AELST. Allerhande nieuws. Vereen igde - Staten goed HOOIGRA! HOOIGRAS O, die Jeeulten Wat moeten de geuzen dagbladschrijvers toch veel tellen op de domheid hunner lezers leugens en lasteringen zoo grof en zwaar als kemels meenen zij dat zij hun kunnen doen slikken als water. Daags na den gruwelijken aanslag op den koning en de koningin van Spanje, toen de dader nog niet met zekerheid ge kend was en men twijfelen moest of hij ontdekt zou worden, wien meent ge wel dat zekere geuzenbladen den aanslag poogden ten laste te leggen Wel, niemand anders dan de Jesulten. De jeugdige koning van Spanje, schreef La Lanterne, heeft zijne opvoe ding en vorming ontvangen van de Jesulten. Maar sedert zijne troonbeklim ming heeft hij in het oog zijner oude opvoeders het ongelijk gehad van liberale gesteltenissen aan den dag te leggen. Zijn huwelijk met eene protestanlsche gade is een nieuw blijk van de onafhankelijk heid zijns geestes. Zulks is voldoende om zich af te vragen of de Spaansche Jesulten, of declerikale partij van ginder, wier onverdraagzaam heid en wreedheid men kent, den jeug digen koning niet hebben willen straffen om zijne liberale strekkingen of ten minste hem tot achteruitkruiperij willen terugvoeren. Zoo schrijft La Lanterne, en in den zelfden zin Le Petit Bleu en andere geuzenbladen. Verzekeren dat het de Jesulten geweest waren, durven zij wel niet, maar zij geven toch te verstaan dat het heel goed moge lijk was, dat bijgevolg de Jesulten tot zulke gruweldaden in staat zijn. Als nu de opstellers van dergelijke artikels zeiven niet dom genoeg zijn om te gelooven wat zij schrijven, wat kolos saal gedacht moeten zij dan ten minste van de domheid hunner lezers hebben Onverdacht oordeel. Een handels- en nijverheidsblad dat onder geen politieken invloed staat, beoordeelt den uitslag der kiezingen als volgt De bilan van den kiesdag is samenge vat in den volgenden uitslag op 166 leden, welke de Kamer der Volksverte genwoordigers uitmaken, telt de meer derheid der catholieke regeering 89 stem men tegen 47 liberalen, 29 socialisten en 1 c christen democraat te zamen 77 stemmen. In 't opzicht der zaken verzekert die uitslag de rust, de orde, de stevig heid en, bijgevolg, den voorspoed. Dat wil zeggen moesten de liberalen, verbonden met de socialisten, gezege praald hebben, het zou gedaan zijn met de rust, de orde en de stevigheid, bijge volg met den nationalen voorspoed. Die zegepraal zou dus voor ons land eene wezenlijke ramp geweest zijn, en van die ramp zijn wij, Goddank, gespaard gebleven. MAGAZIJN van BEHANGPAPIEREN en allerhande MEUBILEERING Karel VAN DE PUTTE, Aalst, 29, Korte Zoutstraat, (nevens 't Bureel van De Denderbode.) Matige prijzen.— Spoedige bediening. Creemboter. Markt van Woensdag i3 Juni 1906 80 kilogrammen ter markt. Prijs fr. 2,80 tot 0,00 per kil. Zie notarieele annoncen op de 4e bladxijde. PROGRAMMA VAN 'T CONCERT welk zal gegeven worden op het kiosk ter Groote Markt, alhier, op Donderdag 14 Juni 1906, om 8 uren 's avonds door de Koninklijke Harmonie, onder bet bestuur van Mr R. Lenssens. l° Marche de Concert, Ruelle. 2° La Muette de Portici, ouverture, Auber. 3° Fantaisie-Ballet, Parès 4* La Houssarde, valse, Ganne. 