M 1'mi Donderdag 50 Augusti 1900 3 centiemen per nummer. S7sUi Jaar 3874 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. ELEONORA. GODSDIENST, HUISGEZIN. EIGENDOM VADERLAND, TAAL. VRIJHEID. De Spaarkas van den Staat. Een Wonderklok. Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen. EEN EN ANDER. DE DENDERBODE pit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagtee- kefling van den volgenden dag. De prijs ervan is tweemaal ter week voor de Stad 5 frank met den Post vertonden 6 frank 's jaars, fr. 3-25 voor zes wandenfr. 1-75 voor drij maanden, voorop te betalen. De inschrijving eiidigt met 31 December. De onkosten der kwittantiën door de Post ont- jaigen zijn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bü C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, N' 31, M in alle Postkantoren des Lands. -H CUIQIJE HÜUM Per drukregel. Gewone 15 centiemenReklamen fr. 1-00 Vonnissen «p 3** bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij accoord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heereu Nota rissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemde landen zich te wenden ten bureele vaa dit blad. AALST, 29 AUGUSTI tgoö. Wij ontvingen dezer dagen het verslag over de werking der officieele spaarkas gedurende het jaar igo5. Dit merkwaardig stuk geeft belangrijke inlichtingen over vele nuttige zaken, nog veel te weinig bekend, zooals de spaar boekjes, de renteboekjes, de lijfrenten, de levensverzekering, de pensioenkas, de landbouwcredieten, de maatschappijen van werkmanswoningen, de renten voor werkongevallen, enz. Het personeel der spaarkas groeit ge durig aan en bestaat hedendaags uit 618 léden, een geheel leger bureelmannen, waaronder 3 bestuurders, i onderbestuur der, 7 afdeelingsoversten, 18 bureelover sten, 24 onderbureeloversten,346 klerken, 146 hussiers en dienstboden, 27 poortiers en werklieden, 23 drukkers en nog 23 an dere bedienden. Prins Albrecht vervangt zijnen vader, den graaf van Vlaanderen, als voorzitter van den algemeenen raad M. Tack, staatsminister, werd voorzitter van den bestuurraad benoemd in plaats van wijlen M. Vanhoegaarden. De werking der spaarkas neemt van jaar tot jaar grootere uitbreiding. De spaarboekjes en de spaargelden in België worden van langs om talrijker. In igo5 was het aantal spaarboekjes 2,311,845 met een bedragvan 8o5,ooo,ooo fr. Het bedrag der renteboekjes bedroeg 357,000,000 fr. Het totaal spaargeld in de spaarkas op 3i December igo5 bedraagt dus de kolos sale som van één millard, i63 millioen frank I Gedurende 't jaar igo5 werden 226,073 nieuwe spaarboekjes afgeleverd, waar onder 106 duizend 650 boekjes afgeleverd aan vrouwen. De spaarboekjes trekken 3 t. h. intrest tot aan aooo fr. eens dat het bedrag van het spaarboekje 2000 fr. te boven gaat, wordt de intrest op de gestorte som verminderd op 2 t. h., zoodat een boekje van 3ooo fr. enkel 60 fr. intrest oplevert, juist evenveel als een boekje met 2000 frank spaargeld. Daarom trachten de spaarders de waarde van hunne spaar boekjes beneden de 2000 fr. te houden, ten einde in de spaarkas altijd 3 t. h. van hun geld te trekken. Het beste middel daartoe is een spaarboekje te nemen op den naam der vrouw, op ieder der meer derjarige kinderen, ook zelfs op ieder der schoolkinderen, ofwel rentboekjes te koopen. De 2.010,000 boekjes van min dan 1000 fr. br dragen te zamen 263 millioen, de 283,ooo van 1000 tot 2000 fr. bedragen 424 millioen, de 9000 boven de 2000 fr., bedragen 77 millioen. De wet van 10 Februari 1904 geeft aan de getrouwde vrouwen het recht een spaarboekje op