Aehilte Eeman, Aalst. lINS HI TO KIIKNTUKS perceel LAND behuisde HOFSTEDE, ZEE VISCH HANDEL U. Arys-De Paepe. Marktprijzen. Duitengewone occasie. Grasvenditiën voor 1906. Openbare verkooping. Openbare Verkooping Bericht. Fabriek van Breiwerk Wasch-& Strijkerij I Campagne Genees- en heelkundig Gesticht VAN ONZE LIEVE VROUW, AALST, MOORSELBAAN, Kunstguano en Scheikundige Vetten. STOOÏvXVERWERIJ Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. hulphuis te Aalst, bij Alfons Willems, Huis te huren terstoud Voor hoest Balsempillen van F. Callebaut VOOK MAAGPIJN, Alois MERTENS, MEUBELS Te bekomen Bericht aan de Damen Alkued KELDERS, MEUBELS Geldleening. Sust. Van Branteghem-Ihmdatt iu den Goeden Koop. OPENBARE VERKOOPING vsn een en MEEU8CH, TE VLIERZELE, Bussegem. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal, namens wien het behoort, met gewin Tan palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen EEN IGF. KOOP. Een perceel Land en Meersch, gelegen te Vlier- zele, in den Bussegem, bekend bij kadaster sectie A, nummers a en 5, aldaar groot ,ia aren 80 cen tiaren, palende oost den heer Jozef De Potter d'In- doye te Melle en de heeren August en Joannes Bauwens, zuid de heeren Bauwens voornoemd en de Straat, west voornoemde heeren Bauwens en noord de gemeente Baevegem. In gebruik bij den heer Severin De Pauw, te Oordegem. ZITDAGEN Instel Donderdag 7 - Verblijf Donderdag ai Junl '900- telkens om 4 uren van den namiddag, ter herberg genaamd In de Stad Gknt, gehouden door den neer Camiel Matthyste Oordegem, Dorp. OPENBARE VERKOOPING van eene EN BOUWGRONDEN te Erpe, Bosschestraat, (nabij den Ledeschen Steenweg). De Notaris SOETE, te Lede, zal, ten aan- zoeke van wie het behoort, op de hierna ge stelde zitdagen, met gewin van palmslag en gelagen, openbaar te koop aanbieden, het volgende goed GEMEENTE ERPE. Eene behnisde Hofstede, bestaande nit vijf Woonhuizen metSchunren Stallingen, Boom gaard en Lochting, wel geschikt voor Bouw gronden, gestaan en gelegen te Erpe, aan de Bosschestraat, nabij den Ledeschen Steenweg, bekend op het kadaster wijk A, n" 540c, 541a, 542c, 542d, 542e, 542f, 542g en 543a, groot 48 aren 60 centiaren en volgens meting 47 aren 75 centiaren, palende ten oosten Isidoor Blondeel, ten zuiden zelfden Isidoor Blondeel en de Weduwe en Kinderen Leopold De Wint, ten westen de Bosschestraat en ten noorde de weduwe en kinderen Casimir De NyB, Bernard De Geyter, Auguste De Geyter 1 Camiel De Geyter. Gebruikt door ver- Voormelde eigendom verdeeld in drie koo- pen, zooals zij zijn afgeschetst op het grond- §lan staande op de plakbrieven, opgemaakt oor den heer Adolf Van Driesscne, Land meter van 't kadaster te Aalst. Eerste koop. De gebouwen met Bo gaard, Lochting en verdere Grond, ten zuide, gekadastreerd wyk A, nummers 540c, 541a, 542c, 542d, 542b, 542f, 542g en deel van num mer 543a, groot 19 aren 46 centiaren, heb bende aan de Straat eene breedte van meters 70 centimeters. Tweede koop. Een deel Lochting en Boomgaard, nevens voorgaande, wel gelegen voor Bouwgrond, gekadastreerd wjjk A, deel van nummer 543a, groot 13 aren 96 centia ren, hebbende aan de Straat eene breedte van 18 meters. Derde koop. En een deel Loohting en Boomgaard, ten noorde, insgelijks wel ge schikt voor Bouwgrond, gekadastreerd wyk A, deel van nummer 543a, groot 14 aren 33 centiaren, ook met eene breedte