Zondag 16 September {906 3 centiemen per nummer. 37ste Jaar 3879 Vrij onafhankelijk volksgezind orgaan van de Stad en 't Arrondissement van Aalst. GODSDIENST, HUISGEZIN, EIGENDOM. VADERLAND, TAAL, VRIJHEID. De keus der school. zonderlinge verdwijning Besluiten van het wereldpostcongres Het Heilig Graf Landbouw. DE CATHO LIEKE PARTIJ. Zondagrust. DE DENDERBODE. rit blad verschijnt den Woensdag en Zaterdag van iedere week onder dagtee- keoing van den volgenden dag. - De prijs ervan ia tweemaal ter week voor i e Stad 6 frankmet den Post venonden 6 frank 's jaara, fr. 3-25 voor zes maanden fr. 1-76 voor drjj maanden, voorop te betalen. - De inschrijving eit digt met 31 December. De onkosten der kwittantiën door de Post ont- /aagen zyn ten laste van den schuldenaar. Men schrijft in bij C. Van de Putte-Goossens, Korte Zoutstraat, N' 31, en in alle Postkantoren des Lands. CHIQUE 8UUM. Per drukregel. Gewone 16 centiemenReklamen fr. i-00 Vonnissen op 3- bladzijde 50 centiemen. Dikwijls te herhalen bekendmakingen bij acccord. Niet opgenomen handschriften worden niet teruggestuurd. Heereu Nota rissen moeten hunne inzendingen doen, uiterlijk tegen den dijnsdag en vrijdag in den voormiddag. Voor de advertentiën uit vreemds landen zich te wenden ten bureele van dit blad. AALST. i5 SEPTEMBER 1906. De keus eener school is voor do chris- tene ouders van het allergrootste ge wicht en daarom ook roepen wij er andermaal hunne ernstige aandacht op in. Men betwiste de gewichtigheid van die keus toch niet. Waarom Omdat ze het kind onderwerpt aan eene werking, aan een dampkring die, zijn levenlang zijnen invloed zal uitoefenen. Men bemerke wel dat de school niet alleen het onderwijs verschaft maar dat ze tevens opvoeden moet, i. a. w. de zedelijke opleiding betrachten. Maar waar anders kan eene ware christelijke opvoeding gegeven worden dan in die scholen waar den Godsdienst wordt in eere gehouden, waar het onder- wys door den geest van geloof wordt doordrongen 't Is dus de plicht der christene ouders voor hunne kinders catholieke scholen te verkiezen scholen waar den Gods dienst tot zedelijke vorming der leer lingen wordt in acht genomen. En men late zich toch niet verleiden door scholen met een schijn van gods dienstigheid behangen. Ja, men leert er den catechismus aan, maar hoe Men betracht niet den zin en de beteekenis ervan te doen bo- grypen en nog veel min de toepassing der groote waarheden en van de zede lijke leerstelsels die er uit voortvloeien of op steunen te doen uitschijnen. Het aanleeren van de catechismus be staat in een machinaal geheugenwerk de praktijk, de toepassing van het aan geleerde in het dagelijksche leven wordt verwaarloosd. En dan het onderwijs der andere vak ken breekt dikwerf de les van den cate chismus af. Eene opmerking, eene zinspeling, een gebaar, een spottende glimlach van den onderwijzer in zekere omstandigheden, zijn meermaals van aard om in het hart der leerlingen den eerbied voor de waar heden des Geloofs te doen betwijfelen, te doen verslappen en eindelijk te doen verachten. Dit is de handelwijze der aanhangers van 't onzijdig liberaal onderwijs in Steden en Gemeenten waar zij niet open lijk hunne leerstelsels durven vertoo- nen 't is op die wijze dat ze hunnen helschen invloed op de schooljeugd uit oefenen. Aldus ook worden vele catholieke of nog christen gebleven ouders, welke een godsdienstig onderwijs voor hunne kinders verkiezen, om den tuin geleid. En nogthans 't is zeer gemakkelijk om bestatigen. Men neme in aanmerking de uitslagen die het onderwijs in die school oplevert. Aan de leerlingen die ze verlaten heb ben kan men met zekerheid oordeelen of er die soort van bedekt onzijdig onder wijs gegeven wordt. Wanneer de oud leerlingen eener school, zich bijna