hunnen eigen naam in te schrijven, zonder de tusschenkomst van hunnen echtgenoot. In 1905 werden 43,157 nieuwe spaar boekjes genomen door meerderjarige vrouwen, waarvan 17,964door getrouwde vrouwen, 5,6i5 door weduwen en 19,578 door ongehuwde vrouwen. Men weet dat de spaarkas, op de eerste aanvraag der personen die een spaar boekje bezitten, hun spaargeld, gelijk voor welk bedrag, in Belgische staats- rente omzet. De spaarkas betaald 3 t. h. intrest zoolang het bedrag van het spaar boekje beneden de 2000 fr. blijft eens dat het spaargeld boven de 2000 fr. klimt dan betaalt de spaarkas enkel 2 t. h. op geheel de waarde van het spaarboekje. Daarom is het in het belang der spaarders nooit meer dan 2000 fr. op hunne spaar boekjes te laten staan, en het overige geld te besteden om Belgische rente te koopen, die 3 t. h. intrest opbrengt. Op die ma nier zal al hun gespaarde geld, hoe groot het bedrag er van weze, aan 3 t. h. be steed zijn, in volstrekte zekerheid, onder waarborg van den Staat, en in veiligheid tegen diefstal,tegen brand en gelijk welke rampen. Den 3i December rgo5 waren in om loop 90,783 rentboekjes, waarop geza menlijk voor 324,312,100 fr. rentetitels ingeschreven waren. De Belgische rente aan 3 t. h. is ver deeld in drij reeksen dc eerste reeks betaalt haren intrest op 1 Januari en 1 Juli de tweede op 1 Mei en 1 Novem ber de derde op 1 Februari en 1 Oogst. Er bestaat ook eene Belgische rente aan 2 1/2 t. h. betaalbaar op 1 Januari en I Juli doch de rentetitel van 100 fr. naam- weerde staat gewoonlijk in de Beurs aan 86 en 87 fr., omdat de intrest kleiner is. Gedurende het jaar igo5 heeft de spaar kas de volgende werking gedaan op aan vraag der bezitters van spaarboekjes 42,740 aankoopen van Belgische rente voor eene som van 77,940.300 fr.; i5,g68 verkoopingen van rente voor 44,962,300 fr. Die 90,783 renteboekjes ontvangen dus al te gader als jaarlijkschen intrest bij de II millioen Het bezit van een renteboekje dat minstens 100 fr. intrest jaarlijks opbrengt geeft recht op ééne stem meer in de kb- zingen voor Kamers, Senaat, Provincie en Gemeente om die bijgevoegde stem te genieten moet minstens 3,35o fr. op het renteboekje ingeschreven zijn. Ontel bare kiezers zouden alzoo eene stem kun nen bijwinnen. De spaarkas gelast zich ook, op aan vraag, met het inschrijven van rentetitels op het grootboek der Belgische land- schuld verleden jaar deed zij voor 3,o36,3oo fr. rentetitels inschrijven die zelfde kas koopt ook voor de liefhebbers rentetitels aan den drager zij kocht over jaar voor 1,811,000 fr. zulkdanige titels, doch deze rentetitels aan den drager wor den aan de eigenaars besteld, die dan op eigen verantwoordelijkheid voor die kos telijke papieren moeten zorgen. Op dc Nijverheidstentoonstelling te Leeuwarden (Holland) bevindt zich eene wonderklok, een uurwerk waaraan door den maker zeven jaren is gearbeid, maar dal nu ook senig in zijne soort kan heeten. Men denke, zoo schrijft de Leeuward- sche Courant nu niet aan het model van eene gewone lclok. Het uiterlijke doet denken aan eene kerk in renaissance stijl opgetrokken. In die kerk is het drijf werk aangebracht van alles wat bij een bezoek achtereenvolgens wordt vertoond. Het uurwerk geeft gedurende honderd jaar eene eeuw 1 sekonden, minu ten, kwartieren, uren, dagen, weken, maanden en jaren aan.En dit niet alleen: ook geeft zij de feestdagen, en de feesten, zooals Faschen en Sinxen, die telkens op andere dagen vallen, worden gedu rende die honderd jaar steeds juist aan gegeven. In het midden van 't geheel is het kerkportaal. Boven dat