- H O O I G R A S M EERSCHGRAS hooigras HOOI en NAGRAS, hooigras, TWEE HUIZEN, behuisde HOFSTEDE behuisde HOFSTEDE, Hooigras en te wassen Nagras Hooigras en Toemaat, Hooigras en te wassen Nagras WOONHUIZEN perceel ZAAILAND LAND, BOSSCHEN HOOILANDEN w OONHUIS, JAARLIJKSCHE VENDITIE van en te wassen Nagras, te Erpe en Aalst-Schaarbeke. Da Notaria EEMAN, te Erpe, zal ten ver zoeke van de volgende eigenaars, op Maandag SS Juni 1906, op nagainelde uren en plaatsen, openbaarlijk verkoopen Gemeente Erpe. 1° Namens Juffrouw weduwe Van Impe- Merteus, te Aalst a. 4 koopen Hooi- en Nagras, aan den Ledeschen Steenweg. B. 7 koopen Hooi- en Nagras, op eenen ando ren meer8ch, aan den Ledeschen Steenweg, 2° Namens Mijnheer Amand D'Hondt, te Aalst10 koopen Hooigras, in de Molonmeer- schen, naby den Watermolen. 3° Namens Mijubeer Karei Schockaert, te Erpé6 koopen Hoogras, in do Molenmeer- schen. 4° Namens Mynheer Frans Da Nys. te Erpe5 koopen Hooigras, in den Hnonegein. 5° Namens Mynheer Benedictus De Boeck, te Erpe? 6 koopen Hooigras, op oen perceel meersch Hof te Varent. 6° Namens de erven De Böeck, te Hofstade: a. 4 koopen Hooigras, in de Molenmeerschen; b. 6 koopen Hooigras, in de Hoonegemmeer- schen. 7" Namens Mijnheer Franciscus Van der Eist, te Erpe 6 koopen Hooigras, in de Hoonegemmeer8chen 8° Namens Mijnheor Donatus Schockuort, te Erondegem 2 koopen Hooigras, in de Hoonegem meerschen 9° Namens Mijnheer David Parewyck, te Erpe 8 koopen Hooigras, in de Hoonegem- meerschen. 10° Namens de heer«D gebroeders De Boeck, te Aalst 3 koopen HooigraB, in de Hoone- gemmeerschen, Aalst-Schaarbeek. 11° Namens Mijnheer Dominions Van den Eeckhout-l)e Boeck, te Erpe 2 koopen Hooigras, in de Iloonegemmeerschen. 12° Namens Juffrouw weduwe Van Impe- Mertens 1 koop Hooigras, op den Dijk. 12bis. Namens de Kinderen Van Gyseghem, te Aalst-Schaarbeek 2 koopen Hooigras, in den Polder. Nog Gemeente Erpe. 13° Namens Dame weduwe Alois De Swaef, te Erpe 3 koopen Hooigras, in 't Foot. 14° Namens Mijnheer Romaan Moyersoen, te Aalst 4 koopen Hooi- en Nagras, iu de Koeibrugmeerschen. 15° Namens Juffrouw weduwe Constant Stalpaert, to Erpe 1 koop Hooigras en 1 koop te wassen Nagras, in de Oostmeerschen. 16. Namens Mijnheer Engeen Verbrug- ghen, Rechter, te Kortrijk 5 koopen Hooi gras, aan den Watermolen, Dorp. 17. Namens Mijnheer de Burgemeester De 7os, te Erpe 8 koopen Hooigras, aan den Watermolen, Dorp. 18° Namens den E. H. Van de Putte, rus tend Pastoor, te Erpe 20 koopen Hooigras, en te wassen Nagras, in zijne meerschen, aan het Dorp. ORDE DER VERKOOPING. Men zal vergaderen te Erpe, 's morgsns aan den Ledeschen Steenweg, Steenenbrug en 's namiddags in het Foot.— De verkoo- ping zal aanvang nemen en men zal de vol gende orde volgen om 8 acht nren van den morgend, te Erpe, Ledeschen Steenweg, Mo- lenmeerschen, Hoonegemmeerschem en Aalst- Schaarbeek, Hoonegemmeerschen om 1 uur nanoen, te Erpe, in 't Foot, Koeibrugmeer- Bchen, Oostmeerschen, Watermolen en om 4 uren, aan het Dorp. De vorkooping zal plaats hebben op gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits te stellen goede borg. OPENBARE VERKOOPING van schoon en goed en NAGRAS of TOEMAAT, te Oordegem, Smetlede en