VERLOREN buitengewone occasie. 2 Handelshuizen ZAAILAND EN Werkmanswoningen met Land HOFSTEDE Dakpannen behuisde HOFSTEDE, EEVISCHHAN DEL H. Arys-De Paepe. ZAAILANDEN Campagne LAND en MEERSCH, Vereenigde Nijveraars. RL 1NPAARD, Leo GRILLAERT, Geldleening. Huur houder ij New-York, 20 Aug. meldt dat de aardbeving het eiland ernandez, beroemd als het eiland binson Crusoë, en waar nu Chili afkolonie had ingericht, vermeld Santiago, 20 Augusti. eizigers, die voortdurend aanko- Valparaiso, bevestigen allen de ektbeid der ramp. zegt dat de overheden strenge »elen genomen hebben om het 'en te beletten. Een kerel, die op aa«l betrapt werd, werd gefusil- i een kort vonnis. Meer dan 100 leelden zijn in de gevangenissen imen. jpperhoofd der policie van Valpa- egt dat het de tweede schok is die m veroorzaakte. Men rekent dat er gebouwen door de aardbeving brand vernield zijn. .resident der Republiek heeft gis- en officieel rapport van den prefekt ilparaiso ontvangen, zeggende dat lieling volledig is.Inhet Almendral- >r der haven heeft men tot hiertoe ken ontdekt. Op andere plaatsen nen er 800. is onmogelijk het getal slacht- vast te stellen. De prefekt schat Iparaiso totaal vernield is en dat zal zijn al wat is blijven recht af te breken. |e inwoners kampeeren op de heu- ie openbare plaatsen en op de n die in de baai geankerd liggen, in de straten zou het onmogelijk verblijven. De orde wordt gehand- dank aan strenge maatregelen. De an beleg is uitgeroepen, stoombooten U bard a en Peru zijn lokinulo en Caldora vertrokken om ar de garnizoenen naar Valparaiso ogen. Valparaiso, 21 Augusti. stoffelijke schade, te Valparaiso richt door de ramp van 16 Aug., geschat op vijf millioen pond ster getal dooden is t5oo. 3ooo per- die men dood geloofde, zijn terug- rd. Een Duitsch luchtreiziger, M. Jos. ler, is voornemens per ballon den mover te steken. Een groot getal jbers van de luchtvaart te New- hebben hem de middelen verschaft e reis te volbrengen. M. Werther in de badplaats Atlantic City, op de 1 van New-Yersey, eene halle ge- i voor zijnen ballon, vanwaar hij in itste dagen van September zal ver so. Deze stoutmoedige luchtreiziger :hts 28 jaar oud, maar hij heeft zijn rp zoo goed bestudeerd, dat zijne ien niet twijfelen aan het welgeluk- in zijne onderneming. Hij neemt in I ballon mindere ballons mee alsook II vloeibaren toestand, welke hij in gas zal veranderen langs schei gen weg, zoodra hij de mindere is moet vullen. Snel recht. Te Mayfield, Kentucky, el recht gedaan aan een neger, die jonge vrouw had aangerand. Vijftig ten nadat de gezworenen, voor wie aak werd opgeroepen, den eed had- ifgelegd, was hij al een lijk. ne menigte van 10,000 menschen ogde het gerechtsgebouw en stond om hem te lynchen, indien het recht zoosnel zijn loop had gehad. Den en dag is te Atlanta, in Georgia, een r, die van hetzelfde misdrijf beschul- was gelyncht. twee Wachthonden. De grooten hond met lang zwart bruin ig haar en langen steert, antwoor- leop den naam Baron en andere, schoone zwarten hond van one grootte, antwoordende op den n Moor. Ien schrijve naar M. Philemon De der, Molenaar en Eigenaar te Eron- sm. Wie ze te huis brengt zal eene oning ontvangen. Te koop. VITRIEN in goeden staat, met dubbel deur, gesculpteerde kornis en pilasters, arduinen gepoliste plinten, kunnende dienen voor woningen van 4 meters 5o centimeters facade. Zich te bevragen ten bureele van u De Den- derbode. Men vraagt goede werksters, alsook eene goede teelcenaarster voor la- cetw^rk, zich