuten gaans van de statie, langs de groote baan op Philippeville, eene prach tige en zeer groote grot ontdekt. Deze grot bestaat uit een zeker getal zalen, welke door gaanderijen met elkander verbonden zijn. Onder de zalen zijn er, welke door hunne overgroote afmetingen, den bezoeker verbazen. Een jonge gemeentebediende van Damprémy, een eerste dronkaard, of schoon hij nog maar 17 jaar oud is, heeft na eenen twist met zijne ouders de bedden zijner drie zusters met petrool begoten en in brand gestoken. Toen nam hij den revolver zijns vaders en schoot naar de meisjes, die in den hof werkten, de ge- buren die ter hulp kwamen zagen den jongen deugniet te midden van eene dichte rookwolk uit het venster springen. Zij poogden den brand te blusschen ter wijl de gendarmen, die juist op ronde waren, hem konden aanhouden, op het oogenblik dat hij woedend met den revol ver en eenen dolk rondzwaaide. BURGERLIJKE STAND DER STAD AELST. GEBOORTEN. Mannelijk geslacht 12 Vrouwelijk idem 7 Huwelijken. A. Leemans, metser met C. Arys, z. b. B.Claessens, kleerm. met M. Cornells, z. b. F. Podevyn, tw. met C. Brulin, tw. L. Pots, vellenbew. met R. Spil- lebaut, tw. T. Heyse, werkman met L. Mega nek, z. b. P. Van Langenhove, schoenm. met M. Van de Velde, tw. OVERLIJDENS. P. De Noose, m. De Schryver, werk- tuigk.,51 j.,Violettenstr. M.Verleysen, z. b. 3g j., Burchtstr. L. Van den Bossche, w' De Cnuydt, gepens. 73 j., Schoolstr. F. Wauters, m. Wellekens, spoorwegb., 53 j.,Brabandstr. S. Gits, wr Verhaegen, z. b. 81 j., Gasthuisstr. E. Borreman, schilder, 71 j., Leopoldstr. a kinderen onder de 7 jaren. De ponden of halve kilogr. betaalde men volgens kwaliteit fr. 1,40 a i,5o. De aardappels per zak x3,oo a 14,00 fr. De eieren betaalde men per 25 stuks fr. 2.5o a 0,00. VEEMARKTEN. Gent, 8 Juni. Getal te koop gestelde hoornbeesten 461 Melkkoeien 28 Vette koeien 87 Groote ossen 3 j Stieren 38 Jonge ossen 3o Magere beesten 181 Vaarzen 35 Schapen a Varkens 190 Lammeren o Loopers 2 Kalveren 134 Viggens 355 Stieren ie kw. 0,90 aekw. 0,80 3®kw. 0,70 Koeien o,85 0,76 o,65 Vaarzen 0,90 0,80 0,70 Ossen o,g5 0,82 0,70 Varkens 1,10 o,g5 0,00 Kalveren r ,35 0,98 0,00 CUREGHEM-ANDERL. 7 Juni. Veemarkt. Te koop gesteld 652 ossen, 430 stieren, 988 koeien, totaal 2070 stuks. Men betaalde per kilogram op voet Ossen 0,79 a 0,98, Stieren 0,62 a 0,86 Koeien en Veerzen 0,62 a o,85. Kalverenmerkt Ter merkt gebracht en te koop gesteld io3g. Prijs per kilogr: fr. 0,95 1,00 a 1,10. BRUSSEL 8 Juni Kalvercnm. Getal te koop gesteld 255, per kilogr. op voet fr. 0,95 a i,ao. Huidenmarkt Ossen 1,00 a 1,10, stieren 0,90 a 0,95, Koeien en Veerzen i,o5 a 1,10, Kalveren i,65 a 1,70. OPENBARE VERKOOPING van te Moorsel, op Dijnsdag 19 Juni 1906, om 2 en half uren namiddag, door den Secretaris REYNTENS en bevoegd ambt. A JKTI CSM'CALLEBAUT, Pharmacien, a» 1ÖI a Alost, In forme sa clientèle qu'il est désormais dépositaire des BOULETTKH DENTAIRES de Fourgeaud une seule guérit infailliblement,, en nne seconde et sans retour la plus violente RAGE DE DENTS. En vente dans toutes les bonnes pharmacies. 