allen in de rangen der vijanden van God en Kerk, in de roode en blauwe gelederen gaan scharen; wanneer zij geene gelegenheid laten ontsnappen om den Godsdienst te ver achten, de Priesters en Kloosterlingen te bespotten wanneer zij alle gods dienstige plichten verleerd hebben en nog alleenlijk in de groote omstandig heden des levens, bij geboorte, huwelijk en dood, zich herinneren dat ze gedoopt zijn geweest en eens hunne eerste H. Communie deden,dat ze zich herinneren dat zeehristen zijn,dan raag men in volle gerustheid zeggen dat die school geene ware christene of catholieke school is, maar eene school waar een onzijdig of liever ongodsdienstig onderwijs, door drongen van liberale leerstelsels gege ven wordt. Ouders!de keus is allergewichtigst... Christene ouders mogen 't onderwijs en de opvoeding hunner kinders aan zulke scholen niet toevertrouwen. Wij herhalen het die keus is allerge wichtigst, want de school oefent een levenslangen gezegenden of noodlottige» invloed uit op de harten der leerlingen. Christene Ouders denkt aan uwe verantwoordelijkheid voor God, aan de toekomst uwer kinders, en daarom ver kiest de catholieke scholen taald antwoord. Bij brieven, voor het buitenland bestemd,kan een «antwoord formulier worden gevoegd. Deze for mulieren kosten 28 centiemen, waar voor men dan een postzegel van 25 centiemen, die tot frankeering van den brief van amwoord dient, ontvangt, De prys van het formulier is op 28 centie men bepaald, teneinde te voorkomen, dat de formulieren in grootere bedragen als internationaal betaalmiddel zouden worden gebruikt en verder omdat uit de verrekening der antwoord formulieren onkosten voor de postbesturen voort vloeien. Door de invoering dezer formu lieren voor betaald antwoord is op bevredigende wijze in een sedert jaren bestaande dringende behoefte voorzien. 5. Het beginsel van verplichte ver goeding voor verloren gegane aangetee- kende zendingen wordt door alle Staten van de wereldpostvereeniging aange nomen. §6. In het internationaal verkeer mag een gedeelte van de adreszijde van briefkaarten naar alle landen van de wereldpostvereeniging voor meedeelin- jen worden gebruikt. Open brieven en briefkaarten van ouderen datum in grooten getalle mogen in het internati onaal verkeer als zakenpapier worden verzonden. i7e vervolg. Hoe pijnlijk 't mij ook valt om in eene geschiedenis als de mijne, ook van mijnen vader te spreken, zal ik toch ver plicht zijn dit te doen om u eene gewich tige crisis in mijn leven begrijpelijk te maken. Mijn vader was een man met een ijzeren wil en zekere onoverwinnelijke vooroordeel en. Hij beschouwde het als mijn eersten en voornaamsten plicht, dat ik den naam onzer familie, als een der rijkste en achtbaarste moest ophouden, dat ik zoolang ik mij naar dien wensch bleef gedragen, slechts een verlangen be hoefde te uiten om dit vervuld te zien. Maar mocht ik tegen zijne uitdrukkelijke wenschen handelen, mij aan losbandig heid overgeven, ot mij door andere han delingen mijnen naam onweerdig maken, dan behoefde ik geen gunsten meer van hem tc verwachten of op de vrijgevigheid zijner beurs te rekenen. Toen ik dus, op zeker tijdstip van mijn leven, begon te gevoelen dat de bekoor lijkheden mijner nicht Evelyn, mijne ge moedrust in gevaar begonnen te brengen onderzocht ik eerst, in hoever mijn vader zulk eene verbintenis zou kunnen goed- De besluiten, genomen op het onlangs te Rome gehouden postcongres, zijn thans in hun geheel afgekondigd. Wij laten ze hieronder volgen I. Verkooging van het brievenge- wicht in het internationaal verkeer. De )ostbesturen worden gemachtigd het irievengewicht te verhoogen van 15 op 20 grammen en het tweede port voor brieven met een overgewicht van 25 op 15 centiemen te brengen. 