middendeel is de kalender die 's nachts om 12 uren veran dert, dat wil zeggen een datum verschuift. De cijferplaat heeft geene wijzers elke minuut wordt aangegeven door het be trokken getal is het uur vol, dan wordt dit aangeduid door een cijfer en staat er bij de minuut nul. Naast de wijzerplaat vindt men twee engelfiguren die de minu ten slaan en de uren aanwijzen. Een haan en een koekoek staan boven op het geheel. Als het 3 uren 's nachts is, kraait de haan de koekoek roept als de lenie begint eiken dag drij maal en her haalt dit iederen dag tot einde Juli. De nachtwacht, die links boven staat, blaast op zijn trompet eiken avond de uren van 10 uren tot 2 uren 's nachts. Links aan de inrichting openen zich bij het slaan van een vol uur twee deuren. Daaruit komen achtereenvolgens de 12 apostelen te voorschijn ieder van hen buigt, als hij gekomen is aan de plaats waar de figuur van Jesus is aangebracht, het hoofd en ontvangt van Dezen den zegen. Alleen Judas gaat zonder buiging en ongezegend voorbij. Zijn de apostelen verdwenen dan sluiten de deuren zich. 't Is waarlijk belangwekkend. Dit is nog niet alles De klok laat ook op de achtereenvolgende vier kwartieren van het uur te voorschijn komen de vier levenstijdperken, namelijk die van kind, jongeling, man, grijsaard. Alle vier stap pen voorbij den dood, die als geraamte met zeis bewegingloos blijft staan tot de grijsaard voorbij komt dan zwaait hij de zeis driemaal rond. En zoo is er nog veel meer te zien. De jaargetijden worden symbolisch voorge steld eiken dag wordt driemaal de klok geluid die tot kerkgang oproept en ziet men dier. kerkgang plaats vinden. Met Kerstmis, Goeden Vrijdag, Paschen en Pinksteren verschijnen verschillende schil derstukken, waarop de beteekenis dier herinneringsdagen is aangegeven en wordt door een speelwerk toepasselijk muziek ten gehoore gebracht. 24® Vervolg. X Wij zullen niet pogen de wanhoop van den graaf te beschrijven, toen het lijk van haar, die hij zoo zeer bemind had, voor altijd aan de doodkist werd toevertrouwd. Bij dit levenloos lichaam gevoelde Michaël al de martelingen, die een vurig minnend hart gevoelen kor, wanneer het onherstelbare komt, om het voorwerp der liefde te ontrukken aan het hart, dat nu zichzelven verwijt oorzaak te zijn van die ramp. Verwoed tegen zichzelven, beschuldig de hij zich zei ven van Irma's dood, zich verwijtende niet heel en al ten onrech te nooit den schat, dien hij bezeten had, begrepen te hebben. Zijne kleine Eleonora zelf, zoo hartroe- fcnd droef, gelukte er niet in, door hare streelingen die hevige wanhoop te stillen. Wanneer zij, blank als de lelie, onder haar zwart rouwgewaad, hem naderde en hare engelenlipjes op zijn oproerig voor hoofd drukte, bleef hij bij wijlen een oogenblik als betooverd door die lieve stem en die zoete woorden en dan kwam er soms een oogenblik van kalmte in zijn gemoed. Maar dat duurde niet langer als een bliksemstraal, IIij beschuldigde God, zich tegen zijn geluk verzet te hebben en dan klom weer zijne grammoedigheid. Dan ontvluchtte hij zijne dochter dan poogde hij zich zelven te ontvluchten. Nu eens stond hij op bij het krieken van den dag, besteeg een woest paard, spoorde het en snorde als een stormwind door de bosschen, uren lang, sprong over de moeilijkste hinderpalen, op gevaar af twintigmaal per dag den hals te bre ken. Wanneer dan zijn rijbeest afgemat was en hij naar het kasteel terugkeerde, werd hij door Wrena en Eleonora met doode- lijken angst afgewacht. En somber, zien zonder te zien, hoorende zonder te hoo- ren, nam hij dan plaats aan de tafel, waar