te wenden bij Mr Otto vom Hagen, Statiestraat, 28, van 2 tot 4 uren 's namiddags. Te koop eene goede bank met jachtwiel voor tabak en snuif te snijden alsook eeue pers voor roltabak, zich te wenden te Aalst, Groote Merkt, 19. Snij- en Naailessen voor Da mes en Jufvrouwen, volgens de laatste nieuwe leerwijze, gegeven door Madame W® C. Bonner-Van Den Brobck, gedi plomeerde Snijster, Brusselschestraat, 27, te Aalst. Patronen op maat, Busten, Mo degravuren, enz. OPENBARE VERKOOPING van te Aalst, Korte Zoulstraai. De Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal met gewin van palmslag eu gelagen in het openbaar verkoopen. STAD AALST. Eerste Koop. Een schoon en groot han delshuis gestaan en gelegen ten voorhoofde in de Korte Zoutstraat, geteekeud n° 28, gekadastreerd wijk A, nummer 1843, met eene grootte van 1 aar 70 centiaren palende van de eene zijde aan den heer Doctor La- compte, van de andere zijde aan het volgen de huis, en van achter aan den Kindertuin. Bewoond door de heer Edmond Meert en zuster. Voorschreven huis hebbende schoone win kelplaats, groot magazijn, koor en verdere gebouwen en is door zijne goede ligging aller best geschikt voor het uitoefenen van alle bedrijven. Tweede Koop. Een handelshuis gestaan en gelegen nevenB voorgasndo ten voorhoofde in de Korte Zoutstraat, geteekend n° 2b, en gekadastreerd wijk A, nemmer 1842a met eene grootte van 60 centiaren, palende van de eene zijde aan voorgaande huis en van d'. andere en van achter aan den kindertuin. Bewoond door den heer Lonis Van Brante- teghem. Voorschrevene huizen mogen bezichtigd worden alle Maandagen van 9 tot 11 uren voormiddag- ZITDAGEN Instel Vrijdag 14 September Verblijf Vrijdag 28 Ten 4 uren namiddag ter herberg u Het Hof van Weenen n bij de heer Adolphus De Gendt, te Aalst, Boterstraat. OPENBARE VERKOOPING van goede BOSSCHEN EN EEN PERCEEL MEERSCH, te MOOR8EL. De Notaris EEMAN, te Erpe, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoopen, de iiigemelde goederen, te weten Eerste koop. Een perceel Land, gelegen te Moorsel, Stephanuskapel, bekend bij ka daster wijk E, nummer 61, groot aldaar 32 aren 90 centiaren, palende ten ooste MM La- miel Van den Meerssche. Gregoor Moens en andere, ten zuide de Kinderen Lodewijk Meert, ten we3te Joanna Van der Meerssche en ten noorde de Herbergstraat. Gebruikt zonder termijn door Juffr. W® Lodewijk üyttersprot, te Moorsel, aan 53 fr. Achlsfe koop. Een perceel Land, gele gen te Moorsel, Steven, gekadastreerd wijk E, nummer 21c, groot aldaar 17 aren 10 centiaren, palende ten ooste en ten zuide de Kinderen van M. Lodewijk Meert, ten weste M. Pieter-Jan De Ridder en andere en ten noorde M. Pieter-Jozef Moens. Gebruikt zonder termijn door M. Auguste Moortgat voornoemd, aan 32 fr. 's jaars. Negende koop. Een perceel Land, gele gen te Moorsel, Nuffel, wijk B, nummer 75 van het kadastraal plan, groot aldaar 26 aren 90 centiaren, palende ten ooste de Kindereu De Smedt, teu zuide Juffrouw Duerinok, ten weste Juffr. Justine De Vis en andere en ten noorde M. Jan-Alfons Moens. Gebruikt zonder termijn door de heeren Petrus Moort gat en Fred6rik Vermoesen, beide te Moor sel, aan fr. 38 's jaars. ZITDAGEN Instel, Dijnsdag 21 Augusti 1906, ter herberg vau den heer Petrus Moortgat, to Moorsel, nabij de Stephanuskapel. Verblijf, Dijnsdag 4 September 1906, ter herberg van de kindoren Bostkels, te Moorsel, Ryger, telkenaom 2 uren nanoen. Om uit onverdeeldheid te scheiden OPENBARE VERKOOPING van en van eene behuisde te