2. De uiterste grens van het bedrag van rembourszendingen wordt op 1000 Ir. bepaald. Aan de afzenders wordt veroorloofd, de bij rembours te innen som nog te verminderen of zelfs van de rembourseering af te zien, al is de zen ding ook reeds op de plaats van bestem ming aangekomen. §3. Brieven, postpaketten en post aanwijzingen aan krijgsgevangenen zijn vrij van port. Hetzelfde geldt voor alle postzendingen, die door krijgsgevange nen naar hun Vaderland worden ge zonden. 4. Invoering van brieven met be keuren, en toen hij zich daar ten sterkste tegen verklaarde, overlegde ik wat ik zou doen om mijn gevoel te overwinnen. Ik besloot te gaan reizen en trok geheel Europa door. Maar hoeveel schoone vrouwen ik ook zag en ontmoette, steeds scheen ik onwillekeurig gedwongen eene vergelijking te maken met haar, die toen in mijne oogen in vrouwelijke bekoor- heid niet was te evenaren. Toen nam ik mijn toevlucht tot de natuur, tot sport en een avontuurlijk leven. Ik ging over land naar Californie doorkruiste de oran- jebosschen van Florida en zwierf in de wildernissen van Canada en de Noorde lijke staten. Gedurende deze laatste tochten viel er iets voor dat van grooten invloed is ge weest op mijn verder levenslot, hoewel ik het destijds als een vluchtig avontuur be schouwde. Ik was juist uit Canada teruggekeerd, en genoot in aangename rust van een prachtigen herfst aan het George-meer, toen ik een brief van eer.en vriend ont ving, die destijds voor zijne uitspanning buiten was. Hij noodigde mij uit ergens in een stadje in Vermont bij hem te ko men er was daar water rijk aan forellen, en wat in die omstandigheden niet dik wijls het geval is, er waren zeer weinig visschers. In eene min of meer onverschillige stemming, schreef ik hem dadelijk dat ik zou komen en vertrok reeds den volgen den dag naar het veraf gelegen dorp, dat 7. Het port voor wereldpostaanwy- zingen (tot dusver 25 centiemen voor elke 25 fr.) wordt op 25 centiemen voor elke 50 fr. gebracht. Reeds verzonden wereldpostaanwijzingen kunnen op tele grafisch verzoek van een afzender weder ingetrokken worden. 8. Overzeesche aangeteekende post paketten. Het port voor het overzeesche vervoer van postpaketten wordt met een derde verminderd. Bij paketten van ten hoogste 1 kilogram bedraagt dit port ten hoogste 1 fr. Bij paketten, meer dan 1 kilogram wegend, worden de kosten naar den afstand berekend. De vracht kosten worden met van 1/2 tot 11/2 fr. verminderd. 9. De postkantoren nemen in het wereldpostyerkeer ook bestellingen aan op slechts tijdelijk of met tusschenpoo- zen verschijnende uitgaven. Deze besluiten zullen, nadat zij door de betrokken regeeringen zijn goedge keurd, op 1 October in werking treden. Den 19 Augustus matigden zich de schismatieke grieksche monnikken het recht aan, het H, Graf to reinigen, recht dat ditmaal aan de Minderbroeders toe kwam (1). Zij vergenoegden zich niet met de arme Minderbroeders te bedrei gen, maar zelfs sloegen zij den catho- lieken drogman van het H. Graf. In deze netelachtige omstandigheden herinnerden zich de Franciscanen dat zij in het H. Land de opvolgers zijn der moedige kruisvaarders en waren dan ook vastberaden moedig te strijden en liever te sterven dan aan hunnen plicht te kort te blijven. Zonder wachten trad de Hoogeerwaarde Pater Custos in on derhandelingen met de burgerlijke over heid en de verscheidene consulaten, om op diplomatische wijze aan het geschil eou einde te stellen. De consuls der ver scheidene natiën lieten niets onverlet om hunne landgenooten te verdedigen. Deze edele pogingen gelukten en, God zij dank, den 20 Augustus, tegen den avond, verklaarde zijne excellentie Rachid Bey Gouverneur van Jerusalem in de Basi liek van het H. Graf en dat in 't bijwe zen der Grieken en der Latijnen, dat de