Vlierzele. OPENBARE VERKOOPING van TE AALST, Tragel en HOFSTADE Frans CRICK, Gemeente-Secretaris van Hofstade, zal door het ambt van Deurwaar der Jozef DE VOS, te Aalst, op Maandag IS Juni 1906, om 2 uren stipt namiddag, open- baarlijk verkoopen, het schoon en goed Hooigras, wassende op de hiernagemelde meerschen 1° Namens Mynheer Prosper Hendrickx, eigenaar, te Hofstade, 7 koopen, op eenen meersch, te Aalst, aan den Trai/el. 2° Namens Mijnheer Emiel Van den Bos- Bche, grondeigenaar, te Hofstade, 24 koopen, te Hofstade, op den Bocht. 3° Namons Dame W* Foucart-De Winne, grondeigenares, te Hofstade, in don Bekelink, 2 koopen. 4° Namens de Kerkfabriek van Hofstade, in de Kerkemeerschen3 koopen. 5° En namens het Gemeentebestuur van Hofstade, op de Beekdijken, 21 koopen. De verkooping zal aauvang nemen aan den meersch van den heer Hondrickx en aldus volgens bovenaan geduid orde voortgezet wor den. Zij geschiedt verder op gewone voorwaar den en tijd van betaling, mits goede en ge kende borgstelling. OPEN BARE VERKOOPING van te Moorgel, op Dijnsdag 19 Juni 1906, om 2 en half uren namiddag, door den Secretaris REYNTENS en bevoegd ambt. OPENBARE~VËËKÖÖPÏNG van te ERPE, in den Hoonegemmeersch. Het College van Burgemeester en Schepe nen der Gemeente Erpe. zal op Maandag 18 Ju.111906, om 4 uren namiddag, te Erpe, in den Hoonegemmeersch, in het openbaar ver koopen 4 hectaren Hooigras, te wassen staande op de meerschen aan do Gemeento Erpe toobe- noorende. Op langen tijd van betaling. De koopers zullen moeten voorzien zijn vqn •onabele medekoopers en gewoon ongeld. Op bevel De SecretarisDe Burgemeester en Schepenen, R- BOGAERT. G. De VOS. De Zaakwaarnemer MATTHYS, te Oordegem, zal door het ambt van Deurwaarder DE VOS, te Aalst, op Woensdag 20 Juni igoó, om een ure namiddag, namens Mijnheeren de Smet de Naeyer, Cordon de Lichtbuer, beide te Gent, Van Gyse- f:m, te Lovendegem, Vrederechter de la Have, te everen-Waes, Jean De Gendt, te Smetlede en Honoré Meirsschaut, te Vlierzele, openbaar te koop aanbieden 5 hectaren goed en schoon Hooigras, verdeeld in koopen 't elks gerief. Onmiddelijk na de verkooping van het Gras op eiken meersch, zal het Nagras of Toemaat ook ver kocht worden. VERKOOPINGSORDE. Begin a te Oordegem, op den meersch van Mijn heer Van Gysegem, achter het huis van Juffrouwen Bribe t. te Oordegem, Oud Smetlede, meersch van Mijnheer Cardon de Lichtbuer, nabij het hof be woond door de weduwe Van Achter. te Smetlede, beneden het Dorp, meersch van Mijnheer De Gendt. d n van Mijnheer den Vrederechter de la Haye, Wellebeek. e grooten Eist, van Mijnheer Van Gysegem, voornoemd. f te Vlierzele, Paepegem, meersch van Mijnheer j Meirsschaut. Einde en g te Vlierzele, wijk Rompland, meersch van Mijnheer de Smet de Naeyer. Al de koopers zonder uitzondering, moeten zich voorzien van goede, gekende solvabele borgen en men zal geenc koopers noch borgen aannemen die inkoopen in gevallene verkoopingen aan voornoem den Matthys, verschuldigd zijn. OPENBARE VERKOOPING van en een perceel ZAAILAND XE W A M Z E L E De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal in het openbaar verkoopen Gemeente Wanzele I. Een Huis en Grond, zijnde de her berg a De Plezanten Hof, aan