Aalst-Mijlbeke, Papenrodedries. De Notaris EEMAN te Erpe en zijn ambt genoot Meester DE WINDT Notaris te Aalst, znllen met gewin van palmslag en ge- agen, in het openbaar verkoopen, de navol gende goederen, te weten Eerste Koop. Negen Werkmanswonin gen waaronder eene Tweewoonst en een deel Land, gestaan en gelegen te Aalst-Mijlbeek, Papenrodedries, gekadastreerd wijk D, num mers 258a, 259d, 259e, 259f, 259g, 263g, 263h, 263i, 263k, en 265d, te samen groot 27 aren 50 centiaren, palende ten ooste de Kinderen Joannes Pilate en het volgend goed ten zuide M. Jan Podevyn, ten weste voor noemde Kinderen Pilate en ten noorde Juf frouw Weduwe Van der Vorst en M. De Bare De Smet. Verhuurd bij de week aan M. Evariste Van de Winckel en andere, te samen aan fr. 9.20 de week. Tweede Koop.Eene behuisde Hofstede met Aanhoorigheden en Tuin, gestaan en ge legen te Aal8t-Mijlbeek, Papenrodedries, bekend bij kadaster wijk D, nummers 268b en 270a, te samen groot 25 aren 60 centiaren, palende ten ooste Juffrouw Weduwe Van de Meerssche en M. Karei De Vis, ten zuide de Straat, ton weste de Kinderen J. Pilateen voorgaande good en ten noorde M. De Bare- De Smet. Bewoond en gebruikt door de medeeigenares Juffrouw Weduwe Pilate-Claus tot Kermisavond 1906. ZITDAGEN Instel Donderdag 23 Augusti Verblijf Donderdag 6 September Telkens om 3 nren van den avond ter herberg Den Klokkenbol n bij Juffrouw Esther Verlaeckt, te Aalst. Molendries. kinderen Evenepoel, ten weste den heer Antoon De Mesmaecker, en ten noorde den beer Frans Gbijssels. In gebruik bij den heer Jean De Suegher te Liedekerke. GEMEENTE IDDEKGEM. Zevende koop. Een perceel land gele gen wijk Specht bekend bij kadaster eenige sectie deel van n. 907h, groot volgens me ting 40 aren 50 centiaren palende ten ooste den heer Eduard Van Varenbergh te Erem- bodogem, ten zuide koop 6, ten weste de heeren Jan-Baptist Micbiels on Sonck en ten noorde de beek. In gebruik bij den heer Felix Baeyens te Iddergem. Achtste koop. Een perceel land, gelegen alsvoien bekend bij kadaster eenige sectie deel van n. 907h, groot volgens meting 22 aren 50 centiaren, palende ten ooste den beer Eduard Van Varenbergh, ten zuide den heer baron de Pelicby-de Meulenaere, ten weste de heeren Sonck "en De Leemans eti ten noorde voorgaanden koop.—In gebruik bij den heer Felix Baeyens, voornoemd. GEMEENTE ROOBORST. Negende eu laatste koop. Een perceel Land, gelegen op het Bekeveld, bekend by kadaster sectie A, deel van nr 320, groot 16 aren 35 centiaren, palende ten ooste den heer Frans Bnysse, ten zuide den heer Jozeph Van der Hauwert, ten weste Dame Wed® Meule- man-De Smet en ten noorde de Herpelstraat. In gebruik bij den heer Frans Temmerman, te Rooboret. ZITDAGEN Instel Zaterdag 1 September 19Qg_ Verblijf 15 n Telkens om 3 ureB van den namiddag, ter herberg genaamd u Au bon Coin, gehouden door Juffrouw Uuylebroeck, te Aalst, Statie plein. meters kepers, rijboomen, gebonten enz., te koop bij Van Pottelbergh, 16, De Gheeststraat, Aalst, of te Erembodegem, Ter joden. Men vraagt in Aalst een bureel schrijver, hebbende reeds in een han delshuis eene plaats bediend en zijnde op d'hoogte der Vlaamsche en Fransche talen. Schrijven bureel van De Dbndhrbode. N° 128. Werkzaam persoon goed gedrag, die alle dagen vrij is s namid dags, wenscht voor zijn ledige uren eenig werk te vinden, als bij verdienste schrij ven Fr. Van de Velde, Beukendreef, 29, Aalst. Te huren. Schoon en gerieflijk Huis, dienstig voor alle bedrijven, ge staan in de