Franciskanen in hun recht waren krachtens het traktaat van Berlyn en dat de grieksche monnikken tegen den Statu quo en de wettige gebruiken ge handeld hadden. Den volgenden dag bevestigde de Gouverneur deze uitspraak door een geschreven document ten voor- deele der Latijnen. Voortaan dus zullen de Minderbroe ders en de catholieken van Palestina en gansch de wereld, het H. Graf dos Heeren tegen de geweldenarijen verde digd, met meerdere godsvrucht mogen Eene verbastorde hen heeft nauwelijks een 20tal eieren golegd of ze bebroedt ze en komt op eenen vroegen morgen met haar gebroed te voorschijn, om met nog ecnigc andere van haar slach het neerhof te bevolken. In ons land zijn cr in ronde cijfers 10,000,000 hoenders Er worden jaar lijks 190,000,000 eieren ingevoerd uit Rusland, Italië, Bulgarië en Duitsch- land. België voert er 120,000,000 uit naar Frankrijk, Duitschland en Engeland. Wij verbruiken jaarlijks 70,000,000 meer dan wij er voortbrengen. Wij kunnen in dit tekort voorzien en zei is onzen uitvoer en ons verbruik mer kelijk uitbreiden, alleen door de verbe tering van ons hoenderras. Door zelfstudie, het bijwonen van voordrachten en het bezoeken van wel ingerichte neerhoven, kan men de noo- dige kennissen verwerven 0111 met goed gevolg den hoenderkweek te leiden. C. Van Necke, onderwijzer,landbouw leer aar te Lemberge. rondissomenten waar do catholieken minder goed ge-lukt zijn en slechts 9 waar zij heter gelukt zijn dan de catho lieken van Namen. Evenredigheid door de catholieken be komen op 1000 uitgebrachte stemmen. SS li si 5 o (1) N. B. Het is noodig te bemerken dat in het H. Land de eenvoudige reiniging eener plaats het recht kan insluiten den eigendoig er zich van aan le matigen. tegen de Grieken Schismatieken door de Minderbroeders verdedigd. Het Commissariaat van het H. Land komt tc vernemen, dat den 19 Augustus laatstleden, droevige onlusten hebben plaa s gehad aan het H.Graf des Heeren te Jerusalem. Iedereen weet dat de Minderbroeders sinds verscheidene eeuwen door den H. Stoel zijn aangesteld om de HIT.Plaatsen te bewaren en de rechten der H. Kerk te verdedigen. hij mij genoemd had. Ik ondervond spoe dig dat het niet zoo gemakkelijk te berei ken was. Het lag op een afstand van ongeveer twintig mijlen van den spoor weg, door heuvelen ingesloten, zoodat ik eerst een langen rit per diligence moest doen, en daarna nog een gedeelte te peerd moest afleggen. Daar ik niet met den weg bekend was, had ik mijne berekening niet goed ge maakt, het gevolg hiervan was dat ik in den stikdonkeren nacht mij nog op een volkomen onbekenden weg bevond. Alsof dit nog niet genoeg was begon mijn peerd plotseling te hinken, dat steeds erger werd, zoodat het dier zich eindelijk slechts zeer langzaam voortbewoog. Met niet geringe vreugde ontdekte ik toen op eenigen afstand een licht en na korten tijd stond ik voor eene herberg. Vlak voor het huis hield ik mijn peerd en daar alles bij de vinnige nachtelijke koude goed gesloten was, riep ik luidkeels om iemand, die voor mijn peerd kon zor gen, waarop de deur geopend werd, en een man met een lanteern in de hand op den dorpel verscheen. Op tamelijke ruwen toon riep hij mij toe Slecht weêr van nacht, en 't zal nog slechter worden, en een hevige rukwind, die de deur achter hem dichtsloeg en gierend loeiend door de boomen joeg, zoodat de doode takken kraakten, bewees de waarheid van hetgeen hij zegde. Ga naar binnen, er komt regen. De Hoenderkweek, Keus der ras sen. Men houdt zich .best aan de plaatselijke rassen die door uitkiezing veredeld worden. Proeven bewijzen dat vreemde hoenders in ons land niet duur zaam gedijen, dat zelfs de verschillende rassen niet goed zijn voor elke streek. De Brakelsche kiekens, zoo goed te huis in de kleistreek van