hij bijna niets nuttigde van al wat er opgediend werd. En noch Wrena, noch Eleonora, gelukten er in, een woordje antwoord te krijgen op wat zij zegden om hem te verstrooien. Die staat van zaken kon, zoo min voor den graaf als voor Eleonora, blijven duren. In die atmospheer van dwang en inge houden smart, volgend op eene atmos pheer van teerderheid en liefde, indewelke zij tot dan geleefd had, verloor de kleine hare vroolijkheid en frischheid. En hel begin der taak, door hare stervende moeder haar opgelegd, scheen haar on overkomelijk. Nooit, Wrena, zegde zij, nooit zal HOOGER ONDERWIJS. Jury door het Gouvernement inge. steld voor het toekennen van wettelij ke Academische graden. Inschrijving voor den 2 zittijd van 1906. Bericht, De tweede zittijd der middenjury door het Gouvernemeut ingesteld voor het toekennen van wettelijke academische graden zal, in voorkomend geval in den loop van October-November aanstaande geopend worden. De inschrijvingen zullen genomen worden in do hoofdplaats van elke pro vincie, van Maandag 3 tot Donderdag 1 3 September aanstaande inbegrepen. De recipiendarissen van Oost-Vlaande ren mogen zich alle werkdagen wenden tot den Afgevaardigde van het Departe ment van Binnelandsche Zaken en Open baar Onderwijs in het Provinciaal Bestuur 2® Afdeeling A. van 9 tot n ure 's mor gens, en van 2 tot 4 ure des namid- ik mijnen vader kunnen troosten ik ver zeker u dat het mij onmogelijk is. En zij liet zich weenend in dc armen harer vriendin vallen. Dien dag was de graal' zwijgender dan ooit. Het avondmaal liep af zonder dat hij een woord meer sprak dan het streng noodig was om de regels van wellevend heid in acht te nemen tegenover mej Herilaff. Geheel verdiept in de lezing van oenen brief met het keizerlijk wapen, die hem kort te voren ter hand was gesteld, zag hij nog het treurig gelaat zijner doch ter, noch de tranen die langs hare ver bleekte wangen rolden. Neen, ik zal het niet meer beproe ven. Uw vader heeft veel verdriet... Wanneer dit voorbij is zal hij uwe liefko- zingen beantwoorden. Dat zal hem goed doen, lieve, ontmoedig u dus niet. Maar ik heb ook verdriet over mijne moeder... En zoo gij niet daar waart, zou niemand mij liefhebben... O. zeg mij ten minste dat GIJ mij niet verlaten zult. Niet waar Wrena. gij zult altijd bij mij blijven Ja, Eleonora, altijd, zoolang gij mijne liulp en genegenheid noodig hebt. Vrees niet, ik zal u altijd liefhebben. Door die belofte eenig/.ins getroost, viel Eleonora in de armen dier goede vriendin in slaap. En toen Wrena het kind goed in zijn beddeken had onderge- dekt, ging zij weer voor het venster zitten dat zij een uur te voren verlaten had, om AALST. Zilveren Jubelfeest Op 17 September aanst. zal bet Sint- Martensgesticht liet Jubelfeest van zijn 25-jarig bestaan plechtig vieren. Programma Plechtige Mis van dank baarheid om 10 uren ter Sint-Jozefskerk, waarna Algemeene Vergadering Feestmaal om 1 uur in het Gesticht. KOSTBAAR SERUM.— Het Journal de Bruxelles meldt de uitvin ding van een serum, dat het geluk zal uitmaken van ministerieele bureelbeamb ten, stadhuisklerken en in 't algemeen en van alle doodvroeters. Het is het serum der vermoeienis, uitge vonden door eenen geleerde van Berlijn. Aalst. - VLAAMSCHE KERMIS. Zondag 9, Maandag 10, Zondag 16 en Maandag 17 September aanstaande, zal er in de Pa tronage van St-Jozef, Meuleschettestraat, eene Vlaamsche Kermis gegeven worden, ten profijte van de sociale werken van St Jozefsparochie. Zondag toekomende zullen wij het volledig programma mede- deelen. MUILPLAAG. Men is in het mi nisterie van