aan de Straat van 18 meters. ZITDAGEN telkens om 2 uren namiddag, ter herberg gehouden door den heer Dbsirk Dk Meerleer, Fruithandelaar te Erpe, Gentschen Steenweg, Voor alle inlichtingen wende men zich ter Studie van den Notaris SOETE, te Lede. Studie van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. Leopoldstraat, 11, Aalst. Prijzen voor 14, i5 en 16 Juni 1906. TARBOTde '/tkil. fr. i,5o TARBOTTINS '/s kilo 1,00 HEILBOT fr. 1,25 Kabeljauw, fr. 0,75 Griet fr. o,5o 0,70, 1,00, 2,00, 3,00 Tongen (koppel) fr. 1,00,2,00, 3,00 Steur fr. 1,75 Roodbaarden (rougels) fr. i,5o 2,00 Pladijs 't stuk fr. o,i5 o,5o 0,70 1,5o 2,00 Nieuwe Landolium fr. 0,80 Rog fr. 0,75, 2,50 tot 3,00 en 4,00 Makreelen 'tstuk fr. 0,70 Kreeften fr. 2,00, 4,00 en 6,00 Garnalen in doos fr. 1,00 Garnalen versch fr. 0,60 Hollandsch Haring o,i5 Maatjes Beste nieuwen Haring fr. 2,5o Melkers Haring nieuwen o,5o Tongen, groote, midden, en klein soort. SOTTEGEM. J Te koop. VITRIEN in goeden j staat, met dubbel deur, gesculpteerde kornis en pilasters, arduinen gepoliste j plinten, kunnende dienen voor woningen van 4 meters 5o centimeters facade. Zich te bevragen ten bureele van a De Den- Derbode. Tarwe per 100 kilo 19.00 a 20,00 Msu teluin 00,00 a 00,00 iïcgge 16,00 a 17,00 11iver 20,00 a 21 ,oo Bol er de kilogram 2,5o a 2,60 Eieren de 25 1,80 a 1,90 GKERAERDSBERGEN. Tai we per 100 kilo 17.75 a 00,oo Masteluin i5,oo a 00,00 Kegge i5,oo a 15,25 Haver 17,00 a oo.oo Hoonen i5,5o a 16,00 Aardappelen 10,00 a 00,00 lk ter de kilogram 2,39 a 2,88 Kirren de 25 1,70 a 1,80 Yl is per kilogram 0,92 a 0,00 Veemarkt. Verkocht 3o5 Verkens en 170 Hoornbeesten. DENDERMONDE. Tarwe per 100 kilo 19,00 a 00,00 Masteluin 00,00 a 00,00 Kogge IS,7S a 00,00 Haver 21,00 a 00,00 leerst 00,00 a 00,00 Lijnkoeken 20,00 a co,oo Koolz iadkoeken 14,00 a 00,00 Raapkoeken 00,00 a 00,00 LEUVEN. Tarwe de 100 kilogr. 17,00 a '7,25 f landelstarwe 17,00 a 00,00 Kogge '5.75 a 16,00 Yoederhaver xg,25 a 00,00 Brouwhaver ig,5o a 00,00 Herfstgarst 00,00 a 00,00 Tarwebloem 22,5o a 00,co G011 Remy 26,5o a 00,00 Tarwezemelen 12,5o a 00,00 Aaidappelen 00,00 a 0,00 Strooi 4,3o a 0,00 Hooi 6,00 a 0,00 1 >oter, per kilo 2,70 a 0,00 Ivieren per 26 2,40 a 0,00 V E E M A R K T E N i* Op Maandag 18 Juni 1906, om 9 uren 's morgens, te Nieuwerkerken, Pij- penbeek en ten kasteele van Regelsbrugge, Sint Job. b. En om 2 uren namiddag, te Aalst- Schaarbeke, gescheed met Hofstade in de Kau wersmeerschen 2* Op Dijnsdag 19 Juni 1906, a) om 2 uren namiddag, in de Bergemeerschen en b) om 4 uren namiddag, te Aalst, op het Zandbeek, Beekstraat en Lambrecht- meerschen, 3° Op Woensdag 20 Juni 1906, om 2 uren namiddag, te Erembodegem, in de Lar.gemeersch, Krommeersch, aan dc Ninoofsche Steenweg en Wellemeerschen. 40 Op Donderdag 21 Juni igo6, om 2 uren namiddag, te Wanzele, 'aan den Watermolen van M' Hippolyte Matthys. 5° En op Vrijdag 29 Juni 1906, om 1 ure juist nanoen, te Meldert, Dorp, aan het Klooster Affligem, Falluyntjes, Hoo- gemeerschen en Lutenstneerschen. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen 53 aren 40 centiaren Land, te Hekcl- gem, aan de Boschstraat en op den As- scherenbosch, verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door Philemon Van de Perre, te Hekelgem. ZITDAGEN Instel Vrijdag i5 Tl Verblijf Vrijdag 29 'unl '9 telkens om 5 uren namiddag, ter herberg u Het Visschershuis, bij Mr Louis Vermoesen-Van Brempt, te Moorsel, Waver. De Notaris BRECKPOT te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een Huis, te Aalst, Gentschestraat en hoek der Withuisstraat, dienstig voor alle bedrijven. Slechts gebracht op i3,ioo. LAATSTE ZITDAG Dijnsdag 12 Juni 1906, om 4 uren namiddag, ter tc verkoopen Huis en Estaminet Au Café Gantois, bij den heer Joseph Wailly, te Aalst, Gentschestraat. De Heer Antoon Boeykens, gediplo meerde, beéeigde landmeter, te Haeltert, heeft de eer zich aan te bevelen voor het uitvoeren van allerhande metingen, uit- palen en regelen van eigendomsgrenzen, het splitsen der eigendommen, maken van plans en al wat de meetkunde betreft. Steengruis. Men laat weten dat er mag gestort worden, allen afval en steengruis, nevens den eigendom van Mr Lejeune, Pontstraatpoort. Verzekerde goede rede. (Oost-Vlaanderen). Men vraagt meester, man- of vrouws persoon, zijnde wel op de hoogte van hand- en motormachienen. Schrijven ten Bureele van De Den- derbode met melding van vereischte MECANIEKE Dames I Wilt ge uw lijnwaad, name- j lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, Servietten, Tafellakens, Gordijnen, enz. in hot nieuw laten strijken, zonder ver- f hooging van prijs, draagt het naar de Gezusters KIECKENS, I Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven I open dat zij, druk aan hunne nieuwe mecanieken, door haar voortreffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul len winnen BESTUURD HOOR DE ZWARTE ZUSTERS. Verscheidene specialisten van Brussel, Gent en Aalst zijn aan dit Gesticht verbonden en verleenen er hunne zorgen voor Oogziekten, Neus- Keel- en Oorziekten, Vrouwziekten, algemeene Heelkunde, Kinderheclkunde en Misvor ming van Lichaam en Ledematen. Voor oer der e inlichtingen vrage men prospectus. Bijzondere voorwaarden voor het werkvolk. (HUIS GESTICHT IM 1876). (Prijs volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten i° De stikstot onder vorm van nitraat en ammoniak; 20 Het phosphorzuur onder vorm van super'phosphaat; 3° De potasch onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aa.i den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen ds aardappelplaag en 't zwart der gruizers. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. KERKSTRAAT, 10, AALST. Bijzondere verwerij van zij ien met spantuig. Verwen en kuischen in het droog van alle stoffen voorwerpen, zooals kleederen van damen, heeier. en kinders, gordijnen, tafelkieederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. enz. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in 't droog van handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN 24 UREN GELEVERD. ANTWERPEN. Prijzen van het Vee, op de markt maan dag lest gehouden Beesten Bestendige prijzen verkocht. op voet. a louer pour 3, 6 ou g annêes une campagne, située k Erpe, k 7 minutes j de la gare Vijf Huizen, et de la halte j du tram vicinal. j Crtte propriété comprend: maison d'ha- bitation toute neuve, au rez-de chaussée salon, salie k manger, bureau et cuisine, j k l'étage, cinq chambres k coucher, deux j mansardes pour bonnes, magnifique jar- din d'un demi hectare avec verger en I plein rapport, buar.derie, écurie pour 2 chevaux, remise pour voitures et garage i pour automobile. Conditions trés avanta- geuses. S'adresser k Mr Jules Verbrug- 1 ghen, Brasseur, k Erpe. 1 Te buren te Hofstade. I Graan- Water- en Vuurmolen met Plet- 1 tersteenen voor Zaadkoeken, zich te be- j vragen te Aalst, Molenstraat, 48. Nieuwstraat, 36, Aalst, (groote vitrine), j Als ook een Huis en Magazijn, j Zwarten Hoek. Zich te bevragen Nieuw- straat, 34. 