de Bree- destraat, deel ten zuiden van nummers 158B en i56c, groot volgens meting 8 aren 33 centiaren. Bewoond door den eigenaar Ivo Bosman. II. Een Huis en Grond, neven voor gaande, deel ten noorden der nummers i58b en i56c, groot volgens meting 8 aren 5o centiaren. Gebruikt door Mertens. III. Een perceel Zaailand, op Bille- gem, nummer 46A, groot 14 aren 80 cen tiaren. Gebruikt door Ivo Bosman, voor noemd. DERDE ZITDAG Vrijdag 22 Juni 1906 ten 2 uren namiddag, ter herberg De Plesanten Hof, bij den heer Ivo Bos man, te Wanzele, Breedestraat. OPEN BARÊ~VERKÜOPING van eeue Land en üleerscli, TE ERPE EN LEDE. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslagen gelagen, in het open baar verkoopen, de volgende goederen Gemkentk Erpe. Eerste koop. 32 aren 10 centiaren Land, in den Hoonegem. gekadastreerd wijk B, nummer 694, palende ten ooste aan de erven Van der Eist, ten zuide aan den volgende koop, ten westa aan de heeren De Boeck en ten noorde den Weg. Gebruikers Prosper Schollaert en Domien Neirinckx. Tweede koop. 32 aren 60 centiaren Meersch, iu den Hoonegem, gekadnstroerd wijk B, nummer 691, palendo ten ooste Ban den heer Bolpngier-De Boeck, ten zuide aan Jufvrouw Goleta Van der Eist, ten weste aan de erven Nooy, ten noorde aan de heeren De Boeck en aan voorgaanden koop. Gebruiker Jozef De Spiegeleer. Derde koop. 17 aren 30 centiaren Land, op den Dorent, gekadestreerd wijk B, num mer 723a,palende ten ooste aan den heerFer- dinand De Clercq.ten zuide met half baan aan de heeren De Boeck-Candron en De Boeck- Hendrickx, ten weste ook met half baan aan den heer De Boeck-Roman en ten noordo aan Jufvrouw Coleta Van der Eist. Gebruiker Domien Neirinckx. Vierde koop. 9 aren 20 centiaren Land, op Krevalhoek, gekndastreerd wijk A, num mer 365a 2, en palende ten ooste aan het Weldadigheidsbureel van Erpe, ten zuide aan Dominions Van den Eeckhout-De Boeck en anderen, ton weste aan het Bureel van Wel dadigheid van Erpe, ten noorde aan de erven De Kerpel en Petrus Verhoeven. Gebruiker Dominicus De Brauwer. Vijfde koop. 30 aren Land, ter plaats genaamd hot Hof ter Varent, gekadastreerd wyk B. nummers 540a en 545a, palende ten 00813 aan de straat, ten zuide aan Dominicus Van Hauwermeiren-De Kerpel, ten weste aan den heer Remel Van Droogenbroock on het Weldadigheidsbureel van Aalst, ten noorde aan den volgenden koop. Gebruiker Camillus De Boeck. Gemeente Lede. Zesde koop. Eeue schoone eu met Fruit- boomen wel beplante liehnisde Hofstede, ge naamd Het Hof ter Varent, met Schuur, Stallingen, remisiën en andere afhungelijkhe- den, waarvan een deel der gebouwen van hot Woonhuis geschikt is en diont tot zomerver blijf van don eigenaar, gestaan en gelegen te Lede, gehucht Keiberg, op weinigen af stand des IJzeren weg eu Tramstatie van de Vyf Huizen, gekadastreerd wijk C, nummers 810n, 810c en 808b, met eene grootte van 38 areu 70 centiaren, palende ten ooste aan de Straat, ten zuide aan voorgaande koop, ten weste aan het Weldadigheidsbureel van Aalst eu do heeren Do Ryckon De Swuof, ten noor de aan de kinderen Nys. Gebruiker Camillus De Boeck. Zevende koop. A. 31 aren 60 centiaren Land, gehucht Keiberg, gekadastreerd wijk C, nummert /86b en 789a, palende