5° Fantaisie Romantique, Le Montagne. AALST. De genaamde J. B. De Scbryver, bijgenaamd Poetj stond Zon dag namiddag geestrijk verheugd van op een camion naar 't kaatsspel te zien op de Houtmerkt. Hij maakte grimassen, sloeg de armen in de lucht lijk molenwieken, juichte luidruchtig toe, sprong en danste doch op een gegeven oogenbhk verloor hij 't evenwicht en pardaf, hij vloog den camion af onder 't luide gelach van de aanwezigen. Nu, Poetj lachte niet want hij werd opgenomen met 2 nogal gevaar lijke breuken aan den linker voet; hij werd naar zijne woning St-Jobstraat gebracht alwaar hem de noodige zorgen werden toegediend door den geneesheer Herte- cant. Een Brusselsch dagblad zegt dat Poetj voerman is... Voerman Poetj is lief hebber van den draaiflik, anker, zon en maan, 't lecrken en topken. marktkramer met duizend en een artikels... Zaterdag ter Vleeschmarkt is vrouw De Haeck, wonende Van Wambekekaai, alhier, van haren geldbeugel ontlast eene nog al aanzienlijke som gelds houdende. Onze wekelijksche merkt wordt weer door een zakkenroller bezocht aan de Politie een wakend oog te houden. Erpe. Gister dijnsdag begaf zich M. Charles Van der Gucht, winkelier, met zijne vrouw naar L-;de, alwaar het begankenis is tot O. L. Vrouw. Toen zij rond 9 1/2 uren 't huis kwarren bestatig- den ze dat een dief (of dieven) in hunne woning gedrongen was en er eene zeer aanzienlijke som in geld en geldwaarden werd geroofd. Een ondeizoek is geopend doch er bestaan tot hecen geen vermoe dens. LEDE. Zekere A. Van Geert aan oogziekte rijdende g'ng Zondag mor- gend loopende water scheppen aan de beek en stuikte er in, doch werd door toe gesnelde personen gered. Ook de paarden zijn voor de woede der automobilisten niet meer veilig. Zoo meldt men uit Zele het volgende Een prachtig jong paard, van ruim 1,600 fr. waarde, toebehoorende aan V. De Brabander, is door eene voorbijsnel lende automobiel zoo deerlijk overreden dat men verplicht is, het dier af te maken. De eigenaar kwam den Dendermond- schen steenweg opgereden, toen, omtrent Half Weg n het snelrijtuig in de tegen overgestelde richting kwam aangereden. De Brabander koos den goeden kant om te mijden, doch de automobiel keerde in dezelfde richting en sloeg het paard ten gronde. Daar bet snelrijtuig ook eene lichte schade bij de botsing had gelsden, was het eveneens verplicht te stoppen, doch door De Brabander ondervraagd, wei gerden de vreemdelingen hunnen naam bekend te maken. De Brabander heeft alleenlijk het nummer kunnen opnemen met welke inrichting de policie het moge lijke doen zal, om de verantwoordelijke daders te ontdekken. Een deskundige is te Hamme door het gemeentebestuur aangesteld, om de schade te schatten, door de overstrooming aangericht. De metsers der gemeente voeren, na overeengekomen prijs, de her stellingswerken uit. In de schade der meubelen zal voor de helft tusschengekomen worden. De waar de van het verdronken vee wordt ten volle uitbetaald. Wat de schade aan de steenwegen be treft, deze is. in overeenkomst met het Staatsbestuur geschat op x3o,ooofr. De Staat komt tusschen voor u/12 der kos ten, de gemeente voor 1/12. Er is reeds gemeld dat eene vrouw, te Brussel, die vermoed werd door razer nij aangetast te zijn, in een gasthuis is gestorven. Naar het schijnt zouden vier personen door de vrouw gebeten zijn doktor Stiévenard, eene zuster, de zieken dienster en een der ziekendieners, die de arme vrouw mede naar eene andere zaal gebracht had. Gelukkig is later gebleken dat de ziekte geene razernij was, maar eene hartkwaal, verwikkeld met een wa tergezwel op de hersens. Op den hoek der Oude