1 fr. 50 le flacon, Zaterdag 9 Juni 1906. Tarwe fr. 00,00 a 00,00 Masteluin 00,0a a 00,00 Rogge 00,00 a 00,00 Garst 00,00 a 00,00 Haver per 100 kil. 00,00 a 00,00 Aardappelen de 100 kil. 10,00 a 0,00 Boter per 3 kil. 7,47 a 8,46 Eiers de 25 2,07 a 2,25 Viggenen,per koppel 65,00 a 85.00 Vlas. de 3 kil. 0,00 a 0,00 Ajuin de 100 kil.volgk.w, 6,00 a 8,00 POPERINGHE, (Hopmarkt). Gewas 1905 de 5o kilogr. fr. 40. Markt kalm. GENT, 8 Juni Tarwe, per 100 kilos, fr. 20,00 a 21,00 Rogge 15,00 a 00,00 Haver 21,00 a 00,00 Garst 00,00 a 00,00 Boter per kilo, 2,70 a 0,00 Eiers per 26, 2,00 a 2,07 ANTWERPEN, 8 Juni Ziehier de prijzen der granen op de markt in het Bolleken gehouden Tarwe per 100kil.fr. 16,75 a 00,00 Rogge :5,5o a 16,00 Wintergarst 00,00 a 00,00 Zomergerst 17.25 a 00,00 Haver '9,°° a 20,00 Boonen 00,00 a uo,oo Bitterpeên 17.00 a 00,00 OPENBARE VERKOOPING van schoon en goed en NAGRAS of TOEMAAT, te Oordegem, Smetlede en Vlierzele. De Zaakwaarnemer MATTHYS, te Oordegem, zal door het ambt van Deurwaarder DE VOS, te Aalst, op Woensdag so Juni 1906, om een ure namiddag, namens Mijnheeren de Smet de Naeyer, Cardon de Lichtbuer, beide te Gent, Van Gyse gem, te Lovendegem, Vrederechter de la Haye, te Beveren-Waes, Jean De Gendt, te Smetlede en Honoré Meirsschaut, te Vlierzele, openbaar te koop aanbieden 5 hectaren goed en schoon Hooigras, verdeeld in koopen 't elks gerief. Onmiddelijk na di eiken meersch, zal het Nagras o kocht worden. VERKOOPINGSORDE. Begin te Oordegem, op den meersch van Mijn heer Van Gysegem, achter het huis van Juffrouwen Brihet. b te Oordegem, Oud Smetlede, meersch van Mijnheer Cardon de Lichtbuer, nabij het hof be woond door de weduwe Van Achter. c te Smetlede, beneden het Dorp, meersch van Mijnheer De Gendt. d van Mijnheer den Vrederechter de Ia Hare, Wellebeek. e grooten Eist, van Mijnheer Van Gysegem, voornoemd. te Vlierzele, Paepegem, meersch van Mijnheer Meirsschaut. Einde en g te Vlierzele, wijk Rompland, meersch van Mijnheer de Smet de Naeyer. Al de koopers zonder uitzondering, moeten zich voorzien van goede, gekende solvabele borgen en men zal geene koopers noch borgen aannemen die inkoopen in gevallene verkoopingen aan voornoem den Matthys, verschuldigd zijn. OPENBARE VERKOOPING van TE AALST, Tragel en HOPSTADE Frans CRICK, Gemeente-Secretaris van Hofatade, zal door het ambt van Deurwaar der Jozkv DE VOS, te Aalst, op Maandag 18 Juni 1906, om 2 nren stipt namiddag, open- baarlijk verkoopen, het schoon en goed Hooigras, wassende op de hiernngemelde meersohen 1° Namens Mijnheer Prosper Hendriokx, eigenaar, te Qofstade, 7 koopen, op eenen meersch, te Aalst, aan den Travel. 2° Namens Mijnheer Etniel Van den Bos sche, grondeigenaar, te Hofstade, 24 koopen, te Hofstade, op den Bocht. 3° Namons Dame W* Foucart-De Winne, grondeigenares, te Hofstade, in den Bekeliuk, 2 koopen. 4° Namens de Kerkfabriek van Hofstade, in de Kerkemeer8chen, 3 koopen. 5° En namens het Gemeentebestuur van Hofstade, op de Beekdijken, 21 koopen. De verkooping zal aanvang nemen aan den meersch van den heer Hendrickx j en aldns volgens bovenaangednid orde voortgezet wor den. Zij geschiedt verder op gewone voo den en tijd van betaling, mits goede kende borgstelling. OPENBARE VERKOOPING van allerbest TE AALST-MIJLBEEK. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal op Donder dag si Juni 1906, te beginnen om een uur namid dag, te Aalst-Mijlbeek, op de nagemelde plaatsen, namens de nagenoemde eigenaars, in het openbaar verkoopen 1» Namens Mijnheer Max Moens, te Aalst, ia koopen Hooigras, op eene partij meersch, nabij de Breedestraat, achter de hofstede Van Neck. a° Namens Mijnheer Karei De Vis, te Aalst, 8 koopen Hooigras, op eene partij meersch, aan de Breedestraat. j 3" Dooa bevoegd ambt, namtns Mijnheer Achilles Eeman, te Aalst, a5 koopen Hooigras en te wassen Nagras, op eenen meersch in de Bergemeerschen, J tegenover den IJzerenweg, aan den Brusselschen I Steenweg. N. B. Men zal vergaderen te Aalst-Miilbeek, aan de partij meersch van Mijnheer Max. Moens, aangeduid onder nummer een hierboven, alwaar de verkooping op gestelde uur zal aanvang nemen. Het Hooi- en Nagras in de Bergemeerschen zal verkocht worden om 3 uren van den namiddag. De verkooping zal geschieden op gewone voor waarden en met tijd van betaling, mits te stellen goede borg. JAARLIJKSCHE VENDITIE van en te wassen JJagras, te Erpe en Aalst-Schaarbeke. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal ten ver zoeke van de volgende eigenaars, op Maandag 35 Juni 1906, op nagemelde nren en plaatsen, open baarlijk verkoopen Gemeente Erpe. 1° Namens Jnffronw wednwe Van Impe- Mertens, te Aalst a. 4 koopen Hooi- en Nagras, aan den Ledeschen Steenweg. b. 7 koopen Hooi- en Nagras, op eenen ande ren meersch, aan den Ledeschen Steenweg, 2° Namens Mijnheer Amand D'Hondt. te Aalst10 koopen Hooigras, in de Molenmeer- schen, nabij den Watermolen. 3® Namens Mijnbeer Karei Schockaert, te Erpé 6 koopen Hoogras, in do Molenmeer- sohen. 4° Namens Mynheer Frans De Njb, te Erpe5 koopen Hooigras, in den Hoonegem. 5° Namens Mijnheer Benedictus De Boeck, te Erpe 6 koopen Hooigras, op een perceel meersch Hof te Varent. 6° Namens de erven De Boeck, te Hofstade: a. 4 koopen Hooigras, in de Molenmeerschen; b 6 koopen Hooigras, in de Hoonegemmeer- schen. 7° Namens Mijnheer Franciscus Van der Eist, te Erpe 6 koopen Hooigras, in de Hoonegemmeerschen. 8° Namens Mijnheer Donatns Schockaert, te Erondegem 2 koopen Hooigras, in de Hoonegemmeerschen. 9° Namens Mijnheer üavid Parewyck, te Erpe 8 koopen Hooigras, in de Hoonegem meerschen. 10° Namens de heereB gebroeders De Boeck, te Aalst 3 koopen Hooigras, in de Hoone gemmeerschen, Aalst-Schaarbeek. 11° Namens Mijnheer Dominions Van den Eeckhout-De Boeck, te Erpe 2 koopen Hooigras, in de Hoonegemmeerschen. 12° Namens Juffrouw weduwe Van Impe- Mertens 1 koop Hooigras, op den Dyk. Nog Gemeente Erpe. 13° Namens Dame weduwe Aloïa De Swaef, te Erpe 3 koopen Hooigras, in 't Foot. 14° Namens Mijnheer Romaan Moyersoen, te Aalst4 koopen Hooi- en Nagras, in de Koeibrugmeer8chen 15° Namens Jnffronw wednwe Constant Stalpaert, te Erpe 1 koop Hooigras en 1 koop te wassen N'ugras, in de OoBtmeerschen. 16. Namens Mijnheer Engeen Verbrug- ghen, Rechter, te Kortrijk 5 koopen Hooi gras, aan den Watermolen, Dorp. 17. Namens Mijnheer de Burgemeester De Vos, te Erpe 8 koopen Hooigras, aan den Watermolen, Dorp. 18° Namens den E. H. Van de Putte, rus tend Pastoor, te Erpe 20 koopen Hooigras, en te wassen Nagras, in zijne aan het Dorp. ORDE DER VERKOOPING. Men zal vergaderen te Erpe, 's aan den Ledeschen Steenweg, Steenenbrng en 's namiddags in het Foot.De verkoo ping zal aanvang nemen en men zal de vol gende orde volgen om 8 acht nren van den morgend, te Erpe, Ledeschen Steenweg, Mo lenmeerschen, Hoonegemmeerschem en Aalst- Schaarbeek, Hoonegemmeerschen om 1 uur nanoen, te Erpe, in 't Foot, Koeibrugmeer- scheD, OostmeerschenWatermolen en om 4 nren, aan het Dorp. De verkooping zal plaats hebben op gewone voorwaarden en tyd van betaling, mits te stellen goede borg. OPENBARE VERKOOPING van te ERPE, in den Hoonegemmeersch. Het College van Burgemeester en Schepe nen der Gemeente Erpe, zal op Maandag 18 Juni 1906, om 4 nren namiddag, te Erpe, in den Hoonegemmeersch, in het openbaar ver koopen 4 hectaren Hooigras, te wassen staande op de meerschen aan do Gemeente Erpe toebe- hoorende. Op langen tyd van betaling. I)e koopers zullen moeten voorzien zyn van solvabele medekoopers en gewoon ongeld. Op bevel De Secretaris, De Burgemeester en Schepenen, R. BOGAERT. G. De VOS. OPENBARE VERKOOPING van eene en van Land en Uleerscb, TE ERPE EN LEDE. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslag en gelagen, in het open baar verkoopen, de volgende goederen Gemeente Erpe. Eerste koop. 32 aren 10 centiaren Land, in den Hoonegem. gekadastreerd wyk B, nummer 694, palende ten ooBte aan de erven Van der Eist, ten zuide aan den volgende koop, ten woste aan de heeren De Boeck en ten noorde den Weg. Gebruikers Prosper Schollaert en Domien Neirinckx. Tweede koop. 32 aren 60 centiaren Meersch, in den Hoonegem, gekadastreerd wijk B, nummer 691, palende ten ooste aan den beer Bolnngier-De Boeck, ten znide aan Jufvrouw Coleta Van der Eist, ten weste aan de erven Nooy, ten noorde aan de heeren De Boeck en aan voorgaandeu koop. Gebruiker Jozef De Spiegeleer. Derde koop. 17 aren 30 centiaren Land, op den IJorent, gekadastreerd wijk B, num mer 723a,palende ten ooste uan den heerFer- dinand De Clercq.len znide met half baan aan de heeren De Boeck-Candron en De Boeck- Hendrickx, ten weste ook met half baan aan den heer De Boeck-Roman en ten noorde aan Jufvrouw Coleta Van der Eist. Gebruiker Domien Neirinckx. Vierde koop. 9 aren 20 centiaren Land, op KrevelhoeK, gekadastreerd wijk A, num mer 365a 2, en palende ten ooste aan het Weldadigheidsbureel van Erpe, ten znide aan Dominions Van don Eeckhont-De Boeck en anderen, ten weste aan hot Bureel van Wel dadigheid van Erpe, ten noorde aan de erven De Kerpel en Petrus Verhoeven. Gebruiker Dominions De Branwer. Vijfde koop. 30 aren Land, ter plaats genaamd het Hof ter Varent. gekadastreerd wyk B, nummers 540a en 545a, palende ten ooste aan de straat, ten znide aan Dominions Van Hanwermeiren-De Kerpel, ten weste aan den heer Remel Van Droogenbroeck en het Weldadigheidsbureel van Aalst, ten noorde aan den volgenden koop. Gebruiker Camillas De Boeck. Gemeente Lede. Zesde koop. Eene schoone en met Frnit- boomen wel beplante liehnisde Hofstede, ge naamd x Het Hof ter Varent, met Schnnr, Stallingen, remisiën en andere af bangelijkhe den, waarvan een deel der gebouwen van het Woonhuis geschikt iB en dient tot zomerver blijf Vftn "0D eigenaar, gestaan en gelegen te Lede. gehncht Keiberg, op weinigen af stand des IJzerenweg en Tramstatie van de Vijf Huizen, gekadastreerd wyk C, nummers 810d, 810c en 808b, met eene grootte van 38 aren 70 centiaren, palende ten óoste aan de Straat, ten znide aan voorgaande koop, ten weste aan het Weldadigheidsbureel van Aalst en do heeren üe Ryck en De Swaef, ten noor de aan de kinderen Nys. Gebruiker Camillas De Boeck. Zevende koop.A. 31 aren 60 centiaren Land, gehucht Keiberg. gekadastreerd wijk C, nummers 786b en 789a, palendé ten ooste aan de erven De Kerpel, het volgende perceel en anderen, ten zuide aan den heer De Swaef, ten weste aan het gescheed met de Gemeente Erpe of de erven Biebuyck en ten noorde aan de Straat. B. 4 aren 60 centiaren Lochting, op den Keiberg, gekadastreerd wijk C, nummer 791 palende ten ooste aan de kinderen De Kerpel, ten znide aan den heer Josephns De Coninck, ten weste aan voorgaande perceel en ten noorde aan de kinderen De Kerpel. Gebruiker van de twee perceelen Pelrus- Joannes De Kerpel. De koopen 5 en 6 uitmakende eenen blok znllen opgeroepen worden met recht van sa menvoeging. De Hofstede onder koop 6 zal mogen be zichtigd worden, alle maandagen, van 8 tot 12 uren voormiddag. ZITDAGEN Instel Donderdag 7 - 1QA4. Verbluf Donderde! 