28 Ossen i36 Koeien 19 Veerzen 42 Stieren 24 Kalveren 0,75 tot o,85 o,oo tot 0,00 0,73 tot o,83 0,68 tot 0,78 o,g5 tot 1,07 Huis Ie huren terstond, Dirk Mar lensstraat, N° 12. Zich te wenden tot M. J. Goethals, zelfde straat, Nr 14. 1 Kleermaakster wordt gevraagd te Aalst, Kerkstraat, Nr 11. Men vraagt een treffelijke jon- gen, voor boodschappen en huiswerk, Lange Zoutstraat, 22, te Aalst. THIENEN. Op de Veemarkt werden verkocht 396 Hoornbeesten en 827 Varkens. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 38o. Prijs per kilogram levend gewogen fr. 0,95 tot i,io. CUREGHEM-ANDERLECHT. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 2161. Prijs per kilogram levend gewo gen fr. 0,93 tot 1,10. KORTRIJK. Ter Veemarkt werden te koop gesteld Koeien 192 Stieren 5g Veerzen 86 Ossen 47 Totaal 384 PARIJS-LA VILETTE. Ter markt ver- 2* 3* gebracht. kocht. kwal. kwal. kwal. Ossen 2686 2546 i,5o i,35 1,10 Koeien 989 958 1,46 i,3o 1,00 .jtieien 386 355 1,20 1,10 1,00 halvers 1739 i636 2,10 1,90 1,60 Schap. 19770 14770 2,10 1,90 1,70 Varken' 3582 3582 1,80 1.75 i,65 Huizen te koop, gestaan te Aalst, Korte Zoutsraat, N™ 26 en 28, thans bewoond door MM. Meeit en Van Branteghem. Zich te wenden tot Mej Adèle Van Droogenbroeck, Keizer lijke Plaats, te Aalst. voor influenza, bronchiet, keelpijn, kort- borstigheid of asthma, is er niets beter dan de fr. 1,523 «ie doos Algemeen depot in de apotheek van M. Callebaut, Botermarkt, Aalst. voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speen, puis ten, enz., gebruikt de Bloedzuiverende pillen van F. Callebaut, 1,00 fr. de doos. Algemeen depots in de apotheek van F. CallebautBotermarkt, Aa.st In dezelfde apotheek zijn te verkrijgen Zenuwkoortspillen tegen flerecijn in he hoofd, fr. 1,00 de doos. Balsem tegen sciatica, flerecijn, ver stuikingen, fr. 1,00. Pakken voorde kalverziekte, fr. 1,25. Pakken tegen het slecht boter géven der koeien, fr. 1,25. Remedie tegen '1 snot der kiekens, enz In het oud gekend huis 30, Gentschestraat, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van j Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tème, enz. Rhum, Cognac. Fijne I en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, cótes supérieures fr. i,a5 Cios Simard, 2" ciü, S' Emilion, fr. i,5o Lïstrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs fr. i,j5 Chateau Pontet-Canet, Médoc, crü classé fr- 2,00 Buitengewonen keus van Graan- en Wijnazijnen, bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in H groot, voor den uitverkoop. Occasie Leest Ter trouw uit der hand te koop een extra sterk schoon verzekerd Cofferforken, twee gtrieflijke Keukenkassen, twee goede Deuren en twee calorifères om nieuwe huizen te ver warmen en te droogen. Zich te bevragen in de Nieuwstraat, nr 7, te Aalst. Te koop. Een groot Keuken- jacht, Keukenkas, (pitsch-pine), Burc-au- ministre met Bibliotheek (eik). Bij Dame Frans Van Severen, Tragel, te Aalst. Te koop. Extra schoone in po- gekweekte Tomatteplanten, aan vijf cent tiemen ieder. Zich te begeven bij Dame weduwe Po- devyn, Bergestraat, te Aalst-Mijlbeke. Uit der hand te koop. Eene Piano. Buffet, nog maar onlangs hersteld dienstig voor Pensionnaten of leerlingen. Zich te bevragen ten bureele dezer. 