Kleerkoo- perstraat te Brussel kwam de automobiel van M. Henry, kapitein der carabiniers, in botsing met een tramrijtuie. De schok was geweldig, de ruiten van de auto vlogen in stukken en de twee da mes die er in zaten werden door de glas scherven aan het gelaat gekwetst. Nog de moord op een priester te Nevele. Er is eenig kwaad gezegd van de be woners van de wijk den Hul, met welke de vermoorde priester veel in be trekking was en onder welke het parket ook wel dacht den plichtige te zullen vinden. Een socialistenblad zegt hierover Alhoewel er voorzeker wildstroopers wonen, zou het niemand durven wagen, de hand tot den priester op te heffen. Voornamelijk op die wijk was hij gaarne gezien, daar bij de arme menschen goed bijsprong. Als zij hem soms een half franksken vroegen, zegde hij hun Hier is één of twee frank met een half franksken kunt ge niets doen. De slechtsten van Nevele, zeggen de menschen, zouden niet durven denken hebben, van hem kwaad te doen. Anderen zeggen Moest het mijn broeder geweest zijn die het gedaan beeft, ik deed hem kennen aan het gerecht. Het algemeen gedacht is dat de mis daad niet kan gepleegd zijn door een inwoner van Nevele. De veronderstelling van de zelfmoord wordt ook bepaald op gegeven. (Eenige liberale bladen hadden namelijk, niemand weet op welken grond) de mogelijkheid van zelfmoord vermoed, De koord, die bij het einde vastge maakt was aan den bootshaak, was niet toegetrokken rond de keel van het slach toffer. Men is ook verwonderd over het feit dat men geene erge wonden op het hoofd van den priester heeft vastgesteld. De schedelhuid is niet eens geschonden en men denkt nu dat de twee plekken, die het rijk droeg, wel konden voortkomen van een val tegen eenen boom. De verzekeringen. Nu zegt men dat het slachtoffer verze kerd was voor 950,000 fr., enkel in zes maatschappijen. Bij de drie reeds vernoemde verzeke ringen wordt de Nberlandaisb nog ge voegd. De begrafenis. Het Volk meldt de volgende bijzon derheden over de teraardebestelling Zaterdag morgend heeft de begraving, onder wel is waar een toeloop van volk, doch zoo groot niet als men gedacht heeft, plaats gehad. De boerenmenschen zijn te veel weerhouden geweest door overvloed van werk. De kist werd gedragen door acht jon gelingen uit de buurt de rouw geleid door de twee broeders en den schoon broeder. De twee zusters waren ook aan wezig de oude vader niet. Het lichaam is voorloopig ter aarde besteld denkelijk zal later een grond aangekocht worden. Bij het graf zijn geene redevoeringen uitgesproken. Het doodskaartje, uitgedeeld in de kerk, zegt dat de eerw. heer Dujardin verraderlijk vermoord is. De ballonkoers, die door de «Auto mobile-Club des Flandres was ingericht, te Gent, heeft aanleiding gegeven tot een ongeval, dat heel erg had kunnen afloo- pen. De buis van de naphtehouder eener automobile was losgeraakt en in een oogenbrik was het rijtuig door eene groo te vlam omringd welke weldra hoog op sloeg, tot boven de boomen langs den weg. De inzittenden, M. Kinet. van Brussel, zijn chauffeur en een vriend werden, eer zij den rijdenden brandstapel konden ontvluchten, zeer erg gewond. Het rijtuig dat 16,000 franks weerd was, is onbruikbaar gemaakt. Vrijdag namiddag, ten 4 ure, was M. Alfons Verlee, fabrikant in lijnkoeken te St. Nikolaas, werkzaam met malen bij middel van een petroolmotor. Hij wilde den gang van zijn machien nazien, maar raakte