ten ooste aan de erven De Kerpel, het volgende perceel en anderen, ten zuide aan den heer De Swaef, ten weste aan het gescheed met de Gemeente Erpe of de erven Biebuyck en ten noorde aan de Straat. B. 4 nren 60 centiaren Lochting, op dsn Keiberg, gekadastreerd wijk C, onmmer 791, palende ten ooste aan de kinderen De Kerpel, ten znide aan den heer Josephus De Coninck, ten weste ann voorgaande perceel en ten noorde aan de kinderen De Kerpel. Gebruiker van de twee perceelen Pefrns- Joannes De Kerpel. De koopen 5 en 6 uitmakende eenen blok zullen opgeroepen worden met recht van sa menvoeging. De Hofstede onder koop 6 zal mogen be zichtigd worden, alle maandagen, van 8 tot 12 uren voormiddag. ZITDAGEN Instel Donderdag 7 T Verblijf Donderdag 21 Jum 1906> ten 3 nren namiddag, ter horberg genaamd Het Land van Riem, n bij den heer Victor Kepptns, te Aalst, NieuwBtraat, naby de Groote Markt. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING van zene TE IMPE, gehucht Hofsmeer. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, daartoe benoemd bij vonnis verleend door den heer Voorzitter der Rechtbank van Eersten Aanleg te Dendermonde, in date 25 April 1906, zal met de pleegvormen der wet van i5 Augusti 1854, in het open baar verkoopen Gemeente Impe. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen gehucht Hofsmeer, gekadastreerd wijk A, nummers 52, 53 en 54 met eene grootte van 34 aren 80 centiaren, palende ten ooste aan de erven Blondeel, ten zui de aan dc Straat, ten weste aan de erven D'Hondt en ten noorde aan den Arme van Impe. Bewoond door den heer Vereecken, herbergier. EENIGE ZITDAG Woensdag 20 Juni 1906, ten 3 uren namiddag, ter herberg ge naamd De Drij Koningen, bij de Kinderen Roelandt, te Aalst, Keizerlijke Plaats. ""^ENDrniTvAN te Smetlede en Oordegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal op Maandag 25 Juni 1906, iu het open baar verkoopen Gemeente Smetlede. Om 8 uren 's morgens, namens Mijnheer Francois Lammens, te Wetferen, Quatrecht. a) 38 aren 30 centiaren Hooi- en te wassen Nagras, op een perceel meersch aan de Sohil- defeenssti-aat, verdeeld in 3 koopen. b) 37 aren 70 centiaren Hooi- en te wassen Nagras, op een perceel meersch wijk Briel, verdeeld in 3 koopen. 0) Een hectaar, 6 aren 40 centiaren Hooi en te wassen Nagras, op een perceel meersch wyk Bloote Heide, genaamd Kroontjes- meersch. Gemeente Oordkorm. Om 10 uren 's morgens, namens de erven Van Melckebehe, te Oordegem a) 15 aren Hooi- en te wassen Nagras, in den Bussegem. Om reden van vertrek. b) En 45 aren Hooi- en te wassen Nagras, wijk Ossenbroeck, verdeeld in 3 koopen. De verkooping geschiedt op gewone voor waarden en tijd van betaling mits stellende goede en gekende borge. VENDITIE VAN Mespelaere. IÜUT, te Oordegem, zal op Vrijdag 29 Juni 1906, (b' Pietersdag), om 8 en half ure 's morgens .namens Mynheer den Baron de Broqueville, eigenaar te Postel, in het openbaar verkoopen 1° Op eenen meersch te Gysegem, Molen beek, 7 koopen Hooigras eu 7 koopen Toe- moet. 2° Op eenen meersch te Gysegem. Oase- weide, 12 koopen Hooigras en 12 koopen Toemaat. 3° Op eenen meersch naby den Grooten- meersch, 3 koopen Hooigras en 3 koopen Toemaat. 