21 JuM I906' ten 3 uren namiddag, ter herberg genaamd Het Land van Riem, bij den heer Victor Keppens, te Aalst, Nieawstraat, nabij de Groote Markt. OPENBARE VERKOOPING van en een perceel ZAAILAND, XE W A M Z E L E De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Gemeente Wanzele I. Een Huis en Grond, zijnde de her berg De Plezanten Hof, aan de Bree destraat, deel ten zuiden van nummers 158B en i56c, groot volgens meting 8 aren 33 centiaren. Bewoond door den eigenaar Ivo Bosman. II. Een Huis en Grond, neven voor gaande, deel ten noorden der nummers i58b en i56c, groot volgens meting 8 aren 5o centiaren. Gebruikt door Mertens. III. Een perceel Zaailand, op Bille- gem, nummer 46a, groot 14 aren 80 cen tiaren. Gebruikt door Ivo Bosman, voor noemd. DERDE ZITDAG Vrijdag 22 Juni 1906 ten 2 uren namiddag, ter herberg De Plhsanten Hof, bij den heer Ivo Bos man, te Wanzele, Breedestraat. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING van aene TE IMPE, gehucht Hofsmeer. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, daartoe benoemd bij vonnis verleend door den heer Voorzitter der Rechtbank van Eersten Aanleg te Dendermonde, in date 25 April 1906, zal met de pleegvormen der wet van i5 Augusti 1854, 'n ^et open baar verkoopen Gemeente Impe. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen gehucht Hofsmeer, gekadastreerd wijk A, nummers 52, 53 en 54 met eene grootte van 34 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan de erven P.londeel, ten zui de aan de Straat, ten weste aan de erven D'Hondt en ten noorde aan den Arme van Impe. Bewoond door den heer Vereecken, herbergier. EENIGE ZITDAG Woensdag 20 Juni 1906, ten 3 uren namiddag, ter herberg ge naamd De Drij Koningen, bij de Kinderen Roelandt, te Aalst, Keizerlijke Plaats. Om reden van vertrek. Vierde koop. Een nienw gebouwd Woon huis, gestaan neven voorgaande, gekada streerd wijk R, deel van nnmmer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, palende van de eene zyde aan koop 5, van de andere zijde aan koop 3, van voren aan de Diepestraat en van achter aan den heer Van Mol. Bewoond door den heer De Neve. Vijfde en laatste koop. Een nienw ge bouwd Woonhuis, gestaan neven voorgaan de. gekadastreerd wijk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, pa lende van de eene zyde aan koop 4, van de andere zijde aan de Hospiciën van Aalst en van achter aan den heer Van Mol. Bewoond door den heer Odilon De Bnndel. ZITDAGEN telkens om 3 nreu van den namiddag, ter Estominet genaamd In urn Matroos, n ge houden door den heer Valery De Vylder, te Aalst, aan de Hopmarkt. OPENBARE VERKOOPING van TE ERPE. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal op Maandag 18 Juni 1906, om 2 nren na middag, in het openbaar verkoopen 1° Namens Mijnheer RendBogaert, Gemeen tesecretaris, te Erpe. 2 koopen Hooigras en het te wassen Na gras, in ae Koeibrugmeerschen. 2° En namens het Webdadigheidsbureel van Erpe, 2 koopen Hooigras eu het te wassen Na gras, nabij het Gentbrngsken. 2 koopen Hooigras en het te wasaen Na gras, aan De Roos. 5 koopen Hooigras en het te wassen Na gras, aan den Ledeschen Steenweg, (Steene- brug). En 6 koopen Hooigras, in de Hoonegem meerschen. De verkooping zal aanvang nemen in de Koeibrugmeerschen, aan den meeisch van den heer René Bogaert, nabij het Gentbrngsken. Verders op gewone voorwaarden en tyd van betaling, mits te stollen goede on geken de borg. Uit oorzaak van vertrek. OPENBARE VERKOOPING van nienwe te AjiIhI, Diepeati-aat. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar ver koopen Eerste koop. Een nieuw gebouwd Woon huis, gestaan en gelegen te Aalst, Diepestraat, nabij de Kerkhofbaan, gekadastreerd wijk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 r ren 79 centisren, palende van de eene zyde aan Juffrouw Bnekees, van de andere zijde koop 2, van voren aan de Diepestraat en van ach ter aan den lieer Van Mol. Bewoond door den heer De Troch. Tweede koop. Een Dieuw gebouwd Woon huis, gfcsfann nevens voorgaande, gekada streerd wyk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, palendo