met zijne armen in de kamwielen en beiden werden tot aan de schouders afgedraaid. Bij eender armen is nog het schouderblad afgerukt. Hij heeft nog ge leefd tot 11 ure des avonds en is in de schrikkelijkste pijnen bezweken. Zijne echtgenoote en zijn eenig dochterken van 11 jaar verliezen in hem eenen braven man en vader. Een erg ongeluk heeft plaats gehad bij de echtgelingen J. wonende Boom- sche steenweg, 336 te Antwerpen. Hun tweejarig dochterken heeft eenen emmer met kokend water omgetrokken en al het heete vocht kwam op het kind terecht, dat deerlijk werd verbrand over ganse h het lichaam. Twee dagen na het verschrik kelijk ongeval is het kind tengevolge erge brandwonden overleden. Bohemers. Zaterdag namiddag kwam te St. Nikolaas van de baan van Antwerpen eene bende Bohemers met 6 woonwagens afgezakt, begeleid door gendarmen naar onze stad. De overste droeg eenen stok met zilveren bol en had zilveren knoppen aan zijne tuniek. Allen werden met hunne wagens op den hof der gendarmerie geleid. Een van den troep kwam naar het stadhuis en verklaarde in de Fransche taal dat zij reizende paar- denkoopers en paardendokters waren. Een gedeelte van den troep werd naar de Hollandsche grenzen vergezeld. Drie wagens zijn op den hof blijven staan. Rijtuig- en velo-ongelukken. Zondag werd het H. Bloed gevierd in de kerk van Hoogstraeten. Zooals ieder jaar, begeven zich talrijke beêvaarders van Turnhout naar die gemeente. Zoo vertrok ook zondag morgend M. Pelck- mans met zijn rijtuig, waarin zich i3 per sonen bevonden, naar Hoogstraten. Op den steenweg van Merxplas ontmoette men een velorijder. Het paard verschrikte van het geblaas op den velotrompet en ging op hol, weldra rolde het span met de ingezeten personen in eene gracht langsheen den steenweg. Men vreesde erge ongelukken doch gelukkig liep alles goed af, want niemand werd doodelijk gekwetst. Wel bekwamen de bedevaarders kneu zingen en lichte kwetsuren, ook werden de kleeren bevuild en verscheurd, doch daar bleef het bij. Die mannen mogen dus van geluk spreken. D^s namiddags had op den zelfden steenweg een ander ongeval plaats, dat erger afliep. Een wielrijder van Oostho ven kwam van Hoogstraten in volle vaart op den steenweg aangereden, toen nabij de herberg De Koekoek, de gaffel van het rijwiel plotseling brak en den rijder met alle kracht op den steenweg werd ge worpen. De jongen bekwam erge wonden over het lichaam Het bloed vloeide uit neus en mond. Hij werd in eer.e nabijge legen woning gedragen, waar hij verzorgd werd. Zijn toestand schijnt voor 't oogen- blik niet doodelijk te zijn. De gebroeders Verplaeise en Jules Buysse, te: Landegem, die op hun land arbeidden, op de wijk Noordhoute gele gen, kregen vrijdag avond omstreeks 6 ure met elkander twist. De gebroeders Verplaetse dreigden dat zij mit eenen riek zouden steken en met eer-en mest- haak zouden slaan. Eensklaps trok Jules Buysse een revol ver en loste een schot. De kogel drong in het been van Octaaf Verplaatse, die erg gekwetst werd. Sedert lang bestaat tusschen beide fa milies eene veete omdat Irma Verplaetse verkeert met eenen der Buysse's. Er is geen enkele provincie in Bel gië, waar de geboorten zoo talrijk zijn als in Limburg en nogtans bekleedt Lim burg eene der laatste plaatsen onder het opzicht van de aangroeiing der bevolking. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de landverhuizing welke sedert eene halve eeuw onophoudend plaats heeft van uit Limburg naar de naburige provinciën. In het onlangs gehouden Provinciaal Congres der werkmanswo ningen, heeft de gouverneur van Limburg de aandacht der vergadering getrokken op de cijfers, welke over eenige dagen btkend gemaakt worden door den Moni- teur deze cijfers verdienen, inderdaad, aandachtig overwogen te worden. In 1905 zijn er, in Limburg, 8263 ge boorten meer geweest dan overlijdens, en nogtans is de bevolking der provincie slechts met 2764 inwoners vermeerderd. Hoe komt dat Dc Monitbur geeft de uitlegging van het geheim er zijn, in igo5, go65 inwoners van andere provin ciën naar Limburg gekomen, maar er zijn, tegelijkerijd 14,565 Limburgers uit de provincie vertrokken, zoodat Limburg, in 1905, wezenlijk 5499 inwoners verlo ren heeft I Hetzelfde geschiedt alle jaren De uit wijkelingen vertrekken, voor het grootste gedeelte naar Luik, en zoo komt het dat, in sommige gemeenten rond Luik, de bevolking voor de helft samengesteld is uit Vlamingen. Een nieuwe oploop, ditmaal van veel ernstigeren aard dan de vorige, heeft vrijdag te Verviers plaats gehad. In een der min of meer slecht befaamde wijken, de rue de Fabriques, vergezelden de gendarmen eenen gasontsteker die zijnen dienst verrichtte. De lieden uit de buurt, die met de stakers heulen, wierpen hem met steenen. De gendarmen wilden eene vrouw, die zich in het steenen werpen onderscheid de, aanhouden en het volk wilde haar uit hunne handen halen. Zes gendarmen in burgerskleeren kwa men hunne gewapende makkers ter hulp en deze laatsten moesten de menigte chargeeren en rinks en rechts kolfslagen uitdeelen. Zij gelukten er in, zeven personen aan te houden en naar een policiepost te brengen. Dit bracht de ontevredenheid tot het toppunt en nu werd het policiebureel met steenen bestormd, en de gendarmep, werkelijk voor hun leven beducht, vroe gen versterking. Nu werden hun 20 gendarmen te peerd ter hulp gezonden en deze hebben, bij middel van eene charge de menigte, die op ten minste 5ooo man geschat werd, uiteen gejaagd, terwijl zelfs uit de ven sters der huizen met steenen en andere voorwerpen naar hen werd geworpen. De gendarmen moesten zelfs de bewo ners sommeeren, de vensters te sluiten, met bedreiging, hunne geweren af te vuren. Het schijnt dat in de woeling, talrijke personen gekwetst werden. Nieuwe overtredingen zijn te Ver viers door de werkstakers bedreven. In de rue Renier werd een paal van den electrieken tram doorgezaagd in eene andere straat sneed men een gasbuis door en gasontstekers werden andermaal met sleenen geworpen. Zekere personen be ginnen de gasmaatschappij te boycotten en petrool te branden. De brandkastdieven zijn weer aan 't werk geweest in de Kempen. Een diefstal, die van verregaande stout moedigheid getuigt, werd te Vorst ge pleegd in den nacht van vrijdag op Zater dag. Onbekende dieven zijn bij middel eener ladder over den afsluitingsmuur ge klommen, die den hof omringt van M. Hendrickx. Verders zijn zij bij middel van braak in de woning gedrongen. Alzoo braken zij eene opening in de kamer waar de brandkast staat. Zij wierpen dit zwaar meubel ten gronde en gelukten er in, eene opening in den rug der brand kast te breken. Daarna roofden zij ge heel den inhoud, zooals verscheidene voorwerpen van weerde en i5oo fr. in geld. Niemand heeft iets van de inbraak ge hoord, alhoewel de dieven toch tamelijk veel gerucht moeten