4° Op eenen meersch te Gijsegem, Ban- ovens, 2 koopen Hooigras. 5° Op eenon meersch te Gijaigem, Canada bosch, 2 koopen Hooigras en 2 koopen Toe maat. 6° Op eenen meersch te Moapelaere, Doom, 3 koopen Hooigras en 3 koopen Toemaat. 7° Op eenen meersch te Mespelaere, Hoo- gedonck, 2 koopen Hooigras en 2 koopen Toemaat. De verkooping geschiedt op gewone voor waarden en tijd van betaling mits stellende goede en gekende borge, ^""OPENBARE VERKOOPING van TE ERPE. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal op Maandag 18 Juni 1906, om 2 uren na middag, in het openbaar verkoopen 1° Namens Mijnheer RendBogaert, Gemeen tesecretaris, te Erpe. 2 koopen Hooigras en het to wassen Na gras, in de Koeibrugmeerschen. 2° En nuuiens het Weldadigheidsbureel van Erpe, 2 koopen Hooigras eu het te wasseu Na gras, nabij het Gentbrugskon. 2 koopen Hooigras en het te wassen Na gras, aan De Roos. 5 koopen Hooigras en het te wassen Na gras, aan den Ledeschen Steenweg, (Steene- brug). En 6 koopen Hooigras, in de Hoonegem meerschen. De verkooping zal aanvang nemen in de Koeibrngmeerschen, aan den meeisch van den heer René Bogaert, nabij het Gentbrugsken. Verders op gewono voorwaarden en tyd van betaling, mits te stollen goede en geken de borg. OPENBARE VERKOOPING van nieuwe te Aalgl, Diepeeti-aat. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar ver koopen Eerste koop. Een Dieuw gebonwd Woon huis, gestaan en gelegen te Aalst, Diepestraat, nabij de Kerkhofbaan, gekadastreerd wijk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiarenpalende van de eene zijde aan Jnffrouw Buekens, van de andere zyde koop 2, van voren aan de Diepestraat en van ach ter aan den heer Van Mol. Bewoond door den heer De Troch. Tweede koop. Een nienw gebouwd Woon huis, gestaan nevens voorgaande, gekada streerd wyk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, palende van de eene zyde aan koop 1, van de andere zyde koop 3, van voren aan do Diepestraat en van aohter aan den beer Van Mol. Bewoond door den heer Camille De Troch. Derde koop. Een nieuw gebouwd Woon huis, gestaan nevens voorgaande, gekada streerd wyk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, palende van de eene zijde aan koop 2, van de andere zijde aan koop 4, van voren aan de Diepestraat en van achter aan den heer Van Mol. Bewoond door den hoer Frans Ilnylebroock. Vierde koop. Een nieuw gebouwd Woon huis, gestaan neven voorgaande, gekada streerd wyk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiaren, palende van de eene zijde aan koop 5, van de andere zyde aan koop 3, van voren aan de Diepestraat en van achter aan den heer Van Mof. Bewoond door den heer De Neve. Vijfde en laatste koop. Een nieuw ge bouwd Woonhuis, gestaan neven voorgaan- de^ gekadastreerd wijk B, deel van nummer 305b, aldaar groot 6 aren 79 centiarenpa lende van de eene zyde aan koop 4, van de andere zijde aan de Hospiciën van Aalst en van achter aan den heer Van Mol. Bewoond door den heer Odilon De Bundel. ZITDAGEN Instel Maandag 11 T im. Verblyf Maandag 25 Jnni 1906' telkens om 3 uren van den namiddag, ter Estaminet genaamd Ik den Matroos, ge houden door den heer Valery De Vylder, te Aalst, aan de Hopmarkt. Zevende koop. Een perceel Bosch, gelegen •lsvoren, wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, nummer 267, aldaar groot 14 aren 3o centiaren, palende ten ooste den heer .lozei Ma- charis, ten zuide de heer Petrus Van Mulders, ten weste de heer Alions Raemdonck en ten noorde koop 6 en den heer Achiel Van Dimme. In ge bruik bij den heer Frans Ringoot, te Baerdegem. Achtste en laatste koop. Een perceel Bosch, gelegen in het Wolfsland, bekend bij kadaster sectie D, nummer 55, met eene grootte van 20 aren 10 centiaren, palende ten ooste Jufvrouw weduwe van den heer Pieter Beeckman en Kinderen en den heer Jan Van de Velde, ten zuide den heer Jan Van der Straeten-Van Nieuwenborgh, ten westeden heer Karei-Lodewijk Van Handenhove en ten noorde De Beek. In gebruik bij den heer Louis De Medts, voornoemd. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 12 c Verbliji Woi«d4 r7 Jani '906' telkens om 3 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Pollyn-Joostens, te Baerdegem, rechtover de Kerk. Bij licitatie OPENBARE VERKOOPING van een TE ERPE. De Notaris SCHELFHOUT te Oor degem, daartoe benoemd bij vonnis der Rechtbank van eersten aanleg te Dender monde, zal ten overstaan van den heer Vrederechter des Cantons Aalst en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, in het openbaar verkoopen EENIGE KOOP. Een goed perceel Zaailand gelegen te Erpe, in de Kruiskens, Erondegemkauter, bekend bij kadaster wijk D, nummer 628D, groot 24 aren, 80 centiaren,palende oost M. Jozef Van den Eeckhaut en Kin deren, zuid Jufir. Wed. van den heer Gustaaf De Boeck-Van Wesemael, west de Kinderen van den heer Jan Mabille en noord den heer Jozef Van den Eeckhaut en Kinderen voornoemd. TWEEDE ZITDAG Zaterdag 16 Juni 1906. Om 2 ure van den namiddag ter Zit tingszaal van het Vredegerecht te Aalst, Groote Markt. OPENBARE VERKOOPING van EN MEEltSCHEN, TE BAERDEGEM. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal imens wien het behoort, met gewin van palmslag 1 gelagen, in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een perceel Land, gelegen wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, num mer 6a, aldaar groot 22 aren 5o centiaren, palende ten «oste den heer Pollyn-Joostens, ten zuide Juffrouw Rosalie De Meersman, ten weste Juf frouw Marie Van Biesen en ten noorde de Straat. In gebruik bij den heer Petrus Willems. té Baerdegem. Tweede koop. Een perceel Bosch, gelegen in het Linnenveld, bekend bij kadaster sectie A num mer 315, met eene grootte van a5 aren, palende ten ooste den heer Pieter de Smedt Van Biesen, ten zuide Juffrouw weduwe van den heer Petrus Van Mol, ten wesce Juffrouw Marie Van de Putte de heeren C. Liénart en R. Moyersoen en ten noorde de Beek. In gebruik bij den heer Louis De Medts, te Moorsel. Derde koop. Een perceel Hooiland, wijk Het Stokt, hekend bij kadaster sectie B, nummer 141, groot 59 aren 30 centiaren, palende ten ooste en ten noorde de heeren Isidoor De Bruyn, te Schaar beek bij Brussel en Theodoor Brycx-De Bruyn, te Veurne, ten zuide Juffrouw Philomena Doornsen de heeren Lodewijk Crabbé, Ch.