Nieuwstraat, te Aalst. Zich te bevragen bij Mr Evariste De Bruyn. OPENBARE VERKOOPING van eene schoone te Aalst-Schaarbeke, Lindestraat. De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen, in het openbaar verkoo pen EENIGE KOOP. Eene schoone welbebomvde Hofstede beplan met Fruitboomen en verdere aanhoorighe den, gestaan en gelegen te Aalst-Schaarbeke, op de Kleine lvrokhage, aan de Lindestraat, bekend bij kadaster sectie C, n" 500d, 500e, 501b en 499o, te samen groot 37 aren 10 cen tiaren, palende ten ooste de Kassei, ten zui de de erven Haleydt en Jufvrouw Coleta Ualeydt en ten noorde den Los en daarover Mijnheer de Kerckhove de Denterghem. Boomprys fr. 200. Bewoond en gebruikt door M. Philemon De Smedt. ZITDAGEN ï"'?.1 15 1 Augusti 1906. Verblijf Donderdag 30 6 telkens om 4 uren namiddag, ter herberg ge naamd In het Pompierskorps, gehouden door den heer Petrus Schockaert-Dk Clip- pri.k, te Aalst-Schaarbeke, aan de Linde- straal. sopoldstraat, 14, Aalst. ijzen voor 23, 24 en 25 Oogst 1906. IRROT de >/t kil. fr. 2,00 1RBOTTIN8 'It kilo i,a5 EILBOT fr- i,a5 raoje Zalm den */t kilo fr. 3,5o ersche Zalm den kil. fr. 3,00 abeljauw, fr. 0,70 riet fr. o,5o 0,70, 1,00, 2,00, 3,00 ongen (koppel) fr. 1,00, 2,00, 3,00 leur fr. 2,00 odbaarden (rougets) fr. i,5o 2,00 idijs 't stuk fr. o,i5 o,5o 0,70 1,5o 2,00 ieuwe Laiuloliuni fr. 0,80 6 fr. 0,75, a,5o tot 3,00 en 4,00 ïkreelen 't stuk fr. 0,70 eeften fr. 2,00, 4,00 en 6,00 malen in doos fr. 1,00 raaien versch fr. 0,60 lllandsch Haring 1 latjes Beste nieuwen Baring fr. 2,5o flkers Haring nieuwen o,5o dongen, groote, midden, en klein soort. s jaars. Tweede koop. Eene party Bosch, te Moorsel, in het Hol, gekadastreerd wijk A, nummer 3a, groot 9 aren 40 centiaren, pa lende ten ooste M. Camiel Cassiman, ten zuide Juffr. W® Judocus Van Nuffel, ten weste M. Pieter Van Assche en ten noorde M. Bene dicts Callebaut en andere. Onverpacht. Boomprijs ffs. 320. Derde koop. Een perceel Bosch, te Moorsel, Zeêzutza, wijk B, nummer 380, van het plan kadastraal, groot 3 aren 60 centia ren, palende ten ooste Jan-Jozef Moens, ten zuide M. Everard-Camiel Moens, ten weste M. Frans Borms en Zuster en ten noorde M. Pieter-Jozef Van den Meerssche. Onver- pacht. Boomprys 111 fr. Vierde koop. Eene partij Bosch, te Moorsel, Zeêzutza, bekend bij kadaster wijk B, nummer 348, groot aldaar 9 aren, palende oost Madame Weduwe Lutens en kinderen, ten znide M. Pieter-Jozef Van den Meerssche, ten weste het goed onder koop 5 en ten noor de M. Arthur De Gols en andere. Onver- pacht. Boomprys fr. 474. Vijfde koop. Een perceel Meersch, gole- en t9 Moorsel, Zeêzutza, gekadastreerd wijk j, nummer 336c, groot 21 aren 40 centiaren, Silende oost voorgaanden koop 4, zuid M. ustaaf Lissens, west M. Karel-Lodewijk Üyttersprot en noord Juffr. Clemence De Meyer. Gebruikt zonder termijn door M. Gustaaf Lissens, te Moorsel, aan fr. 34,75 's jaars. Op te leggen boomprys fr. 265. Zesde koop. Eene partij Land, te Moor sel, Spruithook, wijk B, nummer 164, groot aldaar 12 aren 10 centiaren, palende ten ooste MM. Karel-Lodewijk en Clemens Callebaut, ten zuide M. Leo De Uauwere en andere, ten weste M. Alfons Monsieur en ten noorde uJffr. Weduwe De Meyst. Onverpacht. Zevende koop, Een perceel Land, gele gen te Moorsel, Varent, bekend bij kadaster wyk B, nummer 305a, met eene grootte van 19 aren 90 centiaren, palende ten ooste M. Alfons Saeys, ten znide de Kinderen van M. Lodewijk Meert, ten weste M. Julius Crick en andere en ten noorde de Baan. Gebruikt