van de eene zijde aan koop 1, van de anders zijde koop 3, van voren aan do Diepestraat en van achter aan den heer Van Mol. Bewoond door den heer Cumille De Troch. Derde koop. Een nienw gebouwd Woon huis, gestaan nevens voorgaande, gekada streerd wijk B, deel van nnmmer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, palende van de eene zijde a m koop 2, van de andere zyde aan koop 4, van voren aan de Diepestraat en van achter &ao den heer Van Mol. Bewoond door den heer Frans Hnylebroeck. VENDITIE VAN en Herborsfjerief, TE AALST, Gentschen Steenweg, De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal op Maandag 11 Juni 1906, om 8 uren voor middag, ten hnize van den heer Modeste De Kerpel- Van Mol, te Aulst, Gentschen Steen weg, in het openbaar verkoopen Ronde en andere tafels, stoelen, banken, 2 stoven, jachtconfoor, spiegels, regulateur, kleer- en andere kassen, lavabo, tapyten, kapstokken, gleizen telloorenen tassen, koffij- atolsel, koperen marmit, ijzeren kassarollen, bloempotten, glazen kas, 2 belgische lampen, qninquets, lijsten, printen, postnren, schoon marmeren krnis, heiligen beelden onder bo- cals, kindervoitunr, waschmachien, wasch- stoei. Verders eenen scboonen toog met marme ren blad, bierpomp, bier- en audere glazen, trede, schraven, trap, arduinsteen voor bak kers, boonstaken en meer audere voorwerpen De verkooping zal geschieden met gereed geld, met verhoogiug van 10 0/o voor onkos- OPENBARE VERKOOPING van EN MEE11SCHEN, TE BAERDEGEM. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een perceel Land, gelegen wijk Wolispenning, bekend bij kadaster sectie E, num mer 6a, aldaar groot 22 aren 5o centiaren, palende ten coste den heer Pollyn-Joostens, ten zuide Juffrouw Rosalie De Meersman, ten weste Juf frouw Marie Van Biesen en ten noorde de Straat. In gebruik bij den heer Petrus Willems, te Baerdegem. Tweede koop. Een perceel Bosch, gelegen in het Linnenveld, bekend bij kadester sectie A num mer at 5, met eene grootte van a5 aren, palende ten ooste den heer Pieter de Smedt Van Biesen, ten zuide Juffrouw weduwe van den heer Petrus Van Mol, ten weste Juffrouw Marie Van de Putte en de heeren C. Liénart en R, Moyersoen en ten noorde de Beek. In gebruik bij den heer Louis De Medts, te Moorsel. Derde koop. Een perceel Hooiland, wijk Het Stokt, hekend bij kadaster sectie B, nummer 144, groot 59 aren 30 centiaren, palende ten ooste en ten noorde de heeren Isidoor De Bruyn, te Schaar beek bij Brussel en Theodoor Brycx-De Bruyn, te Veurne, ten zuide Juffrouw Philomena Doorns en de heeren Lode wijk Crabbé, Ch-Louis Schoon- jans, Marcellinus De Meersman en Kinderen en ten weste den weg naar Baerdegem. In gebruik bij den heer Benoit Van Langenhove, te Baerdegem! Vierde koop. Een perceel Bosch, gelegen wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, nummer 272, met eene grootte van 12 aren öo centiaren, palende ten ooste Juffrouw weduwe van den heer Jan Cooreman-Verbeke, ten zuide Juf frouw Francisca De Wolf, den heer Pieter-Jan De Meersman en Juffvrouw Isabel la-Jozefina 't Kint, ten weste koop 5 en ten noorde Juffrouw t Kint voornoemd. In gebruik bij den heer August Peerlinck, te Meldert. Vijtde koop. Een perceel Land, gelegen wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, num mer 271, aldaar groot 12 aren 40 centiaren, palende ten ooste koop 4, ten zuide Juffrouw "t Kint en den heer Domien Robyns, ten weste het Bureel van Weldadigheid van Baerdegem en ten noorde Juffrouw 't Kint, voornoemd. In gebruik bij den heer August Peerlinck, voornoemd. Zesde koop. Een perceel Bosch, gelegen als- voren, wijk