-Louis Schoon- jans, Marcellinus De Meersman en Kinderen en ten weste den weg naar Baerdegem. In gebruik bij den heer Benoit Van Laogenhove, te Baerdegem. Vierde koop. - Een perceel Bosch, gelegen wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, nummer 272, met eene grootte van 12 aren 3o centiaren, palende ten ooste Juffrouw weduwe van den heer Jan Cooreman-Verbeke, ten zuide Juf frouw Francisca De Wolf, den heer Pieter-Jan De Meersman en Juflvrouw Isabella-Jozefina Kint, ten weste koop 5 en ten noorde Juffrouw Kint voornoemd. In gebruik bij den heer ugust Peerlinck, te Meldert. Vijfde koop. Een perceel Land, gelegen wijk Wolfspenning, bekend bij kadaster sectie E, num- 271, aldaar groot 13 aren 40 centiaren, palende ooste koop 4, ten zuide Juffrouw 't Kint en den heer Domien Robyns, ten weste het Bureel van Weldadigheid van Baerdegem en ten noorde Juffrouw 't Kint, voornoemd. In gebruik bij den heer August Peerlinck, voornoemd. Zesde koop. Een perceel Bosch, gelegen als- voren, wijk Wolfspenning, gekadastreerd sectie E, nummer 266, aldaar groot 21 aren 40 centiaren, palende ten ooste Jufvrouw weduwe van den heer Am. Van Mulders en Kinderen, ten zuide koop 7 en de heeren Alions Raemdonck en Petrus De Wolf, ten weste Juffrouw 't Kint en len noorde den heer Achiel Van Damme, te Opwijck. In gebruik bij den heer Frans Willems, te Meldert. OPENBARE VERKOOPING van en een perceel Land, te Heire en Aygom. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, sal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagea, in het openbaar ver koopen Eerste koop. Eon perceel Hooiland, gelegen te Meire, in den Weimeersch, bekend bij kadaster sectie B, nummer 279, mot eene grootte van 31 aren 90 centiaren, palende ten ooste den heer Piater Jan Van ilelckebeke- De Boom, te Aalst, tea znide den heer Jozef Lievens-Weyns en de gebroeders Van der Gncht, ten weste de Molenbeek en ten noorde den heer Pieter De Looze-Meuleman en Kin deren. Gebruikt door den heer Joseph Pauwels. Tweede koop. Een perceel Hooiland, gelegen alsvoren, in den Blanwbosch, bekend by kadaster sectie C, nummer 443, met eene grootte van 18 aren 70 centiaren, palende ten ooste den heer Frans Van der Schueren-De Smet, te Appelterre, ten zuide Juffr. Amelie De Saedeleer, ten weste de Straat en ten noorde den heer Fraus Rues-De Poortere, te Teralpheno. Gebruikt door den heer Jozef Pauwels, voornoemd. Derde koop. Een perceel Weide, gelegen te Aygem, in den Vaerinck, bekend by kadas ter Bectie A, nummer 1463, met eene grootte van 23 aren 10 centiaren, palende ten ooste den heer deKerchove d'OnBselghem, ten zuide Juffrouw Marie De ltyck, ten weste de heeren Jozef Benedict Schouppe en Leander Van Bnggenhout-De Meyer en Kinderen en ten noorde voornoemden heer Van Buggenhout, de heeren Hector De Craecker en de Kerchove voornoemd. Gebruikt door Juffrouw W* van den heer Judocua Trif, te Aygem. Vierde koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, in den Vaerinck, bekend bij kadaster sectie B, nummer 1227d, aldaar groot 21 aren 10 centiaren, palende ten ooBte het Bureel van Weldadigheid van H&eltert en den heer De Menlemeester, te Grootenberge, ten znide het Burgerlijk Godshuis van Aalst, ten weete de Kinderen Schouppe, te Denderhantem en ten noorde den heer Pieter De Cock. Vnfdo en laatste koop. Een perceel Land, gelegen