landbouw een weinig onge rust ter oorzaak der gevallen van muilplaag onder het vee, welke te Longwy en Villereux zijn opgemerkt. Een nieuw geval van die ziekte heeft zich voorgedaan in den afzonderingsstal van Agimont, waar thans vijf en twintig dieren gestald zijn. De strengste maatregels zijn geno men tegen alle gebeurlijkheden. Twee opzieners-veeartsen zijn naar Agimont gezonden. Fransch hoornvee. Een minis terieel besluit van 22 Augusti 1906 ver biedt bij maatregel van de gezondheids- policie en bij afwijking van de ministeri eele besluiten van 2 en 15 Februari en 21 April 1904 te rekenen van 1 Septem ber aanstaande, en tot verder bevel den invoer langs het tolkantoor Agimont van hoornvee en schapen herkomstig van Frankrijk. Geruchtmakende uitvinding. Er wordt gemeld dat een scheikundige van Munchen eene zelfstandigheid uitgevon den heeft welke geheel en al de petrool zal kunnen vervangen, zon voor verlich ting als voor verwarming. De nieuwe zelfstandigheid zou daarbij slechts 12 1/2 centiemen den liter kosten. da wolkjes na te staren, die ais blanke zwanen door do heldere avondlucht el kander nazweefden. Zij dacht aan het treurig lot van Eleo nora, van het arme kind, welks tranen zij zoo even had opgedroogd, en vroeg zich af welk lot nog zijn deel kon zijn 1 Niet dat zij vreesde, ooit eene andere vrouw de plaats van Irma te zullen inne men en over Eleonora de rechten eener moeder uitoefenen zij kende Michaöl genoeg om te weten dat zijn hart niet veranderen kon. Maar zij vreesde voor de wanhoop van de trotsche ziel en vroeg zich af tot welk uiterste hij zijnen strijd tegen den God der Catholieken zou over slaan. Het geluid van een doffen snik kwam uit de naaste kamer, en een oogenblik nadien kwam een bescheiden klop Wrena uit hare droomcrij opwekken. Zij opende en stond tegenover den graaf. Zijne hooge gestalte was gebogen en de storm van het leed, die over hem ge varen was, had hem in eenige dagen tien jaar verouderd. Een «evoel van overgroot medelijden greep Wrena aan, bij het zien van dit door leed samengetrokken gelaat, waarin stomme wanhoop te lezen stond. Dit verblijf is mij onuitstaanbaar geworden, Wrena zegde hij met doffe stem, terwijl hij zich liet neervallen in den zetel, dien mej. Herilaff hem toe schoof ook heb ik besloten zoo spoedig mogelijk te vertrekken. Ik moet binnen kort tc Archangel zijn en daarom is het noodig dat ik morgen naar St-Petcrsburg vertrekke, waar ik ongetwijfeld mijne dochter zal laten, tot aan mijne terug komst ten minste, indien ik terugkom. Blijf gij bij haar, Wrena Mej. Herjlaff verbleekte. Eindelijk sprak Michael haar van zijn kind. Zij kon over dit punt met hem niet redetwisten en den graaf een ontwerp doen aannemen dat zij, te zamen met Irma, opzichtens Eleonora had gevormd, haar belovende zich voor haar kind op te offeren en er over te waken. Ik zal gereed zijn om te vertrekken wanneer gij het verlangt graaf. Mag ik weten welke uwe plannen zijn opzichtens Eleonora Ik heb nog geen vastbepaald plan ik weet zelf nog niet, wat ik wel zou kun nen doen... Die slag is zoo onverwacht en geweldig geweest dat hij alle denkkracht in mij heeft vernietigd. Prinses Dolgo- rouski vraagt mij. dat ik haar mijne doch ter zou afstaan, wanneer ik ginder terug keer. Maar hoewel mijne tante in hoogen graad bezield is met den russisschen geest dien ik mijn kind zou willen inplanten, is zij toch te wereldsch zoodat ik haar mijne dochter met kan afstaan zoolang deze den rouw draagt... en zij moet dien lang dragen. (Wordt voortgezet)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 1