zonder termijn door M. August Moortgat, te Moorsel, aan fr. 32 's jaars, OPENBARE VERKOOPING van en een perceel HOI'LÜ C: IITIAG gelegen te Erembodegem, Welle, fpamel, Iddergem en (Rooborst De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, met gewin van palmslag en gelagen in het openbaar verkoo pen GEMEENTE EREMBODEGEM. Eerste koop. Een perceel Land. gelegen wijk Kienbroeck, bekend by kadaster sectie A, nr218, groot 18 aren 50 centiaren, palende ten ooste koop 2 en de heer Alfone Callebaut, ten zuide Juffrouw Wed® Berckmans-Couck, ten weste de kinderen Candron te Moorsel, den heer Felix Goevaorts, Juffrouw Wed® De Coninck en andere en ten noorde den heer August Lievens. In gebruik bij den heer Th. De Pelsmaecker te Erembodegem. Tweede koop. Een perceel Land, gele gen als voren, bekend bij kadaster sectie A, r.1 ont IC arar, nnlandn ten nnsto het d louer pour 3, 6 ou g annèes, une campagne, située k Erpe, k 7 minutes de la gare Vijp Huizen, et de la halte du tram vicinal. Cette propriété comprend: maison d'ha- bitation toute neuve, au rez-de chaussée salon, salie k manger, bureau et cuisine. k l'étage, cinq chambres k coucher, deux mansardes pour bonnes, magnifique jar- din d'un demi hectare avec verger en plein rapport, buanderie, écurie pour a chevaux, remise pour voitures et garage pour automobile. Conditions trés avanta- geuses. S'adresser k Mr Jules Verbrug- ghen, Brasseur, k Erpe. Te huren. Een nieuw opge bouwd Huis, nr 102, met grooten Hof, Dendermondsch;n steenweg zich te be vragen bij den Heer J. Goethals, 14, Dirk-." f artenstraat, Aalst. Te huren te Hofstede. Graan- Water- en Vuurmolen met Plet- tersteenen voor Zaadkoeken, zich te be vragen te Aalst, Molenstraat, 48. nr2182, groot 16 aren, palende ten ooste het Armbureel van Erembodegem, ton znide voormeld Armbureel en den heer Alfons Cal lebaut, ten weste koop 1 en ten noorde den heer August Lievens. In gebruik by voor noemden heer De Pelsmaecker. Derde koop. Een perceel Land en deel- ken Bosch, igelegen wijk de Luyt, bekend bij kadaster sectie A, n»2070, 2071, 2072 en 2073, met eene grootte van 21 aren 20 cen tiaren, palende ten ooste het Bureel van Wel dadigheid van Erembodegem, ton zuide den heer Pieter De Bolle-Nelis, ten weste den heer Aimé Van de Meerssche-Van lloefa en ten noorde den heer Valery De Vylder, te Aalst In gebruik bij den heer Petrus Ver- Vierde koop. Een perceelken Land, go- legen wyk Caerdeveldeken of Laerdevelde- ken, bekend bij kadaster sectie A, n" 333a en 333b, groot 6 aren 40 centiaren, palende ten ooste den heer Emerie-Jan Langelet, ten zui de den hoer Jozef De Vulder-De Bolle, ten weste den heer Jean-B'-® Heyman en ten noor de de kinderen Van Audenhove. In gebruik bij Juffr. Wed' Beeokman en Van der Donck. Vijfde koop. Een perceel Hof, gelegen alsvoren, bekend bij kadaster sectie A, n' 3311-, groot laar 50 centiaren, palende ten ooste de kinderon Van Audenhove, ten znide den heer Jozef De-Vnlder-üe Bolle, ten weste den heer Jan-B1® Heyman en ten noorde de heeren gebroeders De Wachtelaer. In gebruik by Juffrouwen Beeckman en Van der Donck, voornoemd. GEMEENTE PAMEL. Zesde koop. Een perceel hoplochting gelegen wijk Bousdaelbosoh, bekend bij ka daster sectie B, u. 320, met eene grootte van 40 aren 40 centiaren palende ten ooste de straat (Liedekerke-Cothem) ten zuide de OPENBARE VERKOOPING van twee perceelen TE IM P E De Notaris SCHELFHOUT, te Oordegem, zal namens wien het behoort, met gewin van Ealmslag en gelagen, in het