122. Groote afbraak van Magazijnen en Fabriek. Buitengewone occasie van BOUWMATERIALEN, bestaande uit goede Hollandsche en platte Pannen, Ramen, Deuren, schoone ronde Plavei, Dakvensters, Poutrelles, Roosters, van alle maten, alsook schoone Kepers, Slaghouten, Plancher en oude Ankers. Ook verscheidene eiken Balken. Zich te bevragen bij Rob. Mbganck- Kelders, Ondernemer van openbare wer ken, Schoolstraat, Nf 32, te Aalst. MAGAZIJN van schoone en goede gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LOMBAERTS, Meubelmaker, in de Leopoldstraat, N' 23, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek, dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooals bedden in accajou, notelaar, kerselaar en olm lavabos, commoden en kleerkassen, bufetten in accajou, notelaar, enz., tegen zeer gema tigde prijzen. hij «Ie erven 8 EPS, koopman in Bouwmaterialen, bij de Vaart, te Aalst. Carton bitumé (geteerde carton voor dakken) van verschillige soorten, tegen voordeelige prijzen. Beleefd beveel ik mij aan voor het ma ken van Damenkleeding (genre tailleurs) costumen, paletots, pelerinnen met en zonder applicaties, enz. VOOR DE KLEERMAAKSTERS, applicaties op laken, tulle, enz. in allen aard en vorm, voor costumen, pelerinnen, enz. aan voordeelige prijzen. Theophiel Kieckens, Nieuwstraat, 78, Aalst. Huis van vertrouwen. GROOT KLEIN Bisschopstraat2, Aalst. Han lel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van echte Brabantscke matraswoi aan fr. 3,5ode kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuts- vellen. P. S. Men komt met de stalen ten huize. Men gelaat zich met het maken dei matrassen b GROOT FABRIEK van rechtover het Postbureel, Hopmarkt, IV'0 3, te /Valst. De Weduwe MALLEGO, heeft de eer bekend te maken, dat bij haar door ver grooting, Eiken Meubels en alle andert nieuwigheden tegen verminderde prijzei te verkrijgen zijn. GROOTE en SCHOONE KEUS. Kleine en gioote kapitalen aan 3,75 es 4 t. h. op huizen en land, voor te bouwes en renten af te leggen. Zich te bevragen bij den agent, 11 Aalst, hoek der Kerkstraat, 19. HUIS VAN VERTROUWEN. Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor de boerinnen LET WEL OP EET ADRES IN DEN VOS, 11, Lange Zoutstraat, 11) AALST, nevens Mr Borreman-Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. Prijzen buiten alle oonourrentie. S ürooto kous van alle soorten van scboona groote manskostuum. trouwkostnms. pardes sus, eerste communiekoatuius, kinder kostunHi capuchons, kloine en groote cabans, veloure vesten, broeken, gilets met mouwen in olie kleuren, blauwe lynwaden broeken, bouche- rons en vestons,katoenen broeken en vestons. Alle soorten van schoone fijne laine slaap- lijven, calegons, vareuson ellen en met bloe- meu, jerseys hemden effen en mot bloemen, foulards, Btrikkcu, cols, plastrons, witteen en gokleurde gestreken hemden. Groote schoone keus van zwarte lakens mantels. Gaze, kanten en stoffen pelerins. prijzen buiten alle concurrentie, zwarte satijnen rok ken, gestikte rokken in satyn en pacbai) schoone dame-cabaus, zwarte satijnen voor schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adres !N DEN VOS.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4