alsvoren, in den Vaerinck, bekend Dij kadaster sectie B, nummer 1228, aldaar groot 26 aren 10 centiaren, palende ten ooste het Bureel van Weldadigheid van Haeltort, ten zuide den heer Pieter De Cock, ten weete de Kinderen Schouppe en ten noor de den heer Holleman-Van de Cappelle, te Antwerpen. Deze twee laatste koopen in gebruik bij de heeren Jan en Petrus De Cock, te Axgem. ZITDAGEN Instel Woensdag 13 inn. Verblyf Donderdag 28 1906, telkens om 3 oren namiddag, ter herberg gehonden door den heer Constant Var Wkzb- mael, te Meire, Wilgecdries. EN GOEDE ZAAILANDEN, te Aalsi en Lede. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, z«] namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoopen Eerste koop. Een Woonhuis, gestaan en gele gen te Aalst, aan de Geeraerdsbergsche straat, be kend bij kadaster sectie A, nummer 1893B, aldaar groot 40 centiaren, palende ten ooste en ten zuide Dame weduwe van den heer Joseph Galle en Kinderen, ten weste de Geeraardsbergsche straat en ten noorde Juffrouw Peireboom. Bewoond door den heer Jan-Baptiste De Grauw, mitsfr. 180 '-ï-,rs" j r- Ingesteld frs. 3000. 1 weede koop. Een perceel Land, gelegen te Aalst, wijk Somergem, bekend bij kadaster sectie C, nummer 178, groot 3i aren 30 centiaren, pa. lende ten ooste den heer Evariste De Bruyn ten zuide den heer Ferdinand de la Kethulle de Ry- hove, te Gent, ten weste den heer Frana Moortgat en ten noorde Juffrouw weduwe van den heer Petrus De Bisschop en Kinderen. Gebruikt door den heer Petrus Van der Eist, te Aalst-Mijlbeke. Ingesteld frs. 1300. Derde koop. lien perceel Land, gelegen als voren, wijk Somergem, bekend bij kadaster sectie G, nummer 247E 2/bis, groot 3i aren 70 centiaren, palende ten ooste en ten noorde den heer Ferdi nand De Raedt-Van Langenhove, ten zuide den heer Amatus Van Langenhove-De Clercq en Kin deren, te Gentbrugge en ten weste den heer De Raedt, voornoemd. Gebruikt door Juffrouw weduwe Petrus Van Gyseghem, te Aalst-Mijlbeke. Ingesteld frs. i5oo. Vierde koop. Een perceel Land, alsvoren, op den Wijngaard, bekend bij kadaster sectie D nummer Ö3a, met eene grootte van 18 aren 70 cen tiaren, palende ten ooste Juffrouw Marie De Biè- vrc, te Wetteren en den heer Hector De Craecker- Van Ypersele de Strihou, te Elsene, ten zuide den heer Leon Vah Overstraeten-Hyde, ten weste de Stad Aalst en ten noorde den heer Isidore Bau- wens-De Cock en Jufvrouw weduv/e van den lieer Frans Van Mol en Kinderen. Gebruikt door den heer Frans Van de Maele, te Aalst-Mijlbeke. Ingesteld frs. 300. Vijfde en laatste koop. Een perceel Land, gelegen te Lede wijk Kerkeviiver, bekend bij kadaster sectie F, nummer 7i3, uldaar groot 10 aren 10 centiaren, palende ten ooste de Straat ten zuide den heer Frederik Van den Steen-Temmer- man, ten weste den lieer Hyppoliet Lippens-de Kerchove de Deolerghem le üeoi ,o „„orde den heer Karei Roelandt-D haese, ondernemer te Lede. Gebruikt door den heer Jan-Baptiste Venneman. Ingesteld frs. ,00. zitdagen! 3 Instel Zaterdag q Verblijf Zaterdag 33 ''un, '9°6, telkens om 3 uren namiddag, ter herberg genaamd nm,dt»n door Juffrouw Huy- Au Bon Coin, geboudcr. lebroeck, te Aalat, Statieplein.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3