openbaar ver- oopen Eerste koop. Een perceel Land, gelegen te Impe, wijk Molenhoek, bekend bij kaduster sectie B, nummer 150a, aldaar groot 40 aren 30 centiaren, palende ten ooste Jufvrouw Marie Schockaert, ten znide den heer Petrus Luwaert Wellekensten weste Jufvrouw Ma rio Schockaert, voornoemd en ten noorde den weg naar Erondegem. Gebruikt door den heer Leo Cannoot. Tweede en laatste koop. Een perceel Meersch, gelegen alsvoren, bekend bij kadas ter Bectie B, nummer 472, groot 47 aren 10 centiaren, palende ten ooste de heeren Alfons Annorel en Petrus Pauwels-Annorel, ten rui de den heer Camiel Van den Berghe, ten weste Jufvrouw Marie Roman en ten noorde den heer Camiel Matthys-Boterbergh. Bosmprijs frs. dertig. Gebruikt door den heer Desiré Van Leuven. ZITDAGEN InBtel Donderdag 23 Augusti ig0g Verblijf Donderdag G September telkens om 4 nren van den namiddag, ter herberg genaamd In den Velo Club, n ge houden aoor den heer Rkmy Jansskns, te Impe. nabij het Dorp. Te huren of te hoop met alle gemak van betaling, een stevig ge bouwd Huis, hebbende verscheidene be neden- en boven plaatsen, pomp- en re genwater, gestaan te Aalst, Kapellestraat; zich te bevragen Café L'Univers, bij den heer Panneman, Esplanade, te Aalst. Steengruis. Men laat weten dat er mag gestort worden, allen afval en steengruis, nevens den eigendom van Mr Lejeune, Pontstraatpoort. Verzekerde goede rede. Verzekering tegen brandgevaar. Hoofdagent M. Achille EEMAN, Hoogevesten, fabriek van chemische mest stoffen te Aalst. Bij uitscheiding van bedrijf. V E RIDIT IE VAM een schoon 2 Melkkoeien, 2 bekalfde Vaarzen, al het groot en klein Landbouwalem en Huismeubelen, ingeoogste en te velde staande Vruchten, ten huize en hove van Tufvrouw weduwe Cornelius Van Geit, te Aalst-Mijlbeek, Brusselschen Steenweg, op Woensdag 29 Oogst 1906, om 8 uren 's morgens, door 't ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. Groote afbraak van Magazijnen en Fabriek. Buitengewone occasie van IIOEWMATERIALEM, bestaande uit goede Hollandsche en platte Pannen, Ramen, Deuren, schoone ronde Plavei, Dakvensters, Poutrelles, Roosters, van alle maten, alsook schoone Kepers, Slaghouten, Plancher en oude Ankers. Ook verscheidene eiken Balken. Zich te bevragen bij Rob. Meganck- Kelders, Ondernemer van openbare wer ken, Schoolstraat, Nr 32, te Aalst. SCHEIKUNDIG LABORATORIUM Vrijheidstraat, 4, te Aalst, CHEMISCHE ONTLEDINGEN voor Nijverheid Landbouw en Voedingstoffen. Kleine en gioote kapitalen aan 3,75 en 4 t. h. op huizen en land, voor te bouwen en renten af te leggen. Zich te bevragen bij den agent, te Aalst, hoek der Kerkstraat, 19. Bij stadsverlating. OPEN BARE VERKOOPING. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal openbaarlijk verkoopen Een schoon Renteniershuis, te Aalst, Dirk Martensstraat, Nr 20, sectie C, n 1047?*, groet 2 aren r5 centiaren. Onmiddelijk ingebruiktredmg. Ingesteld frs. 12,000. Instel Donderdag 9 Qogst 1906, Verblijf Donderdag 23 om 3 uren namiddag, in het Hóteldu Comte de Flandre. te Aalst. Statie plaats. DER Oel>rden Winnepenninckx, Veldstraat, 10, Denderstraat, 19, te AALSTnabij de Statie. Wij laten het geëerd publiek weten da er bij or.s te bekomen zijn, alle soorten van prachtige rijtuigen voor huwelijken, doopen en begravingen, alsook opene rijtuigen voor plezierreizen, allen aan prij zen buiten concurrentie. Wij hopen, met matige prijzen en spoe dige bediening, de gunst van eenieder t« verwerven.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 3