Oost-Vlaanderen, gedijen niet in het Walenland. Door uitkiezing, maar vooral door de eigenschappen van elk hoen in 't bijzon der na te gaan, kan de eicropbrengst, zoowel onder opzicht van getal als van gewicht, merkelijk verhoogd worden. Zoo is de leeraar Lowell, van Maine, in de Vereenigde Staten van Amerika, cr in geslaagd een hoenderras te vormen waarvan elke individu gemiddeld 250 eieren per jaar legt de helft meer dan wat gewoonlijk verkregen wordt. Op onze boerderijen wordt de rassen- verbetering geheel en gansch verwaar loosd. Het Naamsohe catholiek orgaan L'Ami de l'Orde deelde dezer dagen de volgende wetenswaardige bijzonder heden meè aangaande den voor- of achteruitgang der catholieke Party in de laatste wetgevende kiczingen Ziehier, volgens deofflcieele stukken, den toestand der catholieke Partij in de verschillende Arrondissementen, na de kiezingen van 1906, vergeleken bij dien waarin zij zich bevond na de kiezingen van 1894. Voor de kiezingen .van 1894 heeft men het middencijfer genomen van de stemmen bekomen door de catholieke candidaten, eenerzijds en door de candi date» der oppositie, anderzijds. Daar waar verscheidene oppositie lijsten wa ren heeft men de stemmen der verschil lende lijsten samengeteld. De evenredigheid is genomen op 1000 uitgebrachte stemmen. Wij geven de lyst der Arrondisse menten volgens de orde van hunnen catholieken vooruitgang voorop staan deze die achteruitgegaan zijn, daarna komen deze die vooruitgang gedaan heb- Dandermondo 766 680 76 Oudenaarde 609 546 63 Oostende-Venrne-Diksmnide 692 641 51 Kortrijk 716 069 50 Brussel (onafhan. inbegr.) 481 433 48 öent 587 543 44 Antwerpen 547 507 40 Doornik-Ath 472 438 34 Brugge 669 648 21 Thuin 376 355 21 Leuven 614 596 18 Mechelen 645 633 12 St-Nikol«as 754 743 11 Nijvel 437 432 5 Charleroi ?.I5 301 6 Zoningen 366 372 6 Hoei-Borgworm 409 422 13 Virton-Neufcliiteau 552 569 17 Namen 453 471 18 Aarlen-Marche-Baatenaken 550 571 21 Ieperen 695 716 26 Verviers 360 386 26 Thielt-Roeselare 771 812 41 Dinant-Philippe rille 495 542 47 Hasselt 632 72» 47 Bergen 205 260 54 Luik 23» 318 7» Aalst 505 596 91 Daar er te Tongeren-Maaseik geen strijd geweest is voor 1900, kunnen wij slechts de cijfers geven van 1902, verge leken met die van 1904. Deze zijn in 1900, 853 stemmen op 1000 in 1904, 858 op 1000, dus vooruitgang 5 op 1000. Aalst spant dus de kroon Ik sprong van mijn peerd, duwde met een krachtigen stoot de deur open en trad het huis binnen. Op den dorpel ontmoet te ik nog een man, die over zijnen schou der naar eene verlichte kamer wees, en toen zonder iets te zeggen naar buiter. ging om den anderen jongeren man te helpen bij 't verzorgen van mijn peerd. Ik gaf gevolg aan de zwijgende uitnoodiging en stapte de kamer binnen. Op hetzelfde oogenblik stond ik lol mijne verbazing tegenover een jong meis je van hoogst zeldzame en indrukwek kende schoonheid, dat dadelijk bij mijne nadering opstond, en mij, terwijl zij met de hand op de ruwe tafel steunde, aanzag met duidelijke teekenen van verwondering en onrust. Het was niet zoo vreemd hier eene vrouw te zien maar zulk eene vrouw Zelfs bij den eersten vluchtigen blik, dien ik op haar wierp, maakten zy een diepen indruk op mij. Eene slanke hou ding, blanke tint, prachtig goudblond haar, dat in twee lange vlechten over hare borst viel, en donkere oogen vol geest en leven. Ik nam eerbiedig mijn hoed af. Zij huiverde, maar deed geene poging om mijnen groet te beantwoorden. Toch zag zij mij even aan, hief de hand op en wees naar de deur, alsof zij mij wilde gebieden te vertrekken, doch op hetzelfde oogenblik kwam er een hevige rukwind, die het huis op zijne grondvesten deed schudden, de deur sprong open en twee Men zal opmerken dat wij stemmen verloren hebben in de Arrondissementen