Wolfspenning, gekadastreerd sectie E, nummer 266, aldaar groot 21 aren 40 centiaren, palende ten ooste Julvrouw weduwe van den heer Am. Van Mulders en Kinderen, ten zuide koop 7 cn de heeren Alfons Raemdonck cn Petrus De Wolf, ten weste Juffrouw 't Kint en tCG noorde den heer Achiel Van Damme, te Opwijck. li gebruik bij den heer Frans Willems, te Meldert. Zevende koop. Een perceel Bosch, gelegen als voren, wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, nummer 267, aldaar groot 14 aren 3o centiaren, palende ten ooste den heer Jozet Ma- charis, ten zuide de heer Petrus Van Mulders, ten weste de heer Alfons Raemdonck en ten noorde koop 6 en den heer Achiel Van Damme. In ge bruik bij den heer Frans Ringoot, te Baerdegem. Achtste en laatste koop. Een perceel Bosch, gelegen in het Wolisland, bekend bij kadaster sectie D, nummer 35. met eene grootte van 20 aren 10 centiaren, palende ten ooste Jufvrouw weduwe van den heer Pieter Beeckman en Kinderen en d heer Jan Van de Velde, ten zuide den heer Jan V der Straeten-Van Nicuwenborgh, ten weste d. heer Karel-Lodewijk Van Handenhove en ten noorde De Beek. In gebruik bij den heer Louis De Medts, voornoemd. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 12 c Verblijt Woensdag 27 Jum '906' telkens om 3 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Pollïn-Joostens, te Baerdcgei rechtover de Kerk. Bij licitatie OPENBARE VERKOOPING van een TE ERPE. De Notaris SCHELFHOUT te Oor degem, daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank van eersten aanleg te Dender monde, zal ten overstaan van den heer Vrederechter des Cantons Aalst en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in het openbaar verkoopen EENIGE KOOP. Een goed perceel Zaailand gelegen te Erpe, in de Kruiskens, Erondegcmkauter, bekend bij kadaster wijk D, nummer 628D, groot 24 aren, 80 centiaren,palende oost M. Jozef Van den Eeckhaut en Kin deren, zuid Jufir. Wed. van den heer G slaaf De Boeck-Van Wesemael, west de Kinderen van den heer Jan Mabille en noord den heer Jozef Van den Eeckhaut en Kinderen voornoemd. TWEEDE ZITDAG Zaterdag 16 Juni 1906. Om 2 ure van den namiddag ter Zit tingszaal van het Vredegerecht te Aalst, Groote Markt. OPENBARE VERKOOriNG van en een perceel Land,, te Meiro en Aygem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wion het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar ver koopen Eerste koop. Een perceel Hooiland, gelegen te Metre, in den Weimeersch, bekend oy kadaster sectie B, nnmmer 279, mot eene grootte van 31 aren 90 centiaren, palende ten ooste den heor Pieter Jan Van Melckehoke- De Boom, te Aalst, ten zuide den heer Jozef Lievens-Weyus en de gebroeders Van der Gucht, ten weste de Molenbeek en ten noorde den heer Pieter De Looze-Menleman en Kin deren. Gebruikt door den heer Joseph Panwels. Tweede koop. Een perceel Hooiland, gelegen alsvoren, in den Blauwbosch, bekend bij kadaster sectie C. nummer 443, met eene grootte van 18 aren 70 centiaren, palende ten ooste den beer Frans Van der Schuereu-Da Smet, te Appelterre, ten zuide Jnffr. Amelie De Saedeleer, ten weste de Straat en ten noorde den heer Frans Raes-De Poortere, te Teralphene. Gebruikt door den heer Jozef Pauwels, voornoemd. Derde koop. Een perceel Weide, gelegen te Aygem, in den Vaeriuck, bekeud bij kadas ter sectie A, nummer 1463, met eeue grootte van 23 aren 10 centiareu, palende ten ooste den heer deKerchove d'Onsselghem, ten zuide Juffrouw Marie De Ryck, ten weste de heeren Jozef Benedict Schonppe en Leander Van Bnggenhont-De Meyer en Kinderen en ten noorde voornoemden heer Van Buggenhont, de heeren Hector De Craecker en de Kerchove voornoemd. Gebruikt door Juffrouw W* van den heor Judocns Trif, te Aygem. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, in den Vaerinck, bekend by kadaster sectie B, nummer 1227d, aldaar groot 21 uren 10 centiaren, palende ton ooste het Rnreel van Weldadigheid van Haeltert en den heer De Meulemeester, te Grootenberge, ten zuide het Burgerlijk Godshuis van Aalst, ten weste de Kinderen Schouppe, te Denderhautem en ten noorde den heer Pieter De Cock. Vüfdo en laatste koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, in den Vaerittck, bekend bij kadaster sectie B, nnmmer 1228, aldaar groot 26 aren 10 ceuti&ren, palende ten ooste het Bureel van Weldadigheid van Haeltert, ten znide den heer Pieter De Cock, ten weste de Kinderen Schonppe en ten noor de den heer lloUeman-Van de Cuppalle, te Antwerpen. Deze twee laatste koopen in gebruik bij de heeren Jan en Petros De Cock, te Axgem. ZITDAGEN Instel Woensdag 13 - Verblyf Donderdag 28 Jnm iy06' telkens om 3 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Constant Vak Wkzk- makl, te Meire, Wilgendries. OPENBARE VERKOOPING EN GOEDE ZAAILANDEN, te Au 1st en Lede. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal, namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een Woonhuis, gestaan en gele gen te Aalst, aan dc Geeraerdsbergsche straal, be kend bij kadaster sectie A, nummer 1892a, aldaar t 40 centiaren, palende ten ooste en ten zuide ie weduwe van den heer Joseph Galle en Kinderen, ten weste de Geeraardsbergsche straat ten noorde Juffrouw Peireboom. Bewoond door den heer Jan-Buptiste De Grauw, mitsfr. 180 's jaars.) Tweede koop. Een perceel Land, gelegen te Aalst, wijk Somergem, bekend bij kadaster sectie C, nummer 178, groot 3t aren 30 centiaren, pa. lende ten ooste den heer Evariste De Bruyn, ten zuide den heer Ferdinand de Ia Kethulle de Ry- hove, te Gent, ten weste den heer Frans Moortget en ten noorde Juffrouw weduwe van den heer Petrus De Bisschop en Kinderen. Gebruikt door den heer Petrus Van der Eist, te Aalst-Mijlbeke. Derde koop.Men perceel Land. gelegen als voren, wijk Somergem, bekend bij kadaster sectie G, nummer 247e 2/bis, groot 3t aren 70 centiaren, palende ten ooste en ten noorde den heer Ferdi nand De Raedt-Van Langenhove, ten zuide den heer Amatus Van Langenhove-De Clercq en Kin deren, te Gcntbrugge en ten weste den heer De Raedt, voornoemd. Gebruikt door Juffrouw weduwe Petrus Van Gyseghem, te Aalst-Mijlbeke. Vierde koop. Een perceel Land, alsvoren, op den Wijngaard, bekend bij kadaster sectie D, nummer Ö2A, met eene grootte van 18 aren 70 cen tiaren, palende ten ooste Juffrouw Marie De Biè- vre. te Wetteren en den heer Hector De Craecker- Van Yperselc de Strihou, te Elsene, ten zuide den heer Leon Van Oversiraeten-Hyde, ten weste de Stad Aalst en ten noorde den heer Isidore Bau- wens-De Cock en Jufvrouw weduwe van den heer Frans Van Molen Kinderen. Gebruikt door den heer Frans Van de Maele, te Aalst-Mijlbeke. Vijfde en laatste koop. Een perceel Land, gelegen te Lede, wijk Kerkevijver, bekend bij kadaster sectie F, nummer 713, aldaar groot 10 aren 10 centiaren, palende ten ooste dc Straat, ten zuide den heer Frederik Van den Steen-Temmer man, ten weste den heer Hyppoliet Lippena-de Kerchove de Denterghem, te Gent en ten noorde den hoer Karei Roelandt-D haese, ondernemer, te Lede. Gebruikt door den beer Jen-Baptiate V enne man. ZITDAGEN Instel Zaterdag 9 Verblijt Zaterdag 23 Jut" '9o6> telkens om 3 uren namiddag, ter herberg genaamd Au Bon Coin, gehouden door Jufrouw Huy- lebroeck, tc Aalat, Stttieplein.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3