gemaakt hebben. De gendarmen van Veerle werdep onmidde- lijk verwittigd. Deze begaven zich dade lijk naar Vorst om een voorloopig onder zoek in te stellen. Het parket van Turn hout werd zaterdag avond ook in kennis gesteld van het gebeurde. De daders zijn nog niet gekend, toch wegen er zware vermoedens op twee personen. Het parket van Turnhout zal ter plaats een onder zoek gaan doen. Een daglooner van Petit-Fayt, Emiel Botteau, had zaterdag avond in eene herberg eenen persoon ontmoet, met wien hij gesproken had over de moord poging, dezer dagen te Cartignies ge pleegd. Botteau zegde daarbij dat, indien hij den dader kende hij hem zou aankla gen. Kort daarna verliet hij met der. man de herberg op het oogenbhk dat hij hem goeden avond wenschte, bracht deze hem zeven messteken toe. De kerel was inder daad zekere Larguillière, die voor gezeg de misdaad wordt opgezocht. De toestand van Botteau is zeer erg. Italië. Een aanslag tegen den Paus Uit Rome werd Zondag geseind Men zoekt in de hotels van Rome naar drie Franschen, waaronder eene vrouw, oniangs aldaar aangekomen. Men spreekt van eenen aanslag, die binnen kort moest gepleegd worden tegen den H. Vader, en waarvan de policie op het spoor zou zijn gekomen. Do 1 Eclair verneemt verder Voor ééne week te Rome aangekomen, veranderden de personen in kwestie reeds drie maal van hotel. T ij deden zich door gaan voor hertog, gravin en markies. Zondag morgend zijn zij uit Rome ver dwenen, zonder sporen na te laten. De handelingen dier onbekenden had den voor doel toegang te krijgen tot de basiliek van St-Pieter, op 't oogenbliK dat de Paus er moest komen, en eene plaats te bemachtigen in de tribunen, nabij de plaats waar de H. Va Ier zou voorbijgaan. De vrouw, die groote god vruchtigheid veinsde, zou eene onmacht hebben geveinsd, om dc aandacht der aanwezigen af te leiden, de anderen intus- schen vrij latend den aanslag te plegen. Dit nieuws komt oos voor als eene grove kwakkel, want aan wie toch zal men doen gelooven dat misdadigers, die zoo iets in den zin hebben,eerst en vooral hunne plannen zullen meedeelen. aan wie het ook zij, ja zelfs de manier doen ken nen waarop zij denken ze uit te voeren. Zouden sommige scribenten hiermede d aandacht van zekere krankzinnigen o- het Vatikaan willen trekken Het vleeschschandaal te Chicago. De militaire overheid in Engeland k; een onderzoek instellen naar de hoed. nighcid van het verduurzaamde vleest dat aan de werf te Woolwich en in garnizoensplaatsen is opgeslagen. Me zal er zorg voor dragen dat de troepe alleen goede waar, die vrij is van a! vreemde beslanddeelen, als rantsoen- krijgen. Zaterdag gaf in liet Lagerhuis een ai gevaardigde dc hoop te kennen, dat geen Amerikaansch vleesch in brik at het leger voortgezet zou worden. Minisfe Haldans antwoordde, dat slecht vlees in brik niet alleen uit Amerika kom men heeft het in Ei.geland evenzeer. H Engelsche leger koopt dat vleesch verschillende markten, ook in Amerit Maar er is nu een officier heen om b vleesch te keuren voor 't ingemaakt word Het legerbestuur heeft groote mad krachtens dc contracten en zal diep brc-iken. Neill, een van Roosevelt's commiss rissen die in de vleeschpakhuizen te C: cago een onderzoek heeft ingesteld, zaterdag door de commissie voor lan bouwaangelegenheden te Washing!; gehoord. Hij zegde dat hij zelf zes mar den in een fabriek van verduurzaac vleesch had gewerkt en dat zijne med