welke in 1904 als zeer catholiek wer den beschouwd en gewonnen in de an dere hetgeen zou bewijzen dat het ge makkelijker is te veroveren dan te be houden. Men zal ook zien dat het Arrondisse ment Namen de slechte plaats niet be kleedt welke haar wordt toegeschreven door slecht ingelichte briefwisselaars van Brnsselsche bladen. Er zijn 18 Ar- Van 's middags tot middernacht eenige dienstdoende Apotheker, op Zondag i6 September 1906, M. Ghysselinckx, Mo lenstraat. mannen traden binnen en stonden met de voeten stampend naast mij. Onmiddellijk liet zij de hand zakken, niet angstig en gejaagd, maar langzaam en kalm, en zonder te wachten wat de mannen zouden zeggen, keerde zij zich om en verliet de kamer. Toen zij de deur achter zich sloot, zag ik dat zij' een ka toenen kleed droeg. Ga naar Luttra en zeg haar dat zij het bed in de noordwestelijke kamer op- make, zegde de oudste van de twee in merkbaar duitschen tongval, tot den andere, die het water van zijne kleeren schudde voor een klein houtvuur, dat aan den heerd brandde. O, dat zal zij wel doen zonder dat ik het haar zeg, luidde knorrig het ant woord. ik hen doornat. De oudste, een groot zwaar gebouwd man van ongeveer vijftig jaren, fronste de wenkbrouwen. Hij wierp den jonge ren man een kwaadaardigen blik toe, en deze scheen dit te gevoelen, want hij hing nu dadelijk zijnen frak over eenen stoel en ging de kamer uit. De jongens zijn tegenwooreig zoo weerspannig, zegde de oudste nu, met iets wat hij waarschijnlijk een tegenko- menden knik noemde. In mijn tijd waren zij onderdanig zij deden wat men hun gelastte en vroegen r.iets. Ik glimlachte in mijzelven, opdat hij dien brecdgeschonderden zesvoeter, die ons zoo juist had verlaten, een jongen noemde, doch zegde eenvoudig Nijverheids- en arbeidsraden. De Brusselsche briefwisselaar van la Métropole meldt dat aan de Kamer, bij hare heropening, een belangrijk wets ontwerp zal voorgelegd worden, tot herziening der wet op de nijverheids- en arbeidsraden. De regeering heeft in het opstellen van dat ontwerp, de wet op de werkrechtersraden tot leiddraad genomen. De Nijverheids- en Arbeidsraden zul len, evenals te voren, samengesteld zijn uit afgevaardigden der patroons en der werklieden, doch hunne omschrijving zal aanzienlijk vermeerderd worden en aan eiken raad zal een afgevaardigde der regeering toegevoegd worden. Men zal dus, in de oplossing der ge schillen tusschen capitaal en arbeid, de tusschenkomst der regeering hebben welke, hij de minste crisis, zoowel door patroons als door werklieden wordt in geroepen. Hij is uw zoon, niet waar plaatste mij voor het vuur, dat hoog opflikkerde en dacht aan het meisje, dat zoo even was heengegaan. O, ja, hij is mijn zoon, en het meis- je dat zoo even hier was, is mijne doch ter. Ik ben de eigenaar van deze herberg, en zij helpen mij, maar ik kan u verzeke ren dat het hier een treurig bestaan is. Er wordt in deze streken niet veel gereisd. Dat is te begrijpen, antwoordde ik, denkende aan het half dozijn heuvels, die ik met mijn peerd had moeten beklim men. Hoever zijn wij hier van Penton- ville O, twee of drie mijlen, zegde hij, eenigszins haastig. By dag is dat niet ver, maar in een nacht als deze is 't een heele reis. Ja, luidde mijn antwoord, terwijl eene nieuwe windvlaag het huis deed schudden, het is gelukkig dat ik hier eene schuilplaats heb gevonden. Nu zag hij teleurgesteld naar rrijn reisgoed, bestaande uit een klein hand koffer, een overfrak en een vischhengel. Gaat gij uit visschen. Ja- Er zijn hier goede forellen en veel ook. Gaat gij alleen Zijne vrijpostigheid beviel mij niet, maar daar ik toch niets beters te doen bad, antwoordde ik zoo vriendelijk mo gelijk (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1906 | | pagina 1