GEBRANDE KOFFIES IJLDEN BIE Achille Eeman, Aalst, 11118 OTTO KOENTGES l)li\ DENDERBODE Marktprijzen. Maatschappij SI N (i E It YAN ONZE LIEVE VROUW, ANTWERPEN WINKELIERS VERBRUIKERS eischt op de ^zakken de handelsfirma. Plus de eheveux gris IA mcrican Hair Restorer "TEFDRÜKKERir Machienen voor huishoudelijk naaiwerk. Machiei en voor fabrieken en werkplaatsen. Wereldtentoonstell: ig van St-Louis (Ameriia) 1904 Zeven Groooe Prijzen en Zeven Gouden Medalies. Wasch-& Strijkerij J. NEEFS, MEUBELS Alois MERTENS, Likeurhandelaars. Fabrique de Piauos I11 den Goeden Koop. Genees- en heelkundig Gesticht AALST, MOORSELBAAN, Kunstguano en Scheikundige Vetten. Alfred KELDERS, Groote Antwerpsche Stoomkoffiebranderij Dronkenschap bestaat niet meer. ■Rooden Pelikaan, I Gust. Van Eranteghem-Ihmdahl Leo GR1LLAERT, MEUB El Ij 3 Bericht aan de Dameu STOOMVERWERIJ hulphuis te Aalst, bij Alfons Willems, par l'emploi de du D' MITCHELL'S. BIER'S HUILE SOTTEGEM. Tarwe per 100 kilo 17,00 a 18,00 Mas teluin 00,00 a 00,00 .logge 14,00 a i5,oo 1Iiver i5,oo a 16,00 Boter de kilogram 2,90 a 3,20 Kieren de 25 2,40 a 2,5o GEERAERDSBERGEN. Taiwe per 100 kilo 18,00 a 00,00 Masteluin 14,00 a 00,00 Kogge 15,oo a 00,00 Haver i5,5o a 16,00 Koonen 16,00 a i6,5o Aardappelen 7,00 a 00,00 IV ter de kilogram 2,85 a 3,oo Kieren de 25 2,34 a 0,00 VI is per kilogram o,93 a 0,00 Veemarkt. Verkocht 25o Verkens en ihi Hoornbeesten. DENDERMONDE. Tarwe per 100 kilo 17,00 a 00.00 Masteluin 00,00 a 00,00 Kogge i3,oo a 00,00 Haver 16,00 a 17,00 ieerst 00,00 a 00,00 1 .ijnkoeken ig,5o a CO,00 Koolz ïadkoeken i3,5o a 00,00 Kaapkoeken 14,00 a 00,00 Tarwe de 100 kilogr. 15,00 a i5,5o Handels tarwe 15,oo a 00,00 Kogge '4,75 a 15,00 Voederhaver i5,oo a 00,00 Brouwhaver 00,00 a 00,00 Herfstgarst 16,25 a 00,00 1 arwebloem 22,00 a oo,co (ioit Remy 26,00 a 00,00 Tarwezemelen I2,5o a 00,00 Aatdappelen 00,00 a 00,00 Strooi 4,5o a 0,00 I looi 6,00 a o,oo Holer, per kilo 2,45 a 2,80 Eieren per 26 2,60 a 0,00 V E E M A R K T E N D© grootste T aaimachienenfabriek dei* Wei-eltl. UITMUNTEND FABRIKANT BRUSSEL., 31, Oud'Kleerkooperstraat31, AALST, 1, Albert-LiénarUtraat, T. ANTWERPEN. Prijzen van het Vee, op de markt maan dag lest gehouden Bestendige prijzen op voet. 0,80 tot i,oo 0,00 tot 0,00 Beesten verkocht. 35 Ossen i3i Koeien 27 Veerzen 18 Stieren 19 Kalveren 0,78 tot 0,98 0,68 tot 0,88 0,90 tot 1,20 MECANIEKE Dames Wilt ge uw lijnwaad, name lijk, Cols, Manchetten, Manshemden, Servietten, Tafellakens, Gordijnen, enz. in het nieuw laten strijken, zonder ver hooging van prijs, draagt het naar de Gezusters UIECKEAS, Nieuwstraat, te Aalst. Zij durven 1 open dat zij, d? nk aan hunne nieuwe mecanieken, door haar voortreffelijk werk, spoedige bediening en voordeelige prijzen, uw vertrouwen zul len winnen Tandmeester-specialist, Statiestraat <33, Aalst. Heeft de eer het p >liek te berichten dat zijne tandheelkundige inrichting is overgebracht van het Statieplein, 5, naar de Statiestraat, 33, nabij de Statie, te Aalst. Raadpleging alle dagen van 8 tot 5 uren. 's Zondags 's morgends tot 12 uren. Dijnsdags 's morgends te Ninove,bij Mme Van Laer. Tanden aan alle prijzen met waarborg op goud, platine, en coraal, zonder plaat, (nieuw stelsel). Uittrekken zonder pijn (de meeste tan den worden genezen en niet gelrokken). Opvullen inet porcelain, goud, amal- game en ciment. Herstellen der scheef gewassen tan den, (menigvuldige bewijzen). Op de Veemarkt werden verkocht 402 Hoornbeesten en 821 Varkens. BRUSSEL. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 296. Prijs per kilogram levend gewogen fr. o.gS tot 1,20. CUREGHEM-ANDERLECHT. Varkensmarkt. Getal te koop gesteld 2161. Prijs per kilogram levend gewo gen fr. 0,93 tot 1,10. KORTRIJK. Ter Veemarkt werden te koop gesteld Koeien 217 Stieren 41 Veerzen 123 Ossen 49 Totaal 423 PARIJS-LA VILETTE. T er markt ver- ie 2* 3* gebracht. kocht. kwal. kwal. kwal. Ossen 2945 2871 1,44 i,3o I,i5 Koeien 999 868 1,40 i,25 i.o5 Stieren 224 2l5 1,10 1,00 0,90 halvers 1842 i652 1,80 1,60 i,3o Schap.223ii 17811 1,95 1,75 i,55 Vark®0' 36o5 36o5 1,60 1,55 i,5o GROOT FABRIEK van rechtover het Postbureel, Hopmarkt, I¥° 3, t© Aalst. De Weduwe MALLEGO, heeft de eer bekend te maken, dat bij haar door ver grooting, Eiken Meubels en alle andere nieuwigheden tegen verminderde prijzen te verkrijgen zijn. GROOTE en SCHOONE KEUS. I11 het oud gekend huis 30, Gentsche8traat, 30, AALST, zijn te bekomen alle soorten van Genever, Schiedam, Hasselt, Vieux sys- tftme, enz. Rhum, Cognac. Fijne en ordinaire Likeuren. Porto, Madère, Vermouth, Bourgogne, Champagne, in alle prijzen. BORDEAUX Canon Fronsac, cótes supérieures fr. i,a5 Clos Simard, 2crü, S' Emilion, fr. i,5o Listrac, Médoc, Bourgeois supé rieurs fr. 1,75 Chateau Pontet-Canet, Médoc, crü classé fr- 2,00 Buitenghwonen keus van Graan- en Wijnazijnen, bijzonder geschikt voor den opleg. Vermindering van prijs in H groot, voor den uitverkoop. Koopt al uwe dranken bij Th. Bekaert, stoker van fijne en ordinaire likeuren, Antwerpsche Steenweg, 64, S' Amands- berg, 't is het beste en voordeeligste ge kende huis en doet uitsluitelijk den groot handel. Specialiteiten gedeponeerd, fijne oude genever Rigolo, Vlaamsche Elixir, Elixir de Mont-Sl-Amand, Picobiter, Perfect-bitter, Oranjebitter, Primus en Vlaamsche dubbele kwast. Groote prijs Tentoonstelling Luik 1905 N. B. Daar de Vlaamsche Elixir, door eenige likoristen tracht nagemaakt te worden, wordt bericht gegeven, dat streng vervolg volgens de wet, zal gedaan worden, tegen al degenen die dezen naam of deszelfs étiquette zouden gebruiken of namaken en tegen al degene die vreemde dranken uit deze flesschen zouden ver- koopen. fondée en i838 MAISON E- VITS, Fournisseur des Conservatoires et Ecoles de musique Premièr4s Récompenses aux Exposition» Rue des Champs, 24, Gand. Prijzen buiten alle ooneurrentie. Groote keus van alle soorten van schoone groote manskoatums, tronwkoatums. pardes sus, eerste commnniekostnms.kinderkostams, capuchons, kleine en groote cabans, velonre vesten, broeken, gilets met inoawen iu alle kleuren, blauwe lijnwaden broeken, bouche- rons en vestons,katoenen broeken en veatons. Alle soorten van schoone fijne laine slaap. l(jveu, cale$ons, vareosen effen en met bloe men, jerseys hemden effen en met bloemen, foulardB, strikken, cols, plastrons, witto en en gekleurde gestreken hemden. Groote schoone keus van zwarte lakone mantels. Gaze, kanten en stoffen pelerine, prijzen buiten alle concurrentie, zwarte satijnen rok ken, gestikte rokken in satijn en pachas, schoone dame-cabans, zwarte satijnen voor- schoten, corsets, enz. enz. Let wel op het adres IN DEN VOS. Gebrdera Wlunepenninckx, Veldstraat, 10, Denderstraat, 19, te AALST, nabij de Statie. Wij laten het geëerd publiek weten da er bij ons te bekomen zijn, alle soorten i van prachtige rijtuigen voor huwelijken, j doopen en begravingen, alsook opene i rijtuigen voor plezierreizen, allen aan prij- j zen buiten concurrentie. Wij hopen, met matige prijzen en spoe- 5 dige bediening, de gunst van eenieder te j verwerven. BESTUURD DOOR BK ZWARTE ZUSTERS. Verscheidene specialisten van Biussel, Gent en Aalst zijn aan dit Gesticht verbonden en verleenen er hunne zorgen voor Oogziekten, Neus- Keel- en Oorziekten, Vrouwziekten, algemeene Heelkunde, Kmderheelkuude en Misvor ming van Lichaam en Ledematen. Voor verdere inlichtingen vrage men prospectus. Bijzondere voorwaarden voor het werkvolk. (HUIS GESTICHT IN 1876).] (Prijs volgens samenstel. Vraagt prijs-courant. Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten i° De stikstof onder vorm van nitrnai en ammoniak; 20 Het phosphorzuur onder vorm van superphosphaat; 3° De potasct onder vorm van oplosbare zouten. Zeer voordeelige prijzen van 8 tot 17 fr. de 100 kilogr. volgens inhoud. Nitraat van Soda en andere Grondstoffen aan den prijs van den dag. Zuivere en blauwen aluin. Middel tegen de aardappelplaag en 't zwart dei gruizers. Vergruizers VERMOREL aan de laagste prijzen. Huis van vertrouwen. GROOT KLEIN 'Bisschopstraat, 2 Aalst. Han lel in wol en gesponnen paarden- hair. Specialiteit van eente Brabantsche j matraswol aan fr. 3,5o de kiio. Schapenvellen, lammersvellen, schuis- t vellen. P. S. Men komt met de stalen ten Huis g«Sticht in 1854 huize. Men gelast zich met het maken dei j Reohtstreeküobe iüTOer matrassen vraagt stalen aan de bureelen Verwersrui, 21, Antwerpen Een monster van het j merkwaardige t Coza poeder wordt gratis toegezonden. 5 Kan ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, tonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets 1 van af neet. Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van- sterken drank (bier, wijn, ab- DER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echtgenoote, de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten, en zonder dat het noodig is, dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden perso nen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een bock met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd vol komen onschadelijk tc zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. COZA INSTITUTE, 6a, Chancery Lane. Londen, 73, Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. SCHEIKUNDIG LABORATORIUM je Drinkt de koffie van den pakken van i/t kilo fr. 1,25 met SCHOONE PREMIES, verkrijgbaar bij de Gezusters Thybaert, KORTE ZOUTSTRAAT, 40, AALST. o. a-s «-§ m u a g. - A - g 3"S HUIS VAK VliRTBOUWKW. Confectie voor 't werkvolk, voor de boeren, voor de boerinnen LET WEL OP HET ADRES IN DEN VOS, 17, Lauf^eZoutstraat, 17, AALST, nevens Mr Borreman- Mally en nevens Madame Locus, Groote Bazar. Vrijheidstraat, 4, te Aalst, CHEMISCHE ONTLEDINGEN voor Nijverheid, Landbouw en Voedingstoffen. MAGAZIJN van schoone en goede gewaarborgd voor één jaar. P.-J. LOMBAERTS, Meubelmaker, in de Leopoldstraat, Nr 23, heeft de eer bekend te maken aan het geëerd publiek, dat bij hem alle soorten van meubels te bekomen zijn zooals bedden in accaj.ou, notelaar, kerselaar en olm lavabos, commoden en klecrkassen, bufetten in accajou, notelaar, enz., tegen zeer gema tigde prijzen. Beleefd beveel ik mij aan voor het ma ken van Damenkleeding (genre tailleurs) costumcn, paletots, pelerinnen met en zonder applicaties, enz. VOOR DE KLEERMAAKSTERS, applicaties op laken, tulle, enz. in allen aard en vorm, voor costumen, pelerinnen, enz. aan voordeelige prijzen. Theophiel Kieckens, Nieuwstraat, 78, Aalst. Sint Jacobsstraat, 13, Brugge. KERKSTRAAT, 16, AALST. Bijzondere verwerij van zij ien met spantuig. Verwen en kuischen in he: droog van alle stoffen voorwerpen, zooalskleederen van damen, heeiec e: kinders, gordijnen, tafelkleederen, tapijten en salongarnituren, sjaals, pane, enz. ern. Wasschen en solferen van beddekens. Verwen en wasschen in 't droog va: handschoenen. DE ZWARTE STOFFEN VOOR ROUW WORDEN IN' 24 UREN GELEVERD. Cette excellente teinture rend aux eheveux gris leur couleur primitive et rétabh! complètement le brillant et la fraicheur de la chevelure. son emploi journalier arrête la chute des eheveux, fait disparaltre les pellicula et irritations du cuir chevelu. EN VENTE Maison Van Melkebeke, rue cl© Bruxelles, Aloet. VAN gelast men zich met alle slach vau Boek- en Steendrukwerken zooals Boekwerken, Affichen, Omzendbrieven, Facturen, Mandaten, Wissels, Trouw- brieven, Doodbrieven en Beeldekens, Adres- en Visietkaarten, Registers, Etiketten, enz. enz., in een woord, met alles wat de Boek- en Steendruk kersstiel betreft. Groote en schoone keus van (Docdbeeldekens. Men gelast zich desnoods, met den opstel van Doodbeeldekens enz. Schoon werk spoedige bediening en gematigde prijzen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 4