deelingen over de smerige toestanden: wijze van werken op eigen ondervindii gegrond waren. Hij loochende de gerc stellende verzekeringen van Wilson, d man van den vleeschtrust, rechtuit. Charles Armour schat het verlies de Amerikaansche vleeschhandel jaarfi zal lijden, op minstens i5o millioen lars. Xe huren of te koop n alle gemak van betaling, een stevig bouwd Huis, hebbende verscheidene neden- en bovenplaatsen, pomp-en genwater, gestaan te Aalst, Kapellestn zich te bevragen Café L'Univers, bij den heer Panneman, Esplanade, Aalst. OPENBARE VERKOOPING van extra alsmede van te wnsson N AGR Ai te Erpe en Aalst-Sohaarbeek. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal nan Mijnheeren De Wolf, te Aalst, in het 01 baar verkoopen, op Maandag 18 Juni li om 1 nar nanoen. Ter Gemeente Erpe. 1° 2 hectaren, 14 aren 80 centiaren Dj gras, op een perceel meersoh in het Wywilt nabij net Dorp. 2° 3 hectaren97 aren Hooigras, ia Markiesmoerschon, aan de Gentsche ka»w den halte van de Vyf Huizen. 3° l hectaar, 75 aren 17 centiaren gras en te wasson Nagras, op eenajw moersch in de Molenmeerschen, (nabij Watermolen vroeger van Jufvr. De Boa thans van M. Matthys. 4° 3 hectaren, 46 aren 12 centiaren II: gras en te wasaeu Nagras, op eene pi' meersch in de Molenmeerschen. Te Aalst-Schaarbeek. 5° 1 hectaar, 10 aren 26 centiaren Ei gras, op een perceel meersch in de Broeci gen. Alles te samen 12 hectaren, 43 aren 35 eenla N. B. Het te verkoopen Hooigr* van zware en goede hoedanigheid en zal» doeld worden in koopen 't elks gerief. Do verknoping zal aanvang nemen 8(3 lijk op bovengemelde uur, te Erpe, in meersch aan het Wijwater, alwaar m« vergaderen Verders zal de verkoopiüg geschieden» het gewoon ongeld en met t jjd van betii "^^^p^bare^verkoohng" van te Mt^apelnere. Deurwaarder VAN MUYLEM, te hi zal op Dijnsdag 19 Juni 1906, om 1 nun noen, in het openbaar verkoopen 1? Namens Jufvrouw De Meyer, te Ma laere 5 koopen goed liooigras, nabij Beekmeersch 4 koopen goed Hooigras, in den B» koopen goed Hooigras, in den Steenuil meersch 3 koopen goed Hooigras, op 't Rot. 1 koop Hooigras, aan do Benedenstral'- 2° Namons Mijnheer De Roover, te D ren 4 koopen Hooi- en Nagras, in del per weide. Men zal vergaderen ter herberg Toren, bij du kinderen Tilly. Verders op gawono voorwaarden. 'OPENBARE VERKOOPING van allerbest Hooigras en te wassen Nagfl TE AALST-MIJLBEEK. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal op Zk** dag 21 Juut iqoó, te beginnen om een uir - dag, te Aalst-Mijlbeek. op de nagemelde namens de nagenoemde eigenaars, in het opa" verkoopen i« Namens Mijnheer Max Moens, te Aalst, koopen Hooigras, op eene partij meersch, nabi; Breedestraat, achter de hotstede Van Neck. 2' Namens Mijnheer Karei De Vis, te Aalit koopen Hooigras, op eene partij meersch, ar: Breedestraat. 3e Dooa bevoegd ambt, namens Mijnheer Acta Eeman, te Aalst, 23 koopen Hooigras en te Nagras, op eenen meersch in de BergemeerJC® tegenover den IJzerenwcg, aan den Brussel»' Steenweg. N. B. Men zal vergaderen te Aalst-MijH* aan de partij meersch van Mijnheer Max. M* aangeduid onder nummer een hierboven, sl*1 de verkooping op gestelde uur zal aanvang nemf Het Hooi- en Nagras in de Bergemeerschw verkocht worden om 3 uren van den namiddag De verkooping zal geschieden op gewone s» waarden en met tijd van betaling, mits te goede borg.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 2